Сабат Марія Романівна

Кафедра іноземних мов та професійної комунікації

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Сабат, М. Бизнес-этикет [Текст] / М. Сабат ; пер.с англ. – М. : ФАИР - ПРЕСС, 2004. – 240 с.
 2. Малимін, М. Р. Тренувальні вправи [Електронний ресурс] / М. Р. Малимін, Л. В. Антоненко. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 62 с.
 

Сабецька Тетяна Ігорівна

sabecka t i

Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

інституту менеджменту ТНЕУ

Наукове звання: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

Дисертації:

 1. Сабецька, Т. І. Формування виробничої програми підприємства на основі маркетингових досліджень : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня к. екон. наук. : спец. 08.00.04 економіка та управління підприємствами / Тетяна Ігорівна Сабецька. – Ужгород, 2011. – 20 с.
 2. Сабецька, Тетяна Ігорівна Формування виробничої програми підприємства на основі маркетингових досліджень [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Сабецька Тетяна Ігорівна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2011. - 277 с.

СТАТТІ:

 1. Сабецька, Т. І. Аналіз сучасного стану та особливості розвитку галузі сільськогосподарського машинобудування України [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 1, т. 2. – С. 64-71.
 2. Сабецька, Т. І. Застосування методики ретроспективного аналізу виробничого потенціалу в рамках формування виробничої програми підприємства [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Економічний простір. – 2010. – № 40. – С. 277-288.
 3. Сабецька, Т. І. Методико-методологічні аспекти процесу формування виробничої програми підприємства в умовах ринкової економіки [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Економічний простір. – 2010. – № 36. – С. 209-218.
 4. Сабецька, Т. І. Теоретичне обґрунтування моделі визначення оптимальної зони альтернатив для формування виробничої програми підприємства [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2010. – № 18. – С. 252-260.
 5. Сабецька, Т. І. Діагностика основних проблем та перспектив застосування маркетингу на сучасних сільгоспмашинобудівних підприємствах України / Т. І. Сабецька // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 236-241.
 6. Сабецька, Т. Основні тенденції розвитку ринку праці в Україні / Тетяна Сабецька, Євгенія Мельник // Формування конкурентоспроможної економіки : теоретичні, методичні та практичні засади : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. [Тернопіль, 26-27 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль : Крок, 2012. – Ч. 2. – С. 150-153.
 7. Сабецька, Т. І. Товарно-ринкові стратегії в рамках формування виробничої програми підприємства [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Економічний простір. – 2012. – № 58. – С. 245-254.
 8. Сабецька, Т. І. Формування виробничої програми підприємства на основі маркетингових досліджень / Т. І. Сабецька // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. –2011.
 9. Сабецька, Т. І. Побудова конкурентно-асортиментної матриці в рамках оцінювання конкурентної позиції підприємств сільгоспмашинобудівної галузі [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Ефективна економіка. – 2012. – № 3.
 10. Сабецька, Т. І. Побудова профілю господарсько-економічного середовища в рамках маркетингового аналізу зовнішнього макросередовища сільгоспмашино будівної галузі України [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька.
 11. Сабецька, Т. І. Аналіз стану виробничого планування на підприємствах сільгоспмашинобудівної галузі України / Т. І. Сабецька // Дні науки ІФІМ ТНЕУ : матеріали звітної наук.-практ. конф. проф.-викл. складу та студентів [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.]. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 34-38.
 12. Сабецька, Т. І. Удосконалення оцінки зміни заробітної плати та зайнятості за допомогою інструментів математичного моделювання /Т. І. Сабецька, С. Ф. Григорів // Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 315-320.
 13. Сабецька, Т. І. Теоретико-прикладні аспекти визначення оптимального рівня реалізації продукції в процесі формування виробничої програми підприємства / Т. І. Сабецька // Економіка та держава. – 2014. – № 6. – С. 45-50.
 14. Сабецька, Т. І. Теоретичні аспекти визначення виробничо-маркетингового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2014. – № 85. – С. 174-186.
 15. Сабецька, Т. І. Теоретичні засади визначення і структурування виробничо-маркетингового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Зовнішні та внутрішні фактори впливу на формування та розвиток економічної системи : зб. тез наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірант. та молод. учених [Київ, 22-23 серп. 2014 р.]. – К. : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2014. – С. 84-87.
 16. Сабецька, Т. І. Методика комплексної оцінки виробничо-маркетингового потенціалу підприємства / Т. І. Сабецька // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 31-37.
 17. Пушкар, Т. І. Вдосконалення методики оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу промислового підприємства [Електронний ресурс] / О. М. Собко, Г. В. Василевська, Т. І. Пушкар // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – Вип. 21. – С. 152-159.
 18. Пушкар, Т. І. Теоретичні основи процесу формування виробничої програми промислового підприємства [Електронний ресурс] / В. І. Гринчуцький, Т. І. Пушкар // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – Т. 1, № 3. – С. 119-123.
 19. Сабецька, Т. І. Комплексний маркетинговий аналіз зовнішнього макросередовища сільгоспмашинобудівної галузі України [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 260, т. V. – С. 1183-1192.
 20. Сабецька, Т. І. Особливості практичного застосування маркетингу на підприємствах сільськогосподарського машинобудування України [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Ефективна економіка. – 2010. – № 4.
 21. Сабецька, Т. І. Розробка нової концепції розвитку сільськогосподарського машинобудування України на основі латерального маркетингового підходу [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 257, т. V. – С. 1357-1365.
 22. Сабецька, Т. І. Характеристика пошукових методів маркетингових досліджень як методологічної основи отримання маркетингової інформації [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 247, т. VI. – С. 1415-1422.
 23. Сабецька, Т. І. Необхідність застосування маркетингових досліджень при формуванні виробничої програми промислового підприємства [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Ефективна економіка. – 2013. – № 2.
 24. Сабецька, Т. І. Історичні передумови становлення та сучасний стан ринку маркетингових досліджень в Україні [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Економіка і управління. - 2010. - № 4. - С. 126-132.
 25. Сабецька, Т. І. Розвиток американської моделі соціальної відповідальності бізнесу [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька, С. Ф. Григорів, І. Я. Юрчишин // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 3. - С. 81-86.
 26. Сабецька, Т. І. Зародження, становлення та розвиток поняття "економічна безпека підприємства" [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Причорноморські економічні студії. - 2016. - Вип. 6. - С. 96-101.
 27. Сабецька, Т. І. Соціальна відповідальність як філософія формування ефективної кадрової політики підприємства [Текст] / Т. І. Сабецька // Економіка та держава. – 2018. – № 4. – С. 53-57.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 

Сава Андрій Петрович

sava

Кафедра аграрного бізнесу і обліку

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сава, Андрій Петрович Облік і аналіз витрат структурних підрозділів підприємств агропромислового виробництва [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Андрій Петрович Сава. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 165 с.
 2. Сава, Андрій Петрович  Облік і аналіз витрат структурних підрозділів підприємств агропромислового виробництва [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Андрій Петрович Сава. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 20 с.

