Толкованов В'ячеслав Вікторович

1448529412 1443694847 tolkovanov-v.v.1Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: доктор наук з державного управління

Посада: доцент

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Толкованов, В. Діяльність Нацдержслужби України: пріоритети, досягнення, виклики / В. Толкованов // Вісник державної служби України. – 2013. – № 2. – С. 4-9.
 2. Толкованов, В. Інститут державних секретарів як важливий елемент ефективного функціонування апарату державного управління / В. Толкованов // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2002. – № 3. – С .48- 55.
 3. Толкованов, В. В. Концептуальні підходи до процесів забезпечення якості управління в органах місцевого самоврядування / В. В. Толкованов // Менеджер. – 2012. – №4. – С. 200-207.
 4. Мікула, Н. А. Національна доповідь "Сучасний стан та перспективи розвитку транскордонного співробітництва в Україні" (Основні положення проекту) / Н. А. Мікула, В. В. Толкованов // Регіональна економіка. – 2010. – №3. – С. 7-19.
 5. Толкованов, В’ячеслав Нові підходи та інноваційні інструменти в реалізації державної регіональної політики / В’ячеслав Толкованов // Вісник державної служби України. – 2012. – № 3. – С. 6-10.
 6. Толкованов, В'ячеслав Основні результати реалізації Програми розвитку лідерства / В'ячеслав Толкованов, Валентина Ковальчук // Вісник державної служби України. – 2012. – № 4. – С. 9-13.
 7. Толкованов, В’ячеслав Підготовка професійних кадрів для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування: сучасний стан та підходи до модернізації / В’ячеслав Толкованов // Вісник державної служби України. – 2011. – № 4. – С. 6-11.
 8. Демчишен, Василь Про деякі аспекти розвитку міжмуніципального співробітництва як інноваційного інструменту в реалізації державної регіональної політики в Україні / Василь Демчишен, В’ячеслав Толкованов // Віче. – 2010. – грудень (№24). – С. 6-9.
 9. Толкованов, В’ячеслав Результати першого року діяльності Національного агентства України з питань державної служби / В’ячеслав Толкованов // Вісник державної служби України. – 2012. – № 2. – С. 7-13.
 10. Толкованов, В’ячеслав Розвиток лідерства на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування як один з пріоритетних напрямів реалізації адміністративної реформи в Україні / В’ячеслав Толкованов // Вісник державної служби України. – 2012. – № 1. – С. 6-9.
 11. Толкованов, В’ячеслав Сучасний стан та підходи до подальшого розвитку служби в органах місцевого самоврядування / В’ячеслав Толкованов // Вісник державної служби України. – 2011. – № 3. – С. 4-8.
 12. Толкованов, В. Чого не розуміють, тим не володіють. Деякі аспекти розвитку системи навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування: українська практика та рекомендації Ради Європи / В. Толкованов, А. Гук // Віче. – 2006. – жовтень (№19-20). – С. 52-57.
 13. Толкованов, В. Роль єврорегіонів у розвитку транскордонного співробітництва [Електронний ресурс] / В. Толкованов // Актуальні проблеми державного управління. – 2014. – Вип. 3. – С. 136-139.
 14. Толкованов, В. В. Пріоритетні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії проявам корупції [Електронний ресурс] / В. В. Толкованов // Аналітика і влада. – 2011. – № 4. – С. 17-23.
 15. Толкованов, В. В. Програми підготовки магістрів у галузі державного управління як дієвий інструмент розвитку людських ресурсів на публічній службі / В. В. Толкованов. // Ефективність державного управління. – 2013. – Вип. 34.
 16. Толкованов, В. Українським реформам потрібні лідери. І ми їх готуємо / В’ячеслав Толкованов [Електронний ресурс] // Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні. – 2013. – № 2. – С. 45-47.
 17. Толкованов, В. В. Інноваційні форми підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / В. В. Толкованов // Актуальні проблеми державного управління. – 2012. – № 1. – С. 366-376.
