Савка Надія Ярославівна

1490706807 savka3Кафедра комп'ютерної інженерії

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Савка, Надія Ярославівна Методи ідентифікації інтервальних моделей характеристик середовища моніторингу зворотного гортанного нерва : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Надія Ярославівна Савка ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2017. – 156 с. – Бібліографія: с. 123–139 (152 назви).
 2. Савка, Надія Ярославівна Методи ідентифікації інтервальних моделей характеристик середовища моніторингу зворотного гортанного нерва [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Савка Надія Ярославівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2017. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Савка, Н. Я. Етапи ідентифікації штучних нейронних мереж з радіально-базисними функціями / Н. Я. Савка // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали І Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2011 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2011 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 87.
 2. Мартинюк, В. Моделювання індикаторів економічної безпеки держави засобами штучної нейронної мережі з радіально-базисними функціями / В. Мартинюк, М. Дивак, Н. Савка // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 1. – С. 56-66.
 3. Савка, Н. Я. Програмна реалізація модуля класифікації на основі інтервальних моделей із РБФ для задачі виявлення гортанного нерва / Н. Я. Савка // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали ІV Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2014 [м. Тернопіль, 16-17 трав. 2014 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 38-40.
 4. Savka, N. Intelligent Classifier Based on Radial Basis Function Network for the Task of Identification the Recurrent Laryngeal Nerve in a Surgical Wound [Еlectronic resource] / Nadiya Savka, Mykola Dyvak, Andriy Pukas, Vasyl Nemish // Journal of applied computer science. – 2014. – Vol. 22, № 2. – Р. 55-64.
 5. Дивак, М. П. Метод ідентифікації вагових коефіцієнтів синаптичних зв’язків штучних нейронних мереж із радіально-базисними функціями на основі аналізу інтервальних даних [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, Н. Я. Савка // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2012. – № 15. – С. 132-139.
 6. Савка, Н. Я. Застосування штучних нейронних мереж з радіально- базисними функціями для розв’язування задач прогнозування [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка // Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. Серія: Технічні науки та архітектура. - Харків, 2011. - Вип. 94. - С. 349-353.
 7. Михальчук, Н. М. Моделювання податково-боргової складової фінансової безпеки на основі штучних нейронних мереж [Електронний ресурс] / Н. М. Михальчук, Н. Я. Савка // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління. - 2015. - № 815. - С. 225-233.
 8. Савка, Н. Aлгоритм ідентифікації штучних нейронних мереж із радіально-базисними функціями на основі аналізу інтервальних даних / Н. Савка // Материалы Международной молодежной научной конференции “Поколение будущего: Взгляд молодых ученых”. - Курск (Росія): Юго-Зап. гос. ун-т, 2012. - С.150-153. 71.
 9. Савка, Н. Я. Застосування методу ідентифікації параметрів математичної моделі із РБФ на основі аналізу інтервальних даних для виявлення зворотного гортанного нерва [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка // Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». - Хмельницький, 2014. - №1. - С.153-158.
 10. Савка, Н. Я. Застосування штучних нейронних мереж з радіально- базисними функціями для вирішення актуальних задач сьогодення / Н. Я. Cавка // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Транскордонне співробітництво як важлива складова євроінтеграційних процесів України”. - Чернівці, 2010. - С. 437-440.
