Калаур Іван Романович

1474563959 1443606078 kalaur-van-romanovichКафедра цивільного права і процесу

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедри

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Калаур, Іван Романович Договірні зобов'язання про передання майна у користування в цивільному праві України [Текст] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Калаур Іван Романович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2015. - 452 с.
 2. Калаур, Іван Романович Договірні зобов'язання про передання майна у користування в цивільному праві України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Калаур Іван Романович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2015. - 37 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Калаур, І. Окремі аспекти застосування правових наслідків нікчемних і оспорюваних договорів [Електронний ресурс] / І. Калаур // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – № 12. – С. 48-51.
 2. Калаур, І. Р. Строк користування майном як істотна умова договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2009. – Вип. 21. – С. 109-113.
 3. Калаур, І. Р. До питання про предмет договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур.
 4. Калаур, І. Межі та обмеження прав учасників господарських товариств на розподіл прибутку організації та отримання його частини [Електронний ресурс] / І. Калаур // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2011. – № 5 (8). – С. 83-87.
 5. Калаур, І. Договір найму (оренди) житла як підстава виникнення зобов'язання про передачу майна в користування [Електронний ресурс] / Іван Калаур // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, 2012. – Вип. 28. – С. 125-133.
 6. Калаур, І. Р. Договір у механізмі правового регулювання відносин з передання майна в користування / Іван Романович Калаур // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 114-118.
 7. Калаур, И. Р. Отдельные вопросы унификации правового режима отношений временного пользования имуществом [Електронний ресурс] / И. Р. Калаур // Legea si Viata. – Noiembrie, 2014. – С. 43-48.
 8. Калаур, И. Р. Правовая природа прав нанимателя в контексте гражданского законодательства Украины и науке гражданского права [Електронний ресурс] / И. Р. Калаур // Legea si Viata. Аugust. – 2014. – С. 69-74.
 9. Калаур, І. Р. Види майнових корпоративних прав та правові механізми їх здійснення [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Університетські наукові записки. – Хмельницький, 2011. – № 1 (37). – С. 100-104.
 10. Калаур, І. Р. Відмова від договору найму та його розірвання як способи захисту прав наймача [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2014. – Вип. 29, ч. ІІ, т. 3. – С. 5-8.
 11. Калаур, І. Р. Договір прокату: окремі питання правового регулювання / І. Р. Калаур // Актуальні проблеми правознавства. – 2013. – Вип. 1 (3). – С. 166-172.
 12. Калаур, І. Р. Заміна наймача (орендаря) у договорі найму (оренди): окремі аспекти цивільно-правового регулювання / І. Р. Калаур // Часопис цивілістики : наук.-практ. журнал. – 2014. – Вип. 16. – С. 122-126.
 13. Калаур, І. Р. Здійснення корпоративних прав: загальнотеоретичні аспекти [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур, Б. М. Гурневич // Актуальні проблеми правознавства. – 2011. – Вип. 1. – С. 270-277.
 14. Калаур, І. Р. Конкуренція позову про застосування наслідків недійсності угоди та віндикаційного позову за новим Цивільним кодексом України [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2003. – Вип. XI. – С. 116-121.
 15. Калаур, І. Р. Окремі аспекти систематизації договорів, за якими майно передається в користування / І. Р. Калаур // Право і суспільство : міжнар. журнал. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – Вип. 1. – С. 90-101.
 16. Калаур, І. Р. Передання майна у користування за участю особи, уповноваженої на укладання договору найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Приватне право і підприємництво : зб. наук. праць. – К. : Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2014. – Вип. 13. – С. 116 -119.
