Вакун Оксана Володимирівна

vakyn

Кафедра обліку та фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Вакун, О. В. Гудвіл як об’єкт бухгалтерського обліку: сутність, класифікація, шляхи розвитку [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Інноваційна економіка. – 2011. – № 5. – С. 135-141.
 2. Вакун, О. В. Нова сутність нематеріальних активів в бухгалтерському обліку [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 3. – С. 211-215.
 3. Вакун, О. В. Розвиток класифікації нематеріальних активів в бухгалтерському обліку [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Інноваційна економіка. – 2011. – № 4. С. 162-166.
 4. Пилипів, Н. І. Застосування економічного аналізу на підприємствах для потреб менеджменту [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів, О. В. Вакун.
 5. Вакун, О. Вплив особливостей будівельної галузі на бухгалтерський облік нематеріальних активів / Оксана Вакун // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 116-121.
 6. Вакун, О. В. Економічний аналіз ефективності використання нематеріальних активів на будівельних підприємствах [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Сталий розвиток економік.– 2012. – № 3. – С. 226-233.
 7. Вакун, О. В. Концептуальна модель економічного аналізу нематеріальних активів / О. В. Вакун // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 137-140.
 8. Вакун, О. В. Використання інформаційних систем на будівельних підприємствах [Електронний ресурс] / О. В. Вакун.
 9. Вакун, О. В. Економічний аналіз використання нематеріального капіталу / О. В. Вакун // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – Житомир, 2012. – № 1. – С. 55-60.
 10. Вакун, О. В. Переваги та недоліки базових підходів до оцінки нематеріальних активів / О. В. Вакун // Перспективи розвитку обліку, аналізу і аудиту в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Севастополь, 26 - 28 квіт. 2012 р.]. – Севастополь, 2012. – С. 9-13.
 11. Вакун, О. В. Удосконалення класифікації нематеріальних активів у будівельних підприємствах / О. В. Вакун // Актуальні проблеми розвитку економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль-Чортків, 26-27 квіт. 2012 р.]. – Чортків, 2012. – С. 205-207.
 12. Вакун, О. В. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів у будівельних підприємствах / О. В. Вакун // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. [Черкаси, 18-19 квіт. 2012 р.] : в 3-х т. – Черкаси, 2012. – Т. 3. – С. 62-65.
 13. Вакун, О. В. Диференційований підхід до оцінки нематеріальних активів / О. В. Вакун // Стратегічні напрями розвитку бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [Київ, 15 берез. 2012р.]. – Київ, 2012. – С. 36-38.
 14. Вакун, О. В. Застосування інтегрованих показників для аналізу ефективності нематеріальних активів у будівельних підприємствах / О. В. Вакун // Сучасні кризові явища в економіці і проблеми облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. [25 трав. 2012 р.]. – Луцьк, 2012. – С. 31-34.
 15. Вакун, О. В. Оцінка нематеріальних активів за національними та міжнародними стандартами [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Сталий розвиток економіки.– 2011. – № 7. – С. 218-223.
 16. Вакун, О. В. Концептуальні засади організації бухгалтерського обліку витрат вищих навчальних закладів / О. В. Вакун // Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи розвитку : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 15-16 квіт. 2010 р.] /оргком. конф. : Б. К. Остафійчук, С. І. Юрій, Є. І. Крижанівський [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Пилипів. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. – С. 236-238.
 17. Вакун, О. В. Особливості оцінки нематеріальних активів будівельних підприємств [Електронний ресурс] // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы пятой Всеукр. науч. дуеЬ-конф. молод. ученых [3 марта 2014 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2014. – С. 189-190.
 18. Вакун, О. В. Вплив специфічних особливостей будівельних підприємств на побудову управлінського обліку [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу й аудиту: стан, проблеми та перспективи розвитку : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. [Львів, 16-17 трав. 2014 р.]. – С. 206-208.
 19. Вакун, О.В. Проблемні питання оцінки нематеріальних активів [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2014. – Вип. 10, т. 2. – С. 90-97.
 20. Пилипів, Н. І. Справедлива оцінка нематеріальних активів у системі обліку [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів, О. В. Вакун // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2012. – Вип. 8(2). – С. 99-105.
 21. Пилипів, Н. І. Диференційований та недиференційований підходи до оцінки нематеріальних активів будівельних підприємств [Електронний ресурс] / Н. І. Пилипів, О. В. Вакун // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – 2014. – Вип. 10. – С. 79-83.
 22. Вакун, О. В. Удосконалення звітності в частині нематеріальних активів будівельних підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Том 14, № 2. – С. 188-197.
 23. Вакун, О. В. Концепція інтегрованої звітності в системі бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. – 2014. – № 3 (30). – С. 49-59.
 24. Вакун, О. В. Вдосконалення аудиту інтелектуального капіталу [Електронний ресурс] / О. В. Вакун // Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць Сер. Економічні науки. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Вип.11. – С. 64-73.
 25. Vakun, О. V. Komplexný prístup k zdokonaleniu účtovníctva v segmente nemateriálnych aktív stavebných podnikov / О. V. Vakun // Kľúčové kompetencie v oblasti podnikania : Recenzovaný zborník vedeckých prác - výstup z úlohy KEGA č. 035TUKE-4/2012. – Košice : Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2012. – S. 154-163.
 26. Синиця, С. М. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю корпорації [Електронний ресурс] / С. М. Синиця, О. В. Вакун // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2016. - Вип. 16(1). - С. 139-142.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вакун, О. В. Напрями оцінки нематеріальних активів у будівельних підприємствах [Електронний ресурс] / О. В. Вакун, В. Д. Попова, Т. П. Фурса //Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку регіону : монографія / за ред. Н. І. Пилипів, В. В. Стефініна. – Івано-Франківськ : Видавець Віктор Дяків, 2014. – С. 22-31.
 2. Легенчук, С. Ф. Документування в бухгалтерському обліку : процесний підхід [Текст] : монографія / С. Ф. Легенчук, К. О. Вольська, О. В. Вакун. – Івано-Франківськ : Кушнір Г. М., 2016. – 228 с. 
 

Валігура Володимир Андрійович

Валігура

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Валігура, Володимир Андрійович Гармонізація оподаткування : вітчизняні реалії та міжнародні орієнтири [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Володимир Андрійович Валігура.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 289 с.
 2. Валігура, Володимир Андрійович Гармонізація оподаткування : вітчизняні реалії та міжнародні орієнтири [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Володимир Андрійович Валігура. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Валігура, В. А. Аналіз податкової бази та пільгового оподаткування за основними податками в Україні / В. А. Валігура // Інноваційна економіка. – 2009. – № 2. – С. 200-208.
 2. Валігура, В. А. Оцінка ефективності податкової системи України / В. А. Валігура // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 3. – С. 59-66.
 3. Валігура, В. А. Податкова гармонізація та адаптація процесів оподаткування: теоретичний аспект і сучасні реалії / В. А. Валігура, І. М. Таранов // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 211, т. 3. – С. 674-688.
 4. Валігура, В. А. Фіскальні технології управління податковим боргом у контексті його оптимізації [Електронний ресурс] / В. А. Валігура, Н. М. Михайльчук // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 16. – С. 12-21.
 5. Валігура, В. Інвестиційно-інноваційна спрямованість справляння непрямих податків в Україні / Володимир Валігура // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 1. – С. 144-157.
 6. Валігура, В. Інституційне забезпечення євроінтеграційного вектора гармонізації податкового законодавства України / В. Валігура // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – № 7. – С. 131-136.
 7. Валігура, В. Соціально-економічне підгрунтя ефективності податкових реформ / Володимир Валігура // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1. – С. 96-105.
 8. Валігура, В. Теоретико-ретроспективний аналіз податкового навантаження та перекладання податків / Володимир Валігура // Світ фінансів. – 2008. – № 4. – С. 45-59.
 9. Валігура, В. Теоретичні засади міждержавної податкової гармонізації та характеристики податкових систем країн Європейського Союзу в контексті євроінтеграції України / Володимир Валігура // Світ фінансів. – 2008. – № 1. – С. 183-195.
 10. Валігура, В. Оцінка діяльності державної податкової служби в контексті дослідження ефективності функціонування податкової системи України / В. Валігура // Інноваційна економіка. – 2008. – № 4. – С. 149-154.
 11. Таранов, І. Оцінка фіскальної ефективності ПДВ в Україні / І. Таранов, В. Валігура // Світ фінансів. – 2006. – № 3. – С. 157-170.
 12. Валігура, Володимир Соціальні аспекти справляння податку на доходи фізичних осіб [Текст] / Володимир Валігура // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчен. (Тернопіль, 23-24 лютого 2012 р.) / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – Ч. 2. – С. 32-33.
 13. Маршалок, Т. Я. К проблеме идентификации сущности понятий налогового бремени, нагрузки и уровня налогообложения / Т. Я. Маршалок, В. А. Валигура // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 4 : Тема номера: Судебная практика по налоговым и финансовым спорам. 2011 год. – С. 323-329.
 14. Василевська, Г. В. Оптимізація напрямів використання муніципальних запозичень / Г. В. Василевська, В. А. Валігура // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. : Економіка. – 2012. – Вип. 20. – С. 58-63.
 15. Валігура, В. Оптимізація напрямів міждержавної податкової гармонізації на основі трикраїнної моделі узгодження податків / Володимир Валігура // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 13. – С. 141-144.
 16. Валігура, В. А. Напрями розбудови системи оподаткування в Україні / В. А. Валігура // Інноваційна економіка.– 2013.– № 4.– С. 246-252.
 17. Валігура, В. А. Вектори підвищення рівня використання та розширення бази оподаткування ПДВ в Україні [Електронний ресурс] / В. А. Валігура // Ефективна економіка. – 2013. – № 4.
 18. Валігура, В. А. Альтернативы расширения базы налогообложения налога на доходы физических лиц в Украине [Електронний ресурс] / В. А. Валігура // Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право). – 2013. – № 1 (60). – С. 31-38.
 19. Валігура, В. Фінансові ефекти фіскальної децентралізації в Україні / Володимир Валігура, Лілія Амбрик // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 123-135.
 20. Валігура, В. Сучасні детермінанти фіскальної політики: локальний та міжнародний вимір : [аналітична записка за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.м. Тернопіль, 18-19 трав. 2017 р.] [Текст] / Володимир Валігура // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 3 : лип.- верес. – С. 141-145.
 21. Європа регіонів: бенчмаркінг регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини та України / А. Крисоватий, Є. Савельєв, В. Адамик [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 191-214.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Крисоватий, А. І. Домінанти гармонізації оподаткування : національні та міжнародні вектори [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, В. А. Валігура. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 248 с.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 3. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 4. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 5. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 6. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.
 7. Валігура, В. А.  Фіскальні детермінанти формування бюджетних ресурсів держави [Текст] / В. А. Валігура // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 211-230.
 8. Валігура, В. А.  Соціально-економічні та екологічні ефекти імплементації новітньої концепції фіскальної політики України [Текст] / В. А. Валігура // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 402-418.
 9. Валігура, В. А. Архітектоніка фіскального простору держави [Текст] / В. А. Валігура // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 27-44.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Крисоватий, А. І. Податкові розрахунки і звітність [Текст] : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, В. А. Валігура. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 338 с.
 2. Крисоватий, А. І. Оподаткування фізичних осіб [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. І. Крисоватий, В. А. Валігура, О. Ю. Сидорович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 178 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Валігура, В. А. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Податкові розрахунки і звітність» / В. А. Валігура, О. В. Годованець, Н. О. Катрук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 240 с.
 2. Луцик, А. І. Програма виробничої практики для студентів ІV курсу факультету фінансів денної форми навчання напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» професійної орієнтації «Оподаткування» в органах державної податкової : метод. вказівки / А. І. Луцик, А. Я. Кізима, В. А. Валігура, І. В. Плішко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 10 с.
 3. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Податкова система» для студентів галузі знань «економіка і підприємництво» / Л. П. Амбрик, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, В. А. Валігура, Т. Я. Маршалок, Г. В. Василевська, Ф. П. Ткачик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 68 с.
 4. Практикум з дисципліни «Податкова система» / В. А. Валігура, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, А. І. Луцик, Б. В. Башуцький, Г. В. Василевська, І. П. Вакуліч, С. Д. Герчаківський. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 64 с.
 5. Практикум з дисципліни «Податкова система» для студентів денної та заочної форми навчання / О. М. Десятнюк, А. І. Крисоватий, А. І. Луцик, Г. В. Василевська, І. П. Вакуліч, С. Д. Герчаківський, В. А. Валігура. – Тернопіль : ТДЕУ. – 2006. – 96 с.
 6. Практикум з дисципліни «Податкова система» для студентів денної та заочної форми навчання / О. М. Десятнюк, А. І. Крисоватий, Б. В. Башуцький, В. А. Валігура, С. Д. Герчаківський, Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 86 с.
 7. Практикум з дисципліни «Податкова система» / В. А. Валігура, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Б. В. Башуцький, Т. Я. Маршалок, Г. В. Василевська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 98 с.
 8. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : аналіт. зап. [за підсумками дослідження держбюджетної науково- дослідної теми «Бенчмаркінг регіонального розвитку Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна» і Міжнар. наук. конф. «Європа регіонів та Україна: розвиток і співпраця», що відбулася у м. Будва – Чорногорія, 13-27 вересня 2017 р.)]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 43 с.
 