 18. Толкованов, В. В. Європейські інструменти інституційної розбудови та досвід їх впровадження в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Толкованов // Державне будівництво. – 2012. – № 2.
 19. Толкованов, В. В. Кадровий резерв як дієвий інструмент модернізації державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Толкованов. //Демократичне врядування. – 2013. – Вип. 11.
 20. Толкованов, В. В. Підготовка професійних кадрів для роботи в органах державної влади та органах місцевого самоврядування: сучасний стан та підходи до модернізації [Електронний ресурс] / В. В. Толкованов // Теорія та практика державного управління. – 2013. – Вип. 1. – С. 435-444.
 21. Толкованов, В. В. Законодавче забезпечення розвитку служби в органах місцевого самоврядування в умовах реалізації адміністративної реформи [Електронний ресурс] / В. В. Толкованов //Університетські наукові записки. – 2011. – № 4. – С. 417-423.
 22. Толкованов, В. В. Підвищення професійної компетентності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / В. В. Толкованов // Університетські наукові записки. – 2012. – № 2. – С. 23-29.
 23. Толкованов, В. Функціональне обстеження як дієвий інструмент модернізації діяльності органів публічної влади [Електронний ресурс] / В. Толкованов // Ефективність державного управління. – 2014. – Вип. 39. – С. 95-100.
 24. Толкованов, В. Реалізація реформ місцевого самоврядування в європейських країнах: досвід для України [Електронний ресурс] / В. В. Толкованов // Теоретичні та прикладні питання державотворення. – 2014. – Вип. 14. – С. 209-219.
 25. Tolkovanov, V. Innovative tools and instruments for improvement of the national training system of ukrainian civil servants and local self-government officials [Electron resource] / V. Tolkovanov // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". Сер. Державне управління. – 2012. – Вип. 196, т. 208. – С. 7-11.
 26. Толкованов, В. В. Концептуальні підходи до підвищення якості надання адміністративних (публічних) послуг [Електроннийресурс] / В. В. Толкованов // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". Сер. Державне управління. – 2011. – Вип. 164, т. 176. – С. 5-9.
 27. Толкованов, В. В. Розвиток місцевого самоврядування в Україні в контексті реалізації політики європейської інтеграції [Електроннийресурс] / В. В. Толкованов // Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". Сер. Державне управління. – 2012. – Вип. 169, т. 181. – С. 5-9.
 28. Толкованов, В. В. Кластери як інноваційний інструмент сталого місцевого і регіонального розвитку: українська практика та досвід зарубіжних країн [Електронний ресурс] / В. В. Толкованов // Науковий вісник Академії муніципального управління. Сер. Управління. – 2013. – Вип. 2. – С. 16-28.
 29. Толкованов, В. В. Стандарти та принципи доброго врядування на місцевому і регіональному рівнях як загальноєвропейська цінність [Електронний ресурс] / В. В. Толкованов // Науковий вісник Академії муніципального управління. Сер. Управління. – 2013. – Вип. 3. – С. 17-26.
 30. Толкованов, В. В. Роль міжнародних організацій у забезпеченні доброго врядування і сталого розвитку в контексті розгортання процесів глобалізації та інтеграції [Електронний ресурс] / В. В. Толкованов // Актуальні проблеми державного управління. – 2014. – № 1. – С. 253-261.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Співробітництво територіальних громад (міжмуніципальне співробітництво - ММС) [Текст] : навч.-практ. посіб. / В. В. Толкованов, Т. В. Журавель, О. С. Врублевський [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Толкованова, Т. В. Журавля. – К. : Фенікс, 2016. – 153 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Нова державна регіональна політика в Україні [Текст] : зб. наук.-аналіт. матеріалів, нормат.-правових актів та навч.-метод. док. у галузі регіонального розв. / В. С. Куйбіда, О. М. Іщенко, А. Ф. Ткачук [та ін.] ; під заг. ред. В. С. Куйбіди. – К. : Крамар, 2009. – 232 с.
 