 17. Калаур, І. Р. Повернення майна наймодавцю: окремі аспекти правового регулювання [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Право і суспільство. – 2015. – № 2. – С. 79-85.
 18. Калаур, І. Р. Поняття договору найму у Стародавньому Римі та актах кодифікації цивільного законодавства на українських землях [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Часопис Академії адвокатури України : електрон. фахове вид. – 2013. – № 3 (20).
 19. Калаур, І. Р. Правова природа відносин користування частиною будівлі (капітальної споруди) / І. Р. Калаур // Scientific Letters of Academic society of Michal Baludansky. – 2014. – Vol. 2, № 6. – Р. 10-14.
 20. Калаур, І. Р. Правова природа договору позички як підстави виникнення права на безоплатне користування річчю [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Jurnalul juridic national: Teorie si Practica. – 2014. – № 6 (10) – Р. 127-132.
 21. Калаур, І. Р. Правові наслідки невиконання наймачем обов’язку вносити плату за користування майном [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. – 2014.– № 10-2, т. 1.– С. 175-179.
 22. Калаур, І. Р. Правові наслідки порушення наймодавцем обов’язків щодо передання речі у користування / І. Р. Калаур // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – Вип. 23, ч. ІІ, т. 1. – С. 133-137.
 23. Калаур, І. Справляння з наймача плати за користування майном: окремі аспекти правового регулювання [Електронний ресурс] / Іван Калаур // Юридична Україна. — 2015. – № 2. – С. 26-33.
 24. Калаур, І. Р. Цивільний кодекс України – основне інституційне джерело регулювання відносин найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Право. – 2014. – Вип. 5-2, т. 3. – С. 96-100.
 25. Калаур, І. Р. Окремі аспекти застосування норм цивільного й господарського кодексів України та норм спеціальних законодавчих актів для правового регулювання відносин найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. - 2010. - Вип. 25. - С. 99-102.
 26. Калаур, І. Нормативно-правова складова механізму правового регулювання відносин найму (оренди) [Електронний ресурс] / І. Калаур // Evropsky politicky a pravni diskurz. - 2015. - Vol. 2, Iss. 3. - С. 250-254.
 27. Калаур, І. Р. Сучасні тенденції щодо форми заповіту [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Приватне право і підприємництво. - 2016. - Вип. 16. - С. 76-79.
 28. Калаур, І. Історія становлення та розвитку договору найму / І. Калаур // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 4. - С. 51-56.
 29. Калаур, І. Р. Правові наслідки порушення наймачем обов’язку щодо користування річчю, переданою у найм [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. – Вип. 22, ч. І, т. 1. – С. 151-154.
 30. Калаур, І. Р. Межі зміни договірного зобов’язання з передання майна у користування: окремі цивільно-правові аспекти [Електронний ресурс] / І. Р. Калаур // Ученые записки Таврического національного университета им. В. И. Вернадского. Сер.Юридические науки. – 2013. – № 2-2, т. 26(65). – С. 114-121.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях [Текст] = The Codification of Civil Legislation within the Ukrainian Lands. Т. 1 / уклад. І. Р. Калаур, О. І. Гуменюк, І. В. Зайцева-Калаур [та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука, М. О. Стефанчука. – К. : Правова єдність, 2009. – 1168 с.
 2. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях [Текст] = The Codification of Civil Legislation within the Ukrainian Lands. Т. 2 / уклад. І. Р. Калаур, О. І. Гуменюк, І. В. Зайцева-Калаур [та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука, М. О. Стефанчука. – К. : Правова єдність, 2009. – 1240 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Цивільний процес [Текст] : навч.-метод. матеріали / авт.-уклад. І. Р. Калаур, О. Б. Гнатів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 48 с.
 

