Рибін Віктор Петрович

1329390276 ribnКафедра психології та соціальної роботи

Посада: доцент 

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Бригадир, М. Соціальний проект як продукт особистісної творчості : [14-16 травня 2014 р. в ТНЕУ проведено Олімпіаду зі спеціальності "Соціальна робота"] / Марія Бригадир, Віктор Рибін // Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. – С. 128-133.
 2. Рибін, Віктор Апостол правди і науки : [у ТНЕУ відбулася дводенна міжнар. наук.-практ. конф. "Тарас Шевченко і сучасна національна освіта"] [Текст] / Віктор Рибін, Михайло Ониськів // Свобода. – 2014. – 12 берез. (№ 21). – С. 5.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.
 

Ревасевич Ірина Степанівна

citationsКафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Ревасевич, Ірина Вікова динаміка розвитку структурних компонентів особистісної адаптованості у системі фундаментального експерименту / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 105-115.
 1. Ревасевич, Ірина Методологічна рефлексія складників освітології як інтегрального наукового напряму / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2014. – № 3. – С. 57-68.
 2. Ревасевич, І. Особливості взаємодії людини та економіки у представників різних культур / І. Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2005. – № 3. – С. 39-52.
 3. Ревасевич, І. Паритетна освітня взаємодія у системі модульно-розвивального навчання / І. Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2007. – №2. – С. 112-115.
 4. Фурман, А. Програма авторського курсу " Гуманістична психологія " / А. Фурман, І. Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2006. – № 4. – С. 127-137.
 5. Ревасевич, Ірина Психокультурна взаємодія людини та економіки / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2008. – №3. – С. 56-62.
 6. Ревасевич, І. Шосте щорічне зібрання авторської наукової школи професора Анатолія Фурмана: [28-29 жовтня 2004 р. в стінах ТАНГ відбулося засідання наукової школи професора А.Фурмана] / І. Ревасевич // Академія. – 2004. – 23листопада(№№37-43). – С. 18-19.
 7. Ревасевич, І. Обгрунтування психологічної концепції особистісної адаптованості за модульно-розвивальної оргсистеми / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2003. – № 4. – С. 96-109.
 8. Лучко, М. Р. Особистісна адаптованість бухгалтера як провідна характеристика його професіоналізму [Електронний ресурс] / М. Р. Лучко, І. С. Ревасевич // Науково-практичне видання Незалежний аудитор. – 2012. – № 1(ІІІ). – С. 10-19.
 9. Ревасевич, І. Проблема виокремлення та інтегрування форм життєздійснення людини у світі / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2015. – № 3. – С. 105-114.
 10. Ревасевич, І. Рефлексивне обґрунтування глибинного смислу психокультурного коду економіки / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2015. – № 4. – C. 66-72.
 11. Ревасевич, І. С. Психологічне осмислення внутрішнього світу творчої особистості у літературній спадщині Тараса Шевченка / І. С. Ревасевич // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 142-143.
 12. Ревасевич, І. Психологічні інваріанти особистісної адаптованості школярів у системі модульно-розвивального навчання / І. Ревасевич // Психологія і суспільство. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – № 1. – С. 109-127.
 13. Коваль, О. Провісник нешаблонної мудрості : [з нагоди 60-річчя професора Фурмана Анатолія Васильовича ] / Оксана Коваль, Андрій Гірняк, Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 6-10.
 14. Ревасевич, І. Предметне поле психокультури: раціональна реконструкція теоретичних уявлень / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 50-61.
 15. Ревасевич, І. Теорія як об'єкт філософського методологування : (звіт про всеукраїнський. методологічний семінар) / Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2017. – № 4. – С. 165-168.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.

 

