Марчин Михайло Ігорович

Кафедра обліку і аудиту ЧІПБ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: асистент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Марчин, Михайло Ігорович Управлінський облік і контроль витрат операційної діяльності в цукровій промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Михайло Ігорович Марчин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 190 с.
 2. Марчин, Михайло Ігорович Управлінський облік і контроль витрат операційної діяльності в цукровій промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Михайло Ігорович Марчин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Марчин, М. І. Бюджетування і контроль у цукровій промисловості / М. І. Марчин // Економічний часопис- ХХI. – 2012. – № 11-12. – С. 93-95.
 2. Марчин, М. І. Методи управління витратами у цукровій промисловості Англії / М. І. Марчин // Економіка та держава. – 2012. – № 3. – С. 52-55.
 3. Марчин, М. Особливості розвитку вітчизняного ринку депозитів / М. Марчин // Інноваційна економіка. – 2007. – №2. – С.237-241.
 4. Марчин, М. Досвід американської цукрової промисловості у зниженні витрат [Електронний ресурс] / М. Марчин.
 5. Марчин, М. Інноваційні технології як засіб зниження витрат в цукровій промисловості [Електронний ресурс] / М. Марчин.
 6. Марчин, М. Необхідність зниження витрат в цукровій промисловості США [Електронний ресурс] / М. Марчин.
 7. Марчин, М. Проблеми та перспективи розвитку цукрової промисловості України [Електронний ресурс] / М. Марчин // Інноваційна економіка. – 2011. – №2. – С.27-30.
 8. Марчин, М. Резерви збільшення виробництва цукру в Україні [Електронний ресурс] / М. І. Марчин.
 9. Марчин, М. Розрахунок собівартості продукції в цукровій промисловості за попередільно-нормативним методом [Електронний ресурс] / М. І. Марчин.
 10. Марчин, М. Сутність і класифікація витрат, як об’єкт управління в цукровій промисловості [Електронний ресурс] / М. І. Марчин.
 11. Марчин, М. І. Особливості організації внутрішнього контролю матеріальних витрат у цукровій промисловості / М. І. Марчин // Інвестиції : практика та досвід. – 2013. – № 5. – С. 79-82.
 

Маршалок Тарас Ярославович

Маршалок

Кафедра податків і фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Маршалок, Тарас Ярославович Фіскально-регулююча парадигма податкового навантаження [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тарас Ярославович Маршалок.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 249 с.
 2. Маршалок, Тарас Ярославович Фіскально-регулююча парадигма податкового навантаження [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тарас Ярославович Маршалок.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Годованець, О. Податкове навантаження: важливий чинник соціально-економічної стратегії держави / Олександр Годованець, Тарас Маршалок // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3(19). – С. 85-89.
 2. Маршалок, Т. Вектори оптимізації податкового навантаження в Україні / Тарас Маршалок // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 3. – С. 42-49.
 3. Маршалок, Т. Теоретична та методологічна концептуалізація перекладання податків / Т. Маршалок // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 3. – С. 101-112.
 4. Маршалок, Т. Концептуальна парадигма податкових відносин в контексті «справедливого оподаткування» / Тарас Маршалок // Світ фінансів. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 2. – С. 52-61.
 5. Маршалок, Т. Регіональні особливості податкового навантаження в Україні / Тарас Маршалок // Світ фінансів. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 2. – С. 135-142.
 6. Маршалок, Т. Я. Регулирующие аспекты влияния налоговой политики на процессы потребления / Т. Я. Маршалок // Бизнес информ. – 2006. – № 9.
 7. Маршалок, Т. Я. Роль макроекономічних показників при визначенні податкового впливу на економіку / Т. Я. Маршалок // Управління розвитком. – Харків : ХНЕУ, 2010. – № 4. – С. 23-26.
 8. Маршалок, Т. Я. Фіскальні та регулюючі ефекти справляння податків та податкових платежів в Україні / Т. Я. Маршалок, І. Л. Федун // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький : СМП «Тайп», 2011. – № 6. – С. 283-292.
 9. Маршалок, Т. Я. К проблеме идентификации сущности понятий налогового бремени, нагрузки и уровня налогообложения / Т. Я. Маршалок, В. А. Валигура // Налоги и финансовое право. – 2012. – № 4 : Тема номера: Судебная практика по налоговым и финансовым спорам. 2011 год. – С. 323-329.
 10. Маршалок, Т. Я. Оптимизация налоговой нагрузки физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности в Украине / Т. Я. Маршалок // Наукові праці НДФІ. – 2013. – Вип. 2. – С. 10-16.
 11. Заклекта-Берестовенко, О. С. Теоретико-прагматичні ознаки справляння податку на додану вартість в Україні / О. С. Заклекта-Берестовенко, Т. Я. Маршалок // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 120-133.
 12. Маршалок, Т. Я. Фінансова деструктивність добробуту громадян в Україні [Електронний ресурс] / Т. Я. Маршалок, О. С. Заклекта-Берестовенко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 9. – С. 144-147.
 13. Маршалок, Т. Моніторинг перекладання податкового тягаря в Україні / Тарас Маршалок // Світ фінансів. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 1. – С. 134-140. 
 14. Маршалок, Т. Я. Прагматизм реалізації критеріїв фіскальної політики [Електронний ресурс] / Т. Я. Маршалок // Сталий розвиток економіки. – Хмельницький : СМП «Тайп», 2013. – № 4 (21). – С. 384-391.
 15. Маршалок, Т. Внутрішня боргова політика держави: форми, принципи та цілі реалізації / Тарас Маршалок, Святослав Олексійчук // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 2 (47). – С. 43-52.
 16. Маршалок, Т. Я. Аналіз фіскальної політики України в умовах економічних циклів: позитивні та негативні аспекти / Т. Я. Маршалок // Формування ринкових відносин в Україні. – 2018. – № 9. – С. 22-36.
 17. Десятнюк, О. Антициклічне фіскальне регулювання економік країн світу - можливості для України / Оксана Десятнюк, Тарас Маршалок // Журнал європейської економіки. – 2019. – Т. 18, № 2. – С. 187-211.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Крисоватий, А. І.  Фіскальна політика держави у фінансовому забезпеченні формування суспільства сталого розвитку [Текст] / А. І. Крисоватий, Т. Я. Маршалок // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 50-58.
 2. Маршалок, Т. Я.   Фіскальні імперативи економічної рівноваги [Текст] : монографія / Т. Я. Маршалок. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 382 с.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 4. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, В. А. Валігура [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 332 с.
 5. Маршалок, Т. Я.  Соціальні пріоритети податкового регулювання в Україні [Текст] / Т. Я. Маршалок // Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида, Є. П. Бондаренко ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 246-254.
 6. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 7. Сучасна парадигма фіскальної політики України в умовах формування суспільства сталого розвитку [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, М. П. Бадида [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 460 с.
 8. Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 182 с.
 9. Маршалок, Т. Я. Податкова компонента фіскальної децентралізації та її теоретична природа [Текст] / Т. Я. Маршалок // Напрями формування податкової політики України в контексті фіскальної децентралізації та розширення бази оподаткування : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Л. П. Амбрик, С. Д. Герчаківський ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 17-29.
 10. Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 331 с.
 11. Маршалок, Т. Я. Переваги та недоліки політики фіскальної децентралізації в Україні - сучасні тенденції [Текст] / Т. Я. Маршалок // Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : монографія / А. І. Крисоватий, Л. П. Амбрик, Є. П. Бондаренко, В. А. Валігура ; за ред. А. І. Крисоватого. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 80-100.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Десятнюк, О. М. Управління податковим боргом [Текст]: навч. посіб. / О. М. Десятнюк, Т. Я. Маршалок. – Тернопіль: Вектор, 2013. - 340 с.
 2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:
 3. Бречко, О. Методичні вказівки та завдання для проведення практичних занять з курсу «Професійна етика та культура ділового спілкування» / О. Бречко, Т. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 60 с.
 4. Методичні вказівки з вивчення дисципліни «Податкова система» для студентів галузі знань «економіка і підприємництво» / Л. П. Амбрик, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, В. А. Валігура, Т. Я. Маршалок, Г. В. Василевська, Ф. П. Ткачик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 68 с.
 5. Практикум з дисципліни «Податкова система» для студентів денної та заочної форми навчання / О. М. Десятнюк, А. І. Крисоватий, Б. В. Башуцький, В. А. Валігура, С. Д. Герчаківський, Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 86 с.
 6. Практикум з дисципліни «Податкова система» / В. А. Валігура, А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, Б. В. Башуцький, Т. Я. Маршалок, Г. В. Василевська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 98 с.
 7. Практикум з дисципліни «Управління податковим боргом» для студентів спеціальності «Оподаткування» денної та заочної форми навчання / О. М. Десятнюк, А. І. Крисоватий, Т. Я. Маршалок. – Тернопіль : Вектор, 2010. – 135 с.
 