Калінічук Надія Степанівна

papusha

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Папуша, Н. Заробітна плата як чинник забезпечення фінансової безпеки особи /Н. Папуша // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2008.– Вип.13.– С. 84-87.
 2. Папуша, Н. Теоретичні аспекти управління оплатою праці на підприємстві /Надія Папуша //Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 7.– С. 313-316.
 3. Папуша, Н. Заробітна плата як чинник забезпечення фінансової безпеки особи / Н. Папуша // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 8. – С. 161-163.
 4. Папуша, Н. Оплатa праці як індикатор життєвого рівня / Надія Папуша // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 55-58.
 5. Башкова, Л. Концептуальні засади становлення новітньої парадигми в’їзного туризму в Україні / Лілія Башкова, Лілія Кондрацька, Надія Папуша // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2010.– № 2.
 6. Папуша, Н. С. Фінансова безпека особи: генезис [Електронний ресурс] / Н. С. Папуша // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету.– 2011.– Вип.19.– С. 230-234.
 7. Брич, В. Управління конкурентоспроможносністю підприємства на засадах компесаційної ії /Василь Брич, Надія Папуша, Костянтин Улянов //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 314-315.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчен. [Тернопіль, 23-24 лют. 2012 р.]. Ч. 2 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар [та ін.] ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 371 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення [Текст] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – 453 с.
 

