Хрупович Світлана Євгенівна

1537781917 0104d0b0d0b0d0b0

Кафедра маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Хрупович Світлана Євгенівна Економічне оцінювання та управління збутовою діяльністю підприємств [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Хрупович Світлана Євгенівна ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2005. - 202 арк.
 2. Хрупович, Світлана Євгенівна Економічне оцінювання та управління збутовою діяльністю підприємств [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Хрупович Світлана Євгенівна ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2005. - 22 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Хрупович, С. Є. Доларизація як індикатор економічної нестабільності [Текст] / С. Є. Хрупович // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 2. – С. 23-26.
 2. Королюк, Т. М. До питання обліку статутного капіталу акціонерного товариства / Т. М. Королюк, С. Є. Хрупович // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2010. - Вип. 7(2). - С. 106-114.
 3. Хрупович, С. Формування регіональної політики ефективного використання грошових переказів мігрантів / С. Хрупович // Галицький економічний вісник. - 2015. - № 2. - С. 83-89.
 4. Хрупович, С. Теоретичні підходи до складу та класифікації ресурсів виробництва / С. Хрупович // Галицький економічний вісник. — 2012. — №2(35). — с.110-114.
 5. Хрупович, С. Теоретико-прикладні аспекти оцінювання результатів маркетингових досліджень / С. Хрупович, Т. Королюк // Галицький економічний вісник. — 2011. — №1(30). — с.175-180.
 6. Хрупович, С. Є. Розвиток проектного фінансування як банківського продукту в Україні / Світлана Євгенівна Хрупович // Галицький економічний вісник. — Тернопіль : ТНТУ, 2016. — Том 50. — № 1. — С. 92-98.
 7. Хрупович, С. Є. Використання теорії ігор при вивченні суспільно-економічної поведінки української молоді / С. Є. Хрупович, Н. Ю. Мариненко // Економіка і управління. – Київ : Європейський університет, 2017. – №4 (76). – С. 19–25.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Хрупович, С. Є. Макроекономіка: теорія і практика: навчальний посібник / С. Є. Хрупович, Г. В. Ціх.– Тернопіль: ТНТУ, 2013.-280 с.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Хрупович С. Є. Економічне оцінювання та моделювання системи управління збутовою діяльністю підприємств: монографія / С. Є. Хрупович. — Тернопіль: ТНЕУ, 2011. — 160 с.
 2. Хрупович С. Є. Теоретичні основи збутової діяльності підприємств. Розробка моделі системи управління збутом пивоварних підприємств / Хрупович С. Є. // Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія. — Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2016. — С. 151–171.
 

