Грубінко Андрій Васильович

grubnko

Кафедра теорії та історії держави і права 

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Грубінко, Андрій Васильович Українсько-британські відносини у 1991-2004 рр. (політичне та військове співробітництво) : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Т., 2006. — 216 арк.
 2. Грубінко, Андрій Васильович Українсько-британські відносини у 1991-2004 рр. (політичне та військове співробітництво) : автореф. дис ... канд. іст. наук: 07.00.02 / Андрій Васильович Грубінко . – Полтава : 2007 . – 20 с.
 3. Грубінко, Андрій Васильович Участь Великої Британії у процесі становлення і розвитку Спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу (1990-2016 рр.) : дис... докт. іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія / Інститут історії України Національної академії наук України, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» Міністерства освіти і науки України. — Київ, 2018. — 549 арк.
 4. Грубінко, Андрій Васильович Участь Великої Британії у процесі становлення і розвитку Спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу (1990-2016 рр.) : автореф. дис ... докт. іст. наук: 07.00.02 – всесвітня історія / Андрій Васильович Грубінко . – Ужгород : 2018 . – 40 с.

Публікаці

СТАТТІ:

 1. Грубінко А. В. Російський фактор у міждержавних взаєминах України та Великої Британіїна межі ХХ і ХХІ століть [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2007. – Вип. 13. – С. 60-68.
 2. Грубінко А. В. Позиція Великої Британії з питань майбутнього Західноєвропейського Союзу (90-ті роки ХХ ст.) / А. В. Грубінко // Університет. – 2009. – №5 (31). – С. 47-56.
 3. Грубінко А. В. Велика Британія біля витоків європейської політики безпеки і оборони: роль, пріоритети, суперечності / А. В. Грубінко // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наук. праць. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2009. – Вип. 87. – ч.ІІ. – С. 18-28.
 4. Грубінко А. В. Звичаєве право в системі правової освіти: повернення до витоків українського права / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідей ХІ Всеукр. наук.-прат. конф. “Формування правової держави в Україні: проблеми і персп.” (Тернопіль, 24 квітня 2009р.). – 2009. – С. 14-19.
 5. Грубінко А. В. Європейська політика Великої Британії у партійно-політичному вимірі: консервативні традиції з ліберальним відтінком [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. –2010. – Вип. 5. – ч. 1. – С. 159-165.
 6. Грубінко А. В. Європейська політика Великої Британії та Україна у вимірах сучасності : засадничі підходи та пріоритети співпраці [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Наукові виклади. – 2006 . – № 5. – С. 10-17.
 7. Грубінко А. В. Лісабонський договір та юридичне закріплення спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Юридичний журнал. – 2010. – № 7. – С. 33-35.
 8. Грубінко А. В. Формування історико-правових компетенцій у майбутнього правника /А. В. Грубінко [Електронний ресурс] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Сер.Філософія, політологія. – 2010. – № 94-96. – С. 51-54.
 9. Грубінко А. В. Україна у зовнішній політиці Великої Британії: новітній етап міждержавних відносин (2005 – 2009 рр.) [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: міжвідомчий збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 19. – С. 285-302.
 10. Грубінко А. В. Концептуальні підходи до проблеми політико-правового устрою Європейського Союзу / А. В. Грубінко // Юридичний журнал. – 2011 – № 6. – С. 58 - 62.
 11. Грубінко А. В. Лісабонський договір і юридичне закріплення прав людини в ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідейкруглого столу До дня захисту прав людини “Проблеми реалізації і захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні” (Тернопіль, 8 грудня 2011 р.). – 2011. – С. 29-32.
 12. Грубінко А. В. Військово-політична співпраця Великої Британії й Франції як фактор розвитку Спільної політики безпеки й оборони ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин: статті та матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ, 12-13 квітня 2011 р.). –2011. – С. 356-360.
 13. Грубінко А. В. Формування спільної зовнішньої політики і політики безпеки ЄС на етапі прийняття Маастрихтського договору: позиція Великої Британії [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2012. – № 6. – С. 25-36.
 14. Грубінко А. В. Концептуальний вимір сутності Європейського Союзу: проблема оптимальної моделі інтеграції [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідей ХІV Всеукр. наук.-прат. конф. “Формування правової держави в України: проблеми і перспективи” (Тернопіль, 20 квітня 2012 р.). – 2012. – С. 20-24.
 15. Грубінко А. В. Форми і засоби індивідуальної роботи студентів при вивченні навчальної дисципліни “Історія держави і права зарубіжних країн” [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮФ ТНЕУ. – 2012. – Вип. 2. – С. 12-18.
 16. Грубінко А. В. Формування історико-правових компетенцій у майбутнього правника [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Все для юриста. – 2009. – № 11(89). – С. 123-127.
 17. Грубінко, Андрій Формування історико-правових компетенцій у майбутнього правника / Андрій Грубінко // Юридичний журнал.– 2009.– № 11.– С. 123-127.