Камінська Ольга Михайлівна

kaminska

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Посада: викладач

Публікації:

 1. Камінська, О. Поняття, сутність та причини виникнення аси стансу / Ольга Камінська // Світ фінансів. – 2005. – № 3-4. – С. 158-166.
 2. Камінська, О. Про навчання, відпустки і відрахування: вищий навчальний заклад / О. Камінська // Аудиторія. – 2003. – № 3. – С. 7.
 3. Камінська, О.М. Теоретична концептуалізація асистансу та механізму його надання [Електронний ресурс] / О.М. Камінська// Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – 2011. – №20. – С.4-8.
 4. Кнейслер, О. Проблеми інституційно-правового забезпечення асистанської діяльності на страховому ринку України / Ольга Кнейслер, Ольга Камінська // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 1. – С. 192-205.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 2. Кнейслер, О. В. Інституціональні засади асистансу на страховому ринку України [Текст] / О. В. Кнейслер, О. М. Камінська // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 125-143.
 

Камінський Богдан Адамович

kaminskyy

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Камінський, Богдан Адамович Управління персоналом вищих навчальних закладів : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Тернопільський держ. економічний ун-т. — Т., 2006. — 214 с.
 2. Камінський, Богдан Адамович Управління персоналом вищих навчальних закладів [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Камінський Богдан Адамович ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Л., 2006. - 21 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Камінський, Б. Деякі аспекти управління наукою у вищому навчальному закладі /Богдан Камінський //Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2008.– № 22.– С. 229-233.
 2. Камінський, Богдан Методи оцінки праці викладача вищого навчального закладу / Богдан Камінський // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. нац. екон. ун-ту – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – № 11. – С. 9-12.
 3. Михайлишин, Л. І. Напрями удосконалення механізму стимулювання і розвитку ЗЕД суб'єктів малого та середнього бізнесу / Л. І. Михайлишин, Б. А. Камінський // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 298-302.
 4. Качурівська, Н. Проблеми організації ринку туристичних послуг Тернопільської області [Електронний ресурс] / Надія Качурівська, Богдан Камінський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія. – 2010. – № 2. – С. 148-151.
 5. Камінський, Б. Оцінка праці професорсько-викладацького персоналу ВНЗ /Богдан Камінський, Віктор Юрченко //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 330-333.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 

Каніщенко Леонід Олексійович

каніщенко леонід олексійовичРекторат

Вчене звання: кандидат економічних наук

Науковий ступінь: професор

Посада: радник ректора

Публікації

СТАТТІ:

 1. Каніщенко, Л. Хай живе університет: [До 39-річчя ТДЕУ] / Л. Каніщенко // Академія. – 2005. – 7 липня (№26). – С.1.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Мочерний, С. В. Короткий курс економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / С. В. Мочерний, Л. О. Каніщенко, О. А. Устенко. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 324 с.
 

Карапетян Едуард Томікович

karapetian

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Карапетян, Едуард Томікович Аналіз формування та використання виробничої програми в умовах ринкових відносин (на прикладі швейних підприємств Західного регіону України) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Едуард Томікович Карапетян.– Тернопіль: ТАНГ, 2001.– 175 с.
 2. Карапетян, Едуард Томікович Аналіз формування та використання виробничої програми в умовах ринкових відносин (на прикладі швейних підприємств Західного регіону України) [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Едуард Томікович Карапетян.– Тернопіль: ТАНГ, 2001.– 21 с.

Статті:

