Серединська Віра Миколаївна

seredynska

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Серединская, Вера Николаевна Аналитическое обоснование портфеля заказов научных организаций : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.12. - Москва, 1993. - 199 с.
 2. Серединская Вера Ноколаевна Аналитическое обоснование портфеля заказов научных организаций : автореф. дисс. ... кандидата экономических наук : 08.00.12. - Москва, 1993. - 17 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Загородна, О. Оцінка потенційної кредитоздатності суб'єктів господарювання / О. Загородна, В. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2006.– Вип. 15.– С. 240-243.
 2. Серединська, В. М. Ставка роялти. Аналіз факторів формування / В. М. Серединська, О. М. Загородня // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. народ. госп-ва. – Тернопіль, 1997.– С. 50-55.
 3. Загородна, О. Аналіз боргових фінансових інструментів як передумова ефективних інвестиційних підприємств / О. Загородна, В. Серединська, І. Серединська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 161-167.
 4. Серединська, В. М. Деякі аспекти і категорії проектного аналізу / В. М. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 24-26.
 5. Загородна, О. Діагностика фінансового стану і стійкості функціонування підприємства / Ольга Загородна, Віра Серединська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 261-265.
 6. Серединська, В. Шляхи вдосконалення контролю і аналізу загальновиробничих витрат / В. Серединська, О. Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3(19). – С. 317-320.
 7. Загородна, О. Використання евристичних методів в аналізі та аудиті / О. Загородна, Серединська, // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 14-17.
 8. Загородна, О. Деякі питання практичного використання евристичних методів у розв’язанні аналітичних завдань / О. Загородна, В. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – № 14. – С. 41-47.
 9. Савченко, С. Особливості формування маркетингових витрат на хлібопекарних підприємствах [Електронний ресурс] / С. Савченко, В. Серединська // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 1. – С. 91-94.
 10. Серединська, В. Оцінка інноваційних альтернатив розвитку підприємства / Віра Серединська, Ольга Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 308-314.
 11. Серединська, В. М. Аналіз технічного рівня розвитку виробництва / В. М. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип.11, ч.1. – С. 59-62.
 12. Серединська, В. М. Роль інтерактивних методів навчання у викладанні обліково-аналітичних дисциплін / В. М. Серединська, С. І. Саченко //Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– С. 95-101.
 13. Серединська, В. М. Деякі питання аналізу реалізації продукції / В. М. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 43-46.
 14. Серединська, В. М. Використання евристичних методів в оцінці і відборі оптимального варіанту рекламної діяльності / В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 201-216.
 15. Загородна, О. Аналітичний процес і напрями його удосконалення / Ольга Загородна, Віра Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 51-53.
 16. Загородна, О. Оперативне управління грошовими потоками підприємства / Ольга Загородна, Віра Серединська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 100-104.
 17. Серединська, В. М. Аналітичне обґрунтування вибору варіантів інноваційного розвитку підприємства[Електронний ресурс] / В. М. Серединська, С. І. Саченко // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип. 36. – С. 346-348.
 18. Загородна, О. М. Факторинг і його використання в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства / О. М. Загородна, В. М. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч.1. – С. 111-116.
 19. Загородна, О. Аналітичне забезпечення політики фінансування підприємства / Ольга Загородна, Віра Серединська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 2. – С. 229-234.
 20. Саченко, С. І. Кадровий аудит в системі менеджменту підприємства / С. І. Саченко, В. М. Серединська //Система контролю : проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 57-61.
 21. Загородна, О. Аналітичне обґрунтування цінової політики підприємства / Ольга Загородна, Віра Серединська // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 136-143.
 22. Серединська, В. М. Аналіз системи нормування праці на підприємстві / Віра Миколаївна Серединська, Ольга Михайлівна Загородна, Ірина Володимирівна Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 19, № 2. – С. 136-147.
 23. Загородна, О. М. Аналітичне обґрунтування рішень у процесі фінансування господарської діяльності [Електронний ресурс] / О. М. Загородна, В. М. Серединська  // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фахов. вид. – 2016. – Вип. 9. – С. 781-786.
 24. Серединська, В. Аналітичне обгрунтування ціни на науково-технічну продукцію [Електронний ресурс] / Віра Серединська // Галицький економічний вісник.–  2013. – № 3 (42). – С. 97-102.