Творун Світлана Олександрівна

1455015356 tvorun-so1Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Творун, С. А. Аграрные обычаи и обряды украинцев Подолья (истоки, особенности, тенденции развития) [Текст] : дисс. ... канд. истор. наук. : 07.00.07 / Светлана Александровна Творун. – Киев : Институт искусствоведения, фольклора и этнографии имени М. Ф. Рыльского АН УССР, 1991. – 212 с.
 2. Творун, С. А. Аграрные обычаи и обряды украинцев подолья (истоки, особенности, тенденции развития) [Текст] : автореферат дисс. ... канд. истор. наук. : 07.00.07 / Светлана Александровна Творун. – Киев : Институт искусствоведения, фольклора и этнографии имени М. Ф. Рыльского АН УССР, 1991. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Творун, С. «Язичництво» чи «архаїчне православ’я»? [Електронний ресурс] / Світлана Творун // Українознавство. – 2012. – № 2. – С 119-122.
 2. Творун, С. Колядування на жнивах [Електронний ресурс] / Світлана Творун // Народна творчість та етнографія. – 2007. – № 3. – С 37-39.
 3. Творун, Світлана Стінянські "Колачі" / Світлана Творун // Народна творчість та етнографія. – 2001. – № 4. – С. 109-115.
 4. Творун, С. О. Чому Маланка ледащиця? / С. О. Творун // Вінниця: Світлиця. – 2015. – № 1 (48) – С. 65-68.
 5. Творун, С. О. Замінимо ялинку дідухом / С. О. Творун // Вінниччина. – 2015. – 16 груд. – С. 6.
 6. Творун. С. О. Чи є альтернатива новорічній ялинці? / С. О. Творун // Вінницька газета. – 2015. – 25 груд. – С. 10.
 7. Творун, С. О. Дослідження якому немає кінця / С. О. Творун // Вінниця: Світлиця. – 2011. –  № 4 (35) – С. 53-55.
 8. Творун, С. О. Святий вечір. Новий рік – Маланки та Василя / С. О. Творун // Колядки та щедрівки. – Вінниця : Ландо, 1999. – С. 3-12.
 9. Творун, С. О. Загальнодержавні свята / С. О. Творун // Урядовий кур'єр. – 1995. – 24 черв.     
 10. Творун, С. О. Знаний у світі та забутий у рідному краї / С. О. Творун // Камертон - Х. – 1995. – № 10. – С. 7 .
 11. Творун, С. О. Загальнодержавні свята і духовність / С. О. Творун  // Камертон - Х. – Вінниця, 1995. – № 13. – С. 2-3.
 12. Творун, С. О. Меценати - трударі полів / С. О. Творун // Культура і життя. – 1995. – 29 берез.
 13. Творун, С. О. Від Коляди до Калити: календар народних свят на 1995 рік / С. О. Творун // Камертон - Х. – 1995. – № 1. – С. 4-5; № 2. – С. 5.      
 14. Творун, С. О. Святий вечір / С. О. Творун // Вінниччина. – 1995. – 6 січ.
 15. Творун, С. О.  Хрестини / С. О. Творун // Камертон - Х. – 1994 . – № 7. – С. 7.
 16. Творун, С. О. Від Коляди до Калити: календар перехідних свят / С. О. Творун // Камертон - Х : культ.-мистец. тижневик Вінничини. – 1994.  – № 4. – С. 6.
 17. Творун, С. О. Від Коляди до Калити: календар народних свят з постійними датами / С. О. Творун // Камертон - Х : культ.-мистец. тижневик Вінничини. – 1994. – № 3 – С. 4-5. 
 18. Творун, С. О. Родини / С. О. Творун // Камертон - Х : культ.-мистец. тижневик Вінничини. – 1994. – № 1 – С. 3. 
 19. Творун, С. О. У небо, наша калита, у небо. / С. О. Творун  // Камертон - Х : культ.-мистец. тижневик Вінничини. – 1992. – № 7. – С. 10.
 20. Творун, С. Просили батько, мати і я прошу на хліб, на сіль, на весілля / С. О. Творун // Камертон – Х : культ.-мистец. тижневик Вінничини. – 1992. – № 5 (22 жовт.). – С. 7.
 21. Творун, С. О. Базові модулі річного кола українських народних календарних свят / С. О. Творун // Етнокультурні процеси українсько-східнороманського порубіжжя : одеські етнографічні читання. – 2015. – С. 258-272.
 22. Творун, С. Роди, боже, бурячки, як у мене литочки // Початкова школа. – К., 1993. – № 3. – С. 36-39.
 23. Творун, С. Весняні аграрні звичаї і обряди українців Поділля / С. О. Творун.  // Народна творчість та етнографія. – Київ, 1991. – № 3. – С. 29-34.
 24. Творун, С. О. Джерело натхнення і краси / С. О. Творун // Людина і світ. – 1985. – № 7 – С. 10-13. 
 25. Творун, С. Праздники труда / С. Творун // Воспитание школьников. – Москва, 1988. – № 3. – С. 66.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Творун, Світлана Українські обрядові хліби: на матеріалах Поділля. – Вінниця: Книга-Вега, 2006. – 96 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Творун, Світлана. Практична ентологія для ділових людей [Текст] : навч. посіб. / Світлана Творун. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Вінниця : Книга-Вега, 2009. - 288 с.
 

