Нові надходження БЕРЕЗЕНЬ 2015

1

65.9(4Укр)262.5я73

Б23

   Банківські операції [Електронний ресурс] : навч. посіб. / К. Ф. Ковальчук, І. В. Вишнякова, І. М. Савчук, І. Г. Сокоринська. – К. : ЦУЛ, 2013. – 326 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/bankivsky_operatsii_kovalchuk.pdf.

 

     Містить основні теми програми дисципліни, наведені матеріали і приклади розкривають зміст і основні положення дисципліни.

 

2

68.69(4Укр)я73

Б40

   Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : підручник / О. І. Запорожень, В. М. Заплатинський, Б. Д. Халмурадов [та ін.]. – Житомир : ЦУЛ, 2013. – 448 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/bzd_halmuratov.pdf.

 

     У підручнику викладено теоретичні положення з питань безпеки життєдіяльності людини. Розглянуто питання ідентифікації, аналізу ризиків.

 

3

28.5я73

Н40

Неведосмька, Є. О.

   Ботаніка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Є. О. Неведосмька, І. М. Маруненко, І. Д. Омері. – К. : ЦУЛ, 2013. – 217 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/botanika.pdf.

 

     Навчальний посібник створено з урахуванням завдань навчального курсу передбачених програмою вищої педагогічної школи для студентів небіологічних спеціальностей.

 

4

65.052.9(4Укр)2я73

Б94

   Бухгалтерський облік і аудит. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. А. Верига, В. Л. Іщенко, Т. В. Гладких [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2012. – 292 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/buh_obl_slovnyk.pdf.

 

     Дане видання - є однією із складових якісної підготовки європейського рівня фахівців з бухгалтерського обліку і аудиту, що повністю відповідає вимогам Болонської конвенції.

 

5

65.052.9(4Укр)232-218я73

Б94

   Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних кооперативах [Електронний ресурс] : підручник / В. Я. Плаксієнко, Л. О. Мармуль, Т. Г. Маренич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Плаксієнка. – К. : ЦУЛ, 2014. – 448 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Buh_obl_agro_koop_Plaksiyenko.pdf.

 

     У підручнику відображені загальні засади орієнтації фінансового обліку та формування облікової політики сільськогосподарських кооперативів.

 

6

65.052.9(4Укр)2-12я73

К40

Кім, Ю. Г.

   Бухгалтерський та податковий облік : первинні документи та порядок їх заповнення [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. Г. Кім. – К. : ЦУЛ, 2014. – 600 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Buh_podatoviy_oblik_Kim.pdf.

 

     У навчальному посібнику розглянуті основні поняття первинних документів господарської діяльності підприємств, наведені їхні форми і порядок заповнення відповідно до нормативних актів України.

 

7

338.45:69:336.764.1

Ш24

Шаповал, Галина Миколаївна

   Вартісно-орієнтоване управління оборотними активами корпоративних підприємств будівельної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Галина Миколаївна Шаповал. – Х. : ХНЕУ МГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 21 с.

 

     Робота присвячена актуальним проблемам управління оборотними активами корпоративних підприємств будівельної галузі. Розроблено систему вартісно-орієнтованого управління оборотними активами корпоративних будівельних підприємств.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

8

87я73

Л83

Лузан, А. О.

   Вступ до філософії [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. О. Лузан. – К. : ЦУЛ, 2012. – 136 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/vstup_do_filos_Luzan.pdf.

 

     Навчальний посібник має на меті показати світоглядну складову філософських систем різних епох.

 

9

65.9(4Укр)26я73

Р98

Рябинина, Л. Н.

   Деньги и кредит [Електронний ресурс] : учебник / Л. Н. Рябинина. – К. : ЦУЛ, 2014. – 608 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Dengi_i_kredit.pdf.

 

     В учебнике излагаются общетеоретические фундаментальные вопросы денег.

 

10

67.9(4Укр)303.5я73

Д36

   Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Лаврик, Г. В. Терела, Т. О. Харченко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2014. – 208 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Derzh_standarty_osvity.pdf.

 

     У навчальному посібнику згідно з чинним законодавством на підставі системного аналізу стисло і доступно викладені основні положення правових засад національної системи освіти.

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 7, Абонемент. – 20)

 

11

67.9(4Укр)307.1я73

Е40

   Екологічне право України. Особлива частина [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. М. Шуміло, В. А. Зуєв, І. В. Бригадир [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2013. – 432 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/ekologichne_pravo_osobl_chast_shumilo.pdf.

 

     Навчальний посібник присвячено проблемам правової охорони навколишнього природного середовища, також розглянуто правовий режим територій.

 

12

65.9(4Укр)49я73

Е40

   Економіка туризму [Текст] : підручник / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк. – К. : ЦУЛ, 2014. – 539 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Ekonomika_turizmu.pdf.

 

     Підручник містить системний виклад концепційних положень та прикладних аспектів економіки туризму у контексті сучасних вимог економічної освіти. Викладено засади економічної теорії туризму, сутність і специфіку основних механізмів ринкової економіки туризму, а також фактори, які впливають на мікро- і макроекономіку, методи та засоби економічного регулювання туристичного бізнесу.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 17)

 

13

67.303.2я73

С21

Сафонов, Ю. М.

   Економіко-правові основи капітального будівництва [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. М. Сафонов, В. Р. Кравець, В. Г. Олюха. – К. : ЦУЛ, 2014. – 243 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/ekon_prav_osnovy_budiv.pdf.

 

     У навчальному посібнику систематизовано теоретичні та практично-прикладні аспекти управління господарським механізмом капітального будівництва у сучасних умовах.

 

14

65.053я73

К82

Кривов'язюк, І. В.

   Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / І. В. Кривов'язюк. – К. : ЦУЛ, 2013. – 456 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/ekonomich_diagnostyka_ktyvovayzuk.pdf.

 

     Навчальний посібник розкриває теоретичні, методологічні та прикладні аспекти економічної діагностики підприємства. Визначено зміст економічної діагностики, дана грунтовна характеристика її визначальних складових - діагностики конкурентоспроможності підприємства, виробничого потенціалу, вартості підприємства як цілісного майнового комплексу, управлінської діагностики, діагностики економічної безпеки та економічної культури.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЦЄС. – 1, Абонемент. – 16)

 

15

65.01я73

С40

Сірко, А. В.

   Економічна теорія. Політекономія [Текст] : навч. посіб. / А. В. Сірко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 416 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Ekonom_teoriya_Sirko.pdf.

 

     У посібнику послідовно і логічно струнко викладено політико-економічні аспекти сучасної економічної теорії, виходячи із досягнень економічної науки, апробованих господарською практикою світової цивілізації, а також враховуючи реалії трансформаційної економіки України.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЦЄС. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 5)

 

16

69:658.14/.17

К56

Коваленко, Євген Сергійович

   Економічний механізм управління фінансовими ресурсами будівельного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Євген Сергійович Коваленко. – К. : КНУБА, 2015. – 22 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню науково-прикладних засад вдосконалення економічного механізму управління фінансовими ресурсами будівельних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

17

30.609я73

Н19

Назаренко, Л. О.

   Експертиза товарів (експертиза продовольчих товарів) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. О. Назаренко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 312 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/eksp_prod_tovariv_Nazarenko.pdf.

 

     У навчальному посібнику розглянуто методологічні основи експертизи продовольчих товарів, особливості проведення експертизи продовольчих товарів вітчизняного та закордонного виробництва.

 

18

30.609я73

Н19

Назаренко, Л. О.

   Експертиза товарів : слайд курс [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. О. Назаренко. – К. : ЦУЛ, 2013. – 312 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Expertiza_tovariv.pdf.

 

     Навчальний посібник присвячений вивченню основ, правил, технології проведення експертизи та правилам проведення експертної оцінки продовольчих товарів вітчизняного та закордонного виробництва.

 

19

87.7я73

В64

Вознюк, Н. М.

   Етика [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Вознюк. – К. : ЦУЛ, 2013. – 299 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/etyka_voznuk.pdf.

 

     У першій частині посібника розміщено аналітичні задачі та вправи для розвитку культури етичного мислення студента. У другій частині наведено стрижневі теми із проблеми моральної саморегуляції людини.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 16)

 

20

87.7я73+87.8я73

Е90

   Етика. Естетика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Г. Нападиста, Т. Г. Аболіна, О. В. Шинкаренко [та ін.] ; за ред. В. І. Панченка. – К. : ЦУЛ, 2014. – 432 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Etika_Estetika_Panchenko.pdf.

 

     Навчальний посібник передбачає засвоєння основних понять та закономірностей становлення та функціонування ціннісних і світоглядних чинників у сфері моралі, мистецтва і культури в цілому.

 

21

65.9(4Укр)829я73

Т98

Тюріна, Н. М.

   Зовнішньоекономічна діяльність підприємства [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацка. – К. : ЦУЛ, 2013. – 408 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/zed_Turina.pdf.

 

     Тематичний зміст навчального посібника дає можливість отримати системні знання щодо розуміння сутності та видів зовнішньоекономічної діяльності; оцінювання сучасного стану ЗЕД України; особливостей регулювання зовнішньоекономічної діяльності; форм виходу підприємств на зовнішній ринок.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЦЄС. – 1, Абонемент. – 17)

 

22

36я73

Н19

Назаренко, Л. О.

   Ідентифікація та фальсифікація продовольчих товарів : слайд-курс [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. О. Назаренко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 248 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/indef_ta_falsyfik_prod_tovar_nazar.pdf.

 

     Навчальний посібник присвячений вивченню основ, правил проведення ідентифікації з метою виявлення фальсифікації продовольчих товарів.

 

23

67.9(4Укр)304.3я73

І-73

Ходаківський, Є. І.

   Інтелектуальна власність : економіко-правові аспекти [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Є. І. Ходаківський, В. П. Якобчук, І. Л. Литвинчук. – К. : ЦУЛ, 2014. – 275 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/intel_vlasnist.pdf.

 

     Посібник містить тестові та практичні завдання для самостійної робота, термінологічний словник.

 

24

65.298-21я73

С14

Сазонець, О. М.

   Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. М. Сазонець. – К. : ЦУЛ, 2014. – 256 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Inform_sistem_ZED_Sazonec_myaka.pdf.

 

     Висвітлено роль і властивості інформації у сучасному світі, сфери застосування сучасних інформаційних систем в світовій економіці, зокрема у великих компаніях, та обгрунтовано необхідність захисту інформаційних систем в економіці.

 

25

40я73

Т26

Тверезовська, Н. Т.

   Інформаційні технології в агрономії [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. Т. Тверезовська, А. В. Нєлєпова. – К. : ЦУЛ, 2013. – 282 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Inform_teh_v_agronomii.pdf.

 

     Використання інформаційних технологій в агрономії є одним з елементів економічного зростання цієї галузі. В посібнику систематизовано специфіку інформаційної діяльності агронома-дослідника.

 

26

383.8:621.396.96:621.396.6

А73

Ануфрієва, Наталія Павлівна

   Інформаційні технології зменшення впливу артефактів на процес тривимірної реконструкції локальних пошкоджень поверхонь металів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Наталія Павлівна Ануфрієва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено розробці та удосконаленню методів, алгоритмів і інформаційних технологій усунення артефактів, які впливають на 3D реконструкцію металографічних дефектів, із застосуванням диференціального апарату, а також моделі відбиття світла та її параметричних видозмін.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

27

383.8:621.396.96:621.396.6

А73

Ануфрієва, Наталія Павлівна

   Інформаційні технології зменшення впливу артефактів на процес тривимірної реконструкції локальних пошкоджень поверхонь металів [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Наталія Павлівна Ануфрієва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 179 с.

 

     Дисертацію присвячено розробці та удосконаленню методів, алгоритмів і інформаційних технологій усунення артефактів, які впливають на 3D реконструкцію металографічних дефектів, із застосуванням диференціального апарату, а також моделі відбиття світла та її параметричних видозмін.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

28

67.9(4Укр)2я73

Д21

Дахно, І. І.

   Історія держави і права [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. І. Дахно. – К. : ЦУЛ, 2013. – 657 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/isn_derzh_prava_Dahno.pdf.

 

     Навчальний посібник містить матеріали, мало відомі вітчизняному читачеві, що стосуються історії правових систем та їх вітчизняних пам'яток, вчених, державних діячів.

 

29

65.02я73

К78

Краус, Н. М.

   Історія економіки та економічної думки : структурно-логічні схеми, таблиці, малюнки [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Краус. – К. : ЦУЛ, 2014. – 500 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Istoria_Economiki.pdf.

 

     Навчальний посібник з історії економіки та економічної думки закладає основи економічної освіти, професійного погляду на явища, процеси і закономірності розвитку економічного життя суспільства протягом всього існування людства.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

 

30

65.02я73

І-90

   Історія економічних вчень [Електронний ресурс] : підручник / В. В. Білоцерківець, В. В. Волошенюк, О. М. Зухба [та ін.] ; за ред. В. М. Тарасевича, Ю. Є. Петруні. – К. : ЦУЛ, 2013. – 352 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/ist_econ_vchen_Tarasevich.pdf.

 

     У підручнику розглянуто історичну еволюцію і сучасні напрямки світової й української економічної думки в контексті динаміки економічної, соціальної, духовної та політичної сфер суспільства.

 

31

86.23я73

І-90

   Історія релігій світу [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Лубський, В. А. Харьковщенко, М. В. Лубська, Т. Г. Горбаченко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 536 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/istoria_religiy_svitu_lub.pdf.

 

     У навчальному посібнику розглядаються особливості предмету історії релігій світу.

 

32

63.3(0)я73

К49

Клименко, В. А.

   Історія сучасного світу [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / В. А. Клименко, Н. В. Чубур. – К. : ЦУЛ, 2013. – 93 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Istoria_suchasnogo_svitu.pdf.

 

     Навчально-методичний посібник призначений студентам з метою надання їм допомоги у підготовці до поточних навчальних занять, модульного контролю та підсумкового іспиту чи заліку з історії сучасного світу.

 

33

91

К29

   Каталог праць викладачів ТНЕУ за 2013 рік [Текст] : бібліогр. посіб. / уклад. В. В. Гриськів, Н. П. Ліжанська ; відп. за вип. К. З. Возьний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с. – (Видання науковців ТНЕУ). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/bibl_pokaz/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%202013.pdf.

 

     У каталозі вміщено анотації підручників, навчальних посібників, створених викладачами університету за напрямами підготовки фахівців у ТНЕУ, які вийшли з друку в 2013 році та використовуються у навчальному процесі університету, а також інших вищих навчальних закладів.

                               100 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліографічний відділ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 96)

 

34

67.9(4Укр)61я73

С12

Сабадаш, В. П.

   Криміналістика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. П. Сабадаш, М. О. Ларкін. – К. : ЦУЛ, 2013. – 228 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/kriminalistika_Sabadash.pdf.

 

     У навчальному посібнику розглядається комплекс загальнотеоретичних та практичних питань, пов'язаних із проведенням знань з криміналістики.

 

35

67.9(4Укр)308я73

С13

Савченко, А. В.

   Кримінальне право України. Загальна частина (у схематичних діаграмах) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. В. Савченко, Ю. Л. Шуляк. – К. : ЦУЛ, 2014. – 156 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/krim_pravo_Ukr_Zag_chastina_Savchenko.pdf.

 

     У посібнику у вигляді схематичних діаграм викладені положення Загальної частини кримінального права України.

 

36

67.9(4Укр)311я73

К82

   Кримінальний процес [Електронний ресурс] : підручник / Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. П. Письменний [та ін.] ; за ред. В. В. Коваленка. – К. : ЦУЛ, 2013. – 544 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/krim_proces_Udalova_new.pdf.

 

     У підручнику написаному на основі Конституії України, Кримінального процесуального кодексу України, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, правових позицій Конституційного Суду України розглянуті : поняття  кримінального процесу, його завдання, джерела кримінального процесуального права.

 

37

65.01я73

М16

   Макроекономіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / за заг. ред. М. І. Макаренка. – К. : ЦУЛ, 2014. – 216 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Makroekonomika_Makarenko.pdf.

 

     Навчальний посібник містить основні теми курсу макроекономіки, ключові категорії і поняття, тестові та ситуаційні завдання, задачі та вправи.

 

38

65.9(4Укр)29-181я73

Б77

Бойчук, І. В.

   Маркетинг промислового підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. В. Бойчук, А. Я. Дмитрів. – К. : ЦУЛ, 2014. – 360 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/marketyng_promys_pid.pdf.

 

     У посібнику в доступній для всіх формі розглянуто сутність, завдання та особливості розвитку маркетингу промислового підприємства як сучасної стратегії управління виробництвом і збутом промислової продукції.

 

39

65.9(4Укр)321-21я73

Г71

Горьовий, В. П.

   Менеджмент фермерських господарств [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. П. Горьовий, С. В. Тимчук ; за ред В. П. Горьового. – К. : ЦУЛ, 2014. – 365 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Menegm_ferm_gospod.pdf.

 

     Матеріал посібнику поєднаний в цілісну систему знань про фермерське господарство.

 

40

74.26я73

М54

   Методика навчання риторики в школі [Електронний ресурс] : навч. посіб. / уклад. В. А. Нищета. – К. : ЦУЛ, 2014. – 200 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/metodyka_navch_rytorik.pdf.

 

     Навчальний посібник містить навчально-методичний комплекс вивчення дисципліни, яка входить до складу професійно орієнтованих і є частиною лінгво дидактичної та лінгво методичної підготовки студентів філологічних спеціальностей педагогічних університетів.

 

41

72я73

Б64

Бірта, Г. О.

   Методологія і організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – К. : ЦУЛ, 2014. – 142 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Metodol_i_org_nauk_dosl.pdf.

 

     У посібнику узагальнена і систематизована вся необхідна інформація, пов'язана з виконанням будь-яких наукових робіт. Викладено проблеми, що виникають при написанні, - від вибору теми роботи до її захисту, наведені найбільш раціональні способи їх подолання.

                               40 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЦЄС. – 1, Абонемент. – 36)

 

42

74вя73

Т26

Тверезовська, Н. Т.

   Методологія педагогічного дослідження [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. Т. Тверезовська, В. К. Сидоренко. – К. : ЦУЛ, 2013. – 440 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Metodol_pedagog_dosl.pdf.

 

     У посібнику розкрито роль, функції і сутність науки і наукової діяльності в житті суспільства, їх взаємозв'язок із практичною діяльністю людини.

 

43

65.5я73

М58

   Міжнародна економіка [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. Е. Гронтковська, О. І. Ряба, А. М. Венцурик, О. І. Красновська. – К. : ЦУЛ, 2014. – 384 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/mizhn_ekon_gronk.pdf.

 

     У навчальному посібнику проблеми теорії міжнародної економіки - міжнародної торгівлі, міжнародної політики, руху факторів виробництва, валютного курсу і валютної політики.

 

44

65.58я73

А61

Амеліна, І. В.

   Міжнародні економічні відносини [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. – К. : ЦУЛ, 2013. – 256 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/mizhn_econ_vidn_Amelina.pdf.

 

     У навчальному посібнику розглянуто передумови, зміст, структуру, специфіку і тенденції розвитку міжнародних економічних відносин.

 

45

65.526я73

Б91

Бурковська, А. В.

   Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції в сучасних умовах [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. В. Бурковська, Т. І. Лункіна. – К. : ЦУЛ, 2014. – 208 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/mizhn_kredyto_roz_burkovcka.pdf.

 

     Висвітлено основні аспекти теорії та практики розвитку міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій в сучасних умовах відповідно до діючої законодавчо-нормативної бази.

 

46

004.491.42

К82

Крищук, Андрій Федорович

   Мультиагентна інформаційна технологія діагностування комп'ютерних систем на наявність бот-мереж у корпоративних мережах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Андрій Федорович Крищук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню актуальної наукової задачі - створенню мультиагентної інформаційної технології для підвищення достовірності виявлення та локалізації бот-мереж, в корпоративних мережах.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

47

004.491.42

К82

Крищук, Андрій Федорович

   Мультиагентна інформаційна технологія діагностування комп'ютерних систем на наявність бот-мереж у корпоративних мережах [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Андрій Федорович Крищук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 203 с.

 

     Дисертація присвячена вирішенню актуальної наукової задачі - створенню мультиагентної інформаційної технології для підвищення достовірності виявлення та локалізації бот-мереж, в корпоративних мережах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

48

65.052.9(4Укр)261.4я73

М19

Малишкін, О. І.

   Облік і аудит податків в Україні : теорія, методологія, практика [Електронний ресурс] : навч.-практ. посіб. / О. І. Малишкін. – К. : ЦУЛ, 2013. – 376 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/oblik_podatkiv_Malyshkin.pdf.

 

     У посібнику висвітлено теоретичні, методологічні та організаційні аспекти податкового обліку і незалежного аудиту податків в Україні як цілісної інформаційної системи в сучасних умовах господарювання.

 

49

65.291.215я73

К20

Капінос, Г. І.

   Операційний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. І. Капінос, І. В. Бабій. – К. : ЦУЛ, 2013. – 352 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/oper_management_Kapinos.pdf.

 

     У навчальному посібнику системно викладено теоретичні, методичні та практичні аспекти операційного менеджменту, розглянуто понятійний апарат.

 

50

65.01я73

У68

Уразов, А. У.

   Основи економічної теорії [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. У. Уразов, І. В. Саух, О. І. Вікарчу. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2013. – 312 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/osn_ekon_teorii_Urazov.pdf.

 

     В навчальному посібнику викладені теоретичні основи та механізм функціонування сучасної змішаної економіки ринкового типу.

 

51

67.9(4Укр)2я73

О-54

Олійник, А. Ю.

   Основи історії і теорії держави та права [Текст] : навч. посіб. / А. Ю. Олійник. – К. : ЦУЛ, 2015. – 200 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Osnovy teorii i istorii_Olyjnyk.pdf.

 

     У навчальному посібнику розглянуто основи теорії і історії держави та права як юридичної науки і навчальної дисципліни, закономірності виникнення держави і права, основи держави, основи права, основи правової поведінки і юридичної відповідальності, основи законності і правопорядку, основи правового регулювання та його механізму

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент. – 9)

 

52

65.9(4Укр)29я73

М48

Мельников, А. В.

   Основи організації бізнесу [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. В. Мельников, О. А. Коваленко, Н. Б. Пундяк ; під заг. ред. А. М. Мельникова. – К. : ЦУЛ, 2013. – 200 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/osn_org_biznesu_Melnikov.pdf.

 

     Навчальний посібник призначений для вивчення теоретичних засад організації бізнесу, набуття загальнонаукових вмінь, якими повинен володіти студент.

 

53

74.1я73

П35

Пихтіна, Н. П.

   Основи педагогічної техніки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. П. Пихтіна. – К. : ЦУЛ, 2013. – 316 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/osn_ped_tehn_Pihtina.pdf.

 

     У навчальному посібнику представлені лекції, практикум, робоча програма, опорні схеми з дисципліни.

 

54

40я73

Б64

Бірта, Г. О.

   Основи рослинництва і тваринництва [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. – К. : ЦУЛ, 2014. – 304 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/osn_rosl_i_tvar.pdf.

 

     У навчальному посібнику розглядаються основні сільськогосподарські культури, їх значення, історія і поширення, ботанічні та біологічні особливості, закономірності росту і розвитку.

 

55

65.9(4Укр)

С69

   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 5 (109) / редкол. : В. С. Кравців, І. З. Сторонянська, А. О. Пелехатий [та ін.]. – Львів : НАНУ ІРД, 2014. – 578 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Соціально-економічні проблеми. Вип. 5 (109).pdf.

 

     У збірнику розглянуто і обгрунтовано механізм регулювання регіонального розвитку, визначено вихідні умови, перспективи та основні завдання його функціонування.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

56

65.9(4Укр)

С69

   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональна політика в Україні : сучасний стан та шляхи активізації [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 3 (107) / редкол. : В. С. Кравців, І. З. Сторонянська, А. О. Пелехатий [та ін.]. – Львів : НАНУ ІРД, 2014. – 572 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2014/літс/Соціально-економічні проблеми. Вип. 3 (107).pdf.

 

     У збірнику розглянуто особливості та напрями сучасної державної регіональної політики України, розкрито зміст викликів сьогодення та підходів до її реформування в умовах складної суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації на національному і глобальному рівнях.

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

 

57

338.2:631.1:657.3:658.511

Ф46

Фецович, Тетяна Романівна

   Стратегічний аналіз результатів діяльності підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Тетяна Романівна Фецович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.

 

     У авторефераті дисертаційної роботи проведено дослідження теоретичних і методичних підходів до здійснення стратегічного аналізу та запропоновано його авторське визначення. Вдосконалено інформаційно-аналітичну систему шляхом її систематизації та групування за факторами впливу внутрішнього і зовнішнього середовищ.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

 

58

338.2:631.1:657.3:658.511

Ф46

Фецович, Тетяна Романівна

   Стратегічний аналіз результатів діяльності підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Тетяна Романівна Фецович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 203 с.

 

     У дисертаційній роботі проведено дослідження теоретичних і методичних підходів до здійснення стратегічного аналізу та запропоновано його авторське визначення. Вдосконалено інформаційно-аналітичну систему шляхом її систематизації та групування за факторами впливу внутрішнього і зовнішнього середовищ.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

59

(658:339.138):334.012.64

К78

Краус, Катерина Миколаївна

   Управління маркетингом малих торговельних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Миколаївна Краус. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – 20 с.

 

     Автореферат дисертації присвячено розробці науково-теоретичних засад, методичних підходів і практичних рекомендацій щодо управління маркетингом малих торговельних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

 

 

Нові надходження БЕРЕЗЕНЬ 2016

1

65.5я73

Worl

   World Economy and Internetinal Economic Relations [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Y. Kozak, T. Sporek, M. Zaec, J. Szoltysek. – К. : ЦУЛ, 2015. – 223 c. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/World_Economi_Kozak_2015.pdf#toolbar=0.

     The textbook presents World Economy and International Economic Relations in the system of the modern economic theory. Particular attention is paid to microeconomic and macroeconomic mechanisms and their implementation under conditions of international integration and globalization.

2

67.76я73

Ф61

Фіолевський, Д. П.

   Адвокатура [Текст] : підручник / Д. П. Фіолевський. – 3-тє вид., випр. і доповн. – К. : Правова єдність, 2014. – 623 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Адвокатура.pdf.

