Задорожний Зеновій-Михайло Васильович

1453475218 1449586810 5Кафедра обліку у виробничій сфері

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: проректор з наукової роботи

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Задорожний, Зеновій-Михайло Васильович Внутрішньогосподарський облік в будівництві : методологія та організація [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит ( за видами економічної діяльності) /Зеновій-Михайло Васильович Задорожний.– Тернопіль: ТНЕУ, 2007.– 471 с.
 2. Задорожний, Зеновій Васильович Внутрішньогосподарський облік в будівництві : методологія та організація [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Зеновій Васильович Задорожний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 40 с.

СТАТТІ:

 1. Задорожний, З. Деякі особливості обліку та фінансової звітності будівельних організацій / З. Задорожний // Баланс.– 2003.– № 17.– С.34-39.
 2. Задорожний, З. Матеріальні витрати в будівництві: проблеми управлінського обліку / З. Задорожний // Баланс.– 2004.– № 38.– С.46-50.
 3. Задорожний, З. Проблеми обліку окремих капітальних витрат / З. Задорожний // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2003.– Вип.1.– С. 118-121.
 4. Задорожний, З. Управлінський облік витрат періоду операційної діяльності / З. Задорожний // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2004.– Вип. 3.– С. 185-196.
 5. Задорожний, З. Управлінський облік доходів від операційної діяльності будівельних підприємств / З. Задорожний // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2005.– Вип. 2.– С. 202-212.
 6. Задорожний, З. Управлінський облік фінансових результатів у будівництві / З. Задорожний // Бухгалтерський облік і аудит.– 2006.– № 12.– С. 26-31.
 7. Задорожний, В. П. Інноваційна діяльність в системі інвестиційної політики України / В. П. Задорожний // Інвестиції: практика та досвід.– 2009.– № 4.– С. 26-29.
 8. Задорожний, З. Актуальні проблеми бухгалтерського обліку в Україні / З. Задорожний // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 163-169.
 9. Задорожний, З. Проблеми законодавчого регулювання бухгалтерського обліку в Україні / З. Задорожний // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4.– С. 350-353.
 10. Задорожний, З. Взаємозв’язок між видами обліку в Україні [Електронний ресурс] / З. Задорожний // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2010. – Вип. 2. – С. 106-110.
 11. Задорожний, З. Етапи розвитку управлінського обліку в будівництві [Електронний ресурс] / З. Задорожний // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – 2009. – № 7. – С. 139-144.
 12. Задорожний, З. Про предмет і метод внутрішньогосподарського обліку / З. Задорожний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С.62-71.
 13. Задорожний, З. Проблемні питання обліку руху матеріальних необортних активів / З. Задорожний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 10. – С. 12-16.
 14. Задорожний, З. Управлінський облік як складова виробничого обліку / З. Задорожний // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3(19). – С. 283-286.
 15. Задорожний, З. Гармонізація бухгалтерського обліку із вимогами податкового законодавства / Зеновій Задорожний // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 10-13.
 16. Задорожний, З. В. Деякі питання нормативної бази обліку та аналізу витрат / З. В. Задорожний // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 54-55.
 17. Задорожний, З. В. Облік фінансових витрат та доходів в будівництві [Електронний ресурс] / З. В. Задорожний.
 18. Задорожний, З. Проблеми обліку амортизації необоротних активів [Електронний ресурс] / Зеновій Задорожний.
 19. Задорожний, З. Проблеми обліку валових витрат і собівартості продукції у будівництві / Зеновій Задорожний // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 11. – С. 130-133.
 20. Задорожний, З. Проблеми обліку витрат по утриманню та експлуатації будівельної техніки [Електронний ресурс] / Зеновій Задорожний.
 21. Задорожний, З. В. Проблемні аспекти нормативних документів з обліку витрат в будівництві [Електронний ресурс] / З. В. Задорожний.
 22. Задорожний, З. Шляхи зближення бухгалтерського управлінського та податкового обліку в будівництві / Зеновій Задорожний // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2001. - Вип. 12. - С. 101-103.
 23. Задорожний, З. Проблемні аспекти нормативної бази організації управлінського обліку / Зеновій Задорожний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 3. – С. 43-52.
 24. Задорожний, З.-М. В. Рекомендації учасників IV Міжнародної науково-практичної конференції "Стан і песпективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні" (11 травня 2016 року, м. Тернопіль, ТНЕУ) / З.-М. В. Задорожний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 5. – С. 14-16.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Задорожний, З. В. Внутрішньогосподарський облік у будівництві [Текст] : Монографія / З. В. Задорожний. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 336 с.
 2. Задорожний, З.-М. В. Актуальні питання облікової політики підприємств щодо необоротних активів [Текст] : монографія / З.-М. В. Задорожний, Л. Г. Семеген, Л. Т. Богуцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 237 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку [Текст] : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська [та ін.] ; за ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 294 с.
 4. Задорожний, З.-М. В. Дискусійні питання законодавчої та нормативної бази бухгалтерського обліку [Текст] / З.-М. В. Задорожний // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 7-16.