Хома-Могильська Світлана Григорівна

homa-mogilska

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Хома-Могильська, Світлана Григорівна Крайові періодичні задачі для гіперболічних рівнянь другого порядку [Текст] : дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Хома-Могильська Світлана Григорівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2007. - 113 c.
 2. Хома-Могильська, Світлана Григорівна Крайові періодичні задачі для гіперболічних рівнянь другого порядку [Текст] : автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Хома-Могильська Світлана Григорівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2007. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Митропольський, Ю. О. Розв’язки крайової періодичної задачі для неоднорідного лінійного гіперболічного рівняння другого порядку [Електронний ресурс] / Ю. О. Митропольський, Г. П . Хома, С. Г. Хома-Могильська // Доповіді НАН України. – 2008. – № 5. – С. 30-36.
 2. Самойленко, А. М. Властивостi 2π-перiодичного розв’язку крайової задачi [Електронний ресурс] / А. М. Самойленко, Н. Г. Хома, С. Г. Хома-Могильська // Доповіді НАН України. – 2010. – № 10. – С. 18-21.
 3. Хома-Могильська, С. Г. Побудова періодичних розв’язків крайових задач [Електронний ресурс] / С. Г. Хома-Могильська, Л. Г. Хохлова.
 4. Самойленко, А. М. Аналiтичний метод вiдшукання 2π-перiодичних розв’язкiв гiперболiчних рiвнянь другого порядку [Електронний ресурс] / А. М. Самойленко, С. Г. Хома-Могильська // Доповіді НАН Украї-ни. – 2010. – № 4. – С. 25-29.
 5. Самойленко, А. М. Окремий випадок існування 2п–періодичних розв'язків крайових задач для гіперболічного рівняння другого порядку / А. М. Самойленко, Н. Г. Хома, С. Г. Хома–Могильська // Доповіді НАН України. – 2012. – № 2. – С. 35-41.
 6. Хома, Н. Г. Умови існування 2π-періодичного гладкого розв’язку квазілінійного рівняння гіперболічного типу / Н. Г. Хома, С. Г. Хома–Могильська, Л. Г. Хохлова // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. - 2016. - № 1. - С. 257-264.
 7. Хома, Н. Наближене розв’язування деяких крайових задач в математичних моделях природознавства [Електронний ресурс] / Надія Хома, Світлана Хома-Могильська // Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки. – Львів, 2009. – С. 309-311.
 8. Хома, Г. П. Побудова оператора для відшукання 2π-періодичних розв’язків гіперболічних рівнянь другого порядку [Електронний ресурс] / Г. П. Хома, С. Г. Хома-Могильська // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : вид-во “Прут”, 2009. – Вип. 18. – С. 177-182.
 9. Хома-Могильська, С. Г. Моделювання неперервного періодичного розв’язку хвильового рівняння [Електронний ресурс] / С. Г. Хома-Могильська // Вісник Запорізького національного університету. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – № 1. – С. 199-211.
 10. Хома-Могильська, С. Г. Узагальнені періодичні розв’язки гіперболічного рівняння другого порядку / С. Г. Хома-Могильська // Нелінійні коливання. – 1999. – № 4. – С. 574-577.
 11. Хома-Могильська, С. Г. Розв’язок однієї крайової задачі для гіперболічного рівняння другого порядку / С. Г. Хома-Могильська // Український математичний журнал. – 2000. – Т. 52, № 4. – С. 572-573.
 12. Хома-Могильська, С. Г. Гладкий розв’язок однієї крайової задачі / С. Г. Хома-Могильська // Доповіді НАН України. – 2000. – № 3. – С. 37-39.