Валович Микола Зіновійович

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Посада: аспірант

Публікації

СТАТТІ:

 1. Валович, М. З. Спиртова промисловість України у системі державного регулювання / М. З. Валович // Інноваційна економіка. – 2010. – № 3. – С. 294-297.
 2. Валович, Микола Стан та перспективи розвитку спиртової промисловості України / Микола Валович // Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва : матеріали ІІ Всеукр. наук-практ. конф. мол. вчених [Тернопіль, 15-16 верес. 2010 р.] / редкол. : А. М. Стельмащук, М. К. Пархомець, Я. С. Стравський [та ін.] ; відп. за вип. Б. О. Сидорук. – Тернопіль : ТІ АПВ НААНУ, 2010. – С. 237-239.
 3. Валович, М. З. Формування ефективної системи управлінського контролю в умовах системної нестабільності економіки [Електронний ресурс] / М. З. Валович // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип.36. – С.44-47.
 4. Валович, М. З. Вплив економічних циклів на розвиток системи управління [Електронний ресурс] / М. З. Валович // ВісникЖДТУ. – 2010. –№ 3(53). – С.33-35.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економічні ризики : фінансово-обліково-аналітичний аспекти [Текст]: монографія /З. В. Гуцайлюк, М. З. Валович, В. М. Вовк [та ін.]; за ред. З. В. Гуцайлюка.– Тернопіль: ТНТУ, 2011.– 200 с.

 

Варода Любов Володимирівна

aroda-l

Кафедра фундаментальних дисциплін Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Посада: викладач

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Варода, Л. Аналіз механізму формування власного капіталу банківських установ [Електронний ресурс] / Л.В. Варода.
 2. Варода, Л. Банківський капітал та його складові елементи [Електронний ресурс] / Любов Варода.
 3. Варода, Л. Депозитне формування банківського капіталу на регіональному рівні [Електронний ресурс] / Л. Варода.
 4. Варода, Л. Історія банківської справи та індустрія депозитних закладів Сполучених Штатів Америки [Електронний ресурс] / Люба Варода.
 5. Варода, Л. Консолідація банківських установ як ефективнгий спосіб нарощення власного капіталу банків / Любов Варода // Банківська справа. - 2007. - № 6. – С. 26-36.
 6. Варода, Л. Особливості та недоліки розрахунку власного капіталу комерційного банку банків / Любов Варода // Наукові записки. - 2006. – Вип. 15.
 7. Варода, Л. Резервний капітал: роль та значення у формуванні власного капіталу банківської установи / Любов Варода // Вісник Тернопільського державного економічного університету. - 2006. - № 4. – С. 20-25.
 8. Варода, Л. Роль заощаджень населення у формуванні банківського капіталу / Любов Варода // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2005. - № 3.
 9. Варода, Л. Шляхи вдосконалення механізму формування статутного капіталу банківських установ / Любов Варода // Світ фінансів. - 2007. – Вип. 2. – С. 129-134.
 10. Варода, Л. Проблеми розвитку депозитних операцій / Л. Варода // Наукові записки. – Чортків, 2002. – Вип. 2. – С.121-123.
 