Статті:

 1. Сава, А. Управлінські аспекти обліку витрат виробництва структурних підрозділів науково-дослідних установ в системі агропромислового виробництва / Андрій Сава // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 19. – С. 221-225.
 2. Сава, А. Особливості процесу формування витрат виробництва структурних підрозділів науково-дослідних установ в системі агропромислового виробництва / Андрій Сава // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 18. – С. 260-262.
 3. Сава, А. Проблеми формування обліку операцій в іноземній валюті як системи / Андрій Сава // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2002. – № 13. – С. 144-145.
 4. Сава, А. П. Бухгалтерський облік господарської діяльності структурних підрозділів науково-дослідних установ / А. П. Сава // Інноваційна економіка. - 2009. - № 3. - С. 83-88.
 5. Сава, А. Проблеми класифікації і обліку витрат та видатків науково-дослідних установ в системі агропромислового виробництва Тернопільської області / А. Сава // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. - 2005. - Вип. 10. - С. 108-111.
 6. Сава, А. П. Проблеми створення і розвитку інтегрованих формувань в агропромисловому комплексі / А. П. Сава // Інноваційна економіка. - 2009. - № 4. - С. 17-22.
 7. Стельмащук, А. Проблеми та перспективи застосування альтернативних джерел енергії для інтенсифікації і розвитку аграрного сектору України [Електронний ресурс] / А. М. Стельмащук, Л. М. Маланчук, А. П. Сава.
 8. Сава, А. П. Регіональні аспекти розвитку аграрного сектору економіки: проблеми і перспктиви / А. П. Сава, П. З. Сава // Інноваційна економіка. - 2010. - №3. - С. 20-23.
 9. Сава, А. П. Система оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / А. П. Сава, М. С. Палюх // Інноваційна економіка. - 2010. - № 2. - С. 203-209.
 10. Сава, А. П. Управління сільськогосподарськими підприємствами: оціночно-прогностичні аспекти / А. П. Сава // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 82-86.
 11. Сава, А. П. Еволюція організаційної структури аграрного виробництва та її вплив на економічний розвиток сільських територій / А. П. Сава // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 33-38.
 12. Сава, А. П. Вплив системи обліку на ефективне управління необоротними активами аграрних підприємств / А. П. Сава // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11. – С. 267-271.
 13. Сава А. П. Проблеми і перспективи застосування облікових комп’ютерних технологій в управлінні аграрними підприємствами [Електронний ресурс] / А. П. Сава // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 3. – С. 193-199.
 14. Сава, А. Структурні зміни в аграрному виробництві тернопільської області за роки економічних трансформацій / А. Сава, М. Саєнко // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 166-178.
 15. Сава, А. П. Вплив фіскального регулювання на розвиток аграрного бізнесу і сільських територій [Текст] / А. П. Сава, М. С. Палюх // Інноваційна економіка. – 2016. – № 7-8. – C. 141-146.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Бруханський, Р. Ф. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, М. К. Пархомець, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2015. – 300 с.
 2. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (на прикладі Тернопільської області) [Текст]: наук.-практ. рек. /М. К. Пархомець, А. М. Стельмащук, М. Г. Саєнко [та ін.]; за ред. М. К. Пархомця.– Тернопіль: ТАЙП, 2010.– 78 с.
 2. Розвиток виробничої кооперації в сільському господарстві : теорія і практика [Текст] : наук.-практ. посіб. / М. К. Пархомець, А. М. Стельмащук, Л. М. Маланчук, А. П. Сава. – Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2007. – 76 с.
 3. Формування конкурентоспроможної економіки : теоретичні, методичні та практичні засади [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. [Тернопіль, 26-27 квіт. 2012 р.]. Ч. 1 / редкол. І. Ф. Баланюк, М. І. Бахмат, І. М. Бендера, В. А. Вергунов, І. І. Водяник, Р. Б. Гевко ; відп. за вип. А. П. Сава. – Тернопіль : Крок, 2012. – 283 с.
 4. Формування конкурентоспроможної економіки : теоретичні, методичні та практичні засади [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. [м. Тернопіль, 26-27 квіт. 2012 р.]. Ч. 2 / редкол. І. Ф. Баланюк, М. І. Бахмат, І. М. Бендера, В. А. Вергунов, І. І. Водяник, Р. Б. Гевко ; відп. за вип. А. П. Сава. – Тернопіль : Крок, 2012. – 299 с.
 5. Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва [Текст] : матеріали І Всеукр. наук-практ. конф. мол. вчен. (Тернопіль, 23-24 верес. 2009 р.). – Тернопіль : ТІ АПВ НААНУ, 2009. – 321 с.
 

