Вербовий Сергій Олегович

ssverbovyiКафедра комп'ютерної інженерії

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Вербовий, С. О. Алгоритми побудови нечітких продукційних правил на основі аналізу біомедичних зображень / С. О. Вербовий, Т. О. Мартинчук // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 63-65.
 2. Вербовий, С. О. Методи пошуку асоціативних правил в базі даних біомедичних зображень / С. О. Вербовий, В. С. Зубко // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 61-63.
 3. Вербовий, С. О. Фрактальні сплайни аналізу і синтезу багатомасштабних часових рядів / С. О. Вербовий, В. І. Скрипець // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 16-18.
 4. Вербовий, С. О. База даних цитологічних та гістологічних зображень ауто- та ксеногенних тканин [Електронний ресурс] / С. О. Вербовий, О. М. Березький, Г. М. Мельник, Т. В. Дацко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.10. – С. 338-345.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Комп'ютерні мережі [Текст] : метод. рек. / уклад. Г. М. Мельник, С. О. Вербовий, С. І. Возняк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 68 с.
 

Вільчинська Олена Миколаївна

lysyuk o m

Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Лисюк, Олена Миколаївна Моделювання регіонального розвитку економіки перехідного періоду: дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Хмельницький національний ун-т. - Хмельницький, 2005. - 169 c.
 2. Лисюк, Олена Миколаївна Моделювання регіонального розвитку економіки перехідного періоду : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.03.02 / Олена Миколаївна Лисюк; В.о. Хмельн. нац. ун-т.– Хмельницький : Б.в., 2005.– 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Лисюк, О. М. Особливості формування інформаційної системи управління коштами [Електронний ресурс] О. М. Лисюк, О. О. Назаренко // Торгівля і ринок України. – 2009. – Вип. 28, т. 3.
 2. Лисюк, О. Банки і довготермінові кредити на здобуття вищої освіти в Україні / О. Лисюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – № 5/1. – С.215-220.
 3. Лисюк, О. М. Моделі системи масового обслуговування для оцінки ефективності діяльності банків [Електронний ресурс] / О. М. Лисюк, Ю. М. Паночишин, К. Є. Рум’янцева.
 4. Рум’янцева, К.Є. Роль міжпредметних зв’язків у процесі вивчення математичних дисциплін в умовах професійного навчання [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева, О.М. Лисюк, Ю. М. Паночишин.
 5. Лисюк, О. М. Побудова економіко-математичних моделей на основі теорії нечітких множин і нечіткої логіки [Електронний ресурс] / О. М. Лисюк, Ю. М. Паночишин, К. Є. Рум’янцева.
 6. Лисюк. О. М. Використання узагальненої степеневої функції для аналізу реакції підприємств переробної галузі на зовнішні чинники / О. М. Лисюк // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2000. – № 4, ч. 3 (23). – С. 168-172.
 7. Лисюк, О. М. Дослідження циклічної компоненти і прогнозування з урахуванням сезонності / О. М. Лисюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Сер. Економіко-математичне моделювання. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – № 13 – С. 59-65.
 8. Лисюк, О. М. Використання ПЕОМ при вивченні дисциплін економіко-математичного циклу / О. М. Лисюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Сер. Економіко-математичне моделювання. – Тернопіль : Економічна думка. – 2003. – № 14 – С. 110-113.
 9. Лисюк, О. М. Використання персональних комп’ютерів при прогнозуванні соціально-економічних процесів / О. М. Лисюк // Статистика України. – 2004. – № 2 (25). – С. 83-86.
 10. Лисюк, О. М. Математичне визначення сутності перехідної економіки / О. М. Лисюк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Вип. 194, т. 4. – С. 1098-1103.
 11. Лисюк, О. М. Факторний аналіз розвитку економіки регіону / О. М. Лисюк // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – № 4. – С. 119-132.
 12. Лисюк, О. М. Модель руху регіональних фінансових і товарних ресурсів / О. М. Лисюк // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – № 1. – С. 11-21.
 13. Рум’янцева, К. Є. Використання математичного моделювання в процесі розв’язання фахових завдань студентами економічних спеціальностей / К. Є. Рум’янцева, О. М. Лисюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – К., Вінниця : ДОВ “Вінниця”, 2007. – Вип. 14 – С. 332-336.
 14. Рум’янцева, К. Є. Використання табличного процесора MS Excel при викладанні дисциплін економіко-математичного циклу / К. Є. Рум’янцева, О. М. Лисюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – К., Вінниця : ДОВ “Вінниця”, 2008. – Вип. 17 – С. 435-440.
 15. Ціхановська, О. М. Кластеризація як інноваційна модель соціально-економічного розвитку сільських територій / О. М. Ціхановська, О. М. Лисюк // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2008. – № 3, т. 1 (109). – С. 93-96.
