Балянт Ганна Романівна

Ганна Романівна Балянт

Кафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Балянт, Ганна Романівна Кредитування інвестиційних проектів в умовах становлення та розвитку ринкових відносин [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.00 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ганна Романівна Балянт. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 23.
 2. Балянт, Ганна Романівна Кредитування інвестиційних проектів в умовах становлення та розвитку ринкових відносин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.00 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Ганна Романівна Балянт. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Балянт, Г. Вплив глобалізації на банківську систему України / Ганна Балянт // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 3. – С. 79-87.
 2. Балянт, Г. Р. Проблеми і перспективи активізації лізингової діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт // Экономика Крыма. – 2003. – № 10. – С. 53-56.
 3. Балянт, Г. Регулювання діяльності іноземних банків в умовах глобалізації та лібералізації руху капіталу / Ганна Балянт // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 20-27.
 4. Балянт, Г. Р. Про методи оцінки ефективності інвестиційних проектів / Г. Р. Балянт // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 2. – С. 186-189.
 5. Балянт, Г. Впровадження банківських інновацій та необхідність управління можливими ризиками / Ганна Балянт, Анастасія Ситнікова // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернпіль, 2012. – Вип. 17. – С. 64-69.
 6. Балянт, Г. Вплив фінансової нестабільності на кредитно-інвестиційну діяльність банків у процесі взаємодії з реальним сектором економіки [Електронний ресурс] / Г. Балянт, В. Іолтуховський // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2012. – Вип. 17. – С. 31-39.
 7. Балянт, Г. Нормативно-правова основа функціонування банківських установ і напрямки її вдосконалення [Електронний ресурс] / Г. Балянт, Л. Прийдун // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 3-21.
 8. Балянт, Г. Сучасні тенденції у сфері банківського регулювання [Електронний ресурс] / Г. Балянт // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 20-27.
 9. Жигадло, І. В. Забезпечення конкурентоспроможності банків на ринку кредитних послуг України [Електронний ресурс] / І. В. Жигадло, Г. Р. Балянт //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2014. – № 1. – С. 79-85.
 10. Балянт, Г. Особливості організації системи банківського нагляду, регулювання та контролю у Сполучених Штатах Америки [Електронний ресурс] / Г. Балянт // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2013. – Вип. 18. – С. 17-24.
 11. Балянт, Г. Р. Грошово-кредитна політика центральних банків провідних країн світу в кризовий період [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт, Н. Р. Гордій // Наукові записки Національного університету" Острозька академія". Сер. Економіка – 2013. – Вип. 22. – С. 4-7.
 12. Балянт, Г. Р. Ефективність злиття і поглинань банків [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт // Вісник  Хмельницького національного   університету. Сер. Економічні   науки. – 2009. – № 2, т. 1. – С. 7-9.
 13. Балянт, Г. Р. До питання про банківське інвестиційне кредитування / Г. Р. Балянт // Економіка: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2003. – Вип. 183, т. 1. – С. 264-269.
 14. Балянт, Г. Р. Регіональні аспекти ефективної реалізації інвестиційних проектів / Г. Р. Балянт // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 8. – С. 78-83.
 15. Балянт, Г. Р. Вплив інвестиційного клімату на обсяги кредитування банками інвестиційних заходів / Г. Р. Балянт // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : Видавництво Національний університет “Острозька академія”, 2005. – Ч. 2. – С. 107-114.
 16. Балянт, Г. Р. Управління ризиками кредитного портфеля банку / Г. Р. Балянт // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 5. – С. 85-90.
 17. Балянт, Г. Р. Нормативно-правова база діяльності банківських установ та перспективи її вдосконалення / Г. Р. Балянт, Л. М. Прийдун // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ «Економічна думка», 2010. – Вип. 14-15. – С. 3-21.
 18. Балянт, Г. Р. Удосконалення управління ризиком незбалансованої ліквідності банку [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт, О. В. Ботунова // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – Чернівці-Луцьк : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011.– Вип. 3 (42), ч. 2, т.2 : Економічні науки. – С. 88-93.
 19. Балянт, Г. Р. Сучасні підходи до організації регулювання та нагляду за фінансовим сектором країн Європейського Союзу у контексті подолання наслідків фінансово-економічної кризи [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт // Вісник Хмельницького національного університету. – 2013. – № 5, т. 2. – С. 89-94.
 20. Балянт, Г. Р. Маркетингова інноваційна діяльність як необхідна складова посилення конкурентних позицій вітчизняних комерційних банків [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт, І. В. Жигадло // Наука молода : наук. зб. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. – Вип. 20. – С. 87-94.
 21. Балянт, Г. Р. Зарубіжна практика банківського регулювання в кризових умовах [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. – 2015. – Вип. 6, т. 20. – С. 198-201.
 22. Балянт, Г. Р. Перспективи діяльності іноземних банків в Україні [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт, Г. Ю. Леськів.
 23. Балянт, Г. Р. Реорганізація банків за умов впливу фінансової кризи [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – Львів, 2009. - Вип. 2. - С. 297-304. 
 24. Балянт, Г. Р. Впровадження принципів корпоративного управління як умова реалізації ефективної інноваційної політики банків [Електронний ресурс] / Г. Р. Балянт, Т. М. Саянчук // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 5. – С. 787-791.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с. – Із змісту : Балянт, Г. Р. Аналіз сучасних тенденцій у сфері банківського регулювання. – С. 110–125.
 2. Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, Г. Р. Балянт, Ю. М. Галіцейська [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Відень : Premier Publishing, 2018. - 354 с.
 3. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.
 4. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, О. Б. Васильчишин, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 384 с.
 5. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Ю. М. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.
 6. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Балянт, Г. Р. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Текст] : Навчально-методичний посібник / Г. Р. Балянт, З. К. Сороківська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 94 с.
 2. Сороківська, З. К. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / З. К. Сороківська, Г. Р. Балянт. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 240 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Кредитування і контроль [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для написання курсових робіт / уклад. О. Л. Малахова, Г. Р. Балянт, О. В. Метлушко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 33 с.
 4. Гроші та кредит [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 892 с.
 5. Сороківська, З. К. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. К. Сороківська, Г. Р. Балянт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 208 с.