Любезна Ірина Василівна

1450082847 08 img 46Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Любезна, Ірина Василівна Облік і внутрішньогосподарський контроль матеріальних запасів [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ірина Василівна Любезна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 226 с.
 2. Любезна, Ірина Василівна Облік і внутрішньогосподарський контроль матеріальних запасів [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ірина Василівна Любезна.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 20 с.

Статті:

 1. Любезна, І. Проблеми удосконалення документального обліку запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості та шляхи їх вирішення / І. Любезна // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2008. – № 22. – С. 169-172.
 2. Любезна, І. Організація обліку матеріальних запасів на підприємствах целюлозно-папероваї промисловості з урахуванням технологічних та міжнародних умов / І. Любезна, Н. Мельник // Журнал Європейської економіки. – Тернопіль, 2010. –– № 3. – С. 376-384.
 3. Зорій, Н. М. Деякі аспекти організації фінансового контролю в Україні, проблеми та шляхи їх вирішення / Н. М. Зорій, І. В. Любезна // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 104-107.
 4. Любезна, І. Аудиторська оцінка ефективності здійснення вексельних операцій / Ірина Любезна, Наталя Галушка // Журнал європейської економіки. – 2012. – № 3, т. 11.– С. 326-337.
 5. Федоронько, Н. І. Переваги електронної форми звітності [Електронний ресурс] / Н. І. Федоронько, І. В. Любезна.
 6. Любезна, І. Оцінка матеріальних запасів у вітчизняній та зарубіжній системах обліку / Ірина Любезна // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 221-226.
 7. Любезна, І. Модернізація внутрішньогосподарського контролю запасів у системі управління целюлозно-паперовими підприємствами / Ірина Любезна //Галицький економічний вісник. – 2013. – № 4. – С. 131-135.
 8. Любезна, І. Організація та методика внутрішньогосподарського контролю матеріальних запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості / Ірина Любезна, Наталя Галушка // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 3(36). – С. 145-155.
 9. Любезна, І. Удосконалення системи управління матеріальними запасами на підприємствах целюлозно-паперової промисловості / Ірина Любезна // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 2. – С. 72-78.
 10. Любезна, І. В. Завдання та загальнотеоретичні основи організації внутрішньогосподарського контролю запасів [Електронний ресурс] / І. В. Любезна //Вісник ЖДТУ. – 2008. – № 1. – С.82-85.
 11. Любезна, І. В. Удосконалення роботи системи опалення підприємства шляхом переходу на альтернативні джерела енергії / І. В. Любезна, А. І. Дідик // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – № 1. – С. 122-130.
 12. Дзядикевич, Ю. В. Внутрішньогосподарський контроль використання матеріальних ресурсів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості / Ю. В. Дзядикевич, І. В. Любезна, Р. І. Розум // Інноваційна економіка. – 2015. – № 2. – С. 57-62.
 13. Любезна, І. Матеріальні ресурси в системі управління підприємством [Електронний ресурс] / Ірина Любезна, Наталя Мельник // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка , 2006. – Вип. 11. – С. 145-151.
 14. Любезна, І. В. Особливості обліку матеріалів та МШП / І. В. Любезна, Н. М. Хорунжак // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – Вип. 215, т. І. – С. 91-96.
 15. Любезна, І. В. Сутність і теоретичні основи обліку запасів целюлозно-паперової промисловості [Електронний ресурс] / І. В. Любезна // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 3. – С. 169-170.
 16. Любезна, І. В. Розвиток внутрішньогосподарського контролю запасів підприємств целюлозно-паперової промисловості в умовах автоматизованих інформаційних систем [Електронний ресурс] / І. В. Любезна // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка,  – 2008. – Вип. 13. – С. 72-78.
