Смачило Ірина Ігорівна

smathylo

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Смачило, Ірина Ігорівна Механізм управління сталим розвитком підприємств харчової промисловості [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Ігорівна Смачило.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 235 с.
 2. Смачило, Ірина Ігорівна Механізм управління сталим розвитком підприємств харчової промисловості [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Ігорівна Смачило.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Смачило, І. Вдосконалення управління підприємством на основі визначення статистичної динаміки ресурсу підприємства / Ірина Смачило // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.– 2009.– № 11.– С. 39-43.
 2. Смачило, І. Модельне обчислення показників інтенсивності оновлення виробничих фондів як засіб удосконалення управління виробничим підприємством [Електронний ресурс] / Ірина Смачило // Формування ринкової економіки. – К. : КНЕУ, 2009. – Вип. 22. – С. 685-692.
 3. Смачило, І. Оптимальне управління ресурсним забезпеченням виробничого підприємства [Електронний ресурс] / Ірина Смачило // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів : На- ціональний університет “Львівська політехніка”, 2009. – № 647. – С. 208-212.
 4. Тибінь, А. М. Вихідні умови й перспективи розвитку харчової промисловості України /А. М. Тибінь, І. І. Смачило // Вісник економічної науки України.– 2010.– № 1.– С. 118-125.
 5. Тибінь, А. Удосконалення управління підприємством в контексті сталого розвитку / Анатолій Тибінь, Ірина Смачило // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип.1. – С. 45-52.
 6. Смачило, І. І. Прогнозування сталого розвитку підприємства / І. І. Смачило // Економіка розвитку. – 2011. – № 2. – С. 109-113.
 7. Смачило, І. Шляхи удосконалення системи менеджменту туристичних організацій [Електронний ресурс] / Ірина Смачило // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія.. – Тернопіль, 2010. – № 2. – С. 191-197.
 8. Смачило, І. І. Методи управління сталим розвитком підприємства / І. І. Смачило // Економіка розвитку.– 2012.– № 2.– С. 115-120.
 9. Смачило, І. Сталий розвиток як стратегія управління підприємствами харчової промисловості /Ірина Смачило // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 170-172.
 10. Смачило, І. І. Принципи формування та структура механізму управління сталим розвитком підприємства [Електронний ресурс] / І. І. Смачило // Економіка розвитку. – 2013. – № 3. – С. 79-82.
 11. Смачило, І. І. Методика аналізу туристичних потоків та прибутку від туристичного бізнесу / І. І. Смачило, В. С. Мазур // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 222, т. ІV. – С. 987-993.
 12. Смачило, І. І. Застосування функціонально-вартісного аналізу в системі підтримки прийняття рішень / І. І. Смачило // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 226, т. І. – С. 236-241.
 13. Смачило, І. І. Основні положення формування механізму управління сталим розвитком підприємства / І. І. Смачило // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць.  – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – Вип. 240, т. V. – С. 1161-1165.
 14. Смачило, І. І. Формування концепції сталого розвитку в сучасній економічній думці / І. І. Смачило // Економіка розвитку. – Харків : ХНЕУ, 2008. – № 2 (46). – С. 102-103.
 15. Смачило, І. І. Сталий розвиток в умовах економічної нестабільності / І. І. Смачило // Економіка розвитку. – Харків : ХНЕУ, 2008. – № 3 (47). – С. 42-43.
 16. Смачило, І. І. Екологічні аспекти сталого розвитку / І. І. Смачило // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 248, т. ІІІ. – С. 522-527.
 17. Смачило, І. І. Кластерний аналіз показників сталого розвитку підприємств [Електронний ресурс] / І. І. Смачило // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Харків : Технологічний центр, 2013. ‒ № 2/2 (10). – С. 36-40.
 18. Смачило, І. І. Обгрунтування вибору методу оцінки діяльності підприємства [Електронний ресурс] / І. І. Смачило, Т. В. Смачило // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Харків : Технологічний центр, 2013. ‒ № 2/2 (10). – С. 40-42.
 19. Смачило, І. І. Інформаційне забезпечення в системі менеджменту туристичних підприємств [Електронний ресурс] / І. І. Смачило, С. П. Крамарчук // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Харків : Технологічний центр, 2014. ‒ № 3/3 (17). – С. 17-19.
 20. Смачило, І. І. Аспекти формування стратегії туристичного підприємства на засадах бенчмаркінгу [Електронний ресурс] / І. І. Смачило, С. П. Крамарчук // Економічний аналіз Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – № 2, т. 16. – С. 105-109.      
 21. Смачило, І. І. Соціальна відповідальність вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / І. І. Смачило, В. Я. Брич // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Харків : Технологічний центр, 2014. ‒ № 5/2 (19). – С. 36-39.       
 22. Смачило, І. І. Інформаційна підтримка механізму управління сталим розвитком підприємства [Електронний ресурс] / І. І. Смачило // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Харків : Технологічний центр, 2015. ‒ № 3/5 (23). – С. 15-19. 

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 23-24 лют. 2007 р.]. Ч. 1 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, З. М. Бойко, М. В. Буряк, Н. Д. Галапут, Е. Т. Карапетян, О. Р. Квасовський ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 396 с.
 2. Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення [Текст] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – 453 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Менеджмент [Електронний ресурс] : метод. вказівки / уклад. І. І. Смачило. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 63 с.