Ткачик Федір Петрович

ткачик федір петровичКафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ткачик Федір Петрович Державна інвестиційна політика та її вплив на розвиток економіки регіону: дис. ... канд. екон. наук/ Ф.П. Ткачик; НУДПСУ. - Ірпінь, 2013. - 188 с.
 2. Ткачик, Федір Петрович Державна інвестиційна політика та її вплив на розвиток економіки регіону [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Федір Петрович Ткачик.– Ірпінь : НУДПСУ, 2013.– 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Ткачик, Ф. Інвестиційний проект: сутність, методи оцінки та джерела фінансування / Федір Ткачик // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 398-401.
 2. Ткачик, Ф. П. Алгоритм ефективної реалізації державної інвестиційної політики / Ф. П. Ткачик // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 265, т. 3. – С. 646–651.
 3. Ткачик, Ф. П. Забезпечення фінансово-економічної стабільності в регіоні через систему державного управління / Ф. П. Ткачик // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 245-249.
 4. Ткачик, Ф. П. Інвестиційне співробітництво України з розвиненими країнами світу в напрямку регіонального розвитку / Ф. П. Ткачик // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. – Ірпінь, 2010. – № 4. – С. 12-17.
 5. Ткачик, Ф. П. Іноземні інвестиції як чинник розвитку української економіки / Ф. П. Ткачик // Збірник кращих наукових праць до 10-річчя наукового товариства студентів та курсантів. – Ірпінь : НУДПСУ, 2007. – С. 301-302.
 6. Ткачик, Ф. П. Ключові орієнтири формування сприятливого інвестиційного клімату регіону / Ф. П. Ткачик // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – № 20. – С. 47-50.
 7. Ткачик, Ф. П. Основи формування комплексної інвестиційної політики держави та регіону / Ф. П. Ткачик // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2011. – № 5. – С. 160-164.
 8. Ткачик, Ф. П. Особливості функціонування фінансового сектора Київської області / Ф. П. Ткачик // Економіка та держава. – 2011. – № 12. – С. 100-103.
 9. Ткачик, Ф. П. Податкові аспекти державного регулювання інвестиційної діяльності в регіоні / Ф. П. Ткачик // Фінансова система держави: проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць. – Київ, 2011. – 238 с.
 10. Ткачик, Ф. П. Современные тенденции формирования инвестиционной политики столичного региона / Ф. П. Ткачик // Современный научный вестник : науч.-теорет. и практ. журнал. – Белгород : Руснаучкнига, 2010. – № 11. – С. 87-94.
 11. Герчакивский, С. Д. Обеспечение финансово-экономической стабильности региона: бюджетно-налоговые аспекты / С. Д. Герчакивский, Ф. П. Ткачик // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 3 : Тема номера: Новые счета-фактуры в схемах и иллюстрациях. – С. 177-182.
 12. Ткачик, Ф. П. Сучасні проблеми ефективності державного регулювання інвестиційних процесів у регіоні [Електронний ресурс] / Ф. П. Ткачик.
 13. Ткачик, Ф. П. Сучасні орієнтири вдосконалення митного контролю в Україні [Електронний ресурс] / Ф. П. Ткачик, Р. Б. Баран // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 67-72.
 14. Ткачик, Ф. П. Економічна оцінка ефективності інвестиційних проектів [Електронний ресурс] / Ф. П. Ткачик.