 5. Структурні реформи економіки : світовий досвід, інститути, стратегії для України [Текст] : монографія / Б. М. Андрушків, О. І. Амоша, С. С. Аптекар [та ін.] ; наук. ред. В. І. Ляшенко, Є. В. Савельєв. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с.
 6. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 7. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Задорожний, З. В. Податковий облік [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Г. І. Гугул, Л. Г. Лещишин. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 287 с.
 2. Задорожний, З. В. Податковий облік [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Г. І. Гугул, І. Я. Омецінська. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 288 с.
 3. Задорожний З.-М. В. Облік в підгалузях будівництва: навч. посіб. / З.-М. В. Задорожний, І. Є. Давидович, І. Я. Омецінська. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 148 с.
 4. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та ін.]. – 4-те вид., доповн. та переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 451 с.
 5. Задорожний, З. В. Основи побудови бухгалтерського обліку та фінансової звітності [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 11-21.
 6. Задорожний, З. В. Облік матеріальних та нематеріальних необоротних активів [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 22-50.
 7. Задорожний, З. В. Структура та облік адміністративних витрат [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 287-291.
 8. Задорожний, З. В. Облік витрат на збут [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 291-293.
 9. Задорожний, З. В. Облік інших витрат операційної діяльності [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 294-296.
 10. Задорожний, З. В. Облік витрат майбутніх періодів [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 296-297.
 11. Задорожний, З. В. Облік і списання інших витрат звичайної діяльності [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 297-300.
 12. Задорожний, З. В. Облік витрат і втрат від надзвичайних подій [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 301.
 13. Задорожний, З. В. Бухгалтерський облік [Текст] : практ. посіб. / З. В. Задорожний. – К. : ІЗМН МОУ, 1996. – 414 с.
 14. Крупка, Я. Д. Бухгалтерський облік в будівництві [Текст] / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Р. О. Мельник. – Тернопіль : ПП" Принтер- інформ", 2004. – 514 с.
 15. Бухгалтерський облік в умовах реформування економіки [Текст] / Г. П. Журавель, З. В. Задорожний, Я. Д. Крупка [та ін.]. – К. : І С Д, 1995. – 380 с.
 16. Крупка, Я. Д. Облік в будівництві [Текст] : Підруч. / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Р. О. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 608 с.
 17. Задорожний, З. В. Облік в галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк. – К. : Хай-Тек Прес, 2011. – 360 с.
 18. Задорожний, З. В. Облік в галузях економіки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2010. - 245 с.
 19. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 660 с.
 20. Крупка, Я. Д. Облік у будівництві [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Р. О. Мельник. – К. : Знання, 2008. – 631 с.
 21. Фінансовий облік [Текст] : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк [та ін.]. – К. : Хай-Тек Прес, 2011. – 544 с.
 22. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст] : навч. посіб. (навч.-метод. комплекс) / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, Л. Я. Бобрівець. – Тернопіль : Крок, 2012. – 551 с.
 23. Облік в галузях економіки (в схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 200 с.
 24. Облік в сфері послуг (в схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – Тернопіль : Крок, 2012. – 127 с.
 25. Облік у галузях економіки (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 192 с. – До 45-річчя ФОА ТНЕУ.
 26. Задорожний, З. В. Основи побудови бухгалтерського обліку та фінансової звітності [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк, Н. В. Гудзь. – К. : Кондор, 2013. – С. 14-26.
 27. Задорожний, З. В. Облік матеріальних та нематеріальних необоротних активів [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк, Н. В. Гудзь. – К. : Кондор, 2013. – С. 27-65.
 28. Задорожний, З. В. Облік витрат підприємства [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк, Н. В. Гудзь. – К. : Кондор, 2013. – С. 385-406.
 29. Задорожний, З. В. Облік матеріальних та нематеріальних необоротних активів [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 22-49.
 30. Задорожний, З. В. Структура та облік адміністративних витрат [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 272-276.
 31. Задорожний, З. В. Облік витрат на збут [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 276-278.
 32. Задорожний, З. В. Облік інших витрат операційної діяльності [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 279-281.
 33. Задорожний, З. В. Облік витрат майбутніх періодів [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 281.
 34. Задорожний, З. В. Облік і списання інших витрат звичайної діяльності [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 282-285.
 35. Задорожний, З. В. Облік витрат і втрат від надзвичайних подій [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 285-286.
 36. Задорожний, З. В. Основи побудови бухгалтерського обліку та фінансової звітності [Текст] / З. В. Задорожний // Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 11-21.
 37. Облік і звітність за міжнародними стандартами [Текст]: навч. посіб. / З. В. Задорожний, В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, В. Ю. Бродовський.– 2-ге вид., переробл. і доповн.– Тернопіль: ТНЕУ, 2014.– 446 с.
 38. Облік у сфері послуг (у схемах і таблицях) [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк, О. Г. Бродовська. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 156 с.
 

