Федоронько Наталія Іванівна

Кафедра міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації

1385457869 fedoronko

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Федоронько, Наталія Іванівна Облік і внутрішньогосподарський контроль необоротних матеріальних активів на підприємстві [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Наталія Іванівна Федоронько.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 210 с.
 2. Федоронько, Наталія Іванівна Облік і внутрішньогосподарський контроль необоротних матеріальних активів на підприємстві [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Наталія Іванівна Федоронько.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Івануса, Н. Завдання та джерела аналізу і аудиту необоротних матеріальних активів на підприємстві / Н. Івануса // Наука молода : зб наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007.– № 8.– С. 167-171.
 2. Романів, С. Методичні особливості аналізу використання основних засобів на підприємстві [Текст] / Світлана Романів, Наталія Івануса // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 279-281.
 3. Федоронько, Н. І.Місце та роль самостійної роботи студентів у вивченні облікових дисциплін /Н. І. Федоронько // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] /редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– С. 105-108.
 4. Романів, С. Р. Теоретичний аспект формування системи управлінського обліку на підприємстві [Електронний ресурс] / С. Р. Романів, Н. І. Федоронько.
 5. Мех, Я. Проблеми обліку амортизації в Україні та шляхи подолання [Електронний ресурс] / Я. Мех, Н. Федоронько.
 6. Федоронько, Н. І. Напрями інноваційного розвитку вугільної промисловості та їх впливна організацію обліку основних засобів [Електронний ресурс] / Н. І. Федоронько // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – 2011. – Вип. 8 (29), ч. 4.
 7. Івануса, Н. Напрями вдосконалення системи організації аудиторської діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Н. Івануса.
 8. Федоронько, Н. І. Переваги електронної форми звітності [Електронний ресурс] / Н. І. Федоронько, І. В. Любезна.
 9. Федоронько, Н. І. Внутрішньогосподарський контроль на підприємствах вугільної промисловості: організаційний аспект / Н. І. Федоронько // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 16. – С. 190-193.
 10. Федоронько, Н. І. Моделювання внутрішньогосподарського контролю витрат підприємства / Н. І. Федоронько // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. праць. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2014. – № 2 (22). – С. 84-89.
 11. Федоронько, Н. І. Методи фінансового аналізу консолідованої фінансової звітності / Н. І. Федоронько // Проблеми і перспективи економіки та управління. – 2015. – № 4 (4). – С. 337-341.
 12. Федоронько, Н. І. Використання функціонально-вартісного аналізу для підвищення ефективності ЗЕД [Електронний ресурс] / Н. І. Федоронько, І. Ю. Гнатюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 10. – С. 117-119.
 13. Федоронько, Н. І. Аналіз ефективності експортних та імпортних операцій [Електронний ресурс] / Н. І. Федоронько // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 10. – С. 120-124.
 14. Федоронько, Н. І. Система консолідованої інформації ТНК [Електронний ресурс] / Н. І. Федоронько, О. С. Вайда // Молодий вчений. – 2016. – № 7 (34). – С. 145-149.
 15. Федоронько, Н. І. Обрання форм міжнародних розрахунків при здійсненні умов поставки інкотермс [Електронний ресурс] / Н. І. Федоронько.
 16. Федоронько, Н. І. Основні підходи до амортизації необоротних матеріальних активів та їх облікові записи [Електронний ресурс] / Н. І. Федоронько // Культура народов Причерноморья. — 2012. — № 225. — С. 76-79.
 17. Федоронько, Н. І. Проблемні аспекти автоматизації аудиту в Україні [Електронний ресурс] / Н. І. Федоронько // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2012. - Вип. 32(2). - С. 105-107.
 18. Федоронько, Н. І. Моделювання внутрішньогосподарського контролю витрат на підприємствах [Електронний ресурс] / Н. І. Федоронько // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2014. - Вип. 3. - С. 334-340.
 19. Федоронько, Н. І. Особливості сучасного становища ринку послуг України [Електронний ресурс] / Н. І. Федоронько, Н. О. Ковальчук // Молодий вчений. - 2017. - № 3. - С. 871-874.
 20. Федоронько, Н. І. Вплив конкурентних відносин на розвиток транснаціональних корпорацій країн ЄС [Електронний ресурс] / Н. І. Федоронько, А. А. Лотоцька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2017. - Вип. 23(1). - С. 34-37.
 21. Федоронько, Н. І. Міжнародна інформаційно-аналітична діяльність українських засобів масової інформації [Електронний ресурс] / Н. І. Федоронько, О. М. Ролінська // Молодий вчений. - 2017. - № 11. - С. 777-780.
 22. Федоронько Н. І. Методика складання консолідованої фінансової звітності / Н. І. Федоронько // Вісник асоціації докторів філософії наук. – 2015. – Випуск 1. - С. 42-44.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ [Текст] : зб. тез доп. за матер. наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.]. Секц. № 4 : Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 84 с.
 2. Контролінг в Україні : сучасний стан і тенденції розвитку [Текст] : зб. матеріалів круглого столу, [Тернопіль, 12 черв. 2012 р.] / відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 104 с.
 3. Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 123 с. – До 50-річчя ТНЕУ.