 15. Ткачик, Ф. П. Консультування в сфері митної справи : сучасний стан та перспективи розвитку / Ф. П. Ткачик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 249-256.
 16. Ткачик, Ф. Моніторинг діяльності фіскальних органів у сфері роз'яснення митного законодавства та мінімізації митних ризиків / Федір Ткачик, Катерина Крисовата // Економіст. – 2015. – № 5. – С. 10-13.
 17. Ткачик, Ф. Організаційно-правове забезпечення податкового консультування в Україні, Польщі та Чехії / Ф. Ткачик // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 155-162.
 18. Ткачик, Ф. П. Теоретико-організаційні засади реалізації митної політики та забезпечення економічної безпеки України з урахуванням світового досвіду / Ф. П. Ткачик, В. І. Ухач // Кримський економічний вісник. – 2013. – № 2 (03), ч. ІІ. – С. 192-194.
 19. Ткачик, Ф. П. Генерування інвестиційних можливостей регіону [Електронний ресурс] / Ф. П. Ткачик // Наука молода. – 2012. – № 18. – С. 170-175.
 20. Ткачик, Ф. П. Митні та податкові регулятори зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] / Ф. П. Ткачик, І. А. Гуцул // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. праць. Сер. Економіка – 2013. – Вип. 24. – С. 132-137.
 21. Ткачик, Ф. П. Податкове консультування як спосіб мінімізації ухилення від оподаткування [Електронний ресурс] / Ф. П. Ткачик, І. В. Дармопук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 9, ч. 5. – С. 204-208.
 22. Ткачик, Ф. П. Трансфертне ціноутворення як об’єкт моніторингу податкових консультантів [Електронний ресурс] / Ф. П. Ткачик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – Вип. 15, ч. 3. – С. 148-152.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Регіональна фіскальна політика : теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, М. Р. Ібрагімов [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 402 с.
 2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 3. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 4. Ткачик, Ф. П.  Фіскальні аспекти взаємозалежності податкової культури та податкового консультування [Текст] / Ф. П. Ткачик // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 73-85.
 5. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 6. Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 182 с.
 7. Ткачик, Ф. П. Фіскальна значимість непрямих податків у формуванні доходів громадян [Текст] / Ф. П. Ткачик // Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик, С. Д. Герчаківський ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 104-118.
 8. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 9. Ткачик, Ф. П. Формування та подання звітності до органів Державної фіскальної служби України : консультаційний аспект [Текст] / Ф. П. Ткачик // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 251-264.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Податкова система» для студентів галузі знань «економіка і підприємництво» / Л. П. Амбрик, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, В. А. Валігура, Т. Я. Маршалок, Г. В. Василевська, Ф. П. Ткачик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 68 с.
 