 18. Грубінко, А. В. Визначення аптимальної моделі розвитку Європейського Союзу: теоретико-концептуальний вимір інтеграції / А. В. Грубінко // Актуальні проблеми правознавства. – 2013. – Вип. 1 (3). – С. 28-35.
 19. Грубінко, А. В. Участь Великої Британії у зовнішній політиці і політиці безпеки ЄС: теоретико-концептуальний вимір [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Молодий вчений. – 2015. – № 2 (17), ч. 1. – С. 12-16.
 20. Грубінко, А. В. Участь Великої Британії у європейській політичній  інтеграції: між атлантизмом та європеїзмом [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Європейські історичні студії. – 2015. – № 1. – С. 6-17.
 21. Грубінко, А. В. Взаємодія держав “Великої трійки” в системі зовнішньої політики та політики безпеки ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Зовнішні справи. – 2015. – № 4. – С. 6-9.
 22. Грубінко, А. В. Вплив Великої Британії на розвиток СПБО ЄС у контексті євроатлантичного співробітництва (1990-2015) [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Вісник Львівського університету. Сер. Міжнародні відносини. – 2015. – Вип. 36, ч. 3. – С. 92-99.
 23. Грубінко, А. В. Криза системи європейської безпеки в умовах російсько-українського конфлікту: стратегічні підходи та інтереси Великої Британії [Електронний ресурс] // А.В. Грубінко // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки : міжвід. зб. наук. праць. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2015. – С. 232-250.
 24. Грубінко, А. В. Атлантизм як принцип і фактор зовнішньої політики Великої Британії у сфері європейської політичної інтеграції: теоретико-концептуальний аналіз / А.В. Грубінко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету : зб. наук. праць. – Рівне : О. Зень, 2015. – Вип. 26. – С. 168-171.
 25. Грубинко, А. В. Влияние американского фактора на участие Великобритании во внешней политике и политике безопасности ЕС: история и современность [Электронный ресурс] / А.В. Грубинко // Гуманитарные научные исследования. – 2015. – № 2.
 26. Грубинко, А. В. Роль Великобритании в формировании внешней политики ЕС в контексте ведущих теорий евроинтеграции [Электронный ресурс] / А.В. Грубинко // Вестник МГИМО-Университета. – 2015. – №1 (40). – С. 18-28.
 27. Grybinko, A. The historical periods of participating Great Britain in Common Security and Defens Policy of EU / A. Grybinko // British Journal of Science, Education and Culture. – London: London University Press, 2015. – №. 1 (7) (January-June), vol.III. – P. 651-657.
 28. Грубинко, А. В. Последствия войны в Ираке 2003 года для участия Великобритании в европейской военно-политической интеграции / А.В. Грубинко // International Scientific and Practical Congress “Scientific Achievements 2015“, 20 February 2015 inVienna (Austia). – Prague: Publishing Center of The International Scientific Association “Science & Genesis”, 2015. – Vol. 2. – P. 193-197.
 29. Grybinko, A. International Interests of Great Britain in the Conditions of Modern Crisis of the European Security System / A. Grubinko // Historia i Polityka . – Torun: Nicolas Copernicus University. – 2015. – No 14 (21). – P. 67-83.
 30. Грубінко, А. В. Спільна зовнішня політика і політика безпеки ЄС в контексті сучасних теорій євроінтеграції: структурно-функціональний аналіз [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Науковий вісник Ужгородського національного університету.– Сер. Право. – 2012. – Вип. 19,т 4. – С. 202 -206.
 31. Грубінко, А. В. Права жінок у філософсько-правовій думці і практиці: зарубіжний та вітчизняний досвід [Електроннийресурс] / А.В. Грубінко // Форум права. – 2013. – № 1. – С. 221-228.
 32. Грубінко, А. В. Система євро-атлантичної безпеки в умовахсучасного загострення військово-політичного протистояння на Сході Європи [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко.
 33. Грубінко, А. В. Концептуальні підходи до періодизації загальної історії держави і права [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 47-52.
 34. Грубінко, А. В. Вплив Британо-французського військово-політичного співробітництва на формування і розвиток спільної політики безпеки і оборони ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2010. – Вип. 16. – С. 139-149.
 35. Грубінко, А. В. Європейська політика Великої Британії в контексті проблем та перспектив розвитку СЗППБ ЄС (2010-2014 рр.) [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. 41. – С. 175-181.
 36. Грубінко, А. Періоди і фактори розвитку політики Великої Британії щодо спільної зовнішньої і безпекової політики ЄС ( 1990-2014 рр.) [Електронний ресурс] / Андрій Грубінко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Наукові записки Рівнеського державного гуманітарного університету : зб. наук. праць. – Рівне: О. Зень, 2014. – Вип. 25. – С. 261-264.
 37. Грубінко, А. В. Проблеми і перспективи запровадження суду присяжних у системі судочинства України: зарубіжний досвід та вітчизняна практика [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко, Н. М. Ярчук // Юридичний науковий електронний журнал. – 2014. – № 1. – С. 11-15.
 38. Грубінко, А. Європейська політика Великої Британії після приходу до влади коаліції консерваторів і ліберальних демократів [Електронний ресурс] / Андрій Грубінко // Історична панорама : зб. наук. статей ЧНУ. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 15. – С. 175-181.