Василевська Галина Василівна

василевська

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Василевська, Галина Василівна Преференційне оподаткування : соціально-економічна доцільність та фіскальні наслідки [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 гроші, фінанси і кредит / Галина Василівна Василевська.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 251 с.
 2. Василевська, Галина Василівна Префераційне оподаткування : соціально-економічна доцільність та фіксальні наслідки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Галина Василівна Василевська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Вдосконалення методики оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу промислового підприємства / Ольга Собко, Галина Василевська, Тетяна Пушкар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – № 21. – С. 152-159.
 2. Василевська, Г. В. Економічні тенденції функціонування податкової політики України: прагматика і проблематика / Г. В. Василевська // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2003. – № 2, т. 2. – С. 106-108.
 3. Василевська, Г. В. Концептуальні засади фіскальної політики України в період трансформації / Г. В. Василевська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 1. – С. 37-40.
 4. Василевська, Г. В. Податкова політика на сучасному етапі трансформації економіки України / Г. В. Василевська // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – № 4, ч. 2, т. 1. – С. 109-112.
 5. Василевська, Г. Податкова політика у регулюванні економічного зростання / Г. В. Василевська // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С.39-44.
 6. Василевська, Г. В. Податок з прибутку як важливий фактор стимулювання інноваційної діяльності вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / Г. В. Василевська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10.– С. 97-99.
 7. Василевська, Г. В. Податок на дохід юридичних осіб в Республіці Польща як інструмент сприяння конкурентоспроможності / Г. В. Василевська, Р. Лісовський // Світ фінансів. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2. – С. 161-167.
 8. Василевська, Г. В. Стратегічні пріоритети розвитку преференційного оподаткування в Україні / Г. В. Василевська // Світ фінансів. – 2011. – № 1. – С. 170- 178.
 9. Собко, О. Податок на додану вартість: фіскальна суть та необхідність реформування / О. Собко, Г. Василевська // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 4. – С. 85-93.
 10. Vasilevska, G. Pryoritety rozwoju opodatkowania preferencyjnego na Ukrainie/ G. Vasilevska // Uniwersytet Ekonomiczny. – Krakowie, 2011.
 11. Vasilevska, G. Reformy podatkowe – konsekwencje dla rozwoju trzeciego sektora na Ukrainie / G. Vasilevska // Akademia Polonijna. – Częstochowa, 2011.
 12. Собко, О. Моніторинг інноваційних можливостей національних виробництв як засіб забезпечення ефективного функціонування економіки / Ольга Собко, Галина Василевська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 175-179.
 13. Василевська, Г. Економічні засади теорії податкового адміністрування в Україні / Галина Василевська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 76-81.
 14. Василевська, В. Г. Оптимізація напрямів використання муніципальних запозичень [Електронний ресурс] / В. Г. Василевська, В. А. Валігура // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. - 2012. - Вип. 20. - С. 58-63.
 15. Василевська, Г. Особливості функціонування преференційного оподаткування в Україні / Г. Василевська // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 49-59.
 16. Василевська, Г. Практика застосування пільгових податкових преференцій в Україні / Галина Василевська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 108-121.
 17. Василевська, Г. Податкова політика як домінуючий фактор регулювання процесів економічного зростання / Галина Василевська // Фінанси України. – 2003. – № 2. – С. 39-43.
 18. Василевська, Г. Вектори раціоналізації оподаткування доходів фізичних осіб в Україні / Галина Василевська // Вісник національного університету «Львівська Політехніка». – 2013. – № 749. – С. 123‑128.
 19. Василевська, Г. Світова практика використання фіскального інструментарію у забезпеченні позитивної економічної динаміки / Галина Василевська, Роберт Лісовський, Норберт Лауріш // Світ фінансів. – 2013. – Вип. 1 – С.141‑149.
 20. Василевська, Г. Льготы в налоговой системе государства как сдерживающий фактор развития рыночной экономики / Галина Василевская // Финансовая теория и політика современного государства. – ВеликоТырново : изд. «АБАГАР», 2002. – С. 43-48.
 21. Vasylevska, G. Problemowe aspekty funkcjonowania podatku od wartości dodanej na Ukrainie / Galyna Vasylevska // Economics challenge of XXI Century Poland-European Union – World. – Conference abstracts. – International conference. The 4thEconomics Department Meeting. – Szczecin, 2007. – S. 118.
 22. Vasylevska, G. Niektóre aspekty funkcjonowania podatków pośrednich w systemie preferencji podatkowych na Ukrainie / Galyna Vasylevska // Gospodarka polska po 20 latach transformacji: osiagnięcia, problemy i wydarzenia. – Warszawa : Instytut Wiedzy i Innowacji, 2009. – S. 185-195.
 23. Vasylevska, G. Теоретико-методологічні засади адміністрування податків в Україні / Galyna Vasylevska // Zarządzanie Przedsiębiorstwem – Teoria i Praktyka : мateriały XI Międzynarod. кonferen. nauk. – Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, 2009. – S. 158-164.
 24. Vasylevska, G. Opodatkowanie preferencyjne: podstawowe kategorie teorii / G. Vasylevska, А. Krysovatyy // Finanse publiczne: uwarunkowania i współcześne trendy rozwoju społeczno-gospodarczego. – Częstochowa : Edukator, 2010. – S. 109-119.
 25. Krysovatyy, A. Pryoritety w ustaleniu preferencji podatkowych naUkrainie / Andriy Krysovatyy, Galyna Vasylevska // Zeszyty naukowe nr 10. – Kraków : NBP oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowe, 2011. – S. 211-221.
 26. Vasylevska, G. Reformy podatkowe – koncekwencje dla rozwoju trzeciego sektora na Ukrainie / Galyna Vasylevska // Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań : [Praca zbiorowa pod red. J. Brzóski, J. Pyki]. – Katowice : INFOGRAF, 2013. – S. 398-406.
 27. Vasylevska, G. Aspekty makroekonomiczne kształtowania się otoczenia podatkowego na Ukrainie / Galyna Vasylevska // Zeszytynaukowe Politechniki Śzląskiej. Ser. Organizacja i zarządzanie 83. Nr. kol.1941. – Katowice, 2015. – S. 755-763.
 28. Василевська, Г. Дисбаланси розвитку конкурентоспроможної вітчизняної податкової системи / Галина Василевська // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 88-99.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Крисоватий, А. І. Новітня парадигма преференційного оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Г. В. Василевська. – К. : ЦУЛ, 2013. – 260 с.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 3. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 4. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 5. Регіональна фіскальна політика : теоретичні засади та практичні домінанти реалізації в Україні [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, С. Д. Герчаківський, М. Р. Ібрагімов [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 402 с.
 6. Василевська, Г. В.  Макроекономічні тенденції суспільного розвитку [Текст] / Г. В. Василевська // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 371-384.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Василевская, Г. В. Льготы в налоговой системе государства как сдерживающий фактор развития рыночной экономики [Текст] / Г. В. Василевская // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 43-48.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Кізима, А. Практикум для проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи з курсу "Податкова система" / А. Кізима, Г. Василевська. – Тернопіль : ТАЙП, 2007. – 219 с .
 2. Луцик, А. І Практикум з дисципліни «Податкова система» для студентів денної та заочної форми навчання / А. І. Луцик, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Б. В. Башуцький, Г. В. Василевська [та ін.]. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 64 с.
 3. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Податкова система» для студентів галузі знань «економіка і підприємництво» / Л. П. Амбрик, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, В. А. Валігура, Т. Я. Маршалок, Г. В. Василевська, Ф. П. Ткачик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 68 с.
 4. Практикум з дисципліни «Податкова система» / В. А. Валігура, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, А. І. Луцик, Б. В. Башуцький, Г. В. Василевська, І. П. Вакуліч, С. Д. Герчаківський. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 64 с.
 5. Практикум з дисципліни «Податкова система» для студентів денної та заочної форми навчання / О. М. Десятнюк, А. І. Крисоватий, А. І. Луцик, Г. В. Василевська, І. П. Вакуліч, С. Д. Герчаківський, В. А. Валігура. – Тернопіль : ТДЕУ. – 2006. – 96 с.
 6. Практикум з дисципліни «Податкова система» / В. А. Валігура, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Б. В. Башуцький, Т. Я. Маршалок, Г. В. Василевська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 98 с.
 

Васильків Надія Михайлівна

vasilkv-n.-m.-

Кафедра iнформаційно-обчислювальних систем і управління

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

Публікації:

Статті:

 1. Васильків, Н. Дослідження впливу змін профілю температурного поля на похибку вимірювання температури неоднорідними термопарами [Електронний ресурс] / Н. Васильків, О. Кочан // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2010. – № 2. – С. 146-153.
 2. Васильків, Н. М. Метод корекції похибки вимірювання температури неоднорідними термопарами [Електронний ресурс] / Н. М. Васильків // Вісник Хмельницького національного університету.Cер. Технічні науки. – 2010. – № 2. – С. 168-173.
 3. Кочан, О. Дослідження зон максимального прояву похибки неоднорідності термопар / О. Кочан, Н. Васильків [Електронний ресурс] // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 2. – С. 108-112.
 4. Кочан, О. Стенд дослідження термоелектричних перетворювачів з керованим профілем температурного поля [Електронний ресурс] / О. Кочан, Н. Васильків, В. Яскілка // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 1. – С. 122-130.
 5. Коваль, В. Алгоритми об'єднання даних в інтелектуальних дистрибутивних сенсорних мережах / Василь Коваль, Анатолій Саченко, Надія Васильків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 10. – С. 24-30.
 6. Карпінський, М. Захист інформації на основі нечіткої системи [Електронний ресурс] / М.П. Карпінський, Л.О. Дубчак, Н.М. Васильків // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2011. - №3. – С. 236-242.
 7. Васильків, Н.М. Вдосконалення метрологічного програмного тесту в комп’ютерних системах вимірювання температури [Електронний ресурс] / Н. М. Васильків // Комп’ютинг. – 2010. –Вип.2. – С. 175-182.
 8. Васильків, Н. Кафедрі інформаційно-обчислюваних систем та управління ІКІТ - 15! / Н. Васильків // Академія. – 2004. – 23 листоп. (№ 37-43). – С. 8.
 9. Березький, О. Компетентнісний підхід до підготовки бакалаврів за спеціальністю "Комп’ютерна інженерія" [Електронний ресурс] / О. Березький, Л. Дубчак, Н. Васильків // Геометричне моделювання та інформаційні технології. - 2016. - № 2. - С. 11-16.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Трембач, Р. Б. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Комп'ютерна електроніка" [Текст] /Р. Б. Трембач, Н. М. Васильків, І. Р. Паздрій; уклад. Р. Б.Трембач, Н. М. Васильків, І. Р. Паздрій.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 44 с.
 2. Васильків, Н. М. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Ефективність інформаційних систем” з освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” для спеціальності “Економічна кібернетика ” [Електронний ресурс] /Н. М. Васильків.– Тернопіль: Економічна думка, 2005.– 98 с.
 3. Васильків, Н. М. Опорний конспект лекцій з дисципліни “Основи алгоритмізації” [Електронний ресурс] / Н. М. Васильків, Л. О. Васильків. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 32 с.
 4. Сапожник, Г. В. Охорона праці в галузі [Електронний ресурс]: консп. лекц. /Г. В. Сапожник, Н. М. Васильків.– Тернопіль: Економічна думка, 2012.– 158 с.
 

Васильченко Галина Василівна

1382531007 vasylchenkoКафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту ІФННІМ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Васильченко, Г. В. Технології залучення прямих іноземних інвестицій у територію / Г. В. Васильченко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – серпень (№16). – С. 5-9.
 2. Васильченко, Г. В. Місцевий економічний розвиток: досвід Канади [Електронний ресурс] / Г. В. Васильченко, С. М. Васильченко // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2012. - Вип. 8(1). - С. 179-185.
 3. Васильченко, Г. В. Глобалізація світової економіки та локалізація економічного розвитку [Електронний ресурс] / Г. В. Васильченко, С. М.Васильченко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2013. - Вип. 3. - С. 45-50.
 4. Васильченко, Г. В. Методологія та практика стратегій місцевого економічного розвитку в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Г. В. Васильченко // Стратегія економічного розвитку України: зб. наук. праць. - К.: КНЕУ, 2011. – Спец. випуск № 28. – С. 30-36.
 5. Васильченко, Г. В. Концептуальні засади стратегій місцевого економчного розвитку в сучасних умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Г. В. Васильченко.
 

Васильчишин Олександра Богданівна

vasulchushun

Кафедра банківського менеджменту та обліку

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Васильчишин, Олександра Богданівна Комерційні банки та лізинговий бізнес в Україні [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит /Олександра Богданівна Васильчишин.– Тернопіль: ТАНГ, 2004.– 217 c.
 2. Васильчишин, Олександра Богданівна Комерційні банки та лізинговий бізнес в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Олександра Богданівна Васильчишин. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 20 c.