Маслияк Богдан Олексійович

маслияк

Кафедра комп'ютерної інженерії

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Публікації:

Статті :

 1. Пасічник, Р. Архітектура процедурної бази знань підприємства / Р. Пасічник, Б. Маслияк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2. – С. 156-167.
 2. Дубина, А. Комп’ютеризована система планування завантаженості виробничих потужностей / Анатолій Дубина, Богдан Маслияк, Роман Пасічник // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 10. – С. 108-111.
 3. Саченко, А. А. Идентификация фазового перехода реперного материала в цифровом измерителе температуры / А. А. Саченко, В. В. Кочан, Б. О.  Маслыяк // Известия ВУЗов. Сер. Приборостроение. – Ленинград, 1988. – № 9. – С. 88-92.
 4. Пасічник, Р. М. Комп'ютерна система управлінського обліку / Р. М. Пасічник, Б. О. Маслияк, Н. М. Васильків // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Економіко-математичні методи. – 1998. – № 4. – С. 7-11.
 5. Пасічник, Р. М. Інформаційна модель ефек­тивного управління облад­нанням виробничої системи / Р. М. Пасічник, Б. О. Маслияк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 1998. – № 4. – С. 107-109.
 6. Пасічник, Р. М. Комп'ютеризована система планування завантаженості виробничих потужностей / Р. М. Пасічник, Б. О. Маслияк, А. Б. Дубина // Вісник Тернопільської акаде­мії народного господарства. – 2000. – № 10. – С. 108-111.
 7. Пасічник, Р. М. Визначення класифікаційних ознак об’єктів та прогнозування їх поведінки в системах здобування знань / Р. М. Пасічник, Б. О. Маслияк, М. М. Карачок // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – № 11. – С. 112-114.
 8. Пасічник, Р. М. Моделювання швидкості продаж та рекомендованої структури товару на основі методу скорочення даних / Р. М. Пасічник, Б. О.  Маслияк, В. М. Віцентій // Комп’ютинг. – 2002. – Т. 1, вип. 2. – С. 80-82.
 9. Пасічник, Р. М. Оцінка успішності венчурних проектів на основі опосередкованої інформації / Р. М. Пасічник, Б. О. Маслияк // Науковий вісник Чернівець­кого торго­вельно-економічного інституту. Економічні науки. – Чернівці, 2003. – Вип. 1.
 10. Добротвор, І. Теоретичні аспекти системного аналізу економіко-географічних локальних комплексів (кластерів) / І. Добротвор, Б. Маслияк, Т. Антимис // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2009. – С. 141-155.
 11. Sachenko, А. Design of measurement instruments of the basis of transducers with self-calibration / A. Sachenko, V. Kochan, B. Maslyyak // Third IFAC-Symposium on Low Cost Automation. – Vienna, Austria, 1992. – РР. 72-77.
 12. Pasichnyk, R. Modeling of Products Sale Velocity and Products Recommended Structure on the Basis of a Data Reduction Method / R. Pasichnyk, B. Maslyyak V. Vizentij // Proceedings of the International Workshop on IDAACS’2001. – Foros, 2001. – July 1-4. – РР. 238-241.
 13. Pasichnyk, R. Project Selection Model in Venture Investments / R. Pasichnyk, B. Maslyyak // Proceedings of the Second IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems IDAACS. – Lviv, Ukraine, 2003. – September 8-10. – РР. 500-503.
 14. Dobrotvor, I. Some Aspects of Claster Analysis of Economic – Geographical Complexes / I. Dobrotvor, B. Maslyyak, N. Cepenjuk // Оралдын гылым жаршысы. Экономика и право. – 2007. – № 1 (2). – с. 36-43.
 15. Дивак, М. П. Метод ідентифікації моделей об’єктів із розподіленими параметрами з просторово розподіленим керуванням на основі аналізу інтервальних даних [Електронний ресурс] / М. П. Дивак, Н. П. Порплиця, Ю. Б. Маслияк, А. В. Пукас, А. М. Мельник // Радіоелектроніка, інформатика, управління. - 2017. - № 2. - С. 150-159.
 16. Букетов, А. В. Розроблення ізоляційних матеріалів на основі епоксидних композитів для елементів СЕУ [Електронний ресурс] / А. В. Букетов, Б. О. Маслияк, О. О. Сапронов, В. О. Скирденко // Науковий вісник Херсонської держав­ної морської академії : наук. жур­нал. – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2015. – № 2 (13). – С. 126-132.
 17. Букетова, Н. М. Дослідження структури полімерних покриттів для захисту конструктивних деталей СЕУ мето­дом ІЧ-спектроскопії [Електронний ресурс] / Н. М. Букетова, О. О. Сапронов, В. О. Скирденко, Б. О. Маслияк // Наукові нотатки : міжвуз. збірник. – Луцьк, 2015. – Вип. № 52. – С. 75-82.
 