     У підручнику досліджуються філософсько-історичні чинники виникнення судового представництва. Подано системне бачення інституту адвокатури у світлі Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", ЗУ "Про безоплатну правову допомогу" та нового КПК.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 6)

3

67.9(4Укр)76я73

М75

Молдован, А. В.

   Адвокатура України [Текст] : навч. посіб. / А. В. Молдован, Т. М. Тилик. – К. : Алерта, 2013. – 255 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Адвокатура України.pdf.

     Мета навчального посібника-розкриття суті і значення діяльності адвокатури в правозахисній діяльності на базі нового закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"2012 р. та деяких зарубіжних країн.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 9)

4

81.2Англ-4

Т16

Таланов, О. С.

   Англо-український українсько-англійський словник [Текст] = English-ukrainian ukainian-english dictionary : 35 000 сл. / О. С. Таланов. – К. : Арій, 2015. – 512 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Англо-український українсько-англійський словник.pdf.

     Цей словник призначений для всіх, хто вивчає англійську мову, виконує англо-українські та українсько-англійські переклади. Ним можуть користуватися школярі, студенти та всі, хто у своїй роботі має справу з перекладами.

                               5 прим. (Абонемент. – 5)

5

65.052.9(4Укр)2-218я73

А93

   Аудит [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. І. Дерев'янко, Н. П. Кузик, С. О. Олійник, М. О. Ганяйло. – К. : ЦУЛ, 2016. – 384 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Audit%20Derevianko.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику викладено матеріал для вивчення курсу «Аудит» відповідно до освітньо-професійних програм та на базі Міжнародних стандартів аудиту (видання 2013 року) і Закону України «Про аудиторську діяльність” від 14.09.2006 р. №140-V.

6

65.9(4Укр)262.10я73

Б23

   Банківська безпека [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, Ю. О. Самура, В. А. Сидоренко, В. А. Вареник. – К. : Знання, 2013. – 240 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Банківська безпека.pdf.

     У навчальному посібнику вміщено програму курсу, плани семінарських занять і завдання для самостійної роботи, опорний конспект лекцій, термінологічний словник ключових понять, навчальні завдання, тести, тематику рефератів, питання для самоконтролю та складання заліку чи іспиту, список рекомендованої літератури.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

7

65.9(4Укр)424я73

А87

Архипов, В. В.

   Барное дело. Технология продукции и обслуживание в барах [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / В. В. Архипов. – 2-е изд. – К. : ЦУЛ, 2016. – 240 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Barnoe%20Delo%20Arhipov.pdf#toolbar=0.

     Данное учебное пособие содержит основные сведения о классификации баров, порядке подготовки бара к приему посетителей, требования к персоналу по их обслуживанию, а также классификацию базовых алкогольных и безалкогольных напитков, особенности их производства, подачи и потребления в барах. Рассмотрены основные методы и особенности приготовления коктейлей и других напитков в баре, способы их оформления и подачи.

8

68.69(4Укр)я73

Б40

   Безпека життєдіяльності [Електронний ресурс] : підручник / О. І. Запорожець, В. М. Заплатинський, Б. Д. Халмурадов [та ін.]. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2016. – 448 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Bezpeka%20Zhittedijalnosti%20Zaporozhez.pdf#toolbar=0.

     У підручнику викладено теоретичні положення з питань безпеки життєдіяльності людини. Розглянуто питання ідентифікації, аналізу ризиків. Матеріал підручника дозволяє студентам сформувати практичні навички для безпечного життя та збереження власного здоров’я та життя і здоров’я найближчого оточення.

9

78.37

Б59

   Библиотечно-библиографическая классификация : средние таблицы [Текст] : практ. пособ. Вып. 6 / А. Д. Волкова, С. Е. Головина, Л. З. Гуревич [и др.]. – М. : Пашков дом, 2013. – 784 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/ББК В. 6.pdf.

     Средние таблицы ББК предназначены для систематизации литературы в универсальных научных библиотеках, библиотеках высших учебных заведений, в отраслевых и специализированных научных библиотеках.

                               2 прим. (Відділ комплектування. – 2)

10

65.052.201.2я73

Б94

   Бухгалтерський облік в управлінні підприємством [Текст] : метод. поради і завдання / уклад. І. Я. Омецінська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 46 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

11

65.9(4Укр)261.3я73

Б98

   Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Говорушко, О. А. Гнатенко, Н. І. Обушна [та ін.] ; за заг. ред. Т. А. Говорушко. – Львів : Магнолія - 2006, 2014. – 296 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Бюджетна система.pdf.

     У навчальному посібнику розкривається теорія і практика формування бюджетної системи країни. Зміст посібника відповідає програмі навчальної дисципліни "Бюджетна система" для студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", що дозволяє сформувати у студентів сучасні зання щодо сутності бюджетної системи, її функцій, структури.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

12

65.9(4Укр)261.3я73

Б98

   Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – 521 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/praci_vukladachiv.

     Розглянуто концептуальні підходи до сутності бюджетного менеджменту, його об'єкт, суб'єкт та предмет. Досліджено теоретичні, методологічні та практичні засади бюджету держави як об'єкта управління, системи управління бюджетом.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

13

658.5:336.531.2

Н19

Назарова, Олена Гарріївна

   Вартісний підхід до управління інвестиційним потенціалом підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Гарріївна Назарова. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – 20 с.

      У авторефераті дисертаційної роботи вирішено актуальне завдання розробки науково-методичних положень та практичних рекомендацій щодо управління інвестиційним потенціалом підприємства з позиції вартісного підходу. Запропоновані концептуальні положення управління інвестиційним потенціалом підприємства грунтуються на необхідності забезпечення взаємозв'язку інвестиційної вартості та інвестиційного потенціалу, що сприяє досягненню стратегічних орієнтирів розвитку підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

14

67.9(4Укр)311

К95

Кухарук, Ю. О.

   Відвід захисника від участі у кримінальній справі в кримінальному процесі України [Текст] : монографія / Ю. О. Кухарук. – К. : ЦУЛ, 2013. – 148 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літв/Відвід захисника від участі у кримінальній справі.pdf.

     Монографія присвячена правовій проблемі відводу захисника від участі у кримінальній справі в кримінальному процесі України. Проведено порівняльний аналіз КПК України від 19 листопада 2012 року ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність".

                               30 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 27)

15

[657.633:657.3]+336.7

К17

Калінкін, Дмитро Володимирович

   Внутрішній аудит бюджетних установ в умовах реформування системи державного фінансового контролю [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Дмитро Володимирович Калінкін. – Х. : ХНЕУ, 2016. – 20 с.

          Автореферат дисертаційної роботи присвячений розвитку теоретичних положень, розробленню методичних підходів і практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення ВАБУ в умовах реформування системи державного фінансового контролю в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

16

С78

Стахневич, В. Л.

   Вогнева підготовка: підготовка стрілецької зброї і протитанкового гранатомета до стрільби та прийоми і правила стрільби із них [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Л. Стахневич. – К. : Ліра-К, 2015. – 194 с. – Режим доступу : http://lira-k.com.ua/hide/publishing/8-vogneva-pdgotovka-pdgotovka-strleckoyi-zbroyi-protitankovogo-granatome-ta-do-strlbi-ta-priyomi-pravila-strlbi-z-nih-navchalniy-posbnik-z-metodichnimi-rekomendacyami.html.

     В даному навчальному посібнику питання підготовки стрілецької зброї до стрільби,  в тому числі і перевірки бою та приведення її до нормального бою, а також описані правила та прийоми стрільби.

17

22.151я72

Б91

Бурда, М. І.

   Геометрія. 10 клас [Текст] : підручник : академічний рівень / М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова. – К. : Освіта, 2013. – 176 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Геометрія. Бурда М. І..pdf.

                               30 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 28)

18

22.151я72

Г36

   Геометрія. 11 клас [Текст] : підручник : академічний та профільний рівні / М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова, І. М. Богатирьова [та ін.]. – К. : Освіта, 2013. – 304 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Геометрія. 11 клас, Бурда М. І..pdf.

                               30 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 28)

19

339.92+336.761:005.591.61:338.33

Ш68

Шлапак, Алла Василівна

   Глобалізаційна диверсифікація фінансових ринків країн Південно-Східної Азії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Алла Василівна Шлапак. – К. : КНЕУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений комплексному дослідженню процесів диверсифікації фінансових ринків країн Південно-Східної Азії в умовах глобалізації. У роботі розкрито характер і ключові тенденції розвитку світового фінансового ринку у парадигмі фінансового глобалізму, визначено сутність диверсифікації фінансових ринків та ідентифіковано форми її вияву, а також проаналізовано її глобалізаційні імперативи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

20

67.9(4Укр)303

Г72

   Господарський кодекс України [Текст] : чинне законодавство із змінами та доповн. станом на 01лют. 2016 р. – К. : Правова єдність, 2016. – 162 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літг/Господарський кодекс України. 2016 р..pdf.

     У виданні представлений Господарський кодекс України станом на 01 лютого 2016 року із змінами та доповненнями.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент наукової л-ри. – 14)

21

65.053.012я73

П77

Пріб, К. А.

   Діагностика в системі управління [Електронний ресурс] : навч. посіб. / К. А. Пріб, Н. І. Патика. – К. : ЦУЛ, 2016. – 432 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Diagnostika%20Prib.pdf#toolbar=0.

      У навчальному посібнику розкрито теоретичні, методичні й прикладні аспекти діагностики в системі управління.

22

4(477.83/86)«1897/1918»:(091)

Б24

Баран, Анжеліка Володимирівна

   Діяльність депутатів-українців в австрійському парламенті (1897 –1918 рр.): історико-правове дослідження [Електронний ресурс] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.01 / Анжеліка Володимирівна Баран. – Львів : ЛДУВС, 2013. – 229 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/839/1/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%90.%D0%92.%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82..pdf.

     У дисертації на підставі аналізу нормативно-правових актів, архівних джерел і спеціальної літератури досліджено діяльність депутатів-українців в австрійському парламенті (1897–1918 рр.). Визначено правно-політичну основу діяльності австрійського парламенту у середині ХІХ – на початку ХХ ст. Розглянуто еволюцію австрійського виборчого законодавства, хід виборчих кампаній до австрійського парламенту на землях Східної Галичини у 1897–1918 рр. та їхні результати.

23

67.9(4Укр)72

Д50

   Діяльність прокуратури щодо захисту прав громадян у сфері оплати праці [Текст] : наук.-практ. посіб. / Ю. М. Дьомін, І. М. Козьяков, В. І. Ніндипова [та ін.] ; за заг. ред. Ю. М. Дьоміна. – К. : Правова єдність, 2013. – 400 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Діяльність прокуратури щодо захисту.pdf.

     У посібнику вперше здійснено всебічний аналіз діяльності прокуратури з позиції практичної реалізації оновлених та нових форм її діяльності з нагляду за додержанням і застосуванням законів про оплату праці; досудового розслідування, процесуального керівництва та підтримання обвинувачення у кримінальних провадженнях цієї категорії в умовах дії КПК України.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 6)

24

67.9(4Укр)72

Д50

   Діяльність прокурора у сфері соціального захисту осіб, які потребують державної підтримки та допомоги [Текст] : наук.-практ. посіб. / В. В. Білоус, В. І. Ніндипова, Т. П. Чубко [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Білоуса. – К. : Правова єдність, 2013. – 319 с. – (Бібліотека прокурора). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Діяльність прокурора у сфері соціального захисту.pdf.

     У науково-практичному посібнику вперше викладено основні положення організації прокурорського нагляду у сфері соціального захисту осіб, які потребують державної підтримки та допомоги, а саме: інвалідів, ветеранів війни, дітей війни, жертв нацистських переслідувань, ветеранів військової служби, громадян як постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів праці та інших громадян похилого віку.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 6)

25

336.71:330.341.1-027.236

К27

Карчева, Ірина Яківна

   Економічна ефективність інноваційної діяльності банків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ірина Яківна Карчева. – К. : КНЕУ, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи охарактеризовано науково-категорійний апарат сутності, функцій, видів банківських інновацій та розроблена їх класифікація. Обгрунтована необхідність системної організації інноваційної діяльності банків та розвинуто теоретичні засади економічної ефективності інноваційної діяльності банків.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

26

65.9(4Укр)23я73

Е40

   Економічне прогнозування [Текст] : метод. вказівки / авт.-уклад. В. В. Козюк, Ю. Р. Новак. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 27 с.

     Навчально-методичний посібник "Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Економічне прогнозування" призначений для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Тернопільського національного економічного університету.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

27

005.583.3:330.13:658.265:628.1

Т56

Томашевська, Олена Юріївна

   Економічне стимулювання ефективного водозабезпечення промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Юріївна Томашевська. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розвинуто теоретичні засади, науково-методичні підходи та розроблено практичні рекомендації щодо формування економічних стимулів ефективного водозабезпечення промислових підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

28

658.589:334.716

Б91

Бурсов, Ростислав Вікторович

   Економічне стимулювання технологічного оновлення промислових підприємств (на прикладі підприємств машинобудування) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ростислав Вікторович Бурсов. – К. : МАУП, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи визначено сутність і значення технологічного оновлення промислових підприємств. Розкрито методичні підходи щодо економічного стимулювання технологічного оновлення промислових підприємств. Проаналізовано досвід податкового стимулювання технологічного оновлення промислових підприємств та обгрунтовано пропозиції щодо його застосування в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

29

339.13.021:665.6/.7

К57

Когут, Оксана Ігорівна

   Економічний аналіз монополізації світового ринку нафти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Оксана Ігорівна Когут. – Львів : ЛНУ, 2015. – 18 с.

     Автореферат дисертаційної роботи виконаний з метою здійснення грунтовного аналізу монополізації світового ринку нафти на основі розробленої автором системи. У праці узагальнено сучасні емпіричні та теоретичні підходи до визначення моделі ринкової структури та ступеня монополізації, виокремлено основні з них, які є актуальними для дослідження ринку нафти.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

30

658:004

Я66

Янчук, Тетяна Василівна

   Економічний механізм впровадження інформаційних технологій на підприємствах малого та середнього бізнесу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Василівна Янчук. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розроблено теоретичні положення, методичні та практичні аспекти щодо економічного механізму впровадження інформаційних технологій на підприємствах. Досліджено теоретичні питання формування економічної природи і сутності характеристики інформаційних технологій як об'єкта управління.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

31

339.9:334

Х19

Хапатнюковський, Микола Миколайович

   Економічний суверенітет України в умовах глобальних дисбалансів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Микола Миколайович Хапатнюковський. – К. : КНЕУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню умов, чинників та механізмів впливу глобальних дисбалансів на економічний суверенітет економік відкритого типу. У дисертації розкрито сутність та ознаки економічного суверенітету держав з відкритою економікою, визначено канали поширення глобальних дисбалансів та механізм їх впливу на стан економічного суверенітету держав-суб'єктів глобальної взаємодії, узагальнено методичні підходи для оцінки рівня забезпеченості економічного суверенітету держав.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

32

67.9(4)я73

Л33

Лебідь, В. І.

   Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод [Текст] : посібник / В. І. Лебідь. – К. : Правова Єдність, 2015. – 54 с. – (На допомогу студенту). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літє/Європейська конвенція про захист прав людини.pdf.

     Метою створення даного посібника було систематизувати і стисло викласти інформацію з теоретичних питань Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 6, Абонемент. – 2)

33

[005.591:005.21.934]:005.936.3

Я77

Яртим, Ірина Анатоліївна

   Забезпечення економічної безпеки в управлінні стратегічними змінами підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Анатоліївна Яртим. – Х. : ХНЕУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розвинуто теоретичні положення, сформовано методичне забезпечення та практичні рекомендації щодо забезпечення економічної безпеки в управлінні стратегічними змінами підприємства (на прикладі машинобудівних підприємств).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

34

339.9:338.124.4:330.113

М48

Мельник, Альона Олексіївна

   Закономірності та чинники трансформацій світових економічних криз [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Альона Олексіївна Мельник. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено сутність поняття "світова економічна криза" через розкриття сутності суміжних категорій (кризова загроза, кризова ситуація, кризовий стан, кризові наслідки), визначено форми, характеристики, канали поширення, фази життєвого циклу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

35

65.9(4Укр)

З-41

   Збірник праць [Текст] = Review Papers. Т. 10 : Проблеми економіки Тернопільщини та інших територій України / редкол. : А. Крисоватий, З.-М. Задорожний, О. Кириленко [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – 212 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літз/Збірник праць.pdf. – До 201-річниці від дня народження Т. Г. Шевченка і 50-річчя ТНЕУ.

     У збірнику міститься 15 наукових статей, в яких наведено важливу інформацію про стан і проблеми розвитку підприємництва, українського села та аграрної економіки, місцевих бюджетів і дотування виробничої діяльності.

                               45 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 42)

36

334.716(477).025.3:330.341.1

П46

Пожуєва, Тетяна Олександрівна

   Інноваційні засади забезпечення економічної захищеності промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Олександрівна Пожуєва. – К. : КНЕУ, 2016. – 34 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню актуальної проблеми розвитку теорії економічної захищеності промислового підприємства. На основі системного та комплексного дослідження формування економічної захищеності підприємства сформовано теоретичні, науково-практичні та методологічні положення побудови сучасної концепції захисту бізнесу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

37

330.341.2:339.9

М59

Миколенко, Олена Петрівна

   Інституційна адаптація економічних систем до процесів глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічних наук / Олена Петрівна Миколенко. – Х. : ХГУ НУА, 2016. – 17 с.

     Дисертаційна робота присвячується обгрунтуванню теоретико-методологічних засад та розробці практичних пропозицій щодо інституційної адаптації економічних систем до процесів глобалізації. Сформовано теоретичну модель інституційної адаптації економічних систем до екзогенної нестабільності середовища.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

38

339.137.2:330.341.1

Н19

Назиров, Карім Заріфович

   Інституційні засади конкурентоспроможності національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічних наук / Карім Заріфович Назиров. – Х. : ХНУ, 2016. – 18 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретико-методологічних засад формування і реалізації інституційних ресурсів як чинників конкурентоспроможності національної економіки за рахунок їх ролі у знижені специфічних та загальних ризиків інноваційного розвитку та спрямування людських, інфраструктурних, технологічних, фінансових та інших ресурсів на досягнення та утримання стійких конкурентних переваг у довгостроковому періоді.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

39

65.9(4Укр)

І-71

   Інституційні засади формування економічної системи України : теорія і практика [Текст] : монографія / З. Ватаманюк, С. Панчишин, О. Дорош [та ін.] ; за ред. З. Ватаманюка. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 648 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інституційні засади формування.pdf.

     Розглянуто актуальні проблеми транзитивної економіки України через призму формування інституційних засад соціально-ринкової економічної системи. Грунтовно подано участь та роль держави в економіці, зокрема, місце державного сектору в перехідній економіці.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

40

004.89

П30

Петришин, Сергій Іванович

   Інформаційна технологія кластеризації станів комп'ютерної техніки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Сергій Іванович Петришин. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений підвищенню якості кластеризації станів комп'ютерної техніки шляхом розробки і впровадження інформаційної технології для подальшого прийняття рішень щодо експлуатації такої техніки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

41

621.39

Г83

Грійо, Тукало Оксана Франсисківна

   Інформаційна технологія пошуку заданих фрагментів в архіві аудіозаписів із застосуванням KD-Дерев [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Тукало Оксана Франсисківна Грійо. – Вінниця : ВНТУ, 2016. – 27 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено підвищенню повноти і релевантності результатів та швидкості пошуку за рахунок розроблення інформаційної технології пошуку заданих фрагментів в архіві аудіозаписів із застосуванням kd-дерев.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

42

73.9я73

П14

Палеха, Ю. І.

   Інформаційний бізнес [Текст] : підручник / Ю. І. Палеха, Ю. І. Горбань. – К. : Ліра-К, 2015. – 492 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інформаційний бізнес.pdf.

     Викладений тут матеріал допоможе студентам з'ясувати особливості і механізм функціонування інформаційного ринку, ознайомитись з його організаційними формами, маркетинговою, рекламною та інформаційно-консу3льтативною діяльністю для стимулювання збуту інформаційних продуктів та послуг.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

43

65.9(4Укр)261.1я73

П34

Пістунов, І. М.

   Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах [Текст] : навч. посіб. / І. М. Пістунов, Т. В. Борщ. – К. : ЦУЛ, 2013. – 233 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інформаційні системи в фінансово-кредитних установах.pdf.

     У посібнику подано інформацію про загальні принципи інформатизації суспільства України, описано інформаційні системи у діяльності фінансових установ, як державних  так і комерційних, наведені принципи роботи SWIFT та FOREX, білінгових систем, та інформаційних систем у страхуванні, розглянуто теоретичні і практичні аспекти проектування інформаційних систем.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

44

32.81я73

І-74

   Інформаційні системи і технології [Текст] : навч. посіб. / П. М. Павленко, С. Ф. Філоненко, К. С. Бабіч [та ін.] ; за заг. ред. П. М. Павленка. – К. : НАУ, 2013. – 316 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інформаційні системи і технології.pdf.

     У навчальному посібнику викладено теоретичні та практичні основи сучасних інформаційних технологій та систем виробничого призначення; розглянуто функціональні можливості інформаційних систем та новітніх інформаційних технологій, особливості їх експлуатації та побудови для них баз даних.

                               3 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 2)

45

65.9(4Укр)261.1я73

А67

Аніловська, Г. Я.

   Інформаційні системи і технології у фінансах [Текст] : навч. посіб. / Г. Я. Аніловська, Н. С. Марушко, Т. М. Стоколоса. – Львів : Магнолія 2006, 2013. – 312 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літі/Інформаційні системи і технології у фінансах.pdf.

     В навчальному посібнику у стислій формі висвітлені теми, передбачені програмою дисципліни "Інформаційні системи і технології у фінансах". Основна увага приділена теоретичним питанням суті, структури, розробки і впровадження інформаційних систем, практики їх використання у фінансових установах.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

46

336.64

Л80

Лотоцький, Микола Ярославович

   Капіталізація в системі фінансової безпеки підприємств України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Микола Ярославович Лотоцький. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи здійснено аналіз формування сутності поняття капіталізації, фінансової безпеки, основних показників капіталізації вітчизняних промислових підприємств. Запропоновано авторську методику визначення узагальнюючого показника фінансової безпеки підприємства, що грунтується на теорії адитивності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

47

60.844я73

К36

   Керування документацією [Текст] : підручник / М. Ф. Безкровний, М. Ф. Кропивка, Ю. І. Палеха, Т. Д. Іщенко ; за заг. ред. Ю. І. Палехи. – К. : Ліра-К, 2015. – 295 с. – (Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Керування документацією.pdf.

     У підручнику комплексно висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог новітніх законів, інструкцій та стандартів, тенденцій розвитку діловодства.

                               4 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент. – 2)

48

88.4я73

Р65

Розов, В. І.

   Комунікативна підготовка співробітників правоохоронних органів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Розов. – К. : ЦУЛ, 2015. – 160 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Komunikatyvna%20pidgotovka_Rozov.pdf#toolbar=0.

     В посібнику представлені основи базової комунікативної професійно-психологічної підготовки правоохоронців. Структура посібника створена відповідно основних професіографічних вимог правоохоронної діяльності до комунікативних професійно важливих якостей, знань, вмінь та навичок правоохоронця.

49

65.052.201.2я73

К17

Калайтан, Т. В.

   Контролінг [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Калайтан. – Львів : Новий Світ - 2000, 2015. – 252 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Контролінг..pdf.

     Розглянуто увесь комплекс питань, пов'язаних з процесом управління діяльністю підприємства: організація служби контролінгу, планування, розроблення бюджетів, аналіз і контроль відхилень фактичних результатів діяльності від планових, вироблення оптимальних управлінських рішень.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

50

65.9(4Укр)262.8

К65

   Контроль : інспектування, аудит, банківський нагляд [Текст] : монографія / В. С. Стельмах, А. О. Єпіфанов, І. В. Сало, М. А. Єпіфанова. – Суми : Університетська книга, 2015. – 432 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Контроль інспектування, аудит, банківський нагляд.pdf.

     У монографічному дослідженні розкривається система контролю банків, започаткована Національним банком України та особливості проведення і банківського нагляду, а поряд із цим розглядаються теоретичні та методологічні аспекти їх проведення з метою ліквідації слабких місць.

                               4 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2)

51

657.6:334.732.2

Ш65

Шишута, Олена Юріївна

   Контроль діяльності кредитних спілок [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олена Юріївна Шишута. – Львів : ЛКА, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних, організаційних і методичних питань контролю діяльності кредитних спілок та розробці рекомендацій щодо його вдосконалення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

52

67.9(4Укр)308я73

К82

   Кримінальне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2015. – 240 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кримінальне право України. Тетарчук І. В..pdf.

     У навчальному посібнику аналізується чинне кримінальне законодавство України з урахуванням останніх змін та тенденцій декриміналізації окремих видів діянь.

                               25 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2, Абонемент. – 20)

53

67.9(4Укр)311я73

К82

   Кримінальне процесуальне право України [Текст] : навч. посіб. / упоряд. І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. – К. : ЦУЛ, 2015. – 215 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кримінальне процесуальне право України.pdf.

     У навчальному посібнику аналізується чинне кримінальне процесуальне законодавство України з урахуванням останніх змін та новел, висвітлюються основні засади кримінального провадження, головні поняття і категорії.

                               25 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 4, Абонемент. – 20)

54

67.9(4Укр)308

К82

   Кримінальний кодекс України [Текст] : чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 11 листоп. 2015 р. – К. : ЦУЛ, 2015. – 171 с. – (Кодекси України). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Кримінальний кодекс України.pdf.

     Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 11 листопада 2015 року (відповідає офіційному текстові).

                               40 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Бібліот. ЮФ. – 5, Абонемент наукової л-ри. – 34)

55

630*181.9:630*24

Л13

Лавний, Василь Володимирович

   Лісівничо-екологічні засади відновлення корінних деревостанів на вітровальних ділянках Українських Карпат [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра с.-г. наук : спец. 06.03.03 - лісознавство і лісівництво / Василь Володимирович Лавний. – Львів : НЛТУ, 2015. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи проаналізовано прояв вітровалів і буреломів лісу в Українських Карпатах, описано вітровалотвірні фактори та вплив лісівничо-таксаційних показників деревостанів на їх пошкодження сильними вітрами, дано коротку характеристику найбільших вітровалів в окремих країнах Європи, та висвітлено види збитків від вітровалів деревостанів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

56

65.291.3я73

П18

Парсяк, В. Н.