 39. Грубінко, А. В. Компетентнісний підхід при підготовці фахівця правника [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010. – Вип. 94-96. – С. 51-54.
 40. Грубінко, А. В. Общая внешняя политика и политика безопасности Европейского Союза в европейской стратегии Великобритании: проблема лидерства [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Сборник материалов VI Международной научно-практ. конф. “Современные аспекты общественно-политического развития России и стран мира” (Краснодар, РФ, 25 января 2013 г.). – Краснодар: Пресс-Имидж, 2013. – С. 37-40.
 41. Грубінко, А. В. Дихотомія США-ЄС у зовнішній політиці Великої Британії та її вплив на участь країни у військово-політичному вимірі євроінтеграції [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // II “Американские студии”: Сборник докладов междунар. науч. конф. (22 ноября 2013 г., Симферополь) / Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского; От. ред. Д.В. Дорофеев. – Симферополь, 2013. – С. 50-66.
 42. Грубінко, А. В. Імперативи стратегії Великої Британії щодо розвитку Спільної зовнішньої політики і політики безпеки Європейського Союзу [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідей ХV Всеукр. наук.-практ. конф. “Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи” (Тернопіль, 19 квітня 2013 р.). – Тернопіль: Вектор, 2013. – С. 12-17.
 43. Грубинко, А. В. Оцінювання навчальних досягнень студента в кредитно-трансферній системі (на прикладі історико-правових дисциплін) [Електронний ресурс] / А. В. Грубинко // Матеріали ХVI Всеукраїнської науково-практичної конференції “Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової реальності: генезис та напрями вдосконалення”, м. Тернопіль, 11 квітня 2014 року. – Тернопіль: Терно-граф, 2014. – С. 24-29.
 44. Грубінко, А. В. Провідні наукові концепції і підходи до періодизації загальної історії держави і права [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідей наук.-практ. конф. “Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи” (Тернопіль, 2011 р.). – Тернопіль: 2011. – С. 41-45.
 45. Грубінко, А. В. Україна у зовнішній політиці Великої Британії: новітній етап міждержавних відносин (2005 – 2009 рр.) / А.В. Грубінко // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: міжвідомчий збірник наукових праць. – К.: Ін-т Історії України НАНУ, 2010. – Вип. 19. – С. 285-302.
 46. Грубінко, А. В. Юридичне закріплення спільної зовнішньої політики і політики безпеки у Лісабонському договорі ЄС [Електронний ресурс] / А. В. Грубінко // Збірник тез доповідей наук.-практ. конф. “Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи” (Тернопіль, 2010 р.). – Тернопіль: 2010. – С. 18-24.
 47. Грубінко, А. В. Правове закріплення розвитку СЗППБ в контексті інтересів країн-членів ЄС (на прикладі Великої Британії) [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. “Український та зарубіжний досвід реформування національної правової системи в контексті інтеграційних процесів” (Львів, 7-8 вересня 2012 р.). – Львів, 2012. – С. 45-47.
 48. Грубінко, А. В. Президент у механізмі здійснення державної влади: вітчизняний і зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко.
 49. Грубінко, А. В. Військово-політична співпраця Великої Британії й Франції як фактор розвитку спільної політики безпеки й оборони ЄС [Електронний ресурс] / А.В. Грубінко.
 50. Грубінко, А. Шлях до брексіту: суспільно-політичний вимір участі Великобританії у процесах європейської інтеґрації [Текст] / А. Грубінко // Український історичний журнал. – 2019. – № 6. – C. 126-141.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Грубінко, А. Українсько-британські відносини 1991-2004 [Текст]: монографія / А. Грубінко.– Тернопіль: ДНПУ ім. В. Гнатюка, 2005.– 336 с.
 2. Грубінко, А. В. Велика Британія в системі європейської зовнішньої і безпекової політики (1990 - 2016 рр.) [Текст] = Great Britan in the European foreign and security policy system (1990 - 2016) : монографія / А. В. Грубінко. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 640 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Грубінко, А. В. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : слов.-довід. ; навч.-метод. посіб. / А. В. Грубінко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 124 с.
 2. Грубінко, А. В. Історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / А. В. Грубінко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 392 с.
 3. Грубінко, А. В. Історія держави і права зарубіжних країн та римське право [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. В. Грубінко. - Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. - 384 с.
 4. Грубінко, А. Правове забезпечення екологічної безпеки в умовах військового конфлікту : міжнародний досвід і вітчизняні реалії [Електронний ресурс] / А. Грубінко, А. Кучер. - Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. - 52 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Юридична деонтологія і професійна етика та логіка для юристів [Текст] : навч.-метод. практ. / авт.-уклад. А. В. Грубінко, В. М. Кравчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 108 с.
 2. Грубінко, А. В. Юридична деонтологія і професійна етика та логіка для юристів [Текст] : навч.-метод. практ. / А. В. Грубінко, В. М. Кравчук. - Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. - 120 с.
 