Русін Віктор Миколайович

Rusin

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Русін, Віктор Миколайович Фінансове забезпечення реалізації власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віктор Миколайович Русін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 289 с.
 2. Русін, Віктор Миколайович Фінансове забезпечення реалізації власних і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Віктор Миколайович Русін. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Русін В. Міжбюджетні трансферти: аналітичний аспект / Віктор Русін // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 2. – С. 132-136.
 2. Русін В. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення місцевого самоврядування / Віктор Русін // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 83-88.
 3. Русін В. М. Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування: теоретичні основи та вітчизняна практика [Електронний ресурс] / В. М. Русін // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2008. – Вип. IV. – С. 111-116.
 4. Русін, В. М. Шляхи оптимізації фінансового забезпечення реалізації власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування / В. М. Русін // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 323-327.
 5. Русін, В. М. Теорія та практика фінансового забезпечення реалізації власних повноважень органів місцевого самоврядування / В. М. Русін // Наука й економіка. – 2011. - № 4(24). – С. 43-50.
 6. Русін, В. М. Методологічні засади розподілу видаткових повноважень між державною владою та органами місцевого самоврядування / В. М. Русін // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. : Економіка. – 2010. – Вип. 15. – С. 81-88.
 7. Русін, В. М. Місцеві податки і збори та їх роль у фінансовому забезпеченні реалізації власних повноважень органів місцевого самоврядування / В. М. Русін // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. : Економіка. – 2011. - Вип. 17. – С. 106-112.
 8. Вдосконалення ресурсного забезпечення та виконання місцевих бюджетів / Ольга Кириленко, Богдан Малиняк, Андрій Лучка, Віктор Русін // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 36-46.
 9. Русін, В. Переваги та недоліки казначейського обслуговування місцевих бюджетів / В. Русін // Світ фінансів. - 2013. - Вип. 4. - С. 105-114.
 10. Русін, В. Особливості надання позик місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку / В. Русін // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 4. - С. 88-96.
 11. Русін, В. Фінансові аспекти об'єднання територіальних громад / Русін Віктор // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 4 (49). – С. 33-42.
 12. Русін, В. Фінансове забезпечення делегованих повноважень органів місцевого самоврядування / Віктор Русін // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 61-65.
 13. Русін, В. М. Особливості планування видатків місцевих бюджетів на управління [Електронний ресурс] / В. М. Русін // Економіка та держава. - 2016. - № 6. - С. 73-76.
 14. Русін, В. Місце та роль місцевих податків і зборів у складі доходів місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / Віктор Русін // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 106-110.
 15. Русін, В. Проблеми казначейського обслуговування бюджетів та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / Віктор Русін // Наука й економіка. – 2008. – № 3 (11). – С. 65-69.
 16. Русін, В. Реформування адміністративно-територіального устрою в контексті зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Віктор Русін // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – Вип. 4. – С. 53-62.
 17. Русін, В. Нові можливості вирішення проблем територіальних громад за допомогою міжбюджетних трансфертів [Електронний ресурс] / В. Русін // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 3. - С. 82-93.
 18. Кириленко, О. Програмно-цільовий метод бюджетування як інструмент підвищення ефективності управління місцевими фінансами / Ольга Кириленко, Віктор Русін // Казна України. – 2018. – № 3. – С. 25-27.
 19. Русін, В. Підвищення стимулюючого впливу приватних грошових переказів з-за кордону / Віктор Русін // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 4. – С. 56-64.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень [Текст] : монографія / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина. – К. : Кондор, 2012. – 376 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 3. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 4. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 5. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Стоян, В. І. Казначейська система виконання бюджету [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Стоян, В. М. Русін. – Тернопіль : Астон, 2015. – 372 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Кириленко, О. П. Соціальне страхування : підручник / за ред. О. П. Кириленко, В. С. Толуб’яка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – 516 с.
 3. Муніципальні фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. П. Кириленко, С. Л. Коваль, З. М. Лободіна [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - Тернопіль : Астон, 2015. - 360 с.
 4. Місцеві фінанси [Електронний ресурс] : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем’янюк, А. Б. Кондрашихін [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. - 448 с.
 5. Лучка, А. В.  Місцеві фінансові органи, їх завдання, повноваження і функції [Текст] / А. В. Лучка, В. М. Русін // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 313-322.
 6. Лучка, А. В.  Система казначейського обслуговування місцевих бюджетів [Текст] / А. В. Лучка, В. М. Русін // Місцеві фінанси : підручник / О. П. Кириленко, А. В. Дем'янюк, А. Б. Кондрашихін, О. Р. Квасовський ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – С. 329-351.
 7. Планування та управління фінансовими ресурсами територіальної громади : навчальний посібник для посадових осіб місцевого самоврядування / О. Кириленко, Б. Малиняк, В. Письменний, В. Русін / Асоціація міст України К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2015. – 396 с.
 8. Державний фінансовий контроль у публічному управлінні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Б. Гупаловська, С. Л. Коваль, В. М. Русін [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 216 с.
 