СТАТТІ:

 1. Васильчишин, О. Лізинг в Україні: минуле і перспективи / О. Васильчишин, О. Тулай // Світ фінансів. – 2006. – № 3. – С.128-141.
 2. Васильчишин, О. Лізинг у діяльності банків / О. Васильчишин // Вісник Національного банку України. – 2003. – № 8. – С.55.
 3. Васильчишин, О. Лізинг як вид підприємницької діяльності / О. Васильчишин // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 172-175.
 4. Васильчишин, О. Оптимізація управління лізинговими операціями / О. Васильчишин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2003. – № 14. – С. 118-123.
 5. Васильчишин, О. Проблеми розвитку франчайзингового механізму в Україні / О. Васильчишин // Світ фінансів. – 2005. – № 1. – С. 32-41.
 6. Васильчишин, О. Проектне фінансування лізингових угод / О. Васильчишин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2002. – № 13. – С. 84-89.
 7. Васильчишин, О. Формування лізингової індустрії в світі / О. Васильчишин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2004. – № 17. – С. 128-133.
 8. Тулай, О. Економічні переваги та особливості лізингового механізму / Оксана Тулай, Олександра Васильчишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 3. – С. 88-98.
 9. Фридель, В. Аналіз сучасного стану функціонування лізингового ринку України / Володимир Фридель, Олександра Васильчишин // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – № 10. – С. 122-127.
 10. Васильчишин, О. Лізинг як пріоритетний напрямок економічного зростання України [Текст] / Олександра Васильчишин, Ольга Гетьман // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 355-359.
 11. Васильчишин, О. Б.Трансформація державного регулювання лізингового бізнесу в Україні / О. Б. Васильчишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 195-199.
 12. Васильчишин, О. Комерційні банки та ризики лізингових операцій [Електронний ресурс] / Олександра Васильчишин.
 13. Васильчишин, О. Комерційні банки у формуванні лізингових відносин в Україні [Електронний ресурс] / Олександра Васильчишин.
 14. Васильчишин, О. Факторинг як перспективний напрям розвитку банківського бізнесу [Електронний ресурс] / Олександра Васильчишин, Наталія Гринчак // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2010. – № 2. – С. 162-169.
 15. Васильчишин, О. Б. Вплив банків з іноземним капіталом на фінансову безпеку банківської системи України / Олександра Богданівна Васильчишин // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – № 24. – С. 29-40.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, О. Б. Васильчишин, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 384 с.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 3. Васильчишин, О. Б. Фінансова безпека банківської системи України : філософські детермінанти [Електронний ресурс] : монографія / О. Б. Васильчишин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 358 с.
 4. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 5. Васильчишин, О. Б. Особливості формування та сучасний стан ресурсного потенціалу банків в Україні [Текст] / О. Б. Васильчишин // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 102-121.
 6. Васильчишин, О. Б. Консолідація банківського капіталу як передумова стабільного функціонування вітчизняної банківської системи [Текст] / О. Б. Васильчишин // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 143-155.
 7. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 8. Васильчишин, О. Б. Проблеми координації фіскальної та монетарної політики в контексті забезпечення сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] / О. Б. Васильчишин // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 57-80.
 

Василюк Дмитро Ярославович

Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту ІФННІМvasylukd

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Василюк, Д. Я. Організаційно-економічні засади формування та розвитку середнього класу в Україні : автореферат дис. ... канд. екон. наук. : 08.00.07 / Дмитро Васильович Василюк. – Львів : ДУ Іінститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, 2016. – 20 с.
 2. Василюк, Д. Я. Організаційно-економічні засади формування та розвитку середнього класу в Україні : дис. ... канд. екон. наук. : 08.00.07 / Дмитро Васильович Василюк. – Івано-Франківськ : ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2016. – 225 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Василюк, Д. Я. Соціально-історичні аспекти формування критеріїв визначення середнього класу в суспільстві [Електронний ресурс] / Д. Я. Василюк // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2011. – Вип. VIII. – С. 171-174.
 2. Василюк, Д. Я. Порівняльна характеристика розвитку середнього класу суспільства в Карпатському економічному районі / Д. Я. Василюк // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : 2012. – Вип. 8, т. 1. – С. 261-267.
 3. Василюк, Д. Я. Самооцінювання як метод визначення середнього класу в суспільстві: проблеми та перспективи використання [Електронний ресурс] / Д. Я. Василюк // Університетські наукові записки : наук. часоп. – Хмельницький, 2012. – № 3 (43). – С. 567-572.
 4. Василюк, Д. Я. Сучасні підходи до виокремлення середнього класу (на прикладі Карпатського економічного району) / Д. Я. Василюк // Регіональна економіка. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 175-180.
 5. Василюк, Д. Я. Професійний статус та рівень освіченості як критерій належності до середнього класу суспільства [Електронний ресурс] / Д. Я. Василюк // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – Івано-Франківськ : Плай, 2012. – Вип. ІХ. – С. 339-342.
 6. Васильченко, С. М. Євроінтеграційний чинник формування та розвитку середнього класу в Україні [Електронний ресурс] / Сергій Миколайович Васильченко, Дмитро Ярославович Василюк // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2015. – № 2 (83). – С. 3-8.
 7. Василюк,  Д. Я. Розвиток середнього класу в Україні з позиції нової ідеології його функціональності [Електронний ресурс] / Д. Я. Василюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв, 2015. – Вип. 8. – С. 843-847.
 8. Василюк, Д. Я. Актуальні методи обчислення відсоткової частки середнього класу в Карпатському економічному районі за абсолютними показниками доходу [Електронний ресурс] / Д. Я. Василюк.
 9. Василюк, Д. Я. Оцінка специфіки регіональних відмінностей розвитку середнього класу в суспільстві шляхом багатовимірної типізації регіонів України [Електронний ресурс] / Д. Я. Василюк.
 10. Василюк, Д. Я. Социально-экономические критерии определения среднего класса в Карпатском экономическом районе Украины [Электронный ресурс] / Дмитрий Ярославович Василюк // Современные фундаментальные и прикладные исследования. – Кисловодск : УЦ «МАГИСТР», 2014. – № 1 (12). – С. 117-123.
 