 13. Хома-Могильська, С. Г. Гладкий розв’язок задачі Діріхле для квазілінійного гіперболічного рівняння другого порядку / С. Г. Хома-Могильська, Ю. О. Митропольський, Н. Г. Хома // Український математичний журнал. – 2000. – Т. 52, № 7. – С. 931-935.
 14. Хома-Могильська, С. Г. Класичний розв’язок однієї крайової задачі / С. Г. Хома-Могильська // Доповіді НАН України. – 2000. – № 7. – С. 32-34.
 15. Хома-Могильська, С. Г. Умови розв’язності крайової періодичної задачі. Основна теорема / С. Г. Хома-Могильська // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – Тернопіль : ТДТУ, 2004. – Т. 9, № 2. – С. 153-157.
 16. Хома-Могильська, С. Г. Існування класичних розв’язків гіперболічних рівнянь другого порядку / С. Г. Хома-Могильська // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2004. – Вип. 11. – С. 185-187.
 17. Хома-Могильська, С. Г. До проблеми існування 2П-періодичних розв’язків гіперболічного рівняння другого порядку / С. Г. Хома-Могильська // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2004. – Вип. 11. – С. 188-196.
 18. Хома-Могильська, С. Г. Побудова неперервного розв’язку у прямокутнику / С. Г. Хома-Могильська, Ю. О. Митропольський // Доповіді НАН України. – 2005. – № 2. – С. 33-37.
 19. Хома-Могильська, С. Г. Умови існування розв’язків крайової періодичної задачі для неоднорідного лінійного гіперболічного рівняння другого порядку. I / С. Г. Хома-Могильська, Ю. О. Митропольський // Український математичний журнал. – 2005. – Т. 57, № 7. – С. 912-921.
 20. Хома-Могильська, С. Г. Неперервний розв’язок крайової задачі / С. Г. Хома-Могильська // Доповіді НАН України. – 2005. – № 3. – С. 28-32.
 21. Хома-Могильська, С. Г. Про один метод дослідження періодичних розв’язків гіперболічного рівняння другого порядку / С. Г. Хома-Могильська, Ю. О. Митропольський, Г. П. Хома // Вісник Хмельницького національного університету : зб. наук.праць. Фізико-математичні науки. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1. – С. 94-99.
 22. Хома-Могильська, С. Г. Умови існування розв’язків крайової періодичної задачі / С. Г. Хома-Могильська, Г. П. Хома // The science : theory and practice : Book of abstracts of Final international scientifically-practical conference. – Dnipropetrovsk, 2005. – Vol. 12. – P. 26-28.
 23. Хома-Могильська, С. Г. Існування класичних розв’язків однієї крайо¬вої періодичної задачі / С. Г. Хома-Могильська, Г. П. Хома // Современные направления теоретических и прикладных исследований : сб. науч. тр. междун. науч.-практ. конференции. – Одесса, 2006. – Т. 13. – С. 24-27.
 24. Хома-Могильська, С. Г. Узагальнений розв’язок крайової задачі для лінійного гіперболічного рівняння другого порядку / С. Г. Хома-Могильська, Н. Г. Хома, Л. Г. Хохлова // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте ‘2009 : сб. науч. тр. по матер. Междунар. науч.-практ. конф. [Одесса, 15-30 июня, 2009 г.]. – Одесса : Черноморье, 2009. – Т. 4. – С. 25-27.
 25. Хома-Могильська, С. Г. Наближене розв’язування деяких крайових задач в математичних моделях природознавства / С. Г. Хома-Могильська, Н. Г. Хома // Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки : зб. наук. праць. – Львів : Інсти-тут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2009. – С. 309-310.
 26. Хома-Могильська, С. Г. Побудова оператора для відшукання 2П-періодичних розв’язків гіперболічних рівнянь другого порядку / С. Г. Хома-Могильська, Н. Г. Хома // Крайові задачі для диференціальних рівнянь : зб. наук. праць. – Чернівці : Прут, 2009. – Вип. 18. – С. 177-182.
