Гупаловська Мирослава Богданівна

ГупаловськаКафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Публікаці

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гупаловська, Мирослава Богданівна Бюджетний контроль в умовах ринкової економіки України [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Мирослава Богданівна Гупаловська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 210 с.
 2. Гупаловська, Мирослава Богданівна Бюджетний контроль в умовах ринкової економіки України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Мирослава Богданівна Гупаловська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Гупаловська, М. Реалії функціонування та проблеми модернізації Рахункової палати України / Мирослава Гупаловська // Світ фінансів. – 2008. – № 4. – С. 139-147.
 2. Гупаловська, М. Б. Альтернативні підходи в теорії бюджетного контролю та їх застосування у фінансовій науці / М. Б. Гупаловська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 11. – С. 115-119.
 3. Гупаловська, М. Б. Сучасні світові тенденції і моделі організації бюджетного контролю та можливості їх використання в Україні / М. Б. Гупаловська // Формування ринкових відносин в Україні. – 2009. – № 11. – С. 18-22.
 4. Гупаловська, М. Б. Функціонування державної контрольно – ревізійної служби України: практика та перспективи удосконалення діяльності [Електронний ресурс] / М. Б. Гупаловська // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : ”Острозька академія”, 2006. – Вип. 8, ч. 1. – C. 63-72. 
 5. Гупалоська, М. Б. Аудит ефективності – перспективна форма бюджетного контролю в Україні [Електронний ресурс] / М. Б. Гупаловська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. - 2008. - Вип. 10. ч. І. - С. 68-73.
 6. Гупаловська, М. Ефективність бюджетного контролю: критерії визначення та пріоритети підвищення / М. Гупаловська // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 3. – С. 133-137.
 7. Гупаловська, М. Фінансовий контроль у бюджетних установах: прагматика та шляхи удосконалення в ринкових умовах господарювання / Мирослава Гупаловська // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад.. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 137-139.
 8. Гупаловська, М. Б. Бюджетний контроль: реалії сьогодення та шляхи удосконалення / М. Б. Гупаловська // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія” . Сер. : Економіка. – 2012. – Вип. 19. – С. 18-22.
 9. Гупаловська, М. Теоретико-концептуальні засади державного фінансового контролю / М. Гупаловська // Світ фінансів. - 2013. - Вип. 4. - С. 44-49.
 10. Гупаловська, М. Практика і проблематика фінансового контролю за виконанням місцевих бюджетів / М. Гупаловська // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 4. - С. 82-87.
 11. Гупаловська, М. Б. Бюджетний контроль як складова бюджетного менеджменту [Електронний ресурс] / М. Б. Гупаловська // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : ”Острозька академія”, 2006. – Вип. 8, ч. 1. – C. 63-72.
 12. Гупаловська, М. Б. Організаційно-функціональна система бюджетного контролю [Електронний ресурс] / М. Б. Гупаловська // Економіка: проблеми теорії та практики. – 2009. – Вип. 256. – C. 1447-1455.
 13. Гупаловська, М. Б. Сучасні реалії та перспективи державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм [Електронний ресурс] / М. Б. Гупаловська // Наука й економіка. – 2014. – № 4 (36). – С.24 -27.
 14. Гупаловська, М. Б. Нові підходи до класифікації державного фінансового контролю [Електронний ресурс] / М. Б. Гупаловська // Ефективна економіка. − 2015. − № 11.
 15. Гупаловська, М. Б. Державний внутрішній фінансовий контроль: теоретична концептуалізація та сучасні пріоритети / М. Б. Гупаловська // Економіка. Фінанси. Право. – 2015. – № 12/1. – С. 20-23.
 16. Гупаловська, М. Б. Роль фінансового контролю у пенсійній системі України / Мирослава Богданівна Гупаловська // Економіка. Фінанси. Право. – 2017. – № 11. – С. 14-16.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 2. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Бюджетна система. Вишкіл студії [Текст] : навч. посіб. / С. І. Юрій, О. П. Кириленко, В. Г. Дем'янишин [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 424 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Державний фінансовий контроль у публічному управлінні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Б. Гупаловська, С. Л. Коваль, В. М. Русін [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 216 с.