Саванець Людмила Михайлівна

savanets l m

Кафедра міжнародного права та європейської інтеграції

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Саванець, Людмила Михайлівна Перехід прав за бездокументарними цінними паперами: цивільно-правовий аспект [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Саванець Людмила Михайлівна ; Львів нац. ун-т ім. І.Франка. - Львів., 2013. - 230 с.
 2. Саванець, Людмила Михайлівна Перехід прав за бездокументарними цінними паперами: цивільно-правовий аспект [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Саванець Людмила Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2013. - 19 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Саванець, Л. Ознаки бездокументальних цінних паперів / Людмила Саванець // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 8. – С. 60-64.
 2. Саванець, Л. М. Правова природа бездокументарних цінних паперів [Електронний ресурс] / Л. М. Олійничук // Вісник Львівського університету. Сер. Юридична. – 2011. – № 54. – С. 253-259.
 3. Саванець, Л. М. Перехід прав за бездокументарними цінними паперами: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Л. М. саванець // Часопис Академії Адвокатури України. – 2012. – № 2(15). – С. 1-7.
 4. Саванець, Л. М. Спадкування корпоративних прав за цінними паперами / Л. М. Саванець // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 12. – С. 19-24.
 5. Саванець, Л. М. Еволюція законодавства про обіг бездокументарних цінних паперів [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець // Юриспруденція: теорія і практика. – 2010. – № 4. – С. 15-20.
 6. Саванець, Л. М. Проблематика термінологічного визначення управомоченої особи за бездокументарними цінними паперами [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець // Актуальні проблеми правознавств : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – 2011. – Вип. 1. – С. 329-336.
 7. Саванець, Л. М. Реалізація права акціонера на участь у загальних зборах товариства: вітчизняне законодавство та міжнародний досвід [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – 2012. – Вип. 1 (2). – С. 238-244.
 8. Саванець, Л. М. Природа прав, посвідчених бездокументарними цінними паперами [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець // Наукові праці Національного авіаційного університету : зб. наук. праць. Сер. Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – К. : НАУ, 2012. – № 3 (24). – С. 93-98.
 9. Саванець, Л. М. Отчуждение бездокументарных ценных бумаг по договору [Электронный ресурс] / Л. М. Саванець // Теория и практика общественного развития. Юридические науки. – 2013. – № 4. – С. 304–306.
 10. Sawanets, L. Regulacja prawna przeniesienia praw ze zdematerializowanych papierów wartościowych na Ukrainie (w świetle nowej Ustawy z dnia 6 lipca 2012 r. O systemie depozytowym Ukrainy) / Liudmyla Sawanets // Transformacje Prawa Prywatnego. – 2013. – № 2. – S. 31-53.
 11. Саванець, Л. М. Правова природа договору управління бездокументарними цінними паперами [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2014. – Вип. 24, т. 2. – С. 93-97.
 12. Саванець, Л. М. Перехід прав у результаті укладення договорів про відчуження бездокументарних цінних паперів [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2014. – Вип. 1, т. 1. – С. 185-191.
 13. Sawanets, L. Legal Regulations of Liability in Construction Contracts in Ukraine [Electronic resource] / Liudmyla Sawanets // Osteuropa recht. – 2014. – № 2. – Р. 207-230.
 14. Sawanets, L. The Pledge of Securities as a Way of Providing Satisfaction for Credit Obligation under Ukrainian Law / Liudmyla Sawanets // Osteuropa recht. – 2015. – № 2. – Р. 183-200.
 15. Саванець, Л. М. До питання загальноєвропейського права купівлі-продажу [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2015. – Вип. 3, т. 1. – С. 149-152.
 16. Саванець, Л. М. Acquis communautaire з європейського споживчого права [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець // Альманах міжнародного права. – 2016. – Вип. 11. – С. 102-110.
 17. Sawanets, L. Przejscie Praw Korporacjznych do Zdematerializowanych Papierow Wartosiowych Wskutek Dziedziczenia w Prawie Ukrainskim / Liudmyla Sawanets // Ius mercatorum, lex mercatoria – z dziejów i współczesności prawa handlowego. Materiały konferencji poświęconej przeszłości i teraźniejszości prawa handlowego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 9-11 marca 2009 r. / Pod redakcją M.Mikuły i P.Suskiego. – Kraków, 2011. – S.213-220.
 18. Саванець, Л. М. Cпадкування корпоративних прав за бездокументарними цінними паперами відповідно до українського законодавства [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець.
 19. Саванець, Л. М. Застава цінних паперів за законодавством України та іноземних держав: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / Л. М. Саванець // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 143-149.
 20. Саванець, Л. Гармонізація європейського колізійного та матеріального права у сфері захисту прав споживачів [Електронний ресурс] / Л. Саванець // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 71-76.
 