 27. Хома-Могильська, С. Г. Т-періодичні розв’язки гіперболічних рівнянь другого порядку / С. Г. Хома-Могильська, Г. П. Хома, Н. Г. Хома // Наукові дослідження та їх практичне застосування. Сучасний стан та шляхи розвитку ‘2014 : сб. науч. тр. SWorld. – Иваново Маркова AD, 2014. – Вып. 3 (36), т. 27. – С. 85-89.
 28. Хома-Могильська, С. Г. Представлення розв’язку крайової періодичної задачі для гіперболічного рівняння другого порядку [Електронний ресурс] / С. Г. Хома-Могильська // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Математика і інформатика. – Ужгород : В-во УжНУ “Говерла”, 2014. – Вип. 25, № 1. – С. 133-136.
 29. Хома-Могильська, С. Г. Розв’язок лінійної крайової задачі без початкових умов для гіперболічного рівняння другого порядку [Електронний ресурс] / С. Г. Хома-Могильська // Наукові вісті Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. – Київ, 2014. – № 4. – С. 108-112.
 30. Хома-Могильська, С. Г. Застосування теорем існування для моделювання періодичних розв’язків загальних крайових періодичних задач для лінійного неоднорідного гіперболічного рівняння другого порядку [Електронний ресурс] / С. Г. Хома-Могильська // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль : ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2014. – № 2 (74). – С. 260-266.
 31. Хома-Могильська, С. Г. Періодичні розв’язки гіперболічних рівнянь другого порядку [Електронний ресурс] / С. Г. Хома-Могильська // Буковинський математичний журнал. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Т. 2, № 2-3. – С. 231-234.
 32. Хохлова, Л. Г. Інтегральне представлення розв’язку однієї крайової задачі без початкових умов [Електронний ресурс] / Л. Г. Хохлова, С. Г. Хома-Могильська, Н. Г. Хома // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія : Фізико-математичні науки. - 2017. - Вип. 16. - С. 173-180.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Хома-Могильська, С. Г. Моделі соціальних процесів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Г. Хома-Могильська, Н. Г. Хома. - Тернопіль : ТАЙП, 2016. - 131 с.
 2. Хома-Могильська, С. Г. ОММ та Економетрика : методичний інструментарій розв'язування задач [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Г. Хома–Могильська. - Тернопіль : ТАЙП, 2016. - 210 с.
 3. Чорний, В. З. Прикладні аспекти диференціального числення [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. З. Чорний, Л. Г. Хохлова, С. Г. Хома-Могильська. - Тернопіль : ТАЙП, 2016. - 72 с.
 4. Хохлова, Л. Г. Ірраціональні рівняння і нерівності [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. Г. Хохлова, С. Г. Хома-Могильська. - Тернопіль : Тайп, 2018. - 51 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Економетрика. Економетрія [Текст] : комплексні практ. індивідуальні завдання / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, С. Ю. Попіна [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 68 с.
 2. Хома Н. Г., Хома-Могильська С. Г. Електронні таблиці Microsoft Ехсеl: Лабораторний практикум. – Тернопіль: СМП "Тайп", 2010. – 95 с.
 3. Хома Н. Г., Хома-Могильська С. Г. Система керування базами даних Microsoft Access: Лабораторний практикум. – Тернопіль: СМП "Тайп", 2010. – 75 с.
 4. Хома Н. Г., Хома-Могильська С. Г. Фінансові обчислення (переклад з російської). – Тернопіль: СМП "Тайп", 2010. – 62 с.
 5. Практикум з інформатики : системи керування базами данних [Електронний ресурс] / уклад. В. В. Муравський, Н. Г. Хома, С. Г. Хома-Могильська. - Тернопіль : Тайп, 2016. - 84 с.
 