 25. Seredynska, I. The use of key performance indicators in strategic management of an enterprise [Electronic resource] / Iryna Seredynska, Vira Seredynska, Roman Fedorovych // Галицький економічний вісник. – Тернопіль : ТНТУ, 2014. – Т. 47, № 4. – С. 103-116.
 26. Серединская, В. М. Нормативный метод учета в стекольном производстве / В. М. Серединская, З. В. Гуцайлюк, М. И. Шеремета и др. / Стекло и керамика, научно-технический и производственный журнал. – М., 1987. – № 12. – С. 4-5.
 27. Серединская, В. М. Экономические проблемы научно-технического прогресса / В. М. Серединская // Машиностроитель : производ.-техн. журнал. – М., 1992. – № 2. – С. – 1-3.
 28. Серединська, В. М. Економічна оцінка інвестицій в умовах ринку / В. М. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : ТІНГ, 1994. – С. 68-73.
 29. Серединская, В. М. Проблемы анализа экономического риска / В. М. Серединская, О. М. Галушка // Научные записки : сб. научн. трудов каф. экон. анализа. – Тернополь : ТАНХ, 1995. – С. 34-39.
 30. Серединська, В. М. Оцінка конкурентоздатності продукції / В. М. Серединська, О. М. Загородна // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. –Тернопіль : ТАНГ, 1996. – С. – 46-52.
 31. Серединська, В. М. Аналіз факторів формування ставки роялті на ринку технологічних знань / В. М. Серединська, О. М. Загородна // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – Вип. 1. – С. 103-104.
 32. Серединська, В. М. Аналіз ціноутворюючих факторів на ринку технологічних знань             / В. М. Серединська, О. М. Загородна // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – Вип. 1. – С. 122-124.
 33. Серединська, В. М. Основні напрямки вдосконалення  методичної бази економічного аналізу / В. М. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 52-55.
 34. Серединська, В. М. Функціонально-вартісний аналіз, як засіб підвищення конкурентоздатності  / В. М. Серединська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 310-313.
 35. Серединська, В. М. Аналіз стимулювання збуту продукції / В. М. Серединська, О. М. Загородна, М. І. Сапачов // Наукові записки : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 47-57.              
 36. Серединська, В. М. Деякі питання аналізу фінансових результатів підприємства / В. М. Серединська // Наукові записки : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 1. – С. 18-21.
 37. Серединська, В. М. Аналіз у формуванні цінової політики підприємства / В. М. Серединська, О. М. Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 136-144.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Економічний аналіз : навч. посіб. / В. М. Серединська, О. М. Загородна, О. С. Білоус, Р. В. Федорович ; за ред. проф. Р. В Федоровича. – Тернопіль : Астон, 2007. – 414 с.
 2. Загородна, О. Проектний аналіз : навч.-метод. посіб. / О. Загородна, В. Серединська, Р. Федорович. – Тернопіль, 2001.
 3. Загородна, О. М. Теоретичні основи економічного аналізу : навч.- метод. посіб. / О. М. Загородна, В. М. Серединська, Р. В. Федорович. – Тернопіль, 2000.
 4. Загородна, О. Теорія економічного аналізу : підруч. / О. Загородна, Р. В. Федорович, В. М. Серединська. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. – 321 с.
 5. Загородна, О. М. Фінансовий аналіз : навч.-метод. посіб. / О. М. Загородна, В. М. Серединська, Р. В Федорович. – Тернопіль, 2001.
 6. Теорія економічного аналізу : підруч. / В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович; за ред. Р. В. Федоровича. – Тернопіль : Астон, 2006. – 368 с.
 7. Федорович, Р. В. Фінансовий аналіз / Р. В. Федорович, О. М. Загородна, В. М. Серединська. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 149 с.
 8. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович ; за ред. проф. Р. В. Федоровича. – вид. 2-ге переробл. і доповн. – Тернопіль : Астон, 2010. – 592 с.
 9. Серединська, В. М. Тренінг зі спеціальності "Облік і аудит" [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібн. / В. М. Серединська, Л. І. Боїла, С. І. Саченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 82 с.