Заклекта-Берестовенко Олена Святославівна

Заклекта

Кафедра: податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Заклекта-Берестовенко, О. С. Ефективність інвестицій у розвиток персоналу підприємства : дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Святославівна Заклекта-Берестовенко.– К.: КНУ, 2008.
 2. Заклекта-Берестовенко, Олена Святославівна Ефективність інвестицій у розвиток персоналу підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Олена Святославівна Заклекта-Берестовенко. – К. : КНУ, 2008. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Заклекта, О. Гаррі Беккер - дослідник-новатор соціальних аспектів економіки / Ольга Заклекта, Олена Заклекта-Берестовенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3. – С. 144-149.
 2. Заклекта, О. Інвестування заходів з розвитку персоналу на українських підприємствах / Олена Заклепа // Світ фінансів. – 2007. – № 1. – С. 176-185.
 3. Заклекта, О. Теодор Шульц і Артур Льюїс: дослідники проблем країн, що розвиваються, і "людського капіталу / Ольга Заклекта, Олена Заклекта // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 119-126.
 4. Заклекта, О. Теоретичні аспекти розвитку персоналу / Олена Заклекта // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007.– № 7.– С. 137-140.
 5. Заклекта-Барестовенко, О. Підвищення ефективності інвестицій у розвиток персоналу як результат вдосконалення управління / Олена Заклекта-Барестовенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 4. – С. 77-84.
 6. Заклекта-Берестовенко, О. Державна підтримка розвитку персоналу вітчизняних підприємств / О. Заклекта-Берестовенко // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – Тернопіль, 2010. – № 15. – С. 110-112.
 7. Заклекта-Берестовенко, О. Людський фактор у впровадженні бюджетного планування на вітчизняних підприємствах / О. Заклекта-Берестовенко, П. Федик, О. Демчишин // Україна: аспекти праці. – 2005. – № 5. – С. 47-51.
 8. Заклекта-Берестовенко, О. Методи оцінки ефективності інвестицій у розвиток персоналу підприємства / О. Заклекта-Берестовенко // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Управление человеческими ресурсами: государство, регион, предприятие : сб. науч. трудов : в 3 т. – Донецк, 2006. – Т. 3 – С. 234-240.
 9. Заклекта-Берестовенко, О. Податкове стимулювання інноваційної діяльності / О. Заклекта-Берестовенко // Управління розвитком. – 2010. – № 4. – С. 85-87.
 10. Заклекта-Берестовенко, О. Причини ухилення від оподаткування та шляхи їх усунення / О. Заклекта-Берестовенко, Т. Стаднік, // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту . – 2011. – Вип. 15. – С. 169-173.
 11. Заклекта-Берестовенко, О. Соціальна політика на етапі реформування суспільства / О. Заклекта-Берестовенко, В. Юрченко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2004. – № 4. – С. 5-10.
 12. Заклекта-Берестовенко, О. Суть та класифікація інвестицій у розвиток персоналу підприємства / О. Заклекта-Берестовенко // Теоретичні та практичні питання економіки : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Ю. І. Єханурова, проф. А. В. Шегди. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. – Вип. 14. – С. 232-237.
 13. Заклекта-Берестовенко, О. Удосконалення методів мотивації персоналу в трансформаційній економіці України / О. Заклекта-Берестовенко, О. Грішнова // Галицький економічний вісник. – 2005. – № 2(6). – С. 21-26.
 14. Заклекта-Берестовенко, О. Управління проектами навчання персоналу підприємства / О. Заклекта-Берестовенко // Теоретичні та практичні питання економіки : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Ю. І. Єханурова, проф. А. В. Шегди. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – Вип. 7 – С. 272-277.
 15. Заклекта-Берестовенко, О. Чинники та показники ефективності інвестицій у заходи з розвитку персоналу підприємств / О. Заклекта-Берестовенко // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2007. – Т. 1, ч. 1. – С. 280-286.
 16. Заклекта-Берестовенко, О. С. Податкова політика держави як фактор стратегічного управління розвитком персоналу підприємства / О. С. Заклекта-Берестовенко // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 35-38.
 17. Заклекта-Берестовенко, Е. С. Амортизационная политика государства как фактор развития экономики / Е. С. Заклекта-Берестовенко, О. Б. Демянюк, Л. В. Ревуцкая // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 4 : Тема номера: Судебная практика по налоговым и финансовым спорам. 2011 год. – С. 378-384.