 11. Савка, Н. Я. Застосування штучних нейронних мереж із радіально-базисними функціями для виявлення відстані до зворотного гортанного нерва на хірургічній рані [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка // Матеріали ІІI Всеукраїнської школи- семінару молодих вчених і студентів “Сучасні комп’ютерні інформаційні технології”. - Тернопіль: ТНЕУ, 2013. - С. 51-52. 131.
 12. Савка, Н. Я. Інтервальні моделі з радіально-базисними функціями для задачі виявлення розміщення зворотного гортанного нерва [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка, О. Л. Козак // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних техтологій: зб. наукових праць. - Дніпропетровськ, 2015. - № 815. - С. 225-233.
 13. Савка, Н. Я. Класифікатор на базі штучних нейронних мереж радіального типу [Електронний ресурс]  / Н. Я. Савка // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія : Комп'ютерні системи та компоненти. - Чернівці, 2013. - Том 4. – Вип. 4. - С. 22-27.
 14. Савка, Н. Я. Локалізація зворотного гортанного нерва на хірургічній рані із застосуванням штучних нейронних мереж радіального типу / Н. Я. Савка // Матеріали ІІI міжнародної науково-практичної конференції "Фізико- технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано- та мікроелектроніки. - Чернівці: ЧНУ, 2013. - С. 45-48.
 15. Савка, Н. Я. Математичне моделювання за допомогою штучних нейронних мереж / Н. Я. Савка // Світова економічна криза: причини, наслідки та перспективи подолання: Матеріали міжнародної наукової студентсько-аспірантської конференції. – Львів, 2010. - С. 505-506.
 16. Савка, Н. Я. Методи ідентифікації штучних нейронних мереж з радіально-базисними функціями / Н. Я. Савка // Матеріали першої Міжнародної науково-технічної конференції “Обчислювальний інтелект 2011”. - Черкаси, 2011. - С. 120-121.
 17. Савка, Н.Я. Моделювання індикаторів економічної безпеки держави засобами радіальних штучних нейронних мереж ідентифікованих методами аналізу інтервальних даних [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка // Вісник Вінницького політехнічного інституту. Науковий журнал. - Вінниця, 2013. - №1. - С. 37- 44. 132.
 18. Савка, Н. Я. Моделювання індикаторів економічної безпеки Тернопільської області із застосуванням штучних нейромереж радіального типу [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка // Матеріали ІІ Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів “Сучасні комп’ютерні інформаційні технології”. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012. - С. 49-50.
 19. Савка, Н.Я. Проблеми ідентифікації штучних нейронних мереж з радіально-базисними функціями та можливі напрямки їх розв’язання [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка, В. М. Спільчук, І. Я. Співак // Індуктивне моделювання складних систем: Збірник наукових праць. - Київ: МННЦІТС. - Вип. 2. - С. 181-193.
 20. Савка, Н. Я. Синтез оптимальної архітектури штучної нейронної мережі з радіально-базисними функціями для моделювання індикаторів економічної безпеки Тернопільської області / Н.Я. Савка // Матеріали XI Мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2012)". - Вінниця: ВНТУ, 2012. - С. 257-258.
 21. Савка, Н.Я. Структурно-параметрична ідентифікація інтервальних моделей з радіально- базисними функціями / Н. Я. Савка, О. Л. Козак, І. П. Струбицька // Proceedings of the international scientific and practical conference "The Top Actual Researches in Modern Science". - Dubai: Roast Publishing, 2015. - Vol I. - P. 17-22.
 22. Савка, Н. Я. Модель поведінки комерційного банку в умовах валютної паніки [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2009. - Вип. 4. - С. 319-328.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Техніко-економічне обгрунтування розробки комп'ютерних систем [Текст] : метод. вказівки до практ. робіт / уклад. Н. Я. Савка, І. Р. Паздрій ; під ред. О. М. Березького. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 40 с.
 