Васіна Алла Юріївна

васіна

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Васіна, А. Удосконалення організаційної структури управління регіоном в контексті адміністративної реформи / А. Васіна // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 183-187.
 2. Васіна, А. Удосконалення інституційного забезпечення регіонального управління на основі взаємодії місцевих органів влади, бізнесових структур, громадських організацій / А. Васіна // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2007. – № 12. – С. 13-17.
 3. Мельник, А. Структурна трансформація національної економіки України як чинник модернізації інституційного базису її розвитку / А. Мальник, А. Васіна // Журнал Європейської економіки. – 2009. - № 1. – С. 37-58.
 4. Мельник, А. Модернізація технологій управління в системі державної служби та служби в органах місцевого самоврядування [аналітична записка за матер. Всеукр. наук.-практ. семінару] / Алла Мельник, Алла Васіна, Тетяна Желюк, Григорій Монастирський // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2009. – Вип. 3. – 139-148.
 5. Васіна, А. Удосконалення зв’язків із громадськістю як передумова ефективного функціонування органів місцевого самоврядування / А. Васіна / Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – С. 251-255.
 6. Мельник, А. Удосконалення функціонування діяльності державної служби як складової інституційного забезпечення структурних трансформацій у суспільстві / А. Мельник, А. Васіна // Вісник державної служби України. – 2011. – № 2. – С. 20-29.
 7. Васіна, А. Підходи до оцінки ефективності діяльності місцевих органів виконавчої / А. Васіна // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – Вип. 7. – С. 207-210.
 8. Васіна, А. Удосконалення взаємодії органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в процесі управління соціально-економічним розвитком регіону / А. Васіна // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – Вип. 6. – С. 159-161.
 9. Мельник, А. Модернізація суспільного сектора економіки в умовах глобальних змін : [аналітична записка за матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 22-23 жовт. 2009 р.] / Алла Мельник, Григорій Монастирський, Алла Васіна, Тетяна Желюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – Вип. 4. - С. 121-129.
 10. Мельник, А. Проблеми удосконалення функціональної діяльності державної служби в контексті структурних трансформацій в суспільстві : [аналітична записка та рекомендації за матер. наук.-практ. семінару м. Тернопіль, 18-19 листопада 2010 р.] / Алла Мельник, Алла Васіна, Олена Дудкіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 180-189.
 11. Про трансформацію функцій управління регіоном в контексті адміністративної реформи та визначення напрямів структурної економічної політики : [наукова записка колективу вчених ТНЕУ Регіональному комітету економічних реформ в Тернопільській обл. ] / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 3. – С. 112-123.
 12. Желюк, Т. Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень / Т. Желюк, А. Васіна // Університетська думка. – 2006. – 30 листоп. (№ 14). – С. 1, 4-6.
 13. Мельник, А. Формування інституційного забезпечення структурної політики на регіональному та муніципальному рівнях: теорія і практика / Алла Мельник, Алла Васіна // Вісник державної служби України. – 2012. – № 1. – С. 15-21.
 14. Мельник, Алла Інституціоналізація структурної політики на регіональному та муніципальному рівні : [аналітична записка за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю, м. Тернопіль, 27-28 жовт. 2011 р.] / Алла Мельник, Алла Васіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 4 : жовт.-груд. – С. 165-172.
 15. Васіна, Алла Ринкові інститути як чинники впливу на структуру національної економіки / Алла Васіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 2 : квіт.-черв. – С. 18-29.
 16. Васіна, А. Формування механізму управління розвитком житлово-комунального господарства регіону / Алла Васіна, Олег Бойко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 5. – С. 94-99.
 17. Васіна, А. Формування інституційного забезпечення структурної трансформації національної економіки з орієнтацією на задоволення потреб соціального розвитку / Алла Васіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 1. – С. 33-44.
 18. Васіна, А. Ю. Організаційно-функціональний механізм структурного реформування національної економіки: теоретичні й методологічні основи формування / А. Ю. Васіна // Економіка та держава. – 2016. – № 4. – С. 64-68.
 19. Васіна, А. Ю. Диверсифікація інвестиційно-інноваційного забезпечення реалізації структурної політики / Алла Юріївна Васіна // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 5. – С. 6-13.
 20. Сектори економіки в процесі реалізації державної регіональної політики / М. М. Шкільняк, А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 181-190.
 21. Модернізація менеджменту системи охорони здоров'я в умовах проведення медичної реформи : [аналітична записка за матеріалами наук.-практ. конф., Тернопіль-Кам'янець-Подільський, 12-13 груд. 2018 р., яка проходила у ТНЕУ з ініціативи каф. менеджменту та публічного управління] /М. М. Шкільняк, Т. Л. Желюк, А. Ю. Васіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2018.– Вип. 4. – С. 168-180.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Мельник, А. Ф. Організаційні та економічні аспекти розвитку малого бізнесу в сфері послуг [Текст] : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна. – Тернопіль : Збруч, 1996. – 185 с.
 2. Механізми реалізації регіональної структурної політики [Текст]: монографія / А. Ф. Мельник, Л. А. Лаврів, А. Ю. Васіна [та ін.]; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 329 с.
 3. Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін : монографія / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. Л. Желюк [та ін.] ; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 528 с.
 4. Васіна, А. Ю. Результативність механізмів державного регулювання структурних зрушень у національній економіці в контексті забезпечення її соціальної орієнтації [Текст] / А. Ю. Васіна // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 273-297.
 5. Васіна, А. Ю. Критерії оптимізації структури національної економіки з орієнтацією на задоволення потреб соціального розвитку [Текст] / А. Ю. Васіна // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 219-230.
 6. Васіна, А. Ю. Пріоритети структурної корекції (перебудови) та раціоналізація структури національної економіки в контексті забезпечення її соціальної орієнтації [Текст] / А. Ю. Васіна // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 397-425.
 7. Васіна, А. Ю. Інституційні бар'єри, прогалини, розриви формування оптимальної структури національної економіки в контексті сучасної інституційної архітектоніки розвитку суспільства [Текст] / А. Ю. Васіна // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 173-186.
 8. Васіна, А. Ю. Нормативно-правова база структурної корекції національної економіки як відправний елемент інституційного забезпечення її структурної трансформації [Текст] / А. Ю. Васіна, Г. Л. Монастирський // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 153-173.
 9. Мельник, А. Ф. Критерії удосконалення структури національної економіки в контексті реагування на виклики глобалізації [Текст] / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 261-267.
 10. Мельник, А. Ф. Вплив на структуру національної економіки та її трансформацію базових ринкових, владних та громадських інститутів [Текст] / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 125-153.
 11. Мельник, А. Ф. Структура національної економіки : статика і динаміка в розрізі її основних вимірів [Текст] / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 35-69.
 12. Васіна, А. Ю. Структурне реформування національної економіки : методологічні та інституційні аспекти [Текст] : монографія / А. Ю. Васіна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 392 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Мельник, А. Ф. Державне управління [Текст] : підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна ; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання, 2009. – 585 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 2. Мельник, А. Ф. Менеджмент державних установ і організацій [Текст] : навч. посіб. 40 - річчю ТДЕУ присвячено / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Н. М. Кривокульська ; за ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 320 с.
 3. Мельник, А. Ф. Менеджмент державних установ і організацій [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Н. М. Кривокульська ; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Професіонал, 2006. – 302 с.
 4. Мельник, А. Ф. Менеджмент державних установ і організацій [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Н. М. Кривокульська ; за ред. А.Ф. Мельник. – К. : Професіонал, 2006. – 464 с.
 5. Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. Желюк, Т. М. Попович ; за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання, 2011. – 463 с.
 6. Васіна, А. Ю. Внутрішня організація та менеджмент органу державної влади [Текст] / А. Ю. Васіна // Курс тренінгів для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, А. Ф. Васіна, О. П. Дудкіна. – Тернопіль : Скоропад, 2011. – С. 138-164.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Васіна, А. Ю. Сутність державного управління та характеристика його основних елементів [Текст] /А. Ю. Васіна // Курс лекцій для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна ; відп. за вип. В. К. Слюзар. – Тернопіль : Збруч, 2009. – С. 6-49.
 2. Європейська інтеграція і Україна : радикальні економічні реформи : аналіт. зап. [за підсумками Двадцятої міжнар. наук. конф., (13–27 вересня 2016 р., м. Бодрум, Туреччина)]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с.

 

 

Вашків Олександр Павлович

ВашківКафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вашків, Олександр Павлович Ефективність використання основних виробничих фондів вантажних автотранспортних підприємств в умовах трансформації суспільно-економічних відносин [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва / Олександр Павлович Вашків.– Тернопіль : ТАНГ, 1998. – 214 с.
 2. Вашків, Олександр Павлович Ефективність використання основних виробничих фондів вантажних автотранспортних підприємств в умовах трансформації суспільно-економічних відносин [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва / Олександр Павлович Вашків.– Тернопіль : ТАНГ, 1998. – 18 с.

СТАТТІ:

