Файфура Василь Васильович

faifura

Кафедра екології та агрономії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Файфура, Василь Васильович Соціально-економічні проблеми екологізації водогосподарського комплексу басейну верхнього Дністра [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / Файфура Василь Васильович ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. - К., 1995. - 181 с.
 2. Файфура, Василь Васильович Соціально-економічні проблеми екологізації водогосподарського комплексу басейну Верхнього Дністра [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / Файфура Василь Васильович ; НАН України, Рада по вивченню продукт. сил України. - К., 1995. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Надвиничний, С. Особливості конкуренції в сільськогосподарському виробництві / С. Надвиничний, В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2007.– Вип. 12.– С. 31-38.
 2. Островерхов, В. Демографічна ситуація в контексті формування сільського ринку праці регіону / В. Островерхов, В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– Тернопіль, 2002.– Вип. 7.– С. 131-137.
 3. Файфура, В. Водогосподарський комплекс України: еколого-економічний аналіз стану, загроз і перспектив розвитку / В. Файфура, Т. Царик // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2005.– Вип. 10.– С. 37-40.
 4. Файфура, В. Водоресурсна складова в контексті сталого розвитку України / В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2003.– Вип. 8.– С. 25-31.
 5. Файфура, В. Еколого-економічні проблеми водокористування міста Тернополя / В. Файфура, С. Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2011.– Вип. 16.– С. 34-38.
 6. Файфура, В. Природна спадщина і природно-екологічне надбання: питання економічної оцінки / В. Файфура, Т. Царик // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2006.– Вип. 11.– С. 20-27.
 7. Файфура, В. Територіальний брендинг у стратегії регіонального розвитку / В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2009.– Вип. 14.– С. 9-13.
 8. Хвесик, М. Водні ресурси України: природне багатство, економічне середовище і стратегія управління / М. Хвесик, В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– Тернопіль, 2002.– Вип. 6.– С. 10-14.
 9. Царик, Т. Проблеми комплексної оцінки рівнів розвитку регіонів в Україні / Т. Царик, В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2004.– Вип. 9.– С. 141-145.
 10. Файфура, В. Еколого-економічний імператив регіонального управління водними ресурсами / В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – Вип. 4. – С. 48-55.
 11. Царик, Т. Проблеми районного планування як наукового обгрунтування регіонального розвитку в Україні / Т. Царик, В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006. – Вип. 11. – С. 7-11.
 12. Файфура, В. Міграції населення в контексті екологічних викликів / В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 44-48.
 13. Розвиток трудового потенціалу Тернопілля в умовах подолання демографічної та економічної кризи / Є. Качан, О. Дяків, В. Файфура, Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 108-114.
 14. Файфура, В. Актуальні проблеми реформування фінансово-кредитного механізму природокористування в Україні [Електронний ресурс] / Василь Файфура, Олег Садовник // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2001. – Вип. 9. – С. 65-67.
 15. Файфура, В. До проблеми екологічного аудиту розрахунку платежів за спеціальне використання водних ресурсів [Електронний ресурс] / Василь Файфура.
 16. Файфура, В. Проблеми зайнятості у неформальному секторі економіки Тернопільської області [Електронний ресурс] / В. Файфура // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 286-291.
 17. Файфура, В. В. Проблеми підвищення ефективності управління водними ресурсами Дністра / В. В. Файфура // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 115-118.
 18. Файфура, В. В. Зміст, структура та регіональні рівні водокористування в системі управління водними ресурсами України / В. В. Файфура // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 118-123.
 19. Файфура, В. Обгрунтування критичних меж антропогенного навантаження на водні екосистеми Тернопільської області / Василь Файфура // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 58-63.
 20. Файфура, В. Природно-ресурсна складова сталого розвитку Тернопільської області / Василь Файфура, Олег Садовник // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 34-44.
 21. Файфура, В. Еколого-економічний аналіз використання і відтворення водних ресурсів України / Василь Файфура // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 82-87.
 22. Файфура, В. Екосистемні платежі в контексті формування й оптимізації довкілля / Василь Файфура, Сергій Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 28-33.
 23. Хвесик, М. А. Состояние и перспективы развития водохозяйственного комплекса бассейна верхнего Днестра / М. А. Хвесик, В. В. Файфура // Состояние и перспективы развития производительных сил Украини. – К. : СОПС Украины НАН Украины, 1995. – С. 11-24.
 24. Файфура, В. В. Про необхідність реформування механізму управління водогосподарською діяльністю / В. В. Файфура // Економічні проблеми Західноукраїнського агропромислового комплексу в умовах переходу до ринкової економіки. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – С. 188-191.
 25. Тернопільський енциклопедичний словник. – Тернопіль : ВПК “Збруч”, 2005. – Т. 2. – Із змісту : Сивий, М. Я. Карстологічні дослідження / М. Я. Сивий, В. В. Файфура. – С. 44-45.