Сидор Ірина Петрівна

Sydor

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сидор, Ірина Петрівна Податки на споживання в Україні : фіскальні ефекти і цінові наслідки [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ірина Петрівна Сидор. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 198 c.
 2. Сидор, Ірина Петрівна Податки на споживання в Україні : фіскальні ефекти і цінові наслідки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ірина Петрівна Сидор. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 c.

СТАТТІ:

 1. Сидор І. Вітчизняні реалії бюджетного фінансування промисловості, енергетики і будівництва: проблемні аспекти та шляхи їх вирішення / Ірина Сидор // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 4. – С. 64-71.
 2. Сидор І. Фінансова політика держави: теоретичні аспекти та практична реалізація в Україні / Ірина Сидор // Світ фінансів. – 2009. –№ 4. – С. 44-53.
 3. Сидор І. Цінові аспекти податків на споживання: теоретична концептуалізація / Ірина Сидор // Світ фінансів. – 2008. – № 1. – С. 125-134.
 4. Сидор І. Акцизний збір у регулюванні соціально-економічних процесів в регіоні / І. Сидор // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 16. – С. 99-102.
 5. Сидор І. П. Виконання місцевих бюджетів в Україні: практика та проблематика [Електронний ресурс] / І. П. Сидор // Вісник Національного університету водного господарства і природокористування : зб. наук. праць. – Рівне, 2009. – Вип. 2 (46). – С. 277-287.
 6. Сидор І. П. Передумови та наслідки запровадження податку на додану вартість в Україні / І. П. Сидор, Т. М. Возняк // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 4. – С. 11-16.
 7. Сидор І. П. Практика та проблематика контрольно-перевірочної роботи органів державної податкової служби України [Електронний ресурс] / І. П. Сидор // Наукові записки. Сер. Економіка. – Острог : в-во Національного університету «Острозька академія», 2010. Вип. 13. – С. 48-56.
 8. Сидор І. Фіскальний та регулюючий вплив акцизного збору на процеси ціноутворення / І. Сидор // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 6. – С. 165-172.
 9. Сидор, І. Неподаткові надходження в контексті наповнення державного та місцевих бюджетів України / І. Сидор // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 3. – С. 113-122.
 10. Сидор, І. П. Бюджетне регулювання економіки : дослідження сутності [ Електронний ресурс ] / І. П. Сидор // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки – 2012. – Вип. 21. – С. 237-244.
 11. Сидор, І. П. Державне регулювання цін на продовольчі товари: вітчизняна практика та необхідність її удосконалення [ Електронний ресурс ] / І. П. Сидор// Галицький економічний вісник. – 2012 – № 1 (34) – С. 25-30.
 12. Сидор, І. Власні і закріплені доходи місцевих бюджетів : проблеми формування та резерви зростання / Ірина Сидор // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 20-29.
 13. Сидор, І. Бюджетна політика у функціонуванні соціальної сфери: проблеми визначення ефективності / Ірина Сидор // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 31-41.
 14. Парижак, Н. В. Фінансові ресурси підприємницьких структур і непряме оподаткування / Н. В. Парижак, І. П. Сидор // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2003. – Вип. 7. – С. 265-269.
 15. Сидор, І. П. Цінові аспекти податкового навантаження / І. П. Сидор // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу ТАНГ. – 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 196-199.
 16. Сидор, І. П. Митні платежі як інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності / І. П. Сидор // Науковий вісник Волинського державного університету. – 2005. – № 1. – С. 242-248.
 17. Сидор, І. П. Податок на додану вартість в контексті ринкового ціноутворення [Електронний ресурс] / І. П. Сидор // Наука і економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницького екон. ун-ту. – Хмельницький, 2008. – № 1 (9). – С. 166-172.
 18. Сидор, І. П. Фінансова політика держави: теоретичні аспекти та практична реалізація в Україні [Електронний ресурс] / І. П. Сидор // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 44-53.
 19. Сидор, І. П. Організація діяльності та фінансове забезпечення закладів професійно-технічної освіти в Україні [Електронний ресурс] / І. П. Сидор // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2011. – № 3. – С. 156-168.
 20. Сидор, І. Бюджетне забезпечення соціальної функції держави [Електронний ресурс] / Ірина Сидор // Світ фінансів. – 2013. – № 3. – С. 19-29.
 21. Сидор, І. П. Функції держави та необхідність їх бюджетного фінансування [Електронний ресурс] / І. П. Сидор, В. М. Булавинець // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка. – 2013. – № 23. – С. 123-127.
 22. Коваль, С. Л. Бюджетні видатки у забезпеченні економічного зростання [Електронний ресурс] / І. П. Сидор, С. Л. Коваль // Наука й економіка. – 2014. – № 3 (35). – С. 18-24.
 23. Sydor, I. The functions of the state and the need for their budget financing [Electronic resource] / I. Sydor, V. Bulavynets.