 18. Заклекта-Берестовенко, Олена Шляхи підвищення ефективності розподілу фінансових ресурсів міста / Олена Заклекта-Берестовенко // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 59-60.
 19. Заклекта-Берестовенко, О. С. Теоретико-прагматичні ознаки справляння податку на додану вартість в Україні / О. С. Заклекта-Берестовенко, Т. Я. Маршалок // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 120-133.
 20. Заклекта-Берестовенко, О. Проблема децентралізації бюджетних повноважень в теорії і практиці / Олена Заклекта-Берестовенко, Анна Іванова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 4. – С. 74-83.
 21. Гуцул, І. А. Проблемы антидемпингового регулирования в условиях членства Украины во Всемирной организации торговли [Електронний ресурс] / І. А. Гуцул, О. С. Заклекта-Берестовенко // Управління розвитком. – 2013. – № 6 (146). – С. 124-127.
 22. Гуцул, И. А. Особенности классификации товаров как элемента таможенного регулирования внешнеэкономической деятельности / И. А. Гуцул, О. С. Заклекта-Берестовенко // Налоги и финансовое право. – 2014. – № 3. – С. 312-316.
 23. Заклекта, О. Сучасний стан інвестування заходів з розвитку персоналу на українських підприємствах / О. Заклекта // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 1 (10). – С. 176-185.
 24. Заклекта-Берестовенко, О. С. Податкова політика в системі економічної політики держави [Електронний ресурс] / О. С. Заклекта-Берестовенко // Ефективна економіка. – 2014. – № 3.
 25. Заклекта-Берестовенко, О. С. Фіскальний та регулюючий аспекти акцизного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Заклекта-Берестовенко, А. Я. Кізима // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 9-1, ч. 1. – С. 175-179.
 26. Маршалок, Т. Я. Фінансова деструктивність добробуту громадян в Україні [Електронний ресурс] / Т. Я. Маршалок, О. С. Заклекта-Берестовенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 9. – С. 144-147.
 27. Заклекта-Берестовенко, О. С. Децентралізація бюджетних повноважень: переваги та недоліки / О. С. Заклекта-Берестовенко, А. М. Іванова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2015. – Вип. 4.
 28. Заклекта-Берестовенко, Е. С. Влияние налогового и таможенного законодательства на стимулирование инвестиционно-инновационной деятельности в Украине / Е. С. Заклекта-Берестовенко, В. И. Дмытрив // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2013. – № 10 (57), ч. 1. – С. 180-184.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 2. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 3. Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 182 с.
 4. Заклекта, О. С. Зарубіжна практика розширення бази оподаткування [Текст] / О. С. Заклекта // Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик, С. Д. Герчаківський ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 29-42.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Заклекта-Берестовенко, О. С. Митні режими в Україні : характристика та порядок застосування [Текст] / О. С. Заклекта-Берестовенко // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 169-194.
 2. Заклекта-Берестовенко, О. С. Зарубіжний досвід реалізації митної справи [Текст] / О. С. Заклекта-Берестовенко // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 503-524.
 3. Заклекта-Берестовенко, О. С. Особливості класифікації та кодування товарів в Україні [Текст] / О. С. Заклекта-Берестовенко // Митна справа : підручник / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, О. Б. Дем'янюк, О. В. Бречко ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 159-168.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Заклекта-Берестовенко, О. Основи наукових досліджень : метод. вказівки та завдання до проведення практ. занять з курсу «Основи наукових досліджень» для студ. ф-ту фінансів денної форми навч., спец. «Оподаткування» та «Фінанси в системі митних органів» / О. Заклекта-Берестовенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 34 с.
 2. Заклекта-Берестовенко, О. Податкова система : метод. вказівки та завдання до проведення практ. занять з курсу «Податкова система» для студ. ф-ту аграр. екон. і менедж. денної форми навч., напряму підготовки «Менеджмент і адміністрування», фахового спрямування «Менеджмент технічного сервісу» та «Менеджмент і правове забезпечення підприємств АПВ» / О. Заклекта-Берестовенко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 46 с.
 