 17. Любезна, І. В. Роль обліку та контролю матеріальних запасів у системі управління на підприємствах целюлозно-паперової промисловості [Електронний ресурс] / І. В. Любезна, Н. Й. Галушка // Наука й економіка : наук.-теорет. журн. – Хмельницький економічний університет, 2012. – Вип. 4 (28), т. 2. – С. 119-124.
 18. Любезна, І. В. Нормування матеріальних запасів в системі управління підприємствами целюлозно-паперової промисловості [Електронний ресурс] / І. В. Любезна // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – Ужгород, 2013. – Вип. 3 (40). – C. 89-92.
 19. Любезна, І. В. Оцінка обґрунтованості та ефективності здійснення внутрішньогосподарського контролю матеріальних запасів [Електронний ресурс] / І. В. Любезна // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених ТНЕУ. – Тернопіль, 2013. – № 20.
 20. Любезна, І. В. Ринки освітніх послуг та праці: питання взаємозалежності / І. В. Любезна, Н. Й. Галушка, Н. М. Новікова // Економіка: теорія, аналіз, практика : наук. журн. – Полтава, 2014. – № 2. – С. 85-92.
 21. Любезна, І. В. Шляхи вдосконалення обліку матеріальних запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості [Електронний ресурс] / І. В. Любезна, Ю. В. Дзядикевич // Сталий розвиток економіки : наук. журн. – Тернопіль, 2015. – № 1. – С. 162-167.
 22. Любезна, І. В. Внутрішньогосподарський контроль використання матеріальних ресурсів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості [Електронний ресурс] / І. В. Любезна, Ю. В. Дзядикевич, Р. І. Розум // Інноваційна економіка : наук. журн. – Тернопіль, 2015. – № 2 (57). – C. 57-62.
 23. Любезна, І. В. Еколого-економічні системи: основні аспекти / І. В. Любезна Р. І. Розум, М. В. Буряк // Науковий огляд : наук. журн. – Київ, 2015. – № 6 (16). – С. 33-49.
 24. Любезна, І. Завдання та загальнотеоретичні основи організації внутрішньогосподарського контролю запасів [Електронний ресурс] / Ірина Любезна.
 25. Любезна, І. Поняття матеріальних ресурсів та їх класифікація [Електронний ресурс] / Ірина Любезна.
 26. Хорунжак Н. М., Любезна І. В. Особливості та проблеми обліку матеріалів і МШП [Електронний ресурс] / Н. М. Хорунжак, І. В. Любезна.
 27. Любезна, І. В. Аспекти методики і організації фінансового обліку запасів [Електронний ресурс] / І. В. Любезна.
 28. Любезна, І. В. Аудиторська оцінка ефективності здійснення вексельних операцій [Електронний ресурс] / І. В. Любезна, Н. Й. Галушка.
 29. Розум, Р. І. Еколого-економічні системи: основні аспекти [Електронний ресурс] / Р. І. Розум ,М. В. Буряк, І. В. Любезна // Науковий огляд : наук. журнал. – Київ, 2015. – № 6 (16). – С. 33-49.
 30. Любезна, І. Напрями удосконалення методики та організації обліку запасів [Електронний ресурс] / Ірина Любезна.
 31. Любезна, І. В. Внутрішньогосподарський контроль запасів у системі управління підприємствами лісового господарства [Електронний ресурс] / І. В. Любезна.
 32. Любезна, І. В. Методи управління матеріальними ресурсами [Електронний ресурс] / І. В. Любезна.
 33. Любезна, І. В. Роль та значення складського обліку в умовах сьогодення [Електронний ресурс] / Ірина Василівна Любезна.
 34. Любезна, І. В. Система оптимізації матеріальних запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості та її складові [Електронний ресурс] / І. В. Любезна, Н. Й. Галушка.
 35. Любезна, І. В. Управління запасами на підприємствах технічного сервісу в сучасних умовах [Електронний ресурс] / І. В. Любезна.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко [та ін.] ; за наук. ред. Ю. В. Дзядикевича. – Тернопіль : Астон, 2016. – 392 с.
 2. Організаційно-економчний механізм енергозбереження [Електронний ресурс] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, В. Я. Брич, В. В. Джеджула [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 154 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Організація біржової діяльності [Електронний ресурс] : цикл лекцій / авт.-уклад. І. В. Любезна. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 100 с.