Ясишена Валентина Валеріївна

yasishena-valentina-valeryivna

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент 

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ясишена, Валентина Валеріївна Грошові потоки підприємств швейної промисловості : облік, аналіз і аудит [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Валентина Валеріївна Ясишена. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 280 с.
 2. Ясишена, Валентина Валеріївна Грошові потоки підприємств швейної промисловості : облік, аналіз і аудит [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Валентина Валеріївна Ясишена. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 20 с.

Статті:

 1. Ясишена, В. Сутність грошових потоків підприємств та їх класифікація / Валентина Ясишена // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. –Тернопіль :Економічна думка, 2008.–Вип.2 (18).– С.321-324.
 2. Ясишена, В. В. Теоретичні аспекти аналізу грошових потоків підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Ясишена // Економічний простір.– 2008.– № 16.– С.123- 131.
 3. Ясишена, В. В. Методика проведення аналізу грошових потоків підприємств / В. В. Ясишена, І. М. Сисоєва // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 131-139.
 4. Ясишена, В.В. Відображення дебіторської заборгованості в обліковій політиці підприємств [Електронний ресурс] / В.В. Ясишена, І. М. Сисоєва // Ефективна економіка. – 2012. – № 10.
 5. Ясишена, В. В. Організаційні засади управлінського обліку грошових потоків за центрами фінансової відповідальності [Електронний ресурс] / В. В. Ясишена // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 279-285.
 6. Ясишена, В. В. Економічний зміст та класифікація нематеріальних активів для цілей бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / В. В. Ясишена // Ефективна економіка. – 2013. – № 8.
 7. Головай, Н. М. Дослідження ролі та місця бухгалтерського обліку в сучасній системі управління [Електронний ресурс] / Н. М. Головай, В. В. Ясишена // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – Херсон, 2014. – Вип. 5, ч. 4. – С. 176-178.
 8. Ясишена, В. В. Систематизація основних елементів управління грошовими потоками підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Ясишена, Л. І. Пославська // Економічний простір. - 2016. - № 106. - С. 241-254.
 9. Ясишена, В. В. Напрямки розвитку сфери послуг у Вінницькій області / В. В. Ясишена, І. М. Сисоєва // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 16. – С. 145-154.
 10. Ясишена, В. В. Діяльність підприємств сфери послуг м. Вінниці / В. В. Ясишена, І. М. Сисоєва // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 16. – С. 300-306.
 11. Ясишена, В. В. Шляхи підвищення ефективності аудиту грошових коштів / В. В. Ясишена // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : зб. наук. праць. – К. : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2008. – Вип. 1. – С. 117-118.
 12. Ясишена, В. В. Інформативність Звіту про рух грошових коштів в системі менеджменту / В. В. Ясишена // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 3 (18). – С. 127-131.
 13. Ясишена, В. В. Облік, аналіз і аудит як підсистеми формування інформації щодо грошових потоків підприємств / В. В. Ясишена // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 5 (20). – С. 148-153.
 14. Гордополова, Н. В. Методика аудиту звіту про рух грошових коштів / Н. В. Гордополова, В. В. Ясишена // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – Вип. 23. – С. 111-116.
 15. Ясишена, В. В. Формування грошових потоків підприємств швейної промисловості / В. В. Ясишена // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2009. – Вип. № 3 (23). – С. 128-135.
 16. Ясишена, В. В. Еволюція грошей та їх сутність / В. В. Ясишена // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2010. – Вип. № 1 (25). – С. 46-51.
 17. Ясишена, В. В. Методика прогнозування грошових потоків / В. В. Ясишена // Економічні науки : зб. наук. праць. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. – Вип. 7 (25), ч. 3. – С. 564-572.
 18. Ясишена, В. В. Еквіваленти грошових коштів: проблеми визнання та обліку / В. В. Ясишена // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2010. – Вип. 25, ч. І. – С. 134-139.
 19. Ясишена, В. В. Оцінка якості управління грошовими потоками підприємств / В. В. Ясишена, І. В. Мельничук // Економічний простір. – 2012. – № 59. – С. 304-313.
 20. Ясишена, В. В. Аналіз і оцінка інвестиційних проектів підприємства / В. В. Ясишена // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2012. – № 2 (34). – С. 112-116.
 21. Ясишена, В. В. Облікові критерії оцінки нематеріальних активів / В. В. Ясишена // Економічний простір. – 2013. – № 75. – С. 276-285.
 22. Ясишена, В. В. Методичні аспекти амортизації нематеріальних активів / В. В. Ясишена // Ефективна економіка. – 2014. – № 9.
 23. Ясишена, В. Аналіз дисертаційних досліджень, присвячених проблемам обліку, аналізу і аудиту нематеріальних активів в Україні / Валентина Ясишена // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 3. – С. 79-95.
 24. Ясишена, В. Еволюція нематеріальних активів у площині соціально-економічних концепцій розвитку економіки / Валентина Ясишена // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2018. – Вип. 4. – С. 134-144.
 25. Задорожний, З.-М. Удосконалення нормативно-правового забезпечення обліку у сфері нематеріального виробництва / Зеновій-Михайло Задорожний, Валентина Ясишена // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2019. – Вип. 2. – С. 123-133.