Зигрій Ольга Володимирівна

Зигрій

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу, кафедра цивільного права і процесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Зигрій, Ольга Володимирівна Формування економічних відносин в інтегрованому бурякоцукровому виробництві : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Ольга Володимирівна Зигрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 218 с.
 2. Зигрій, Ольга Володимирівна Формування економічних відносин в інтегрованому бурякоцукровому виробництві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Ольга Володимирівна Зигрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Зигрій, О. В. Модернізація економічних відносин у бурякоцукровому виробництві [Електронний ресурс] / О. В. Зигрій // Українська наука: реалії та перспективи : матеріали І Всеукр. Інтернет-конф. [Тернопіль, 22-23 лют. 2011 р.]. – Тернопіль : Тайп, 2011. – С. 27–28.
 2. Зигрій, О. Ефективність використання Інтернет при зборі маркетингової інформації / Ольга Зигрій // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – Вип.8. ч.2. – С. 158-161.
 3. Зигрій, О. Формування маркетингової стратегії росту інтегрованого бурякоцукрового виробництва [Електронний ресурс] / Ольга Зигрій // Приднепровский научный весник : научный журнал. – Днепропетровск, 2011. – № 2 (112). – С. 36-43.
 4. Зигрій, О. Організаційні основи розвитку аграрного маркетингу з використанням міжнародного досвіду / Ольга Зигрій // Журнал Європейської економіки. – Тернопіль, 2011. – № 2. – С. 196-203.
 5. Заставнюк, Л. І. Проблеми сталого розвитку сільського господарства України у контексті аграрних трансформацій [Електронний ресурс] / Л. І. Заставнюк, О. В. Зигрій // Сталий розвиток економіки : всеукр. наук.-вироб. журн. – Хмельницький, 2011. – № 7. – С. 35-38.
 6. Зигрій, О. В. Фінансування підприємств АПК: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення / О. В. Зигрій // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акд. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 135-138.
 7. Зигрій, О. До питання ефективності виробництва цукрових буряків в інтегрованому бурякоцукровому виробництві / Ольга Зигрій // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Економічні науки. – 2008. – № 10. – С. 11-14.
 8. Зигрій, О. В. Аналіз використання можливостей експорту цукру українськими виробниками / О. Зигрій // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 2. – С. 153-160.
 9. Зигрій, О. Організаційно-економічні засади формування інтегрованого бурякоцукрового виробництва на інноваційній основі / О. Зигрій // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Економічні науки. – 2007. – № 7. – С. 14-17.
 10. Дудар, Т. Методологія дослідження бурякоцукрового підкомплексу АПК / Т. Дудар, О. Зигрій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 19. – С. 203-209.
 11. Зигрій, О. Теоретичні основи формування економічних відносин в умовах ринку / О. Зигрій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 18. – С.18-22.
 12. Зигрій, О. Регіональні проблеми розвитку буряківництва / О. Зигрій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2004. – № 16. – С. 214-217.
 13. Зигрій, О. Проблеми формування економічних взаємовідносин сільськогосподарських підприємств на зовнішньому ринку / О. Зигрій // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2002. – №13. – С. 117-118.
 14. Зигрій, О. В. Визначення пропорцій розподілу грошової виручки від реалізації цукру / О. В. Зигрій // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2. – С. 162-165.
 15. Зигрій, О. В. Основні підходи до вирішення проблем раціональних економічних відносин між учасниками інтеграційного процесу [Електронний ресурс] / О. В. Зигрій // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених. Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 13. – С. 227-229.
 16. Зигрій, О. В. Перспективи розвитку інтеграційних процесів в бурякоцукровому виробництві в умовах економічної нестабільності [Електронний ресурс] / О. В. Зигрій // Інноваційна економіка. – 2010. – № 1. – С. 15-18.
 17. Зигрій, О. Удосконалення методики аналізу показників бухгалтерської фінансової звітності підприємств / Ольга Зигрій // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 208-210.
 18. Зигрій, О. В. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства на основі показників звітності: розрахунковий підхід / О. В. Зигрій // Інноваційна економіка. - 2014. - № 3. - C. 243-249.
 19. Заставнюк, Л. І. Організаційно-економічні засади формування системи раціонального використання і охорони земельних ресурсів у агроформуваннях ринкового типу / Л. І. Заставнюк, О. В. Зигрій // Інноваційна економіка.– 2015. – № 2. – C. 128-133.
 20. Зигрій, О. Розвиток бурякоцукрового підкомплексу на інноваційній основі / О. Зигрій, Т. Дудар // Інноваційна економіка АПК. – Тернопіль : Добрі справи, 2007. –  № 1 (3). – С. 129-135.
 21. Зигрій, О. Особливості формування та функціонування регіонального ринку цукру [Електронний ресурс] / О. Зигрій // Агросвіт : наук.-практ. журнал. – Київ, 2013. – № 11. – С. 19-23.
 22. Зыгрий, О. В. Организация самостоятельной работы студентов как условие личностно-ориентированного обучения / Л. И. Заставнюк, О. В. Зыгрий // Экономика и социум : электронн. научн.-практ. период. издание. – Саратов (Россия), 2014. – № 1 (10). – С. 50-64. 
 