Савельєв Євген Васильович

saveljevКафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Савельев, Евгений Васильевич Методологические проблемы организации социалистического соревнования в промышленности [Текст] : дис. ... докт. экономич. наук : 08.00.05 - экономика, организация управления и планирования народного хозяйства (промышленность) / Евгений Васильевич Савельев.– Тернополь : ТФЭИ, 1984.– 521 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Савельєв, Є. Економічна співпраця чи економічні війни?: Слово головного редактора [Текст] / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2006. – № 1. – С. 3-5.
 2. Савельєв, Є. Вибір національної економічної моделі України / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2007. – № 4. – С. 369-371.
 3. Європа регіонів: бенчмаркінг регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини та України / А. Крисоватий, Є. Савельєв, В. Адамик [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 191-214.
 4. Савельєв, Є. Економіка знань в аспекті включення України в європейський освітній простір і досвід ТДЕУ / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2006. – № 3. – С. 255-266.
 5. Савельєв, Є. Європа, Україна і Росія у системі глобальних тенденцій новітньої історії: фрагменти порівняльних досліджень / Є. Савельєв // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – Вип. 18, ч. 1. – С. 13-21.
 6. Савельєв, Є. Європейська економіка від Атлантики до Уралу: (ХІІІ економічний міжнародний форум у Криниці Гурській: інформація, роздуми, ідеї) / Є. Савельєв, І. Гладій, В. Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2003. – № 4. – С. 473-485.
 7. Савельєв, Є. Масова приватизація і реструктуризація в Україні: нескінченний процес? / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2003. – № 4. – С. 454-466.
 8. Савельєв, Є. Міжнародний рух капіталу в Україну та через неї / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2005.– № 1.– С. 31-56.
 9. Савельєв, Є. Міжнародний рух капіталу та Україна / Є. Савельєв // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2004.– Вип. 5-1.– С. 26-39.
 10. Савельєв, Є. Наука й освіта у становленні "Нової економіки" в Україні / Є. Савельєв, В. Куриляк // Журнал європейської економіки.– 2004.– № 1.– С. 45-78.
 11. Савельєв, Є. Наука та освіта як головна ланка реформування економіки України в ХХІ ст. (Україна в системі нової економіки) /Є. Савельєв, В. Куриляк //Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2003.– Вип. 5/1.– С. 121-137.
 12. Савельєв, Є. Новітній маркетинг: теоретичний і практичний аспекти / Є. Савельєв // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2005.– Вип. 3.– С. 113-133.
 13. Савельєв, Є. Передумови поглиблення і прискорення європейської інтеграції України / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2006.– № 2.– С. 111-118.
 14. Савельєв Є. Теорія інвестицій перехідних економік та інтеграційні процеси: пошук моделі для України / Є. Савельєв, О. Шило // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 79-80.
 15. Савельєв, Є. Україно-Русь, куди ж несешся ти? Дай відповідь! Слово головного редактора / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2007.– № 1.– С. 3-6.
 16. Савельєв, Є. Українсько-грецькі економічні стосунки: формування нових напрямків / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2007.– № 2.– С. 176-182.
 17. Савельєв, Є. Університети, час брати владу у новій економіці!: Слово головного редактора / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2007.– № 3.– С. 267-268.
 18. Савельєв, Є. Чотирнадцять складових новітньої парадигми економічного розвитку України / Є. Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2006.– Вип. 5-1.– С. 20-25.
 19. Савельєв, Є. В. Маркетинг: новітня теорія та міфи навколо нього / Є. В. Савельєв // Вісник економічної науки України.– 2007.– № 1.– С. 133-146.
 20. Савельєв, Є. В. Міжнародні послуги: сценарій розвитку для України ХХІ століття / Є. В. Савельєв // Вісник економічної науки України.– 2005.– № 2.– С. 149-159.
 21. Савельєв, Є. В. Регулювання розвитку економічних систем / Є. В. Савельєв, О. В. Длугопольський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. –Тернопіль, 2007.– Вип. 3.– С. 179-180.– Рец. на кн. : В. И. Ляшенко Регулирование развития экономических систем: теория, режимы, институты : монография. – Донецьк : ДонНТУ, 2006. – 668 с.
 22. Савельєв, Є. Європейська інтеграція чи європеїзація? / Євген Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2008.– № 1.– С. 3-5.
 23. Савельєв, Є. Кризи як природний стан економіки і управління ними / Євген Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2007.– Вип. 5.– С. 17-22.
 24. Савельєв, Є. Примусова ззовні шокова терапія / Євген Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2009.– № 1.– С. 3-4. – (Слово головного редактора).
 25. Савельєв, Є. Розвиток українського ринку цінних паперів як інтегрованого до світового / Євген Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008.– Вип. 5.– С. 19-25.
 26. Савельєв, Є. Соціальна революція мас в Україні (не хлібом єдиним) / Євген Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2008.– № 2.– С. 149-152.– (Слово головного редактора).
 27. Савельєв, Є. Україна як велика держава з економікою міжнародних послуг (сценарій розвитку для ХХІ століття) / Євген Савельєв // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2005.– Вип. 5-1.– С. 15-24.
 28. Формування нового світового економічного порядку : [аналітична записка за матеріалами Чотирнадцятої міжнар. наук. конф., Анталія, 29 верес.-6 жовт. 2009 р.] [Текст] / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Алла Мельник [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 4.– С. 107-120.
 29. Юрій, С. Новий світовий економічний порядок: історія, теорія, напрямки формування / Сергій Юрій, Євген Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2009. – № 4. – С. 353-370.
 30. Юрій, С. Формування нового світового економічного порядку: науково-практичні підходи / Сергій Юрій, Євген Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 5.– С. 13-26.
 31. Юрій, С. Час "Ч" - H-HOUR: радикальні економічні реформи в Україні на виході з кризи / Сергій Юрій, Євген Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2008.– № 4.– С. 387-402.
 32. Куриляк, В. Є. Вплив глобалізації на економічний розвиток України / В. Є. Куриляк, Є. В. Савельєв // Економіка України. – 2012. – № 9. – С. 57-69.
 33. Куриляк, В. Українська модернізація в системі формування нового світового економічного порядку / Віталіна Куриляк, Євген Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2012. – № 1, т. 11. – С. 27-38.
 34. Глобальні світоцивілізаційні процеси та економічна політика європейських країн, що розвиваються : [аналітична записка за матеріалами п'ятнадцятої міжнародної наукової конференції, м. Пафос, Кіпр, 29 вересня-6 жовтня 2010 р. / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Ольга Кириленко [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2010.– жовтень-грудень (№4).– С. 160-179.
 35. Савельєв, Є. Економічна співпраця чи економічні війни?: Слово головного редактора / Є. Савельєв // Журнал європейської економіки.– 2006.– березень (№1).– С. 3-5.
 36. Савельєв, Є. Інтернаціоналізація – основа реформування вищої освіти України [Електронний ресурс] / Євген Савельєв // Психологія і суспільство. – 2001. – № 2. – С. 26-32.
 37. Юрій, С. Становлення і розвиток українського ринку цінних паперів та його інтеграція до світового (аналітична записка за матеріалами Тринадцятої міжнародної наукової конференції, Анталія-2008) / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Алла Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008.– Вип. 4. – С. 165-181.
 38. Реформи у глобальній економіці та Україна : [аналітична записка за матеріалами шістнадцятої підсумкової Міжнар. конф., м. Гувес, Крит-Греція, 23-30 верес. 2011 р.] / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Ольга Кириленко [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 4 : жовт.-груд. – С. 173-191.
 39. Юрій, С. Світова фінансова криза та структурні реформи в Україні / С. Юрій, Є. Савельєв // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект.– 2009.– ч. 3.– С. 1023-1028.
 40. Савельєв, Є. Дослідження методичних проблем менеджменту підприємства / Євген Савельєв // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 2. – С. 138-139. – (Рец. на кн. : Мізюк Б. М. Системні основи теорії та інструментарій менеджменту підприємства : монографія. - Львів : Коопосвіта, 2000. - 418 с.).
 41. Савельєв, Є. Бенчмаркінгові методи управління конкуренцією у світовій економіці / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк, Галина Смалюк // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 1. – С. 3-27.
 42. Савельєв, Євген Реформування української економіки : невідкладність і пріоритетність / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 4 : груд. – С. 387-400.
 43. Савельєв, Є. В. Пріоритети у реформуванні української економіки / Є. В. Савельєв, В. Є. Куриляк // Економіка України. – 2015. – № 5. – С. 79-88.