Маслій Вадим Володимирович

masly

Кафедра аудиту, ревізії та аналізу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Маслій, Вадим Володимирович Статистичне дослідження інвестиційної діяльності промислових підприємств на регіональному рівні [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / Маслій Вадим Володимирович ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2004. - 288 c.
 2. Маслій, Вадим Володимирович Статистичне дослідження інвестиційної діяльності промислових підприємств на регіональному рівні [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / Маслій Вадим Володимирович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2004. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Березька, К. М. Методологічні аспекти застосування моделі нечітких часових рядів для прогнозування податкових надходжень / К. М. Березька, В. В. Маслій // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1. – С. 227-235.
 2. Маслій, В. Аналіз неповних даних у процесі вибіркового обстеження діяльності суб'єктів ринку автотранспортних послуг / В. Маслій, Я. Б. Гнатик // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2. – С. 204-213.
 3. Маслій, В. Економічна сутність та основні напрямки статистичного аналізу фінансового потенціалу міста / Вадим Маслій // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 128-132.
 4. Маслій, В. Концептуальні підходи до класифікації інвестицій / Вадим Маслій, Святослав Питель // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац.. екон. н-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 197-199.
 5. Маслій, В. Методологічні аспекти формування системи показників для статистичного аналізу технологічної структури інвестицій в основний капітал / В. Маслій, С. Питель // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – Вип. 7. – С. 167-171.
 6. Маслій, В. Оцінка впливу прямих іноземних інвестицій на зовнішньоекономічну діяльність Тернопільської області / В. Маслій // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2006. – Вип.11. – С. 34-37.
 7. Маслій, В. Оцінка інвестиційної діяльності цукрових заводів Подільського регіону: економіко-статистичний аспект / В. Маслій // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2004. – Вип. 9. – С. 319-323.
 8. Маслій, В. Результати моніторингу ефективності інвестиційної діяльності цукрових заводів: регіональний аспект / В. Маслій // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2003. – Вип. 8. – С. 58-62.
 9. Маслій, В. Статистичне забезпечення інформаційно-аналітичної системи муніципального управління / Вадим Маслій // Економічний аналіз : зб. наук. прць. каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 454-456.
 10. Маслій, В. В. Застосування методів кореляційного аналізу для оцінювання впливу зовнішніх і внутрішніх інвестицій на економічний розвиток України / В. В. Маслій // Статистика України. – 2008. – № 4. – С. 42-47.
 11. Маслій, В. В. Прямі іноземні інвестиції: ретроспективний аналіз / В. В. Маслій, С. В. Питель // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 11. – С. 70-82.
 12. Шост, І. Порівняльний аналіз інвестицій на модернізацію обладнання цукрових заводів Подільського регіону / І. Шост, В. Маслій, Л. Матійчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2004. – № 17. – С. 235-238.
 13. Маслій, В. Теоретичні аспекти застосування методу групувань в статистичному дослідженні процесу іноземного інвестування в Україні / Вадим Маслій // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 446-448.
 14. Маслій, В. В.Авторегресійні моделі як інструмент для аналізу процесу іноземного інвестування / В. В. Маслій // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 6. – С. 311-317.
 15. Маслій, В. Особливості застосування факторного та регресійного аналізу для дослідження економічного розвитку регіону / Вадим Маслій // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 107-109.
 16. Маслій, В. Методологічні аспекти інформаційного забезпечення маркетингових досліджень регіонального ринку банківських послуг / Вадим Маслій, Андрій Талейко // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 57-61.
 17. Гнатик, Я. Б. Державні транснаціональні компанії як учасники міжнародної інвестиційної діяльності /Я. Б. Гнатик, В. В. Маслій //Статистика України.– 2012.– № 4.– С. 27-34.
 18. Маслій, В. Деякі аспекти статистичного аналізу процесів відтворення на цукрових заводах Подільського регіону / В. Маслій // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. народ. госп-ва. – 2002. – Вип. 6. – С. 71-72.
 19. Маслій, В. Інформаційно-аналітичне забезпечення дослідження впливу прямих іноземних інвестицій на економіку країни-реципієнта ./ В. Маслій // Управління розвитком. – 2011. - № 5(102). – С. 184-185.
 20. Маслій, В. Участь іноземних інвесторів в процесі приватизації / В. Маслій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – № 5. – С. 68-70.
 21. Маслій, В. Теоретико-методологічні засади застосування системного підходу в статистичному дослідженні процесу іноземного інвестування [Електронний ресурс] / В. Маслій.
 22. Маслій, В. Форми та фактори інвестицій на підприємстві / В. Маслій // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 9.- С. 244-245.
 23. Гнатик, Я. Основні тенденції у сфері інституціоналізації міжнародних фінансових ринків / Я. Б. Гнатик, В. В. Маслій // Статистика України. – 2012. - № 2. – С. 41-46.
 24. Шост, І. М. Теоретичні аспекти проведення статистичного моніторингу в процесі формування інвестиційної стратегії на регіональному рівні / І. М. Шост, В. В. Маслій // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004.– Вип. 13, ч 1 . – С. 91-93.
 25. Дацків,І. Б.. Україна як учасник міжнародної інвестиційної діяльності: історичний аспект [Електронний ресурс] / І. Б. Дацків, В. В. Маслій // "Гілея : Науковий вісник": збірник наукових праць. – 2013. –Вип. 77. – С.83-86.
 26. Березька, К. М. Оцінювання диспропорцій регіонального розподілу іноземних інвестицій в Україні / К. М. Березька, О. М. Березький, В. В. Маслій // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12. – С. 106-114.
 27. Маслій, В. Оцінка стійкості процесу іноземного інвестування за видами економічної діяльності [Електронний ресурс] / В. Маслій // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.86-93.
 28. Березька К. М. Модифіковані ARIMA-моделі обсягів прямих іноземних інвестицій / К. М. Березька, В. В. Маслій // Матеріали IX-ої міжнародної конференції «Актуальні проблеми економіки 2015-2016», м. Київ, 19 лютого 2016 р. – К.: Національна академія управління, 2016. – С. 15 – 20.
 29. Березька, К. М. Побудова ARIMA моделей часових рядів для прогнозування інвестицій / К. М. Березька, В. В. Маслій // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» (ISDMCI’2015), м. Залізний Порт, 25–28 травня 2015 р. – Херсон: ХНТУ, 2015. – С. 28–32.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Крисоватий, А. І. Планування та прогнозування податкових надходжень : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Маслій. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 260 с. – (До 50-річчя ТНЕУ).
 2. Шост, І. М. Фінансова статистика : навч. посіб. / І. М. Шост, В. В. Маслій. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 112 с.Шост, І. М. Фінансова статистика: теоретичний аспект : навч. посіб. / І. М. Шост, В. В. Маслій, Л. П. Матійчук. – Тернопіль : Вектор, 2005. – 186 с.
 3. Шост, І. М. Фінансова статистика: теоретичний аспект : навч. посіб. / І. М. Шост, Ф. С. Кіщак, В. В. Маслій. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 164 с.
 4. Теорія статистики. Навчальний посібник для студентів економічних вузів усіх спеціальностей і форм навчання : навч. посіб. / І. М. Шост, О. В. Кустовська, Я. І. Костецький, В. В. Маслій. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 202 с.
 5. Маслій, В. В. Статистика [Текст]: навч. посіб. /В. В. Маслій.– Тернопіль: Карт-бланш, 2007.– 270 с.
 