Зварич Роман Євгенович

 zvarych-500x600Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Зварич, Роман Євгенович Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Роман Євгенович Зварич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 237 с.
 2. Зварич, Роман Євгенович Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Роман Євгенович Зварич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Зварич, Р. Антикризове управління у соціальній сфері в країнах Європейського Союзу: уроки для України / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 311-317.
 2. Зварич, Р. Соціально-економічна трансформація в Україні як перспектива конвергенції з Європейським Союзом / Роман Зварич // Журнал європейської економіки. – 2008. – № 2. – С. 162-184.
 3. Зварич, Р. Ефекти від підвищення кваліфікації викладачів в Німеччині [Електронний ресурс] / Роман Зварич.
 4. Зварич, Р. Є. Соціально-економічна трансформація як можливість зростання і конвергенції доходів населення нових членів Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Р. Є. Зварич // Наука й економіка. – 2009. – № 3(15), т. 1. – С. 230-236.
 5. Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой Всеукр. web-конф. молод. ученых [7 марта 2013 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2013. – 307 с. – Из содержания : Зварич, Р. Релігійні конфлікти та їх вплив на міжнародний туризм / Р. Зварич, Х. Кульчак. – С. 265-267.
 6. Зварич, І. Аналіз ресурсно-сировинних дисбалансів світової економіки / Ірина Зварич, Роман Зварич // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 4.– С. 433-457.
 7. Зварич, Р. Є. Транзитивний потенціал України як елемент національної безпеки / Р. Є. Зварич // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 26-35.
 8. Зварич, Роман Новий банк розвитку БРІКС : технологія становлення / Роман Зварич // Журнал європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 4 : груд. – С. 377-386.
 9. Зварич, І. Особливості локальної виробничої системи чаю в Індії [Електронний ресурс] / Ірина Зварич, Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – Вип. 5. – С. 113–119.
 10. Зварич, Р. Теоретико-методологічні основи процесів альтерглобалізації / Роман Зварич // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, № 4. – С. 422-437.
 11. Зварич, Р. Китай на міжнародній економічній арені: подолання загроз [Електронний ресурс] / Роман Зварич //  Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 5-2. – С. 334-351.
 12. Zvarych, R. Popularity islands Greece among Ukrainian tourists [Electronic resource] / Roman Zvarych // Wissenschaftliche Beiträge der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz «Ökonomische weltkonjunktur und die internationale mobilität der productionsfaktoren». – Ternopil – Dresden, 2011. – S. 178-185.
 13. Зварич, Р. Є. Проблеми залучення іноземних інвестицій в туристично-привабливі регіони України [Електронний ресурс] / Р. Є. Зварич // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – 2011. – Ч. 2. – С. 365-371.
 14. Зварич, Р. Соціально-економічне позиціонування України в сучасній Європі [Електронний ресурс] / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – № 5-2. – С. 102-113.
 15. Zvarych, R. Y. Security of the global economic development in the environment of international financial centers [Electronic resource] / Roman Y. Zvarych // Local Production Systems: Analysis and Forecasting of Regional Economic Development /ed. by A.S. Novoselov and V.E. Seliverstov. – Novosibirsk, Sofia, Lodz, Banska Bystrica, Ternopil, 2015. – 362 p.
 16. Зварич, Р. Оцінка українського туристичного ринку страхування [Електронний ресурс] / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – № 5-1. – С. 77-91.
 17. Зварич, Р. Є. Парадигма економічних інтересів України [Електронний ресурс] / Р. Є. Зварич, І. Я. Зварич.
 18. Зварич, Р. Оцінка українського туристичного ринку страхування / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-1. – С. 77-91.
 19. Зварич, Р. Етимологія, теорія, концептуалізація та вимір глобалізації / Роман Зварич // Журнал європейської економіки. – 2016. – Т. 15, № 4. – С. 407-423.
 20. Зварич, Р. Неоліберальна модель світової економіки як міжцивілізаційна загроза інтернаціоналізації господарського життя / Роман Зварич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 3. – С. 72-84.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Адамик В. В., Зварич Р. Є. Трансформація політики конвергенції доходів населення в процесі розширення Європейського Союзу. – Монографія. – Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 300 с.