Гудзь Наталія Василівна

gudz

Кафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гавришко, Наталія Василівна Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності : управлінський аспект (на прикладі підприємств хіміко-фармацевтичної промисловості України) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Наталія Василівна Гавришко. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 19 с.
 2. Гавришко, Наталія Василівна Облік і аналіз маркетингової та збутової діяльності: управлінський аспект (на прикладі підприємств хіміко-фармацевтичної промисловості України) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Наталія Василівна Гавришко. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 256 с.

Публікації

Статті:

 1. Гудзь, Н. В. Облік: наука чи ремесло? Які перспективи? / Н. В. Гудзь // Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції. – Тернопіль, 2007. – С. 165-168.
 2. Гудзь, Н. Баланс як метод обліку та форма звітності / Н. Гудзь, Н. Підлужна // Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 219-223.
 3. Гавришко, Н. Амортизація та знос в теорії обліку: проблема дефеніцій / Наталія Гавришко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 17.– С. 212-215.
 4. Ярощук, С. Аналіз ліквідності: проблеми узгодженості розрахунку показників / Світлана Ярощук, Наталія Гавришко // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 91-93.
 5. Гавришко, Н. Взаємозв'язок економічних понять: фінансовий стан підприємства, платоспроможність, фінансова стійкість, ліквідність / Наталія Гавришко, Світлана Ярощук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон.ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 15. – С. 107-110.
 6. Гавришко, Н. Використання даних бухгалтерського обліку для прийняття рішень / Наталія Гавришко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С.226-229.
 7. Гавришко, Н. Оцінка фінансових інвестицій у бухгалтерському обліку / Наталія Гавришко, Володимир Бабій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2003. – № 14. – С.175-179.
 8. Гавришко, Н. Порівняльна характеристика економічних категорій «маркетинг» і «збут» [Електронний ресурс] / Наталія Гавришко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 11. – С. 55-60.
 9. Микитюк, Н. Я. Фінансова та інвестиційна діяльність у системі обліку [Електронний ресурс] / Н. Я. Микитюк, Н. В. Гудзь // Інноваційна економіка. – 2011. – № 7. – С. 113-116.
 10. Гавришко, Н. В. Формування інформації про інвестиційну та фінансову діяльність підприємства в системі фінансового обліку / Н. В. Гавришко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 20-25.
 11. Гавришко, Н. Аналіз ефективності використання методів амортизаційних відрахувань / Н. Гавришко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12. – С. 24-26.
 12. Гавришко, Н. В. Аналіз показників збуту в умовах ринку // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 131 –133.
 13. Гавришко, Н. В. Відображення в обліку витрат на забезпечення якості продукції / Н. В. Гавришко // Актуальні проблеми на сучасному етапі та перспективи розвитку фінансово-кредитного механізму АПК. – Кам'янець-Подільськ : Інститут бізнесу і фінансів, кафедра фінансів і кредиту Подільського державного аграрно-технічного університету, 2006. – Вип 15, т. 3. – С. 505-513.
 14. Гавришко, Н. В. Внутрішня звітність / Н. В. Гавришко // Проблеми економіки України / відпов. за вип. проф. М. С. Пушкар. – Тернопіль : АФ "Меркурій", 1997. – Вип. 6. – С. 29-31.
 15. Гавришко, Н. В. Впровадження концепції маркетингу на підприємствах національної фарміндустрії // Придніпровський вісник. Економіка. – 1998. – № 41(108). – С. 94-99.
 16. Гавришко, Н. В. Диференціація й інтеграція системи обліку / Н. В. Гавришко // Галицький економічний вісник. – № 4(25). – 2009. – С. 107-115.
 17. Гавришко, Н. В. Застосування маркетингових принципів в обліку виробничих і позавиробничих витрат // Вісник ТАНГ. – 1998. – № 4. – С. 82-84.
 18. Гавришко, Н. В. Збутова діяльність підприємства в ринкових умовах / Н. В. Гавришко // Проблеми економіки України / відпов. за вип. проф. М.С. Пушкар. – Тернопіль: АФ "Меркурій", 1996. – Вип. 5. – С. 18-22.
 19. Гавришко, Н. В. Маркетингові витрати: їх доцільність та особливості обліку / Н. В. Гавришко // Формування економічних відносин в умовах ринку. – Тернопіль : ІОА, 1997. – Вип. 1. – С. 204-205.
 20. Гавришко, Н. В. Основні напрямки вдосконалення бухгалтерського обліку збутових витрат // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький: Економічні науки. – 1999. – № 4. – С. 65-67.
 21. Гавришко, Н. В. Особливості аналізу маркетингової діяльності / Н. В. Гавришко // Формування економічних відносин в умовах ринку. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 178-182.
 22. Гавришко, Н. В. Сегментна звітність в системі аналітичного обліку збутової діяльності фармаце-втичного підприємства // Придніпровський вісник. Економіка. – 1998. – № 48. – С. 1-5.
 23. Гавришко, Н. В. Функціонально-вартісний аналіз маркетингу нового продукту та особливості обліку витрат на його здійснення / Н. В. Гавришко // Формування економічних відносин в умовах ринку. – Тернопіль : ІОА, 1997. – Вип. 1. – С. 135-137.
 24. Гудзь, Н. Відображення в обліку інформації про витрати і доходи від інвестиційної та фінансової діяльності / Н. Гудзь // Збірник наукових праць Черкаського технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – Вип. 27, ч. 3. – С. 84–88.
 25. Гудзь, Н. Г. Влияние рекламы на жизненный цикл туристического продукта / Н. Г. Гудзь, Г. Д. Леонова // Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. – 2005. – № 9. – С. 164-170.
