Собко Ольга Миколаївна

sobko

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Собко, Ольга Миколаївна Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств (на прикладі машинобудівних підприємств Західного регіону України) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва / Ольга Миколаївна Собко.– Тернопіль: ТАНГ, 2002.– 181 с.
 2. Собко, Ольга Миколаївна Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва / Ольга Миколаївна Собко. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Собко О. Вдосконалення методики оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу промислового підприємства / О. Собко, Г. Василевська, Т. Пушкар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Еконміка.– 2007.– № 21.– С. 152-159.
 2. Собко, О. Податок на додану вартість: фіскальна суть та необхідність реформування / О. Собко, Г. Василевська // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 4. – С. 85-93.
 3. Харів, П. С. Аналіз впливу оновлення продукції на ефективність виробництва / П. С. Харів, О. М. Собко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 2. – С. 164-169.
 4. Харів, П. Аналіз впливу наукоємності на підвищення ефективності виробництва / П. Харів, Н. Шпак, О. Собко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 55-61.
 5. Харів, П. Аналіз факторів впливу на активність інноваційної діяльності підприємств регіону / П. Харів, В. Кирич, О. Собко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 222-225.
 6. Собко, О. Моніторинг інновоаційних можливостей національних виробництв як засіб забезпечення ефективного функціонування економіки / Ольга Собко, Галина Василевська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 175-179.
 7. Собко, О. Пріоритети фінансового забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки Польщі в умовах фіскальної нестабільності / О. Собко // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 163-174.
 8. Собко, Ольга Сертифікати ТНЕУ отримали польські студенти / Ольга Собко // Університетська думка.– 2009.– 31 січня (№1).– С. 5.
 9. Харів, П. Активізація інноваційної діяльності підприємницьких структур та ефективність виробництва / Петро Харів, Ольга Собко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 5. – С. 32-37.
 10. Собко, О. Деякі аспекти інвестування інноваційної діяльності підприємств у перехідний період / Ольга Собко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 48-52.
 11. Собко, О. Моніторинг інтелектуального капіталу підприємства : соціально-економічна доцільність і дієвість запровадження / Ольга Собко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 28-39.
 12. Собко, О. Прагматизм діагностики інтелектуального капіталу підприємства в умовах нової парадигми господарювання / О. Собко // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 1. - С. 47-58.
 13. Собко, О. М. Прагматизм економічної оцінки інтелектуального капіталу вітчизняних суб'єктів молочної промисловості / Ольга Миколаївна Собко // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 22, № 2. – С. 145-155.
 14. Собко, О. Управління інтелектуальним портфелем у контексті забезпечення креації вартості інноваційного капіталу підприємства / Ольга Собко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 4. – С. 104-118.
 15. Собко, О. М. Капітал компетенцій як фундаментальний чинник якості індивідуального інтелектуального капіталу підприємства / О. М. Собко, Л. Л. Куц // Інноваційна економіка. – 2015. – № 3. – C. 71–80.
 16. Берницька, Д. Оцінка інноваційного потенціалу: регіональний аспект / Д. Берницька, Ю. Гайда, О. Собко // Галицький економічний вісник. – 2007. - № 3(14). – С. 20-27.
 17. Собко, О. М. Аспекти розвитку компетенційного потенціалу випускників у сфері підприємництва при застосуванні інноваційних технологій у вищій освіті / О. М. Собко, Л. Л. Куц // Інноваційна економіка. – 2016. – № 1-2(61). – C. 5-14.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Собко О. М. Інтелектуальний капітал підприємства: концептуалізація–функціонування–розвиток[текст]: монографія/ О. М. Собко. – Тернопіль: Крок, 2014. – 360 с.
 2. Собко, О. М. Інтелектуальний капітал і креація вартості підприємства [Текст] : монографія / О. М. Собко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 444 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Харів, П. С. Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств регіону [Текст] / П. С. Харів, О. М. Собко. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 180 с.
 2. Харів, П. С. Збірник задач і тестів з економіки, організації і планування діяльності промислового підприємства [Текст] : навч. посіб. / П. С. Харів, О. М. Собко, О. П. Вашків ; за ред. П. С. Харіва. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – 256 с.
 3. Економіка підприємства [Електронний ресурс]: навч. посіб. /за ред. П. С. Харіва.– Тернопіль: Економічна думка, 2002.– 519 с.
 4. Харів, П. С. Практикум з економіки і організації діяльності підприємств [Текст] / П. С. Харів, О. П. Вашків, О. М. Собко. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 324 с.