Матвіїв Микола Ярославович

matvyiv-m.ya.new

Кафедра міжнародного менеджменту і маркетингу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри менеджменту та маркетингу Івано-Франківського інституту менеджменту

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Матвіїв, Микола Ярославович Маркетинг на ринку знань [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами / Микола Ярославович Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 435 с.
 2. Матвіїв, Микола Ярославович Бухгалтерський облік витрат на основні послуги : методологія і методика (на прикладі вищих навчальних закладів Міністерства освіти України) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Микола Ярославович Матвіїв. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – 190 с.
 3. Матвіїв, Микола ЯрославовичБухгалтерський облік витрат на основні послуги : методологія і методика (на прикладі вищих навчальних закладів Міністерства освіти України) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Микола Ярославович Матвіїв.– Тернопіль: ТАНГ, 1997.– 190 с.

СТАТТІ:

 1. Матвіїв, М. STP - маркетинг на ринку знань / Микола Матвіїв // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009. – Вип. 2. – С. 136-144.
 2. Матвіїв, М. Вдосконалення маркетингового макросередовища України з метою реверсного руху капіталу / М. Матвіїв // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 5-1. – С. 134-145.
 3. Матвіїв, М. Дослідження концепції маркетингу відносин на міжнародному ринку / Микола Матвіїв // Журнал європейської економіки.– 2010. – № 4. – С. 463-476.
 4. Матвіїв, М. Дослідження психології споживача в комплексі маркетингу на ринку цінних паперів / Микола Матвіїв // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 5. – С. 366-371.
 5. Матвіїв, М. Маркетингове ціноутворення на ринку знань / Микола Матвіїв // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-2. – С. 77-85.
 6. Матвіїв, М. Маркетинговий підхід до питання оцінки якості і конкурентноздатності освітніх послуг вищого навчального закладу / М. Матвіїв // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2006. – № 20. – С. 178-183.
 7. Матвіїв, М. Стратегічні пріоритети розвитку освіти в Україні / Микола Матвіїв // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 5-1. – С. 196-199.
 8. Матвіїв, М. Суперечлива єдність вартості і споживчої вартості послуг сфери вищої освіти / Микола Матвіїв // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-1. – С. 179-186.
 9. Матвіїв, М. Формування міжнародного ринку виробництва знань в Україні / Микола Матвіїв // Журнал європейської економіки. – 2009. – № 2. – С. 217-229.
 10. Матвіїв, М. Я. Вірусний маркетинг як спосіб просування банківських послуг на ринку / М. Я. Матвіїв // Дні науки ІФІМ ТНЕУ : зб. тез. доп. звітної наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.]. – Івано-Франківськ : ІФІМ ТНЕУ, 2012. – С. 97-110.
 11. Матвіїв, М. Я. Особливості сегментування споживачів за рівнем їхніх доходів в Україні [Електронний ресурс] / М. Я. Матвіїв // Торгівля і ринок України. – 2011. – Вип. 31, т. 2. – С. 91-101.
 12. Матвіїв, М. Я. Маркетинг послуг іпотечного житлового кредитування в Україні [Електронний ресурс] / М. Я. Матвіїв // Ефективність державного управління. – 2010. – Вип. 25. – С. 406-415.
 13. Матвіїв, М. Я. Маркетинг послуг благодійних організацій / М. Я. Матвіїв // Економіка і управління. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 90-96.
 14. Матвіїв, М. Я. Маркетинг і фандрейзинг неприбуткових установ / М. Я. Матвіїв // Формування ринкової економіки в Україні. – Львів, 2011. – Вип. 23, ч. 2. – С. 115-122.
 15. Матвіїв, М. Я. Хімічна промисловість України: економічні трансформації [Електронний ресурс] / М. Я. Матвіїв // Журнал Європейської економіки. – 2011. – № 1, т. 10. – С. 109-112.
 16. Матвіїв, М. Я. Маркетингова оцінка нематеріальних активів фірми [Електронний ресурс] / М. Я. Матвіїв // Наука й економіка. – Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 82-90.
 17. Матвіїв, М. Я. Товари Гіффена як запорука продовольчої безпеки України / М. Я. Матвіїв // Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2011. – Вип. 5-1. – С. 183-194.
 18. Матвіїв, М. Я. Тенденції розвитку ринку послуг в Україні [Електронний ресурс] / М. Я. Матвіїв // Вісник Донецького національного університету. Сер. В. Економіка і право. – Донецьк, 2011. – Спец. вип., т. 1. – С. 238-245.
 19. Матвіїв, М. Я. Маркетинг та індаумент неприбуткових установ [Електронний ресурс] / М. Я. Матвіїв // Науковий вісникУжгородського університету. Сер. Економіка. – Ужгород, 2011. – Вип. 34. – С. 113-119.
 20. Матвіїв, М. Вірусний маркетинг на міжнародному ринку банківських послуг / Микола Матвіїв, Ольга Лисюк // Журнал Європейської економіки. – Тернопіль, 2012. – № 3, т. 11. – С. 358-376.
