Левченко Роксолана Володимирівна

Роксолана Володимирівна МихайлюкКафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент 

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Михайлюк, Роксолана Володимирівна Механізм управління фінансовою стійкістю комерційних банків [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Роксолана Володимирівна Михайлюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 220 с.
 2. Михайлюк, Роксолана Володимирівна Механізм управління фінансовою стійкістю комерційних банків [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Роксолана Володимирівна Михайлюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Дзюблюк, О. Особливості підготовки фахівців банківського профілю у системі вищої економічної освіти / Олександр Дзюблюк, Роксолана Михайлюк // Вища школа. – 2009. – № 10. – С. 26-33.
 2. Дзюблюк, О. В. Напрями зміцнення фінансової стійкості комерційних банків в умовах ринкової трансформації / О. В. Дзюблюк, Р. В. Михайлюк // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 1. – С. 26-31.
 3. Михайлюк, Р. Концептуальні засади механізму управління фінансовою стійкістю комерційних банків / Р. Михайлюк // Світ фінансів. – 2005. – № 3-4. – С. 21-32.
 4. Михайлюк, Р. Монетарна політика центрального банку та її вплив на фінансову стійкість банківської системи країни / Р. Михайлюк // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 3. – С. 68-75.
 5. Михайлюк, Р. Проблеми визначення сутності та ролі банку у сучасній системі грошово-кредитних відносин [Електронний ресурс] / Р. Михайлюк // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 10. – С. 205-212.
 6. Михайлюк, Р. Рейтингові оцінки у системі побудови надійного комерційного банку / Р. Михайлюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3. – С. 82-89.
 7. Михайлюк, Р. Теоретичні аспекти поняття стійкості комерційного банку / Р. Михайлюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 107-111.
 8. Михайлюк, Р. Соціально-економічні аспекти рейтингових методів оцінки комерційних / Р. Михайлюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2005. – Вип. 10. – С. 227-229.
 9. Михайлюк, Р. Особливості регулювання діяльності банків в Україні та напрямки підвищення його ефективності / Роксолана Михайлюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 31-40.
 10. Михайлюк, Р. Національний банк України в системі заходів стабілізації грошово-кредитного ринку [Електронний ресурс] / Р. Михайлюк, Л. Сегеда // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2010. – Вип. 13. – С. 173-178.
 11. Михайлюк, Р. Реалізація монетарної політики Національним банком Українив умовах глобалізацій них процесів [Електронний ресурс] / Р. Михайлюк // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 174-182.
 12. Михайлюк, Р. Стратегія управління ліквідністю комерційних банків [Електронний ресурс] / Р. Михайлюк, В. Рудан // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 149-165.
 13. Михайлюк, Р. В. Основні критерії оцінювання фінансової стійкості комерційного банку [Електронный ресурс] / Р. В. Михайлюк // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". - Суми, 2006. - Т. 17. - C. 224-233.
 14. Засядько, О. О. Особливості функціонування системи страхування депозитів в Україні [Електронный ресурс] / О. О. Засядько, Р. В. Михайлюк // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Харків : ХІБС УБС НБУ, 2011. – № 2 (11). – С. 48-53. .
 15. Левченко, Р. В. Особливості діяльності банків Австрії в Центральній, Східній і Південно-Східній Європі / Роксолана Володимирівна Левченко // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015.– Т. 21, № 1. – С. 179-184.
 16. Михайлюк, Р. В. Фінансова стійкість комерційного банку: сутність та фактори, що її визначають / Р. В. Михайлюк // Финансы, учет, банки : сб. науч. трудов. – Донецк : ДонНУ, Каштан, 2005. – Вып. 11. – С. 196-201.
 17. Михайлюк, Р. В. Раціональна ресурсна база комерційного банку як необхідна умова його фінансової стійкості / Р. В. Михайлюк // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : Вид-во “Національний ун-тет “Острозька акад.”, 2005. – Вип. 7, ч. 2. – С. 215-221.
 18. Михайлюк, Р. В. Ліквідність та прибутковість – фактори зміцнення фінансової стійкості комерційного банку / Р. В. Михайлюк // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. – Одеса : ОДЕУ, 2006. – Вип 24. – С. 135-139.
 19. Михайлюк, Р. В. Концептуальні аспекти впровадження та розвитку систем ризик-менеджменту у вітчизняних банках / Р. В. Михайлюк // Вісник Львівського університету. Сер. Економічна : зб. наук. праць. – Львів : ЛНУ, 2007. – Вип. 37 (2). – С. 113-118.
 20. Левченко, Р. В. Формування та реалізація монетарної політики Національного банку України в контексті переходу до інфляційного таргетування [Електронний ресурс] / Р. В. Левченко // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2015. – Вип. 1 (12). – С. 256-265. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Дзюблюк, О. В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Р. В. Михайлюк. – Тернопіль : Терно-граф, 2009. – 316 с.
 2. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання [Текст]: монографія /О. В. Дзюблюк, О. Б. Васильчишин, Г. Р. Балянт [та ін.]; за ред. О. В. Дзюблюка.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 384 с.
 3. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Малахова, О. Л. Управління фінансовою стійкістю банків [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Малахова, Р. В. Михайлюк. – Тернопіль : Вектор, 2011. – 300 с.
 2. Ефективна монетарна політика як необхідна умова стабільного розвитку банківської системи [Текст] : зб. тез допов. міжвуз. наук. конф. студ. і мол. вчен. 29 берез. 2011 р. / редкол. Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, Р. В. Михайлюк, Я. І. Чайковський, Т. Б. Стечишин. – Тернопіль : Вектор, 2011. – 191 с.
 3. Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчен. [Тернопіль, 23-24 лют. 2012 р.]. Ч. 2 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар [та ін.] ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 371 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 4. Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку : вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] : тези доп. V Ювілейної міжнар. конф.ї молодих вчених та студ. / редкол. Н. З. Лагоцька, Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, Л. Я. Зацна, О. Ф. Мигаль. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 327 с.
 5. Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль 22-23лют.2007 р.]. Ч. 2 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, З. М. Бойко, М. В. Буряк, Н. Д. Галапут ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 605 с.
 6. Левченко, Р. В. Кредитування і контроль [Електронний ресурс] : навч. посіб / Р. В. Левченко. – Тернопіль : Вектор, 2013. – 300 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Управління фінансовою стійкістю банків [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 26 с.