 24. Сидор, І. Виконання бюджету за доходами: сучасні реалії та перспективи [Електронний ресурс] / Ірина Сидор.
 25. Сидор, І.П. Бюджетна підтримка розвитку промисловості в Україні [Електронний ресурс] / І.П. Сидор // Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін. Збірник матеріалів доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 22-23.10.2009 р.) - Тернопіль: ТНЕУ, 2009. - Частина 2. - С. 270-273.
 26. Сидор, І. П. Бюджетне забезпечення соціального захисту населення: теоретичні аспекти і вітчизняна практика / І. П. Сидор // Ефективна економіка : електронне фахове видання. – 2015. – № 9.
 27. Сидор, І. П. Податковий і неподатковий механізми наповнення місцевих бюджетів в Україні / Ірина Петрівна Сидор // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 9. – С. 41-48.
 28. Сидор, І. Управління соціальним розвитком територіальної громади: проблеми та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / Ірина Сидор.
 29. Сидор, І. П. Проблеми реалізації бюджетних програм розвитку економічної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / І. П. Сидор // Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Фінансове забезпечення діяльності субєктів господарювання", м. Кременчук 19-20.02.2015 р. - С. 141-144.
 30. Сидор, І. Фінансова політика та її місце у професійній підготовці державних службовців [Електронний ресурс] / Ірина Сидор // Збірник матеріалів круглого столу "Підготовка фахівців за спеціальністю "Державна служба" в контексті адміністративної реформи". (Тернопіль, 20.05.2011 р.). - Тернопіль: Видавництво ТНЕУ "Економічна думка", - 2011. - 137 с.
 31. Сидор, І. П. Державне управління та регулювання паливно-енергетичним комплексом України / І.П. Сидор // Методологічні проблеми фінансової теорії і практики в умовах економічної нестабільності. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу ТНЕУ. Тернопіль: ТНЕУ, 2010. - С. 154-158.
 32. Сидор, І. П. Фіскальний та регулюючий потенціал податку з доходів фізичних осіб в Україні / І. П. Сидор // Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Вектор, 2014. – С. 156-162.
 33. Сидор, І. П. Споживчий кошик та рівень життя населення в Україні [Електронний ресурс] / І. П. Сидор // Друга Всеукраїнська науково-практична конференція "Управління фінансами держави, регіону, підприємства та домогосподарства: погляди науковців та практиків". - Тернопіль: ТНЕУ, 11.04. 2016 р. - С. 107-111.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень [Текст] : монографія / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина. – К. : Кондор, 2012. – 376 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 3. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 4. Фінансові важелі подолання бідності в Україні [Текст] : монографія / О. П. Кириленко, І. І. Білоус, Н. Я. Кравчук [та ін.] ; за ред. О. П.Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с.
 5. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 6. Сидор, І. П. Фінансове забезпечення економічної діяльності держави в контексті інвестиційно-інноваційних процесів [Текст] / І. П. Сидор // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 173-186.
 7. Сидор, І. П. Фінансування підготовки кадрів в Україні : інвестиційно-інноваційний потенціал [Текст] / І. П. Сидор // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 264-274.
 8. Кізима, Т. О. Оподаткування доходів домогосподарств : інвестиційно-стимулюючий ефект [Текст] / Т. О. Кізима, І. П. Сидор // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 355-363.
 9. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Парижак, Н. В. Ціноутворення (Збірник задач і нормативних актів) [Текст] / Н. В. Парижак, І. П. Сидор. – Тернопіль : Лідер, 2001. – 106 с.
 2. Лободіна, З. М. Бюджетна система у схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. / З. М. Лободіна, І. П. Сидор, А. В. Дем'янюк ; за ред. З. М. Лободіної. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 280 с.
 3. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 4. Фінанси у схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / [Булавинець В. М., Горин В. П., Сидор І. П.]; за заг. ред. В. П. Горина. - Тернопіль: Вектор, 2017. - 181 с.
 5. Сидор, І. П. Видатки бюджетів на підготовку кадрів [Текст] / І. П. Сидор // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 488-501.
 6. Сидор, І. П. Видатки бюджетів на розвиток промисловості, енергетики і будівництва [Текст] / І. П. Сидор // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 411-420.
 7. Методика викладання фінансової грамотності [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, В. В. Письменний, С. Л. Коваль [та ін.] ; за ред. Т. О. Кізими. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – 200 с.
 8. Державний фінансовий контроль у публічному управлінні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Б. Гупаловська, С. Л. Коваль, В. М. Русін [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 216 с.
 