Ткачик Федір Петрович

ткачик федір петровичКафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ткачик Федір Петрович Державна інвестиційна політика та її вплив на розвиток економіки регіону: дис. ... канд. екон. наук/ Ф.П. Ткачик; НУДПСУ. - Ірпінь, 2013. - 188 с.
 2. Ткачик, Федір Петрович Державна інвестиційна політика та її вплив на розвиток економіки регіону [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Федір Петрович Ткачик.– Ірпінь : НУДПСУ, 2013.– 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Ткачик, Ф. Інвестиційний проект: сутність, методи оцінки та джерела фінансування / Федір Ткачик // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 398-401.
 2. Ткачик, Ф. П. Алгоритм ефективної реалізації державної інвестиційної політики / Ф. П. Ткачик // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 265, т. 3. – С. 646–651.
 3. Ткачик, Ф. П. Забезпечення фінансово-економічної стабільності в регіоні через систему державного управління / Ф. П. Ткачик // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 245-249.
 4. Ткачик, Ф. П. Інвестиційне співробітництво України з розвиненими країнами світу в напрямку регіонального розвитку / Ф. П. Ткачик // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України. – Ірпінь, 2010. – № 4. – С. 12-17.
 5. Ткачик, Ф. П. Іноземні інвестиції як чинник розвитку української економіки / Ф. П. Ткачик // Збірник кращих наукових праць до 10-річчя наукового товариства студентів та курсантів. – Ірпінь : НУДПСУ, 2007. – С. 301-302.
 6. Ткачик, Ф. П. Ключові орієнтири формування сприятливого інвестиційного клімату регіону / Ф. П. Ткачик // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – № 20. – С. 47-50.
 7. Ткачик, Ф. П. Основи формування комплексної інвестиційної політики держави та регіону / Ф. П. Ткачик // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький, 2011. – № 5. – С. 160-164.
 8. Ткачик, Ф. П. Особливості функціонування фінансового сектора Київської області / Ф. П. Ткачик // Економіка та держава. – 2011. – № 12. – С. 100-103.
 9. Ткачик, Ф. П. Податкові аспекти державного регулювання інвестиційної діяльності в регіоні / Ф. П. Ткачик // Фінансова система держави: проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. праць. – Київ, 2011. – 238 с.
 10. Ткачик, Ф. П. Современные тенденции формирования инвестиционной политики столичного региона / Ф. П. Ткачик // Современный научный вестник : науч.-теорет. и практ. журнал. – Белгород : Руснаучкнига, 2010. – № 11. – С. 87-94.
 11. Герчакивский, С. Д. Обеспечение финансово-экономической стабильности региона: бюджетно-налоговые аспекты / С. Д. Герчакивский, Ф. П. Ткачик // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 3 : Тема номера: Новые счета-фактуры в схемах и иллюстрациях. – С. 177-182.
 12. Ткачик, Ф. П. Сучасні проблеми ефективності державного регулювання інвестиційних процесів у регіоні [Електронний ресурс] / Ф. П. Ткачик.
 13. Ткачик, Ф. П. Сучасні орієнтири вдосконалення митного контролю в Україні [Електронний ресурс] / Ф. П. Ткачик, Р. Б. Баран // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 67-72.
 14. Ткачик, Ф. П. Економічна оцінка ефективності інвестиційних проектів [Електронний ресурс] / Ф. П. Ткачик.
 15. Ткачик, Ф. П. Консультування в сфері митної справи : сучасний стан та перспективи розвитку / Ф. П. Ткачик // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 249-256.
 16. Ткачик, Ф. Моніторинг діяльності фіскальних органів у сфері роз'яснення митного законодавства та мінімізації митних ризиків / Федір Ткачик, Катерина Крисовата // Економіст. – 2015. – № 5. – С. 10-13.
 17. Ткачик, Ф. Організаційно-правове забезпечення податкового консультування в Україні, Польщі та Чехії / Ф. Ткачик // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 155-162.
 18. Ткачик, Ф. П. Теоретико-організаційні засади реалізації митної політики та забезпечення економічної безпеки України з урахуванням світового досвіду / Ф. П. Ткачик, В. І. Ухач // Кримський економічний вісник. – 2013. – № 2 (03), ч. ІІ. – С. 192-194.