 1. Карапетян, Е. Оптимізаційна модель планування асортименту продукції на підприємстві в умовах ринку / Едуард Карапетян // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003.– № 1.– С. 41-43.
 2. Карапетян, Е. Перебудова функціонування, організації і поведінки українських підприємств в умовах ринку / Е. Карапетян // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.Сер. Економіка – Тернопіль, 2004.– № 17.– С.147-149.
 3. Карапетян, Е. Підходи до оцінки інтенсивності конкурентного середовища / Е. Карапетян, О. Карапетян // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. націонал. економ. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006.– № 5.– С. 100-104.
 4. Карапетян, Е. Т. Вплив маркетингового середовища на формування виробничої програми / Е. Т. Карапетян // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 151-155.
 5. Карапетян, Е. Структура аналітичного обґрунтування виробничої програми швейних підприємств в умовах ринкових відносин / Едуард Карапетян // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. - 2001. - № 7. - С. 197-199.
 6. Карапетян, Е. Т. Теоретична концептуалізація конкурентоспроможності підприємства / Е. Т. Карапетян, О. Р. Квасовський // Інноваційна економіка. – 2012. – № 7. – С. 97-104.
 7. Карапетян, Е. Мікрорівнева маркетингова інформаційна система підприємства та джерела її забезпечення / Едуард Карапетян // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 139-141.
 8. Карапетян, Е. Маркетинговий аналіз як передумова формування виробничої програми / Е. Карапетян // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 271-272.
 9. Карапетян, Е. Т. Методологічні підходи до підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств України [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 5. – С. 62-67.
 10. Карапетян, Е. Модернізація типології промислових кластерів [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2011. – Вип. 2.
 11. Карапетян, Е. Основні напрямки підвищення ефективності інвестиційної діяльності [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 12. Карапетян, Е. Генезис та еволюція концепції промислових кластерів / Едуард Карапетян, Олександр Квасовський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 36-48.
 13. Карапетян, Э. Проблемы и перспективы швейной отрасли Украины [Электронный ресурс] / Эдуард Карапетян.
 14. Карапетян, Е. Трансформація організації та поведінки вітчизняних підприємств у ринкових умовах [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 15. Карапетян, Е. Т. Система планування та аналізу виробничої програми підприємства легкої промисловості в умовах ринку [Електронний ресурс] / Е. Карапетян // Наукові записки : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 82-85.
 16. Карапетян, Е. Стан та перспективи розвитку швейної промисловості України в період становлення ринкових відносин [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 17. Карапетян, Е. Принципова схема аналізу формування виробничої програми швейних підприємств в ринкових умовах [Електронний ресурс] / Е. Карапетян // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 156-158.
 18. Карапетян, Е. Т. Україна і розширення ЄС: проблеми, наслідки, перспективи [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян // Аnneta Zielinska Jeleni Gora. – 2007. – Р. 12-16.
 19. Карапетян, Е. Методика вибору підприємств-конкурентів для здійснення аналізу господарської діяльності фірми в сучасних ринкових умовах [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2001. – Вип. 115. – С. 200-204.
 20. Карапетян, Е. Т. Методика аналізу конкурентоздатності швейної продукції на регіональних ринках [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил. – Тернопіль, 1999. – С. 117-121.
 21. Карапетян, Е. Підходи щодо здійснення аналізу підприємств-конкурентів в сучасних ринкових умовах [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 22. Карапетян, Е. Доцільність використання маркетингових досліджень у діяльності малих та середніх підприємств [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 23. Карапетян, Е. Т. Вироблення стратегічних орієнтирів підвищення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян.
 24. Карапетян, Е. Основні напрямки підвищення ефективності інвестиційної діяльності [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка : зб. праць. Сер. Економіка. – 2002. – С. 29-31.
 25. Карапетян, Е. Т. Аналіз організації збутової мережі конкурентів і засобів стимулювання реалізації, які використовуються [Електронний ресурс] / Едуард Томікович Карапетян.
 26. Карапетян, Е. Концептуальні напрями у підвищенні конкурентоспроможності промислових підприємств [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян.
 27. Карапетян, Е. Обґрунтування використання кластерного підходу в підвищенні стійкого розвитку регіону [Електронний ресурс] / Едуард Карапетян. 
 28. Карапетян, Е. Т. Методологія підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян.
 29. Карапетян, Е. Діагностика конкурентного середовища підприємства [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. М. Карапетян // Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – С. 146-149.
 30. Карапетян, Е. Методика діагностики конкурентоспроможності швейної продукції [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. М. Карапетян // Стратегія розвитку вітчизняних підприємств : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – С. 195-200.
 31. Карапетян, Е. Т. Основні параметри стратегій, які характерні для підприємств та умови їх реалізації [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, А. К. Пода.
 32. Корецький, Б. М. Особливості розвитку ринку швейних виробів в Україні [Електронний ресурс] / Б. М. Корецький, Е. Карапетян.
 33. Карапетян, Е. Особливості ідентифікації монопольного (домінуючого) становища суб’єкта господарювання на ринку в законодавстві України / Едуард Карапетян, Олександр Квасовський // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації. Збірник тез доповідей ТНЕУ, 2013. – С. 213-215.
 34. Карапетян, Е. Т. Аналіз ринку житлової нерухомості міста Тернополя та Тернопільської області [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. Р. Квасовський // Економіка і управління. – Сімферополь, 2013. – С. 59-70.
 35. Карапетян, Е. Т. Аналіз ринку житлової нерухомості в Україні [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. Р. Квасовський // Фінанси, банки, інвестиції : наук. вісник. – Сімферополь, 2013. – С. 125-134.
 36. Квасовський, О. Теоретична концептуалізація формування фінансового механізму виробничих кластерів / О. Квасовський, Е. Карапетян // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 135-146.
 37. Карапетян, Е. Роль економічного аналізу маркетингової діяльності (стратегії) підприємства / Е. Карапетян // Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 59-60.
 38. Карапетян, Е. Стан та перспективи розвитку легкої промисловості України в період становлення ринкових відносин / Е. Карапетян // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка : зб. праць – Тернопіль, 1999. – № 2. – С. 154-157.
 39. Карапетян, Е. Підходи до оцінки інтенсивності конкурентного середовища / Е. Карапетян // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – № 5. – С. 100-104.
 40. Карапетян, Е. Сутнісно-теоретичні засади механізму управління державним боргом / Е. Карапетян, О. Карапетян // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2008. – № 1 (9). – С. 48-55.
 41. Карапетян, Э. Проблемы перспективы швейной отрасли Украины / Э. Карапетян // Экономики в условиях перехода. Научные исследования. – Свиштов : Издава : СА “Д.А. Ценов”, 2000. – С. 97-101.
 42. Карапетян, Едуард Міжнародний досвід використання кластерного підходу у розвитку інтеграційних процесів / Едуард Карапетян // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 2 : квіт.-черв. – С. 69-82.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Гринчуцький, В. І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Гринчуцький, Е. Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К. : ЦУЛ, 2010. – 304 с.
 2. Економіка підприємства [Текст] : навч.-метод. посіб. / уклад. Е. Т. Карапетян ; відп. за вип. В. І. Гринчуцький. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 320 с.
 