 21. Матвіїв, М. Я. Глобальний маркетинг та міжнародний терроризм [Електронний ресурс] / М. Я. Матвіїв // Экономика Крыма. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 305-313.
 22. Матвіїв, М. Взаємозв’язок ринку знань із ринком праці в Україні: маркетинговий аспект [Електронний ресурс] / Микола Матвіїв // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 73-79.
 23. Матвіїв, М. Маркетинг освітніх послуг в економіці вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Микола Матвіїв // Психологія і суспільство. – 2001. – № 2. – С. 85-90.
 24. Матвіїв, М. Персонал в комплексі маркетингу на ринку праці / М. Матвіїв // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 3. – С. 50-56.
 25. Матвіїв, М. Проблеми стратегії маркетингу закладів освіти [Електронний ресурс] / Микола Матвіїв // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – Спец. вип. 5. – С. 82-85.
 26. Матвіїв, М. Формування вартості нематеріальних активів фірми на ринку знань / Микола Матвіїв // Світ фінансів. – 2009. – № 2. – С. 178-182.
 27. Матвіїв, М. Формування концепції гостинності в інноваційному маркетингу послуг ресторанних підприємств / Микола Матвіїв // Журнал європейської економіки. – 2014. – Т. 13, № 3. – С. 304-323.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 2. Матвіїв, М. Я. Маркетинг знань: методологічний та організайійний аспекти [Текст] : монографія / М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 448 с.
 3. Матвіїв, М. Я. Методологія та організація маркетингового менеджменту в сфері вищої освіти [Текст] : монографія / М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 560 с.
 4. Новітній маркетинг [Текст] / Є. В. Савельєв, О. С. Братко, М. Я. Матвіїв [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 296 с.
 5. Матвіїв, М. Я. Спрощена форма обліку на малих підприємствах за стандартами [Текст] : монографія / М. Я. Матвіїв, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Поліграфіст, 2001. – 176 с.
 6. Структурні реформи економіки : світовий досвід, інститути, стратегії для України [Текст] : монографія / Б. М. Андрушків, О. І. Амоша, С. С. Аптекар [та ін.] ; наук. ред. В. І. Ляшенко, Є. В. Савельєв. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с.
 7. Матвіїв, М. Я. Цінність послуги як нової парадигми маркетингу підприємств [Текст] / М. Я. Матвіїв // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 7-27.
 8. Матвіїв, М. Я. Глобальний маркетинг та міжнародний тероризм [Текст] / М. Я. Матвіїв // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 41-55.
 9. Матвіїв, М. Я. Партнерський маркетинг та монетизація соціальних мереж [Текст] / М. Я. Матвіїв // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 74-90.
 10. Матвіїв, М. Я. Товари Гіффена як запорука продовольчої безпеки України [Текст] / М. Я. Матвіїв // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 91-107.
 11. Матвіїв, М. Я. Маркетинг знань [Текст] / М. Я. Матвіїв // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 255-270.
 12. Матвіїв, М. Я. Оцінка нематеріальних активів інноваційних підприємств [Текст] / М. Я. Матвіїв // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 334-344.
 13. Матвіїв, М. Я. Бренд вищого навчального закладу як чинник конкурентоспроможності та формування нематеріальних активів установи на ринку знань [Текст] / М. Я. Матвіїв // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 345-355.
 14. Матвіїв, М. Я. Персонал у комплексі маркетингу підприємств [Текст] / М. Я. Матвіїв // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 371-382.
 15. Матвіїв, М. Я. Вірусний маркетинг на міжнародному ринку банківських послуг [Текст] / М. Я. Матвіїв, О. М. Лисюк // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 56-73.
 16. Матвіїв, М. Я. Вдосконалення технологій бенчмаркінгу готельних підприємств [Текст] / М. Я. Матвіїв // Інноваційний маркетинг підприємств : монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 368-375.
 17. Матвіїв, М. Я. Інноваційний маркетинг як засіб підвищення [Текст] / М. Я. Матвіїв // Інноваційний маркетинг підприємств : монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 71-85.
 18. Матвіїв, М. Я. Аспекти дослідження інновації як економічної категорії [Текст] / М. Я. Матвіїв // Інноваційний маркетинг підприємств : монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 8-27.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Матвіїв, М. Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами [Текст] : навч. посіб. / М. Я. Матвіїв, П. Я. Хомин. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 352 с.
 2. Матвіїв, М. Я. Бухгалтерський облік на малих підприємствах за різними формами [Текст] / М. Я. Матвіїв, П. Я. Хомин. – К. : ЦНЛ, 2004. – 350 с.
 