 26.  Гавришко, Н. В. Облік витрат на маркетингову діяльність / Н. В. Гавришко // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 370-376.
 27. Гавришко, Н. В. Адаптація національної системи обліку процесу реалізації до міжнародних стандартів обліку (МСБО) // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : АФ "Меркурій", 1999. – Вип. 7. – С. 26-31.
 28. Гавришко, Н. В. Формування інформації про збут продукції в системі фінансового обліку / Н. В. Гавришко, Н. Я. Микитюк // Проблеми економіки України : зб. наук. праць;  відпов. за вип. проф. М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. Вип. 8. – С. 68-74.
 29. Гавришко, Н. В. Погляди зарубіжних економістів на предмет бухгалтерського обліку як науки: історичний аспект / Н. В. Гавришко // Проблеми економіки України : зб. наук.праць;  відпов. за вип. проф. М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. –  Вип. 9. – С. 49-53.
 30. Гудзь, Н. В. Послідовність розробки і впровадження системи контролінгу витрат виробництва / Н. В. Гудзь, В. М. Панасюк // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2005. – Вип. 10. – С. 109-115.
 31. Гудзь, Н. Витрати на поліпшення основних засобів в системі обліку /Наталія Гудзь,  Андрій Кузик // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2009. – Вип. 13. – С.41-44.
 32. Гудзь, Н. Окремі аспекти логістизації процесу збуту на підприємствах з виготовлення цукру / Наталія Гудзь, Олена Пасічник // Проблеми економіки України : зб. наук. праць.  – Тернопіль, 2009. – Вип. 13. – С.45-49.
 33. Гудзь, Н. Визначення собівартості випущеної з виробництва готової продукції / Наталія Гудзь, Володимир Вислоцький // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2009. – Вип. 13. – С.104-108. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Гудзь, Н. В. Проблеми обліку фінансової та інвестиційної діяльності [Текст] / Н. В. Гудзь // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 163-174.
 2. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.
 3. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Облік в галузях промисловості [Текст] : навч. посіб. / М. С. Кузів, Н. П. Михайлишин, Н. В. Гудзь, О. М. Берестецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 222 с.
 2. Бухгалтерський облік : збірник задач і тестів [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Н. В. Починок, Р. В. Романів ; під заг. ред. Р. В. Романіва. – К. : Крок, 2017. – 205 c.
 3. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 478 с.
 4. Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 460 с.
 5. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – 4-те вид., доповн. та переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 451 с.
 6. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. - 3-тє вид., доповн. та переробл. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 418 с.
 7. Гудзь, Н. В. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : ЦУЛ, 2016. – 424 c. 
 8. Гудзь, Н. В. Облік персоналу, праці та її оплати [Текст] / Н. В. Гудзь // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 170-205.
 9. Гудзь, Н. В. Облік доходів і фінансових результатів [Текст] / Н. В. Гудзь // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 314-329.
 10. Облік і правове забезпечення діяльності підприємств малого бізнесу [Текст] : метод. поради і завдання для проведення практ. занять та самост. роботи / уклад. Н. В. Гудзь. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 41 с.
 11. Облік і правове забезпечення діяльності підприємств малого бізнесу [Текст] : метод. поради і завдання для виконання КПІЗ / уклад. Н. В. Гудзь. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 30 с.
 12. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк [та ін.]. – К. : Хай-Тек Прес, 2011. – 544 с.
 13. Пушкар, М. С. Історія обліку та контролю господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, Н. В. Гавришко, Р. В. Романів. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 167 с.
 14. Пушкар, М. С. Історія обліку та контролю господарської діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, Н. В. Гавришко, Р. В. Романів. – Тернопіль : Карт - бланш, 2003. – 223 с.
 15. Крисоватий, А. І. Методологія, методика та організація наукових досліджень [Текст] : Навчальний посібник / А. І. Крисоватий, В. М. Панасюк, Н. В. Гавришко. – Тернопіль : Лілея, 2005. – 150 с.
 16. Гудзь, Н. В. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод [Текст] / Н. В. Гудзь // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 9-21.
 17. Гудзь, Н. В. Оцінка в обліку та калькуляція [Текст] / Н. В. Гудзь // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 39-45.
 18. Гудзь, Н. В. Облік необоротних активів [Текст] / Н. В. Гудзь // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 64-89.
 19. Гудзь, Н. В. Облік персоналу, праці та її оплати [Текст] / Н. В. Гудзь // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 201-240.
 20. Гудзь, Н. В. Облік доходів діяльності [Текст] / Н. В. Гудзь // Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 304-328.
 21. Гудзь, Н. В. Облік персоналу, праці та її оплати [Текст] / Н. В. Гудзь // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк, Н. В. Гудзь. – К. : Кондор, 2013. – С. 217-268.
 22. Гудзь, Н. В. Облік персоналу, праці та її оплати [Текст] / Н. В. Гудзь // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 157-191.
 23. Пушкар, М. С. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, В. З. Семанюк, Н. В. Гудзь. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 292.
 