   Маркетинг : сучасна концепція та технології [Текст] : підручник / В. Н. Парсяк. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 325 с. – (До 50-річчя економічної освіти на Миколаївщині). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Маркетинг. Парсяк В. Н..pdf.

     У підручнику викладені теоретичні положення та прикладні методики маркетингу з використанням базових концепцій і понять, вивчення яких передбачено вимогами відповідного державного освітнього стандарту.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

57

65.291.3я73

М27

   Маркетинг у галузях і сферах діяльності [Текст] : навч. посіб. / за ред. І. М. Буднікевич. – К. : ЦУЛ, 2013. – 536 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Маркетинг у галузях.pdf.

     У навчальному посібнику представлено теоретичний та практичний матеріал стосовно особливостей використання методів та інструментів маркетингу в окремих галузях, сферах діяльності: торгівлі, туризмі, індустрії гостинності, банківській сфері, народних художніх промислах, муніципальному управлінні.

                               20 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЦЄС. – 1, Абонемент. – 16)

58

339.138:338.45

І-19

Іваннікова, Марина Миколаївна

   Маркетинг у формуванні конкурентних переваг підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Миколаївна Іваннікова. – К. : КНЕУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений узагальненню теоретичних і розробці практичних аспектів маркетингового забезпечення процесів формування конкурентних переваг підприємств легкої промисловості України. У роботі досліджено та узагальнено теоретичні аспекти і еволюцію концепцій конкурентних переваг підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

59

339.138:330.341.1:658.5

Г62

Голубовська, Оксана Анатоліївна

   Маркетингове забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Анатоліївна Голубовська. – Херсон : ХНТУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений теоретичному обгрунтуванню та розробленню практичних рекомендацій щодо формування системи маркетингового забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств. Ідентифіковано інноваційну діяльність як об'єкт маркетингового забезпечення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

60

004.738.5:

П19

Пасічник, Наталія Романівна

   Математичні моделі відвідуваності Веб-сайтів та методи їх ідентифікації [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 01.05.03 / Наталія Романівна Пасічник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 178 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/768/1/dis-pasichnyk.pdf.

     Дисертація присвячена вирішенню актуального наукового завдання -підвищення відвідуваності Веб-сайту за рахунок розробки процедур структурування контенту з використанням програмних засобів та інструментів математичного моделювання. В ході дослідження було виявлено недоліки сучасних моделей відвідуваності Веб-сайтів, розроблено концептуальну модель якості Веб-сайтів.

61

51-76:616.1

В61

Вовкодав, Олександр Валерійович

   Математичні моделі динаміки реабілітації пацієнтів в кардіологічних системах [Електронний ресурс] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Олександр Валерійович Вовкодав. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 154 с. – Режим доступу : dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/780.

     Дисертація присвячена вирішенню актуального наукового завдання - підвищення достовірності прийняття рішень щодо формування програми реабілітації пацієнтів в процесі лікування серцево-судинних захворювань. В ході дослідження було виявлено недоліки сучасних моделей характеристик серцево-судинних систем, розроблено концепцію підтримки формування програми реабілітації після серцево-судинних захворювань на основі об'єктивних даних.

62

60.80я73

Ф33

Федоренко, В. Г.

   Менеджмент [Текст] : підручник / В. Г. Федоренко. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Алерта, 2015. – 491 с.

     Підручник призначений допомогти студентам, викладачам організувати роботу з вивчення основ менеджменту на всіх рівнях виробництва і державної діяльності з метою освоєння теоретичного матеріалу, вироблення практичного вміння та набуття навичок застосування системного, об'ємно-цільового підходу до управління організацією.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 8)

63

60.80я73

М50

   Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Г. Є. Мошек, М. М. Ковальчук, Ю. В. Поканєвич [та ін.] ; заг. ред. Г. Є. Мошека. – 2-ге вид., доповн., переробл. – К. : Ліра-К, 2016. – 551 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Менеджмент..pdf.

     У навчальному посібнику узагальнено і систематизовано сучасні підходи до менеджменту організації вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі управління, детально і в логічній послідовності розглянуто програмні питання фундаментальної нормативної дисципліни "Менеджмент".

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

64

65.291.21я73

В27

Велещук, С. С.

   Менеджмент організації [Текст] : навч.-метод. комплекс / С. С. Велещук, А. В. Петриків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 126 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

65

005:004:303.214.5.003

Т52

Толбатов, Сергій Володимирови

   Метод та інформаційна технологія оцінки складності робіт промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Сергій Володимирови Толбатов. – К. : НАУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню важливої науково-технічної задачі - підвищенню функціональності інформаційних систем управління людськими ресурсами за рахунок розробки методу оцінки складності робіт та відповідної інформаційної технології.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

66

004.621:004.681

Ш28

Шатило, Ярослав Леонідович

   Методи підвищення ефективності функціонування комплексів технічного захисту інформації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.21 - системи захисту інформації / Ярослав Леонідович Шатило. – К. : НАУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню та розробці теоретичних основ підвищення ефективності функціонування комплексів технічного захисту інформації (ТЗІ). У роботі проаналізовано причини виникнення каналів витоку інформації та комплекси виявлення, аналізу і обробки небезпечних сигналів; запропоновані методи моделювання фізичних процесів і полів для виявлення небезпечних сигналів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

67

004.31:681.325

М48

Мельничук, Степан Іванович

   Методи та програмно-апаратні засоби оцінювання сигналів з поліпараметричною інформаційною ентропією [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Степан Іванович Мельничук. – Львів : НУ ЛП, 2015. – 36 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи започатковано нові та розвинуто уже відомі теоретичні методологічні засади в області створення нових ефективних технологій опрацювання сигналів у комп'ютерних системах, зокрема компонентах первинного перетворення інформації, цифрових компонентах реалізації обміну даними а також ідентифікації та діагностування у інформаційно-вимірювальних системах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

68

74.26я73

П32

Пинзеник, О. М.

   Методика викладання дисциплін природознавчого циклу [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. М. Пинзеник. – К. : Кондор, 2015. – 120 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Методика викладання дисциплін.pdf.

     У посібнику подано матеріали до опрацювання курсу "Методика викладання дисциплін природознавчого циклу", що дає змогу оптимізувати психолого-педагогічну і методичну підготовку майбутніх фахівців до використання знань природничих дисциплін у навчально-виховній роботі із студентами напряму підготовки "Дошкільна освіта".

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

69

65.052.9(4Укр)226-15

М54

   Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку : щодо заповнення форм фінансової звітності, перевірки порівнянності показників фінансової звітності, облікової політики підприємства [Текст] : практ. посіб. / упоряд. К. В. Безверхий. – К. : ЦУЛ, 2015. – 75 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Методичні рекомендації.pdf.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 2)

70

330.101.009.12

Ч-75

Чорнодід, Ігор Степанович

   Методологічні засади забезпечення соціальної конкурентоспроможності України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ігор Степанович Чорнодід. – К. : НДЕІ, 2016. – 36 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи на основі дослідження закономірностей формування і тенденцій розвитку національної економіки як у розвинутих країнах, так і в Україні обгрунтовано теоретико-методологічну базу нового напряму економічної науки в сфері соціальної конкурентоспроможності як впливового елементу загальної конкурентоспроможності країни.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

71

332.15

М42

Медвідь, Вікторія Юріївна

   Методологічні основи економічного регулювання регіонального розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Вікторія Юріївна Медвідь. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 40 с.

          У авторефераті дисертаційної роботи запропоновано вирішення актуальної наукової проблеми щодо подолання суспільних протиріч у поступальному розвитку регіонів із застосуванням економічного регулювання регіонального розвитку шляхом наукового обгрунтування відповідного комплексу теоретичних, методологічних і методичних положень та практичних рекомендацій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

72

65.052.9(4Укр)2-218

Б75

Бодюк, А. В.

   Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності [Текст] : монографія / А. В. Бодюк. – К. : Кондор, 2016. – 360 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Методологічні та нормативно-правові аспекти.pdf.

     На основі аналізу нормативно-правової бази й практики аудиту, положень вітчизняної та зарубіжної літератури з питань економічного контролю досліджуються проблемні питання методології, нормативного регулювання й організації аудиту.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

73

334.72:330.5

П36

Підгаєць, Сергій Васильович

   Механізм державно-приватного партнерства в системі інституціоналізації розвитку національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Сергій Васильович Підгаєць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито теоретичні основи взаємодії державного і приватного секторів економіки. Визначено мотиваційні чинники державного і підприємницького секторів економіки щодо формування і розвитку ДПП.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

74

334.72:330.5

П36

Підгаєць, Сергій Васильович

   Механізм державно-приватного партнерства в системі інституціоналізації розвитку національної економіки [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Сергій Васильович Підгаєць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 240 с.

     У дисертації розкрито теоретичні основи взаємодії державного і приватного секторів економіки. Визначено мотиваційні чинники державного і підприємницького секторів економіки щодо формування і розвитку ДПП.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

75

330.341.1:517.956.224:664.1

Н73

Новицький, Костянтин Олександрович

   Механізм реалізації інноваційного потенціалу природних цукрозамінників (на прикладі стевії) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Костянтин Олександрович Новицький. – Кам'янець-Подільський : ПДАТУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи проведено всебічне дослідження теоретичних, методичних і практичних положень механізмів реалізації інноваційного потенціалу природних цукрозамінників. Уточнено й розвинуто понятійно-термінологічний апарат теми дослідження, зокрема подано трактування окремих дефініцій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

76

336.14:352

В27

Велентейчик, Наталія Юріївна

   Механізм регулювання міжбюджетних відносин в забезпеченні фінансової стійкості місцевих бюджетів в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Юріївна Велентейчик. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи узагальнено теоретичні основи та уточнено поняттєво-категоріальний апарат регулювання міжбюджетних відносин. Узагальнено зарубіжний досвід регулювання міжбюджетних відносин і сформовано рекомендації щодо його адаптації в Україні для вдосконалення фінансового вирівнювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

77

656.135:656.073

С64

Сопоцько, Ольга Юріївна

   Механізм управління постачаннями швидкопсувних вантажів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Юріївна Сопоцько. – К. : НТУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню механізму управління постачаннями швидкопсувних вантажів, які дозволяють оптимізувати цикли постачань, що сприятиме мінімізації об'ємів повернень вантажів і максимізації доходів підприємств, що задіяні в ланцюгах постачань.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

78

336.22

П49

Ползікова, Ганна Володимирівна

   Механізми податкового менеджменту в умовах кризи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ганна Володимирівна Ползікова. – Краматорськ : ДДМА, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню актуального наукового завдання - удосконаленню механізмів податкового менеджменту в умовах кризи в Україні. Уточнено дефініцію податкового менеджменту у контексті його сучасних теоретичних концепцій, визначено діалектику взаємозв'язку механізмів податкового менеджменту як ієрархічної системи, обгрунтовано концептуальні положення удосконалення механізмів податкового менеджменту в умовах кризи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

79

338.2:615.1

Г62

Голубка, Володимир Михайлович

   Механізми регулювання фармацевтичного ринку в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Володимир Михайлович Голубка. – Львів : ЛНУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботиі досліджено теоретико-методичні засади реалізації механізмів регулювання фармацевтичного ринку України як стратегічного рушія інноваційних змін і детермінанти суспільного здоров'я. Розкрито понятійно-термінологічний апарат теми дослідження та обгрунтовано потребу застосування міждисциплінарного підходу при вивченні процесів регулювання фармацевтичного ринку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

65.051.10я73

М58

   Міжнародна економічна статистика [Текст] : метод. вказівки до проведення практ. занять / уклад. В. В. Маслій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 27 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

81

65.051.10я73

М58

   Міжнародна економічна статистика [Текст] : метод. вказівки до виконання КПІЗ / уклад. В. В. Маслій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 22 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

82

65.291.592я73

М58

   Міжнародна фінансова логістика [Текст] : метод. вказівки / уклад. І. Й. Круп'як. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 38 с.

     Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Міжнародна фінансова логістика" дають змогу використовувати набуті знання щодо вибору способів реалізації фінансових операцій в міжнародній логістичній діяльності, методів вирішення фінансових проблем у міжнародних ланцюгових поставках та здійснення системного аналізу фінансових потоків в інвестиційній логістичній структурі, управління фінансовими ризиками в логістичній системах.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

83

339.92:330.332.1

К82

Крисюк, Роман Володимирович

   Міжнародне інвестування в умовах циклічного економічного розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Роман Володимирович Крисюк. – К. : КНЕУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено комплексному дослідженню міжнародного інвестування в умовах циклічнонерівномірного економічного розвитку, обгрунтуванню складових його багаторівневого регулювання. Узагальнено теорії циклічності економічного розвитку, показано вплив глобалізації на формування умов перманентної кризовості і турбулентності.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

84

67.5я73

Ж86

Жукорська, Я. М.

   Міжнародне право [Текст] : навч.-метод. матеріали / Я. М. Жукорська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 38 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

85

67.52я73

Д21

Дахно, І. І.

   Міжнародне приватне право-4 [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. – К. : ЦУЛ, 2016. – 634 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Mizhn%20priv%20pravo%204%20Dahno.pdf#toolbar=0.

     Книга є логічним продовженням трьох попередніх. Може використовуватися і окремо. Автори доклали зусиль до того, щоб ця книга містила такий матеріал, якого читач не знайде в Інтернеті та в книгах інших авторів.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2)

86

339.92+330.641.1

К59

Козаченко, Руслана Петрівна

   Міжнародний трансфер технологій в забезпеченні конкурентного розвитку країн [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Руслана Петрівна Козаченко. – К. : НАУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено комплексному дослідженню процесів міжнародного трансферу технологій у забезпеченні конкурентного розвитку національних економік в умовах техноглобалізму. У роботі розкрито глобалізаційні чинники розвитку міжнародного ринку технологій, визначено роль міжнародного технологічного трансферу в інноваційному розвитку національних економік.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

87

339.97:339.137.2

Х52

Хитрова, Ольга Аліківна

   Міжнародні антикризові стратегії розвитку соціально-економічних систем в умовах глобального конкурентного середовища [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ольга Аліківна Хитрова. – Львів : ЛНУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений висвітленню теоретичних основ і механізмів удосконалення антикризового управління соціально-економічними системами в умовах глобального конкурентного середовища. Це дасть змогу попередити кризові явища в економіці України в майбутньому, сприятиме соціально-економічному розвитку країни та її інтеграції в європейський економічний простір.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

88

67.5.00

М93

Мушак, Н. Б.

   Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях [Текст] : монографія / Н. Б. Мушак ; під наук. кер. В. І. Муравйова. – К. : Ліра-К, 2014. – 192 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Міжнародно-правові засади захисту.pdf.

     У монографії кандидата юридичних наук Мушак Наталії Богданівни досліджено міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях (Раді Європи, Європейському Союзі, та Організації з безпеки і співробітництва у Європі).

                               1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

89

65.9(4Укр)26я73

М65

   Місцеві фінанси [Текст] : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – 448 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літм/Місцеві фінанси.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     У підручнику розглянуто коло питань, що стосуються сутності, складових та засад організації місцевих фінансів, фінансової політики місцевих органів влади, формування дохідної бази місцевих бюджетів.

                               90 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 87)

90

004.942:519.25

М15

Макарова, Лідія Миколаївна

   Моделі та інформаційна технологія переробки інформації для прогнозування відмов в обслуговуванні пристроїв термінальної мережі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Лідія Миколаївна Макарова. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню важливого наукового завдання підвищення достовірності прогнозування роботи термінальної мережі за рахунок створення інформаційної технології переробки інформації для зменшення витрат на підтримку роботи пристроїв термінальної мережі на основі використання інтервальних оцінок замість точкових, удосконаленої ймовірності моделі розподілу часу напрацювання між відмовами та нелінійної регресійної моделі часу відновлення працездатності пристроїв термінальної мережі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

91

330.1:332.146.2

Р69

Романків, Ірина Михайлівна

   Моніторинг стійкості розвитку регіональної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Ірина Михайлівна Романків. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо дослідження стійкості розвитку регіональної економіки на основі систем моніторингу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

92

334.722:332.1

Ч-15

Чайкіна, Аліна Олександрівна

   Науково-методичні засади формування підприємницького потенціалу регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Аліна Олександрівна Чайкіна. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню теоретичних положень, науково-методичних і практичних рекомендацій щодо формування, розвитку та управління підприємницьким потенціалом регіону. Розроблено методичний підхід до оцінки сформованості підприємницького потенціалу на основі запропонованої трьохрівневої інваріантної моделі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

93

65.052.9(4Укр)2я73

О-17

   Облік і аудит [Текст] : метод. вказівки та завдання для практ. занять / уклад. Н. В. Починок, М. В. Дерій, У. В. Івасечко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 47 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

94

65.052.9(4Укр)2я73

Л46

Лень, В. С.

   Облік і аудит. Вступ до фаху [Текст] : навч. посіб. / В. С. Лень, В. А. Нехай ; за ред. В. С. Леня. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2015. – 272 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Облік і аудит.pdf.

     У посібнику розкрито основні поняття про бухгалтерський облік, аналіз та аудит, окремі питання з історії їх виникнення як наук, а також основні завдання, які практично розв'язують практикуючі бухгалтери та аудитори.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

95

65.052.9(4Укр)2-14я73

О-17

   Облік інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. Я. Д. Крупка, І. В. Мельничук, О. М. Кундеус. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 63 с.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

96

65.052.9(4Укр)244я73

О-17

   Облік у сфері послуг (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 156 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Облік в сфері послуг.pdf. – До 45-річчя ф-ту обліку і аудиту ТНЕУ.

     Навчальний посібник призначений для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання, слухачів інститутів і факультетів післядипломної освіти, працівників підприємств та установ сфери послуг.

                               12 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 10)

97

65.291-983я73

О-54

Олійничук, О. І.

   Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства [Текст] : метод. вказівки / О. І. Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 37 с.

     У методичних вказівках відображено мету і завдання дисципліни, структуру залікового кредиту дисципліни, тематику практичних занять.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

98

657.1:658.012:338.2

С30

Семенюк, Людмила Віталіївна

   Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного розвитку підприємств ресторанного господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Людмила Віталіївна Семенюк. – Львів : ЛКА, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи комплексно досліджено теоретико-методологічні положення та практичні аспекти щодо вирішення комплексу нових проблем, пов'язаних із покращенням обліково-аналітичного забезпечення управління стратегічним розвитком підприємств ресторанного господарства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

99

65.052.9(4Укр)2-111я73

Т48

Ткаченко, Н. М.

   Оновлений план рахунків бухгалтерського обліку [Текст] : навч.-практ. посіб. / Н. М. Ткаченко. – К. : Алерта, 2015. – 185 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Оновлений план рахунків.pdf.

     У цьому навчально-практичному посібнику викладено суть бухгалтерських рахунків, їх побудову; План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій у зв'язку із законодавчими змінами.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

100

336.221

Б82

Борейко, Наталія Миколаївна

   Оподаткування електронної комерції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Миколаївна Борейко. – Ірпінь : НУДПСУ, 2015. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано наукові основи оподаткування електронної комерції. Розкрито передумови розвитку електронної комерції, висвітлено її сутність, основні ознаки та особливості,  а також теоретичні засади оподаткування цієї сфери. Досліджено досвід провідних країн світу, що мають вагомі напрацювання у частині оподаткування електронної комерції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

101

36.99я73

А87

Архипов, В. В.

   Организация работы сомелье (все о вине в ресторане) [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / В. В. Архипов. – 2-е изд. – К. : ЦУЛ, 2016. – 304 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Org%20raboty%20somelie%20Arhipov%2016.pdf#toolbar=0.

     Данное учебное пособие содержит основные сведения в области технологии и организации работы с алкогольными напитками на предприятиях гостинично-ресторанного сервиса, в частности классификацию алкогольных напитков в зависимости от исходного сырья, отличительные особенности производства, хранения и потребления.

102

378.147:33:004

Т58

Топузов, Михайло Олегович

   Організаційно-економічний механізм інформатизації вищої освіти [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Михайло Олегович Топузов. – К. : Університет економіки та права КРОК, 2016. – 19 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи здійснено теоретичне узагальнення і нове розв'язання наукової проблеми, що виявляється у розробці організаційно-економічного механізму інформатизації вищої освіти.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

103

330.341.1

Х22

Харченко, Олександра Сергіївна

   Організаційно-економічний механізм розвитку національної інноваційної системи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександра Сергіївна Харченко. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений обгрунтуванню теоретичних положень і методичних підходів до вдосконалення організаційно-економічного механізму розвитку національної інноваційної системи з урахуванням світових тенденцій і євроінтеграційних процесів. Узагальнено теоретичні підходи до визначення сутності та структури національної інноваційної системи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

104

37.014.54+339.137.2:378.1

Н58

Нефедова, Тетяна Миколаївна

   Організаційно-економічні основи управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Миколаївна Нефедова. – К. : КНУТД, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено економічну сутність, складові та фактори конкурентоспроможності ВНЗ. Запропоновано модель інтеграції національного ВНЗ в інформаційне середовище соціально-економічної сфери країни (регіону). Розроблено методичні положення внутрішнього моніторингу конкурентоспроможності ВНЗ, визначено принципи та запропоновано відповідну систему, інтегровану в загальну систему управління ВНЗ.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

105

657.221:631.145

Р62

Рожелюк, Вікторія Миколаївна

   Організація бухгалтерського обліку діяльності підприємств з переробки сільськогосподарської продукції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Вікторія Миколаївна Рожелюк. – К. : ННЦ ІАЕ, 2016. – 39 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи удосконалено формування поняття "організація бухгалтерського обліку". Обгрунтовано доцільність проведення попередньої оцінки ефективності удосконалюючих організаційних заходів через використання узагальнених в обліковій політиці критеріїв.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

106

65.052.9(4Укр)2-218я73

О-36

Огійчук, М. Ф.

   Організація і методика аудиту [Текст] : навч. посіб. / М. Ф. Огійчук, К. О. Утенкова. – К. : Алерта, 2016. – 304 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Організація і методика аудиту.pdf.

     У навчальному посібнику розглянуто організаційні основи аудиторської діяльності у цілому, а також методичні засади  аудиту активів і зобов'язань підприємств, їх облікової політики, основи аудиту фінансової звітності тощо.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

107

36.99я73

А87

Архіпов, В. В.

   Організація ресторанного господарства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Архіпов. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2016. – 280 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Org%20restor%20gosp%20Arhipov%2016.pdf#toolbar=0.

     Даний навчальний посібник охоплює широке коло питань, пов'язаних з основними напрямами розвитку ресторанного господарства. Тут висвітлені основні питання організації виробництва в ресторанному бізнесі. Спеціальні розділи присвячені практичним питанням організації постачання, складського господарства; детально описується організація роботи цехів, роздаткових ліній.

108

65.9(4Укр)32-801я73

Б48

Березівський, П. С.

   Організація, прогнозування та планування агропромислового комплексу [Текст] : навч. посіб. / П. С. Березівський, Н. І. Михалюк ; за ред. П. С. Березівського. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2015. – 440 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Організація, прогнозування та планування.pdf.

     У розділах і темах посібника висвітлено питання наукових основ організації виробництва та планування агропромислового комплексу, передумови і фактори виникнення та становлення АПК, зокрема його структура, роль, протиріччя, рівні, стадії і напрямки інтеграції агропромислового виробництва та його складові.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

109

65.9(4Укр)248я73

О-75

   Основи охорони праці [Електронний ресурс] : підручник / О. І. Запорожець, О. С. Протоєрейський, Г. М. Франчук, І. М. Боровик. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2016. – 264 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/osn%20ohor%20prazi%20Zaporozhez%2016.pdf#toolbar=0.

     У підручнику розглянуто організаційні і правові питання охорони праці. Викладено небезпечні і шкідливі виробничі фактори, їхній вплив на організм людини, принципи нормування їхнього гранично допустимого рівня, наведено прилади та методи їх вимірювання.

110

336.63

К95

Куцяк, Вадим Олександрович

   Особисті фінанси в умовах розвитку ринкових відносин в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Вадим Олександрович Куцяк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 221 с.

     Дисертаційна робота присвячена розкриттю концептуально-теоретичних та практичних засад функціонування особистих фінансів в умовах розвитку ринкових відносин в Україні. У роботі простежено еволюцію науково-теоретичних підходів до дослідження ролі людини в економічному розвитку суспільства, розкрито сутність та визначено місце особистих фінансів у фінансовій системі держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

111

336.63

К95

Куцяк, Вадим Олександрович

   Особисті фінанси в умовах розвитку ринкових відносин в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Вадим Олександрович Куцяк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розкриттю концептуально-теоретичних та практичних засад функціонування особистих фінансів в умовах розвитку ринкових відносин в Україні. У роботі простежено еволюцію науково-теоретичних підходів до дослідження ролі людини в економічному розвитку суспільства, розкрито сутність та визначено місце особистих фінансів у фінансовій системі держави.

                               4 прим. (Чит. зал викладачів. – 4)

112

60.832я73

О-91

   Офісний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. І. Скібіцька, В. І. Щелкунов, Т. В. Сівашенко, Ю. М. Чичкан-Хліповка. – К. : ЦУЛ, 2016. – 360 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Ofisn%20management%20prakt%20Skibizka.pdf#toolbar=0. – 80-річчю НАУ присвячується.

     Навчальний посібник-практикум охоплює зміст тем, передбачених стандартом освіти, містить питання для обговорення та самоконтролю, перелік літератури до кожної теми курсу, завдання для самостійного опрацювання, тести для контролю засвоєних знань та питання до іспиту з дисципліни. У додатках наведені психологічні тести для визначення менеджерських якостей та самотестування, тести з організації діловодства на підприємстві та тести з тайм-менеджменту.

113

332.1:330.15.611.2

Л53

Лешанич, Світлана Євгеніївна

   Оцінка і прогнозування економічного потенціалу регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Світлана Євгеніївна Лешанич. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2016. – 20 с.