Хаблюк Оксана Андріївна

Хаблюк

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Каплун, Оксана Андріївна Облік і контроль виробничих витрат пивоварної промисловості [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Оксана Андріївна Каплун. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 236 с.
 2. Каплун, Оксана Андріївна Облік і контроль виробничих витрат пивоварної промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Оксана Андріївна Каплун. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Каплун, О. Деякі аспекти організації оперативного контролю витрат на виробництво продукції / О. Каплун // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Економіка.– 2001.– № 7.– С. 181-183.
 2. Каплун, О. Контроль якості проведення аудиту ефективності / О. Каплун, С. Яцишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу ТНЕУ.– Тернопіль: Економічна думка, 2006.– Вип. 15.– С. 282-284.
 3. Хаблюк, О. А. Аудит ефективності використання бюджетних коштів в системі функціонування ДКРС: проблеми та шляхи розвитку [Електронний ресурс] / О. А. Хаблюк, С. Р. Романів // Економічні науки. Сер. Облік і фінанси. – 2011. – Вип. 8, ч. 4.
 4. Хаблюк, О. А. Аудит ефективності як вид державного аудиту, його суть та складові [Електронний ресурс] / О. А. Хаблюк, Л. А. Будник.
 5. Хаблюк, О. А. Перевірка державних закупівель як різновид державного фінансового контролю [Електронний ресурс] / О. А. Хаблюк.
 6. Хаблюк, О. Державний фінансовий контроль виконання бюджетних програм: форми та методи / Оксана Хаблюк, Світлана Яцишин // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистика Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 351-353.
 7. Будник, Л. А. Роль самостійної роботи в пізнавальній діяльності студентів / Л. А. Будник, О. А. Хаблюк // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 40-43.
 8. Будник, Л. А. Суть аудиту ефективності та зарубіжний досвід його становлення / Л. А. Будник, О. А. Хаблюк // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 4 (43). – С. 151-158.
 9. Яцишин, С. Р. Консолідація фінансової звітності: історичні передумови виникнення та розвитк [Електронний ресурс] / С. Р. Яцишин, О. А. Хаблюк // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2017. - Т. 22, Вип. 3. - С. 185-189.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.
 

