Мелих Оксана Юріївна

meluh

Кафедра фінансів ім. С.І.Юрія

Посада: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мелих, Оксана Юріївна Валютно-курсова політика та її вплив на фінансову безпеку держави [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Оксана Юріївна Мелих. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 277 с.
 2. Мелих, Оксана Юріївна Валютно-курсова політика та її вплив на фінансову безпеку держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Оксана Юріївна Мелих. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 20 с.

Публікації:

Статті:

 1. Мелих, О. Валютно-курсова політика та її вплив на фінансову безпеку держави / О. Мелих // Вісник Національного банку України. – 2008. – №8. – С. 50-57.
 2. Мелих, О. Концептуальні основи валютного курсоутворення / О. Мелих // Світ фінансів. – 2007. – №3. – С.58-68.
 3. Мелих, О. Політика обмінного курсу як фактор зміцнення міжнародної ліквідності України / О. Мелих // Світ фінансів. – 2009. – №19. – С. 97-108.
 4. Мелих, О. Ю. Валютна безпека України: проблеми та шляхи підвищення у посткризовий період / О. Ю. Мелих // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – Вип. 111, ч. 2. – С. 60-75.
 5. Мелих, О. Ю. Сучасні тенденції доларизації економіки України та шляхи її подолання / О. Ю. Мелих // Інноваційна економіка. – 2012. - №9. – С. 42 – 49.
 6. Мелих, О. Фінансова безпека держави: сутність, критерії оцінки та превентивні заходи зміцнення / Оксана Мелих / Економічна думка. - 2013. - Вип. 12, ч. 2. - С. 266-272.
 7. Мелих, О. Ю. Сутнісно-теоретичні основи валютно-курсової політики держави / О. Ю. Мелих //Сталий розвиток економіки. – 2013. – №. 2(19). – С.38-47.
 8. Мелих, О. Ю. Зовнішня заборгованість зарубіжних країн та України: сучасний стан і ризики зростання [Електронний ресурс] / О. Мелих // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2014. – Вип.  694-695 : Економіка. – С. 42-50.
 9. Мелих, О. Ю. Фіскальні ефекти реалізації валютної політики в Україні [Електронний ресурс] / О. Мелих // Галицький економічний вісник. – 2015. – № 2 (49). – С. 164 - 175.
 10. Мелих, О. Ю. Бюджетний дефіцит та його вплив на стан боргової безпеки України [Електронний ресурс] / О. Мелих // Перші наукові читання пам’яті С.І. Юрія : збірник наукових праць [Тернопіль, 26 листопада 2015 р. ] / за ред. д.е.н., проф. О.П. Кириленко. – Тернопіль: Видавництво «Вектор», 2015. – С. 123 – 127.
 11. Мелих, О. Ю. Фінансовий стан українських підприємств та механізм його зміцнення в умовах економічної рецесії [Електронний ресурс] / О. Мелих // Перші наукові читання пам’яті С.І. Юрія : зб. наук. праць / за ред. д.е.н., проф. О. П. Киреленко [Тернопіль, 26 лист. 2015 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 76 – 78.
 12. Мелих, О. Ю. Дефіцит державного бюджету як індикатор боргової безпеки України  / О. Мелих // Ефективна економіка. – 2016. – № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4909
 13. Мелих, О. Ю. Валютно-курсова політика та монетарні ефекти її реалізації в Україні / О. Ю. Мелих // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. – 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 211-225.
 14. Мелих, О. Ю. Зовнішня стабільність гривні та проблеми її забезпечення в умовах розгортання світової фінансово-економічної кризи / О. Ю. Мелих, З. Луцишин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. – 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 248-258.
 15. Клапків, Ю. М. Інвестування у вино як альтернативна стратегія довгострокового розміщення резервів компаніями із страхування життя / Ю. М. Клапків, О. Ю. Мелих // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – № 10. – С. 26-34.
 16. Свірський, В. С. Монетарні механізми управління конкурентоспроможністю національних економік: валютні війни / Володимир Степанович Свірський, Оксана Юріївна Мелих // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 4 – С. 324-333.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 2. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кравчук, Н. Я. Фінансова безпека [Електронний ресурс]: навч.-метод. посібн. /Н. Я. Кравчук, О. Я. Колісник, О. Ю. Мелих.– Тернопіль: Вектор, 2010.– 277 с.