Титор Володимир Йосипович

1449840310 ТиторКафедра податків та фіскальної політики

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 3. Митне законодавство зарубіжних країн [Текст] / Е. Л. Довга, І. П. Ревега, В. Й. Титор [та ін.] ; за ред. З. О. Буричка. – Тернопіль : Астон, 2002. – 614 с. 
 4. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 5. Титор, В. Й. Проходження державної служби у фіскальних органах в напрямку здійснення державної митної справи [Текст] / В. Й. Титор // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 206-225.
 

Толуб’як Віталій Семенович

Кафедра менеджменту та публічного управління

sdc13067Науковий ступінь: доктор наук з державного управління

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Толуб'як, Віталій Семенович Ефективність формування доходів місцевих бюджетів в Україні [Текст] : дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Толуб'як Віталій Семенович ; Національна академія держ. управління при Президентові України. - К., 2004. - 202 с.
 2. Толуб'як, Віталій Семенович Ефективність формування доходів місцевих бюджетів в Україні [Текст] : автореф. дис... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Толуб'як Віталій Семенович ; Національна академія держ. управління при Президентові України. - К., 2004. - 20 с.
 3. Толуб'як, Віталій Семенович Трансформація фінансових механізмів державного управління пенсійною системою в Україні [Текст] : дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Толуб'як Віталій Семенович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К., 2012. - 468 c.
 4. Толуб'як, Віталій Семенович Трансформація фінансових механізмів державного управління пенсійною системою в Україні [Текст] : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Толуб'як Віталій Семенович ; Акад. муніцип. упр. - К., 2012. - 36 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Толуб'як, В. С. Актуарні розрахунки в системі пенсійного забезпечення: теоретико-організаційний аспект / В. С. Толуб'як // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – вересень (№ 18). – С. 84-88.
 2. Толуб'як, В. С. Деміфологізація пенсійного віку / В. С. Толуб'як // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – грудень (№ 23). – С. 79-83.
 3. Толуб'як, Віталій Демографічні процеси та їх вплив на систему пенсійного забезпечення населення в Україні / Віталій Толуб'як // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2009. – № 4. – С. 260-269.
 4. Толуб'як, В. С. Державне регулювання в сфері пенсійного забезпечення: суть та необхідність здійснення / В. С. Толуб'як // Економіка та держава. – 2010. – № 5. – С. 76-79.
 5. Толуб'як, Віталій Концепція фінансового механізму в системі пенсійного забезпечення / Віталій Толуб'як // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 1. – С. 117-125.
 6. Толуб'як, В. Локальні проблеми здійснення пенсійної реформи в Україні / В. Толуб'як // Наука молода. Економічні науки. – 2007. – № 7. – С. 105-108.
 7. Толуб'як, Віталій Міграційні процеси та їх вплив на систему пенсійного забезпечення в Україні / Віталій Толуб'як // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2009. – № 2. – С. 219-228.
 8. Толуб'як, В. Місцеві бюджети: шляхи збільшення доходів / В. Толуб'як // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2003. – № 4. – С.408-412.
 9. Толуб'як, Віталій Пенсійна реформа в контексті економічного розвитку / Віталій Толуб'як // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 2. – С. 232-239.
 10. Толуб'як, Віталій Пенсійна реформа: зарубіжний досвід та вітчизняна практика / Віталій Толуб'як // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – Вип. 1. – С. 202-212.
 11. Толуб'як, В. Проблеми місцевих бюджетів та необхідність удосконалення міжбюджетних відносин / В. Толуб'як // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. – 2003. – Вип. 2. – С.191-199.
 12. Толуб'як, В. С. Раціоналізація пенсійної системи України / В. С. Толуб'як // Економіка та держава. – 2010. – № 8. – С. 111-114.
 13. Толуб'як, Віталій Світова фінансова криза: виклики та висновки для пенсійних фондів / Віталій Толуб'як // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 4. – С. 133-140.
 14. Толуб'як, Віталій Теоретико-організаційні основи реформування пенсійної системи України / Віталій Толуб'як // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2009. – № 3. – С. 240-248.
 15. Толуб'як, Віталій Удосконалення механізму формування фінансових ресурсів системи пенсійного забезпечення України / Віталій Толуб'як // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2010. – № 3. – С. 127-135.
 16. Толуб'як, В. С. Удосконалення фінансового механізму системи пенсійного забезпечення України / В. С. Толуб'як // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – лютий (№3). – С. 71-75.
 17. Толуб'як, В. С. Фінансовий контроль у сфері пенсійного забезпечення: мета, завдання, функції / В. С. Толуб'як // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – квітень (№8). – С. 86-89.
 18. Толуб'як, В. С. Формування недержавного пенсійного забезпечення як складової пенсійної системи України / В. С. Толуб'як // Економіка та держава. – 2011. – № 3. – С. 121-124.