Харів Петро Степанович

khariv

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

СТАТТІ:

 1. Харів, П. Поборник економічної свободи - провісник ринку [Електронний ресурс] / Петро Харів // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2003. – № 10. – С. 308-317.
 2. Харів, П. С. Науково-технічна творчість як інструмент підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства / П. С. Харів, А. П. Колесніков // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – № 5. – С. 91-96.
 3. Харів, П. С. Оцінка рівня інноваційно-технологічного розвитку регіонів в період економічної нестабільності / П. С. Харів, С. В. Казмірчук // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 18. – С. 23-28.
 4. Харів, П. С. Визначення оптимальних меж застосування АСУ / П. С. Харів, Р. С. Чорний // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 99-104.
 5. Харів, П. С. Аналіз впливу оновлення продукції на ефективність виробництва / П. С. Харів, О. М. Собко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 2. – С. 164-169.
 6. Харів, П. Аналіз впливу наукоємності на підвищення ефективності виробництва / П. Харів, Н. Шпак, О. Собко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 55-61.
 7. Харів, П. Аналіз факторів впливу на активність інноваційної діяльності підприємств регіону / П. Харів, В. Кирич, О. Собко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 222-225.
 8. Монастирський, Г. П. Аналіз ефективності інноваційних проектів та їх фінансове забезпечення / Г. П. Монастирський, П. С. Харів, Ю. С. Довнар // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 266-269.
 9. Харів, П. С. Управління процесом реалізації інноваційної стратегії на підприємстві [Електронний ресурс] / П. С. Харів, Р. С. Чорний.
 10. Харів, П. Активізація інноваційної діяльності підприємницьких структур та ефективність виробництва / Петро Харів, Ольга Собко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 5. – С. 32-37.
 11. Харів, П. С. Аналіз стану інноваційного розвитку промислових підприємств та шляхи його стимулювання / Петро Степанович Харів, Петро Петрович Микитюк // Економічний аналіз. – 2014. – № 2, т. 16. – С. 187-196.
 12. Казмірчук, С. Аналіз стану розвитку інноваційних процесів у промисловості України / Світлана Казмірчук, Петро Харів // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 41-44.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Харів, П. С. Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів [Текст]: монографія /П. С. Харів.– Тернопіль: Економічна думка, 2003.– 233 с.
 2. Управління підготовкою виробництва нової продукції на підприємстві [Текст] : монографія / Б. Андрушків, Н. Кирич, П. Колесніков [та ін.]. – Тернопіль : ТНТУ, 2011. – 204 с.
 3. Федорович, П. П. Моделювання розвитку венчурного бізнесу [Текст] : монографія / П. П. Федорович, П. С. Харів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 208 с.
 4. Інноваційний розвиток промислових підприємств в контексті підвищення ефективності їх діяльності [Текст] : монографія / за наук. ред. П. С. Харіва, Р. С. Чорного. - Нововолинськ : Бізнес Інтернет Центр, 2015. - 393 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Харів П.С., Карачка А.Ф. Економіка промислового підприємства. Навч. посібник – Тернопіль, 2005. – 192 с.
 2. Економіка підприємства [Електронний ресурс]: навч. посіб. /за ред. П. С. Харіва.– Тернопіль: Економічна думка, 2002.– 519 с.
 3. Харів, П. С. Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств регіону [Текст] / П. С. Харів, О. М. Собко. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 180 с.
 4. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / І. М. Бойчик, П. С. Харів, М. І. Хопчан, Ю. В. Піча. – 2-ге вид., виправл. і доповн. – К., Львів : Каравела, Новий світ, 2000. – 298 с.
 5. Харів, П. С. Економіка підприємства : Збірник задач і тестів [Текст] : навч. посіб. / П. С. Харів. – 2-ге вид., стереотип. – К. : Знання, 2006. – 301 с. – (Вища освіта ХХ1 ст.).
 6. Харів, П. С. Економіка підприємства : Збірник задач і тестів [Текст] : навч. посіб. / П. С. Харів. – 3-тє вид. – К. : Знання, 2008. – 357 с. – (Вища освіта ХХ1 ст.).
 7. Харів, П. С. Економіка підприємства. Збірник задач і тестів [Текст] : навч. посіб. / П. С. Харів. – К. : Знання-Прес, 2001. – 301 с. – (Вища освіта ХХ1 ст.).
 8. Харів, П. Економіка підприємства: збірник задач [Текст] : Навч. посіб. / П. Харів, М. Остап'юк, Н. Яцишин. – Тернопіль : ПРІНТ-ОФІС, 2007. – 136 с.
 9. Харів, П. С. Збірник задач і тестів з економіки, організації і планування діяльності промислового підприємства [Текст] : навч. посіб. / П. С. Харів, О. М. Собко, О. П. Вашків ; за ред. П. С. Харіва. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – 256 с.
 10. Організація і планування виробництва: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / М. І. Хопчан, П. С. Харів, І. М. Бойчик, О. Я. Лотиш. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – 193 с.
 11. Харів, П. С. Практикум з економіки і організації діяльності підприємств [Текст] / П. С. Харів, О. П. Вашків, О. М. Собко. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 324 с.
 