 44. Савельєв, Є. Концепція регіональних реформ в Україні на рівні NUTS / Євген Савельєв, Максим Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 1. – С. 92-120.
 45. Юрій, С. Національні економічні інтереси України: методологічні аспекти та рішення для регіону Чорноморського басейну / Сергій Юрій, Євген Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-2. – С. 13-31.
 46. Савельєв, Є. Соціально-економічна орієнтація валютно-курсової політики України: плаваючий валютний курс, офіційна доларизація чи валютна рада / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 149-165.
 47. Савельєв, Є. Валютнокурсова політика України: сучасні тенденції та вимір валютного курсу / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 4. – С. 424-444.
 48. Кластери у світовій та європейській економіці / Андрій Крисоватий, Євген Савельєв, Ольга Кириленко [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2013. - Вип. 4. - С. 131-142.
 49. Сіску, Т. Валютні режими і валютнокурсова політика України у вимірах "благословенної" і "неблагословенної" трійці / Томас Сіску, Євген Савельєв // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 2.– С. 143-171.
 50. Греція: європейський механізм виходу з кризи / Євген Савельєв, Наталія Комар, Євангелос Сіскос, Константія Дарвіду //Журнал європейської економіки. – 2019. – Т. 18, № 1.– С. 31-53.
 51. Європа без кордонів: економічна, політична, цивілізаційно-культурна інтеграція / А. Крисоватий, Є. Савельєв, І. Зварич [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 1. – С. 219-236.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економічні проблеми ХХІ століття: міжнародний та український виміри : монографія / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К. : Знання, 2007. – 595 с.
 2. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.
 3. Local production systems in countries in and outside the EU : from theory to practice [Електронний ресурс] : monograph / S. Tonkova, K. Borsekova, A. Yusupova, O. Byrmatova. - Sofia : UNWE, 2014. - 409 p.
 4. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 5. Савельєв, Є. В. Фінансові інструменти в системі нового світового економічного порядку [Текст] / Є. В. Савельєв, С. І. Юрій // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 30-33.
 6. Савельев, Є. В. Новий економічний порядок : гносеологічний зміст та функціональна спрямованість [Текст] / Є. В. Савельев, С. І. Юрій // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 26-30.
 7. Савельєв, Є. В. Novus Ordo Mundi чи Novus Ordo Seclorum [Текст] / Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – C. 13-26.
 8. Савельєв, Є. В. Інтеграція зон вільної торгівлі - основа глобального прийняття нового світового економічного порядку [Текст] / Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 37-39.
 9. Савельєв, Є. В. Валютна дилема у світовому економічному порядку [Текст] / Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 33-37.
 10. Савельєв, Є. В. Перспективи України на світовому аграрному ринку [Текст] / Є. В. Савельєв, Г. Ф. Смалюк // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 410-425.
 11. Куриляк, В. Є. Вплив глобалізації на економічний розвиток України [Текст] / В. Є. Куриляк, Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 369-382.
 12. Козак, Ю. Г. Використання конкурентних переваг третинного сектору економіки [Текст] / Ю. Г. Козак, Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 426-443.
 13. Козак, Ю. Г. Геоекономічні і геостратегічні передумови структурних зрушень економіки України [Текст] / Ю. Г. Козак, Є. В. Савельєв // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 405-410.
 14. Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України [Текст] : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк [та ін.] ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 504 с.
 15. Глобальна економічна криза 2008–2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні : монографія /  [В. П. Антонюк, С. С. Аптекар, Н. А. Балтачеєва та ін.] ; під заг. ред. В. І. Ляшенка. — Донецьк : ЮгоВосток, 2010. — 414 c.
 16. Структурні  реформи  економіки:  світовий  досвід,  інститути,  стратегії  для  України:  монографія  /  О. І. Амоша, С. С. Аптекар, М. Г. Білопольський, С. І. Юрій та ін. – ІЕП НАН України, ТНЕУ МОНМС України. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с. 
 17. Local Production Systems: Analysis and Forecasting of Regional Economic  Development  /ed. by A.S. Novoselov and V.E. Seliverstov.  –  Novosibirsk, Sofia, Lodz, Banska Bystrica, Ternopil, 2015. – 362 p. 
 18. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 19. Куриляк, В. Є. Бенчмаркінг як система співробітництва в умовах конкуренції [Текст] / В. Є. Куриляк, Є. В. Савельєв, Г. Ф. Смалюк // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 269-280.
 20. Куриляк, В. Є. Кластери та наукові парки як рухома сила становлення креативної економіки [Текст] / В. Є. Куриляк, Є. Ю. Куриляк, Є. В. Савельєв // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 255-259.
 21. Куриляк, М. Ю. Реформування на першому рівні регіональних відносин в Україні [Текст] / М. Ю. Куриляк, Є. В. Савельєв // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 41-44.
 22. Куриляк, М. Ю. Принцип субсидіарності в системі регіонального управління [Текст] / М. Ю. Куриляк, Є. В. Савельєв // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 40-41.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів: підручник / Є. В. Савельєв. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 450с.
 2. Innovative Strategies of Territorial Development of V4 : Experience for Ukraine [Електронний ресурс] : text-book / Y. Savelyev, I. Lishchynskyy, M. Lyzun [et al.]. - Ternopil : Terno-graf, 2016. - 216 p.
 3. Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка [Текст] : підручник / Є. В. Савельєв, І. Я. Зварич. - 4-те вид., переробл. та доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 424 с.
 4. Савельєв, Є. В. Міжнародний маркетинг [Текст] : навч. посіб. Ч.1. / Є. В. Савельєв. – К. : ІСДО, 1995. – 94 с.
 5. Савельєв, Є. В. Європейська інтеграція і маркетинг. Наукові нариси [Текст] / Є. В. Савельєв. – Тернопіль : Карт- бланш, 2003. – 482 с.
 6. Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка: теорія міжнародної торгівлі і фінансів [Текст] / Є. В. Савельєв. – Підручник для магістрантів з міжнародної економіки. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 504 с.
 7. Новітній маркетинг [Текст] / Є. В. Савельєв, О. С. Братко, М. Я. Матвіїв [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 296 с.
 8. Економічні проблеми ХХІ століття : міжнародний та український виміри [Текст] : монографія / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К. : Знання, 2007. – 595 с.
 9. Міжнародна економіка на початку ХХІ століття : пріоритети і моделі розвитку [Текст] : Матеріали наукової студентської конференції. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 148 с.
 10. Савельєв, Є. В. Міжнародна економіка [Текст] : підручник / Є. В. Савельєв. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 622 с.
 11. Вісник Тернопільського національного економічного університету : зб. наукових праць [Текст]. вип.1 : січень-березень 2009 рік / гол. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 223 с.
 12. Вісник Тернопільського національного економічного університету [Текст] : науковий журнал. вип. 2 : квітень-червень 2009 рік / гол. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 158 с.
 13. Новітній маркетинг [Текст] : навч. посіб. / за ред. Є.В.Савельєва. – К. : Знання, 2008. – 420 с . – (Вища освіта ХХІ століття).
 14. Вісник Тернопільського національного економічного університету [Текст] : науковий журнал. вип.4 : жовтень-грудень 2009 рік / гол. ред. Мельник А. Ф. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 135 с.
 15. Вісник Тернопільського національного економічного університету [Текст] : науковий журнал. вип.5 : жовтень-грудень 2009 рік / гол. ред. Мельник А. Ф. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 423 с.
 16. Структурні реформи економіки : світовий досвід, інститути, стратегії для України [Текст] : монографія / Б. М. Андрушків, О. І. Амоша, С. С. Аптекар [та ін.] ; наук. ред. В. І. Ляшенко, Є. В. Савельєв. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с.
 17. Savelyev, Yavhen Marketing and management of tourist market [Текст] : the collection of papers / Yavhen Savelyev, Alla Uniyat, Zoryana Boyko. – Ternopil : TNEU, 2007. – 680 p.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Європейська інтеграція і Україна : радикальні економічні реформи : аналіт. зап. [за підсумками Двадцятої міжнар. наук. конф., (13–27 вересня 2016 р., м. Бодрум, Туреччина)]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с.
 2. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : аналіт. зап. [за підсумками дослідження держбюджетної науково- дослідної теми «Бенчмаркінг регіонального розвитку Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна» і Міжнар. наук. конф. «Європа регіонів та Україна: розвиток і співпраця», що відбулася у м. Будва – Чорногорія, 13-27 вересня 2017 р.)]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 43 с.
 