 19. Толуб'як, В. С. Формування системи недержавного пенсійного забезпечення та розвиток фінансового ринку в Україні / В. С. Толуб'як // Інвестиції: практика та досвід. – 2011. – червень (№ 11). – С. 69-73.
 20. Толуб'як, В. С. Ризики системи пенсійного забезпечення [Електронний ресурс] / В. С. Толуб'як // Науковий вісник Академії муніципального управління. Сер. Управління. – 2010. – Вип. 4. – С.243-251.
 21. Толуб'як, В. С. Напрями удосконалення фінансових механізмів державного управління пенсійною системою в Україні [Електронний ресурс] / В. С. Толуб'як // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. – 2013. – № 2.
 22. Мельник, Л. А. Врегулювання проблем зайнятості в зарубіжних країнах: досвід для України [Електронний ресурс] / Л. А. Мельник, В. С. Толуб'як // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. –№ 11. – С.87-92.
 23. Толуб'як, В. С. Заробітна плата та її вплив на формування фінансових ресурсів системи пенсійного забезпечення [Електронний ресурс] / В. С. Толуб'як // Теорія та практика державного управління. – 2010. – Вип. 2(29). – С.242-249.
 24. Толуб'як, В. С. Державна політика пенсійного забезпечення: сутність та функції [Електронний ресурс] / В. С. Толуб'як // Теорія та практика державного управління. – 2009. – Вип. 4(27). – С.232-238.
 25. Толуб’як, В. С. Основні питання державного регулювання зайнятості населення в дослідженнях українських науковців [Електронний ресурс] / В. С. Толуб’як, Л. А. Мельник // Економіка і держава. – 2014. – № 7. – С. 102-106.
 26. Толуб'як, В. С. Запровадження пенсійних облігацій як механізм залучення фінансових ресурсів до пенсійного фонду [Електронний ресурс] / В. С. Толуб'як // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2012. – № 2.
 27. Толуб'як, В. С. Залучення міграційного капіталу до формування активів недержавних пенсійних фондів [Електронний ресурс] / В. С. Толуб'як, Г. І. Козак // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – № 11. – С.87-92.
 28. Толуб'як, В. С. Пенсійні реформи в зарубіжних країнах: особливості та результати [Електронний ресурс] / В. С. Толуб'як // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 9, ч. 5. – С.200-213.
 29. Толуб'як, В. С. Трансферт грошових переказів трудових мігрантів як чинник соціально-економічного розвитку України / В. С. Толуб'як // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 4. - С. 7-15.
 30. Толуб'як, В. С. Фонди добробуту для мігрантів в зарубіжних країнах: досвід для України [Електронний ресурс] / В. С. Толуб'як // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – № 1. – С. 41-48.
 31. Толуб'як, В. Фонди добробуту для мігрантів у зарубіжних країнах: досвід для України / Віталій Толуб'як // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 43-50.
 32. Толуб'як, В. С. Закордонні орієнтири реформування вітчизняної пенсійної системи / В. С. Толуб'як, В. П. Горин // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. - 2016. - Вип. 18. - ч. 2. - С. 165-170.
 33. Толуб’як, В. С. Фіскальне регулювання соціальної нерівності в зарубіжних країнах: досвід для України / В. С. Толуб’як, А. Ю. Огінська // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. – Сер. Економічні науки. – 2015. – Вип. 28. – С. 172-175.
 34. Толуб’як, В. С. Теоретико-організаційні аспекти формування і розвитку системи пенсійного забезпечення населення / В. С. Толуб’як // Науковий вісник Академії муніципального управління : зб. наук. праць. Сер. Управління. – К. : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2011. – Вип. 1. – С. 187-196.
 35. Толуб’як, В. С. Соціальні стандарти та гарантії в сфері пенсійного забезпечення / В. С. Толуб’як // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. ЛРІДУ НАДУ. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – № 22. – С. 307-313.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Метатеорія менеджменту життя (самогубство : причини, наслідки та методи його попередження) [Текст] / Б. Андрушків, П. Дудкін, С. Костін [та ін.] ; за заг. ред. Б. М. Андрушків. – Тернопіль : Терно-граф, 2008. – 816 с.
 2. Толуб'як, В. С. Фінансові механізми пенсійного забезпечення [Текст] : монографія / В. С. Толуб'як. – Тернопіль : Терно-граф, 2011. – 336 с.
 3. Основи соціального менеджменту. / Теоретичні положення та прикладні механізми // Автори-укладачі: М. Папієв, Т. Кирян, Б. Андрушків, О. Кузьмін, В. Коломийчук, В. Толуб’як, Б. Бакушевич, Н. Кирич, В. Піча, О. Погойдак, П. Харів, В. Цилина. – За заг. ред. Заслуженого діяча науки і техніки України, д.е.н. проф. Б, Андрушківа. – Тернопіль : “Терно-граф”, 2007. – 1024 с. 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Управління державними доходами і видатками [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Малиняк, В. С. Толуб'як, В. П. Горин, В. П. Письменний ; за ред. Б. С. Малиняка. - Тернопіль : Астон, 2015. - 154 с.
 2. Кириленко, О. П. Соціальне страхування : підручник / за ред. О. П. Кириленко, В. С. Толуб’яка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – 516 с.
 