 19. Ткачик, Ф. П. Генерування інвестиційних можливостей регіону [Електронний ресурс] / Ф. П. Ткачик // Наука молода. – 2012. – № 18. – С. 170-175.
 20. Ткачик, Ф. П. Митні та податкові регулятори зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] / Ф. П. Ткачик, І. А. Гуцул // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. праць. Сер. Економіка – 2013. – Вип. 24. – С. 132-137.
 21. Ткачик, Ф. П. Податкове консультування як спосіб мінімізації ухилення від оподаткування [Електронний ресурс] / Ф. П. Ткачик, І. В. Дармопук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 9, ч. 5. – С. 204-208.
 22. Ткачик, Ф. П. Трансфертне ціноутворення як об’єкт моніторингу податкових консультантів [Електронний ресурс] / Ф. П. Ткачик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – Вип. 15, ч. 3. – С. 148-152.
 23. Ткачик, Ф. Податковий контроль у сфері виявлення ризиків з ПДВ / Федір Ткачик, Христина Хома // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 113-122.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Регіональна фіскальна політика : теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, М. Р. Ібрагімов [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 402 с.
 2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 3. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 4. Ткачик, Ф. П.  Фіскальні аспекти взаємозалежності податкової культури та податкового консультування [Текст] / Ф. П. Ткачик // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 73-85.
 5. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 6. Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 182 с.
 7. Ткачик, Ф. П. Фіскальна значимість непрямих податків у формуванні доходів громадян [Текст] / Ф. П. Ткачик // Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик, С. Д. Герчаківський ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 104-118.
 8. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 9. Ткачик, Ф. П. Формування та подання звітності до органів Державної фіскальної служби України : консультаційний аспект [Текст] / Ф. П. Ткачик // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 251-264.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Податкова система» для студентів галузі знань «економіка і підприємництво» / Л. П. Амбрик, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, В. А. Валігура, Т. Я. Маршалок, Г. В. Василевська, Ф. П. Ткачик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 68 с.
 

Тинська Інна Іванівна

img 8233--Кафедра державного і муніципального управління

Посада: аспірант

СТАТТІ:

 1. Мельник, А. Державне підприємництво в умовах трансформації управління національною економікою /Алла Мельник, Інна Тинська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014.– № 2.– С. 7-19.
 2. Тинська, І. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу і проблеми його вдосконалення / Інна Тинська, Ірина Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 423-426.
 3. Тинська, І. І. Роль держави у створенні корпоративного сектору в Україні / І. І. Тинська // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – № 22. – С. 41-49.
 4. Мельник, А. Генезис державного підприємництва в Україні і світі: від приватизації до інтернаціоналізації / Алла Мельник, Інна Тинська // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 1. – С. 95-118.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Механізми реалізації регіональної структурної політики [Текст]: монографія / А. Ф. Мельник, Л. А. Лаврів, А. Ю. Васіна [та ін.]; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 329 с.
 

Терещук Галина Андріївна

1505209940 tereschuk-g.aКафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Терещук, Г. Органи національної поліції як суб’єкти протидії насильства в сім’ї щодо дітей / Галина Терещук // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 4. - С. 48-50.

 

 

 

Сторінка 1 із 9