Савка Надія Ярославівна

1490706807 savka3Кафедра комп'ютерної інженерії

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Савка, Надія Ярославівна Методи ідентифікації інтервальних моделей характеристик середовища моніторингу зворотного гортанного нерва : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Надія Ярославівна Савка ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2017. – 156 с. – Бібліографія: с. 123–139 (152 назви).
 2. Савка, Надія Ярославівна Методи ідентифікації інтервальних моделей характеристик середовища моніторингу зворотного гортанного нерва [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Савка Надія Ярославівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2017. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Савка, Н. Я. Етапи ідентифікації штучних нейронних мереж з радіально-базисними функціями / Н. Я. Савка // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали І Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2011 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2011 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 87.
 2. Мартинюк, В. Моделювання індикаторів економічної безпеки держави засобами штучної нейронної мережі з радіально-базисними функціями / В. Мартинюк, М. Дивак, Н. Савка // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 1. – С. 56-66.
 3. Савка, Н. Я. Програмна реалізація модуля класифікації на основі інтервальних моделей із РБФ для задачі виявлення гортанного нерва / Н. Я. Савка // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали ІV Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2014 [м. Тернопіль, 16-17 трав. 2014 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 38-40.
 4. Savka, N. Intelligent Classifier Based on Radial Basis Function Network for the Task of Identification the Recurrent Laryngeal Nerve in a Surgical Wound [Еlectronic resource] / Nadiya Savka, Mykola Dyvak, Andriy Pukas, Vasyl Nemish // Journal of applied computer science. – 2014. – Vol. 22, № 2. – Р. 55-64.
 5. Дивак, М. П. Метод ідентифікації вагових коефіцієнтів синаптичних зв’язків штучних нейронних мереж із радіально-базисними функціями на основі аналізу інтервальних даних [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, Н. Я. Савка // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2012. – № 15. – С. 132-139.
 6. Савка, Н. Я. Застосування штучних нейронних мереж з радіально- базисними функціями для розв’язування задач прогнозування [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка // Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. Серія: Технічні науки та архітектура. - Харків, 2011. - Вип. 94. - С. 349-353.
 7. Михальчук, Н. М. Моделювання податково-боргової складової фінансової безпеки на основі штучних нейронних мереж [Електронний ресурс] / Н. М. Михальчук, Н. Я. Савка // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. - 2015. - № 815. - С. 225-233.
 8. Савка, Н. Aлгоритм ідентифікації штучних нейронних мереж із радіально-базисними функціями на основі аналізу інтервальних даних / Н. Савка // Материалы Международной молодежной научной конференции “Поколение будущего: Взгляд молодых ученых”. - Курск (Росія): Юго-Зап. гос. ун-т, 2012. - С.150-153. 71.
 9. Савка, Н. Я. Застосування методу ідентифікації параметрів математичної моделі із РБФ на основі аналізу інтервальних даних для виявлення зворотного гортанного нерва [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка // Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». - Хмельницький, 2014. - №1. - С.153-158.
 10. Савка, Н. Я. Застосування штучних нейронних мереж з радіально- базисними функціями для вирішення актуальних задач сьогодення / Н. Я. Cавка // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Транскордонне співробітництво як важлива складова євроінтеграційних процесів України”. - Чернівці, 2010. - С. 437-440.
 11. Савка, Н. Я. Застосування штучних нейронних мереж із радіально-базисними функціями для виявлення відстані до зворотного гортанного нерва на хірургічній рані [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка // Матеріали ІІI Всеукраїнської школи- семінару молодих вчених і студентів “Сучасні комп’ютерні інформаційні технології”. - Тернопіль: ТНЕУ, 2013. - С. 51-52. 131.
 12. Савка, Н. Я. Інтервальні моделі з радіально-базисними функціями для задачі виявлення розміщення зворотного гортанного нерва [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка, О. Л. Козак // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних техтологій: зб. наукових праць. - Дніпропетровськ, 2015. - № 815. - С. 225-233.
 13. Савка, Н. Я. Класифікатор на базі штучних нейронних мереж радіального типу [Електронний ресурс]  / Н. Я. Савка // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія : Комп'ютерні системи та компоненти. - Чернівці, 2013. - Том 4. – Вип. 4. - С. 22-27.
 14. Савка, Н. Я. Локалізація зворотного гортанного нерва на хірургічній рані із застосуванням штучних нейронних мереж радіального типу / Н. Я. Савка // Матеріали ІІI міжнародної науково-практичної конференції "Фізико- технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки. - Чернівці: ЧНУ, 2013. - С. 45-48.
 15. Савка, Н. Я. Математичне моделювання за допомогою штучних нейронних мереж / Н. Я. Савка // Світова економічна криза: причини, наслідки та перспективи подолання: Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції. – Львів, 2010. - С. 505-506.
 16. Савка, Н. Я. Методи ідентифікації штучних нейронних мереж з радіально-базисними функціями / Н. Я. Савка // Матеріали першої Міжнародної науково-технічної конференції “Обчислювальний інтелект 2011”. - Черкаси, 2011. - С. 120-121.
 17. Савка, Н.Я. Моделювання індикаторів економічної безпеки держави засобами радіальних штучних нейронних мереж ідентифікованих методами аналізу інтервальних даних [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка // Вісник Вінницького політехнічного інституту. Науковий журнал. - Вінниця, 2013. - №1. - С. 37- 44. 132.
 18. Савка, Н. Я. Моделювання індикаторів економічної безпеки Тернопільської області із застосуванням штучних нейромереж радіального типу [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка // Матеріали ІІ Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів “Сучасні комп’ютерні інформаційні технології”. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012. - С. 49-50.
 19. Савка, Н.Я. Проблеми ідентифікації штучних нейронних мереж з радіально-базисними функціями та можливі напрямки їх розв’язання [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка, В. М. Спільчук, І. Я. Співак // Індуктивне моделювання складних систем: Збірник наукових праць. - Київ: МННЦІТС. - Вип. 2. - С. 181-193.
 20. Савка, Н. Я. Синтез оптимальної архітектури штучної нейронної мережі з радіально-базисними функціями для моделювання індикаторів економічної безпеки Тернопільської області / Н.Я. Савка // Матеріали XI Мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2012)". - Вінниця: ВНТУ, 2012. - С. 257-258.
 21. Савка, Н.Я. Структурно-параметрична ідентифікація інтервальних моделей з радіально- базисними функціями / Н. Я. Савка, О. Л. Козак, І. П. Струбицька // Proceedings of the international scientific and practical conference "The Top Actual Researches in Modern Science". - Dubai: Roast Publishing, 2015. - Vol I. - P. 17-22.
 22. Савка, Н. Я. Модель поведінки комерційного банку в умовах валютної паніки [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2009. - Вип. 4. - С. 319-328.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Техніко-економічне обгрунтування розробки комп'ютерних систем [Текст] : метод. вказівки до практ. робіт / уклад. Н. Я. Савка, І. Р. Паздрій ; під ред. О. М. Березького. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 40 с.
 