ПІДРУЧНИКИ і ПОСІБНИКИ:

 1. Зварич, Р. Є. Економікс [Текст]: навч. посіб. / Р. Є. Зварич. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 297 с.

Європейського Союзу

 

Здреник Василь Степанович

Степанович

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

Статті:

 1. Здреник, В. Фінансові інструменти: досвід Польщі та можливості його реалізації в Україні / Василь Здреник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип.7. – С. 176-178.
 2. Микитюк, П. П. Сутність та зміст аналізу інноваційної діяльності підприємств: науково-теоретичний аспект / П. П. Микитюк, В. С. Здреник // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 165-169.
 3. Здреник, В. Аналіз термінологічного апарату та проблеми формування системи показників інвестиційної привабливості інноваційних проектів / Василь Здреник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 112-114.
 4. Язлюк, Б. Методика аналізу інвестиційних і інноваційних проектів та вплив на фінансову ефективність підприємства [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк, В. С. Здреник // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. Сер. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – Вип. 1 (19). – С. 437-448.
 5. Здреник, В. С. Адаптація продукту до національних потреб, як інструмент міжнародного маркетингу [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 1. – С. 203-204.
 6. Здреник, В. С. Особливості організації внутрішнього контролю операцій з фінансовими інвестиціями на підприємстві / В. С. Здреник // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 292-298.
 7. Здреник, В. С. Особливості розвитку теорії та практики інвестицій і інвестування / В. С. Здреник // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7. – С. 238-241.
 8. Здреник, В. Формування інформації про операції з фінансовими інвестиціями у звітності підприємства / Василь Здреник // Економічний аналіз : зб. наук. прць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Т. 13. – С. 422-428.
 9. Здреник, В. С. Фінансові вкладення та фінансові інвестиції: проблеми категорійного визначення сутності понять / В. С. Здреник // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8. – С. 260-266.
 10. Здреник, В. Сутність фінансових інвестицій як об’єкта обліку: проблеми та шляхи їх розв’язання / В. Здреник // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.51-59.
 11. Здреник, В. С. Проблеми здійснення класифікації фінансових інвестицій підприємств в Україні [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Бізнес Інформ. – 2013. – №10. – С. 60-65.
 12. Здреник, В. С. Облік фінансових інвестицій за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності: порівняльний аспект [Електронний ресурс] / В. С. Здреник, Н. О. Рафальська // Вісник ЖДТУ. – 2012. – №4(62). – С. 96-99.
 13. Здреник, В. С. Економіко-прaвовa cутність поняття “фінaнcові вклaдення” тa “фінaнcові інвеcтиції” [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Вісник ЖДТУ. – 2013. – №1(63). – С. 70-74.
 14. Здреник, В. С. Організація системи внутрішнього контролю операцій з похідними фінансовими інструментами [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Вісник ЖДТУ. – 2011. – №2(60). – С. 38-39.
 15. Здреник, В. С. Облік операцій з фінансовими інвестиціями: питання облікової політики [Електронний ресурс] / В. С. Здреник, Н. О. Рафальська // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – № 3(24). – С. 182-189.
 16. Смиричинський, В. В. Логістична концепція управління державними закупівлями [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський, В. С. Здреник // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – Вип. 1(19). – С.339-345.
 17. Язлюк, Б. О. Теорія і практика оцінки економічної ефективності інвестиційно-інноваційного бізнес-портфеля [Електронний ресурс] / Б. О. Язлюк, В. С. Здреник // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 1 (55). – С. 199-202.
 18. Здреник, В. С. Порядок оцінки та переоцінки похідних фінансових інструментів [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Вісник ЖДТУ. – 2008. – №4(50). – С.240-244.
 19. Здреник, В. С. Критичний аналіз альтернативних методик бухгалтерського обліку операцій з похідними фінансовими інструментами [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Вісник ЖДТУ. – 2008. – №3(49). – С.234-237.
 20. Здреник, В. С. Шляхи вдосконалення чинної законодавчої бази щодо бухгалтерського обліку деривативів [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Вісник ЖДТУ. – 2008. – №3(45). – С.109-119.
 21. Здреник, В. С. Класифікація похідних фінансових інструментів для потреб бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Вісник ЖДТУ. – 2008. – №2(445). – С.54-60.