 26. Файфура, В. В. Деякі питання удосконалення економічного механізму управління водним господарством України / В. В. Файфура // Проблеми економічної теорії і практики на сучасному етапі : зб. наук. праць. – Хмельницький : Вид-во ТУП, 1998. – С. 114-116.
 27. Файфура, В. В. Актуальні питання прогнозування розвитку водного господарства / В. В. Файфура, В. М. Островерхов // Проблеми економічної теорії і практики на сучасному етапі : зб. наук. праць. – Хмельницький : Вид-во ТУП, 1998. – С. 79-81.
 28. Файфура, В. В. Економіко-екологічний потенціал водокористування оцінка рівня, ефективності та резервів використання / В. В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 135- 142.
 29. Файфура, В. В. Екологічні аспекти приватизаційних процесів в Україні / В. В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 313-317.
 30. Файфура, В. В. Економіко-екологічні аспекти удосконалення управління водогосподарською діяльністю в Україні / В. В. Файфура // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Географія. – 1999. – № 12. – С. 128-132.
 31. Файфура, В. В. Перспективи підвищення еколого-функціонального рівня розвитку водогосподарського комплексу / В. В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 65-72.
 32. Файфура, В. В. Економіко-екологічний аналіз водозабезпечення і водоспоживання міста Тернополя / В. В. Файфура, А. Б. Кошіль // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 94- 99.
 33. Файфура, В. В. До проблеми вдосконалення організаційної структури управління водними ресурсами України / В. В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – С. 93-99.
 34. Файфура, В. В. Напрямки реформування економічного механізму природокористування / В. В. Файфура // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – С. 141-144.
 35. Файфура, В. В. До проблеми екологічного аудиту розрахунку платежів за спеціальне використання водних ресурсів / В. В. Файфура // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2001. – Вип. 9. – С. 174-176.
 36. Файфура, В. В. Екологічний аудит в системі економічного механізму природокористування / В. В. Файфура // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2001. – Вип. 8. – С. 47-49.
 37. Шушпанов, Д. Г. Демографічні передумови формування ринку праці аграрного сектору Чортківського району Тернопільської області / Д. Г. Шушпанов, Г. П. Баб’як, В. В. Файфура // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часоп. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. –Спец. вип. : Краєзнавство, вип. 2 (4). – С. 85-87.
 38. Файфура, В. В. Еколого-географічні аспекти розвитку водогосподарського комплексу Поділля / В. В. Файфура, Д. Г. Шушпанов, Г. П. Баб’як // Історія української географії. географії : всеукр. наук.-теорет. часоп. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – Спец. вип. : Краєзнавство, вип. 2 (4). – С. 94-95.
 39. Баб’як, Г. П. Демографічний розвиток рідного краю (на прикладі Тернопільської області) / Г. П. Баб’як, Д. Г. Шушпанов, В. В. Файфура // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часоп. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – Спец. вип. : Краєзнавство, вип. 2 (4). – С. 107-108.
 40. Садовник, О. П. Методологічні основи вивчення життєдіяльності населення на регіональному рівні / О. П. Садовник, В. В. Файфура // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Географія. – Тернопіль, 2005. – С. 78-83.
 41. Файфура, В. Трансгенне середовище: економічні вигоди крізь призму невизначеності майбутнього / Василь Файфура // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 61-67.
 42. Надвиничний, С. Продовольча безпека як головний стратегічний пріоритет економічного розвитку аграрної сфери економіки України / Сергій Надвиничний, Василь Файфура // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 38-42.
 43. Файфура, В. Водоресурсна складова сталого розвитку: проблеми розподілу і вододефіциту / Василь Файфура // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 61-67.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Файфура, В. В. Роль інновацій в забезпеченні сталого розвитку [Текст] / В. В. Файфура // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 49-52.
 3. Файфура, В. В. Стратегічні орієнтири соціальної складової сталого розвитку [Текст] / В. В. Файфура // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 40-48.
 4. Файфура, В. В. Сталий розвиток у контексті суспільно-економічних проблем [Текст] / В. В. Файфура // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 9-24.
 5. Файфура, В. В. Природо-ресурсна складова сталого розвитку регіону [Текст] / В. В. Файфура // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 53-80.
 6. Файфура, В. В. Природо-ресурсні основи сталого розвитку регіону [Текст] / В. В. Файфура // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 24-40.
 7. Файфура, В. В. Актуальні проблеми охорони навколишнього природного середовища Тернопільської області [Текст] / В. В. Файфура // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 80-98.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Царик, Т. Є. Основи екології [Електронний ресурс] : консп. лекцій / Т. Є. Царик, В. В. Файфура. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 131 с.
 2. Царик, Т. Є. Основи екології [Текст] : навч. посіб. / Т. Є. Царик, В. В. Файфура. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 208 с.
 3. Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення [Текст] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – 453 с.
 4. Регіональна економіка : підручник / за ред. проф. Є. П. Качана. – Тернопіль, 2008. – 800 с.