Хома Надія Григорівна

homa n g

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Хома Надія Григорівна Аналітичні методи відшукання періодичних розв’язків гіперболічних рівнянь другого порядку [Текст] : дис... канд. фіз.- мат. наук: 01.01.02 / Хома Надія Григорівна ; Тернопільський держ. педагогічний ін-т. - Тернопіль, 1996. - 119 с.
 2. Хома Надія Григорівна Аналітичні методи відшукання періодичних розв’язків гіперболічних рівнянь другого порядку [Текст] : автореф. дис... канд. фіз.- мат. наук: 01.01.02 / Хома Надія Григорівна ; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. - Львів, 1996. - 18 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Габрусєв, В. Ю. Інформаційна система управління навчальним процесом [Електронний ресурс] / В. Ю. Габрусєв, Н. Г. Хома.
 2. Самойленко, А. М. Властивостi 2π-перiодичного розв’язку крайової задачi [Електронний ресурс] / А. М. Самойленко, Н. Г. Хома, С. Г. Хома-Могильська // Доповіді НАН України. – 2010. – № 10. – С.18-21.
 3. Муравський, В. Ефективність інформаційних систем управління персоналом підприємств / Василь Муравський, Надія Хома // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 71-76.
 4. Хома, Н. Г. Про властивість розв’язків однієї крайової задачі / Н. Г. Хома, Л. Г. Хома // Доповіді НАН України. – 1994. – № 3. – С. 38-40.
 5. Хома, Н. Г. Розв’язність однієї крайової задачі / Н. Г. Хома // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения : сб. научных трудов. – К. : Изд–во Ин–та математики НАН Украины, 1994. – С. 195-196.
 6. Хома, Н. Г. Періодичні розв’язки квазілінійних гіперболічних рівнянь другого порядку / Н. Г. Хома, Ю. О. Митрополь­ський // Український математичний журнал. – 1995. – Т. 47, № 10. – С. 1370-1373.
 7. Хома, Н. Г. Існування гладкого розв’язку однієї крайової задачі / Н .Г. Хома // Український математичний журнал. – 1995. – Т. 47, № 12. – С. 1717-1719.
 8. Хома, Н. Г. Тривіальні розв’язки однорідної крайової періодичної задачі / Н. Г. Хома, Я. Б. Петрівський, Л. Г. Хома // Волинський матема­тичний вісник. – 1995. – Вип. 2. – С. 179-180.
 9. Хома, Н. Г. Простори розв’язків однієї крайової задачі / Н .Г. Хома // Доповіді НАН України. – 1996. – № 1. – С. 30-32.
 10. Хома, Н. Г. Узагальнені періодичні розв’язки квазілінійних рівнянь / Н. Г. Хома, Л. Г. Хома // Український математичний журнал. – 1996. – Т. 48, № 3. – С. 406-411.
 11. Хома, Г. П. Про один метод відшукання розв’язку крайової періодич­ної задачі / Г. П. Хома, Н. Г. Хома, П. В. Цинайко // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения : сб. научн. трудов. – К. : Изд–во Ин–та математики НАН Украины, 1996. – С. 264-265.
 12. Хома, Н. Г. Лінійна крайова періодична задача для неоднорідного рівняння коливання струни / Н. Г. Хома, П. В. Цинайко // Нелинейные краевые задачи математической физики и их приложения : сб. научн. трудов. – К. : Изд–во Ин–та математики НАН Украины, 1996. – С. 266-267.
 13. Хома, Н. Г. Існування просторів Вейводи-Штедри / Н. Г. Хома, Л. Г. Хома, А. О. Ботюк // Украинский математический журнал. – 1997. – Т. 49, № 2. – С. 302-308.
 14. Хома, Н. Г. Двоякоперіодичні розв’язки задачі Гурса / Н. Г. Хома, О. А. Голуб // Нелинейные проблемы дифференциальных уравнений и математической физики : сб. науч­н. трудов. – К. : Изд–во Ин–та мате­матики НАН Украины, 1997. – С. 266-271.
 15. Хома, Н. Г. Розв’язок крайової періодичної задачі / Н. Г. Хома, А. Я. Семчук // Волинський математичний вісник. – 1997. – Вип. 4. – С. 199-201.
 16. Хома, Н. Г. Гладкий розв’язок однієї крайової задачі / Н. Г. Хома, П. В. Цинайко // Украинский математический журнал. – 1997. – Т. 49, № 12. – С. 1712-1717.
 17. Хома, Н. Г. До проблеми розв’язання однієї крайової задачі / Н. Г. Хома, Л. Г. Хома // Сучасні проблеми математики : зб. наук. праць. –К. : В–во Ін–ту математики НАН Укра­їни, 1998. – Ч. 3. – С. 171-173.
 18. Митропольський, Ю. А. Условие разрешимости квазилинейных краевых периодических задач для гиперболического уравнения второго порядка / Ю. А. Митропольский, Г. П. Хома, Н. Г. Хома // Украинский математический журнал. – 1998. – Т. 50, № 6. – С. 818-821.