          Автореферат дисертаційної роботи присвячений удосконаленню теоретико-методичних положень і практичних рекомендацій щодо оцінки і прогнозування економічного потенціалу регіону. Розроблено цілісний методичний підхід щодо оцінки і прогнозування економічного потенціалу регіону, реалізація якого на основі комплексного і системного підходів дозволила провести діагностику ефективності формування та використання економічного потенціалу регіонів України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

114

67.9(4Укр)304.3я73

О-93

   Оцінка прав інтелектуальної власності [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. О. В. Зигрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 34 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

115

338.2:005.332.5

М31

Маслій, Олександра Анатоліївна

   Оцінювання впливу загроз на рівень економічної безпеки національної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександра Анатоліївна Маслій. – Полтава : ПолтНТУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню теоретичних положень та розробленню науково-методичних і практичних рекомендацій щодо оцінювання впливу загроз на рівень економічної безпеки національної економіки. Досліджено теоретичні основи виникнення, прояву та впливу загроз на ЕБ НЕ. Вивчено міжнародний досвід зниження негативного впливу загроз.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

116

338.2:504.4.062.2

К30

Качан, Наталія Сергіївна

   Оцінювання структурної перебудови у водогосподарському комплексі України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Наталія Сергіївна Качан. – Рівне : НУВГП, 2016. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито основні теоретичні аспекти здійснення структурної перебудови національної економіки та водогосподарського комплексу України. Узагальнено класифікацію видів структур у національній економіці та сформовано переважаючі структури у водогосподарському комплексі. Обгрунтовано необхідність оцінювання структур і їх перебудови у водогосподарському комплексі України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

117

67.9(4Укр)303.0

П27

   Перевірка суб'єктів підприємницької діяльності. Проведення перевірок уповноваженими органами державного нагляду (контролю) та правоохоронними органами [Текст] : практ. посіб.-комент. / упоряд. А. В. Григоренко. – К. : ЦУЛ, 2014. – 268 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Перевірка суб'єктів підприємницької діяльності.pdf.

     Практичний посібник-коментар розрахований на суддів, прокурорів, слідчих, співробітників оперативних підрозділів та адвокатів для використання в практичній роботі, а також як навчальний посібник для студентів навчальних учбових закладів, які готують фахівців в галузі права.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

118

65.052.9(4Укр)2-111

П37

   План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція щодо його застосування [Текст] / відп. за вип. А. В. Паливода. – К. : Паливода А. В., 2015. – 136 с. – (Фінансове законодавство України). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/План рахунків.pdf.

      Збірник містить "План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій" та Інструкцію щодо його застосування.

 Нормативна база станом на 1 вересня 2015 року.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 3)

119

347.44

Б93

Бутрин, Наталія Степанівна

   Правочин як підстава виникнення та припинення корпоративних прав [Електронний ресурс] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Наталія Степанівна Бутрин. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2014. – 207 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/840/1/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD-%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%9D.%D0%A1._%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf.

     Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національна академія прокуратури України, Київ, 2014. Корпоративні правовідносини в Україні динамічно розвиваються і набирають широкого оберту у сучасному суспільстві. Враховуючи тенденції до глобалізації, держава приділяє особливу увагу правовій регламентації реалізації корпоративних прав з метою наближення їх до міжнародних стандартів та законодавства Європейського Союзу.

120

65.012.6

К56

Ковалёв, Д. В.

   Прибыль. Введение в технологии обращения с прибылью [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / Д. В. Ковалёв. – К. : ЦУЛ, 2014. – 292 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/pribyl_Kovalev.pdf#toolbar=0.

     В книге рассмотрены различные технологии обращения с прибылью, чтобы дать ответ на два вопроса.

121

65.9(4Укр)23

П31

Петрушенко, М. М.

   Прогнозування та регулювання розвитку національної економіки : соціоприродні й економічні протиріччя [Текст] : монографія / М. М. Петрушенко. – Суми : Університетська книга, 2015. – 336 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Пргнозування та регулювання розвитку.pdf.

     У монографії висвітлюються актуальні теоретико-методологічні й науково-практичні питання, пов'язані з соціоприродними та економічними протиріччями розвитку національної економіки в контексті його прогнозування та державного регулювання.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

122

331.101.6

К64

Кондратюк, Юлія Федорівна

   Продуктивність праці як чинник забезпечення людського розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Юлія Федорівна Кондратюк. – К. : ІДСД, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено поглибленню теоретико-методологічних засад оцінки впливу продуктивності праці на забезпечення людського розвитку. Обгрунтовано економічну сутність продуктивності праці та визначено інноваційну ємність як органічну складову процесу реалізації конкурентних переваг економіки. Виокремлено ключові економічні, соціальні, інтелектуальні та інноваційні чинники впливу на неї у контексті забезпечення людського розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

123

332.14:338.26

Ш83

Шпак, Андрій Дмитрович

   Просторова диференціація регіонів України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Андрій Дмитрович Шпак. – Івано-Франківськ : ПНУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи означено аспекти проблематики просторової диференціації регіонів. За допомогою методу диференційного аналізу визначено економічну природу і сутність поняття "диференціації розвитку" та виділено асиметричність соціально-економічного розвитку, як основу регіональної диспропорційності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

124

67.9(4Укр)310

П84

   Процесуальні документи в галузях цивільно-правових, трудових, сімейних, господарських, житлових та інших відносин. Зразки, коментарі, пояснення [Текст] : практ. посіб. / упоряд. Ю. І. Руснак. – К. : ЦУЛ, 2015. – 402 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Процесуальні документи в галузях.pdf.

     Запропонований збірник процесуальних документів спрямований до використання широким загалом читачів - від студентів юридичних факультетів і професійних правників до звичайних громадян, що вирішили самостійно скласти документ, що має юридичне значення.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2)

125

67.9(4Укр)310

Б77

Бойко, М. Д.

   Процесуальні документи у сфері цивільно-правових відносин (зразки документів, коментарі, роз'яснення) [Текст] : практ. посіб. / М. Д. Бойко, М. А. Хазін. – К. : ЦУЛ, 2015. – 528 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/Процесуальні документи у сфері цивільно-правових.pdf.

     У книзі подаються розроблені відповідно до вимог законодавства України та з урахуванням практичного досвіду більше двохсот двадцяти зразків юридичних документів із найбільш поширених цивільно-правових питань, які виникають у повсякденному житті про стягнення боргу, заміну товару неналежної якості, спадкування, авторство, захист честі, гідності та ділової репутації громадян.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 2, Бібліот. ЮФ. – 2)

126

336.71:332.1

Г22

Гасій, Олена Володимирівна

   Регіональна банківська система та механізм її функціонування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Володимирівна Гасій. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовані теоретичні положення та удосконалені науково-методичні засади функціонування регіональної банківської системи. Уточнена економічна сутність регіональної банківської системи та функції, що нею виконуються. визначена інституціональна структура регіональної банківської системи, запропоновано напрями її розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

127

[502.171:620.9]:332.146

М38

Мащенко, Світлана Олегівна

   Регіональна економічна політика у сфері енергозбереження в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Світлана Олегівна Мащенко. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню теоретико-методичних та науково-практичних засад удосконалення регіональної економічної політики у сфері енергозбереження в Україні для підвищення рівня енергоефективності регіонів та зниження рівня енергоємності валового регіонального продукту.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

128

332.1-048.35(23.0)

П36

Пітюлич, Михайло Михайлович

   Регулювання розвитку гірських територій в умовах модернізації економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Михайло Михайлович Пітюлич. – Львів : ДУ ІРД НАНУ, 2016. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження гірських територій, розкрито сутність поняття "гірські території", розглянуто еволюцію понятійно-категоріального апарату їх дослідження, охарактеризовано теоретико-методологічні засади соціально-економічної модернізації та розроблено економіко-математичну модель оцінки потенціалу розвитку цих територій, досліджено методологічні засади диверсифікації їх економіки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

129

338.24:338.439.003.13

К77

Кравченко, Оксана Михайлівна

   Регуляторні механізми у забезпеченні ефективності ресторанного господарства України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Оксана Михайлівна Кравченко. – Одеса : ОНПУ, 2016. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи удосконалено понятійно-термінологічний апарат сфери ресторанного господарства та класифікацію типів закладів ресторанного господарства, теоретичні засади процесів формування ефективності, систему індикаторів і критеріїв ефективності ресторанного господарства на різних ієрархічних рівнях.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

130

67.9(4Укр)303

Ш38

Шевченко, Н. І.

   Реорганізація як спосіб припинення господарських товариств [Текст] : монографія / Н. І. Шевченко. – К. : Ліра-К, 2015. – 216 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літр/Реорганізація.pdf.

     Монографію присвячено дослідженню господарсько-правового регулювання реорганізації як способу припинення господарських товариств. У праці розкриваються та співвідносяться поняття "реорганізація господарських товариств" та "припинення господарських товариств шляхом реорганізації".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

131

65.9(4Укр)424я73

А87

Архіпов, В. В.

   Ресторанна справа : асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Архіпов. – 3-тє вид. – К. : ЦУЛ, 2016. – 382 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Restoranna%20sprava%20Arhipov%2016.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику подані характеристика продукції ресторанного господарства, вимоги до якості й безпеки сировини й готової продукції, особливості приготування ресторанної продукції, таварознавча характеристика продуктів харчування, питання керування якістю.

132

005.334:005.59:621

К17

Калюжна, Юлія Вікторівна

   Ризики в системі антикризового управління підприємствами машинобудування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Юлія Вікторівна Калюжна. – Запоріжжя : ЗНУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню та удосконаленню теоретико-методичних положень та практичних рекомендацій щодо врахування та оцінки ризиків у антикризовому управлінні на підприємствах машинобудування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

133

339.97(477):005.332.4:330.341.1

О-57

Омельяненко, Віталій Анатолійович

   Розвиток високих технологій в умовах глобалізації інноваційних процесів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Віталій Анатолійович Омельяненко. – К. : КНУ, 2016. – 21 с.

     У автореферат дисертаційної роботи розглянуто вплив високих технологій на світове господарство. Визначено основні аспекти глобалізації інноваційних процесів, досліджено та систематизовано основні ефекти міжнародного трансферу високих технологій. Запропоновано організаційно-економічний підхід до розвитку високих технологій через реалізацію стратегії їх міжнародного трансферу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

134

339.924:061.1ЄС:336.717.8

Д18

Данилова, Юлія Юліанівна

   Розвиток посткризової системи банківських послуг в Європейському Союзі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Юлія Юліанівна Данилова. – К. : КНУ, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи проаналізовано теоретико-методологічні основи дослідження міжнародного ринку банківських послуг та розкрито економічну природу світового ринку банківських послуг. Досліджено загальні тенденції розвитку системи банківських послуг ЄС в умовах світової фінансової кризи.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

135

658.14/.17:631.11

Ч-49

Черненко, Ольга Сергіївна

   Розвиток системи фінансової безпеки суб'єктів підприємництва в аграрній галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ольга Сергіївна Черненко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи узагальнено накопичений досвід наукового трактування сутності понять "безпека", "фінансова безпека", уточнено поняття "фінансова безпека суб'єктів підприємництва в аграрній сфері", удосконалено модель теоретичного забезпечення фінансової безпеки шляхом доповнення і конкретизації її цілей та факторів з метою посилення можливостей управління нею, визначено основні критерії для оцінки рівня фінансової безпеки, проаналізовано державне регулювання фінансової безпеки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

136

330.3:339.187.6:338.434

Г12

Гаврилюк, Віта Миколаївна

   Розвиток фінансового лізингу в сільському господарстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віта Миколаївна Гаврилюк. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений дослідженню теоретичних, методологічних та прикладних аспектів розвитку фінансового лізингу в сільському господарстві. У роботі поглиблено розуміння сутності фінансового лізингу в сільському господарстві, обгрунтовано його механізм та систематизовано методики оцінки ефективності фінансового лізингу з урахуванням галузевих особливостей.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

137

32.973.202я73

Р65

   Розподілені комп'ютерні системи [Текст] : метод. рек. до виконання лаб. робіт / уклад. Г. М. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 24 с.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 20)

138

83.3(0)я72

С24

   Світова література. 11 клас [Текст] : хрестоматія / упоряд. О. М. Ніколенко, М. О. Зуєнко, В. М. Люлька [та ін.]. – К. : Грамота, 2013. – 328 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Світова література.pdf.

     У хрестоматії вміщено основну  інформацію про життя і творчість письменників ХХ - початку ХХІ ст., запропоновано аналіз їхніх вершинних творів, а також самі твори (повністю або у фрагментах).

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

139

66.5(4Укр)

С24

   Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації [Текст] : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 255 с. – Режим доступу : http.

     У монографії розкрито актуальні проблеми розбудови модерної української нації та її держави, роль громадського суспільства у цьому процесі. З'ясовано вплив світоглядних та соціокультурні чинників на трансформацію українського суспільства.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 7)

140

336.763.164

Р98

Рябокінь, Марина Валеріївна

   Сек'юритизація фінансових активів як інноваційна форма фінансування в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Марина Валеріївна Рябокінь. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено еволюцію інституту сек'юритизації активів та розкрито її сутність як інноваційної форми фінансування. Визначено ознаки інноваційності сек'юритизації фінансових активів. Систематизовано схеми сек'юритизації активів, визначено її функції та принципи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

141

336.225.2

М34

Матухно, Марина Олександрівна

   Система адміністрування ПДВ в Україні: стан та перспективи розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Марина Олександрівна Матухно. – Ірпінь : НУДПСУ, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито теоретико-методичні засади дослідження ефективності системи адміністрування ПДВ, проаналізовані особливості процесу адміністрування даного податку, історія становлення і розвитку системи адміністрування, досліджено основні проблеми і визначено ключові тенденції в даній сфері. Проведено міжнародний порівняльний аналіз ефективності адміністрування даного податку в Україні та окремих країнах ЄС.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

142

67.9(4Укр)310я73

Г56

Гнатів, О. Б.

   Складання цивільних процесуальних документів [Текст] : опорн. консп. лекцій / О. Б. Гнатів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 31 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

143

65.9(4Укр)262.6я73

С48

   Словник фахівця фондового ринку [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Чернявська, О. В. Яріш, І. А. Сененко, О. А. Валенко. – К. : ЦУЛ, 2013. – 76 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Slovn_Cherniavska.pdf#toolbar=0.

     У словнику розкрито зміст 442 термінів з нормативно-законодавчих актів України, що є професійним інструментарієм учасників фондового ринку.

144

65.290.2я73

С69

   Соціальна відповідальність бізнесу [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. О. Ф. Овсянюк-Бердадіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 135 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

145

66.3(4Укр)я73

С69

   Соціальна і екологічна безпека діяльності [Текст] : опорн. консп. лекцій / уклад. Г. В. Сапожник, О. І. Волинський. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – 67 с.

     Предметом вивчення навчальної дисципліни "Соціальна і екологічна безпека діяльності" є управління ризиком у соціальних та екологічних системах, прогнозування, запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, системи цивільного захисту і забезпечення фахової дієздатності персоналу організації.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

146

65.9(4Укр)271я73

К64

Конопліна, Ю. С.

   Соціальне страхування [Текст] : навч. посіб. / Ю. С. Конопліна. – Суми : Університетська книга, 2015. – 224 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Соціальне страхування.pdf.

     У посібнику викладені навчально-методичні матеріали, необхідні для вивчення дисципліни "Соціальне страхування" : програма курсу, лекційні матеріали, плани семінарських (практичних) занять.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 1, Абонемент. – 1)

147

67.9(4Укр)302

Ч-49

Чернадчук, В. Д.

   Стан та перспективи розвитку бюджетних правовідносин в Україні [Текст] : монографія / В. Д. Чернадчук. – Суми : Університетська книга, 2015. – 456 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Стан та перспективи розвитку.pdf.

     У монографії досліджуються теоретичні основи бюджетних правовідносин : поняття та сутність; питання класифікації, структури та змісту; особливості видів бюджетних правовідносин; підстави їх виникнення, зміни та припинення; стан правовогорегулювання та практиказастосування бюджетного законодавства.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1)

148

65.03(4Укр)

С16

Сало, І. В.

   Становлення економіки України (Від Київської Русі до 1917 року) [Текст] : монографія / І. В. Сало. – Суми : Університетська книга, 2015. – 300 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Становлення економіки України.pdf.

     У монографії досліджуються процеси становлення та економічного розвитку української держави.

З'ясовано закономірності виникнення, розвитку та організаційно-економічні засади формування економіки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

149

311.17:631.164.28:368.172/.178

В65

Войтко, Олександр Васильович

   Статистичний аналіз збитків врожаю та загибелі сільськогосподарських культур при настанні страхового випадку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.10 - статистика / Олександр Васильович Войтко. – К. : КНЕУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений подальшому розвитку теоретичних і методологічних засад та статистичному інструментарію аналізу збитків врожаю та загибелі сільськогосподарських культур, розробці програмно-методичних та організаційних питань застосування вибіркового спостереження за врожаєм сільськогосподарських культур при настанні страхового випадку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

150

311.17:336.221.262(477.84)

Б77

Бойко, Юлія Іванівна

   Статистичний аналіз податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів (регіональний аспект) [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Юлія Іванівна Бойко. – К. : КНЕУ, 2014. – 194 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/860.

     У дисертаційній роботі визначено теоретичні та методологічні підходи статистичного аналізу податкових надходжень до бюджету. Розроблено засади статистичного аналізу податкових надходжень до бюджету з позиції системного підходу. Сформовано пропозиції щодо удосконалення організації інформаційного забезпечення статистичного аналізу податкових надходжень до бюджету. Запропоновано удосконалення основних напрямів статистичного аналізу податкових надходжень до бюджету.

151

339.13.021:061.1ЄС

Д18

Данилова, Ніколь Вікторівна

   Стратегії виходу українських компаній на ринок твердого біопалива ЄС [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ніколь Вікторівна Данилова. – К. : КНУ, 2016. – 19 с.

          У авторефераті дисертаційної роботи розкрито особливості сучасних стратегій виходу компаній на міжнародні ринки, з'ясовано сутнісні характеристики понять форм виходу на зарубіжний ринок та стратегій виходу на міжнародний ринок; визначено особливості стратегії економічної експансії, запропоновано визначення поняття "економічна експансія".

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

152

65.292.34-21я73

С83

   Стратегічне управління корпораціями [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. М. Скібіцький, В. В. Матвєєва, В. І. Щелкунов, С. М. Подрєза. – К. : ЦУЛ, 2016. – 480 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Starteg%20upr%20corp%20Skibizkiy.pdf#toolbar=0. – 80-річчю НАУ присвячується.

     У навчальному посібнику подані основні матеріали для вивчення навчальної дисципліни «Стратегічне управління корпораціями», висвітлюються питання сучасної теорії та практики стратегічного управління для запобігання кризовим ситуаціям в підприємствах виробничої сфери, торгівлі та сфери послуг, питання управління опором змінам та стратегії використання людського потенціалу.

153

332.34:631.11

М74

Могилат, Микола Григорович

   Стратегія ефективного використання земель сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Микола Григорович Могилат. – Полтава : ПДАА, 2016. – 21 с.

      Автореферат дисертаційної роботи присвячений теоретичним, методичним положенням та практичним рекомендаціям підвищення ефективності використання земель сільськогосподарських підприємств. Зокрема, з'ясовано місце земельних ресурсів у виробничому потенціалі, їх властивості та особливості використання з позиції форм власності і господарювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

154

658:005.21:330.133.2+[669]

Х76

Хоменко, Ольга Іванівна

   Стратегія розвитку підприємства з урахуванням його життєвого циклу та ринкової вартості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Іванівна Хоменко. – К. : ІЕП НАНУ, 2016. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений вирішенню наукового завдання з розробки теоретико-методичних положень і рекомендацій щодо вибору стратегії розвитку підприємства з урахуванням стадії його життєвого циклу та динаміки ринкової вартості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

155

339.01(510)

Ч-43

Чень, Цзюнь

   Структурні зрушення в зовнішній торгівлі КНР в сучасних умовах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Цзюнь Чень. – К. : КНУ, 2016. – 20 с.

       У авторефераті дисертаційної роботи проаналізовано теоретико-методологічні підходи до структурного аналізу і методологічний інструментарій оцінки параметрів структурних зрушень у зовнішній торгівлі. Автор пропонує власне визначення структурних зрушень у зовнішній торгівлі. У роботі подано класифікацію структурних зрушень у зовнішній торгівлі, зазначені їхні функції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

156

339.5:338.46

П84

Проценко, Ігор Володимирович

   Структурні зрушення у міжнародній торгівлі послугами за умов глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ігор Володимирович Проценко. – К. : КНУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено комплексному дослідженню теоретичних і прикладних проблем розвитку та структурних зрушень міжнародної торгівлі послугами за умов глобалізації. Запропонований авторський підхід до ранжування країн на основі інтегральної оцінки структурно-кількісної динаміки експорту та удосконалено методи оцінювання впливу показників розвитку сфери послуг країн світу.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

157

67.9(4Укр)63я73

Б48

Береза, Н. В.

   Судова психологія [Текст] : навч.-метод. матеріали / Н. В. Береза. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 54 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

158

65.9(4Укр)261.4

С91

   Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 460 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літс/Сучасна парадигма фіскальної політики.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     У монографії досліджено концептуальні засади фінансового забезпечення формування суспільства сталого розвитку. Охарактеризовано інституційні та інвестиційно-інноваційні аспекти формування фінансового базису сталого розвитку.

                               66 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент наукової л-ри. – 63)

159

338.3.01

М67

Митрофанова, Анастасія Сергіївна

   Сучасний технологічний спосіб виробництва як чинник перетворень виробничих відносин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічних наук / Анастасія Сергіївна Митрофанова. – Х. : ХНЕУ, 2016. – 16 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи виявлено особливості функціонування і розвитку технологічного способу виробництва як фактору, що створює передумови для перетворення виробничих відносин, на основі розкриття його взаємодії із суспільним способом виробництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

160

[005.59+005.6]:005.93

Т19

Таранюк, Леонід Миколайович

   Теоретико-методологічні засади управління вибором напрямів реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Леонід Миколайович Таранюк. – Суми : СумДУ, 2015. – 38 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробленню теоретичних та методологічних засад управління вибором ефективних напрямів реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах промислового комплексу. З позицій системного підходу розвинуто сутність поняття "реінжиніринг бізнес-процесів".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

161

368.5:001.891.3

А48

Алескерова, Юлія Володимирівна

   Теорія та методологія розвитку системи сільськогосподарського страхування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юлія Володимирівна Алескерова. – К. : ННЦ ІАЕ, 2015. – 38 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розглянуто генезис поглядів на сутність та роль страхування. Уточнено тлумачення, основні складові й принципи сільськогосподарського страхування. Висвітлено економічну сутність ризику, опрацьовано класифікацію страхових сільськогосподарських ризиків. Оцінено особливості методичного забезпечення процесу та технологій сільськогосподарського страхування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

162

339.9:331.5

Д13

Давидюк, Людмила Петрівна

   Трансформація міжнародного ринку праці в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Людмила Петрівна Давидюк. – Вінниця : ДонНУ, 2015. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розвитку теоретико-методологічних основ дослідження міжнародного ринку праці та розробці науково-практичних рекомендацій щодо регулювання міжнародного ринку праці в умовах глобалізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

163

81.2Укр-9

З-12

Заболотний, О. В.

   Українська мова. 11 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. – 3-тє вид. – К. : Генеза, 2013. – 256 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Українська мова. Заболотний О. В..pdf.

     Тематичне наповнення підручника спрямоване на вдосконалення знань старшокласників із синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту і стилістики; засвоєння нового теоретичного матеріалу з риторики; практикування у висловленні й обгрунтуванні власної думки тощо.

                               30 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 28)

164

74.58я73

Т50

Товканець, Г. В.

   Університетська освіта [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. В. Товканець. – К. : Кондор, 2015. – 185 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Університетська освіта.pdf.

     У посібнику розглядаються питання розвитку університетської освіти (форми організації навчальної діяльності, особливості впровадження Болонського процесу, дистанційна освіта), можливості адаптації студентів молодших курсів до вузівської системи навчання. Подається інформація щодо розвитку вищої освіти в Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії, Угорщині, Російській Федерації, Франції, США.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 3)

165

[658.2:330.341.1]:68

К64

Коновал, Вікторія Вікторівна

   Управління виробничим потенціалом підприємства (на прикладі підприємств легкої промисловості) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Вікторія Вікторівна Коновал. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений теоретичному обгрунтуванню і новому вирішенню проблеми управління виробничим потенціалом підприємств легкої промисловості за використання засобів краудсорсингу. Розвинено категорійний апарат теорії управління потенціалом підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

166

338.24:330.552

Н62

Никифорак, Олександр Ярославович

   Управління запасами в структурі оборотного капіталу економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олександр Ярославович Никифорак. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений оцінці структури, характеру і особливостей формування матеріальних запасів та обгрунтуванню стратегії управління запасами як складової оборотного капіталу. Удосконалено підходи до дослідження матеріальних запасів у структурі капіталу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

167

347.72.036:658.86

Л63

Лисак, Галина Георгіївна

   Управління комерційною діяльністю підприємств оптової торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Галина Георгіївна Лисак. – Х. : ХДУХТ, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано теоретичні засади та розроблено методичний інструментарій щодо управління комерційною діяльністю підприємств оптової торгівлі. Досліджено характеристики та уточнено визначення поняття "комерційна діяльність оптового торговельного підприємства". Розроблено структуру модель управління комерційною діяльністю.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

168

336.71

Р83

Рудан, Віталій Ярославович

   Управління ліквідністю банківської системи України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віталій Ярославович Рудан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено практичні аспекти управління ліквідністю банківської системи України та визначено основні проблеми такого управління.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

169

336.71

Р83

Рудан, Віталій Ярославович

   Управління ліквідністю банківської системи України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Віталій Ярославович Рудан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 304 с.