 1. Вашків, О. Інституційна основа як чинник формування стратегії підприємства / О. Вашків, І. Пащук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2002. – № 13. – С. 112-113.
 2. Вашків, О. Методичні аспекти оцінки та аналізу конкурентоспроможності підприємства / Олександр Вашків // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 2. – С. 88-95.
 3. Вашків, О. П. Використання модерації у сучасному навчальному процесі / О. П. Вашків, Л. П. Вашків // Вища освіта України. – 2008. – № 4. – С. 117-122.
 4. Вашків, О. П. Проблеми формування конкурентного середовища в Україні (інституційний аспект) [Електронний ресурс] / О. П. Вашків.
 5. Вашків, О. Підприємство як суб'єкт і об'єкт інституційної пастки / Олександр Вашків, Антоніна Пода // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – C. 98-110.
 6. Вашків, О. Тіньова економіка в контексті економічної політики України [Елекронний ресурс] / Олександр Вашків.
 7. Вашків, О. Адміністрування процесів функціонування підприємств та інституційні пастки [Електронний ресурс] / Олександр Вашків, Людмила Куц
 8. Вашків, О. Аналіз впливу інфляції на величину прибутку підприємства / О. П. Вашків // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 83-86.
 9. Вашків, О. Європейський лізинг як засіб реґіональної політики реформування та розвитку системи вантажних автоперевезень україни [Електронний ресурс] / Олександр Вашків
 10. Вашків, О. Квотування в Україні: реалії і перспективи [Електронний ресурс] / Олександр Вашків
 11. Вашків, О. Логістика як засіб ефективного управління в системі вантажних автоперевезень [Електронний ресурс] / Олександр Вашків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип.  7/3. – С. 39-43.
 12. Вашків, О. Методичні аспекти викладання базових понять інституціоналізму у вищій школі [Електронний ресурс] / Олександр Вашків // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету. Сер. Педагогіка. – 2006. – № 7. – С. 70-76.
 13. Вашків, О. Моделювання маркетингових рішень у сфері вантажних автоперевезень [Електронний ресурс] / О. П. Вашків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип.  5. – С. 25-29.
 14. Вашків, О. Парадигми трансформації податкової політики в Україні: економіко-політичний аспект [Електронний ресурс] / Олександр Вашків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 9. – С. 65-69.
 15. Вашків, О. Стратегія українського підприємства у контексті інституційних змін [Електронний ресурс] / Олександр Вашків // Стратегія економічного розвитку України : наук. збірник. – К. : КНЕУ, 2004. – Вип. 15. – С. 114-118.
 16. Вашків, О. П. Логістичні підходи в системі засобів ефективного використання виробничого потенціалу вантажних автопідприємств / О. П. Вашків // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 73-77.
 17. Вашків, О. Класифікація транзакційних витрат підприємства у системі їх оцінки та економічного аналізу / Олександр Вашків // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 2. – С. 83-86.
 18. Вашків, О. Державна економічна політика та тіньова економіка [Електронний ресурс] / Олександр Вашків // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10. – С. 37-40.
 19. Вашків, О. Євролізинг в системі вантажних автоперевезень України [Електронний ресурс] / Олександр Вашків.
 20. Вашків, О. П. Застосування інноваційних технологій у вивченні конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / О. П. Вашків // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля : наук. журнал. – Луганськ, 2012. – № 1 (172), ч. 1. – С. 102-109.
 21. Вашків, О. П. Інституційні пастки в адмініструванні процесів функціонування підприємств [Електронний ресурс] / О. П. Вашків, Л. Л. Куц // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля : наук. журнал. – Луганськ, 2011. – № 3 (157), ч. 2. – С. 45-49.
 22. Вашків, О. П. Шляхи та перешкоди виходу з інституційних пасток [Електронний ресурс] / О. П. Вашків // Регіональна економіка та проблеми муніципального розвитку : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – 2014. –Ч. 2 – С.122-124.
 23. Вашків, О. Особливості та елементи інституційної структури підприємства [Електронний ресурс] / Олександр Вашків // Економічні студії : науково-практичний журнал. – 2014. –№ 1 (01). – ч. 1 – С.41-45.
 24. Вашків, О. П. Кейс-метод як засіб активізації навчального процесу [Електронний ресурс] / Олександр Павлович Вашків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2014. –№ 1 – С.192-196.
 25. Вашків, О. П. Специфіка змістового наповнення категорії «конкурентоспроможність підприємства» в сучасній економічній думці [Електронний ресурс] / О. П. Вашків //Перспективи розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості: зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – 2014. – С.22-24.
 26. Vaskiv, O. P. Institutional traps in business: the subject-object approach / O. P. Vashkiv, O. O. Vashkiv // «Актуальні аспекти модернізації економіки та фінансової системи України» : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції [Запоріжжя, 26 серп. 2016 р.]. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2016. – С. 8–10.
 27. Вашків, О. П. Галузева структура національної економіки України та постіндустріальна економіка [Текст] / О. П. Вашків // Перспективи розвитку національної економіки: збірник матеріалів ІІI Міжнародної науково-практичної конференції [Запоріжжя, 9-10 вер. 2016 р.] / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя : ГО «СІЕУ», 2016. – С. 14–17.
 28. Вашків, О. П. Рейдерство як інституційна пастка: механізм утворення та поширення [Текст] / О. П. Вашків // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – Випуск 19. – Ч. 1. – Херсон, 2016. – С. 9–11.
 29. Вашків, О. П. Вдосконалення амортизації як засіб активізації відтворення рухомого складу автогосподарств України / О. П. Вашків // Формування економічних відносин в умовах ринку. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – С. 206-211.
 30. Вашків, О. Собівартість продукції / О. Вашків, М. Павлишенко // Економічна енциклопедія : у 3 т. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – Т. 3. – С. 409-411.
 31. Вашків, П. До питання про основний оціночний показник роботи автотранспорту / П. Вашків, О. Вашків // Економіка Радянської України. – 1989. – № 3. – C. 86-87.
 32. Вашків, П. Деякі резерви підвищення транспортного процесу / П. Вашків, Ю. Матенчук, О. Вашків // Економіка Радянської України. – 1991. – № 3. – C. 93.
 33. Вашків, П. Г. Статистика в умовах ринку / П. Г. Вашків, О. П. Вашків // Державне регулювання економіки при переході дo ринку: досвід, проблеми, механізми. – ВІНІТІ, 1993. – № 381-Ук 93.
 34. Вашків, О. П. Малий бізнес і проблеми його становлення / О. П. Вашків, В. З. Насінник // Проблеми розбудови державності України. – ВІНІТІ, 1993. – № 1989-Ук 93.
 35. Вашків, О. П. Динаміка та характер процесів оновлення і вибуття основних засобів вантажного автотранспорту / О. П. Вашків // Наукові записки : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1998. – С. 91-94.
 36. Куц, Л. Л. Іноземний капітал у інвестиційному процесі підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / Л. Л. Куц, О. П. Вашків // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 265 : в 9 т., т. ІІІ. – С. 652-664.
 37. Онишків, З. М. Використання інноваційних підходів у викладанні педагогічних дисциплін / З. М. Онишків, О. П. Вашків // Январские педагогические чтения: современное образование как процесс формирования человека, общества, государства. – Симферополь : КРП «Изд-во «Крымучпедгиз», 2010. – С. 49-52.
 38. Вашкив, А. П. Предприятие как субъект и объект институционной ловушки [Электронный ресурс] / А. П. Вашкив, А. К. Пода // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 4. – С. 105-118.
 39. Вашкив, А. П. Методические аспекты оценки и анализа конкурентоспособности предприятия [Электронный ресурс] / А. П. Вашкив // Вестник Тернопольского национального экономического университета. – 2010. – № 2. – С. 92-99.
 40. Вашків, О. П. Галузеві структурні трансформації в Україні у контексті постіндустріального економічного розвитку [Електронний ресурс] / О. П. Вашків // Глобальні та національні проблеми економіки : Електронне наукове фахове видання. – Миколаїв : МНУ ім. В. Сухомлинського. – 2017. – № 16. – С. 127–132.
 41. Вашків, О. П. Реалізація принципів циклової економіки у підприємництві / О. П. Вашків, І. М. Бойчик // Стан та перспективи розвитку фінансово-економічного потенціалу сучасних підприємств : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 23 серпня 2018 року). – Дніпро : НО «Перспектива», 2018. – С. 14-17.
 42. Вашків, О. П. Інтернет-маркетинг – новий напрям маркетингової політики малих підприємств та фізичних осіб-підприємців / Вашків О.П., Гавриленко Ю.С. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент : зб. наук. праць. – Випуск 37. Одеса, 2019. – С. 27-33.
 43. Vashkiv, O. P. Creation of firm’s competitive advantages in the influence of unstable environment / Vashkiv O. P., Vashkiv O. O. // Літні наукові дискусії – 2019 : збірник тез доповідей ХХXІI Міжнародної наук.-практ. iнтернет-конференції, м. Вінниця, 24 червня 2019 р. : у 4 ч. Ч. 1. Вінниця, 2019. С. 17-21.
 44. Вашків, О.П. Структурна складова постіндустріальних змін національної економіки України / О. П. Вашків // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки” (м. Львів, 18–19 травня 2017 р.). – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – C. 77–78.
 45. Vashkiv, O. P. Social Responsibility of Business as a Sign of His Maturity / Vashkiv O. P. // Сучасні тенденції в економіці та управлінні : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 17 листопада 2018 року) : У 2-х ч. Ч. 2. Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2018. С. 21-23.
 46.  

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В. І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 2. Вашків, О. П. Основні виробничі фонди підприємств вантажного автотранспорту : проблеми ефективного використання [Текст] / О. П. Вашків. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 172 с.
 3. Вашків, О. П. Засадничі принципи інституційного проектування на підприємстві [Текст] / О. П. Вашків // Сучасні тенденції розвитку економічних систем : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. В.І. Гринчуцького. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 213–222. – ISBN 978-966-654-385-4.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Шеремета, М. Й. Фінансовий аналіз : навч.-метод. посібник / М. Й. Шеремета, С. І. Шкарабан, І. В. Спільник, О. П. Вашків, Й. М. Шеремета. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – 86 с.
 2. Пода, А. К. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / А. К. Пода, О. П. Вашків, Л. Л. Куц. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 142 с.
 3. Економіка підприємства [Електронний ресурс]: навч. посіб. /за ред. П. С. Харіва.– Тернопіль: Економічна думка, 2002.– 519 с.
 4. Харів, П. С. Збірник задач і тестів з економіки, організації і планування діяльності промислового підприємства [Текст] : навч. посіб. / П. С. Харів, О. М. Собко, О. П. Вашків ; за ред. П. С. Харіва. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – 256 с.
 5. Пода, А. К. Мікроекономіка [Текст] : зб. задач / А. К. Пода, О. П. Вашків, Л. Л. Куц. – К. : ІСДО, 1999. – 123 с.
 6. Пода, А. К. Мікроекономіка [Текст] : зб. задач / А. К. Пода, О. П. Вашків, Л. Л. Куц. – К. : ІСДО, 1995. – 123 с.
 7. Харів, П. С. Практикум з економіки і організації діяльності підприємств [Текст] / П. С. Харів, О. П. Вашків, О. М. Собко. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 324 с.
 8. Пода, А. К. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. Збірник задач / А. К. Пода, О. П. Вашків, Л. Л. Куц. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 122 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Вашків, О. П. Методичні вказівки до вивчення курсу “ Конкурентоспроможність фірми” [Електронний ресурс] / О. П. Вашків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 29 с.
 2. Вашків, О. П. Методичні рекомендації до вивчення курсу “ Підприємство в системі інституціональних змін” [Електронний ресурс] / О. П. Вашків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 24 с.
 3. Вашків, О. П. Конкурентоспроможність фірми [Електронний ресурс] : консп. лекцій / О. П. Вашків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 93 с.
 4. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни "Конкурентоспроможність підприємства" [Електронний ресурс] / уклад. О. П. Вашків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 40 с.
 5. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Конкурентоспроможність  підприємства»  знань  –  0305 «Економіка та підприємництво» спеціальності 8.03050401  –  «Економіка підприємства» магістерської програми “Економіка і управління підприємством”. Укл. О.П. Вашків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 40 с.
 6. Вашків О.П.,  Костецька Н.І.  Методичні вказівки до  проходження тренінгу  з фаху  студентами IV курсу  освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»,  напряму підготовки: 6.030504 «Економіка підприємства»,  фахового спрямування: «Економіка промислового підприємства».  –Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 48 с.
 7. Методичні  вказівки для самостійної роботи студентів з дисципліни «Підприємство в системі інституціональних змін» для  студентів  галузі  знань: 0305 “Економіка і підприємництво”,  напряму  підготовки: 6.030504 “Економіка підприємства”,  професійної орієнтації: “Економіка промислового підприємства”. Укл. О.П. Вашків. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 28 с.
 8. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Підприємство в системі інституціональних змін» для студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”. Укл. О.П. Вашків. – Тернопіль: ТНЕУ, 2014. – 20 с.
 

Велещук Світлана Сергіївна

eleschuk-svtlana-sergyivna

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Москалюк, С.Бренд у стратегічному управлінні підприємством / С. Москалюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – жовтень-грудень (№4). – С. 71-76.
 2. Москалюк, С. С. Вдосконалення системи захисту торгових марок в Україні / С. С. Москалюк // Економіка та держава. – 2007. – №1. – С. 64-66.
 3. Москалюк, С. С. Ринок швейної продукції: сучасний стан та тенденції розвитку / С. С. Москалюк // Легка промисловість. – 2006. – жовтень-грудень (№4). – С. 46-47.
 4. Москалюк, С. С. Сучасний концептуальний підхід до системи бренд-менеджменту [Електронний ресурс]/ С. С. Москалюк.
 5. Велещук, С. С. Адміністративні передумови організації діяльності бренд-менеджера / С. С. Велещук // Інноваційна економіка.– 2013. – № 4. – С. 203-209.
 6. Велещук, С. Адміністративний менеджмент у категорійно-понятійному апараті менеджменту: теоретичні засади та сфера застосування / Світлана Велещук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 2. – С. 157-165.