 19. Хома, Н. Г. Лінійна крайова періодична задача для гіперболічного рівняння другого порядку / Н. Г. Хома // Український математичний журнал. – 1998. – Т. 50, № 11. – С. 1537-1544.
 20. Хома, Н. Г. Лінійна крайова періодична задача для гіперболічного рівняння другого порядку. Квазілінійна задача / Н. Г. Хома,  // Український математичний журнал. – 1998. – Т. 50, № 12. – С. 1680-1685.
 21. Хома, Н. Г. Лінійна крайова періодична задача для гіперболічного рівняння другого порядку / Н. Г. Хома, Л. Г. Хома // Український математичний журнал. – 1999. – Т. 51, № 2. – С. 281-284.
 22. Хома, Н. Г. Про один точний розв’язок крайової задачі / Н. Г. Хома, Б. П. Петрівський, Я. Б. Петрівський // Український математичний журнал. – 1999. – Т. 51, № 8. – С. 1141-1142.
 23. Митропольский, Ю. А. О некоторых свойствах оператора Вейводы–Штедры / Ю. А. Митропольский, Г. П. Хома, Н. Г. Хома // Доповіді НАН України. – 1999. – № 5. – С. 45-49.
 24. Хома, Н. Г. Двоточкова задача для гіперболічного рівняння другого порядку / Н. Г. Хома, Л. Г. Хома // Доповіді НАН України. – 1999. – № 7. – С. 38-41.
 25. Хома, Н. Г. Узагальнені розв’язки квазілінійних інтегро–диференціальних рівнянь другого порядку / Н. Г. Хома, Б. П. Петрівський, Я. Б. Петрівський // Волинський математич­ний вісник. – 1999. – Вип. 6. – С. 171-173.
 26. Хома, Г. П. Лінійна крайова періодична задача для гіперболічного рівняння другого порядку / Г. П. Хома, Л. Г. Хома, Н. Г. Хома // Крайові задачі для дифе­рен­ціальних рівнянь : зб. наук. праць. – К. : В-во Інсти­туту математи­ки НАН України, 1999. – Вип. 4. – С. 175-188.
 27. Хома, Н. Г. Класичний розв’язок однієї задачі Діріхле / Н. Г. Хома, Л. Г. Хома, П. В. Цинайко // Доповіді НАН України. – 2000. – № 9. – С. 41-44.
 28. Самойленко, А. М. Окремий випадок існування 2п–періодичних розв'язків крайових задач для гіперболічного рівняння другого порядку / А. М. Самойленко, Н. Г. Хома, С. Г. Хома–Могильська // Доповіді НАН України. – 2012. – № 2. – С. 35-41.
 29. Хома, Н. Г. Умови існування 2π-періодичного гладкого розв’язку квазілінійного рівняння гіперболічного типу / Н. Г. Хома, С. Г. Хома–Могильська, Л. Г. Хохлова // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. - 2016. - № 1. - С. 257-264.
 30. Хома, Г. П. Т-періодичні розв’язки гіперболічних рівнянь другого порядку / Н. Г. Хома, Г. П. Хома, С. Г. Хома–Могильська // Наукові дослідження та їх практичне застосуван­ня. Сучасний стан та шляхи розвитку ‘2014. – Иваново Маркова AD, 2014. – Вып. 3 (36), т. 27. – С. 85-89.
 31. Муравський, В. В. Ризики автоматизації бухгалтерського обліку / В. В. Муравський, Н. Г. Хома // Проблеми і перспективи економіки та управління : наук. журнал. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – № 1 (1). – С. 185-190.
 32. Хома, Н. Наближене розв’язування деяких крайових задач в математичних моделях природознавства [Електронний ресурс] / Надія Хома, Світлана Хома-Могильська // Обчислювальна математика і математичні проблеми механіки. – Львів, 2009. – С. 309-311.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Хома-Могильська, С. Г. Моделі соціальних процесів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. Г. Хома-Могильська, Н. Г. Хома. - Тернопіль : ТАЙП, 2016. - 131 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Хома Н.Г., Хома-Могильська С.Г. Електронні таблиці Microsoft Ехсеl: Лабораторний практикум. – Тернопіль: СМП "Тайп", 2010. – 95 с.
 2. Боднар Д.І., Дмитришин М.І., Дмитришин Р.І., Телейко А.Б., Хома Н.Г. Текстовий редактор Microsoft Word: Лабораторний практикум. – Тернопіль: СМП "Тайп", 2000. – 47 с.
 3. Хома Н.Г., Хома-Могильська С.Г. Система керування базами даних Microsoft Access: Лабораторний практикум. – Тернопіль: СМП "Тайп", 2010. – 75 с.
 4. Хома Н.Г., Хома-Могильська С.Г. Фінансові обчислення (переклад з російської). – Тернопіль: СМП "Тайп", 2010. – 62 с.
 5. Бубняк М.М., Хома Н.Г., Цебрій Л.М. Microsoft Ассеss 2000. – Тернопіль: СМП "Тайп", 2003.– 36 с.
 6. Цебрій Л.М., Цебрій О.Р., Боднар І.В., Бубняк М.М., Хома Н.Г. Графіка в Excel.– Тернопіль: СМП "Тайп", 2003. – 51 с.
 7. Практикум з інформатики : системи керування базами данних [Електронний ресурс] / уклад. В. В. Муравський, Н. Г. Хома, С. Г. Хома-Могильська. - Тернопіль : Тайп, 2016. - 84 с.