Снігур Христина Анатоліївна

snigur-hristina-anatolyivna

Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франкіського навчально-наукового інституту менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Снігур, Христина Анатоліївна Управління інвестиційно-інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Христина Анатоліївна Снігур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 226 с.
 2. Снігур, Христина Анатоліївна Управління інвестиційно-інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Христина Анатоліївна Снігур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Снігур, Х. Інноваційна політика підприємств у забезпеченні їх конкурентоспроможності / Х. Снігур // Світ фінансів.– 2011.– Вип. 4.– С. 200-204.
 2. Снігур, Христина Передумови розвитку інноваційної діяльності підприємств / Христина Снігур // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених ТНЕУ: наук. вид. / голов. ред. Б.П. Адамик.– Тернопіль: Економічна думка, 2010.– вип.14.– С. 50-52.– (До 50-річчя ТНЕУ).
 3. Брич В. Я. Методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційно- інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / В. Я. Брич, Х. А. Снігур.
 4. Снігур, Х. Розробка методичних підходів до формування критеріїв відбору інвестиційно-інноваційного проекту для підприємств харчової промисловості / Христина Снігур // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 51-55.
 5. Снігур, Х. А. Впровадження інноваційних технологій в систему управління персоналом готельного закладу [Електронний ресурс] / Х. А. Снігур // Бізнес Інформ. – 2014. – №10. – C. 143–147.
 6. Снігур, Х. А. Розробка алгоритму управління інвестиційно-інноваційним проектом підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / Х. А. Снігур // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Сер. Економічні науки . – 2013. – Вип. 3. – С. 165-171.
 7. Снігур, Х. А. Сучасний стан інноваційної діяльності підприємств України / Х. А. Снігур // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2011. – С. 76-80.
 8. Снігур, Х. А. Разработка методических подходов к управлению инвестиционно-инновационным развитием предприятий пищевой промышленности / Х. А. Снігур // Экономика и предпринимательство. – Москва : Роспечать, 2013. – № 7 (36). – С. 523-526.
 9. Снігур, Х. А. Методи кількісного та якісного аналізу інвестиційних ризиків [Електронний ресурс] / Х. А. Снігур // Економіка , фінанси, право. – 2014. – № 11/1. – С. 19-22.
 10. Снігур, Х. А. Трансформація корпоративної культури як один із етапів реінжинірингу бізнес-процесів компанії [Електронний ресурс] / Х. А. Снігур // Науковий вісник Херсонського державного університету ХДУ. Сер. Економічні науки. – Херсон : ХДУ, 2015. – Вип. 12. – С. 154-157.
 11. Снігур, Х. А. Інноваційний підхід до управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / Х. А. Снігур // Вісник Одеського національного університету ОНУ. Економіка. – Одеса : ОНУ, 2015. – Вип. 2, т. 20. – С. 76-80.
 12. Снігур, Х. Коворкінг: переваги та недоліки в організації робочих місць / Христина Снігур // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 117-124.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Управління інноваційним розвитком підприємства [Електронний ресурс] : монографія / В. Я. Брич, Х. А. Снігур, М. М. Тисько, Я. О. Шпак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 216 с.
 