Гірняк Андрій Несторович

grnyak

Кафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гірняк, Андрій Несторович Психологічне обгрунтування змісту і структури модульно-розвивального підручника для середньої загальноосвітньої школи [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Гірняк Андрій Несторович ; Тернопільський держ. економічний ун-т. Інститут експериментальних систем освіти. - Т., 2007. - 289 с.
 2. Гірняк, Андрій Несторович Психологічне обгрунтування змісту і структури модульно-розвивального підручника для середньої загальноосвітньої школи [Текст] : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Гірняк Андрій Несторович ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. - Івано-Франківськ, 2007. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Гірняк, А. Зміст, структура та оформлення розвивального підручника [Електронний ресурс] /А. Гірняк // Психологія і суспільство.– 2002.– № 3-4.– С. 217-241.
 2. Гірняк, А. Психоекологічний потенціал розвивального підручника / А. Гірняк // Психологія і суспільство.– 2003.– № 4.– С. 128-136.
 3. Гірняк, А. Глибинно-психологічне підґрунтя суїциду [Електронний ресурс] / А. Гірняк // Психологія і суспільство.– 2010.– № 1.– С. 151-158.
 4. Гірняк, А. Експериментальне дослідження ефективності модульно-розвивального підручника у процесі навчального заняття / А. Гірняк // Психологія і суспільство. – 2007. – № 2. – С. 69-84.
 5. Гірняк, А. Модульно-розвивальний підручник: параметри проектування та експертизи [Електронний ресурс] / А. Гірняк // Вітакультурний млин: методологічний альманах– 2005.– Модуль 1.– С. 38-41.
 6. Гірняк, А. Науково-методологічна експертиза модульно-розвивального підручника / А. Гірняк // Психологія і суспільство.– 2006.– № 3.– С. 124-139.
 7. Гірняк, А. Позатекстовий компонент модульно-розвивального підручника: систематика, функції, параметри / А. Гірняк // Освіта і управління. – 2005. – № 3-4. – С.135-156.
 8. Гірняк, А. Психоаналіз Зигмунда Фрейда як теорія, система і соціокультурне явище / А. Гірняк // Психологія і суспільство.– 2008.– № 4.– С. 33-44.
 9. Гірняк, А. Психологічні детермінанти створення інноваційного модульно-розвивального підручника [Електронний ресурс] / А. Гірняк // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Сер. Психологія. – 2008. – Вип. 21. – С. 15-26.
 10. Гірняк, А. Розвивальний підручник як результат матеріально-практичного втілення інноваційної вітакультурної парадигми / А. Гірняк // Інформаційний бюлетень інституту експериментальних систем освіти (науково-дослідного).– 2004.– № 4.– С.37-38.
 11. Гірняк, А. Система психолого-педагогічної експертизи ефективності модульно-розвивальних підручників / А. Гірняк // Психологія і суспільство.– 2008.– № 1.– С. 151-157.
 12. Гірняк, А. Систематика навчальних завдань модульно-розвивального підручника / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2008. – № 2. – С. 116-138.
 13. Гірняк, А. Одинадцяте зібрання авторської наукової школи професора Анатолія Фурмана / А. Гірняк // Психологія і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 131-138.
 14. Гірняк, А. Етапи наукового пошукування у сфері національного підручникотворення [Електронний ресурс] / А. Гірняк.
 15. Гірняк, А. Засіб як психолого-дидактична категорія [Електронний ресурс] / А. Гірняк.
 16. Гірняк, А. Зміст, методи і діагностика профорієнтаційної роботи соціального працівника [Електронний ресурс] / А. Гірняк, Н. Турчин.
 17. Гірняк, А. Інноваційний підручник як засіб розвитку цілісно-смислової сфери особистості [Електронний ресурс] / А. Гірняк.
 18. Фурман, А. Методологічна план-карта дослідження проблематики комплексної експертизи модульно-розвивального підручника [Електронний ресурс] / А. Фурман, А. Гірняк.
 19. Гірняк, А. Модульно-розвивальний підручник як засіб проектування соціально-культурно-психологічного простору [Електронний ресурс] / А. Гірняк.
 20. Гірняк, А. Позатекстовий компонент модульно-розвивального підручника як засіб комунікації [Електронний ресурс] / А. Гірняк.
 21. Гірняк, А. Поняття про норму як про предмет теоретико-методологічного аналізу[Електронний ресурс] / А. Гірняк, Ю. Павлишин.
 22. Гірняк, А. Причини та соціально-економічні чинники реформування пенсійної системи України[Електронний ресурс] / А. Гірняк, Б. Глядиш.
 23. Фурман, А. В. Психолого-дидактичне проектування змісту та структури навчально-книжкових комплексів (основи програми та її виконання) [Електронний ресурс] / А. В. Фурман, А. Гірняк // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 14. – С. 41-50.
 24. Гірняк, А. Соціально-психологічний портрет сучасної неповної сім’ї [Електронний ресурс] / А. Гірняк, Ю. Кудла // Вітакультурний млин. – 2010. – Мод. 11. – С. 37-41.
 25. Гірняк, А. Створення інноваційних навчально-книжкових комплексів для ВНЗ: постановка соціокультурної та психологічної проблематики[Електронний ресурс] / А. Гірняк.
 26. Гірняк, А. Восьме щорічне зібрання авторської наукової школи професора Анатолія Фурмана / А. Гірняк // Психологія і суспільство. – 2007. – №2. – С. 109-112.