 16. Лисюк, О. М. Використання інформаційних комп’ютерних технологій у навчальному процесі й проблеми його методичного забезпечення / О. М. Лисюк, О. М. Ціхановська // Вісник Луганського національного університету. – Луганськ : «Альма-матер», 2008. – № 18 (157). – С. 72-80.
 17. Лисюк, О. М. Дослідження попиту на продукцію промислових підприємств як головного чинника зміни попиту на ресурси / О. М. Лисюк, О. М. Ціхановська, Т. І. Фоніцька // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : в 6 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 247, т. 2. – С. 372-377.
 18. Паночишин. Ю. М. Оцінка кредитоспроможності підприємств-позичальників на основі нечіткої логіки / Ю. М. Паночишин, О. М. Лисюк, І. Є. Паночишина // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : в 10 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 256, т. 10. – С. 2412-2422.
 19. Лисюк, О. М. Особливості використання моделей системи масового обслуговування в банківській сфері / О. М. Лисюк, Ю. М. Паночишин // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : в 7 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 257, т. 6. – С. 1609-1614.
 20. Рум’янцева, К. Є.  Педагогічні аспекти використання творчих фахових завдань під час вивчення дисциплін циклу “Математика для економістів” [Електронний ресурс] / К Є. Рум’янцева, О. М. Вільчинська, Н. В. Добровольська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – 2015. – № 37. – С. 158-161.
 21. Рум’янцева, К. Є. Реалізація міжпредметних зв’язків під час вивчення курсу “Математика для економістів” в умовах професійного навчання [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева, О. М. Вільчинська // Наукові записки. Сер. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 8. – С. 38-43.
 22. Rumyantseva, К. The use of computer modeling in teaching the economic and mathematical disciplines to future economists [Електронний ресурс] / Kateryna Rumyantseva, Borys Pogrischuk, Olena Lysyuk // Education - Technology - Computer Science. Scientific Annual. – Rzeszow, 2012. –  № 3. - P. 286-290.
 23. Паночишин, Ю. М. Оцінювання стратегічної стійкості підприємств засобами математичного апарату теорії нечітких множин і нечіткої логіки [Електронний ресурс] / Ю. М. Паночишин, О. М. Вільчинська // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – № 4 (226), т. 1. – С. 27-33.
 24. Паночишин, Ю. М. Визначення можливостей застосування виробничої функції Кобба-Дугласа як інструменту управління виробничими ресурсами регіону [Електронний ресурс] / О. М. Вільчинська, Ю. М. Паночишин, Т. О. Кушнір // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2016. – № 2 (234), т. 1. – С. 177-181.
 25. Рум’янцева, К. Є. Використання економіко-математичних моделей під час вивчення дисциплін циклу “Математика для економістів” [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева, О. М. Вільчинська // Наукові записки. Сер. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВК ДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 5, ч. 2. – С. 49-53.
 26. Рум’янцева, К. Є. Особливості організації самостійної роботи студентів економічних ВНЗ під час вивчення вищої математики [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева, О. М. Вільчинська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ - Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 39. – С. 411-414.
 27. Румянцева, К. Є. Фахові завдання як засіб спрямованого вивчення дисциплін математичного циклу майбутніми економістами [Електронний ресурс] / К. Є. Румянцева, О. М. Вільчинська // Наукові записки. Сер. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 9, ч. 2. – С. 36-42.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Лисюк, О. М. Технології бенчмаркінгу автокредитування в комерційних банках [Текст] / О. М. Лисюк // Інноваційний маркетинг підприємств : монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 388-400.
 

Вовкодав Олександр Валерійович

oleksandr-valeryovich-vovkodav

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада : викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вовкодав, Олександр Валерійович Математичні моделі динаміки реабілітації пацієнтів в кардіологічних системах : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Олександр Валерійович Вовкодав ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2015. – 23 с.
 2. Вовкодав, Олександр Валерійович Математичні моделі динаміки реабілітації пацієнтів в кардіологічних системах : дис... кандидата технічних наук : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Олександр Валерійович Вовкодав ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2015. – 154 с.