Саченко Анатолій Олексійович

саченко
Кафедра iнформаційно-обчислювальних систем і управління

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Биковий П. Є. Оцінювання імовірнісних характеристик сповіщувачів тривожної сигналізації з врахуванням невизначеного впливу завад / П. Є. Биковий, Ю. Р. Піговський, А. О. Саченко, А. Ф. Карачка, І. М. Чирка, Г. В. Сапожник, В. В. Кочан // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2010. – Вип. 2. – С. 128-133.
 2. Комар М. П. Інтелектуалізована інформаційна технологія виявлення комп’ютерних атак / М. П. Комар, Д. І. Боднар, А. О. Саченко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2010. – № 2. – С. 133-137.
 3. Куриляк Ю. О. Виявлення рухомих об'єктів у відеопотоці на основі методу віднімання фону та ієрархічної структури даних / Ю. О. Куриляк, А. О. Саченко // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Сер. Фізика, електроніка. – 2008. – Вип. 426. – С. 135-139.
 4. Палій І. О. Нейромережний підхід до комп’ютерного розпізнання облич / І. О. Палій, А. О. Саченко, С. Г. Антощук, Т. О. Буряк // Искусственный интеллект. – 2010. – № 3. – С. 378-387.
 5. Підхід до оптимізації дистибутивних сенсорних систем безпеки / В. Турченко, В. Кочан, П. Биковий [та ін.] // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2005. – № 3. – С. 111-117.
 6. Коваль, В. Алгоритми об'єднання даних в інтелектуальних дистрибутивних сенсорних мережах / Василь Коваль, Анатолій Саченко, Надія Васильків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 10. – С. 24-30.
 7. Головко, В. Выбор архитектури и адаптивное обучение рекуррентной нейронной сети для прогнозирования временных рядов/ Владимир Головко, Юрий Савицкий, Анатолий Саченко и др. // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 10. – С. 37-42.
 8. Саченко, А. Підхід до побудови багатомодульної системи відображення з самоініціалізацією [Електронний ресурс] / А.О. Саченко, О.Ю. Рощупкін, О.В. Денисюк, Н.В. Рощупкіна // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2008. – Вип. 426. – С. 140-144.
 9. Нелінійне кодування даних в безпровідних сенсорних мережах : (текст на англ. мові ) / В. Яцків, Су Дзюнь, Н. Яцків, А. Саченко // Комп'ютинг. – 2011. – Вип. 4, т. 10. – С. 383-390.
 10. Саченко, А. Комп'ютерні системи: співпраця науковців Східної і Західної Європи (Третій науково-технічний симпозіум - IDAACS'2005) [Текст] / А. Саченко // Вісник Національної академії наук України. – 2005. – №10. – С.56-60.
 11. Марковський, Г. Тернопільський освітньо-комунікаційний центр: проект НАТО з інтеграції регіональних інформаційно-технологічних ресурсів [Електронний ресурс] / Г. Марковський, А. Саченко, С. Возняк [та ін.].
 12. Турченко, И. В. Нейросетевые методы распознавания выходного сигнала мультисенсора [Електронний ресурс] / И. В. Турченко, В. В. Кочан, А. А. Саченко // Измерительная и вычислительная техника в технологических процессах. – Хмельницкий: ХНУ, 2011. – №2. – С. 137-144.
 13. George, Markowsky and others The Ternopil educational communication center: a NATO project to integrate regoinal information technology resources / Markowsky and others George // Комп`ютинг. – 2008. – березень (№ 1). – P. 185 – 190.
 14. Koval, V. The 3D Mapping Preparation using 2D/3D Cameras for Mobile Robot Control [Електронний ресурс] / V. Koval, Hubert Roth, Anatoly Sachenko [and other] // Artificial Intelligence journal. – Donetsk, Ukraine, 2008. – #4. – РР. 512-521.
 15. Koval, V. Method of Environment Reconstruction Using Epipolar Images [Електронний ресурс] / V. Koval, Oleh Adamiv, Anatoly Sachenko [and other] // International Journal of Computing. – Ternopil, (Ukraine), 2012. – Vol. 1 (1). – РР. 11-16.
 16. Sachenko, A. Intrusion detection system based on neural networks [Електронний ресурс] / A. Sachenko, M. Komar // Zeszyty naukowe politechniki Śląskiej: Organizacja i zarządzanie. – Gliwice, 2014. – Z. 68. – S. 377-386.
 17. Саченко, А. О. Концепція побудови мобільних систем пост-аварійного моніторингу АЕС з використанням флоту квадрокоптерів [Електронний ресурс] / А. О. Саченко, В. В. Кочан, В. С. Харченко, В. В. Яцків, М. А. Чернишов, П. Є. Биковий, О. Ю. Рощупкін, В. С. Коваль // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. - 2016. - № 5. - С. 207–214.
 18. Sieck, V. Two-Dimensional Error Control Based on Modular Corrective Codes / Sieck, V. Yatskiv, A. Sachenko, T. Tsavolyk // International Journal of Computing. – 2015. – Vol. 14, 17 – Issue 4. – P. 208-213.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Карачка, А. Архітектура комп'ютерів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. Карачка, О. Дудко ; за ред. О. А. Саченка. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 181 с.
 2. Добротвор, І. Г. Системний аналіз [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Добротвор, А. О. Саченко, Л. М. Буяк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 170 с.
 3. Саченко, А. А. Совершенствование методов измерения температуры [Текст] /А. А. Саченко, Е. Я. Твердый.– К.: Техніка, 1983.– 104 с.
 