Творун Світлана Олександрівна

1455015356 tvorun-so1Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Творун, С. А. Аграрные обычаи и обряды украинцев Подолья (истоки, особенности, тенденции развития) [Текст] : дисс. ... канд. истор. наук. : 07.00.07 / Светлана Александровна Творун. – Киев : Институт искусствоведения, фольклора и этнографии имени М. Ф. Рыльского АН УССР, 1991. – 212 с.
 2. Творун, С. А. Аграрные обычаи и обряды украинцев подолья (истоки, особенности, тенденции развития) [Текст] : автореферат дисс. ... канд. истор. наук. : 07.00.07 / Светлана Александровна Творун. – Киев : Институт искусствоведения, фольклора и этнографии имени М. Ф. Рыльского АН УССР, 1991. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Творун, С. «Язичництво» чи «архаїчне православ’я»? [Електронний ресурс] / Світлана Творун // Українознавство. – 2012. – № 2. – С 119-122.
 2. Творун, С. Колядування на жнивах [Електронний ресурс] / Світлана Творун // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 3. – С 37-39.
 3. Творун, Світлана Стінянські "Колачі" / Світлана Творун // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 4. – С. 109-115.
 4. Творун, С. О. Чому Маланка ледащиця? / С. О. Творун // Вінниця: Світлиця. – 2015. – № 1 (48) – С. 65-68.
 5. Творун, С. О. Замінимо ялинку дідухом / С. О. Творун // Вінниччина. – 2015. – 16 груд. – С. 6.
 6. Творун. С. О. Чи є альтернатива новорічній ялинці? / С. О. Творун // Вінницька газета. – 2015. – 25 груд. – С. 10.
 7. Творун, С. О. Дослідження якому немає кінця / С. О. Творун // Вінниця: Світлиця. – 2011. –  № 4 (35) – С. 53-55.
 8. Творун, С. О. Святий вечір. Новий рік – Маланки та Василя / С. О. Творун // Колядки та щедрівки. – Вінниця : Ландо, 1999. – С. 3-12.
 9. Творун, С. О. Загальнодержавні свята / С. О. Творун // Урядовий кур'єр. – 1995. – 24 черв.     
 10. Творун, С. О. Знаний у світі та забутий у рідному краї / С. О. Творун // Камертон - Х. – 1995. – № 10. – С. 7 .
 11. Творун, С. О. Загальнодержавні свята і духовність / С. О. Творун  // Камертон - Х. – Вінниця, 1995. – № 13. – С. 2-3.
 12. Творун, С. О. Меценати - трударі полів / С. О. Творун // Культура і життя. – 1995. – 29 берез.
 13. Творун, С. О. Від Коляди до Калити: календар народних свят на 1995 рік / С. О. Творун // Камертон - Х. – 1995. – № 1. – С. 4-5; № 2. – С. 5.      
 14. Творун, С. О. Святий вечір / С. О. Творун // Вінниччина. – 1995. – 6 січ.
 15. Творун, С. О.  Хрестини / С. О. Творун // Камертон - Х. – 1994 . – № 7. – С. 7.
 16. Творун, С. О. Від Коляди до Калити: календар перехідних свят / С. О. Творун // Камертон - Х : культ.-мистец. тижневик Вінничини. – 1994.  – № 4. – С. 6.
 17. Творун, С. О. Від Коляди до Калити: календар народних свят з постійними датами / С. О. Творун // Камертон - Х : культ.-мистец. тижневик Вінничини. – 1994. – № 3 – С. 4-5. 
 18. Творун, С. О. Родини / С. О. Творун // Камертон - Х : культ.-мистец. тижневик Вінничини. – 1994. – № 1 – С. 3. 
 19. Творун, С. О. У небо, наша калита, у небо. / С. О. Творун  // Камертон - Х : культ.-мистец. тижневик Вінничини. – 1992. – № 7. – С. 10.
 20. Творун, С. Просили батько, мати і я прошу на хліб, на сіль, на весілля / С. О. Творун // Камертон – Х : культ.-мистец. тижневик Вінничини. – 1992. – № 5 (22 жовт.). – С. 7.
 21. Творун, С. О. Базові модулі річного кола українських народних календарних свят / С. О. Творун // Етнокультурні процеси українсько-східнороманського порубіжжя : одеські етнографічні читання. – 2015. – С. 258-272.
 22. Творун, С. Роди, боже, бурячки, як у мене литочки // Початкова школа. – К., 1993. – № 3. – С. 36-39.
 23. Творун, С. Весняні аграрні звичаї і обряди українців Поділля / С. О. Творун.  // Народна творчість та етнографія. – Київ, 1991. – № 3. – С. 29-34.
 24. Творун, С. О. Джерело натхнення і краси / С. О. Творун // Людина і світ. – 1985. – № 7 – С. 10-13. 
 25. Творун, С. Праздники труда / С. Творун // Воспитание школьников. – Москва, 1988. – № 3. – С. 66.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Творун, Світлана. Практична ентологія для ділових людей [Текст] : навч. посіб. / Світлана Творун. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Вінниця : Книга-Вега, 2009. - 288 с.
 