Публікації:

Статті:

 1. Вовкодав, О. Модель впливу фізичних навантажень в інформаційних технологіях моніторингу реабілітації після інфаркту міокар[Електронний ресурс] О.В. Вовкодав, Р.М. Пасічник // Системи обробки інформації. – 2011. – Вип. 3 (93). – С. 169-172.
 2. Вовкодав, О. Аналіз існуючих математичних моделей та методів лізису тромбів з використанням засобів тромболітичної терапії [Електронний ресурс] / О.В. Вовкодав // Системи обробки інформації. – 2011. – Вип. 3 (93). – С. 169-172.
 3. Вовкодав, О. Система моделювання параметрів процесу реабілітації після гострого інфаркту міокарда [Електронний ресурс] / О.В. Вовкодав, Р.М. Пасічник // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 4. – С. 102-107.
 4. Вовкодав, О. В. Основи побудови інформаційних технологій контролю стану пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями [Електронний ресурс] / О.В. Вовкодав.
 5. Vovkodav, О. Model of Physical Activity During Rehabilitation after Myocardial Infarction [Electronic resource] / Oleksandr Vovkodav, Roman Pasichnyk, Mykhailo Shpintal, Lyudmyla Honchar // TCSET'2012, February 21–24, 2012. – Lviv-Slavske, Ukraine.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Вовкодав, О. В. Сучасні інформаційні технології [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Вовкодав, Х. В. Ліп'яніна. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 501 с.
 2. Буяк, Л. М. Інформатика [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / Л. М. Буяк, Х. В. Ліп'яніна, О. В. Вовкодав. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 307 с.
 

Волинський Орест Ігорович

волинський орест ігорович

Кафедра кібербезпеки

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Волинський, Орест Ігорович Методи побудови високопродуктивних спецпроцесорів на основі теоретико-числового базису Крестенсона [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Орест Ігорович Волинський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 210 с.
 2. Волинський, Орест Ігорович Методи побудови високопродуктивних спецпроцесорів на основі теоретико-числового базису Крестенсона [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.13.05 — комп'ютерні системи та компоненти / Орест Ігорович Волинський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Волинський,О. І. Методи міжбазисних перетворень на основі розмежованої системи числення залишкових класів [Електронний ресурс] / О. І. Волинський // Вісник національного університету Львівська політехніка. – 2010. –. № 688. – С.53-60.
 2. Волинський,О. І. Методи високопродуктивних перетворень великорозрядних чисел з базису Радемахера у базис Крестенсона [Електронний ресурс] / О. І. Волинський // Вісник національного університету Львівська політехніка. – 2012. –. № 745. – С.39-48.
 3. Албанський, І. Б. Дослідження системних характеристик цифрових пристроїв множення реалізованих в різних теоретико-числових базисах [Електронний ресурс] / І. Б. Албанський, О. І. Волинський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 2. – С. 179-186.
 4. Волинський, О. І. Теоретичні основи побудови та структура спецпроцесорів в базисі Крестенсона / О. І. Волинський, Я. М. Николайчук, С. В. Кулина // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2007. – № 3, т. 1. – С. 85-90.
 5. Волинський, О. І. Теорія побудови та компоненти швидкодіючих процесорів на основі досконалої та розмежованої форм системи залишкових класів / О. І. Волинський, Я. М. Николайчук, С. В. Кулина // Поступ в науку : зб. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2008. – № 4, т. 1. – С. 31-36.
 6. Волинський, О. І. Швидкодіючий алгоритм та процесор порівняння чисел у системі залишкових класів / О. І. Волинський, Я. М. Николайчук , С. В. Кулина // Искусственный интеллект : наук.-теорет. журнал. – 2008. – № 3. – С. 348-352.
 7. Волинський, О. І. Методи порівняння та сумування в розмежованій системі числення / О. І. Волинський // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інстиитуту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2009. – № 5, т. 1. – С. 91-94.
 8. Волинський, О. І. Розмежована система числення залишкових класів та спецпроцесори на її основі / О. І. Волинський, І. З. Якименко // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2010. – № 6, т. 1. – С. 80-83.
 9. Волинський, О. І. Методи ділення великорозрядних чисел в теоретико-числовому базисі Радемахера-Крестенсона / О. І. Волинський // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2011. – № 7, т. 1. – С. 37-39.
 10. Волинський, О. І. Метод знаходження залишків велико-розрядних чисел в базисі Радемахера / О. І. Волинський, С. В. Івасьєв // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2011. – № 7, т. 1. – С. 88-91.
 11. Волинський, О. І. Теорія алгоритмів RSA та Ель-Гамаля в розмежованій системі числення Радемахера-Крестенсона / О. І. Волинський, М. М. Касянчук, І. З. Якименко [та ін.] // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницьк, 2011. – № 3 (177). – С. 265-272.
 12. Волинський, О. Систематизація характеристик теоретико-числових базисів та їх застосування для побудови високопродуктивних спецпроцесорів / О. Волинський, В. Пуюл // Вісник Тернопільського національного технічного університету : наук. журнал. – Тернопіль, 2011. – Т. 16, № 3. – С. 183-189.
 13. Волинський, О. І. Теорія, алгоритми та спецпроцесори міжбазисних перетворень Радемахера-Крестенсона / О. І. Волинський // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2012. – № 8. – С. 50-54.
 14. Волинський, О. І. Теоретичні основи визначення залишків на основі лічильників у різних тертико-числових базисах / О. І. Волинський, П. В. Гуменний // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницьк, 2016. – № 4 (239). – С. 164-173.
 

