Жуковська Аліна Юріївна

IMG 9292Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Жуковська, Аліна Юріївна Трансформація національних систем державного регулювання економіки під впливом глобальних чинників [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка і управління національним господарством / Аліна Юріївна Жуковська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 211 с.
 2. Жуковська, Аліна Юріївна Трансформація національних систем державного регулювання економіки під впливом глобальних чинників [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка і управління національним господарством / Аліна Юріївна Жуковська.– Тернопіль: ТНЕУ, 2007.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Жуковська, А. Удосконалення інформаційно-комунікативного забезпечення державної установи / А. Жуковська // Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 2006. – С. 232-236
 2. Жуковська, А. Інституційне забезпечення національних систем державного регулювання економіки: чинники впливу та шляхи удосконалення / А. Жуковська // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – № 9. – С. 15-22.
 3. Жуковська, А. Ю. Інституційні форми громадянського суспільства: тенденції становлення та розвитку / А. Ю. Жуковська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 7-8. – С. 64-69.
 4. Жуковська, А. Ю. Соціальні стандарти у сфері доходів населення та проблематика їх запровадження в України / А. Ю. Жуковська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 11. – С. 181-189.
 5. Жуковська, А. Кадровий аудит як інструмент комплексної оцінки ефективності кадрового менеджменту / А. Жуковська // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – № 12. – С. 21-27.
 6. Длугопольський, О. В. Корупція і соціальні реформи: аспекти взаємовпливу / О. В. Длугопольський, А. Ю. Жуковська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 8. – С. 229-240.
 7. Жуковська, А. Ю. Шляхи підвищення якості адміністративних послуг органів виконавчої влади [Електронний ресурс] / А. Ю. Жуковська // Економічний простір. – 2008. – № 19. – С. 82-91.
 8. Жуковська, А. Концептуальна парадигма функціонування суспільно-добровільного сектора економіки в Україні / Аліна Жуковська // Світ фінансів. – 2009. – № 2. – С. 71-85.
 9. Жуковська, А. Аналіз вітчизняної системи соціальних стандартів і гарантій як базових елементів соціальної політики держави / Аліна Жуковська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 180-183.
 10. Длугопольський, О. В. Державно-приватні партнерства: зарубіжний досвід і уроки для України / О. В. Длугопольський, А. Ю. Жуковська // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 43-49.
 11. Жуковська, А. Перспективи розвитку ринку кадрового консультування в Україні [Електронний ресурс] / А. Ю. Жуковська // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 1. –С. 51-56.
 12. Длугопольський, О. Досвід країн ЄС у запровадженні фіскальних правил і норм як реакція на прояви світової фінансово-економічної кризи / Олександр Длугопольський, Аліна Жуковська // Економіст. – 2013. – № 4. – С. 21-24.
 13. Жуковська, А. Державно-приватне партнерство в соціальній сфері: зарубіжний досвід та перспективи запровадження в Україні / Аліна Жуковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 3. – С. 21-37.
 14. Жуковська, А. Інклюзивний підхід до розвитку економіки: генезис виникнення та основні положення / Аліна Жуковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 2. – С. 7-23.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін : монографія / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. Л. Желюк [та ін.] ; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 528 с.
 2. Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин [та ін.] ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – 338 с.
 3. Жуковська, А. Ю. Антикризові стратегії управління національною економікою [Текст] / А. Ю. Жуковська // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 296-309.