     У дисертаційній роботі досліджено практичні аспекти управління ліквідністю банківської системи України та визначено основні проблеми такого управління.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

170

339.138:528.9

К64

Коноплянникова, Маріанна Анатоліївна

   Управління маркетинговою діяльністю підприємств у сфері картографічних послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Маріанна Анатоліївна Коноплянникова. – К. : КНТЕУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розробці теоретичних та методичних підходів, практичних рекомендацій щодо формування маркетингової діяльності підприємств сфери картографічних послуг. Визначено сутність поняття "управління маркетинговою діяльністю", розглянуто підходи та принципи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

171

338.24:005:003

Б82

Борматенко, Микола Васильович

   Управління підприємством на основі розвитку комунікативних систем та послуг інформатизації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Микола Васильович Борматенко. – Рівне : НУВГП, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи удосконалено управління підприємством на основі розвитку інформаційно-комунікативних систем шляхом виявлення конструкції інформаційно-управлінської архітектури підприємства, розробки методів і засобів її впорядкування. Встановлено, що потенціал інформаційно-комунікативних систем використовується неповною мірою і є дезінтегрованим із системою управління підприємством.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

172

338.242(477)+338.436

Г13

Газуда, Леся Михайлівна

   Управління процесами інтеграції та конвергенції сільських прикордонних територій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Леся Михайлівна Газуда. – К. : ННЦ ІАЕ, 2016. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретико-методологічні та практичні засади управління процесами інтеграції та конвергенції сільських прикордонних територій, запропоновано авторську концепцію, інтеграційно-конвергентного розвитку досліджуваних територій на основі формування корпоративної моделі управління з поєднанням інтересів держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

173

338:24:622.3

О-58

Онищук, Валерій Олексійович

   Управління розвитком економічного потенціалу промислових підприємств України (на прикладі підприємств машинобудування) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Валерій Олексійович Онищук. – К. : МАУП, 2016. – 18 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений основним аспектам управління розвитком економічного потенціалу промислових підприємств України (на прикладі підприємств машинобудування). У дослідженні набуло подальшого розвитку зміст понять "економічний потенціал підприємства" та "розробка системоутворюючих регуляторів організаційного механізму розвитку економічного потенціалу промислових підприємств".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

174

338.48.44(1-22)

К67

Корнійчук, Олексій Олександрович

   Управління соціально-економічним розвитком сільських територій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Олексій Олександрович Корнійчук. – К. : ННЦ ІАЕ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних і практичних рекомендацій щодо формування ефективної системи управління соціально-економічним розвитком сільських територій з метою формування ефективної державної політики, спрямованої на відновлення сіл та поліпшення якості життя сільського населення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

175

658.784:658.87

О-54

Олініченко, Катерина Сергіївна

   Управління товарними запасами підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Катерина Сергіївна Олініченко. – Х. : ХДУХТ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений теоретичному обгрунтуванню наукового підходу та розробці науково-методичних і практичних рекомендацій щодо управління товарними запасами підприємств роздрібної торгівлі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

176

336.663

Б24

Баранов, Антон Ігорович

   Управління формуванням оборотних активів підприємств будівельної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Антон Ігорович Баранов. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2016. – 22 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розвитку теоретико-методичних підходів і розробленню практичних рекомендацій щодо вдосконалення управління формуванням оборотних активів підприємств будівельної галузі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

177

331.101.262:33

Л86

Луцик, Марія Василівна

   Управління формуванням та використанням інтелектуальних ресурсів в економіці України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Марія Василівна Луцик. – Львів : ЛНУ, 2015. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано науково-методологічні положення та розроблено практичні рекомендації щодо управління формуванням і використанням інтелектуальних ресурсів в економіці України. У роботі поглиблено економічну сутність терміна "інтелектуальні ресурси".

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

178

60.88я73

У67

   Управлінський консалтинг [Текст] : підручник / М. Ф. Безкровний, М. Ф. Кропивко, Ю. І. Палеха, Т. Д. Іщенко. – К. : Ліра-К, 2015. – 336 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управлінський консалтинг.pdf.

     У підручнику розглядається розвиток управлінського консалтингу в світі та його становлення в Україні. Надається характеристика основних видів консалтингових послуг, маркетингових досліджень та професіоналізму у консультуванні.

                               4 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 3)

179

657.471:664.1

М30

Марчин, Михайло Ігорович

   Управлінський облік і контроль витрат операційної діяльності в цукровій промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Михайло Ігорович Марчин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті  дисертаційної роботи досліджено теоретичні, організаційні та методичні особливості управлінського обліку і контролю витрат операційної діяльності в цукровій промисловості та розроблено практичні рекомендації щодо їхнього покращення. Встановлено вплив організаційно-технологічних особливостей виробництва цукру на побудову управлінського обліку і контролю. Запропоновано класифікацію витрат на підприємствах відповідно до галузевих потреб.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

180

657.471:664.1

М30

Марчин, Михайло Ігорович

   Управлінський облік і контроль витрат операційної діяльності в цукровій промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Михайло Ігорович Марчин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 190 с.

     У дисертаційній роботі досліджено теоретичні, організаційні та методичні особливості управлінського обліку і контролю витрат операційної діяльності в цукровій промисловості та розроблено практичні рекомендації щодо їхнього покращення. Встановлено вплив організаційно-технологічних особливостей виробництва цукру на побудову управлінського обліку і контролю. Запропоновано класифікацію витрат на підприємствах відповідно до галузевих потреб.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

181

60.843я73

Г55

Глушко, С. В.

   Управлінські інформаційні системи [Текст] : навч. посіб. / С. В. Глушко, А. В. Шайкан. – Львів : Магнолія-2006, 2015. – 320 с. – (Вища освіта в Україні). – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літу/Управлінські інформаційні системи.pdf.

     Посібник систематизован і складен за нормативною програмою курсу "Управлінські інформаційні системи". Це дозволяє студентам краще засвоїти навчальний матеріал або самостійно опанувати його.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 2)

182

336+303

П36

Підхомний, Олег Михайлович

   Фінансова безпека України: методологія аналізу та стратегічні орієнтири [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олег Михайлович Підхомний. – Львів : ЛНУ, 2015. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи інтегровано конфліктологічний та еволюційний напрями економічної науки в дослідження проблем фінансової безпеки. Пріоритетом обрано чинники фінансової безпеки на відміну від поширенішого підходу, за якого увагу акцентують на ознаках і видах безпеки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

183

336.02(477)

З-15

Задворних, Сергій Сергійович

   Фінансова політика держави у забезпеченні детінізації економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Сергій Сергійович Задворних. – Львів : ЛНУ, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи визначено сутність тіньової економіки, її витоки та характерні риси для України. Здійснено аналіз існуючих періодизацій методів оцінки рівня тіньової економіки, виявлено їх недоліки та розроблено періодизації, що враховують рівні застосування методів оцінки тінізації для країн світу, СРСР і України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

184

336.1:352(477-25)

В67

Волковський, Євген Ігорович

   Фінансовий потенціал місцевого самоврядування (на прикладі столиці України - міста Києва) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Євген Ігорович Волковський. – К. : КНЕУ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений поглибленню теоретико-методологічних засад формування фінансового потенціалу місцевого самоврядування у столичному місті. Розкрито сутність поняття "фінансовий потенціал місцевого самоврядування" та досліджено складові фінансового потенціалу органів місцевого самоврядування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

185

336.143(477) :336.02

Б34

Баранецька, Ольга Вікторівна

   Фіскальна безпека держави: концептуальні засади та шляхи забезпечення [Електронний ресурс] : дис. ... канд. екон. наук : 21.04.01 / Ольга Вікторівна Баранецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 232 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/857/1/dis_Baranetska%2b.pdf.

     У дисертації представлено результати дослідження концептуальних засад фіскальної безпеки держави та шляхів її забезпечення. Запропоновано нове поняття “фіскальна безпека держави”, обґрунтовано її місце в загальній ієрархії національної безпеки та встановлено її складові, а також конкретизовано понятійно-категоріальний апарат. Здійснено інтегральну оцінку рівня фіскальної безпеки України. Обґрунтовано взаємозв’язки між фіскальною безпекою держави та складовими фінансової безпеки.

186

336.226.322

О-52

Оксенюк, Оксана Ігорівна

   Фіскальна ефективність податку на додану вартість в економіці України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Оксана Ігорівна Оксенюк. – Львів : ЛНУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито підходи до тлумачення сутності фіскальної ефективності ПДВ, виокремлено чинники, що впливають на неї. Запропоновано комплекс показників оцінки фіскальної ефективності податку та визначено їхні нормативні значення, використано частину комплексу показників для аналізу зарубіжного досвіду адміністрування ПДВ.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

187

339.94:005.21

І-48

Ільчук, Павло Григорович

   Формування маркетингових стратегій інтернаціоналізації підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Павло Григорович Ільчук. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 40 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розроблено теоретико-методологічні основи, науково-методичні положення і практичні рекомендації щодо формування маркетингових стратегій інтернаціоналізації підприємств. Здійснено теоретико-концептуальне обгрунтування основ формування маркетингових стратегій інтернаціоналізації підприємств та аналізування інтернаціоналізації вітчизняних машинобудівних підприємств, виявлено передумови інтернаціоналізації українських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

188

658.15.012.8

М19

Малик, Ольга Володимирівна

   Формування механізму управління фінансовою безпекою підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Володимирівна Малик. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи викладено теоретичні положення, методичні та практичні аспекти щодо формування механізму управління фінансовою безпекою машинобудівних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

189

336.764.061:336.71

Л64

Литвинюк, Олександр Вікторович

   Формування системи управління активами та пасивами банків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олександр Вікторович Литвинюк. – Одеса : ОНЕУ, 2015. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи охарактеризовано теоретичні основи та складові процесу управління активами та пасивами банку у межах концепції контролінгу на засадах взаємозв'язку між результатами діяльності банку на різних рівнях управління. Визначено методологічні засади формування системи управління активами та пасивами банку під впливом зовнішнього середовища для забезпечення можливості обгрунтування управлінських рішень на різних рівнях.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

190

334.716:624

Н73

Новикова, Іннола Вікторівна

   Формування системи управління конкурентоспроможністю будівельних підприємств в умовах технологічних змін [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Іннола Вікторівна Новикова. – К. : КНУБА, 2016. – 44 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці та обгрунтуванню теоретико-методологічних засад та практичних рекомендацій щодо формування системи управління конкурентоспроможністю будівельних підприємств з урахуванням технологічних змін.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

191

336.276

С38

Синютка, Наталія Геннадіївна

   Формування та імплементація муніципальної боргової політики в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Наталія Геннадіївна Синютка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 222 с.

     У дисертаційній роботі досліджено соціально-економічну сутність та структуру муніципальних запозичень. Охарактеризовано концептуальні засади формування муніципальної боргової політики в Україні. Окреслено можливості використання світового досвіду управління запозиченнями на рівні органів місцевого самоврядування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

192

336.276

С38

Синютка, Наталія Геннадіївна

   Формування та імплементація муніципальної боргової політики в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Геннадіївна Синютка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті  дисертаційної роботи досліджено соціально-економічну сутність та структуру муніципальних запозичень. Охарактеризовано концептуальні засади формування муніципальної боргової політики в Україні. Окреслено можливості використання світового досвіду управління запозиченнями на рівні органів місцевого самоврядування.

                               3 прим. (Чит. зал викладачів. – 3)

193

336.142+336.2/.153

Ш57

Шиліна, Ганна Миколаївна

   Формування фінансового потенціалу місцевих бюджетів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ганна Миколаївна Шиліна. – Краматорськ : ДДМА, 2015. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений розв'язанню наукового завдання щодо теоретичного та науково-методичного обгрунтування напрямів формування фінансового потенціалу місцевих бюджетів. Уточнено сутність місцевих бюджетів та їх місце в структурі національної фінансової системи , перелік їх функцій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

194

24я72

Я77

Ярошенко, О. Г.

   Хімія. 11 клас [Текст] : підручник : рівень стандарту / О. Г. Ярошенко. – К. : Грамота, 2015. – 232 c. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літх/Хімія. Ярошенко О. Г..pdf.

     Підручник відповідає програмі для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Належна увага приділена розкриттю прикладних аспектів використання хімічних знань у суспільному господарстві України й побуті людей, впливу хімічних чинників на здоров'я людини.

                               20 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 18)

195

65.9(4Укр)-181я73

А87

Архипов, В. В.

   Экспертная оценка товаров (движимого имущества) [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / В. В. Архипов. – 2-е изд. – К. : ЦУЛ, 2016. – 280 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Expertnaja%20ozenka%20Arhipov.pdf#toolbar=0.

     В настоящей работе изложены основные положения потребительских свойств и потребительской ценности товаров, их классификация и ассортимент, ценообразование, оценка рыночной стоимости товаров, товарных запасов и сырья. Большое внимание уделяется определению таможенной стоимости това- ров, определению цены для налогообложения, приведено достаточное количество конкретных примеров оценки и расчетов.

196

36.99я73

А87

Архипов, В. В.

   Этнические кухни : особенности культуры и традиций питания народов мира [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / В. В. Архипов. – К. : ЦУЛ, 2016. – 234 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Etnicheskie%20kuhni%20Arhipov.pdf#toolbar=0.

     Учебное пособие предназначено для подготовки специалистов гостинично-ресторанного и туристического сервиса. Широко освещены вопросы режима питания и приема иностранных гостей в ресторанах.

 

Нові надходження БЕРЕЗЕНЬ 2017

1

Т87

Туренко, В. Э.

   «Ромео и Джульетта» : философское осмысление романтической любви [Електронний ресурс] : моноргафия / В. Э. Туренко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 146 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/romeo_dzuleta.pdf#toolbar=0.

     На основе текста трагедии У. Шекспира «Ромео и Джульетты» рассматривается специфика и особенности романтической культуры любви. Автор сосредоточивает внимание на различных феноменах, аспектах дискурса романтической любви.

2

А31

   Адміністративна відповідальність та провадження в справах про адміністративні правопорушення [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кузьменко, М. В. Плугатир, І. Д. Пастух [та ін.] ; за заг. ред. О. В. Кузьменко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 388 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/admin_vidpovid.pdf#toolbar=0.

     Розкрито фундаментальні положення адміністративного права. Описано правові засади здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

3

С88

Стукаленко, О. В.

   Адміністративно-правове забезпечення будівельної галузі [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Стукаленко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 376 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/admin_prav_zabezpechennay.pdf#toolbar=0.

     Монографія присвячена дослідженню сучасних поглядів на адміністративно-правове забезпечення будівельної галузі в контексті адаптації системи законодавства відповідно до  acquis  communautaire.

4

342.922

О-56

Ольховський, Максим Анатолійович

   Адміністративно-правовий статус та організація діяльності волонтерських організацій в Україні : сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Максим Анатолійович Ольховський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено аналізу науково-теоретичних, законодавчих і практичних засад реалізації адміністративно-правового статусу та організації діяльності волонтерських організацій у сучасних умовах, періодизації, а також нормативно-правового досвіду окремих зарубіжних країн з питань провадження волонтерської діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

5

364.467

О-56

Ольховський, Максим Анатолійович

   Адміністративно-правовий статус та організація діяльності волонтерських організацій в Україні : сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Максим Анатолійович Ольховський. – К. : АПСВТ, 2016. – 203 с.

     Дисертацію присвячено аналізу науково-теоретичних, законодавчих і практичних засад реалізації адміністративно-правового статусу та організації діяльності волонтерських організацій у сучасних умовах, періодизації, а також нормативно-правового досвіду окремих зарубіжних країн з питань провадження волонтерської діяльності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

6

342.9.796

К56

Ковальов, Ігор Миколайович

   Адміністративно-правові засади фізичної підготовки у правоохоронних органах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Ігор Миколайович Ковальов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено визначенню сутності та особливостей адміністративно-правових засад фізичної підготовки у правоохоронних органах. Досліджено фізичну підготовку у правоохоронних органах як складову фізичної культури і спорту та предмет адміністративно-правового регулювання.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

7

342.9.796

К56

Ковальов, Ігор Миколайович

   Адміністративно-правові засади фізичної підготовки у правоохоронних органах [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Ігор Миколайович Ковальов. – Х. : ХНУВС, 2017. – 209 с.

     Дисертаційну роботу присвячено визначенню сутності та особливостей адміністративно-правових засад фізичної підготовки у правоохоронних органах. Досліджено фізичну підготовку у правоохоронних органах як складову фізичної культури і спорту та предмет адміністративно-правового регулювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

8

65.01я73

А64

   Аналітична економіка [Текст] : метод. рек. для написання міждисциплінарної курсової роботи / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, О. П. Шиманська, Т. О. Сліпченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 28 с.

     Методичні рекомендації підготовлені для надання допомоги магістрам у написанні міждисциплінарної курсової роботи з аналітичної економіки. В методичних рекомендаціях визначені місце курсової роботи в закріпленні теоретичних знань, основні цілі та завдання роботи, тематика.

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

9

65.01я73

А64

   Аналітична економіка [Текст] : метод. рек. для виконання дипломних робіт / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, О. П. Шиманська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 44 с.

     Наведена методика написання дипломних робіт за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів "Аналітична економіка".

                               5 прим. (Чит. зал студентів. – 5)

10

К89

Кузнєцова, Т. В.

   Ангстремменеджмент авіапідприємств : сучасний підхід до ефективного прийняття управлінських рішен [Електронний ресурс] : монографія / Т. В. Кузнєцова. – К. : ЦУЛ, 2016. – 250 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/angstremmenedzhment.pdf#toolbar=0.

     В монографії представлено сучасно оновлений процес формування та прийняття управлінських рішень в системі ангстремменеджменту авіапідприємств, уведено нові економічні поняття, систематизовано науковий та методичні підходи до прогнозування ризиків, охарактеризовано шляхи запобігання корпоративному захопленню, запропоновано вдосконалення методів забезпечення конкурентоспроможності авіапідприємств.

11

Б63

   Біопродуктивність водних екосистем [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб / уклад. М. І. Хижняк, М. Ю. Євтушенко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 224 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/bioproduktyvnist.pdf#toolbar=0.

     Викладено перелік основних тем, їх зміст та запитання для самоперевірки.

12

336.761(477)(043.3)

Р65

Ройко, Ігор Михайлович

   Біржовий ринок акцій в Україні : стан та пріоритети розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ігор Михайлович Ройко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено поглибленню теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій щодо пріоритетів розвитку та вдосконалення функціонування біржового ринку акцій в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

13

657.6:347.93/94:631.11

М26

Маринченко, Олексій Олександрович

   Бухгалтерський облік в аграрних холдингових формуваннях [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олексій Олександрович Маринченко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено теоретико-методологічному обгрунтуванню та розробці пропозицій щодо удосконалення обліково-інформаційного забезпечення діяльності холдингів в аграрному секторі економіки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

14

65.291

К59

Козловський, В. О.

   Внутрішній економічний механізм виробничих підприємств [Електронний ресурс] : монографія / В. О. Козловський, Л. Г. Дончак. – Тернопіль : Крок, 2013. – 203 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/18016/1/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BA%20%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%8F.pdf.

     Монографія  присвячена  розробці  теоретичних  і  методичних положень,  прикладних  рекомендацій  щодо  формування,  оцінювання  та удосконалення  внутрішнього  економічного  механізму  підприємства. Розроблено  методичний  підхід  до  оцінювання  рівня  стану  внутрішнього економічного  механізму  підприємства,  що  дає  можливість  швидко  та адекватно реагувати на зовнішні та внутрішні зміни за умов нестабільного ринкового  середовища.  Обґрунтовано  структурно-логічну  модель удосконалення  внутрішнього  економічного  механізму  підприємства,  яка спрямована  на  підвищення  ефективності  його  виробництва  та господарської діяльності підприємства загалом.

15

339.94:341.7](043.3)

М22

Мамалига, Олена Олексіївна

   Вплив економічної дипломатії на діяльність суб'єктів міжнародного бізнесу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олена Олексіївна Мамалига. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи на основі вивчення та узагальнення наукових джерел визначено основні дефініції поняття економічна дипломатія в діяльності суб'єктів міжнародного бізнесу, досліджено еволюцію економічної дипломатії в системі міжнародних економічних відносин.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

16

330.341:339.924

М29

Марущак, Дарія Юріївна

   Вплив інноваційно-інвестиційних факторів на розвиток інтеграційного об'єднання АСЕАН [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Дарія Юріївна Марущак. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню процесів функціонування, напрямів та закономірностей розвитку регіональної економічної інтеграції, впливу факторів внутрішнього економічного середовища країн-учасниць інтеграційного об'єднання АСЕАН на рівень їх інтеграції в інноваційне середовище.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

17

67.9(4Укр)301

П29

Пєтков, С. В.

   Гарантії права на звернення громадян до органів внутрішніх справ України [Текст] : монографія / С. В. Пєтков, О. О. Мірошниченко, Ю. В. Делія ; за заг. ред. С. В. Пєткова. – К. : ЦУЛ, 2017. – 190 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/garantii_prava.pdf#toolbar=0.

     Монографію присвячено розгляду адміністративно-правових гарантій права громадян на звернення до органів внутрішніх справ України. Досліджено теоретичні й практичні проблеми права звернення громадян до правоохоронних органів.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 1)

18

338.22(477):338.512

К60

Колісник, Галина Миколаївна

   Державне регулювання витратами підприємницького сектору України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Галина Миколаївна Колісник. – К. : НАУ, 2017. – 42 с.

     У авторефераті з'ясовано теоретичні засади державного регулювання витратами підприємницького сектору, зокрема, сутність підприємництва, умови і чинники розвитку підприємницького сектору, економічну природу витрат підприємництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

19

33.025:330.322(477)

І-46

Ільїна, Анастасія Олександрівна

   Державне регулювання інвестиційного процесу в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Анастасія Олександрівна Ільїна. – К. : КНТЕУ, 2017. – 23 с.

     Автореферат дисертації є комплексним дослідженням теоретичних, методичних та практичних аспектів державного регулювання інвестиційного процесу в Україні. Запропоновано власне бачення категорії "інвестиції", понять "інвестиційний процес", "державне регулювання інвестиційного процесу".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

20

351.776:338.46](477)

Р83

Руда, Ірина Ігорівна

   Державне регулювання сфери ритуальних послуг в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ірина Ігорівна Руда. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи автором узагальнені існуючі та запропоновані нові підходи до вдосконалення механізмів державного регулювання сфери ритуальних послуг в Україні. На основі аналізу зарубіжного досвіду, виділені базові критерії регулювання ринку ритуальних послуг в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

21

Д84

Дуткевич, Т. В.

   Дитяча розвивально-корекційна психологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. – К. : ЦУЛ, 2017. – 304 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/dytacha_rozvyval_korekt.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику розглянуто поняття і задачі розвивально-корекційної психології, розкрито теоретичні основи і прикладні питання розвивально-корекційної роботи з дітьми на різних етапах їх соціалізації.

22

004.75(94)

К21

Карапетян, Анаіт Радіківна

   Еволюційні моделі та методи адаптивної маршрутизації пакетів даних в комп'ютерних мережах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Анаіт Радіківна Карапетян. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 19 с.

     Автореферат присвячено розробці моделей та методів адаптивної маршрутизації пакетів даних. Запропоновано нові, моделі і метод формування цільової функції, з урахуванням її частих змін через варіації навантаження і пропускної здатності каналів зв'язку та комунікаційного обладнання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

23

28.08я73

С60

Соломенко, Л. І.

   Екологія людини [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. І. Соломенко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 120 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/ekolodia_ludini_Solomenko.pdf#toolbar=0.

     Розглянуто найважливіші теоретичні питання з курсу дисципліни «Екологія людини» : розкриття суті екології людини як науки; взаємодія з природою людини як біологічної істоти на рівні організму та популяції; вивчення впливу окремих факторів середовища та їх комплексів на здоров'я і життєдіяльність людської популяції.

24

338.24:[330.34:502.11]

Я93

Яциковський, Богдан Ігорович

   Еколого-економічний розвиток в системі національного господарства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Богдан Ігорович Яциковський. – К. : НАУ, 2017. – 22 с.

     Автореферат дисертації містить наукове обгрунтування концептуальних засад формування та реалізації національної політики гармонійного еколого-економічного розвитку України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

25

Е40

   Економіка України в умовах глобалізації і регіоналізації [Електронний ресурс] : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молод. вчених [м. Тернопіль, 3-4 квіт. 2014 р.] / редкол. : С. В. Гродський, Ю. П. Гуменюк, М. А. Живко [та ін.] ; відп. за вип. Є. В. Савельєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 298 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/17381/1/VSE1_2013_2014%20%281%29.pdf.

26

65.053.012я73

К82

Кривов'язюк, І. В.

   Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / І. В. Кривов'язюк. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2017. – 456 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/ek_diagn_kryvovayz.pdf#toolbar=0.

     Навчальний посібник розкриває теоретичні, методологічні та прикладні аспекти економічної діагностики підприємства. Визначено зміст економічної діагностики, дана грунтовна характеристика її визначальних складових  –  діагностики конкурентоспроможності підприємства, виробничого потенціалу, вартості підприємства як цілісного майнового комплексу, управлінської діагностики, фінансової діагностики, діагностики економічної безпеки та економічної культури.

                               10 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 7)

27

88.4я73

Б93

Бутко, М. П.

   Економічна психологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. П. Бутко, А. П. Неживенко, Т. В. Пепа ; за заг. ред. М. П. Бутко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 232 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/econ_psyh_Butko.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику розкрито теоретичні та методичні засади економічної психології, визначено загальні закономірності й прояви індивідуальної та групової поведінки в різних ситуаціях економічного життя, а також фактори і механізми впливу економічних явищ на формування особистості і її поведінку.

28

37.1

П32

Пінчевська, О. О.

   Ефективність використання низькотоварних круглих лісоматеріалів з деревини сосни [Електронний ресурс] : монографія / О. О. Пінчевська, Н. В. Буйських, В. М. Головач. – К. : ЦУЛ, 2016. – 160 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/efektyvnist_vykorystanna.pdf#toolbar=0.

     Ефективне використання низько-товарних круглих лісоматеріалів сосни є актуальною задачею для малолісних держав, до яких відноситься Україна.

29

65.016.7:6632

Ф48

Фіалковська, Анастасія Андріївна

   Забезпечення антикризової реструктуризації виноробних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Анастасія Андріївна Фіалковська. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 20 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи проведено дослідження теоретичних та практичних засад забезпечення антикризової реструктуризації підприємств. Визначено сутність поняття "антикризова реструктуризація" та складові процесу її здійснення на підприємстві.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

30

[330.322;330.341.1]:338.432

В18

Варламова, Марія Леонідівна

   Забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів в переробних галузях системи АПК [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец.08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Марія Леонідівна Варламова. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних підходів  і розробці заходів із забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів в переробних галузях системи АПК України. Розкрито сутність та зміст інвестиційно-інноваційних процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

31

330.34:338.1(477)

П18

Паршин, Юрій Іванович

   Забезпечення сталого економічного розвитку національного господарства : концепція та методологія [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Юрій Іванович Паршин. – Дніпропетровськ : Ун-т ім. А. Нобеля, 2017. – 40 с.

