Щирба Ірина Маркіянівна

schyrba i m

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Щирба, Ірина Маркіянівна Облік оплати праці та аудит її ефективності [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Ірина Маркіянівна Щирба. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 341 с.
 2. Щирба, Ірина Маркіянівна Облік оплати праці та аудит її ефективності [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Ірина Маркіянівна Щирба. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

Статті:

 1. Щирба, І. Договірне регулювання оплати праці / Ірина Щирба // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – № 10. – С. 192-196.
 2. Щирба, І. Облік розрахунків за заробітною платою в умовах комп’ютерної обробки даних [Електронний ресурс] / І. Щирба // Вісник ЖДТУ. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 3. – С. 215-219.
 3. Щирба, І. Економічний зміст заробітної плати в ринкових умовах господарювання [Електронний ресурс] / І. Щирба // Вісник Львівського університету. Сер. Економіка. – 2008. – Вип. 40. – С. 268-273.
 4. Щирба, І. Тарифна система як основа оплати праці на підприємстві [Електронний ресурс] / І. Щирба // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 1. – С. 57-64.
 5. Щирба, М. Т. Ділова гра як метод інтерактивного навчання / М. Т. Щирба, І. М. Щирба // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– С. 119-123.
 6. Щирба, І. Нормування праці: проблеми теорії / Ірина Щирба // Наука молода : зб. наук. пр. молод. вчен. Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2012. – Вип. 17. – С. 172-178
 7. Щирба, М. Т. Концепція суттєвості в обліку і звітності підприємства / М. Т. Щирба, І. М. Щирба // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць. – 2014.– Вип. 16. – С. 99-102.
 8. Щирба, М. Т. Облікова політика в системі економічної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / М. Т. Щирба, І. М. Щирба // Наукові записки Української академії друкарства. – 2013. – № 1. – С.47-59.
 9. Щирба, М. Т. Організаційні та методичні засади аудиту ефективності облікової політики підприємства в системі управлінського обліку [Електронний ресурс] / М. Т. Щирба, І. М. Щирба. – Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 197-201.
 10. Щирба, М. Т. Аудит ефективності діяльності підприємств / М. Т. Щирба, І. М. Щирба // Система контролю : проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 75-79.
 11. Щирба, І. М. Удосконалення амортизаційної політики в контексті трансформації системи бухгалтерського обліку в Україні / І. М. Щирба // Наукові доробки молоді – вирішенню проблем європейської інтеграції : зб. наук. статей : в 2 т. – Харків : Константа, 2006. – Т. 1. – С. 229-231.
 12. Shirba, I. Podstawy prawne audytu w Polsce / І. Shirba // Облік. Економіка. Менеджмент : зб. наук. пр. Луцького нац. техніч. ун-ту. – 2014. – Вип. 1. – С. 320-330.
 13. Щирба, І. М. Теоретичні основи формування системи звітності підприємства / І. М. Щирба // Науковий вісник асоціації докторів філософії України. – 2015. – Вип. 1. – С. 128-133.
 14. Щирба, І. М. Регламентація бухгалтерського обліку / І. М. Щирба, М. Т. Щирба // Наука молода : зб. наук. пр. молод. вчен. Тернопільського нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 6. – С. 147-150.
 15. Щирба, І. М. Сутність облікової політики підприємства щодо витрат на оплату праці та факторів впливу на її формування / І. М. Щирба // Вісник Житомирського державного технологічного університету : наук. журн. Сер. Економічні науки. – 2009. – Вип. 4 (50). – С. 191-193.
 16. Щирба, І. М. Системи оплати праці: теоретичний аспект / І. М. Щирба // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал. – 2009. – Вип. 3 (15), т. 1. – С. 211-216.
 17. Щирба, І. М. Аудит ефективності оплати праці / І. М. Щирба // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка «Економіка і регіон». – 2010. – Вип. 3 (26). – С. 146-150.
 18. Щирба, І. М. Аналітичні процедури як інструмент підвищення якості внутрішнього аудиту / І. М. Щирба // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 35. – С. 411-417.
 19. Щирба, І. М. Аудит ефективності: теоретичний аспект / І. М. Щирба // Вісник Житомирського державного технологічного університету : наук. журнал. Сер. Економічні науки. – 2012. – Вип. 2 (60). – С. 155-160.
 20. Щирба, І. М. Проблеми становлення аудиту в Україні / І. М. Щирба, Т. І. Мацько // Наука молода : зб. наук. пр. молод. вчен. Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2013. – Вип. 19. – С. 213-216.
 21. Щирба, І. М. Концепція суттєвості в обліку і звітності підприємства / І. М. Щирба, М. Т. Щирба // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – Львів : Видавницво Львівської комерційної академії, 2014. – Вип. 45. – С. 337-342.
 22. Shirba, I. Wymogi dokumentacyjne jako przedmiot audytu / І. Shirba // Облік. Економіка. Менеджмент : зб. наук. пр. Луцького нац. техн. ун-ту. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. – Вип.3. – С. 425-429.
 23. Shirba, I. Procedury analityczne jako instrument generowania dowodów o wysokim poziomie wiarygodności / І. Shirba // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки : міжнар. зб. наук. праць. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ , 2015. – Вип. 1 (5), ч. 2. – С. 576-580.
 24. Щирба, І. М. Інституційне забезпечення бухгалтерського обліку у світі [Електронний ресурс] / І. М. Щирба, М. Т. Щирба // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 5. – С. 1061- 1066.
 25. Щирба, І. М. Методичні аспекти аудиту ефективності [Електронний ресурс] / І. М. Щирба, М. М. Щирба, М. Т. Щирба // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – С. 1001- 1008.
 26. Щирба, І. М. Аудиторський ризик як основна складова аудиту [Електронний ресурс] / І. М. Щирба.
 27. Щирба, М. Т. Організаційний аспект аудиту облікової політики [Електронний ресурс] / М. Т. Щирба, І. М. Щирба.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.