Слівінська Наталія Миколаївна

slivinska

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Слівінська, Наталія Миколаївна Соціально-економічні та демографічні чинники реалізації трудового потенціалу регіону: дисертація канд. екон. наук: 08.09.01 / Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2003. - 208 с.
 2. Слівінська, Наталія Миколаївна Соціально-економічні та демографічні чинники реалізації трудового потенціалу регіону: автореферат дис ... канд. екон. наук: 08.09.01 / Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2003. - 22 с.

Публікації

Статті:

 1. Марцінковська, О. Конкурентоспроможність персоналу в умовах ринку / О. Марцінковська, Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2003. – № 8. – С. 168-174.
 2. Марцінковська, О. Об'єктивна необхідність та значення ділової оцінки персоналу / О. Марцінковська, Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2008. – № 13. – С. 109-112.
 3. Слівінська, Н. Деякі напрями збільшення зайнятості трудових ресурсів в аграрно-індустріальному регіоні (на прикладі Подільського економічного району) / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – № 4. – С. 221-224.
 4. Слівінська, Н. Вплив демографічної ситуації на формування трудового потенціалу в областях Поділля / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – № 7. – С. 149-154.
 5. Слівінська, Н. Кадровий аудит як інструмент формування ефективної кадрової політики організації / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нау. екон. ун-ту. – 2011. – № 16. – С. 74-77.
 6. Слівінська, Н. Мотиваційна роль контрактної форми трудового договору в ринкових умовах / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006. – № 11. – С. 68-71.
 7. Слівінська, Н. Оплата праці в Україні: сучасний стан та напрями реформування / Н. Слівінська, О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2007. – № 12. – С. 102-106.
 8. Слівінська, Н. Основні напрямки реформування системи мінімальних гарантій оплати праці в Україні / Наталія Слівінська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– Тернопіль, 2007.– № 21.– С. 54-57.
 9. Слівінська, Н. Оцінка стану соціального захисту вразливих верств населення в Подільському регіоні / Наталія Слівінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2006.– № 20.– С. 50-52.
 10. Слівінська, Н. Підвищення ролі заробітної плати у процесі відтворення робочої сили / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2004. – № 9. – С. 68-71.
 11. Слівінська, Н. Регулюваня заробітної плати в умовах ринку: зарубіжний досвід / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – № 10. – С. 125-128.
 12. Слівінська, Н. Соціально-економічні чинники, що впливають на реалізацію трудового потенціалу в областях Поділля / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – № 6. – С. 187-190.
 13. Слівінська, Н. Управління продуктивністю праці в організаціях / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 68-70.
 14. Слівінська, Н. Аудит оплати та стимулювання праці як складові соціального аудиту на підприємстві / Наталія Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С.118-122.
 15. Слівінська, Н. М. Соціальна політика в регіонах України: проблеми та їх вирішення / Н. М. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць. Вип.2. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 290-1295.
 16. Петрига, М. О. Територіально-галузеві аспекти управління трудовими ресурсами в регіонах України / М. О. Петрига, Н. М. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць. Вип.2. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 215-222.
 17. Слівінська, Н. Резерви зростання ефективності праці на підприємствах Тернопільської області / Наталія Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 111-118.
 18. Слівінська, Н. Негрошові форми заохочення та їх вплив на мотивацію працівників / Наталія Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 87-91.
 19. Слівінська, Н. М. Джерела і фактори формування трудових ресурсів (на прикладі Тернопільської обл.) / Н. М. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць кафедри УТР і РПС. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. –  Вип. 3. – С. 228-232.
 20. Слівінська, Н. М. Прогнозування трудових ресурсів: регіональні аспекти в умовах становлення ринкових відносин / Н. М. Слівінська // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 233-235.
 21. Слівінська, Н. М. Деякі напрямки збільшення зайнятості трудових ресурсів в аграрно-індустріальному регіоні (на прикладі Подільського регіону) / Н. М. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць кафедри УТР і РПС. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 4. – С. 221-224.
 22. Слівінська, Н. М. Основні напрямки забезпечення продуктивної зайнятості населення подільських областей в умовах реформування відносин власності / Н. М. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць кафедри УТР і РПС. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – С. 186-189.