Таранов Ігор Михайлович

taranov

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікаці

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Таранов, Ігор Михайлович Фіскальний потенціал України та ефективність справляння податків [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит; / Ігор Михайлович Таранов. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 300 c.
 2. Таранов, Ігор Михайлович Фіскальний потенціал України та ефективність справляння податків [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит /Ігор Михайлович Таранов.– Тернопіль: ТАНГ, 2004.– 20 c.

СТАТТІ:

 1. Таранов І. Європейський досвід оподаткування: податкові технології Латвійської республіки / Ігор Таранов // Світ фінансів. – 2007. – № 4. – С. 163-173.
 2. Таранов І. Теоретико-організаційні засади визначення фіскального потенціалу держави / Ігор Таранов // Світ фінансів. – 2006. – № 2. – С. 60-65.
 3. Таранов І. М. Інтенсифікація боротьби з податковими деліктами / І. М. Таранов // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С.60-65.
 4. Таранов І. Оцінка фіскальної ефективності ПДВ в Україні / Ігор Таранов, Володимир Валігура // Світ фінансів. – 2006. – № 3. – С. 157-170.
 5. Таранов І. Управління вартістю компанії: проблема вибору адекватної моделі вибору [Електронний ресурс] / Ігор Таранов // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 4 (29). – С. – 41-51.
 6. Юрій С. Оцінка ефективності наданих пільг з оподаткування / С. Юрій, І. Таранов // Фінанси України. – 2002. – № 12. – С. 55-63.
 7. Таранов, І. Податкове регулювання в Україні / І. Таранов // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 9. – С. 83-87.
 8. Таранов, І. Прибуткове оподаткування громадян: українські податкові технології у реаліях і перспективі / І. Таранов // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 11. – С. 96-101.
 9. Таранов, І. М. Кримінальна відповідальність за фіскальні злочини в Україні / І. М. Таранов, О. І. Зорій // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал ТАНГ.– Тернопіль: Економічна думка, 2000. – Вип. 2. – С. 256-263.
 10. Таранов, І. М. Застосування непрямих методів оподаткування в Україні як об’єктивна реальність / І. М. Таранов // Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства у третьому тисячолітті : зб. наук. праць Рівненського економіко-гуманітарного інституту. – Рівне : „Те-тіс”, 2000. –  С. 489-492.
 11. Таранов, І. М. Економічні передумови податкових деліктів / І. М. Таранов // Фінанси України. – 2000. – № 4.  – С. 114-121.
 12. Таранов, І. М. Питання координації діяльності контролюючих органів / І. М. Таранов // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 3. – С. 197-206.
 13. Таранов, І. М. Методи оптимізації податкових платежів корпорацій / І. М. Таранов // Вісник технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2000. – № 4, ч. 2. – С. 20-22.
 14. Таранов, І. М. Податкове регулювання в Польщі в період інтеграції в ЄС / І. М. Таранов // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2001 рік. – Вип. 16. – С. 43-49.
 15. Таранов, І. М. Організація та повноваження служб податкового контролю Німеччини / І. М. Таранов  // Науковий вісник. – 2001. – № 3 (13). – С. 131-138.
 16. Taranow, I. M. Odpowiedzialność karna za przestępstwa podatkowe na Ukrainie / I. M Taranov // Studjа i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt 21,  SGH. Warszawa, 2001. – S. 149-154.
 17. Taranov, I. M. Socjalno-psychologiczne aspekty uchylania się od podatków na Ukrainie / I. M Taranov // Studjа i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, zeszyt 22, SGH. Warszawa, 2001. – S. 125-133.
 18. Таранов, І. М. Оподаткування процесів споживання у Польщі в період інтеграції з ЄС / I. M. Таранов // Науковий вісник. – 2002. – № 2 (16). – С. 265-273.
 19. Таранов, И. М. Интенсификация деятельности налоговой милиции как составная фискального потенциала Украины / И. М. Таранов // Финансовая теория и политика современного государства. – Абагар, Велико Тырново, 2002. – С. 145-152.
 20. Таранов, І. М. Використання концептуальних підходів обчислення податкового навантаження у плануванні фінансів підприємств / І. М. Таранов // Вісник технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – № 5, ч. 2, т. 1. – С. 116-119.