МОНОГРАФІЇ:

 1.  Механізми реалізації регіональної структурної політики [Текст]: монографія / А. Ф. Мельник, Л. А. Лаврів, А. Ю. Васіна [та ін.]; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 329 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Велещук, С. С. Техніка адміністративної діяльності [Текст]: навч. посіб. /С. С. Велещук; за заг. ред. А. Ф. Мельник.– Тернопіль: Економічна думка, 2011.– 320 с.
 2. Адміністративний менеджмент [Текст] : тренінг : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. М. Попович [та ін.]. – Тернопіль : ТАЙП, 2016. – 115 с. 
 

Вербінський Михайло Миколайович

Михайло Миколайович ВербінськийКафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Вербінський, М. Державне регулювання становлення і функціонування ринку сільськогосподарської техніки / М. Вербінський // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2003. – № 8. – С. 15-20.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Ковальчук, В. М. Макроекономіка : зб. задач, вправ, контрольних і тестових завдань [Електронний ресурс] / В. М. Ковальчук, М. М. Вербінський, Т. І. Вергелес. – Тернопіль : Астон, 2009. – 73 с.
 2. Економічна теорія : політична економія [Текст] : підручник / С. І. Юрій, І. В. Буян, Р. М. Березюк [та ін.] ; за заг. ред. С. І. Юрія. – К. : Кондор, 2009. – 602 с.
 3. Практикум з дослідження макроекономічних моделей з допомогою пакета прикладних програм [Текст] : навч. посіб. / М. М. Вербінський, М. О. Дуда, С. В. Бабій [та ін.]. – К. : ІСДО, 1995. – 184 с.
 

Вербіцька Інеса Ігорівна

verbcka i.i.

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації:

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вербіцька, Інеса Ігорівна Управління економічними ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Інеса Ігорівна Вербіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 193 с.
 2. Вербіцька, Інеса Ігорівна Управління економічними ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Інеса Ігорівна Вербіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Тибінь, А. М. Сутність і класифікація економічного ризику в зовнішньоекономічній діяльності підприємств [Електронний ресурс] / А. М.Тибінь, І. І.Вербіцька // Економіка АПК. - 2010. - № 1. – С. 138-142.
 2. Вербіцька, І. І. Поняття і зміст ризику як невід'ємної складової сучасного бізнесу / І. І. Вербіцька // Інноваційна економіка. – 2008. – № 4. – С. 33-36.
 3. Вербіцька, І. І. Теоретико-практичні аспекти управління зовнішньо-економічним ризиком підприємства [Текст] / І. І. Вербіцька // Перспективи подолання економічної кризи та забезпечення конкурентоспроможності економіки України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [18-19 берез. 2010 р.] / редкол. : П. І. Гетало, А. В. Колісник, Г. О. Гончаров [та ін.] ; гол. ред. В. П. Гетало. – Полтава : Світоч, 2010. – С. 33-36.
 4. Вербіцька, І. І. Сутність, прояви і мінімізація валютних ризиків у зовнішньоекономічній діяльності підприємств /І. І. Вербіцька //Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 258-261.
 5. Вербіцька, І. Особливості управління ризиком на підприємстві /Інеса Вербіцька //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 221-223.
 6. Вербіцька, І. І. Мінімізація валютних ризиків вітчизняних підприємств / І. І. Вербіцька // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8. – C. 289-294.
 7. Вербіцька, І. І. Використання елементів теорії корисності в рамках кількісного аналізу економічного ризику міжнародної торгівлі / І. І. Вербіцька // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль, 2003. – С. 184-189. 
 8. Вербіцька, І. І. Особливості здійснення кількісного та якісного аналізу економічного ризику в процесі прийняття управлінських рішень підприємствами - учасниками торгових операцій / І. І. Вербіцька // Вісник Технологічного Університету “Поділля”. – Хмельницький, 2002. – № 5. - С. 190-192.
 9. Вербіцька, І. І. Деякі аспекти використання українськими підприємствами правильного вибору валюти контракту в якості методу страхування валютних ризиків / І. І. Вербіцька // Наукові записки ТДПУ імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 210-214.
 10. Вербіцька, І. І. Сутність економічних ризиків в міжнародній торгівлі / І. І. Вербіцька // Вісник Технологічного університету “Поділля”. – Хмельницький, 2003. – № 2. – С. 52-55. 
 11. Вербіцька, І. І. Особливості управління ризиком на підприємствах / І. І. Вербіцька // Інноваційна економіка. – 2009. – № 1. – С. 23-26.
 12. Вербіцька, І. І. Ризик-менеджмент як сучасна система управління ризиками підприємницьких структур [Електронний ресурс] / І. І. Вербіцька // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 3. – С. 282-292.
 13. Вербіцька, І. І. Хеджування валютних ризиків [Електронний ресурс] / І. І. Вербіцька // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 4. – С. 374-381.
 14. Вербіцька, І. І. Управління ризиком підприємства як економічна категорія [Електронний ресурс] / І. І. Вербіцька // Вісник Сумського національного аграрного університету. – Сер. Економіка і менеджмент. – 2013. – Вип. 12. – С. 82-87.
 15. Вербіцька, І. І. Правові основи валютного забезпечення розрахункових і кредитних операцій у зовнішньоекономічній діяльності підприємств / І. І. Вербіцька // Інноваційна економіка. – 2015. – № 1. – С. 289-294.
 

Вербіцька Мар'яна Василівна

1450275383 1443610706 verbcka-maryana-vasilvnaКафедра конституційного, адміністративного та фінансового права 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Вербіцька, М.В. Наказне провадження у цивільному процесі України : дис. ... канд. юридичних наук : 12.00.03 / Вербіцька М.В. ; Львівський національний ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2011. – 231 c.
 2. Вербіцька, М. В. Наказне провадження у цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вербіцька М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Свідерська, М. Порівняльна характеристика судового наказу, судового рішення та виконання напису нотаріуса / Мар'яна Свідерська // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 117-119.
 2. Свідерська, М. Порівняльна характеристика судового наказу, судового рішення та виконання напису нотаріуса / Мар'яна Свідерська // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 42-44.
 3. Свідерська, М. Правова характеристика спрощених цивільних процесуальних процедур деяких зарубіжних країн, які мають спільну природу з вітчизняним наказним провадженням / Мар'яна Свідерська // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 2. – С. 101-104.
 4. Свідерська, М. Правове регулювання підстав для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу / Мар'яна Свідерська // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 12. – С. 64-67.
 5. Свідерська, М. Судовий збір у наказному провадженні / М. Свідерська // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 11. – С. 112-114.
 6. Вербіцька, М. Законодавча регламентація вимог, за якими видається судовий наказ: проблеми та перспективи розвитку (частина перша) / Мар'яна Вербіцька // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5. – С. 102-106.
 7. Вербіцька, Мар'яна Законодавча регламентація вимог, за якими видається судовий наказ: проблеми та перспективи розвитку (частина друга) / Мар'яна Вербіцька // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 6. – С. 56-60.
 8. Вербіцька, М. В. Судовий наказ та виконавчий напис нотаріуса: спільні та відмінні риси / М. В. Вербіцька // Нотар. – Львів, 2004. – № 3-4. – С. 22-28.
 9. Вербіцька, М. В. Звернення до суду про видачу судового наказу / М. В. Вербіцька // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 239-247.
 10. Вербіцька, М. В. Особливості процедури повідомлення боржника про видачу судового наказу / М. В. Вербіцька // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1 (2). – С. 211-215.
 11. Вербіцька, М. В. Судовий наказ: проблеми та перспективи застосування / М. В. Вербіцька // Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – Вип. 30. – С. 368-375.
 12. Вербіцька, М. В. Проблеми забезпечення своєчасного судового розгляду цивільних справ [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. Право. – 2012. – № 1028. – С. 356-359.
 13. Вербіцька, М. В. Актуальні проблеми стягнення аліментів на неповнолітніх дітей [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2012. – Вип. 20, ч. 1, т. 2. – С. 32-36.
 14. Вербіцька, М. В. Аналіз основних змін, внесених до правової регламентації наказного провадження Законом України «Про судоустрій і статус суддів» [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. – Одеса, 2013. – Вип. 6-1, т. 2. – С. 8-12.
 15. Вербіцька, М. В. Юридична відповідальність за жорстоке поводження з тваринами [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – Херсон, 2014. – Вип. 1/2014, т. 3.– С. 9-14.
 16. Вербіцька, М. В. Деякі практичні аспекти розгляду судом справ про визнання фізичної особи недієздатною [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Юридичний вісник. – Одеса, 2015. – № 1/2015. – С. 48-53.
 17. Вербіцька, М. В. Умови дійсності шлюбу за законодавством України та ФРН: порівняльно-правовий аспект [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька, О. Б. Росоляк // Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. вид. – Ужгород, 2015. – № 1. – С. 61-64.
 18. Вербіцька, М. В. Суб’єктний склад осіб, що можуть звертатися до суду про видачу судового наказу [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 88-92.
 19. Вербіцька, М. Транскордонне банкрутство за законодавством України [Електронний ресурс] / М. Вербіцька // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 3. - С. 46-49.
 