 23. Слівінська, Н. М. Реструктуризація зайнятості сільського населення подільських областей – основний чинник збільшення оплати праці та доходів / Н. М. Слівінська // Вісник Технологічного університету Поділля : наук. Журнал. – Хмельницький, 2001. – С. 139-141.
 24. Слівінська, Н. М. Трудова міграція населення: регіональний аспект / Н. М. Слівінська // Формування ринкової економіки: регулювання соціально-трудових відносин на ринку праці : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2005. – С. 504-511.
 25. Слівінська, Н. М. Регулювання заробітної плати в умовах ринку: зарубіжний досвід / Н. М. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць кафедри УТР і РПС. – Тернопіль : Економічна думка, 2005, Вип. 10. – С.125-128.
 26. Слівінська, Н. М. Диференціація добробуту населення України / Н. М. Слівінська, Д. Г. Шушпанов // Социально-экономические аспекты промышленной политики : сб. науч. трудов. – Донецк, 2006. – Т. 1. – С. 216-221.
 27. Слівінська, Н. М. Проблеми соціального захисту мало-захищених верств населення в регіоні / Н. М. Слівінська // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля : наук. журнал. – Луганськ : видавництво СНУ, 2009. – Ч. 2, № 10 (140). – С. 159-162.
 28. Дяків, О. П. Портфоліо як метод самопрезентації студента на ринку праці / О. П. Дяків, Н. М. Слівінська // Вісник Донецького національного університету : наук. журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – Спецвип., т. 1. – С. 38-40.
 29. Слівінська, Н. М. Підвищення мотиваційного механізму заробітної плати, заснованого на системі грейдів / Н. М. Слівінська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2011. – № 4 (49). – С. 240-243.
 30. Слівінська, Н. М. Резерви зростання ефективності праці на підприємствах легкої промисловості / Н. М. Слівінська // Вісник Донецького національного університету : наук. журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Спецвип., т. 1. – С. 216-217.
 31. Слівінська, Н. М. Матеріальне стимулювання як складова системи управління ефективністю роботи персоналу / Н. М. Слівінська // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. праць ДВЗ КНЕУ ім. В Гетьмана. – КНЕУ, 2014. – С. 213-217.
 32. Слівінська, Н. М. Корпоративне волонтерство: перспективи розвитку в Україні / Н. М. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 91-94.
 33. Слівінська, Н. Актуальні проблеми функціонування соціально-трудових відносин в регіоні / Наталія Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 143-148.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Слівінська, Н. М. Резерви зростання продуктивності праці на підприємствах Тернопільської області [Текст] / Н. М. Слівінська // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 173-188.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Я. Брич, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за заг. ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 212 с.
 2. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. - 2-ге вид., доповн. й переробл. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 284 с.
 3. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 391 с.
 4. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст]: навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов [та ін.].– К.: Знання, 2008.– 407 с.
 5. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за заг. ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 316 с.
 6. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Практикум [Текст] : навч. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 302 с.
 7. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 8. Слівінська, Н. М. Політика доходів і регулювання заробітної плати [Текст] / Н. М. Слівінська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 139-151.
 9. Слівінська, Н. М. Планування праці [Текст] / Н. М. Слівінська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 188-200.
 10. Слівінська, Н. М. Соціальне партнерство [Текст] / Н. М. Слівінська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 76-84.
 11. Слівінська, Н. М. Соціальне партнерство [Текст] / Н. М. Слівінська // Менеджмент персоналу : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний, О. П. Дяків ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 323-346.
 12. Слівінська, Н. М. Організація і нормування праці [Текст] / Н. М. Слівінська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 104-120.
 13. Слівінська, Н. М. Продуктивність та ефективність праці [Текст] / Н. М. Слівінська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 121-138.
 14. Слівінська, Н. М. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці [Текст] / Н. М. Слівінська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 201-213.