Юрчишин Тетяна Василівна

yurchishin t v

Кафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Юрчишин, Тетяна Василівна Речення узагальненого змісту: структурно-семантичний і комунікативно-прагматичний аспекти [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Т. В. Юрчишин ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. - Х., 2008. - 20 с.
 2. Юрчишин, Тетяна Василівна Речення узагальненого змісту: структурно-семантичний і комунікативно-прагматичний аспекти [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Юрчишин Тетяна Василівна ; Терноп. нац. пед. ун-т. ім. В. Гнатюка. - Т., 2007. - 209 c.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Юрчишин, Т. Комунікативно-прагматичні характеристики речень узагальненого змісту [Електронний ресурс] / Т. Юрчишин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль,2009. – № 17. – С. 30-37.
 2. Колісник, І. В дискусії народжується істина: [Про засідання круглого столу "Іноземні мови як мови фаху", відбувся 16 квітня 2007 р.] / І. Колісник, Т. Юрчишин // Університетська думка.– 2007.– трав.-червень (№7-8).– С. 5.
 3. Юрчишин, Т. В. Модусна категорія авторизації у стосунку до речень узагальненого змісту / Т. В. Юрчишин // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 7-8 квіт. 2011р.] / редкол. : Н. С. Лиса, Т. В. Юрчишин, Ю. О. Семенчук [та ін.] ; відп. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 136-138.
 4. Юрчишин, Т. В. Функціонально-семантичні ознаки речень узагальненого змісту [Електронний ресурс] / Т. В. Юрчишин // Філологічні трактати. – Суми : Видавництво Сумського державного університету, 2015. – Т. 7, № 2. – С. 135-141.
 5. Юрчишин, Т. В. Висловлення узагальненого змісту як експресиви [Електронний ресурс] / Т. В. Юрчишин // Наукові записки. Сер. Філологічна. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 53. – С. 277-280.
 6. Юрчишин, Т. В. Речення узагальненого змісту в сучасних синтаксичних дослідженнях [Електронний ресурс] / Т. В. Юрчишин // Філологічні студії : наук. вісник. – Кривий Ріг : Видавництво  Криворізького державного педагогічного університету, 2012. – Вип. 7. – С. 185-193.
 7. Юрчишин, Т. В. Висловлення узагальненого змісту як директиви [Електронний ресурс] / Т. В. Юрчишин, Т. М. Янкова // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. - 2016. - Вип. 10(3). - С. 257-261.
 8. Юрчишин, Т. В. Інваріантний характер семантичної структури речень узагальненого змісту [Електронний ресурс] / Т. В. Юрчишин // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. - 2015. - Вип. 59. - С. 247-249.
 9. Юрчишин, Т. В. Інваріантний характер семантичної структури речень узагальненого змісту [Електронний ресурс] / Т. В. Юрчишин // Лінгвістичні дослідження. - 2016. - Вип. 42. - С. 106-111.
 10. Юрчишин, Т. В. Функціональні параметри речень узагальненого змісту [Електронний ресурс] / Т. В. Юрчишин // Філологічні студії : наук. вісник. – Кривий Ріг : Видавництво  Криворізького державного педагогічного університету, 2011. – Вип. 6. – С. 532-539.
 11. Юрчишин, Т. В. Репрезентація узагальненого змісту в структурі складного речення [Електронний ресурс] / Т. В. Юрчишин // Мовознавчий вісник : зб. наук. праць. – Черкаси : Видавництво Черкаського національного  університету імені Б. Хмельницького, 2010. – Вип. 10. – С. 240-243.
 12. Юрчишин, Т. В. Комунікативна зумовленість узагальненого змісту [Електронний ресурс] / Т. В. Юрчишин // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії. – Рівне : Видавництво Рівненського державного гуманітарного університету,  2007. – Вип. 15. – С. 122-127.
 13. Юрчишин, Т. В. Узагальнено-особові конструкції в контексті сучасної наукової парадигми / Т. В. Юрчишин // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. –  Харків : Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2004. – № 632. – С. 105-109.
 14. Юрчишин, Т. В. З’ясування підходів до визначення статусу узагальнено-особових конструкцій впродовж історії синтаксичної науки / Т. В. Юрчишин // Нова філологія. – Запоріжжя : Видавництво Запорізького державного університету, 2003. – № 2 . – С. 21-27. 
 15. Юрчишин, Т. В. Лексико-семантична організація складних конструкцій узагальненого змісту / Т.В. Юрчишин // Південний архів : зб. наук. праць. Філологічні науки. – Херсон : Видавицтво Херсонського державного педагогічного університету, 2002. – Вип. ХІV. – С. 311-314.
 16. Юрчишин, Т. В. Складні конструкції узагальненого змісту в сучасній українській мові / Т. В. Юрчишин //  Нова філологія.  – Запоріжжя : Видавництво Запорізького державного університету, 2001. – № 2 (11). –  С. 81-87.
 17. Юрчишин, Т. В. Лексико-семантична структура  синтаксичних конструкцій узагальненого змісту / Т. В. Юрчишин // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць. – Харків : Видавництво Харківського державного педагогічного університету імені Г. Сковороди, 2001. – Вип. 6. – С. 106-111.
 18. Юрчишин, Т. В. Лексико-семантична структура  синтаксичних конструкцій узагальненого змісту / Т. В. Юрчишин //  Наукові записки. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : Видавництво ТДПУ, 2000. – Вип. ІІ. – С. 225-229.
 19. Юрчишин, Т. В. Висловлення узагальненого змісту як репрезентативи  / Т. В. Юрчишин // Актуальні проблеми слов’янської філології. Сер. Лінгвістика і літературознавство.  – Бердянськ : Видавництво   Бердянського державного педагогічного університету, 2012. – Вип. ХХIV, ч. IV  – С. 412-421.
 20. Юрчишин, Т. В. Ознаки мовленнєвих ситуацій, що реалізують узагальнення  / Т. В. Юрчишин // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Вип. 5 – С. 202-205.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.