Вербовий Сергій Олегович

ssverbovyiКафедра комп'ютерної інженерії

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Вербовий, С. О. Алгоритми побудови нечітких продукційних правил на основі аналізу біомедичних зображень / С. О. Вербовий, Т. О. Мартинчук // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 63-65.
 2. Вербовий, С. О. Методи пошуку асоціативних правил в базі даних біомедичних зображень / С. О. Вербовий, В. С. Зубко // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 61-63.
 3. Вербовий, С. О. Фрактальні сплайни аналізу і синтезу багатомасштабних часових рядів / С. О. Вербовий, В. І. Скрипець // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 16-18.
 4. Вербовий, С. О. База даних цитологічних та гістологічних зображень ауто- та ксеногенних тканин [Електронний ресурс] / С. О. Вербовий, О. М. Березький, Г. М. Мельник, Т. В. Дацко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.10. – С. 338-345.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Комп'ютерні мережі [Текст] : метод. рек. / уклад. Г. М. Мельник, С. О. Вербовий, С. І. Возняк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 68 с.
 

Вергелес Тетяна Іванівна

Тетяна Іванівна ВергелесКафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Вергелес, Т. Лауреати Нобелівської премії з економіки 2009: черговий тріумф інституціоналізму / Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль : Економічна думка, 2010.– Вип. 1.– С. 117-124.
 2. Вергелес, Т. Інституційна модернізація як фактор посткризового економічного зростання в Україні / Тетяна Вергелес // Світ фінансів.– 2010.– № 1.– С. 95-103.
 3. Вергелес, Т. Г. Марковіц М. Міллер та В. Шарп: теоретики фінансового менеджменту / Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2009.– Вип. 2.– С. 122-128.
 4. Вергелес, Т. Держава в трансформаційній економіці: теорії та реалії / Тетяна Вергелес // Світ фінансів.– 2009.–№ 1.– С. 7-14.
 5. Вергелес, Т. Франко Модільяні: єдність теорії та емпіричного аналізу / Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008.–Вип. 1.– С. 112-118.
 6. Вергелес, Т. Фрідріх Август фон Хайєк - теоретик індивідуалізму і свободи: [Нобелівський лауреат в сфері економіки] / Т. Вергелес // Вісник Тернопільського державного економічного університету.– Тернопіль : Економічна думка, 2006.– Вип.1.– С. 163-168.
 7. Вергелес, Т. Формування нової системи трудових відносин за умов становлення економіки знань / Т. Вергелес // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць.– Тернопіль : Економічна думка, 2004.– № 9.– С. 96-98.
 8. Вергелес, Т. Джеймс Мід: "Моє серце належить лівим, а розум - правим" / Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2007.– Вип. 2.– С. 154-158.
 9. Вергелес, Т. Проблеми становлення вітчизняної моделі ринку праці та економічна динаміка / Т. Вергелес // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005.– Вип. 2.– С. 64-71.
 10. Вергелес, Т. "Економіка знань" і зміни у трудових відносинах / Т. Вергелес // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– 2003.– № 14.– С. 15-17.
 11. Вергелес, Т. Диференціація доходів населення й економічне зростання в Україні / Тетяна Вергелес // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 2. – С. 49-58.
 12. Кириленко, В. В. Аналіз стану основних міжнародних інтеграційних організацій та проблем участі в них України / В. В. Кириленко, Т. І. Вергелес // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 74-76.
 13. Сем'янчук, П. Еволюція сучасних неокласичних теорій економічного зростання / Петро Сем'янчук, Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 85-97.
 14. Фаріон, Михайлина Особливості та перспективи діяльності спеціальних економічних зон в Україні / Михайлина Фаріон, Тетяна Вергелес // Економічний аналіз : Збірник наукових праць / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – вип. 5. – С. 370-374.
 15. Вергелес, Тетяна Аналіз ринків з розривами пошуку: нобелівські лауреати з економіки 2010 року / Тетяна Вергелес, В'ячеслав Ковальчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – квітень-червень (№2). – С. 161-164.
 16. Вергелес, Т. Книжки не "на винос": [Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України] / Т. Вергелес // Дзеркало тижня. – 2006. – 10-16 черв. (№ 22). – С. 17.
 17. Вергелес, Т. Формування нової системи трудових відносин за умов становлення економіки знань [Електронний ресурс] / Т. Вергелес.
 18. Вергелес, Т. Модифікація моделі людини в теоріях поведінкової економіки / Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 102-111.
 19. Вергелес, Т. Теорія раціонального вибору: еволюція та сучасна модифікація / Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 2.– С. 149-156.


ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Ковальчук, В. М. Макроекономіка : зб. задач, вправ, контрольних і тестових завдань [Електронний ресурс] / В. М. Ковальчук, М. М. Вербінський, Т. І. Вергелес. – Тернопіль : Астон, 2009. – 73 с.
 2. Історія економічних вчень [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кириленко, О. М. Стрішенець, М. М. Фаріон [та ін.] ; за ред. В. В. Кириленка. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 252 с.
 3. Історія економіки та економічної думки : ХХ - початок ХХІ ст. [Текст] : навч. посіб. Т. 2 / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Т. І. Вергелес [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – К. : Знання, 2011. – 582 с.
 4. Макроекономіка. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кириленко, Т. І. Вергелес, К. З. Возьний [та ін.] ; за ред. В. В. Кириленка. - Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 252 с.
 

Вергун Лариса Іванівна

1448626954 verhunКафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вергун, Лариса Іванівна Перекладна взаємовідповідність англійської та української освітньої лексики [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Вергун Лариса Іванівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 267 с.
 2. Вергун, Лариса Іванівна Перекладна взаємовідповідність англійської та української освітньої лексики [Текст] : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Вергун Лариса Іванівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2004. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Вергун, Л. І. Організація курсу практики усного та писемного мовлення за кредитно-модульною системою на першому курсі відділення перекладачів / Л. І. Вергун // Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – Ч. 3. – С. 93-94.
 2. Вергун, Л. І. Переклад англійської освітньої лексики / Л. І. Вергун //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія. – К., 2000. – Вип. 30. – С. 53-55.
 3. Вергун, Л. І. Особливості структурної організації терміносистеми англійської мови (на матеріалі педагогічної лексики) / Л. І. Вергун // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Сер. Мовознавство. – 1999. – № 1. – С. 66-69.
 4. Вергун, Л. І. Скорочення в англійській терміносистемі «освіта» та їх переклад українською мовою / Л. І. Вергун // Мовні і концептуальні картини світу. – К., 2002. – № 7. – С. 80-87.
 5. Вергун, Л. І. Відтворення семантики нових термінів терміносистеми «освіта» англійської мови засобами української мови / Л. І. Вергун // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Сер. Мовознавство. – 2002. – № 2 (8). – С. 41-46.
 6. Вергун, Л. І. Перекладознавчий контрастивний аналіз лексико-семантичного поля «освіта» в англійській та українській мовах / Л. І. Вергун // Мовні і концептуальні картини світу. – К., 2003. – № 10. – С. 62-67.
 7. Вергун, Л. І. Становлення перекладної взаємовідповідності освітньої лексики англійської та української мов / Л. І. Вергун // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Сер. Мовознавство. – 2005. – № 2 (10). – С. 139-146.
 8. Вергун, Л. І. Теорія лакунізації і фаховий переклад / Л. І. Вергун // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Сер. Мовознавство. – 2007. – № 4 (12). – С. 56-62.
 9. Вергун, Л. І. Загальні аспекти відповідності освітньої лексики англійської та української мов / Л. І. Вергун // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць. – К. : Логос, 2007. – Вип.12. – С. 42-48.
 10. Вергун, Л. І. Асиметрія і переклад англійської та української термінології лексико-семантичної групи «учасники навчального процесу у ВЗО / Л. І. Вергун // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Сер. Філологічні науки. – 2008. – № 5. – С. 292-296.
 11. Вергун, Л. І. Відтворення термінології лексико-семантичної групи «вищі заклади освіти» як проблема фахового перекладу / Л. І. Вергун // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць. – К. : Логос, 2008. – Вип.13. – С. 68-74.
 

Вихрущ Анатолій Володимирович

вихрущ

Кафедра психологічних і педагогічних дисциплін

Вчене звання: доктор педагогічних наук

Науковий ступінь: професор

Посада: завідувач кафедри

Публікації

СТАТТІ:

 1. Вихрущ, А. Пам'ятник селу: психолого-педагогічний акорд / Анатолій Вихрущ // Психологія і суспільство.– 2011.– № 1.– С. 23-24.
 2. Вихрущ, А. Інтеграція української освіти в європейський освітній простір [Електронний ресурс] / А. Вихрущ.
 3. Вихрущ, В. Дидактико-психологічні основи тестового контролю учбової діяльності студента педагогічного вузу [Електронний ресурс] / Віра Вихрущ, Анатолій Вихрущ
 4. Вихрущ, Анатолій Київська Русь ХХІ століття [Текст] / Анатолій Вихрущ // Свобода. – 2012. – 27 лип. (№ 60). – С. 1.
 5. Вихрущ, А. Пріоритети розвитку Тернопільщини [Текст] / А. Вихрущ // Свобода. – 2010. – 1жовтня (№77). – С. 3.
 6. Вихрущ, А. Слово про батька: У ці дні українському поету Володимиру Вихрущу виповнилося б 70 років [Текст] / А. Вихрущ // Вільне життя. – 2004. – 2 березня (№21). – С.3.
 7. Вихрущ, А. Суха криниця : [Вірші] [Текст] / А. Вихрущ // Літературна Україна. – 2008. – 10 квітня (№ 14). – С. 5. – Зміст : Христос Воскрес! ; Прозріння ; На аскольдовій могилі ; Економіка та ін.
 8. Вихрущ, А. Початкова освіта Польщі: проблеми і перспективи [Електронний ресурс] / Анатолій Вихрущ.
 9. Вихрущ, А. В. Роздуми біля пам'ятника / А. В. Вихрущ // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 16-18.

КНИГИ:

 1. Вихрущ, Анатолій Розмова з батьком [Текст] : поезії / Анатолій Вихрущ. – Тернопіль : Мандрівець, 2005. – 48 с.
 2. Вихрущ, А. Розмова з батьком [Текст] / А. Вихрущ. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – 56 с.
 

Сторінка 1 із 3