Сегін Андрій Ігорович

сегін

Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сегін, Андрій Ігорович Моделі джерел інформації та методи їх формування в системах реального часу [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Сегін Андрій Ігорович ; Івано-Франківський держ. технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2001. - 186 а.
 2. Сегін, Андрій Ігорович Моделі джерел інформації та методи їх формування в системах реального часу [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Сегін Андрій Ігорович ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2001. - 18 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Сегін А. Інформаційні моделі руху матеріальних і нематеріальних потоків у банківській діяльності / Андрій Сегін, Наталія Галапуп // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2003. – Вип 1. – С. 59-62.
 2. Сегін А. І. Перспективи побудови кореляційних моделей в полярній системі координат / А. І. Сегін // Искусственный интеллект. – 2009. – № 1. – С. 305-314.
 3. Сабадаш, О. І., Николайчук Я.М , Сегін А.І. Інтелектуальні мікропроцесорні системи аналізу процесів промислової частоти / О. І. Сабадаш, Я. М. Николайчук, А. І. Сегін // Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. праць. – Київ, 2006. – Вип. 39. – С. 44-51.
 4. Сегін, А. І. Подання і аналіз об’єктів управління як джерел інформації та методика побудови їх кореляційних моделей // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Сер. Технічна кібернетика та електрифікація об’єктів паливно-енергетичного комплексу – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, – 1997. – T. 6, № 34. – С. 23-34.
 5. Николайчук, Я. М. Моделі джерел інформації та методи їх представлення / Я. М. Николайчук, А. І. Сегін // Методи та прилади контролю якості. – 1998. – № 2. – С. 80-84.
 6. Сегін, А. І. Оцінка впливу старіння інформації на кореляційні моделі багатоканальних об’єктів управління / А. І. Сегін // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Сер. Технічна кібернетика та електрифікація об’єктів паливно-енергетичного комплексу. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 1999. – Т. 6, № 36. – С. 80-88.
 7. Сегін, А. І. Побудова алгоритмів формування моделей джерел інформації для автоматизованих систем реального часу / А. І. Сегін // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Сер. Методи і засоби технічної діагностики. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 1999. – Т. 8, № 36. – С. 84-93.
 8. Сегін, А. І. Моделі джерел інформації для інтегральної технології в базисі Галуа / А. І. Сегін // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Сер. Методи і засоби технічної діагностики. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 2000. – Т. 8, № 38. – С. 145-150.
 9. Николайчук, Я. Метод розпізнавання графічних зображень на основі власних функцій Карунена-Лоєва / Я. Николайчук, А. Сегін, І. Сабадаш // Комп’ютерні технології друкарства : зб. наук. праць. – Львів, 2000. – № 5. – С. 344-347.
 10. Сегін, А. Ідентифікація двовимірних зображень на основі інформаційної моделі хемінгового простору / А. І. Сегін // Комп’ютерні технології друкарства : зб. наук. праць. – Львів, 2000. – № 4. – С. 321-325.
 11. Николайчук, Я. М. Теоретичні основи формування ентропійних моделей на базі кореляційних функцій / Я. М. Николайчук. І. О.Сабадаш, А. І. Сегін // Інформаційні технології і системи : наук.-техн. журнал. – Львів, 2002. – Т. 5, № 1-2 – С. 13-21.
 12. Муль О.В., Сегін А.І. Обробка сигналів та математичне моделювання динамічних об’єктів за допомогою їх представлення як дискретних джерел інформації / О. В. Муль, А. І. Сегін // Комп’ютінг : міжнар. наук. журнал. – 2002. – Т. 1, вип. 2. – С.48-54.
 13. Сегін, А. І. Методології побудови інформаційних моделей руху даних / А. І. Сегін, Н. Я. Возна // Вісник технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2002. – Т. 1, № 3. – С.128-135.
 14. Николайчук, Я. М. Теорія проектування спеціалізованих комп’ютерних систем на базі аналогії системних об’єктів енергетики / Я. М. Николайчук, А. І. Сегін, Н. Д. Круцкевич [та ін.] // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 470 : Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – С. 48-54.
 15. Кудряшов, Ю. Теоретичні основи побудови інформаційних моделей об’єктів керування як джерел інформації розподілених комп’ютерних мереж з відкритими оптичними лініями зв’язку / Ю. Кудряшов, А. Сегін, О. Муль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 470 : Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – С. 50-54.
 16. Терентьєва, Н. Дослідження системних характеристик алгоритмів обробки даних на основі кореляційних моделей / Н. Терентьєва, Н. Скляренко, А. Сегін // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2004. – Ч. 1, т. 2. – С. 62-65.
 17. Сегін, А. І. Інформаційні технології побудови кореляційних моделей з врахуванням транспортних запізнень / А. І. Сегін, Н. М. Качан // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – № 4, ч. 1, т. 2. – С. 137-139.
 18. Сегін, А. І. Побудова спектральних моделей сигналів в різних теоретико-числових базисах та представлення їх в полярній системі координат [Електронний ресурс] / А. І. Сегін // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнар. наук.-техн. журнал. – 2015. – № 1. – С. 56-69.
 19. Сегін А. І. Спеціалізована комп’ютерна система розпізнавання дорожніх знаків в режимі реального часу для транспортних засобів [Електронний ресурс] / А. І. Сегін, Н. Д. Круцкевич, А. Т. Сороцький // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. - 2013. - № 6. - С. 230-235.
 20. Segin, A. I. Signal Signal processing and modeling of dynamical objects on the basis of their description as discrete information sources / А. І. Segin, О. Mul // Proceedings of the International Worksshop on Intelligent Data Ac-quisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applica-tions – IDAACS’2001. – Crimea, Ukraine, 2001. – С. 247-250.
 21. Сегін, А. І. Інформаційені моделі руху матеріальних і нематеріальних потоків у банківській діяльності / А. Сегін, Н. Галапуп // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. гос-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – № 1. – С. 59-62.
 22. Сегін, А. І. Інтелектуальні мікропроцесорні системи аналізу процесів промислової частоти / А. І. Сегін, О. І. Сабадаш, Я. М. Николайчук // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 26. – С . 69-74.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Програмування на мові Java [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. М. Заставний, А. І. Сегін. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 38 с.