 27. Гірняк, Андрій Десяте щорічне зібрання наукової школи професора Анатолія Фурмана : [про наукове засідання на тему: "Можливості і перспективи професійного методологування у соціогуманітарній сфері", яке проходило 30-31 серпня 2010 р. в ТНЕУ] / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2010. – №4. – С. 205-215.
 28. Фурман, А. В. Особливості політичного самовизначення мешканців сіл і міст України / Анатолій В. Фурман, Андрій Гірняк, Сергій Шандрук // Психологія і суспільство. – 2013. – № 4. – С. 52-69.
 29. Гірняк, Г. Принципи психологічного проектування змісту і структури навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ / Галина Гірняк, Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2014. – № 1. – С. 91-106.
 30. Гірняк, Г. С. Психолого-педагогічний аналіз змісту і структури Шевченкового Букваря / Г. С. Гірняк, А. Н. Гірняк // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 133-134.
 31. Гірняк, А. Н. Державна мовна політика - нині як 200 літ тому / А. Н. Гірняк, І. В. Панькевич // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 23-25.
 32. Гірняк, А.Н. Реформування системи вищої освіти в Україні: новітні виклики та перспективи [Електронний ресурс] / А. Н. Гірняк, В. С. Біскуп // Теорія і практика управління соціальними системами. - 2016. - № 3. - С. 99-109.
 33. Гірняк, А. Н. Школа професійного методологування / А. Н. Гірняк // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 14. – С. 76-85.
 34. Гірняк, А. До 60-річчя від Дня народження Володимира Мовчана / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. - 2011. - № 1. - С. 21-22.
 35. Гірняк, А. Н. Школа професійного методологування / А. Н. Гірняк // Вітакультурний млин. – 2013. – Мод. 15. – С. 49-60.
 36. Гірняк, А. Н. Проектування змісту і структури електронного навчально-книжкового комплексу для учнів початкової школи / А. Н. Гірняк, А. В. Фурман, Г. С. Гірняк, Т. В. Козлова // Вітакультурний млин. – 2014. – Мод. 16. – С. 29-39.
 37. Гірняк, А. Н. Соціальний проект: «Центр налагодження толерантних взаємин у студентському середовищі» / А. Н. Гірняк, М. І. Лях // Психологія і суспільство. – 2014. – Т. 2, спецвип. : Наукові праці молодих учених. – С. 69-84.
 38. Гірняк, А. Н. Визначення категорійно-понятійного поля проблематики емоційної напруженості / А. Гірняк, Ю. Пущак, В. Демків // Вітакультурний млин. – 2014. – Мод. 17. – С. 63-68.
 39. Гірняк, А. Н. Школа професійного методологування / А. Н. Гірняк // Вітакультурний млин. – 2010. – Мод. 12. – С. 53-60.
 40. Гірняк, А. Зібрання наукової школи професора А. Фурмана „Методологія вітакультурного осмислення вчинку” / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. - 2012. - № 3. - С. 131-138.
 41. Гірняк, А. Н. Психологічні особливості активізації мнемонічного потенціалу школярів у процесі взаємодії з навчальною літературою / А. Н. Гірняк, І. В. Домбровський // Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. праць. – К. : НУОУ, 2013. – Вип. 1 (32). – С. 179-184.
 42. Гірняк, А. Н. Зібрання наукової школи професора А. Фурмана „Можливості і перспективи професійного методологування у соціогуманітарній сфері” / А. Н. Гірняк // Психологія і суспільство. – 2010. – № 4. – С. 205-215.
 43. Фурман, Анатолій В. Громадський моніторинг роботи судів Тернопільщини / Анатолій В. Фурман, Андрій Гірняк, Галина Гірняк // Психологія і суспільство. – 2016. – № 3. – С. 122-128.
 44. Коваль, О. Провісник нешаблонної мудрості : [з нагоди 60-річчя професора Фурмана Анатолія Васильовича ] / Оксана Коваль, Андрій Гірняк, Ірина Ревасевич // Психологія і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 6-10.
 45. Гірняк, А. Різновиди міжсуб'єктної взаємодії та їх психологічний аналіз / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2017. – № 4. – С. 82-86.
 46. Гірняк, А. Поняттєво-категорійне поле і наукові підходи до розуміння взаємодії у психології / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2017. – № 3. – С. 112-126.
 47. Гірняк, А. Психологічний аналіз і систематика стилів освітньої взаємодії / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2018. – № 1-2. – С. 118-126.
 48. Гірняк, А. Деталізація психолого-педагогічного змісту етапів модульно-розвивальної взаємодії / Андрій Гірняк // Психологія і суспільство. – 2018. – № 3-4 (73-74). – С. 146-153.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.
 2. Фурман, А. В. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників [Текст] : монографія / А. В. Фурман, А. Н. Гірняк. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 312 с.
 3. Фурман, А. В. Психодидактика проектування навчально-книжкових комплексів для студентів ВНЗ [Текст] = Psychodidactics of the projecting of the educational book complexes for students : монографія / А. В. Фурман, Г. С. Гірняк, А. Н. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 328 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 