Ребуха Лілія Зіновіївна

рубуха-лз

Кафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ребуха, Лілія Зіновіївна Психологічна експертиза інноваційної діяльності педагогічного колективу школи [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ребуха Лілія Зіновіївна ; Тернопільський держ. економічний ун-т. Інститут експериментальних систем освіти. - Т., 2006. - 299 с.
 2. Ребуха, Лілія Зіновіївна Психологічна експертиза інноваційної діяльності педагогічного колективу школи [Текст] : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ребуха Лілія Зіновіївна ; Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького. - Хмельницький, 2006. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Ребуха, Л. Гуманітарна психолого-педагогічна експертиза в управлінській сфері інноваційної діяльності колективу школи / Л. Ребуха // Психологія і суспільство. – 2004. – № 3. – С.106-114.
 2. Ребуха, Л. Психолого-педагогічні закономірності цілісного модульно-розвивального процесу / Лілія Ребуха // Психологія і суспільство. – 2003. – № 4. – С. 75-95.
 3. Ребуха, Л. Система експертно-діагностичного забезпечення експерименту з модульно-розвивального навчанння [Електронний ресурс] / Лілія Ребуха // Психологія і суспільство. – 2002. – № 3-4. – С. 201-216.
 4. Ребуха, Л. Складові технології психологічної експертизи [Електронний ресурс] / Лілія Ребуха.
 5. Ребуха, Л. З. Мотиваційне поле навчальної діяльності старшокласників [Електронний ресурс] / Л. З. Ребуха, О. В. Миськів // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2011. – Вип. 1.
 6. Ребуха, Л. Особливості методологування під час проведення психологічної експертизи [Електронний ресурс] / Лілія Ребуха.
 7. Ребуха, Л. Професійні риси вчителя в інноваційній системі модульно-розвивального навчання [Електронний ресурс] / Лілія Ребуха.
 8. Ребуха, Л. Психологічна експертиза програмово-методичних засобів інноваційної модульно-розвивальної системи навчання [Електронний ресурс] / Лілія Ребуха // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць ДДПУ. Сер. Психологія. – 2008. – Вип. 21. – С. 27-39.
 9. Ребуха, Л. Психологічна експертиза та вимоги, які до неї ставляться [Електронний ресурс] / Лілія Ребуха .
 10. Ребуха, Л. Результативність експертної діяльності [Електронний ресурс] / Лілія Ребуха .
 11. Ребуха, Л. Різновиди інформаційно-психологічних способів впливу у процесі спілкування [Електронний ресурс] / Лілія Ребуха // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. Психологічна. – 2008. – Вип. 1.
 12. Ребуха, Л. Роль і місце психологічної експертизи в інноваційній освітній діяльності [Електронний ресурс] / Лілія Ребуха.
 13. Ребуха, Л. Соціально-психологічна експертиза ефективності фундаментального експерименту з модульно-розвивального навчання / Л. Ребуха // Психологія і суспільство. – 2007. – № 2. – С. 25-36.
 14. Ребуха, Л. Історіогенез соціогуманітарної експертизи [Електронний ресурс] / Л. Ребуха // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 10. – С. 34-37.
 15. Ребуха, Л. Методологічний аналіз складових гуманітарної експертизи у сфері освіти [Електронний ресурс] / Л. Ребуха.
 16. Ребуха, Л. З. Молитва у творчості Тараса Шевченка / Л. З. Ребуха, О. В. Миськів // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 102-103.
 17. Все про соціальну роботу : навч. енцикл. слов.-довід. / за наук. ред. д. с. н., проф. В. М. Пічі. – [вид. 2-ге.]. – Львів : “Новий Світ-2000”, 2013. – 616 с. – Із змісту : Ребуха, Л. З. Все про соціальну роботу / Л. З. Ребуха.
 18. Ребуха, Л. З. Психодидактичне проектування інноваційного змісту навчальних дисциплін у вищому навчальному закладі / Л. З. Ребуха // Вітакультурний млин. – 2014. – Мод. 16. – С. 44-49.
 19. Ребуха, Л. З. Методологічна концепція дисципліни „Теорія соціальної роботи” / Л. З. Ребуха // Вітакультурний млин. – 2014. – Мод. 17. – С. 20-29.
 20. Ребуха, Л. З. Емоційна напруженість у підлітковому віці як психологічна проблема / Л. З. Ребуха, Л. В. Ребуха // Збірник наукових праць. – Хмельницький : Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2011. – № 60, ч. II. – С. 224-229.
 21. Ребуха, Л. З. Управління стресовими станами у підлітковому віці / Л. З. Ребуха, І. О. Гукалюк // Збірник наукових праць  Сер. Педагогічні та психологічні науки. – Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2012. − № 63. – С. 200-206.
 22. Ребуха, Л. З. Застосування копінг-стратегій у подоланні девіацій в осіб підліткового віку / Л. З. Ребуха // Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. праць. – К. : НУОУ, 2013. – Вип. 3 (34). – С. 290-296.
 23. Ребуха, Л. З. Теоретичні аспекти емоційної напруженості як психологічної проблеми / Л. З. Ребуха // Теоретичні та прикладні проблеми психології. - 2015. -­ № 2. – С. 28-35.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Ребуха, Лілія Психологічна експертиза : технологія та процедура проведення [Текст] : навч. посіб. / Лілія Ребуха. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 128 с.