Савченко Олена Валентинівна

savchenko o v

Кафедра гуманітарних дисциплін ІФІМ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Савченко, Олена Валентинівна Формування цін на нову продукцію виробничо-технічного призначення (на прикладі підприємств машинобудування) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Олена Валентинівна Савченко. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Савченко, О. В. Роль мотивації у вивченні іноземної мови у нелінгвістичних ВНЗ / О. В. Савченко // Актуальні проблеми педагогічної науки : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. заочної конф. – Миколаїв, 2012. – С. 85-88.
 2. Савченко, О. В. Особливості оформлення ділового листа в німецькому та українському діловодстві / О. В. Савченко // Парус : наук.-педагог. журнал Миколаївщини. – Миколаїв, 2012. – № 9. – C. 27-30.
 3. Кузьменко, Н. В. Формування лідерських якостей керівника ВНЗ як напрям реалізації державної кадрової політики / Н. В. Кузьменко, О. В. Савченко, М. П. Баран // Трансформація політико-управлінських та державно-владних відносин у процесі Європейської інтеграції : матеріали наук.-практ. конф. за міжнародною участю. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 121-127.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Орлов, О. О. Ціноутворення на нову продукцію виробничо-технічного призначення [Текст]: монографія /О. О. Орлов, Є. Г. Рясних, О. В. Савченко.– К.: Освіта України, 2011.– 144 с.

 

Савчук Леонід Іванович

savthuk

Кафедра обліку у бюджетній та соціальній сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Савчук, Л. І. Показники конкурентоспроможності малих підприємств / Л. І. Савчук // Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції. – Тернопіль, 2007. – С. 355-359.
 2. Длугопольський, О. Оцінка фінансового стану та структури промисловості регіональної системи (на прикладі Тернопільської області) / О. Длугопольський, Л. Савчук // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002.– № 6.– С. 23-32.
 3. Фаріон, Іван Регіональні аспекти розвитку інноваційної інфраструктури / Іван Фаріон, Леонід Савчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту – Тернопіль, 2010. – вип. 5. – С. 375-379.
 4. Савчук, Л. Актуальні напрямки державного забезпечення активізації інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств регіону / Л. Савчук // Інноваційна економіка. – 2010.– № 2.– С. 246-252.
 5. Савчук, Л. І.Регіональні проблеми ресурсного забезпечення АПК на принципах логістики / Л. І. Савчук // Інноваційна економіка.– 2009.– № 4.– С. 151-156.
 6. Савчук, Л. І.Проблеми ефективності освіти в неефективній державі / Л. І. Савчук // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] /редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– С. 83-87.
 7. Палюх, М. С.Перспективи подолання інноваційного колапсу української економіки / М. С. Палюх, Л. І. Савчук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 22-28.
 8. Жукевич, С. М. Роль і місце малого бізнесу в Україні: ретроспективний аналіз і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / С. М. Жукевич, Л. І. Савчук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 21-24.
 9. Смиричинський, В. Передумови та необхідність розвитку логістичного сервісу в сільськогосподарському виробництві [Електронний ресурс] / Валентин Смиричинський, Леонід Савчук.
 10. Савчук, Л. Комунальна власність в системі ринкових відносин [Електронний ресурс] / Леонід Савчук, Руслан Августин.
 11. Савчук, Л. Реалізація стратегії оптимізації системи оподаткування бізнесу в Україні: реалії та перспективи / Л. Савчук // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.130-137.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Савчук, Л. І. Світовий ринок товарів і послуг [Текст] / Л. І. Савчук. – Курс лекцій. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 252 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Савчук, Л. І. Облік торговельно-фінансових і кредитних розрахунків [Текст] : курс лекцій / Л. І. Савчук. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 273 с.
 2. Савчук, Л. І. Організація, планування й прогнозування в галузях соціальної сфери [Текст]: курс лекцій /Л. І. Савчук.– Тернопіль: Економічна думка, 2005.– 255 с.
 

