Зорій Надія Мирославівна

Кафедра обліку у бюджетній та соціальній сфері

1380892340 zory-n.m

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Зорій, Н. До питання організації аудиту ефективності формування дохідної частини місцевих бюджетів / Н. Зорій, Н. Хорунжак, С. Сисюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 99-103.
 2. Зорій, Н. Перспективи і напрямки реформування державного фінансового контролю [Електронний ресурс] / Н. Зорій, С. Сисюк // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. – 2009. – № 4. – С. 193-196.
 3. Сисюк, С. Визначення вартості платних медичних послуг та їх облікове забезпечення [Електронний ресурс] / С. Сисюк , Н. Зорій // Вісник Запорізького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 2. – С. 181-186.
 4. Данилюк, І. Оцінка інвестиційних проектів та її вплив на якість прийняття управлінських рішень [Електронний ресурс] / І. Данилюк, Н. Зорій // Інноваційна економіка. ­– 2010. – № 1. – С. 143-148.
 5. Заячківська, Н. Сучасні підходи до системи контролю в медичних закладах [Електронний ресурс] /О. Заячківська, Н. Зорій // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 1. – С. 164-168.
 6. Зорій, Н. М. Деякі аспекти організації фінансового контролю в Україні, проблеми та шляхи їх вирішення / Н. М. Зорій, І. В. Любезна // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 104-107.
 7. Зорій, Н. М. Аналіз особливостей та проблем сучасної податкової політики в системі світогосподарських зв'язків / Н. М. Зорій, О. М. Ляшенко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 104-105.
 8. Зорій, Н. Аналіз ефективності інвестиційних проектів в умовах інфляції / Н. Зорій // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 188-190.
 9. Зорій, Н. М. Особливості факторного аналізу формування собівартості реалізації газу / Н. М. Зорій, І. М. Павловська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 74-76.
 10. Ляшенко, О. М. Інтегрований підхід до моделювання оптимального управління запасами підприємств [Електронний ресурс] / О. М. Ляшенко, Н. М. Зорій.
 11. Мельник, Н. Г. Еволюція підходів до визначенняефективності [Електронний ресурс] / Н. Г. Мельник, Н. М. Зорій // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 4. – С. 182-184.
 12. Зорій, Н. М. Нецільове використання бюджетних коштів: теоретико-прагматичний аспект [Електронний ресурс] / Н. М. Зорій, І. В. Данилюк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 17. – С. 72-79.
 13. Мельник, Н. Г. Організаційні аспекти створення та реєстрації бюджетних установ / Н. Г. Мельник, Н. М. Зорій // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць – 2014. – Вип. 16. – С. 217-221.
 14. Зорій, Н. М. До питання вдосконалення інструментарію бюджетного контролю [Електронний ресурс] / Н. М. Зорій, Н. Г. Мельник // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2013. – Вип. 23. – С. 161-164.
 15. Зорій, Н. М. Теоретико-організаційні аспекти внутрішнього контролю витрат виробництва готової продукції на підприємстві [Електронний ресурс] / Н. М. Зорій, Н. Г. Мельник // Економіка: реалії часу. – 2012. – № 3-4(4-5). – С. 94-100.
 16. Данилюк, І. Фінансова звітність: аналіз вимог міжнародних стандартів та подальші напрями адаптації національної системи обліку до МСФЗ [Електронний ресурс] / Ірина Данилюк, Надія Зорій // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2014. –  № 1. – С. 125-131.
 17. Данилюк, І. Оцінка обліку та системи внутрішнього контролю як інструмент безпеки бізнесу [Електронний ресурс] / Ірина Данилюк, Надія Зорій.
 18. Зорій, Н. М. Аналіз сучасного стану нормативно-правового підґрунтя модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі [Електронний ресурс] / Н. М. Зорій, І. В. Данилюк // Фінансовий простір. – 2015. – Вип. 1 (17). – С. 151-157.
 19. Зорій, Н. М. Заходи та механізми гармонізації законодавства  України з питань бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграційних  процесів [Електронний ресурс] / Н. М. Зорій, І. В. Данилюк, Г. І. Спяк // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. – 2017. – № 6. – С. 130-137.
 20. Сисюк, С. В. Облік грошових коштів у сільських радах в умовах казначейського виконання місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / С. В. Сисюк, Н. М. Зорій // Вісник Львівської комерційної академії. – Львів : Видавництво львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 35. – С. 115-120.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Лучко, М. Р. Економічний аналіз [Текст] /М. Р. Лучко, Н. М. Зорій, Н. Г. Мельник.– Тернопіль: ТАНГ, 2004.– 111 с.
 2. Зорій, Н. М. Контроль в бюджетній сфері [Текст]: навч. посіб. /Н. М. Зорій, Н. Г. Мельник.– Тернопіль: Економічна думка, 2007.– 160 с.
 3. Лучко, М. Р. Контроль у державному секторі економіки [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, Н. М. Зорій, Н. М. Хорунжак ; відп. за вип. М. Р. Лучко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 286 с.