 22. Здреник, В. С. Сутність похідних фінансових інструментів та їх законодавче визначення [Електронний ресурс] / В. С. Здреник, А. І. Слобчинська // Вісник ЖДТУ. – 2008. – №1(43). – С.257-262.
 23. Здреник, В. С. Складові похідних фінансових інструментів та їх класифікація для потреб бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – №2(11). – С.109-123.
 24. Здреник, В. С. Аудит операцій з похідними фінансовими інструментами [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Ефективна економіка. – 2010. – № 1.
 25. Здреник, В. С. Внутрішній контроль операцій з фінансовими інвестиціями: методика здійснення [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 4 (21). – С. 367-374.
 26. Здреник, В. С. Система документування операцій з фінансовими інвестиціями: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / В. С. Здреник, Д. М. Чирка // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики ТНЕУ. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 2. – С. 198-205.
 27. Здреник, В. С. Облікове відображення та оцінка операцій з фінансовими інвестиціями підприємства [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2013. – № 76 – С. 219-229.
 28. Здреник, В. С. Класифікація фінансових інвестицій для цілей обліку і контролю: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2013. – № 77. – С. 132-142.
 29. Здреник, В. С. Облік фінансових інвестицій в системі рахунків: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2013. – № 80. – С. 101-114.
 30. Zdrenyk, V. S. On the issue of organization of internal control of financial contribution at the enterprise [Електронний ресурс] / V. S. Zdrenyk // Promising problems of economics and management: Collection of scientific articles. – Montreal : Publishing house «BREEZE», 2015. – P. 228-231.
 31. Здреник, В. С. Сутність і необхідність інвестиційного планування на підприємстві [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. - 2015. - № 2. - С. 58-63.
 32. Біляченко, О. Л. Особливості контролю доходів кредитних спілок в Україні [Електронний ресурс] / О. Л. Біляченко, В. С. Здреник // Фінансовий простір. - 2015. - № 2. - С. 152-158.
 33. Здреник, В. С. Інвестиційний потенціал: сутність поняття та проблеми оцінки [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2016. - Вип. 1(1). - С. 363-367.
 34. Здреник, В. С. Класифікація фінансових інвестицій підприємства: аналіз наукових підходів [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. - 2014. - № 1. - С. 58-66.
 35. Здреник, В. С. Стан та перспективи залучення іноземних інвестицій в економіку України [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Економічні науки : зб. наук. праць. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2015. – Вип. 12 (45), ч. 2. – С. 83-90.
 36. Здреник, В. С. Принципи та елементи внутрішнього контролю операцій з фінансовими інвестиціями [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. – Херсон, 2015. – Вип. 14, ч. 2. – С. 142-144.
 37. Здреник, В. С. Зарубіжний досвід нормативно-правового регулювання питань здійснення та обліку фінансових інвестицій [Електронний ресурс] / В. С. Здреник // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнар. зб. наук. праць. – Тернопіль : Крок, 2014. – Вип. 3. – С. 296-299.
 38. Здреник, В. С. Сутність поняття: фінансові інвестиції, їх класифікація / В. С. Здреник // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : зб. наук. праць Національної академії статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – Вип. 2 (11). – С. 113-119.
 39. Zdrenyk, V. S. Bibliographic Analysis of the Literature Reference Sources on Accounting and Control of Financial Investments / V. S. Zdrenyk // Бізнес Інформ. – Харків : ІНЖЕК, 2014. – № 8. – C. 56-60.
 40. Здреник, В. С. Організаційні засади внутрішнього контролю за фінансовими вкладами / В. С. Здреник // Регіональна бізнес-економіка та управління : наук., виробн.-практ. журнал. – Вінниця, 2014. – № 4 (44). – С. 122-130.
 41. Здреник, В. С. Контролінг інвестиційної діяльності на підприємстві: концептуальні засади та особливості / В. С. Здреник // Wirtschaft und Management: Probleme der wissenschaf und praxis: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel. – Nürnberg : Verlag SWG imex GmbH, 2014. – Vol. 2. – S. 166-170.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 2. Здреник, В. С. Бухгалтерський облік і контроль операцій з похідними фінансовими інструментами: організація та методика: монографія / В. С. Здреник, О. В. Ярощук . – Тернопіль: Крок, 2011. – 272 с.
 3. Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 450 с.