Стечишин Тетяна Богданівна

Тетяна Богданівна Стечишин

Кафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Стечишин, Тетяна Богданівна Фінансові інструменти в інвестиційній діяльності банків [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тетяна Богданівна Стечишин.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 234 с.
 2. Стечишин, Тетяна Богданівна Фінансові інструменти в інвестиційній діяльності банків [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит /Тетяна Богданівна Стечишин.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Білоросюк, Н. Особливості фінансування та кредитування венчурних підприємств / Білоросюк Н., А. Тимків, Т. Стечишин // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1(17). – С. 140-145.
 2. Луців, Б. Л. Інвестиційний потенціал банківської системи України / Б. Л. Луців, Т. Б. Стечишин // Фінанси України.– 2009.– № 9.– С. 67-77.
 3. Стечишин, Т. Банки як інституційні учасники фондового ринку / Т. Стечишин // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка,2007.– № 7.– С. 60-65.
 4. Стечишин, Т. Економіко-математичний підхід до формування портфеля фінансових інструментів банківської установи / Тетяна Стечишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2010.– Вип. 4.– С. 72-80.
 5. Стечишин, Т. Роль банківських установ України в інвестиційній діяльності держави / Тетяна Стечишин // Світ фінансів.– 2008.– № 2.– С. 51-60.
 6. Стечишин, Т. Б. Особливості організації інвестиційного департаменту в банківських установах України / Т. Б. Стечишин // Інвестиції: практика та досвід.– 2010.– № 3.– С. 17-21.
 7. Луців, Б. Фондовий ринок України: правові засади функціонування / Б. Луців, Т. Стечишин // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 4. – С. 137-143.
 8. Стечишин, Т. Методичні підходи до аналізу інвестиційного портфеля фінансових інструментів банку [Електронний ресурс] / Т. Стечишин // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 266-276.
 9. Стечишин, Т. Б. Особливості організації інвестиційного департаменту в банківських установах України / Т. Б. Стечишин // Фондовый рынок. – 2010. – 23 апреля (№ 15). – С. 8 – 13.
 10. Дзюблюк, О. Соціальна відповідальність банківської системи: теоретичний та практичний аспект / Олександр Дзюблюк, Тетяна Стечишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 2. – С. 101-112.
 11. Стечишин, Т. Б. Сучасні банківські методики визначення кредитоспроможності позичальника - фізичної особи / Тетяна Богданівна Стечишин // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – № 23. – С. 82-93.
 12. Стечишин, Т. Б. Соціальна відповідальність як інструмент антикризового управління банківською системою України / Тетяна Богданівна Стечишин // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – № 24. – С. 111-120.
 13. Стечишин, Т. Теоретичні основи використання фінансових інструментів в інвестиційній діяльності банків [Електронний ресурс] / Т. Стечишин // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – Вип. 225, т. ІІ. – С. 394-404.
 14. Стечишин, Т. Б. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток банківської системи України [Електронний ресурс] / Т. Б. Стечишин // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Методи оцінки рівня капіталізації інноваційних структур : зб. наук. праць. – Львів : ТзОВ «Простір-М», 2007. – Вип. 2. – С. 301-309.
 15. Стечишин, Т. Б. Проблеми формування системи фінансового моніторингу в банківській сфері України [Електронний ресурс] / Т. Б. Стечишин // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – № 8. – С. 183-187.
 16. Stechyshyn, T. Financial Ombudsman’s Activity in Ukraine by Experience of Western Europe [Electronic resource] / Tetiana Stechyshyn // International Journal of Economics and Society (ISSN 2376-3973). – USA, Memphis : ICES Foundation, 2015. – Issue 1, vol. 1. – Pp. 195-201. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с.
 2. Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, Г. Р. Балянт, Ю. М. Галіцейська [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Відень : Premier Publishing, 2018. - 354 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Ефективна монетарна політика як необхідна умова стабільного розвитку банківської системи [Текст] : зб. тез допов. міжвуз. наук. конф. студ. і мол. вчен. 29 берез. 2011 р. / редкол. Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, Р. В. Михайлюк, Я. І. Чайковський, Т. Б. Стечишин. – Тернопіль : Вектор, 2011. – 191 с.
 2. Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [м. Тернопіль 22-23лют.2007 р.]. Ч. 2 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, З. М. Бойко, М. В. Буряк, Н. Д. Галапут ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 605 с.
 3. Стечишин, Т. Б. Банківська справа [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. Б. Стечишин, О. Л. Малахова. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 403 с.