Матвійчук Марія Зіновіївна

matvychuk-m.z1Кафедра обліку і аудиту Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Матвійчук, Марія Зіновіївна Формування механізму ціноутворення у підприємствах агропромислового виробництва [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марія Зіновіївна Матвійчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 238 с.
 2. Матвійчук, Марія Зіновіївна Формування механізму ціноутворення у підприємствах агропромислового виробництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марія Зіновіївна Матвійчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Матвійчук, М. Огляд українського ринку бухгалтерських програм / М. Матвійчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С. 241-242.
 2. Матвійчук, М. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні / М. Матвійчук // Наукові записки. – Чортків, 2001. – Вип. 1. – С. 16-17.
 3. Матвійчук, М. З. Критерії класифікації витрат підприємства [Електронний ресурс] / М. З. Матвійчук.
 4. Матвійчук, М. Основні підходи до формування облікової політики підприємств [Електронний ресурс] / Марія Матвійчук.
 5. Матвійчук, М. Основні принципи та призначення фінансової звітності / Марія Матвійчук, Андрій Довбуш // Наукові записки. – Чортків, 2001. – Вип. 1. – С. 32-33.
 6. Матвійчук, М. Принципи ціноутворення в системі ринкового регулювання [Електронний ресурс] / Марія Матвійчук.
 7. Пархомець, М. Ціннова політика держави в бурякоцукропродуктовому підкомплексі АПК: аналітичні оцінки / Микола Пархомець, Марія Матвійчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 86-93.
 8. Пархомець, М. К. Ціноутворення на продукцію підприємств переробної промисловості АПК [Електронний ресурс] / М. К. Пархомець, М. З. Матвійчик.
 9. Пархомець, М. Удосконалення механізму ціноутворення на сільськогосподарську продукцію з врахуванням ціни землі / Микола Пархомець, Марія Матвійчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 80-91.
 10. Матвійчук, М. З. Теоретичні аспекти функціонування управлінського обліку на підприємстві / М. З. Матвійчук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 299-305.
 11. Матвійчук, М. З. Облік запасів: управлінський аспект оптимізації / М. З. Матвійчук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 9. – С. 180-185.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Пархомець, М. К. Ціноутворення у підприємствах агропромислового виробництва : організація та методика [Текст] : монографія / М. К. Пархомець, М. З. Матвійчук ; заред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 228 с.
 

Матвійшин Марія Михайлівна

filyo m m

Кафедра податків та фіскальної політики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший  викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Фільо, Марія Михайлівна Фіскальні інститути мінімізації податкових втрат [Текст]: дис. ...канд. екон. наук :08.00.08 / Марія Михайлівна Фільо. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 282 с.
 2. Фільо, Марія Михайлівна Фіскальні інститути мінімізації податкових втрат [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Марія Михайлівна Фільо. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Фільо, М. Інституційні умови організації протидії податковим втратам / М. Фільо // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 151-156.
 2. Фільо, М. М. Проблема втрат бюджету від надання податкових пільг та шляхи її вирішення / М. М. Фільо // Економічний часопис- ХХI.– 2012.– № 3-4.– С. 73-76.
 3. Фільо, М. М. Фіскальні інститути: процес становлення та ефективність / М. М. Фільо // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 276-280.
 4. Фільо, М. М. Податкові втрати: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / М. М. Фільо.
 5. Фільо, М. Оцінка ефективності фіскальних інститутів мінімізації податкових втрат / М. Фільо // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 60-66.
 6. Фильо, М. М. Системные характеристики высокоразвитых фискальных институтов [Електронний ресурс] / М. Фильо // Управління розвитком: збірник наукових робіт. – Харків: ХНЕУ, 2013. – С. 26-28.
 7. Фільо, М. М. Пріоритети мінімізації податкових втрат в Україні / М. М. Фільо // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 267-281.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Десятнюк, О. М. Домінанти мінімізації податкових втрат [Текст] : монографія / О. М. Десятнюк, М. М. Фільо.– Тернопіль : ТНЕУ, 2015.– 262 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IX Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчен. [Тернопіль, 23-24 лют. 2012 р.]. Ч. 2 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, В. А. Валігура, Н. Д. Гандзола, Т. Г. Дудар [та ін.] ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 371 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 

Матейко Роман Михайлович

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Матейко, Р. Історія, яку потрібно знати / Р. Матейко // Вільне життя. – 2004. – 13 берез. (№ 25). – С. 3.
 2. Матейко, Р. Бойові дії українських січових стрільців на Тернопіллі / Р. Матейко // Вільне життя. – 2004. – 2 жовт. (№ 106-107). – С. 4.
 3. Матейко, Р. Бойові дії українських січових стрільців на Тернопіллі / Р. Матейко // Вільне життя. – 2004. – 16 жовт. (№ 112-113). – С. 4.
 4. Матейко, Р. Немеркнучий подвиг українського юнацтва: 87-ма річниця бою під Крутами / Р. Матейко // Свобода. – 2005. – 29 січ. (№ 10). – С. 4.
 5. Матейко, Р. Великий листопадовий чин: до 87-ої річниці ЗУНР / Р. Матейко // Академія. – 2005. – 1 груд. (№ 30). – С. 5.
 6. Матейко, Р. Освячене братання на віки / Р. Матейко // Свобода. – 2006. – 21 січ. (№ 7). – С. 1,2.
 7. Матейко, Р. Чисте золото її патріотизму / Р. Матейко // Свобода. – 2006. – 5 квіт. (№ 31). – С. 6.
 8. Матейко, Р. Літопис стрілецької слави / Р. Матейко, І. Чуйко // Свобода. – 2006. – 1 липня (№53). – С. 4.
 9. Матейко, Р. Рятувала виснажених Західна Україна / Р. Матейко // Свобода. – 2006. – 30 верес. (№ 78). – С. 5.
 10. Матейко, Р. Дзвони Лисоні / Р. Матейко // Свобода. – 2006. – 9 верес. (№ 72). – С. 5.
 11. Матейко, Р. Серцем вона з України / Р. Матейко // Свобода. – 2007. – 7 квіт. (№ 28). – С. 3.
 12. Матейко, Р. Провісниця та поборниця української незалежності / Р. Матейко // Академія. – 2005. – 1 жовт. (№ 28). – С. 4-5.
 13. Лазарович, М. Так нівечили долі науковців / М. Лазарович, Р. Матейко // Свобода. – 2006. – 23 верес. (№ 76). – С. 6.
 14. Матейко Р. Церква, як фактор збереження етнічної самосвідомості зарубіжного українства [Електронний ресурс] / Роман Матейко.

МОНОГРАФії:

 1. Від Маківки до Стрипи. Нариси історії Українського січового стрілецтва : монографія / М. Лазарович, Р. Матейко, Б. Мельничук [та ін.]. –Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2010. – 164 с.
 2. Від Маківки до Стрипи. Нариси історії Українського січового стрілецтва та Української галицької армії : монографія / М. Лазарович, Р. Матейко, Б. Мельничук [та ін.]. – [2-ге вид., доп.]. – Тернопіль : ТзОВ «Терно-граф», 2012. – 164 с.