Гнатів Оксана Богданівна

1443606732 gnatv-oksana-bogdanvnaКафедра цивільного права і процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЯ:

 1. Гнатів, Оксана Богданівна Захист права власності в цивільному праві [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гнатів Оксана Богданівна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 202 с.
 2. Гнатів, Оксана Богданівна Захист права власності в цивільному праві [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гнатів Оксана Богданівна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Гупаловська, О. Б. Відшкодування моральної шкоди – зобов’язально-правовий засіб захисту права власності / О. Б. Гупаловська // Адвокат. – 2010. – № 8. – С. 16-21.
 2. Гупаловська, О. Позов про визнання права власності як речово-правовий засіб захисту права власності [Електронний ресурс] / О. Гупаловська // Вісник Львівського університету. – Сер. Юридична. – 2010. – Вип. 50. – С. 161-165.
 3. Гупаловська, О. Б. Особливості відновлення майнових прав власника у разі порушення його права власності [Електронний ресурс] / О. Б. Гупаловська.
 4. Гупаловська, О. Б. Віндикаційний позов як засіб захисту права власності [Електронний ресурс] / О. Б. Гупаловська.
 5. Гупаловська, О. Б. Реституція як наслідок недійсних правочинів у зобов'язально - правових засобах захисту права власності [Електронний ресурс] / О. Б. Гупаловська.
 6. Гупаловська, О. Б. Правові засоби захисту права власності [Електронний ресурс] / О. Б. Гупаловська // Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2008. – Вип. 3. – С. 98-100.
 7. Гупаловська, О. Б. Негаторний позов як засіб захисту права власності / О. Б. Гупаловська // Актуальні проблеми правознавства. – 2011. – № 1. – С. 255-263.
 8. Гнатів, О. Б. Превентивні способи захисту права власності / О. Б. Гнатів // Європейські перспективи. – 2012. – № 5. – С. 125-130.
 9. Гнатів, О. Б. Захист прав власників у разі завдання шкоди земельній ділянці, житловому будинку чи іншій будівлі у зв’язку із зниженням їх цінності / О. Б. Гнатів // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2012. – Вип. 20, ч.1, т. 2. – С. 38-41.
 10. Hnativ, O. B. Protection of owners’ rights under the civil law of Ukraine in conditions of wrongful legal acts that violate property rights / O. B. Hnativ // Gentes & Nationes. – Polska, Bielsko-Biała, 2013. – C. 117-127.
 11. Гнатів, О. Б. Визнання правочинів недійсними як спосіб захисту права власності [Електронний ресурс] / О. Б. Гнатів // Наукові праці МАУП. – 2015. – Вип. 44 (1). – С. 126-129.
 12. Гнатів, О. Б. Юридична значимість вимоги зняття арешту з майна в системі речово-правових позовів [Електронний ресурс] / О. Б. Гнатів // Порівняльно-аналітичне право. – 2015. – №  4.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Гнатів, О. Б. Складання цивільних процесуальних документів [Текст] : навч.-метод. матеріали / О. Б. Гнатів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 25 с.
 2. Калаур, І. Р. Спадкове право [Текст] : навч.-метод. матеріали / І. Р. Калаур, О. Б. Гнатів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 22 с.
 3. Цивільний процес [Текст] : навч.-метод. матеріали / авт.-уклад. І. Р. Калаур, О. Б. Гнатів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 48 с.