Яцишин Світлана Романівна

yatsushyn

Кафедра обліку в державному секторі економіки та сфері послуг

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікаці

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Яцишин, Світлана Романівна Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції у швейному виробництві [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Світлана Романівна Яцишин.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 194 с.
 2. Яцишин, Світлана Романівна Облік витрат та процес калькулювання собівартості продукції у швейному виробництві [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Світлана Романівна Яцишин.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 19 с.

Статті:

 1. Каплун, О. Контроль якості проведення аудиту ефективності / О. Каплун, С. Яцишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 282-284.
 2. Яцишин, С. Р. Методи обліку витрат та методи обліку калькулювання собівартості продукції : сутність та співвідношення / С. Р. Яцишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - Вип. 13, ч. 2. - С. 78-80.
 3. Хаблюк, О. Державний фінансовий контроль виконання бюджетних програм: форми та методи / Оксана Хаблюк, Світлана Яцишин // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 351-353.
 4. Яцишин, С. Р. Витрати на оплату праці: питання удосконалення їх обліку на сучасному етапі господарювання / С. Р. Яцишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 148-151.
 5. Яцишин, С. Р. Методика обліку втрат від браку та її вдосконалення у швейному виробництві / С. Р. Яцишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 175-178.
 6. Яцишин, С. Р. Витрати виробництва в механізмі функціонування ринкової економіки / С. Р. Яцишин // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 86-88.
 7. Яцишин, С. Теоретичні аспекти та нормативні вимоги щодо зміни облікової політики підприємства[Електронний ресурс]/ Світлана Яцишин, Мар’яна Цюпак.
 8. Яцишин, С. Р. Аспекти формування облікової політики підприємства [Електронний ресурс] / С. Р. Яцишин // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – 2001. – Вип. 8, ч. 4. – С. 491-498.
 9. Яцишин, С. Групування витрат виробництва за місцями виникнення та центрами відповідальності / Світлана Яцишин // Наука молода : зб. наук. праць молод вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 3. – С. 122-125.
 10. Яцишин, С. Вплив організаційно-технологічних особливостей швейної промисловості на організацію обліку витрат діяльності [Електронний ресурс] / Світлана Яцишин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль : РВЦІФ ТДПУ «Літопис», 2000. – № 6. – С. 125-128.
 11. Яцишин, С. Організація і методологія обліку витрат на промислових підприємствах у сучасних умовах господарювання / Світлана Яцишин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2001. - Вип. 12. - С. 112-116.
 12. Яцишин,С. Р. Облікова політика: формування та контроль за її дотриманням [Електронний ресурс] / С. Р. Яцишин // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип.36. – С.464-467.
 13. Яцишин, С. Р. Запаси установ державного сектору економіки: оцінка та переоцінка / С. Р. Яцишин // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 16. – С. 159-163.
 14. Бенько, І. Д. Форми організації підприємств у процесі укрупнення [Електронний ресурс] / І. Д. Бенько, С. Р. Яцишин // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2015. – № 2 (27). – С. 98-108.
 15. Бенько, І. Д. Організація внутрішнього контролю на підприємствах зв’язку [Електронний ресурс] / І. Д. Бенько, С. Р. Яцишин // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2014. – Вип. 710-711. – С. 153-158.
 16. Яцишин, С. Р. Деякі аспекти конкурентноздатності продукції легкої промисловості та методика її оцінки / С. Р. Яцишин // Торгівля, комерція, підприємництво : зб.наук. праць. Ринкова інфраструктура: суть, функції та побудова. – Львів : видавництво ЛКА, 2001. – С. 15-21.
 17. Яцишин, С. Р. Удосконалення планування витрат діяльності в умовах функціонування ринкових механізмів господарювання / С. Р. Яцишин // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – Хмельницький : видавництво ТУП, 2000. – Ч. 1, № 4. – С. 40-44.
 18. Яцишин, С. Р. Особливості калькулювання собівартості в умовах формування ринкових відносин / С. Р. Яцишин // Вісник національного університету «Харківський політехнічний інститут» : зб. наук. праць. Технічний прогрес та ефективність виробництва. – Харків : НТУ «ХПІ», 2001. – Вип. 24. – С. 35-38.
 19. Яцишин, С. Р. Аналіз релевантної інформації в управлінні витратами / С. Р. Яцишин // Економічний аналіз. Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 1. – С. 130-132.
 20. Яцишин, С. Р. Розвиток та економічний зміст категорії витрати виробництва / С. Р. Яцишин // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 8. – С. 149-152.
 21. Яцишин, С. Р. Економічний зміст категорій «витрати виробництва» та «собівартість» в процесі трансформації бухгалтерського обліку до умов ринкової економіки / С. Р. Яцишин // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький, 2005. – Т. 3, № 6. – С. 218-222.
 22. Яцишин, С. Р. Витрати на утримання та експлуатацію устаткування: проблеми обліку та розподілу / С. Р. Яцишин // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2007. – № 2 (13). – С. 122-128.
 23. Яцишин, С. Р. Наслідки змін облікової політики щодо її аспектів формування / С. Р. Яцишин // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2012. – Вип. 11, ч. 3. – С. 264-267.
 24. Яцишин, С. Р. Досвід країн ЄС у формуванні облікової політики підприємств з врахуванням вимог Європейського законодавства [Електронний ресурс] / С. Р. Яцишин // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. видання. – 2015. – Вип. 6.
 25. Яцишин, С. Р. Форми реорганізації підприємств у процесі укрупнення [Електронний ресурс] / С. Р. Яцишин, І. Д. Бенько // Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-вироб. журнал. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2 (27). – С. 98-108.
 26. Яцишин, С. Р. Консолідація фінансової звітності: історичні передумови виникнення та розвитк [Електронний ресурс] / С. Р. Яцишин, О. А. Хаблюк // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2017. - Т. 22, Вип. 3. - С. 185-189.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Лучко, М. Р. Консолідація фінансової звітності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, С. Р. Яцишин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 281 с.
 2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, І. Д. Бенько, С. Р. Яцишин, Н. Г. Мельник. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 389 с.