     У авторефераті дисертації наведено результати дослідження теоретико-методичних підходів та концепцій формування наукових основ забезпечення сталого економічного розвитку національного господарства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

32

658.152.008.8(043.3/.5)

Щ61

Щербакова, Ірина Борисівна

   Залучення інвестицій промисловим підприємством на засадах проектного бізнес-партнерства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Борисівна Щербакова. – Одеса : ОНПУ, 2017. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичний базис залучення інвестицій промисловими підприємствами як різноаспектного динамічного процесу та узагальнено його поняття.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

33

665.7:658:339.727.22

Х24

Хассан, Камаран Алі

   Залучення прямих іноземних інвестицій підприємствами нафтогазового комплексу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Камаран Алі Хассан. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено проблеми залучення прямих іноземних інвестицій підприємствами нафтогазового комплексу. Набула подальшого розвитку дефініція "прямі іноземні інвестиції" з урахуванням особливостей здійснення їх в нафтогазовому комплексі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

34

347.415:347.416

К28

Касап, Віктор Миколайович

   Заміна сторін у цивільно-правовому зобов'язанні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Віктор Миколайович Касап. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 24 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи проведено наукове дослідження поняття та особливостей заміни сторін у цивільно-правовому зобов'язанні. Здійснено огляд літератури, законодавства та практики його застосування за темою дисертаційного дослідження.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

35

347.415:347.416

К28

Касап, Віктор Миколайович

   Заміна сторін у цивільно-правовому зобов'язанні [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Віктор Миколайович Касап. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 229 с.

     У дисертаційній роботі проведено наукове дослідження поняття та особливостей заміни сторін у цивільно-правовому зобов'язанні. Здійснено огляд літератури, законодавства та практики його застосування за темою дисертаційного дослідження.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

36

656.072(477):347.763(477)

Г85

Гришко, Уляна Петрівна

   Захист прав споживачів транспортних послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Уляна Петрівна Гришко. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2017. – 19 с.

     У авторефераті дисертації здійснено комплексне наукове дослідження теоретичних і практичних проблем захисту прав споживачів транспортних послуг. Сформульовано авторські визначення понять "споживач транспортної послуги", "транспортна послуга як елемент споживчих правовідносин", "цивільно-правова відповідальність перевізника у сфері перевезення пасажирів".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

37

65.9(4Укр)306.7я73

Г12

Гаврилко, П. П.

   Збірник рецептур національної кухні країн Європи [Електронний ресурс] / П. П. Гаврилко. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2016. – 620 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/zbirnyk_receptur_nats_kuhni.pdf#toolbar=0.

     Подорож без віз і валіз до Європи. Читач може легко здійснити її на власній кухні, приготувавши страву за одним із близько 2000 рецептів, уміщених у цій книзі.

38

З-78

   Зовнішньоекономічна діяльність : підприємство-регіон [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, T. Sporek, А. Gribincea [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Казак. – 6-те вид. переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 291 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/zed_kozak.pdf#toolbar=0.

     У шостому, переробленому та доповненому виданні навчального посібника  розгля-даються основні питання функціонування та розвитку  сучасної системи  зовнішньоеко-номічної діяльності. Висвітлюється місце та роль регіону  в  системі зовнішньоекономіч-ної діяльності, економіко-правове та функціональне забезпечення ЗЕД підприємства.

39

330.322:338.43

Б40

Безп'ята, Ірина Володимирівна

   Інвестиційне забезпечення аграрного сектора економіки : теорія, методологія, практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ірина Володимирівна Безп'ята. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 43 с.

     Автореферат дисертації присвячено науковому обгрунтуванню теоретико-методологічних засад і практичних пропозицій щодо інвестиційного забезпечення аграрного сектора економіки України як одного з найбільш дієвих організаційно-економічних механізмів сталого розвитку та гарантування продовольчої безпеки держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

40

330.34:338.1

А66

Андрусяк, Ірина Володимирівна

   Інноваційне забезпечення сталого розвитку економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ірина Володимирівна Андрусяк. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрунтовано виділення інноваційної складової сталого розвитку поруч з базовими економічною, соціальною, екологічною, складовими концепції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

41

[332.1:330.341.1:331.102.344]

А72

Антохов, Андрій Анатолійович

   Інноваційний розвиток економіки регіонів в умовах інтелектуалізації суспільства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Андрій Анатолійович Антохов. – Миколаїв : МНАУ, 2017. – 44 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено науковому обгрунтуванню теоретико-методологічних засад та розробленню практичних рекомендацій щодо пріоритетів інноваційного розвитку економіки регіонів в умовах інтелектуалізації суспільства з перспективним формуванням технолого-сингулярних регіональних економічних систем.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

42

322.1:330.837(477)

М17

Максимчук, Максим Віталійович

   Інституціалізація структурно-просторовихз змін економіки регіонів України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Максим Віталійович Максимчук. – Львів : ДУ ІРД ім. М. І. Долішнього, 2017. – 40 с.

     У авторефераті дисертації досліджено теоретико-методологічні основи структурно-просторових змін економіки регіонів. Зокрема, висвітлено особливості формування та розвитку регіонального інституціоналізму як базису формування та реалізації регіональної політики.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

43

І-73

   Інтенсивні технології в аквакультурі [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Р. В. Кононенко, П. Г. Шевченко, В. М. Кондратюк, І. С. Кононенко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 412 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/intensiv_teh_v_akvakulture.pdf#toolbar=0.

     Викладено інтенсивні технології при вирощуванні об’єктів аквакультури, методи підвищення продуктивності водойм, технології відтворення та культивування об’єктів тепловодної та холодноводної аквакультури (коропових, щучих, лососевих, осетрових, сомових, цихлідовихтаракоподібних)

44

004.942:368.91

Б17

Базілевич, Ксенія Олексіївна

   Інформаційна технологія моделювання фінансових потоків фонду особистого страхування в умовах стохастичної невизначеності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ксенія Олексіївна Базілевич. – Х. : ХАІ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розглянуто моделі, методи та прикладну інформаційну технологію моделювання фінансових потоків фонду особистого страхування, що дозволяє формувати і автоматизувати оброблення даних, необхідних для оцінювання фінансових потоків фонду особистого страхування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

45

65.052.9(4Укр)2-211.853я73

С90

Сусіденко, В. Т.

   Інформаційні системи і технології в обліку [Текст] : навч. посіб. / В. Т. Сусіденко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 224 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/inform_system_i_teh_susidenko.pdf#toolbar=0.

     В навчальному посібнику розкрито особливості побудови та функціонування інформаційних облікових систем підприємств, їх склад, наведено характеристику основних елементів таких інформаційних систем, розглянуто способи розв’язання типових облікових задач за всіма напрямками ведення обліку з використанням комп’ютерних облікових систем.

                               15 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 13)

46

519.816:619.226

Г59

Гожий, Олександр Петрович

   Інформаційні технології динамічного планування та прийняття рішень на основі ймовірнісно-статистичих методів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Олександр Петрович Гожий. – Львів : НУ ЛП, 2016. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню актуальної науково-прикладної проблеми підвищення ефективності планування та прийняття рішень у системах різного призначення засобами інформаційних технологій з урахуванням динаміки супутніх процесів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

47

338.2:504.4.062.2(477)(043.2)

П48

Покуль, Ольга Володимирівна

   Інфраструктурно-інституційне забезпечення раціонального використання водних ресурсів підприємствами України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Володимирівна Покуль. – Рівне : НУВГП, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено шляхи раціоналізації водокористування підприємствами України за рахунок поліпшення інфраструктурно-інституційного забезпечення. Розкрито теоретичні основи якісного водного господарювання підприємств, визначено ефективність діючого інфраструктурно-інституційного забезпечення водокористування та розроблено заходи з її підвищення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

48

87.3я73

Х18

Хамітов, Н.

   Історія філософії : проблема людини та її меж [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. Хамітов, Л. Гармаш, С. Крилова ; під. ред. Н. В. Хамітов. – 4-те вид., переробл. і доповн. – К. : КНТ, 2016. – 396 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/istoriay_filosofii_halmuratov.pdf#toolbar=0.

     Лекції висвітлюють основні етапи історії міркувань про людину та її межі – становлення філософської антропології як метаантропології.

49

004.891:681.518.5

Л63

Лисенко, Ірина Анатоліївна

   Каскадні методи робудови тестових наборів для підвищення глибини тестування в інфокомунікаційних системах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ірина Анатоліївна Лисенко. – Черкаси : ЧДТУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробці методів побудови тестових наборів з використанням впорядкованих каскадних таблиць рішень, що дозволяє підвищити глибину тестування шляхом збільшення показників повноти покриття спроектованими тестовими наборами вимог до ПЗ і достовірності самих тестів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

50

Н64

Никоненко, Ю. П.

   Клінічна психологія [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Ю. П. Никоненко. – К. : КНТ, 2016. – 369 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/klinychna_psyhologia.pdf#toolbar=0.

     Посібник становить собою стислий виклад основних питань клінічної психології. Складається з наступних розділів: „Теоретико-методологічні основи клінічної психології”, „Психологія хворої людини”; “Роль кліні-ко-психологічної інтервенції в реабілітації хворих”; “Психологія лікуваль-но-діагностичного процесу” та „Психологічні особливості хворих із різни-ми соматичними захворюваннями”.

51

504.3:621.039

Є70

Єременко, Володимир Станіславович

   Комп'ютеризовані системи діагностування виробів із композиційних матеріалів акустичними методами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Володимир Станіславович Єременко. – К. : ІЕ, 2017. – 36 с.

     Автореферат дисертації присвячено теоретичному і практичному розв'язанню важливої науково-прикладної проблеми, яка полягає в розвитку теоретичних засад побудови, розробці та практичному застосуванні комп'ютеризованих систем діагностування виробів із композиційних матеріалів акустичними методами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

52

32.973.26я73

К63

   Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів [Текст] : лаб. практ. / уклад. А. Ф. Карачка, М. П. Комар, О. Р. Осолінський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 66 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

53

658.14/.17:330.137.7:005.52:005.

С42

Скакальський, Юрій Сергійович

   Контролінг фінансових ризиків підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Юрій Сергійович Скакальський. – К. : КНЕУ ім В. Гетьмана, 2016. – 19 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретичних основ та методичних підходів до контролінгу фінансових ризиків для підвищення ефективності прийняття фінансово-інвестиційних рішень.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

54

338.46

Н71

Ніяз, Аднан Мохаммед Алі

   Контролінговий механізм в управлінні підприємствами сфери охорони здоров'я [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Аднан Мохаммед Алі Ніяз. – Одеса : ОНЕУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню концепції контролінгу та її адаптації до практики підприємств сфери охорони здоров'я, розробці науково-методичного підходу до формування контролінгового механізму для управління медичними організаціями.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

55

К65

   Концептуальні напрями раціонального використання деревної сировини [Електронний ресурс] : монографія / О. О. Пінчевська, Н. В. Марченко, Н. В. Буйських, А. К. Спірочкін. – К. : ЦУЛ, 2017. – 312 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/kontseptualni_napramky.pdf#toolbar=0.

     Робота присвячена розв’язанню актуальної науково-практичної проблеми – раціональному використання деревної сировини.

56

Г13

Гаєвський, О. А.

   Координація зварювальних робіт [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. А. Гаєвський, В. О. Гаєвський. – К. : ЦУЛ, 2017. – 168 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/koordynatsiay_zvaruvalnyh_robit.pdf#toolbar=0.

     Викладені основні нормативні вимоги до зварників, операторів зварювальних установок, дефектоскопістів, інженерно-технічних працівників, які координують виконання робіт у зварювальному виробництві.

57

С13

Савченко, А. В.

   Корупційні злочини (кримінально-правова характеристика) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. В. Савченко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 168 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/korupciyni_zlochiny.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику дається комплексна кримінально-правова характеристика корупційних злочинів. На підставі нормативних і теоретичних засад кримінального права визначено поняття корупційних злочинів, розроблено їх класифікацію, окреслено кримінально-правові наслідки їх вчинення, розглянуто специфічні риси кримінальної відповідальності та покарання за їх скоєння тощо.

58

67.9(4Укр)61я73

У31

Удовенко, Ж. В.

   Криміналістика : конспект лекцій [Електронний ресурс] : консп. лекцій / Ж. В. Удовенко ; за заг. ред. В. І. Галана. – К. : ЦУЛ, 2016. – 320 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/kryminalistyka_udavenko.pdf#toolbar=0.

     Підготовлений конспект лекцій з курсу криміналістики покликаний доповнити тексти виданих підручників з цієї навчальної дисципліни, сприяти вивченню нових положень науки криміналістики, надати допомогу в оволодінні засобами вирішення криміналістичних завдань під час розслідування кримінальних правопорушень з огляду на удосконалення правоохоронної практики і розвиток науки криміналістики.

59

67.9(4Укр)61я73

К82

   Криміналістика у питаннях і відповідях [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. В. Іщенко, В. В. Пясковський, А. В. Самодін [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 118 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/kryminalistyka_u_pyan_i_vid.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику, відповідно до програми навчальної дисципліни "Криміналістика" Національної академії внутрішніх справ, з врахуванням положень чинних нормативно-правових актів, які регламентують діяльність правоохоронних та судових органів, а також сучасної теорії і практики криміналістики у форматі питання-відповідь стисло розглянуті основні аспекти теоретичних основ криміналістики, криміналістичної техніки, криміналістичної тактики та методики розслідування злочинів.

60

67.9(4Укр)311я73

К82

   Кримінальний процес України. Загальна частина (альбом схем) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. П. Письменний [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 144 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/krym_prots_zag.pdf#toolbar=0.

61

67.9(4Укр)311я73

К82

   Кримінальний процес. Особлива частина (альбом схем) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, М. Я. Никоненко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 224 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/krym_prots_osob.pdf#toolbar=0.

     У посібнику, який представлений у формі схем, компактно викладено навчальний матеріал з особливої частини навчальної дисципліни «Кримінальний процес».

62

Д81

Дудка, І. Г.

   Ландшафтознавство [Електронний ресурс] : практикум / І. Г. Дудка, Б. О. Чернов. – К. : ЦУЛ, 2015. – 198 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/lanshavstvoznavstvo_prak.pdf#toolbar=0.

     У  практикумі  вміщено  лабораторні  роботи  до  курсу  «Основи  ландшафто-знавства» для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закла-дів України, запитання-завдання для перевірки опанованими знаннями з ланд-шафтознавства,  теми  для  самостійного  опрацювання,  творчі  завдання,  список рекомендованої літератури, словник-довідник фізико-географічних і ландшафто-знавчих термінів і понять, додатки, наприкінці вміщено тести для перевірки рів-ня засвоєння знань в умовах кредитно-модульної підготовки фахівців. Крім того, автори вводять в окремі теми додатковий матеріал, який, крім збагачення знань студентів, допоможе їм краще зрозуміти методику виконання практичних і само-стійних завдань і, як вважається, спонукатиме студентів на власні пошукові дослі-дження, що притаманно сучасному Учителю.

63

С40

Сірко, З. С.

   Лісопиляльні рами [Електронний ресурс] : монографія / З. С. Сірко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 260 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/lisopylakni.pdf#toolbar=0.

     Наведена класифікація лісопиляльних рам та описані конструкції їх основних вузлів. Розглянуті типи і конструкції лісопиляльних рам, а також подано шляхи їх вдосконалення та модернізації.

64

330.4:728.1

Р32

Ревякін, Валентин Олександрович

   Математичні моделі та методи визначення тривалості реалізації проектів будівництва в умовах заданих обмежень (на прикладі житлового будівництва) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Валентин Олександрович Ревякін. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено удосконаленню методів оцінки можливості реалізації будівельних проектів в умовах заданих ресурсних та часових обмежень, розробці методів визначення раціональної тривалості виконання робіт на основі моделювання тривалості простих робіт в складних будівельних потоках.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

65

Х17

Халмурадов, Б. Д.

   Медицина надзвичайних ситуацій [Електронний ресурс] : підручник / Б. Д. Халмурадов, П. Б. Волянський. – К. : ЦУЛ, 2016. – 208 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/meducina_yflzv_sytuac.pdf#toolbar=0.

     У підручнику наведено загальноприйняті підходи, що застосовуються при наданні домедичної допомоги в надзвичайних ситуаціях. Виствітлено медико-тактичну характеристику надзвичайних ситуацій.

66

65.291.21я73

Н19

Назарчук, Т. В.

   Менеджмент організацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк. – К. : ЦУЛ, 2016. – 560 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/menedzhment_org.pdf#toolbar=0.

     На основі опрацювання значного обсягу інформаційних та літературних джерел у стислій формі викладені основні теоретичні і практичні аспекти сучасного менеджменту організації.

67

621.391:519.2:510.5

С82

Сторожук, Артем Юрійович

   Методи оцінювання та обгрунтування стійкості потокових шифрів відносно статистичних атак на основі алгебраїчно вироджених наближень булевих функцій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 21.05.01 - інформаційна безпека держави / Артем Юрійович Сторожук. – К. : НАУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи вирішено важливу й актуальну наукову задачу розробки методу побудови науково обгрунтованих оцінок стійкості потокових шифрів відносно статистичних атак, що базуються на алгебраїчно вироджених наближеннях булевих функцій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

68

74.580(4Укр)я73

М54

   Методика викладання у вищій школі [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Малихін, І. Г. Павленко, О. О. Лаврентьєва, Г. І. Матукова. – К. : КНТ, 2014. – 264 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/medodyka_vykladanna.pdf#toolbar=0.

     У  навчальному  посібнику  представлено  досвід  навчальної  та  мето-дичної  роботи  викладачів  вищого  навчального  закладу.  Розглянуто  пи-тання  становлення  професійної  культури  викладачів;  методику  про-ведення  лекційних,  семінарських,  лабораторних  і  практичних  занять,  контролю  засвоєння  знань  студентами;  види  та  прийоми  активізації  процесу навчання у вищій школі; досвід здійснення навчального процесу розвинутих країн. Особливу увагу надано питанням удосконалення на-вчального процесу на підставі використання активних методів, акти-візації науково-дослідної роботи студентів і магістрантів.

69

М54

   Методичні рекомендації для проведення навчальної практики з дисципліни «Гідробіологія» [Електронний ресурс] / уклад. М. І. Хижняк, М. Ю. Євтушенко. – К. : ЦУЛ, 2017. – 442 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/gidrobiologia.pdf#toolbar=0.

     Викладено методологічні аспекти проведення гідробіологічних досліджень на водоймах різного типу : візуальне обстеження водойм, обгрунтування точок відбору проб гідробіонтів на біотопах, застосування традиційних та сучасних біологічних методів досліджень якості води та стану водних екосистем.

70

656.56/681.5:004.78

Ш38

Шевченко, Марія Валеріївна

   Методологічні основи й інформаційна технологія створення системи моніторингу стану регіонального газопостачання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Марія Валеріївна Шевченко. – Х. : ХАІ, 2017. – 40 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці методологічних основ й інформаційної технології створення системи моніторингу стану регіонального газопостачання (СМСРГ).

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

71

658.5:005.336:656(043.3)

Б12

Бабина, Олена Євгенівна

   Методолого-практичні основи формування та реалізації потенціалу транспортних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Євгенівна Бабина. – К. : НТУ, 2017. – 43 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи розроблено теоретико-методологічні засади і практичні рекомендації щодо формування та реалізації потенціалу транспортних підприємств у контексті системно-гуманізаційної парадигми, яка передбачає імплементацію ідеології багатовимірної мультиелементної відповідальності суб'єктів господарювання та їх стейкхолдерів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

72

658.64:654:330.341.1

Г25

Гвініашвілі, Тетяна Зурабівна

   Механізм управління змінами на підпрємстві в умовах забезпечення його інноваційного розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Зурабівна Гвініашвілі. – Дніпро : ДНУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці науково-теоретичних та методичних рекомендацій щодо управління змінами на підприємстві в умовах забезпечення його інноваційного розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

73

65.5я73

К59

Козак, Ю. Г.

   Міжнародна економіка : в питаннях та відповідях [Електронний ресурс] : підручник / Ю. Г. Козак. – К. : ЦУЛ, 2017. – 229 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/mizhnar_econ_Kozak.pdf#toolbar=0.

     Основні проблеми міжнародної економіки розглядаються в системі сучасної економічної теорії (мікроекономіка, макроекономіка, міжнароднаекономіка).

74

004.42:617.7

К82

Кривошеєв, Костянтин Валерійович

   Моделі, методи та інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при діагностуванні очних захворювань в умовах невизначеності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Костянтин Валерійович Кривошеєв. – Х. : ХНУМГ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню актуальних науково-практичної задачі підвищення ефективності процесу прийняття рішень при діагностуванні очних захворювань за рахунок розробки інформаційної технології у вигляді системи підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

75

338.24

Б18

Байрамов, Ешгін Алі огли

   Науково-методичні основи організації державної підтримки інноваційного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Ешгін Алі огли Байрамов. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації розкрито сутність інноваційного підприємництва як суб'єкта національної економіки, обгрунтована необхідність його державної підтримки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

76

658.5:338.3

М80

Мороз, Леся Василівна

   Нормативно-методичне забезпечення статистичного контролю виробничих процесів та якості продукції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 05.01.02 - стандартизація, сертифікація т метрологічне забезпечення / Леся Василівна Мороз. – Львів : НУ ЛП, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено питанню розроблення і впровадження нормативно-методичного забезпечення статистичного контролю виробничих процесів та якості продукції. Обгрунтовано способи застосування статистичних методів на підприємствах специфічних галузей.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

77

65.052.2я73

Л87

Лучко, М. Р.

   Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 360 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/16819/1/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%9C%D0%A1.pdf. – До 50-річчя ТНЕУ.

     Навчальний  посібник  підготовлено  відповідно  до  програми  вибіркової дисципліни "Облік  і  фінансова  звітність  за  міжнародними  стандартами" включеної  до  навчального  плану  підготовки  магістрів  з  обліку  і  аудиту.  В ньому  висвітлено  особливості методики  та  організації  бухгалтерського  обліку та фінансової звітності за міжнародними стандартами.

78

65.014.1:658.26:621(043.3/.5)

П89

Пустовий, Олександр Юрійович

   Організаційно-економічний механізм енергозбереження на машинобудівних підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександр Юрійович Пустовий. – Одеса : ОНПУ, 2017. – 23 с.

     В авторефераті дисертації обгрунтовано методичні та прикладні засади формування й оцінювання ефективності організаційно-економічного механізму енергозбереження підприємств машинобудування.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

79

336.764:339.172:338.439.5(477)

М31

Масло, Андрій Ігорович

   Організаційно-економічні засади управління ціновими ризиками з використанням біржових інструментів на аграрному ринку України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Андрій Ігорович Масло. – К. : НУБПУ, 2017. – 22 с.

     В авторефераті дисертації розкрито теоретичні аспекти організаційно-економічних засад управління ціновими ризиками з використанням біржових інструментів на аграрному ринку України. Здійснено оцінку сучасного стану вітчизняної та світової біржової торгівлі деривативами на сільськогосподарську продукцію.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

80

342.95:656.073.5

Г93

Гуд, Андрій Михайлович

   Організація митно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Андрій Михайлович Гуд. – Ірпінь : УДФСУ, 2017. – 19 с.

     Автореферат дисертації присвячено теоретичному узагальненню і новому вирішенню наукового завдання щодо визначення сутності і змісту митно-правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

81

С34

Сідоров, Д. Е.

   Основи інженерних розрахунків на ПЕОМ. Програмування алгоритмічною мовою Фортран [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Д. Е. Сідоров, І. О. Казак. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2016. – 145 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/osnovy_inzhen_rozrah.pdf#toolbar=0.

     Викладено основні теоретичні положення та наведено приклади розв’язання завдань з комп’ютерного практикуму, питання для самоконтролю і завдання для самостійної роботи з курсу «Інженерні розрахунки на ПЕОМ»

82

Ш38

Шевців, З. М.

   Основи інклюзивної педагогіки [Електронний ресурс] : підручник / З. М. Шевців. – К. : ЦУЛ, 2016. – 248 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/osnovy_inkluzivnoy_ped.pdf#toolbar=0.

     Підручник присвячений актуальній проблемі – інклюзії, проблемі включення дітей з особливими освітніми потребами у навчальний процес загальноосвітньої школи. Він є результатом апробації лекційного курсу з навчальної дисципліни «Основи інклюзивної педагогіки».

83

65.012.43я73

М21

Мальська, М. П.

   Основи маркетингу у туризмі [Електронний ресурс] : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк. – К. : ЦУЛ, 2016. – 336 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/osn_market_v_tur.pdf#toolbar=0.

     Підручник “Основи маркетинг у туризмі” передбачає системне викладення основ маркетингу, специфіку застосування маркетингових інструментів в турис-тичній сфері.

84

О-75

   Основи філософії [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. О. Сандюк, С. П. Симоненко, О. В. Сулим [та ін.] ; за ред. М. Ф. Шмиголя. – К. : ЦУЛ, 2017. – 412 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/osnovy_filosofii_sh.pdf#toolbar=0.

     Навчальний посібник підготовлений у відповідності до сучасних вимог Міністерства освіти і науки України, побудований згідно нової навчальної програми з курсу філософії.

85

В65

Войнал, О. В.

   Охорона праці на будівельних об’єктах АПК [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Войнал, Д. Г. Кофто, М. М. Мотрич. – К. : ЦУЛ, 2017. – 397 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/ohorona_patsi_na_budivekmnyh.pdf#toolbar=0.

     У посібнику розглянуто питання функціонування системи управління охороною праці на будівельних підприємствах  –  задачі, документальне забезпечення, навчання з працеохоронних питань, контроль безпеки праці та ін.

86

В65

Войналович, О. В.

   Охорона праці у ветеринарній медицині [Електронний ресурс] : навч. підручник / О. В. Войналович, Т. О. Білько, Є. І. Марчишина. – К. : ЦУЛ, 2016. – 555 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/ohorona_pr_u_veterynar.pdf#toolbar=0.

     У підручнику представлено підходи та вимоги щодо забезпечення нормативних умов праці на підприємствах та установах ветеринарної медицини.

