Мацедонська Наталя Вікторівна

1456236653 macedonska-nvКафедра фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мацедонська, Наталя Вікторівна Управління підприємствами на ринку олійно-жирової продукції з використанням інформаційних та Інтернет-технологій [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мацедонська Наталя Вікторівна ; Укоопспілка, Вінниц. кооп. ін-т. - [Вінниця], 2012. - 238 с.
 2. Мацедонська, Наталя Вікторівна Управління підприємствами на ринку олійно-жирової продукції з використанням інформаційних та Інтернет-технологій : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Наталя Вікторівна Мацедонська, Чернігів. держ. технол. ун-т.– Чернігів : Б.в., 2012.– 19 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Мацедонська, Н. В. Організація впровадження сучасних інформаційних та інтернет-технологій в управлінні підприємствами на ринку олійно-жирової продукції / Н. В. Мацедонська // Економіка та держава. – 2011. – №5. – С. 86-90.
 2. Клівіденко, Л. М. Основні шляхи удосконалення функціонування місцевих бюджетів у сучасних умовах [Електронний ресурс] / Л. М. Клівіденко, Н. В. Мацедонська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 9. – С. 640-643.
 3. Мацедонська, Н. В. Фінансове планування на підприємствах олійно-жирової галузі України [Електронний ресурс] / Л. М. Клівіденко, Н. В. Мацедонська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2016. – Вип. 16, ч. 2. – С. 115-118.
 4. Мацедонська, Н. В. Особливості формування фінансових потоків в банківській сфері [Електронний ресурс] / Н. В. Мацедонська // Регіональна бізнес-економіка та управління. - 2014. - № 2. - С. 72-77.
 5. Маркіна, І. А. Методичні підходи до формування інформаційних систем управління підприємств на ринку олійно-жирової продукції [Електронний ресурс] / І. А. Маркіна, Н. В. Мацедонська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Економічні науки. - 2011. - № 3. - С. 185-191.
 6. Мацедонська, Н. В. Необхідність реформування міжбюджетних відносин в Україні в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Н. В. Мацедонська, В. С. Мостовлюк.
 7. Штефан, Л. Б. Вплив грошово-кредитної політики на пожвавлення кредитної діяльності комерційного банку [Електронний ресурс] / Л. Б. Штефан, Н. В. Мацедонська, О. М. Романенко // Молодий вчений. – 2015. – № 4. – С. 87-91.
 8. Мацедонська, Н. В. Зарубіжний досвід управління бюджетним дефіцитом [Електронний ресурс] / Н. В. Мацедонська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 732-735.
 9. Мацедонська, Н. В. Адаптація національної моделі оцінювання стійкості фінансової системи [Електронний ресурс] / Н. В. Мацедонська // Вісник Хмельницького національного університету : наук. журн. Сер. Економічні науки. – Хмельницький, 2015. – № 2, т. 1. – С. 160-164.
 10. Мацедонська, Н. В. Управління грошовими потоками на підприємствах олійно-жирової галузі України [Електронний ресурс] / Н. В. Мацедонська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – Херсон, 2015. – Вип. 10, ч. 3. – С. 162-165.
 11. Мацедонська, Н. В. Принципи формування моделі інформаційної системи для ефективного управління підприємством [Електронний ресурс] / Н. В. Мацедонська // Вісник Чернігівського державного технологічного університету Сер. Економічні науки. – 2012. – № 2 (58). – C. 64-67.
 12. Мацедонська, Н. В. Тенденції розвитку підприємств олійно-жирової галузі в Україні / Н. В. Мацедонська // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – Вип. 207, т. ІІ. – С. 337-342.
 13. Мацедонська, Н. В. Сучасні економічні проблеми олійного виробництва в Україні / Н. В. Мацедонська // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – Вип. 214, т. ІV. – С. 962-967.
 14. Мацедонська, Н. В. Проблема обліку витрат і доходів переробки давальницької сировини на підприємствах олійно-жирової галузі / Н. В. Мацедонська // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. – Львів : Львівська політехніка, 2007. – № 577. – С. 230-234.
 15. Мацедонська, Н. В. Завдання внутрішнього аудиту на підприємствах олійно-жирової промисловості / Н. В. Мацедонська // Економіка і регіон : наук. вісник Полтавськ. націон. техніч. ун-ту. – Полтава : ПолтНТУ, 2007. – № 2 (13). – С. 123-126.
 16. Мацедонська, Н. В. Необхідність впровадження міжнародних стандартів обліку та звітності на українських підприємствах / Н. В. Мацедонська // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Економічні науки. – Харків : ХНТУСГ, 2007. – Вип. 65. – С. 145-150.
 17. Мацедонська, Н. В. Методичні засади обліку доходів на підприємствах олійно-жирової галузі / Н. В. Мацедонська // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету – К. : КНТЕУ, 2008. – № 5. – С. 124-129.
 18. Мацедонська, Н. В. Відповідність фінансової звітності України вимогам міжнародних стандартів / Н. В. Мацедонська // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – № 2. – Т. 1 (106). – С. 209-212.
 19. Мацедонська, Н. В. Методичні підходи до оцінки ефективності функціонування інформаційних та Інтернет-технологій в управлінні підприємствами на ринку олійно-жирової продукції / Н. В. Мацедонська // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 261-267.
 20. Мацедонська, Н. В. Методичне забезпечення формування і розвитку інформаційних систем управління підприємств на ринку олійно-жирової продукції / Н. В. Мацедонська, І. А. Маркіна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Економічні науки. – Полтава : ПУЕТ, 2011. – № 3 (48). – С. 185-191.
 21. Мацедонська, Н. В. Шляхи оздоровлення фінансової системи України / Н. В. Мацедонська // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2015. – № 1 (45). – С. 16-23.