Підручники і посібники:

 1. Матейко, Р. М. Галицькі лицарі волі. Українські визвольні змагання на Тернопільщині 1900-1920 років у контексті історії Україні [Текст] / Р. М. Матейко. – Тернопіль : Принтер-Інформ, 2002. – 151 с.
 2. Лановик, Б. Д. Економічна історія України і світу [Електронний ресурс] : підручник / Б. Д. Лановик, З. М. Матисякевич, Р. М. Матейко ; за ред. Б. Д. Лановика. – 3-є вид., доповн. – К. : Вікар, 1999. – 737 с. – (Вища освіта XXI століття).
 3. Бармак, М. В. Вкарбовано у вічність. ( Маршрутами революційної боротьби на Тернопільщині) [Текст] : путівник / М. В. Бармак, Р. М. Матейко. – Тернопіль : Облполіграфвидав, 1990. – 40 с.
 4. Матейко, Р. М. Воєнними дорогами Галичини: Українські Січові Стрільці на Тернопільщині [Текст] / Р. М. Матейко, Б. Д. Мельничук. – Тернопіль : РВВУПП, 1991. – 70 с.
 5. Матейко, Р. Галицькі лицарі волі. Українські визвольні змагання на Тернопільщині 1900-1920 років у контексті історії України [Текст] / Р. Матейко. – Тернопіль : Принтер-інформ, 2003. – 151 с.
 6. Матейко, Р. Галицькі лицарі волі: Українські визвольні змагання на Тернопільщині 1900-1920 років у контексті історії України [Текст] / Р. Матейко. – Тернопіль : Принтер-інформ, 2006. – 151 с.
 7. Економічна історія України [Текст] : підручник / Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович, Р. М. Матейко, З. М. Матисякевич. – К. : Юридична книга, 2004. – 456 с.
 8. Лановик, Б. Д. Економічна історія України і світу [Текст] : Підручник / Б. Д. Лановик, З. М. Матисякевич, Р. М. Матейко ; За ред. Б.Д. Лановика. – К. : Вікар, 2002. – 477 с. – (Вища освіта ХХ1ст.).
 9. Лановик, Б. Д. Економічна історія України і світу [Текст] : підручник / Б. Д. Лановик, З. М. Матисякевич, Р. М. Матейко ; за ред. Б. Д. Лановика. – К. : Вікар, 2001. – 477 с.
 10. Лановик, Б. Д. Економічна історія України і світу [Текст] : Підручник / Б. Д. Лановик, З. М. Матисякевич, Р. М. Матейко ; За ред. Б.Д. Лановика. – К. : Вікар, 2006. – 495 с.
 11. Лановик, Б. Д. Економічна історія України і світу [Текст] : підручник / Б. Д. Лановик, З. М. Матисякевич, Р. М. Матейко ; за ред. Б. Д. Лановика. – 8-ме вид.,перероб. і доп. – К. : Вікар, 2006. – 495 с.
 12. Матейко, Р. За рідний край, за нарід свій ... Українська Галицька армія на Тернопільщині [Текст] / Р. Матейко, Б. Мельничук. – Тернопіль : Держ. архів, 1993. – 79 с.
 13. Лановик, Б. Д. Історія господарства : Україна і світ [Текст] : підручник / Б. Д. Лановик, З. М. Матисякевич, Р. М. Матейко. – К. : Вища школа, 1995. – 480 с.
 14. Лановик, Б. Д. Історія України [Текст] / Б. Д. Лановик, З. М. Матисякевич, Р. М. Матейко. – Тернопіль : Карт -Бланш, 1995. – 460 с.
 15. Лановик, Б. Д. Історія України [Текст] : навч. посіб. / Б. Д. Лановик, Р. М. Матейко, З. М. Матисякевич. – К. : Знання, 2000. – 574 с.
 16. Лановик, Б. Д. Історія України [Текст] : Посібник для студентів вузів / Б. Д. Лановик, Р. М. Матейко, З. М. Матисякевич. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – 380 с.
 17. Матейко, Р. Шляхами стрілецької слави: Українські Січові Стрільці в контексті Визвольних змагань [Текст] / Р. Матейко, В. Мельничук. – Тернопіль : Держ. архів, 1995. – 63.3(4Укр)611.
 18. Чорна тінь голодомору 1932-1933 років над Тернопіллям [Текст] / уклад. Б. Д. Лановик, М. В. Лазарович, Р. М. Матейко. – Тернопіль : Джура, 2003. – 292 с. – Книга пам'яті.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Лазарович, М. В. Економічна історія [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / М. В. Лазарович, Р. М. Матейко, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 68 с.
 2. Лазарович, М. В. Економічна історія [Текст] : Навчально-методичний посібник / М. В. Лазарович, Р. М. Матейко, Л. А. Родіонова. – 2-е вид., перероб. – Тернопіль : Гал-Друк, 2007. – 60 с.
 