Савчук Світлана Василівна

1450191426 1415871484 savshukКафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Савчук, Світлана Василівна Планування доходів і видатків місцевих бюджетів [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси та кредит / Світлана Василівна Савчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 300 с.
 2. Савчук, Світлана Василівна Планування доходів і видатків місцевих бюджетів [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси та кредит / Світлана Василівна Савчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Савчук С. Бюджетна політика на локальному рівні: реалії та перспективи / С. Савчук // Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф.– Тернопіль, 2006.– С. 88-92.
 2. Савчук С. До питання про сутність бюджетного планування / С. Савчук // Світ фінансів.– 2006.–№ 3.– С. 181-185.
 3. Савчук С. Сутнісно-теоретичні аспекти бюджетного федералізму / С. Савчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – Вип. 6. – С. 72-77.
 4. Савчук С. Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації / С. Савчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2004. – № 16. – С. 81-85.
 5. Савчук, С. В. Бюджетний федералізм: досвід зарубіжних країн / С. В. Савчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – Ужгород , 2007. – Спец. вип. 22, ч. 1. – С. 150-154.
 6. Тріпак, М. М. Прагматика формування місцевих бюджетів в умовах побудови в Україні демократичного суспільства / М. М. Тріпак, С. В. Савчук // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць : в 5 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Т. IV, вип. 233. – С. 932-940.
 7. Тріпак, М. М. Міжбюджетні трансферти – основа надходжень місцевих бюджетів в умовах розширення повноважень органів місцевого самоврядування / М. М. Тріпак, С. В. Савчук // Вісник Хмельницького національного університету. – 2007. – Т. 3. – № 6 . – С. 161 – 166.
 8. Савчук, С. В. Місцеві бюджети в умовах бюджетного реформування / С. В. Савчук // Науковий вісник Одеського державного економічного університету. Сер. Науки: економіка, політологія, історія. – 2009. – № 9. – С. 185-192.
 9. Савчук С. В. Вдосконалення планування та фінансування видатків місцевих бюджетів у сучасних умовах [Електронний ресурс] / С. В. Савчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. - 2010. - Вип. 13. - С. 39-47.
 10. Савчук, С. Планування міжбюджетних трансфертів: практика та шляхи вдосконалення / Світлана Савчук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 222-230.
 11. Савчук, С. В. Теоретико-концептуальні засади визначення доходів бюджетів як об’єкту бюджетного планування / С. В. Савчук // Наука й економіка. – 2012. - № 1(25). – С. 81-89.
 12. Савчук, С. Проблемні аспекти формування доходів місцевих бюджетів в Україні / Світлана Савчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – № 10. – С. 18-21.
 13. Савчук, С. В. Проблеми формування власних надходжень бюджетних установ / С. В. Савчук, В. В. Гуцалюк // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Вектор, 2014. – Ч. 2. – С. 32-35.
 14. Савчук, С. В. Особливості застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі / Світлана Василівна Савчук // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 111-114.
 15. Савчук, С. В. Теоретичні підходи до планування місцевих бюджетів / Світлана Василівна Савчук // Світ фінансів. – 2013. – Вип. 2. – С. 93-103.
 16. Savchuk, S. Fiscal policy and its role in budget planning [Electronic resource] / Svitlana Savchuk // Scientific Bulletin of Odessa National Economic University. – Science : Economics, Political science, History. – 2014. – № 4(212). – P. 94-102.
 17. Савчук, С. В. Управління бюджетом: концептуальні засади становлення та розвитку [Електронний ресурс] / С. В. Савчук // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Економіка. – Чернівці, 2015.– Вип. 730-731. – С. 127-131.
 18. Савчук, С. В. Аналіз ефективності праці / С. В. Савчук, В. М. Неміш, Н. Р. Москаль // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : ІОА, 1997. – Вип. 1. – С. 47.
 19. Савчук, С. Інформаційна база аналізу фінансового стану підприємств / С. Савчук, В. Саньоцький, В. Клевець // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 272-273.
 20. Савчук, С. Проведення ревізії основних засобів у бюджетних установах / С. Савчук, Р. Домбровський // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 3. – С. 84-86.
 21. Савчук, С. В. Інвестиційний клімат в Україні в умовах ринкових трансформацій / С. В. Савчук // Вісник Тернопільської академій народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Спец. вип. 16. – С. 97-102.
 22. Савчук, С. В. Нормативи медичної допомоги / С. В. Савчук // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 4. – С. 327-331.
 23. Савчук, С. В. Самостійна робота студентів в умовах кредитно-трансфертної системи / С. В. Савчук, В. М. Неміш // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2005. – № 1. – С. 32-33.
 24. Квасниця, О. Сучасний стан та особливості розвитку малого підприємництва / О. Квасниця, С. Савчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 30-34.
 25. Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [м. Тернопіль 22-23лют.2007 р.]. Ч. 2 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, З. М. Бойко, М. В. Буряк, Н. Д. Галапут ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 605 с.
 26. Савчук, С. Сучасні підходи до управління місцевим боргом в Україні / Світлана Савчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 11. – С. 35-38.
 27. Неміш, В. М. Самостійна робота в контексті покращення якості знань студентів [Текст] / В. М. Неміш, К. М. Березька, С. В. Савчук // Освітній простір ХХІ століття : реалії, новації, перспективи : матеріали наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 23 лют. 2017 р.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - С. 12-14.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень [Текст] : монографія / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина. – К. : Кондор, 2012. – 376 с.
 2. Савчук, С. В. Вдосконалення планування дохідної частини місцевих бюджетів [Текст] / С. В. Савчук // Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень: монографія / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина. – К. : Кондор, 2012. – С. 142-151.
 3. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 4. Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері (розвиток галузей та регіонального виробництва, бюджетне регулювання та фінансування): монограф. Т.1. / [та інш.];  під заг. ред. Т.О.Журавльової. – Павлоград: АРТ СИНТЕЗ-Т, 2014. – С. 363.
 5. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 6. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Бюджетна система. Вишкіл студії [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, О. П. Кириленко, В. Г. Дем'янишин [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 424 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Кізима, Т. О. Державні фінанси в умовах демократії [Текст] : Навчальний посібник / Т. О. Кізима, С. В. Савчук. – Тернопіль : Воля, 2005. – 200 с.
 3. Березька, К. М. Фінансова математика [Текст] : навч. посіб. / К. М. Березька, В. М. Неміш, С. В. Савчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 192 с.
 4. Муніципальні фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Кириленко, С. Л. Коваль, З. М. Лободіна [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - Тернопіль : Астон, 2015. - 360 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Програмно-цільовий метод бюджетування: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 8.03050801 – фінанси, освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” денної і заочної форм навчання / Б. С. Малиняк, С. В. Савчук. – Тернопіль: Економічна думка, 2012. – 53 с.
 2. Управління особистими доходами і витратами [Електронний ресурс] : метод. вказівки / уклад. С. В. Савчук, А. А. Сидорчук. - Тернопіль : [б. в.], 2017. - 43 с.
 3. Методичні рекомендації для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Бюджетна система» для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» / З. М. Лободіна, М. Б. Гупаловська, С. В. Савчук, А. В. Дем’янюк. –  Тернопіль: ТНЕУ, 2013. – 48 с.
 4. Навчально-методичні матеріали з вивчення дисципліни “Бюджетний процес” / Савчук С. В. – Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – 108 с.
 5. Навчально-методичні матеріали з вивчення дисципліни “Бюджетний менеджмент” / Савчук С. В. – Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – 47 с.
 6. Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт за магістерською програмою “Управління місцевими фінансами” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” спеціальності 8.03050801 “Фінанси і кредит”денної і заочної форми навчання / Савчук С. В., Дем’янюк А. В. – Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. –  46 с.
 

Сторінка 1 із 12