87

В65

Войналович, О. В.

   Охорона праці у рибному господарстві [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Войналович, Є. І. Марчишина. – К. : ЦУЛ, 2016. – 629 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/ohorona_pr_u_rybnomu.pdf#toolbar=0.

     У підручнику представлено підходи та вимоги щодо забезпечення нормативних умов праці на рибогосподарських підприємствах. Описано організаційні засади та документальне забезпечення функціонування системи управління охороною праці, вимоги безпеки і гігієни праці під час виконання різноманітних технологічних процесів у рибництві, особливості забезпечення пожежної безпеки на рибогосподарських підприємствах.

88

005.35:330.131.5

О-13

Обельницька, Христина Володимирівна

   Оцінювання соціально-економічної ефективності системи корпоративного управління нафтогазовими підприємствами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Христина Володимирівна Обельницька. – Івано-Франківськ : ІФНТУНіГ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретичних положень системи корпоративного управління нафтогазовими підприємствами та розробці практичних рекомендацій щодо покращення оцінювання її соціально-економічної ефективності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

89

74.00я73

Р27

Рацул, А. Б.

   Педагогіка : інформативний виклад [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. Б. Рацул, Т. Я. Довга, А. В. Рацул. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : КНТ, 2015. – 320 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/pedagogika_racul.pdf#toolbar=0.

     Пропонований посібник розроблено з урахуванням програмових вимог до ви-кладання курсу педагогіки в вищих навчальних закладах. Матеріал посібника подано у вигляді стислої текстової інформації (словникових тлумачень педагогіч-них понять і термінів, структурно-логічних схем і таблиць), що допоможе опера-тивно засвоїти та систематизувати знання з основних розділів педагогіки.

90

339.137.22:633.854.78

Д67

Донських, Анастасія Сергіївна

   Підвищення конкурентоспроможності виробництва насіння соняшнику [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Анастасія Сергіївна Донських. – Дніпро : ДДАЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито поняття конкурентоспроможність виробництва насіння соняшнику". Систематизовано фактори, що впливають на ефективність та конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

91

336.225.66:226.11

Г86

Гройсман, Наталія Геннадіївна

   Пільги в оподаткуванні доходів фізичних осіб : зарубіжна практика та перспективи України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Геннадіївна Гройсман. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено теоретичним і практичним аспектам використання податкових пільг при оподаткуванні особистих доходів населення з урахуванням зарубіжного досвіду та визначення перспектив його впровадження в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

92

347.12.05:336.763.268](477:4)

П54

Полянська, Ірина Ярославівна

   Права інвесторів при здійсненні спільного інвестування : порівняння з європейськими правовими моделями [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ірина Ярославівна Полянська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню природи прав інвесторів при здійсненні спільного інвестування та визначенні закономірностей правового регулювання статусу інвесторів ІСІ за законодавством України та законодавством зарубіжних, зокрема, західноєвропейських держав.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

93

347.12.05:336.763.268](477:4)

П54

Полянська, Ірина Ярославівна

   Права інвесторів при здійсненні спільного інвестування : порівняння з європейськими правовими моделями [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Ірина Ярославівна Полянська. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – 242 с.

     Дисертаційна робота присвячена дослідженню природи прав інвесторів при здійсненні спільного інвестування та визначенні закономірностей правового регулювання статусу інвесторів ІСІ за законодавством України та законодавством зарубіжних, зокрема, західноєвропейських держав.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

94

67.9(4Укр)304.3я73

П68

   Право та інновації [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. Ю. Є. Муравська (Якубівська). – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 54 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

95

351.72:347.73(477)

Б87

Бригінець, Олександр Олексійович

   Правове забезпечення фінансової безпеки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Олександр Олексійович Бригінець. – Ірпінь : УДФСУ, 2017. – 36 с.

     Автореферат дисертації є комплексним науковим дослідженням, яке вирішує науково-практичну проблему удосконалення правового забезпечення фінансової безпеки України.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

96

347.73:336.226

А67

Аністратенко, Юлія Ігорівна

   Правове регулювання оподаткування малого та середнього бізнесу в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Юлія Ігорівна Аністратенко. – Ірпінь : УДФСУ, 2017. – 33 с.

     У авторефераті розглянуто сутність та особливості теоретико-правових засад систем оподаткування малого бізнесу, виявлено вплив різних чинників та державної політики на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

97

67.9(4Укр)308я73

О-54

Олійничук, О. І.

   Правові основи протидії економічній злочинності [Текст] : метод. вказівки / О. І. Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 30 с.

     У методичних вказівках відображено мету і завдання дисципліни, структуру залікового кредиту дисципліни, тематику практичних занять, умов та варіанти комплексного практичного індивідуального завдання, питання для самостійної роботи, питання, що виносяться на іспит, а також літературу.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

98

С13

Савченко, Л. А.

   Правові проблеми реалізації принципів фінансового контролю у фінансово-контрольному процесі [Електронний ресурс] : монографія / Л. А. Савченко, М. В. Сірош. – К. : ЦУЛ, 2016. – 192 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/pravovi_problemy_realiz.pdf#toolbar=0.

     Монографію присвячено питанням реалізації принципів фінансового контролю у фінансово-контрольному процесі.

99

П69

   Практикум здисципліни «Філософія» для студентів І курсу всіх форм навчання всіх спеціальностей [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. П. Симоненко, О. В. Сулим, М. Ф. Шмиголь [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 184 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/praktykum_z%20filosofii_sanduk.pdf#toolbar=0.

     Практикум являє собою тестовий комплекс, який дозволяє виявити як рівень знань студентів, так і їх аналітичні та творчі можливості. Він містить значну кількість тестів з усіх тем курсу, що охоплюють теоретичні та методологічні проблеми філософії, а також тести і вправи з логіки.

100

П78

   Проблеми глобалізації та регіоналізації світової економіки [Електронний ресурс] : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студ. та молод. вчених [м. Тернопіль, 14-15 квіт. 2016 р.] / редкол. : С. В. Гродський, І. Я. Зварич, О. С. Карась [та ін.] ; відп. за вип. Є. В. Савельєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 147 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/17885/1/Zbirnyk.pdf.

101

Р37

Ремез, Н. С.

   Прогнозування сейсмостійкості споруд під час вибухів циліндричних зарядів [Електронний ресурс] : монографія / Н. С. Ремез, С. О. Крайчук. – К. : ЦУЛ, 2016. – 204 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/prognoz_seysmostiykosti.pdf#toolbar=0.

     Наведено результати досліджень хвильових процесів під час дії вибухів циліндричних зарядів у ґрунтовому масиві з урахуванням фізико-механічних властивостей ґрунту та детонаційних характеристик вибухових речовин за допомогою чисельних розрахунків на основі розробленої математичної моделі, алгоритму та програми для ПК

102

32.972я73

П78

   Програмування для мобільних платформ [Текст] : метод. вказівки до виконання практ. робіт / уклад. Р. П. Шевчук, М. В. Сусла. – Тернопіль : [б. в.], 2017. – 110 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/18008/1/PMP_lab_new.pdf.

                               2 прим. (Чит. зал студентів. – 2)

103

Г56

Гнатюк, О. А.

   Професійний ризик на механізованих процесах в агропромисловому комплексі України [Електронний ресурс] : монографія / О. А. Гнатюк, О. В. Войналович. – К. : ЦУЛ, 2017. – 279 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/prof_ryzyk.pdf#toolbar=0.

     У монографії представлено наукові засади розроблення класифікатора ризику щодо оцінення ступеня впливу потенційних небезпек на механізованих процесах в АПК та системи відстеження потенційних небезпек на механізованих процесах в АПК на базі ризикорієнтованого підходу.

104

159.9+057.875

П32

Підбуцька, Ніна Вікторівна

   Психологія становлення професіоналізму майбутніх інженерів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : спец. 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія / Ніна Вікторівна Підбуцька. – Одеса : ПУНПУ, 2017. – 37 с.

     У авторефераті дисертації на засадах інтегративного підходу обгрунтована та презентована авторська концепція психологічних основ становлення професіоналізму майбутніх інженерів протягом етапу професіональної підготовки у технічному виші.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

105

М21

Мальцев, Д. В.

   Расстройства спектра аутизма у детей с дефицитом фолатного цикла [Електронний ресурс] : монографія / Д. В. Мальцев. – К. : ЦУЛ, 2016. – 136 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/rasstroystva_cpektra.pdf#toolbar=0.

     В настоящей монографии приведены результаты научных работ, посвященных изучению иммунологических аспектов расстройств спектра аутизма у детей, ассоциированных с генетическим дефицитом цикла фолиевой кислоты.

106

86.2я73

Г95

Гурська, Л. І.

   Релігієзнавство [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. І. Гурська. – 2-ге вид. переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 186 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/religizn_gurska.pdf#toolbar=0.

     У посібнику, відповідно до навчальної програми курсу «Релігієзнавство», викладено основні теми з цієї філософської дисципліни.

107

Р44

   Ресурсозберігаюча технологія розпилювання низькотоварної деревини круглопилковими верстатами [Електронний ресурс] : монографія / М. О. Білецький, З. С. Сірко, О. О. Пінчевська [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2017. – 144 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/resursozber.pdf#toolbar=0.

     Раціональне та комплексне використання ресурсів більшістю країн світу розглядається як найважливіше екологічне та економічне завдання. Для України, яка відноситься до малолісних держав, перероблення низькотоварної деревини дозволить зменшити дефіцитність лісосировини та задовольнити попит на пиломатеріали за доступною ціною.

108

336.7,336.01

М36

Мацелюх, Наталія Петрівна

   Ринок цінних паперів : цінові механізми збалансованого розвитку і попередження криз [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Петрівна Мацелюх. – Ірпінь : УДФСУ, 2016. – 33 с.

     У авторефераті дисертації розкрито сутність та визначення збалансованого розвитку ринку цінних паперів, досліджено його передумови. Визначено природу цінового механізму ринку цінних паперів як процесу формування і взаємодії цін на фінансові інструменти, що виступає у ролі ринкових сигналів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

109

83.7я73

П32

Пінчук, Ю. В.

   Риторика, культура та техніка мовлення корекційного педагога [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / Ю. В. Пінчук. – К. : КНТ, 2015. – 160 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/rytoryka_pinchuk.pdf#toolbar=0.

     Зміст   навчально-методичного   посібника   спрямований   на   висвітлен-ня  найважливіших  питань  риторики,  культури  та  техніки  українського  мовлення,  без  яких  неможливе  формування  мовленнєвої  і  в  цілому  пе-дагогічної  майстерності  корекційного  педагога.  Окремо  виділено  вимоги  до  мовлення  фахівця-логопеда  та  визначено  шляхи  його  вдосконалення.  До кожного розділу подані запитання для самоперевірки та співбесіди, ре-комендуються конкретні практичні завдання, вправи з тренування мовлен-нєвого апарату, список необхідної літератури.

110

657.1:657.6:658.8(043.2)

П22

Пашніна, Анна Олександрівна

   Розвиток організації обліку на підприємствах в умовах використання інформаційно-комп'ютерних технологій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Анна Олександрівна Пашніна. – Рівне : НУВГП, 2016. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичні та практичні питання організаційного забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування інформаційно-комп'ютерних технологій.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

111

338.45:005:330.322:005.8(043.5)

К82

Крилов, Денис Валерійович

   Розвиток організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційних проектів на промислових підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Денис Валерійович Крилов. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – 41 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено вирішенню науково-прикладної проблеми щодо реалізації інвестиційних проектів на промислових підприємствах на основі розвитку організаційно-економічного механізму.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

112

340.12.(477)

М48

Мельник, Надія Володимирівна

   Самоорганізація народу як фактор формування громадського суспільства в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Надія Володимирівна Мельник. – Івано-Франківськ : ІФУП, 2017. – 16 с.

     Автореферат дисертації присвячено комплексному теоретико-правовому дослідженню умов розвитку самоорганізації народу в контексті судового етапу формування громадянського суспільства в Україні. Визначено сутність та основні рівні самоорганізації народу в Україні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

113

336.742:336.743:339.9

Д70

Доскочинська, Любов Семенівна

   Світовий ринок дорогоцінних металів в умовах фінансової глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Любов Семенівна Доскочинська. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації проаналізовано вплив економічної і фінансової глобалізації на еволюцію ролі дорогоцінних металів і на кон'юнктуру ринка золота і срібла у світі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

114

658.562:316.323

В48

Вініченко, Олена Миколаївна

   Система динамічного контролю соціально-економічного розвитку промислового підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Миколаївна Вініченко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – 36 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено актуальним проблемам теоретичних, методологічних, методичних та прикладних аспектів динамічного контролю соціально-економічного розвитку промислового підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

115

С40

   Системи утримання тварин [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. О. Захаренко, В. М. Поляковський, Л. В. Шевченко [та ін.] ; уклад. Захаренко М. О., Поляковський В. М., Шевченко Л. В. [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 424 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/syst_utr_tvaryn.pdf#toolbar=0.

     В посібнику наведено системи утримання тварин, основні санітарно-гігієнічні вимоги до них. Розраховано на студентів факультетів технологіїі переробки продукції тваринництва і ветеринарної медицини, а також фахівців галузі виробництва продукції тваринництва.

116

340.13

К72

Косцова, Ірина Петрова

   Системне тлумачення норм права [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Ірина Петрова Косцова. – Івано-Франківськ : ІФУП, 2017. – 20 с.

     Автореферат присвячено комплексному аналізу теоретичних і практичних питань системного судового тлумачення норм права. Предметом дослідження виступають теоретичні та практичні аспекти методу системного тлумачення норм права в судовому процесі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

117

339.9:316.42

Г38

Герман, Людмила Тарасівна

   Соціальна дивергенція глобального економічного розвитку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Людмила Тарасівна Герман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичні підходи до розуміння глобального економічного розвитку та соціальної дивергенції, з'ясовано роль соціалізації в глобальній економіці. Обгрунтовано місце соціальних факторів у забезпеченні глобального економічного розвитку.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

118

339.9:316.42

Г38

Герман, Людмила Тарасівна

   Соціальна дивергенція глобального економічного розвитку [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Людмила Тарасівна Герман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 352 с.

     У дисертаційній роботі досліджено теоретичні підходи до розуміння глобального економічного розвитку та соціальної дивергенції, з'ясовано роль соціалізації в глобальній економіці. Обгрунтовано місце соціальних факторів у забезпеченні глобального економічного розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

119

332.146.2

Ш24

Шаповаленко, Денис Олександрович

   Соціально-економічний механізм комплексного розвитку житлово-комунального господарства регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Денис Олександрович Шаповаленко. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розробленню соціально-економічного механізму комплексного розвитку житлово-комунального господарства регіону з метою покращення якості житлово-комунальних послуг та підвищення результативності функціонування житлово-комунального господарства регіону.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

120

С69

   Соціально-психологічні виміри професійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 16-17 трав. 2013 р.] / редкол. : Г. Балл, А. Бичко, М. Боришевський [та ін.] ; гол. ред. А. Фурман. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 204 c. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/16057/1/konfer_2013.pdf.

121

347.67

Д67

Донцов, Денис Юрійович

   Спадкування подружжя за цивільним законодавством України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Денис Юрійович Донцов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено дослідженню теоретичних, законодавчих та практичних проблем спадкування подружжя за цивільним законодавством України. У роботі досліджено історію інституту спадкування подружжя в цивільному праві, зокрема особливості статусу жінки у спадкових відносинах та його зміна у процесі еволюції цивільного, сімейного та спадкового права починаючи з часів римського приватного права й до наших днів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

122

347.67

Д67

Донцов, Денис Юрійович

   Спадкування подружжя за цивільним законодавством України [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.03 / Денис Юрійович Донцов. – Одеса : ОЮА, 2016. – 241 с.

     Дисертаційну роботу присвячено дослідженню теоретичних, законодавчих та практичних проблем спадкування подружжя за цивільним законодавством України. У роботі досліджено історію інституту спадкування подружжя в цивільному праві, зокрема особливості статусу жінки у спадкових відносинах та його зміна у процесі еволюції цивільного, сімейного та спадкового права починаючи з часів римського приватного права й до наших днів.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

123

65.052.2

С76

   Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні [Електронний ресурс] : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 10-11 жовт. 2014 р.] / редкол. : З. В. Задорожний, В. А. Дерій, М. Р. Лучко [та ін.] ; гол. ред. З. В. Задорожний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 294 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/16392/1/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%202014.pdf.

124

658.821:339.372

Ю91

Юсупова, Ольга Володимирівна

   Стимулювання продажів товарів на підприємствах роздрібної торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ольга Володимирівна Юсупова. – К. : КНТЕУ, 2017. – 23 с.

     Автореферат дисертації являє собою дослідження теоретичних, методичних та практичних аспектів застосування стимулювання продажів підприємствами роздрібної торгівлі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

125

65.291.231я73

С83

   Стратегічний аналіз галузі [Текст] : метод. рек. / уклад. В. В. Козюк, О. Я. Лотиш, Ю. П. Івашук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 48 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 10)

126

65.291.213я73

С83

   Стратегічний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. П. Бутко, М. Ю. Дітковська, С. М. Задорожна [та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 376 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/strat_men_budko.pdf#toolbar=0.

     На сторінках книги у доступній формі розкриваються теоретичні поняття і положення стратегічного менеджменту, наводяться прикладні аспекти його використання в умовах посилення процесів глобалізації та інтеграції.

127

338.22:631.1

С60

Соловчук, Катерина Олегівна

   Стратегія державного управління інноваційним розвитком АПК [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Катерина Олегівна Соловчук. – К. : НАУ, 2016. – 20 с.

     В авторефераті дисертації теоретично обгрунтовано й розроблено пропозиції щодо формування та реалізації стратегії державного управління інноваційним розвитком національного агропромислового комплексу. Уточнено сутність понять "державне управління інноваціями", "управління інноваціями в агропромисловому комплексі".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

128

65.011.8:330.341.2

У96

Ущаповський, Костянтин Валерійович

   Стратегія розвитку державних інфраструктурних електроенергетичних підприємств України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Костянтин Валерійович Ущаповський. – Одеса : ОНПУ, 2017. – 40 с.

     У авторефераті дисертації обгрунтовано новий теоретико-методологічний підхід до формування стратегії розвитку державних інфраструктурних електроенергетичних підприємств, змістом якого є створення умов для виконання підприємствами суспільних функцій на комерційних засадах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

129

67.9(4Укр)63я73

С89

   Судова медицина [Електронний ресурс] : підручник / О. І. Герасименко, А. Г. Антонов, К. О. Герасименко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Герасименка. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : КНТ, 2016. – 630 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/sudova_medycyna.pdf#toolbar=0.

130

67.9(4Укр)6я73

С89

   Судова медицина та психіатрія [Текст] : навч.-метод. матеріали / уклад. Р. П. Олійничук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 46 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

131

347.965.43

Р88

Русин, Олександр Юрійович

   Судове представництво в цивільному судочинстві України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Олександр Юрійович Русин. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2017. – 17 с.

     У авторефераті розглянуто основні підходи щодо розуміння представництва в суді, зокрема щодо його поняття, основних ознак, відмежування від цивільного представництва, правової природи даного інституту; запропоновано авторське визначення поняття судового представництва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

132

К49

Клименко, І. В.

   Сучасні моделі компетенцій державних службовців [Електронний ресурс] : монографія / І. В. Клименко, О. О. Акімов, Е. А. Афонін. – К. : ЦУЛ, 2016. – 176 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/cuchasni_modeli.pdf#toolbar=0.

     В монографії викладені основні поняття моделей зрілості та компетенцій державних службовців в сфері аналізу та управління інформацією для прийняття управлінських рішень в розрізі посад та виконуваних функцій, центральних та регіональних органів державної влади; розглянуті методики, інструментарій та сценарії оцінювання інформаційно-технологічної зрілості та інформаційно-технологічних компетенцій державних службовців.

133

33.01:[005.591/658.516+87]

Г98

Гуштан, Тетяна Вікторівна

   Теоретико-методичні засади спеціалізації і типізації підприємств роздрібної торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Вікторівна Гуштан. – Львів : ЛУБП, 2017. – 20 с.

     В авторефераті дисертації вперше обгрунтовано теоретико-методичні засади формування і стратегічні напрями розвитку моделі спеціалізації в роздрібній торгівлі, котра, на відміну від існуючої, не обмежена диференціацією лише товарного асортименту, а й охоплює широкий діапазон ознак: соціально-демографічних, соціально-культурних, соціально-економічних.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

134

Б75

Боднарчук, О. Г.

   Теоретичні основи та адміністративно-правові механізми протидії корупції в Державній кримінально-виконавчій службі України [Електронний ресурс] : монографія / О. Г. Боднарчук. – К. : ЦУЛ, 2016. – 462 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/teoretychni_osn_tasdm-prav_mehanazmy.pdf#toolbar=0.

     Монографія присвячена розкриттю феномена корупції в Україні в цілому і у пенітенціарній системі зокрема.

135

001.5'8[004.738.5:339]-043

М19

Маловичко, Світлана Вікторівна

   Теорія та методологія управління електронною торгівлею підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Світлана Вікторівна Маловичко. – Х. : ХДУХТ, 2016. – 43 с.

     В авторефераті дисертації наведено комплексне вирішення наукової проблеми щодо розвитку теоретико-методологічних засад, науково-методичних та практичних рекомендацій з управління електронною торгівлею підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

136

Г65

Гончаренко, І. В.

   Технології побічної продукції тваринництва [Електронний ресурс] : консп. лекцій / І. В. Гончаренко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 160 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/tehnologii_pobichnoy_prod.pdf#toolbar=0.

     Викладено текст лекцій зд исципліни "Технології побічної продукції тваринництва” для студентів ОС «Бакалавр» напряму підготовки 6.090102 – «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

137

366.13:368.91(061.1+477)

М62

Міндова, Олена Ігорівна

   Трансформація системи пенсійного забезпечення в умовах євроінтеграції України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олена Ігорівна Міндова. – К. : ПВНЗ "Європейський університет", 2017. – 23 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи обгрутновано теоретико-методичні основи та практичні підходи до розвитку та реформування національної системи пенсійного забезпечення України, її удосконалення в контексті євроінтеграції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

138

67.9(4Укр)305я73

Т78

   Трудове право України [Електронний ресурс] : підручник / М. І. Іншин, В. І. Щербина, С. В. Вишновецька [та ін.] ; за заг. ред. М. І. Іншина, В. Л. Костюка, В.П. Мельника. – 2-вид. переробл. і доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 472 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/trudove_pravo_ishenko.pdf#toolbar=0.

     У підручнику висвітлюються основні питання трудового права. УЗагальній частині визначається місце трудового права у системі галузей права, розкривається його предмет, метод, функції, система та принципи.

139

[331.101.262:332.12(477)]:061.1

К59

Козар, Вікторія Василівна

   Трудовий потенціал регіонів України в євроінтеграційному вимірі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / Вікторія Василівна Козар. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 21 с.

     В авторефераті дисертаційної роботи досліджено теоретичні основи формування, використання та відтворення трудового потенціалу регіону в умовах посилення інтеграції, виявлено його складові, чинники впливу та принципи формування і використання, запропоновано методичні підходи до оцінки трудового потенціалу на мезорівні.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

140

Б73

Богданець-Білоскаленко, Н. І.

   У барвистому віночку. Хрестоматія. Збірка українських фольклорних і авторських творів для роботи з дітьми у дошкільних навчальних закладах [Електронний ресурс] / Н. І. Богданець-Білоскаленко. – 2-ге вид. переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 288 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/u_barvystomu_venochku.pdf#toolbar=0.

     Новий хрестоматійний збірник для дітей упорядкований з метою удосконалення освітнього процесу в дошкільних закладах;  відповідає програмі навчання і виховання дітей від двох до семи років «Дитина», містить кращі зразки художніх жанрів, які образно розкривають дитині реалії людських взаємин, довкілля тощо.

141

[336.76:658.168.5](477)(043.3)

С82

Стоянов, Герман Сергійович

   Удосконалення механізму розвитку кредитних спілок України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Герман Сергійович Стоянов. – Суми : СумДУ, 2016. – 21 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи узагальнено наукові дослідження поняття сутності та типології кредитних спілок; проаналізовано сучасний стан та проблеми розвитку кредитних спілок на ринку фінансових послуг; обгрунтовано концептуальні засади механізму їх розвитку.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

142

330.3+622.32(477)

К68

Король, Світлана Василівна

   Удосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційною діяльністю газорозподільних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Світлана Василівна Король. – Івано-Франківськ : ІФНТУНіГ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи теоретично узагальнено та вирішено важливе наукове завдання, що полягає у розробці теоретичних положень і практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційною діяльністю газорозподільних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

143

У45

   Україна в процесі імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС [Електронний ресурс] : зб. тез доп. Міжнар. Інтернет-конф. студ. та молод. вчених [м. Тернопіль, 23-24 квіт. 2015 р.] / редкол. : С. В. Гродський, Ю. П. Гуменюк, Р. Є. Зварич [та ін.] ; відп. за вип. Є. В. Савельєв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 160 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/17035/1/ZBIRNYK_2014_2015.pdf.

144

331.108.26:[65.0167:69]

Ш23

Шапа, Надія Миколаївна

   Управління адаптацією персоналу до стратегічних змін в діяльності підприємств будівельної галузі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Надія Миколаївна Шапа. – Дніпро : ПДАБтА, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено науково-теоретичному обгрунтуванню та розробленню методичних і практичних рекомендацій щодо управління адаптацією персоналу до стратегічних змін у діяльності підприємств будівельної галузі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

145

658.8:339.13(043.3)

К90

Кулаков, Володимир Іванович

   Управління господарською діяльністю підприємства в системі кон'юнктурних змін цільових ринків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Володимир Іванович Кулаков. – Хмельницький : ХНУ, 2017. – 20 с.

     В авторефераті дисертації проведений аналіз теоретичних основ управління господарською діяльністю підприємств визначив управлінські підходи щодо адаптації підсистем підприємств до ринкових тенденцій. Обгрунтовано особливості сучасної парадигми управління виробничо-господарською діяльністю підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

146

С30

Семенова, С. М.

   Управління грошовими потоками на підприємствах водного транспорту : обліково-аналітичний аспект [Електронний ресурс] : монографія / С. М. Семенова, О. М. Шпирко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 253 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/upravlinna_grosh_potokamy.pdf#toolbar=0.