 21. Таранов, І. М. Відповідність справляння окремих видів податків фіскальному потенціалу України / I. M. Таранов // Науковий вісник. – 2002. – № 4 (18). – С. 459-461.
 22. Таранов, І. М. Ефективність державного податкового контролю / I. M. Таранов // Финансы, учёт, банки : сб. науч. трудов. – 2002. – Вып. 8, ч. 2. –  С. 263-269.
 23. Таранов, І. М. Організаційні аспекти міждержавної податкової гармонізації / I. M. Таранов // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки : наук. журнал. – 2004. – № 1, ч. 2, т. 1. – С. 86-91.
 24. Таранов, І. М. Податковий контроль в Україні: організація та ефективність / I. M. Таранов // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки. – 2005. – № 1. – С. 293-304.
 25. Таранов, І. М. Податкова гармонізація та адаптація процесів оподаткування: теоретичний аспект та сучасні реалії / I. M. Таранов, В. А. Валігура // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – Вип. 211 : в 4 т., т. III. – С. 674-688.
 26. Таранов, І. М. Міжнародна наукова співпраця / І. М.Таранов // Світ фінансів : наук. журнал. – 2006. – № 4 (9). – С. 185-186.
 27. Таранов, І. М. Світовий досвід оподаткування: позитиви для України / I. M. Таранов // Наукові записки. Сер. Економіка. – Острог, 2006. – Вип. 8, ч. 1. – С. 296-304.
 28. Таранов, І. М. Адміністрування та ефективність справляння податків в Україні / I. M. Таранов // Наукові записки. Сер. Економіка. – Острог, 2007. – Вип. 9, ч. 1. – С. 335-347.
 29. Taranov, I. M. Nachhaltigkeit – eine Herausforderung für das ukrainische Horchschulprofil / I. M. Taranov // Netzwerke und Nachhaltigkeit im Transformationsprozess: Auflage April 2007, Deutscher Universitäts-Verlag I GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2007. – P. 169-182.
 30. Taranov, I. M. System podatkowy na Ukrainie / I. M. Taranov // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, Tom 2: Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju gospodarczego: teoria i praktyka. Częstochowa, 2008. – S. 111-132.
 31. Taranov, I. M. Dochody budżetów lokalnych jako główne źródło finansowe działalności samorządu terytorialnego / I. M. Taranov // Samorząd terytorialny w Polsce i Europie. Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju. Wydawnictwo KPSW w Bydgoszczy. – Bydgoszcz, 2009. –  S. 253-266.
 32. Таранов, І. М. Концептуальна модель дослідження стратегії підприємств на основі динамічного програмування / І. М. Таранов, О. Ляшенко, Б. Базелі // Економіка та держава. – 2013. – № 65 (2). – С. 63-76.
 33. Taranov. I. M. Comparison of Educational Systems of the US and Poland / I. M. Taranov // American Studies in Central Asia. 18 may 2013. Symposium papers. Session 12: Comparative American Studies. – P. 123-135.
 34. Таранов, І. М. Вектори формування єдиного наукового простору Європи [Електронний ресурс] / I. M. Таранов // Світ фінансів : наук. журнал. – 2008. – № 4 (17). – С. 194-197.
 35. Таранов, І. М. Оцінювання ефективності діяльності компанії в системі вартісноорієнтованого управління [Електронний ресурс] / I. M. Таранов //Галицький економічний вісник. – 2012. – № 3 (36). – С. – 47-60.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Таранов, И. М. Интенсификация деятельности налоговой милиции как составная фискального потенциала Украины [Текст] / И. М. Таранов // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 145-152.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Крисоватий, А. І. Методичний матеріал по вивченню курсу «Податкова справа» для студентів спеціальностей: 7.050103 – «Міжнародна економіка», 7.050201 – «Менеджмент у виробничій сфері» денна форма навчання / А. І. Крисоватий, І. М. Таранов. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – 98 с.
 2. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «Податкова система» / А. І. Крисоватий, І. М. Таранов, І. В. Плішко, К. В. Басий, А. І. Луцик, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 72 с.
 3. Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Тези доповідей (24-26 жовтня 2007 року) [Текст] / відп. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 473 с.
 

Сторінка 1 із 9