Скочиляс Світлана Мирославівна

СКОЧИЛЯС

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Скочиляс, Світлана Мирославівна Аналіз продуктивності праці в будівництві і резерви її підвищення в умовах ринкових відносин (на матеріалах будівельно-монтажних організацій корпорації "Укрбуд") [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Світлана Мирославівна Скочиляс.– Тернопіль: ТАНГ, 1998.– 194 с.
 2. Скочиляс, Світлана Мирославівна Аналіз продуктивності праці в будівництві і резерви її підвищення в умовах ринкових відносин (на матеріалах будівельно-монтажних організацій корпорації "Укрбуд") [Текст] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Світлана Мирославівна Скочиляс.– Тернопіль: ТАНГ, 1998.– 18 с.

СТАТТІ:

 1. Скочиляс, С. Економічні аспекти планування продуктивності праці в будівельних організаціях / Світлана Скочиляс // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 170-175.
 2. Скочиляс, С. Реструктуризація підприємств в умовах трансформації економіки / Світлана Скочиляс // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 300-303.
 3. Скочиляс, С. Інвестиційний проект як форма реалізації процесу інвестування / Світлана Скочиляс // Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу інституту економіки і менеджменту інвестицій / за ред. Б. М. Литвина. – Тернопіль, 2004. – Вип.2. – С. 24-30.
 4. Литвин, З. Б. Аналіз організації праці в підрядних будівельних організаціях / З. Б. Литвин, С. М. Скочиляс // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 168-171.
 5. Скочиляс, С. М. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів / С. М. Скочиляс // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 84-86.
 6. Скочиляс, С. М. Аналіз ефективності інвестицій у житлове будівництво / С. М. Скочиляс // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 117-119.
 7. Скочиляс, С. Аналіз ймовірності банкрутства підприємства / Світлана Скочиляс // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3(19). – С. 232-234.
 8. Скочиляс, С. М. Управлінські технологія впровадження інтегрованої логістики з урахуванням особливостей логістичного ланцюга / С. М. Скочиляс // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 16. – С. 76-79.
 9. Скочиляс, С. М. Організаційні форми взаємодії учасників інвестиційного процесу [Електронний ресурс] / С. М. Скочиляс, С. П. Черничинець // Стратегія економічного розвитку України: зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 34. – С.96-102. 
 10. Скочиляс, С. М. Економічні механізми розвитку інноваційної діяльності підприємств [Текст] / Світлана Мирославівна Скочиляс // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Том 23. – № 2. – С. 181-186.
 11. Скочиляс, С. М. Актуалізація поняття «прибуток» у контексті забезпечення виходу підприємств з економічної кризи / С. М. Скочиляс // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – Вип. 25. – С. 13-20.
 12. Скочиляс, С. М. Шляхи підвищення ефективності реалізації інвестиційних проектів в Україні / С. М. Скочиляс, С. П. Черничинець // Вчені записки : зб. наук. праць ун-ту КРОК. – 2012. – Вип. 32, т. 1. – С. 277-281.
 13. Скочиляс, С. М. Бізнес-моделі сучасних підприємств в контексті розвитку венчурного інвестування / С. М. Скочиляс // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2012. – Вип. 26. – C. 34-39.
 14. Скочиляс, С. М. Управлінські технології виявлення логістичних витрат підприємства / С. М. Скочиляс // Економіка, фінанси, право : всеукр. щомісяч. інворм.-аналіт. журн. – Київ : Аналітик, 2013. – Вип. 7. – С. 42-46.
 15. Скочиляс, С. М. Інтеграційний процес з урахування особливостей логістичного ланцюга [Електронний ресурс] / С. М. Скочиляс //  Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Т. 20. – С. 295-300.
 16. Скочиляс, С. Управлінські технології розвитку регіональних будівельних кластерів в Україні [Електронний ресурс] / Світлана Скочиляс // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2015. – Вип. 20. – С. 38-43.
 17. Скочиляс, С. М. Ефективні механізми управлінського впливу на інноваційні процеси в Україні / Світлана Мирославівна Скочиляс // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – Т. 27, № 1. – С. 73-79.
 18.  

МОНОГРАФІЇ:

 1. Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 450 с.
 2. Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин [та ін.] ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – 338 с.
 3. Скочиляс, С. М. Логістичні аспекти забезпечення збалансованого розвитку підприємств регіону [Текст] / С. М. Скочиляс // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 158-174.
 4. Управління енергоефективністю в сфері житлово-комунального господарства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, М. М. Шкільняк, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 300 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Литвин, Б. М. Економічні відносини в інвестиційно-будівельному комплексі : наук.-практ. посіб. / Б. М. Литвин, З. Б. Литвин, С. М. Скочиляс ; за ред. Б. М. Литвина.– Тернопіль : Економічна думка, 2007.– 224 с.
 2. Литвин, Б. М. Ринкові відносини в інвестиційному комплексі [Текст]: навч. посіб. /Б. М. Литвин, С. М. Скочиляс.– Тернопіль: Економічна думка, 2002.– 195 с.
 3. Інноваційний розвиток підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, С. М. Скочиляс. – Тернопіль : Принтер Інформ, 2015. – 224 с.