Вербіцька Мар'яна Василівна

1450275383 1443610706 verbcka-maryana-vasilvnaКафедра конституційного, адміністративного та фінансового права 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Вербіцька, М.В. Наказне провадження у цивільному процесі України : дис. ... канд. юридичних наук : 12.00.03 / Вербіцька М.В. ; Львівський національний ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2011. – 231 c.
 2. Вербіцька, М. В. Наказне провадження у цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вербіцька М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Свідерська, М. Порівняльна характеристика судового наказу, судового рішення та виконання напису нотаріуса / Мар'яна Свідерська // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 117-119.
 2. Свідерська, М. Порівняльна характеристика судового наказу, судового рішення та виконання напису нотаріуса / Мар'яна Свідерська // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 42-44.
 3. Свідерська, М. Правова характеристика спрощених цивільних процесуальних процедур деяких зарубіжних країн, які мають спільну природу з вітчизняним наказним провадженням / Мар'яна Свідерська // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 2. – С. 101-104.
 4. Свідерська, М. Правове регулювання підстав для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу / Мар'яна Свідерська // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 12. – С. 64-67.
 5. Свідерська, М. Судовий збір у наказному провадженні / М. Свідерська // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 11. – С. 112-114.
 6. Вербіцька, М. Законодавча регламентація вимог, за якими видається судовий наказ: проблеми та перспективи розвитку (частина перша) / Мар'яна Вербіцька // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5. – С. 102-106.
 7. Вербіцька, Мар'яна Законодавча регламентація вимог, за якими видається судовий наказ: проблеми та перспективи розвитку (частина друга) / Мар'яна Вербіцька // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 6. – С. 56-60.
 8. Вербіцька, М. В. Судовий наказ та виконавчий напис нотаріуса: спільні та відмінні риси / М. В. Вербіцька // Нотар. – Львів, 2004. – № 3-4. – С. 22-28.
 9. Вербіцька, М. В. Звернення до суду про видачу судового наказу / М. В. Вербіцька // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 239-247.
 10. Вербіцька, М. В. Особливості процедури повідомлення боржника про видачу судового наказу / М. В. Вербіцька // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1 (2). – С. 211-215.
 11. Вербіцька, М. В. Судовий наказ: проблеми та перспективи застосування / М. В. Вербіцька // Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – Вип. 30. – С. 368-375.
 12. Вербіцька, М. В. Проблеми забезпечення своєчасного судового розгляду цивільних справ [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. Право. – 2012. – № 1028. – С. 356-359.
 13. Вербіцька, М. В. Актуальні проблеми стягнення аліментів на неповнолітніх дітей [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2012. – Вип. 20, ч. 1, т. 2. – С. 32-36.
 14. Вербіцька, М. В. Аналіз основних змін, внесених до правової регламентації наказного провадження Законом України «Про судоустрій і статус суддів» [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. – Одеса, 2013. – Вип. 6-1, т. 2. – С. 8-12.
 15. Вербіцька, М. В. Юридична відповідальність за жорстоке поводження з тваринами [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – Херсон, 2014. – Вип. 1/2014, т. 3.– С. 9-14.
 16. Вербіцька, М. В. Деякі практичні аспекти розгляду судом справ про визнання фізичної особи недієздатною [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Юридичний вісник. – Одеса, 2015. – № 1/2015. – С. 48-53.
 17. Вербіцька, М. В. Умови дійсності шлюбу за законодавством України та ФРН: порівняльно-правовий аспект [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька, О. Б. Росоляк // Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. вид. – Ужгород, 2015. – № 1. – С. 61-64.
 18. Вербіцька, М. В. Суб’єктний склад осіб, що можуть звертатися до суду про видачу судового наказу [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 88-92.
 19. Вербіцька, М. Транскордонне банкрутство за законодавством України [Електронний ресурс] / М. Вербіцька // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 3. - С. 46-49.