     У монографії розглянуто теоретичні основи управління грошовими потоками підприємств, визначено їх сутність, класифікацію, властивості, запропоновано виділяти емерджентну властивість грошових потоків, сформовано концептуальну модель управління грошовими потоками, охарактеризовано обліково-аналітичне забезпечення управління грошовими потоками, проаналізовано ефективність управління грошовими потоками на підприємствах водного транспорту.

147

338.47:656.072

З-13

Завійський, Олег Ігорович

   Управління інвестиційно-інноваційним забезпеченням конкурентоспроможності послуг автотранспортних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олег Ігорович Завійський. – Львів : ПВНЗ ЛУБП, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи вирішена сутність завдань щодо обгрунтування теоретико-методичних засад і прикладних інструментів удосконалення управління інвестиційно-інноваційним забезпеченням конкурентоспроможності послуг автотранспортних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

148

658.152:621

Б94

Бушовська, Леся Борисівна

   Управління інвестиційною діяльністю машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Леся Борисівна Бушовська. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено обгрунтуванню теоретико-методичних положень і розробці практичних рекомендацій щодо управління інвестиційною діяльністю машинобудівних підприємств. Дістав подальшого розвитку категорійно-понятійний апарат теорії управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

149

К78

Краус, К. М.

   Управління маркетингом малих торговельних підприємств [Електронний ресурс] : монографія / К. М. Краус. – К. : ЦУЛ, 2015. – 228 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/uprav_market_malyh.pdf#toolbar=0.

     Монографію  присвячено  розробці  науково-теоретичних  засад, методичних  підходів  і  практичних  рекомендацій  щодо  управління маркетингом малих торговельних підприємств.

150

658.7:519.866:622(477)(043.3)

С79

Степаненко, Тетяна Олегівна

   Управління матеріальними ресурсами підприємства (за матеріалами гірничо-збагачувальних комплексів України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Тетяна Олегівна Степаненко. – К. : КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено питанням управління матеріальними ресурсами на підприємствах гірничо-збагачувального комплексу України. У роботі уточнено категоріальний апарат базових дефініцій теорії управління ресурсами та запропоновано підхід до управління матеріальними ресурсами на основі використання їх поетапної класифікації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

151

65.014.1:061.5(043.3/.5)

Р62

Роженко, Олександра Вікторівна

   Управління підприємством на основі забезпечення його економічної безпеки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олександра Вікторівна Роженко. – Одеса : ОНПУ, 2017. – 24 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено удосконаленню й розвитку теоретико-методичних та практичних засад управління підприємством на основі забезпечення його економічної безпеки.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

152

005.915:336.761:63.002.6

С34

Сидоренко, Оксана Василівна

   Управління розвитком біржової діяльності на ринку сільськогосподарської продукції [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Оксана Василівна Сидоренко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2016. – 36 с.

     Автореферат дисертації присвячено розкриттю теоретичних, методологічних та практичних аспектів формування системи управління розвитком біржової діяльності в Україні. Обгрунтовано науково-практичні підходи до формування системи її управління розвитком з врахуванням світових моделей і вітчизняного досвіду, та з використанням парадигм таких наукових теорій як управління, систем, ринків, організації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

153

65.9(4Укр)262.10я73

З-43

Звєряков, М. І.

   Управління фінансовою стійкістю банків [Електронний ресурс] : підручник / М. І. Звєряков, В. В. Коваленко, О. С. Сергєєва. – К. : ЦУЛ, 2016. – 520 с. – Режим доступу : ttp://culonline.com.ua/Books/upr_fin_stiykuctu.pdf#toolbar=0.

     Підручник присвячений питанням управління фінансовою стійкістю банків. Курс займає місце одного з основних у системі спеціальних дисциплін, які формують необхідний рівень магістрів зі спеціальності  072  «Фінанси, банківська справа та страхування» та повинен забезпечити придбання студентами знань та навиків щодо фундаментальних та практичних питань теорії та практики управління фінансовою стійкістю.

154

65.9(4Укр)262.10

Ф59

   Фінансова діяльність і корпоративна стратегія комерційних банків [Електронний ресурс] : монографія. Т. 3 : Корпоративні основи здійснення фінансової діяльності в умовах комерційних банків / Г. В. Астапова, О. В. Ареф'єва, В. В. Матвєєв [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 92 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/finasova_dial_3.pdf#toolbar=0.

     Представлено напрями фінансової діяльності комерційного банку при здійсненні активних та пасивних операцій, корпоративне забезпечення процесу надання фінансових послуг та організацію банківського корпоративного контролю за цільовим використанням кредитних коштів підприємствами-позичальниками.

155

336.02

К84

Крупка, Андрій Ярославович

   Фінансова політика держави у галузі культури і мистецтва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Андрій Ярославович Крупка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено розкриттю теоретико-методологічних та практичних засад формування і реалізації фінансової політики держави у галузі культури і мистецтва в Україні. Простежено еволюцію науково-теоретичних підходів до дослідження фінансової політики держави у галузі культури і мистецтва.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

156

336.02

К84

Крупка, Андрій Ярославович

   Фінансова політика держави у галузі культури і мистецтва [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Андрій Ярославович Крупка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 242 с.

     Дисертаційна робота присвячена розкриттю теоретико-методологічних та практичних засад формування і реалізації фінансової політики держави у галузі культури і мистецтва в Україні. Простежено еволюцію науково-теоретичних підходів до дослідження фінансової політики держави у галузі культури і мистецтва.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

157

338.434:330.31:657.421

Ш32

Шаховалова, Єлизавета Олегівна

   Фінансове забезпечення відтворення основних засобів аграрних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Єлизавета Олегівна Шаховалова. – К. : КНЕУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено поглибленню теоретико-методичних засад фінансового забезпечення відтворення основних засобів підприємств, вивченню і оцінці фінансового забезпечення відтворення основних засобів аграрних підприємств та розробці рекомендацій щодо його удосконалення і підвищення ефективності.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

158

65.052.201.2я73

П87

Птащенко, Л. О.

   Фінансовий контролінг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. О. Птащенко, В. В. Сержанов. – К. : ЦУЛ, 2016. – 172 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/fin_kontroling_ptash.pdf#toolbar=0.

     У посібнику комплексно розглянуто теоретичні основи та практичний інструментарій фінансового контролінгу.

159

65.290.31я73

Б38

Бедринець, М. Д.

   Фінансовий менеджмент у малому бізнесі [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Д. Бедринець, А. В. Сурженко. – К. : ЦУЛ, 2016. – 352 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/fin_management_Berdinez.pdf#toolbar=0.

     У навчальному посібнику «Фінансовий менеджмент у малому бізнесі» на основі аналізу досягнень провідних вітчизняних та зарубіжних науковців та досвіду практики  господарського життя висвітлено ключові питання організації діяльності суб’єктів малого підприємництва в ринкових умовах, розглянуто особливості функціонування фінансів малого бізнесу та управління ними, досліджено закономірності його розвитку та державного регулювання в контексті інтеграційнихп роцесів.

160

336.64(477)

Г67

Горбачевська, Оксана Володимирівна

   Фінансовий механізм формування інтеграційних підприємницьких структур в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Оксана Володимирівна Горбачевська. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячено поглибленню теоретичних та практичних положень фінансового механізму формування інтеграційних підприємницьких структур в Україні та обгрунтованню напрямів його удосконалення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

161

336.027:336.144.38:330.163

А47

Алексєєва, Наталія Ігорівна

   Фінансування суспільних потреб : європейський досвід і українські перспективи [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Наталія Ігорівна Алексєєва. – К. : КНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито теоретичні підходи до визначення поняття "потреба" через його тлумачення у вузькому та широкому значенні, сформульовано авторське розуміння понять "суспільна потреба", "суспільний інтерес".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

162

К95

Кучерова, І. М.

   Фіскальне регулювання діяльності транснаціональних корпорацій [Електронний ресурс] : монографія / І. М. Кучерова ; за ред. О. І. Рогач. – К. : ЦУЛ, 2016. – 192 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/fiskalne_regul.pdf#toolbar=0.

     Монографія присвячена комплексному дослідженню теоретичних засад організації та функціонування систем оподаткування доходів ТНК і визначенню макроекономічного ефекту від змін у цих системах в умовах глобалізації та активізації інтеграційних процесів.

163

338.58:631.165

М56

Мещеряков, Володимир Євгенович

   Формування витрат та собівартості продукції сільськогосподарських підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Володимир Євгенович Мещеряков. – Дніпропетровськ : ДДАЕУ, 2017. – 21 с.

     У авторефераті дисертації досліджено методичні підходи до визначення сутності та класифікації витрат, наведено характеристику собівартості продукції сільськогосподарських підприємств та умов її формування, висвітлено підходи до управління витратами сільськогосподарських підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

164

336.14:352

В48

Вінницька, Оксана Анатоліївна

   Формування доходів місцевих бюджетів в умовах децентралізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Оксана Анатоліївна Вінницька. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертації здійснено комплексне наукове дослідження теоретико-методологічних засад формування доходів місцевих бюджетів з визначенням напрямів посилання їх ролі у стимулюванні соціально-економічного розвитку територій в умовах децентралізації.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

165

336.531:330.341.1(043.3)

Я14

Яблонська-Агу, Наталія Леонідівна

   Формування інвестиційних стратегій інноваційної діяльності машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Наталія Леонідівна Яблонська-Агу. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 21 с.

     Автореферат дисертації присвячено вирішенню актуального науково-практичного завдання щодо розвитку теоретичних положень, методичного забезпечення і практичних рекомендацій з формування інвестиційних стратегій інноваційної діяльності машинобудівних підприємств.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

166

658.562:005(043.3)

М86

Мочона, Людмила Григорівна

   Формування інструментарію контролінгу виробничо-господарської діяльності підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Людмила Григорівна Мочона. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 21 с.

     В авторефераті дисертації вирішено актуальне науково-практичне завдання подальшого розвитку теоретико-методичних засад формування інструментарію контролінгу виробничо-господарської діяльності та розроблення практичних рекомендацій щодо його впровадження на промислових підприємствах.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

167

336.76.06:330.332(477)

К32

Квасницька, Раїса Степанівна

   Формування та використання інвестиційного потенціалу інститутів фінансового ринку України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Раїса Степанівна Квасницька. – К. : ДВНЗ УБС, 2016. – 41 с.

     У авторефераті дисертації розроблено теоретико-методологічні засади інвестиційного потенціалу інститутів фінансового ринку та науково-методичні підходи до оцінювання рівнів його сформованості та використання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

168

330.332:338.432(043.5)

С59

Соколюк, Катерина Юріївна

   Формування та розвиток ринку інвестиційних ресурсів в аграрному секторі економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Катерина Юріївна Соколюк. – Вінниця : ВНАУ, 2016. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено розробці теоретико-методологічних основ формування та розвитку ринку інвестиційних ресурсів в аграрному секторі економіки з урахуванням особливостей економічного розвитку країни, впливу факторів макро- та мікросередовища й стану аграрно-промислового комплексу.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

169

339.13:061.1ЄС

О-36

Огінок, Соломія Василівна

   Франчайзинг як інструмент формування єдиного ринку ЄС [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Соломія Василівна Огінок. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню впливу франчайзингу на формування єдиного ринку ЄС. Висвітлено еволюцію класичних і сучасних поглядів  на формування і розвиток спільного та єдиного ринків ЄС, Визначено місце франчайзингової стратегії провадження бізнесу у системі європейської економічної інтеграції.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

170

347.453.3;347.754

К68

Коросташивець, Юлія Григорівна

   Цивільно-правове регулювання надання готельних послуг [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Юлія Григорівна Коросташивець. – К. : ІДіП, 2017. – 19 с.

     У авторефераті дисертації викладені результати комплексного дослідження цивільно-правових теоретичних та практичних питань надання готельних послуг. Досліджено генезис правового регулювання надання готельних послуг, складнощі сучасного періоду врегулювання надання послуг.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

171

005.93:339.37

Г24

Гаць, Анна Михайлівна

   Ціннісно-орієнтоване управління підприємством роздрібної торгівлі [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Анна Михайлівна Гаць. – К. : КНТЕУ, 2017. – 23 с.

     Автореферат дисертації присвячено теоретичним та прикладним засадам ціннісно-орієнтованого управління підприємством роздрібної торгівлі. Визначено сутність понять "цінність підприємства", "ціннісно-орієнтоване управління підприємством", запропоновано визначення поняття "група ціннісного впливу".

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

172

005.8_021.414:658.1(043.3)

С20

Саричев, Дмитро Олексійович

   Ціннісно-процесне управління проектами на підприємстві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Дмитро Олексійович Саричев. – К. : КНЕУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи наведено теоретичне узагальнення та запропоновано вирішення наукового завдання щодо забезпечення успішного розвитку підприємства завдяки реалізації системи процесів управління проектами.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

 

Нові надходження БЕРЕЗЕНЬ 2018

1

К20

Каплінський, В. В.

   100 складних ситуацій на уроках та поза уроками : шукаємо рішення [Електронний ресурс] : навч. посіб. для майбут. вчителів / В. В. Каплінський ; 7-е вид. – К. : [б. в.], 2017. – 80 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/100%20skladnyh.pdf#toolbar=0.

     Пропонований посібник є своєрідним задачником з практичної педагогіки. Він містить реальні педагогічні ситуації з варіантами рішень, пропонуючи їх оцінити, доповнити й віднайти оптимальні.

Рекомендується студентам вищих навчальних закладів до використання на заняттях з педагогіки, методики виховної роботи, основ педагогічної майстерності, а також під час педагогічної практики. Може бути корисний також для вчителів і викладачів педагогічних дисциплін.

2

811.112.2(038)

H67

   Deutsch als Fremdsprache. Fur alltag und Arbeit [Текст] : Das Bildworterbuch. – Berlin : Dudenverlag, 2016. – 416 s. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Deutsch als Fremdsprache....pdf.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

3

811.112.2(075.8)

P77

Rocco, G.

   Deutsch als Fremdsprache. Wortschatztrainer [Текст] : uben, erweitern, wiederholen / G. Rocco, S. Kraus, N. Vogelwiesche. – Berlin : Dudenverlag, 2016. – 208 s. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літд/Deutsch als Fremdsprache.pdf.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

4

811.112.2`36(075.8)

Ф74

   Fokus Deutsch. Erfolgreich in Alltag und Beruf B2 [Текст] : Kurs- und Ubungsbuch / V. Klotz, M. Merkelbach, E. Enzelberger [et al.]. – Berlin : Cornelsen, 2016. – 276 s. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літе/Erfolgreich in Alltag.pdf.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

5

811.111'36(075.8)

C79

Stephenson, H.

   Keynote. Upper Intermediate [Текст] : student's book / H. Stephenson, L. Lansford, P. Dummett. – Andover : National Geographic Learning, 2016. – 184 p. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літк/Keynote.pdf.

                               2 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 2)

6

811.111`36(075.8)

М67

Mitchell, H. Q.

   New Destinations Level B1+ [Текст] : student's book / H. Q. Mitchell, M. Malkogianni. – [б. м.] : MM Publications, 2016. – 200 p. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літн/New destinations Level B1+.pdf.

                                1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

7

811.111`36(075.8)

Д29

Dellar, H.

   Outcomes. Elementary [Текст] : student's book / H. Dellar, A. Walkley. – second edition. – Andover : National Geographic Learning, 2017. – 216 p. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Outcomes.pdf.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

8

811.111`36(075.8)

Д29

Dellar, H.

   Outcomes. Intermediate [Текст] : student's book / H. Dellar, A. Walkley. – second edition. – Andover : National Geographic Learning, 2016. – 216 p. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Outcomes. Intermediate.pdf.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

9

811.111`36(075.8)

Д29

Dellar, H.

   Outcomes. Pre-intermediate [Текст] : student's book / H. Dellar, A. Walkley. – second edition. – Andover : National Geographic Learning, 2016. – 212 p. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Outcomes. PRE-intermediate.pdf.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

10

811.111`36(075.8)

Д29

Dellar, H.

   Outcomes. Upper intermediate [Текст] : student's book / H. Dellar, A. Walkley. – second edition. – Andover : National Geographic Learning, 2016. – 216 p. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літо/Outcomes. Upper intermediate.pdf.

                               1 прим. (Бібліот. іноз. літерат. – 1)

11

336.71(477)-044.332:338.1

О-53

Олефір, Євгенія Анатоліївна

   Адаптація банківської системи України до особливостей фінансово-економічного простору [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Євгенія Анатоліївна Олефір. – К. : УБС, 2018. – 23 с.

     У авторефераті дисертації досліджено теоретико-методологічні засади адаптації банківської системи, з'ясовано її сутність та значення. Удосконалено та систематизовано класифікацію видів адаптації банківської системи.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

12

342.9

М29

Мартинюк, Олександр Григорович

   Адміністративна діяльність органів прокуратури [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Олександр Григорович Мартинюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 216 с.

     Дисертаційна робота є одна із перших у вітчизняній юридичній науці комплексним дослідженням, у якому здійснена спроба формування концепції адміністративної діяльності органів прокуратури, визначено її особливості, а також розроблені пропозиції з удосконалення внутрішньоорганізаційної та управлінської діяльності в цій сфері.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

13

342.9

М29

Мартинюк, Олександр Григорович

   Адміністративна діяльність органів прокуратури [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Олександр Григорович Мартинюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи є одним із перших у вітчизняній юридичній науці комплексним дослідженням, у якому здійснена спроба формування концепції адміністративної діяльності органів прокуратури, визначено її особливості, а також розроблені пропозиції з удосконалення внутрішньоорганізаційної та управлінської діяльності в цій сфері.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

14

005.5(075.8)

Г68

Гордієнко, Л. Ю.

   Адміністративний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л. Ю. Гордієнко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 215 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Адмінітсративний менеджмент.pdf.

     Розглянуто теоретичні засади адміністративного менеджменту, його сутність і місце в системі наук про менеджмент. Розкрито зміст адміністративного процесу й адміністративної діяльності, особливості реалізації основних функцій адміністративного менеджменту, сутність процесів і систем адміністративного управління, технологій та інструментарію адміністративного менеджменту.

                              1 прим. (Чит. зал студентів. – 1)

15

342.9:342.8

С72

Співаков, Ілля Ігорович

   Адміністративно-правове регулювання виборчих відносин в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Ілля Ігорович Співаков. – К. : НУБПУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений комплексному дослідженню актуальних теоретичних і практичних проблем адміністративно-правового регулювання виборчих відносин на сучасному етапі державотворення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

16

342.9

Б16

Баженова, Анастасія Анатоліївна

   Адміністративно-правове регулювання ліцензування господарської діяльності [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Анастасія Анатоліївна Баженова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 215 с.

     У дисертації запропоновано вирішення наукового завдання, що полягає в комплексному дослідженні сутності та особливостей адміністративно-правового регулювання ліцензування господарської діяльності, обгрунтуванні напрямків і шляхів вдосконалення адміністративного законодавства та правозастосування у цій сфері.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

17

342.9

Б16

Баженова, Анастасія Анатоліївна

   Адміністративно-правове регулювання ліцензування господарської діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Анастасія Анатоліївна Баженова. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертації запропоновано вирішення наукового завдання, що полягає в комплексному дослідженні сутності та особливостей адміністративно-правового регулювання ліцензування господарської діяльності, обгрунтуванні напрямків і шляхів вдосконалення адміністративного законодавства та правозастосування у цій сфері.

                               2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

18

342.951:336.411

З-33

Запотоцька, Олена Василівна

   Адміністративно-правовий статус національного банку України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Олена Василівна Запотоцька. – К. : НАВС, 2017. – 18 с.

     У авторефераті дисертації здійснено комплексне та системне дослідження адміністративно-правового статусу НБУ. Визначено правове становище НБУ як центробанку та як особливого органу публічного управління.

                              1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

19

342.9(477)

Н65

Нікуліна, Антоніна Геннадіївна

   Адміністративно-правовий статус органів досудового розслідування національної поліції України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Антоніна Геннадіївна Нікуліна. – Суми : СДУ, 2017. – 19 с.

     Автореферат дисертації присвячено визначенню сутності та особливостей адміністративно-правового статусу органів досудового розслідування Національної поліції України, а також шляхів його удосконалення.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

20

342.951

Х69

Ходак, Євгеній Сергійович

   Адміністративно-правовий статус фонду гарантування вкладів фізичних осіб [Текст] : дис. ... канд. юр. наук : 12.00.07 / Євгеній Сергійович Ходак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 247 с.

     Дисертаційну роботу присвячено системному дослідженню науково-практичних проблем адміністративно-правового статусу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні, а також вдосконаленню його правового регулювання.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

21

342.951

Х69

Ходак, Євгеній Сергійович

   Адміністративно-правовий статус фонду гарантування вкладів фізичних осіб [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Євгеній Сергійович Ходак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений системному дослідженню науково-практичних проблем адміністративно-правового статусу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в Україні, а також вдосконаленню його правового регулювання.

                                2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

22

342.951:351.731(477)

М64

Мироненко, Ілона Сергіївна

   Адміністративно-правові засади діяльності державної фіскальної служби України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Ілона Сергіївна Мироненко. – К. : НАУ, 2017. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі системно досліджено адміністративно-правові засади діяльності Державної фіскальної служби України як центрального органу виконавчої влади щодо реалізації фіскальної та митної політики в державі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

23

[342.951:351.778.51]

В19

Васьківська, Ксенія Миколаївна

   Адміністративно-правові засади регулювання пільгового житлового кредитування молоді в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Ксенія Миколаївна Васьківська. – Ірпінь : ДФСУ УДФСУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертаційної роботи на основі комплексного дослідження проблем адміністративно-правового регулювання пільгового житлового кредитування молоді в Україні розроблено теоретичні категорії та положення, сформульовано адміністративно-правові засади формування державного житлового кредитування, визначено суб'єктів його регулювання та їх адміністративно-правовий статус.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

24

342.5(477)

Н84

Носач, Андрій Володимирович

   Адміністративно-правові форми діяльності служби України з протидії тероризму [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Андрій Володимирович Носач. – Суми : СДУ, 2017. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено налізу змісту та особливостей адміністративно-правових форм діяльності Служби безпеки України з протидії тероризму.

                              2 прим. (Чит. зал викладачів. – 2)

25

331.101:338.43

Ш51

Шестакова, Анна Валеріївна

   Альтернативна зайнятість у відтворенні трудового потенціалу територій [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Анна Валеріївна Шестакова. – Житомир : ЖНАУ, 2018. – 20 с.

     У авторефераті дисертаційній роботі досліджено та узагальнено науково-теоретичні аспекти, обгрунтовано практичні рекомендації щодо відтворення трудового потенціалу сільських територій в альтернативних видах зайнятості.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

26

657:658.152

Ч-49

Чернявська, Марина Казимирівна

   Аналіз і контроль фінансування інноваційної діяльності підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Марина Казимирівна Чернявська. – К. : КНТЕУ, 2018. – 22 с.

     У авторефераті дисертаційної роботи розкрито теоретичні, організаційні та методичні положення аналізу і контролю фінансування інноваційної діяльності підприємств торгівлі.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

27

347.775(075.8)

М91

Муравська, Ю. Є.

   Аналітична розвідка [Текст] / Ю. Є. Муравська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 46 с.

                               10 прим. (Чит. зал студентів. – 2, Бібліот. ЮФ. – 8)

28

С42

Скакальська, І.

   Археологія [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / І. Скакальська. – К. : КНТ, 2018. – 138 с. – Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/arheologia.pdf#toolbar=0.

     Навчальний посібник з археології призначений всім, хто вивчає та викладає археологію, історію, краєзнавство для поглиблення, систематизації, закріплення знань, набуття навичок самостійного опрацювання та осмислення матеріалу.

29

338.2

А87

   Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин [та ін.] ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – 338 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літа/Архітектоніка управління.pdf.

     У монографії обгрунтовано концептуальні засади управління збалансованим розвитком національної економіки; проаналізовано фактори та передумови збалансованого розвитку національної економіки на різних рівнях її функціонування.

                               5 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 1, Абонемент наукової л-ри. – 3)

30

84(4Укр)64

М48

Мельничук, Б. І.

   Без прикрашування. Історії теплуваті, холоднуваті та ... не до кави [Текст] / Б. І. Мельничук. – Тернопіль : Терно-граф, 2017. – 232 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літб/Без прикрашування.pdf.

     Нову книжку тернопільського письменника, лауреата міжнародних, всеукраїнських і обласних конкурсів склали прозові твори, написані або, як окремі, вдосконалені упродовж 2014-2017 років.

                               1 прим. (Художній абон. – 1)

31

336.14:332.1(477)

В64

Возняк, Галина Василівна

   Бюджетна політика соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах фінансової децентралізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Галина Василівна Возняк. – К. : ДВНЗ УБС, 2018. – 40 с.

     У авторефераті дисертації розкрито теоретичні засади бюджетної політики, її функції, принципи, типи та вплив на соціально-економічний розвиток регіонів.

                             1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

32

336.143.232

Н59

Нечаюк, Ірина Борисівна

   Бюджетний дефіцит у механізмі фінансової політики держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Ірина Борисівна Нечаюк. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – 21 с.

     Автореферат дисертаційної роботи присвячений науково-теоретичному обгрунтуванню та розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення механізму управління бюджетним дефіцитом у фінансовій політиці держави.

                               1 прим. (Чит. зал викладачів. – 1)

33

336.14(075.8)

Б98

   Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 532 с. – Режим доступу : http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/29976/1/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%202017.pdf.

     Розкрито концептуальні підходи до сутності бюджетного менеджменту, його об'єкт, суб'єкт та предмет. Досліджено теоретичні, методологічні та практичні зсади бюджету держави як об'єкта управління, системи управління бюджетом.

                              90 прим. (Чит. зал викладачів. – 1, Чит. зал студентів. – 2, Абонемент. – 87)

34

336.22(477):005.21

С41

Січняк, Олексій Олександрович

   Бюджетно-податкова стратегія України в умовах глобалізації [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олексій Олександрович Січняк. – К. : ПВНЗ ЄУ, 2018. – 20 с.

     Автореферат дисертації присвячено дослідженню теоретичних та практичних аспектів формування та реалізації бюджетно-податкової стратегії, як складової соціально-економічного розвитку України в умовах глобальних перетворень.