Гугул Оксана Ярославівна

gugul

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гугул, Оксана Ярославівна Управління розвитком персоналу на засадах консалтингу [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Ярославівна Гугул. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 243 с.
 2. Гугул, Оксана Ярославівна Управління розвитком персоналу на засадах консалтингу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Оксана Ярославівна Гугул. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Гугул, О. Управління професійною підготовкою персоналу корпорації /О. Гугул //Україна: аспекти праці.– 2010.– № 8.– С. 31-35.
 2. Гугул, О. Я. Консалтинг у системі управління розвитком персоналу /О. Я. Гугул //Формування ринкових відносин в Україні.– 2010.– № 7.– С. 157-163.
 3. Гугул, О. Особливості використання консалтингових послуг у сфері управління розвитком персоналу /О. Гугул //Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту – 2010.– №. 15.– С. 70-73.
 4. Гугул, Оксана Формування ефективної системи безперервного навчання персоналу /Оксана Гугул //Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту – 2008.– № 10.– С. 132-135.
 5. Гугул, О. Сучасний стан та шляхи поліпшення кадрового потенціалу спиртової промисловості регіону / Оксана Гугул // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 14. – С. 150-153.
 6. Брич, В. Я. Теоретичні аспекти розвитку персоналу [Електронний ресурс] / В. Я. Брич, О. Я. Гугул // Вісник Хмельницького національногоуніверситету . – 2009. – № 5 . – т . 2. – С. 13-16.
 7. Гугул, О. Оптимізація процесу управління розвитком персоналу на підприємствах спиртової галузі [Електронний ресурс] / Оксана Гугул // Журнал європейської економіки. – 2011. – № 1. – С. 54-62.
 8. Гугул, О. Я. Теоретичні засади управління розвитком персоналу / О. Я. Гугул // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 194-198.
 9. Гугул, О. Вдосконалення управління розвитком персоналу як умова забезпечення ефективної діяльності підприємства / Оксана Гугул // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 55-56.
 10. Гугул, О. Проблеми формування теоретичної моделі управління розвитком персоналу підприємства / Оксана Гугул // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014.– № 3, т. 15.– С. 21-29.
 11. Федірко, М Теоретико-прикладні аспекти розбудови ринку енергетичних послуг в Україні / Михайло Федірко, Оксана Гугул, Богдан Брич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 1. – С. 7-19.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Управління енергоефективністю в сфері житлово-комунального господарства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, М. М. Шкільняк, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 300 с.
 2. Стратегічні вектори розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини [Електронний ресурс] : кол. моногр. / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за ред. В. Я. Брич, А. М. Тибіня. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 164 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Організація туризму [Текст] : підручник / Л. М. Алексеєнко, Т. І. Божук, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 448 с.
 2. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 3. Туроперейтинг [Текст] : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 440 с.
 4. Гугул, О. Я. Організація співпраці туроператора з постачальниками та діловими партнерами [Текст] / О. Я. Гугул // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 105-126.