Карапетян Ольга Михайлівна

Karapetian

Кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації:

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Карапетян, Ольга Михайлівна Зовнішній державний борг : механізм управління та боргова стратегія України [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ольга Михайлівна Карапетян. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 235 с.
 2. Карапетян, Ольга Михайлівна Зовнішній державний борг : механізм управління та боргова стратегія України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ольга Михайлівна Карапетян. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Карапетян, Е. Підходи до оцінки інтенсивності конкурентного середовища / Е. Карапетян, О. Карапетян // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2006. – № 5. – С. 100-104.
 2. Карапетян, О. Вплив державного боргу на макроекономічний розвиток: концептуальні підходи / О. Карапетян // Світ фінансів. – 2005. – № 3-4. – С. 87-94.
 3. Карапетян, О. Зовнішній борг у світовій валютно-фінансовій системі: ретроспектива розвитку та сучасні тенденції / Ольга Карапетян // Світ фінансів. – 2008. – № 1. – С. 49-59.
 4. Карапетян, О. Управління державним зовнішнім боргом: методологія оцінки боргової стійкості / Ольга Карапетян // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Терноп. нац.. екон. ун-ту. – 2008. – № 10. – С. 101-109.
 5. Карапетян, О. Управління позиками міжнародних фінансових організацій / Ольга Карапетян // Світ фінансів. – 2009. – № 1. – С. 80-89.
 6. Карапетян, О. М. Державний борг України: оцінка ризиків та оптимізація управління в умовах глобальної фінансової кризи [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян.
 7. Карапетян, О. М. Сучасні тенденції зовнішньої заборгованості України [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України :  зб. наук. праць ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ». – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2010. – Вип. 27. – С. 132-138.
 8. Карапетян, О. Проблеми та реалії прибуткового оподаткування громадян України / Ольга Карапетян // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад.. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 146-148.
 9. Рибак, Сергій Боргова стійкість України: критерії оцінювання та особливості методології / Сергій Рибак, Ольга Карапетян // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 3. – С. 49-57.
 10. Карапетян, О. М. Проблеми врегулювання державних боргових зобов’язань України в контексті досвіду європейських країн / О. М. Карапетян // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. – 2011. - № 16. – С. 43-50.
 11. Карапетян, О. Проблеми оцінки боргової стійкості України / О. Карапетян // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 93-99.
 12. Карапетян, Е. Діагностика конкурентного середовища підприємства [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. М. Карапетян // Збірник наукових праць викладачів і аспірантів кафедри економічного аналізу Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – С. 146-149.
 13. Карапетян, Е. Методика діагностики конкурентоспроможності швейної продукції [Електронний ресурс] / Е. Т. Карапетян, О. М. Карапетян.
 14. Карапетян, О. Макроекономічні ефекти та соціально-економічні наслідки акумуляції зовнішніх боргових зобов’язань держави / О. Карапетян // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 1. - С. 153-161.
 15. Карапетян, О. М. Державний борг України: оцінка ризиків та оптимізація управління / О. М. Карапетян // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Вектор, 2014. – Ч. 2. – С. 304.
 16. Карапетян, О. М. Сутнісно-теоретичні засади механізму управління державним зовнішнім боргом / О. М. Карапетян // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2008. – Вип. 1 (9). – С. 48-55.
 17. Карапетян, О. М. Державний борг України: оцінка ризиків та оптимізація управління в умовах глобальної фінансової кризи [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНЕУ. Економічні науки. – Чернівці : Книги – XXI, 2010. – Вип. I (37). – С. 182-189.
 18. Карапетян, О. М. Глобалізаційні детермінанти національної боргової політики [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – Сімферополь, 2013. – № 2 (21). – С. 33-36.
 19. Карапетян, О. М. Кредитний рейтинг як інструмент впливу на індикатори фінансової стійкості держави [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2013. – Вип. 4. – С. 75-79.
 20. Карапетян, О. М. Особливості функціонування ринку внутрішніх боргових зобов’язань України [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян, Н. П. Лубкей // Наука й економікам : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2014. – Вип. 4 (36). – С. 28-35.
 21. Карапетян, О. М. Cуверенна боргова криза: передумови виникнення, наслідки та шляхи виходу [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян, Н. П. Лубкей // Глобальні та національні проблеми економіки : електронн. наук. фах. видання. – 2015. – № 8.
 22. Карапетян, О. М. Сучасні асиметрії ринку внутрішніх боргових зобов’язань України / О. М. Карапетян // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2015. – Вип. 4. – С. 45-52.
 23. Карапетян, О. М. Суверенні фонди в системі забезпечення фінансової безпеки держави: діалектика теоретичних уявлень та оцінка сутності [Електронний ресурс] / О. М. Карапетян // Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. - 2016. - № 2.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Карапетян, О. М. Боргова безпека держави [Текст] / О. М. Карапетян // Державний кредит : навч. посіб. / Н. П. Лубкей, Н. М. Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – С. 97-102.
 2. Карапетян, О. М. Зовнішній державний кредит [Текст] / О. М. Карапетян // Державний кредит : навч. посіб. / Н. П. Лубкей, Н. М. Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – С. 60-68.
 3. Державний кредит [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Лубкей, Н. М. Ткачук, В. П. Горин, О. М. Карапетян. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 140 с.
 

Карась Олена Сергіївна

karas-olena-sergyivna

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Карась, Олена Сергіївна Розвиток транспортної інфраструктури України в умовах активізації міжнародного туризму [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олена Сергіївна Карась. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 186 с.
 2. Карась, Олена Сергіївна Розвиток транспортної інфраструктури України в умовах активізації міжнародного туризму [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олена Сергіївна Карась. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Карась, Олена Стан і перспективи розвитку пасажирських авіаційних перевезень в Україні / Олена Карась // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 1 : січ.-берез. – С. 73-80.
 2. Карась, Олена Порівняльні переваги транспортної інфраструктури туризму в Україні [Електронний ресурс] / Олена Карась // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 4(33). – С. 65-73.
 3. Карась, О. С. Розвиток інфраструктури залізничного транспорту в Україні до чемпіонату Євро 2012 [Електронний ресурс] / О. С. Карась // Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації: міжнар. наук.-практ. конф., 17 – 18 лютого 2012 р.: тези доповіді. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 95–98.
 4. Карась, Олена Сучасний стан та тенденції розвитку транспортної галузі України в контексті розбудови туристичної інфраструктури [Електронний ресурс] / О. Карась // Схід. – 2012. – № 6. – С. 38–43.
 5. Карась, О. Таргетинг - один із видів стратегічної реклами / Олена Карась // Журнал європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 3. – С. 324-332.
 6. Карась, О. Бенчмаркінг - інструмент розвитку конкурентних переваг / Олена Карась // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 4. – С. 468-475.
 

Сторінка 1 із 13