Матійчук Любомир Павлович

matychukКафедра аудиту, ревізії та аналізу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Матійчук, Любомир Павлович Статистичне оцінювання надійності банків України : дис ... канд. екон. наук: 08.00.10 / Любомир Павлович Матійчук. – Київ : Б.в., 2010 . – 185 с.
 2. Матійчук, Любомир Павлович Статистичне оцінювання надійності банків України : автореф. дис ... канд. екон. наук: 08.00.10 / Любомир Павлович Матійчук. – Київ : Б.в., 2011 . – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Матійчук, Л. Особливості статистичного оцінювання надійності банківських установ / Любомир Матійчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 5. – С. 133 –137.
 2. Матійчук, Л. Порівняльний статистичний аналіз динаміки активно-пасивних операцій (регіональний аспект) / Любомир Матійчук, Іван Шост // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 2. – С. 152 – 155.
 3. Матійчук, Л. Статистичний аналіз динаміки та тенденції розвитку кредитування на регіональному рівні / Л. Матійчук // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 13. – С. 140 – 143.
 4. Чорний, В. Шляхи оптимізації ринку праці та відтворення трудових ресурсів / В. Чорний, Л. Матійчук // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2007. – № 11. – С. 94-96.
 5. Чорний, В. Шляхи підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності та матеріально-технічного забезпечення місцевих органів виконавчої влади / Володимир Чорний, Любомир Матійчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – № 19. – С. 247-250.Чорний, Р.
 6. Сільськогосподарська політика в Україні з моменту проголошення незалежності / Р. Чорний, Л. Матійчук, В. Бонюкевич // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2002. – Вип. 7. – С. 73-75.
 7. Матійчук, Любомир. Методичні підходи до інтегрального статистичного оцінювання надійності банків України [Текст] / Любомир Матійчук // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 386-390.
 8. Матійчук, Л. П. Методичні підходи статистичного оцінювання фінансової стійкості та надійності банківських установ / Л. П. Матійчук // Збірник наукових праць кафедри статистики НАОСУ. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 85 – 89.
 9. Чорний, В. Кадрове планування та застосування у виробничих процесах кадрової політики / В. Чорний, Л. Матійчук // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2005. – Вип. 10. – С. 147-149.
 10. Матійчук, Л. Методики рейтингового оцінювання в банківській діяльності / Любомир Матійчук, Володимир Чорний // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 401-403.
 11. Шост, І. Порівняльний аналіз івестицій на модернізацію обладнання цукрових заводів подільського регіону [Електронний ресурс] / І. Шост, В. Маслій, Л. Матійчук.
 12. Матійчук, Л. Порівняльний аналіз особливостей розміщення та діяльності комерційних банків на регіональному рівні [Електронний ресурс] / Л. Матійчук.
 13. Матійчук, Л. П. Статистичне моделювання надійності функціонування банків / Л. П. Матійчук // Інноваційна економіка.– 2013.– № 4.– С. 291-297.
 14. Матійчук, Л. Удосконалення багатомірного статистичного оцінювання надійності банків / Любомир Матійчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 2. – С. 71-73.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Шост, І. М. Фінансова статистика: теоретичний аспект : навч. посіб. / І. М. Шост, В. В. Маслій, Л. П. Матійчук. – Тернопіль : Вектор, 2005. – 186 с.
 2. Навчальний посібник по виконанню індивідуальних завдань зі статистики для студентів всіх форм навчання / І. М. Шост, О. В. Кустовська, Є. І. Ткач, Я. І. Костецький, Л. П. Матійчук. – Тернопіль : Лідер, 2005. – 47 с.
 3. Практикум із дисципліни «Статистика» з використанням Excel / О. В. Кустовська, Л. П. Матійчук, В. В. Солтис, Р. В. Ціщик, В. С. Чорний. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 215 c.
 4. Статистика : зб. задач / О. В. Кустовська, Л. П. Матійчук, В. С. Чорний, В. В. Солтис, Є. І. Ткач, Я. І. Костецький, І. М. Шост, Р. В. Ціщик [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 88 с.
 5. Статистика. Практикум. [Електронний ресурс] : навч. посібник // Кустовська О. В., Солтис В.В., Матійчук Л. П., Чорний В. С., Ціщик Р.В. - Тернопіль : ТНЕУ.
 6. Статистика. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Безродна, Ю. І. Бойко, Я. І. Костецький [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 200 с.
 

Матлага Лілія Олегівна

матлага лілія олегівна

Кафедра банківської справи

ПОСАДА: стажист-дослідник

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Матлага, Л. О. Перспективи оптимізації управління власним капіталом банків в Україні / Л. О. Матлага // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 4. – С. 327-331.
 2. Матлага, Л. Банківський капітал в умовах подолання фінансової кризи [Електронний ресурс] / Л. Матлага // Українська наука: сучасне минуле: майбутнє. – 2012. – Вип. 17. – С. 97-105.
 3. Дзюблюк, О. В. Вплив іноземного капіталу на ефективність функціонування банківської системи України [Електронний ресурс] / О. В. Дзюблюк, Л. О. Матлага // Вісник Університету банківської справи Національного банку України, – 2012. – № 1. – С. 146-149.
 4. Матлага, Л. О. Іноземний капітал у банківській системі України в глобальному економічному просторі [Електронний ресурс] / Л. О. Матлага.
 5. Матлага, Л. О. Особливості формування власного капіталу у банківських установах України [Електронний ресурс] / Л. О. Матлага.
 6. Матлага, Л. Теоретико-методологічні засади формування власного капіталу в банківських установах України / Л. Матлага // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 1. – С. 81.88.
 7. Матлага, Л. Капіталізація як чинник підвищення надійності та ефективності банківської системи України / Л. Матлага // Світ фінансів. – 2011. – Вип. 4. – С. 40-46.
 8. Матлага, Л. О. Капіталізація банківської системи як фактор макроекономічної стабільності [Електронний ресурс]/ Л. О. Матлага.
 9. Матлага, Л. О. Особливості регулювання достатності капіталу банку як основи стабільного розвитку банківської системи України [Електронний ресурс]/ Л. Матлага // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 258-263.
 10. Матлага, Л. Еволюція регулювання фінансового сектору: від "Базель ІІ" до "Базель ІІІ" / Лілія Матлага // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 2. – С. 74-78.
 11. Матлага, Л. Проблеми та тенденції розвитку депозитної політики банківських установ України / Лілія Матлага, Павло Василина // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – № 1, т. 15. – С. 274-283.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Ю. М. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.
 2. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст]: монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.]; за ред. О. В. Дзюблюка.– Тернопіль: Астон, 2012.– 358 с.
 3. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.
 

Мацедонська Наталя Вікторівна

1456236653 macedonska-nvКафедра фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мацедонська, Наталя Вікторівна Управління підприємствами на ринку олійно-жирової продукції з використанням інформаційних та Інтернет-технологій [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мацедонська Наталя Вікторівна ; Укоопспілка, Вінниц. кооп. ін-т. - [Вінниця], 2012. - 238 с.
 2. Мацедонська, Наталя Вікторівна Управління підприємствами на ринку олійно-жирової продукції з використанням інформаційних та Інтернет-технологій : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Наталя Вікторівна Мацедонська, Чернігів. держ. технол. ун-т.– Чернігів : Б.в., 2012.– 19 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Мацедонська, Н. В. Організація впровадження сучасних інформаційних та інтернет-технологій в управлінні підприємствами на ринку олійно-жирової продукції / Н. В. Мацедонська // Економіка та держава. – 2011. – №5. – С. 86-90.
 2. Клівіденко, Л. М. Основні шляхи удосконалення функціонування місцевих бюджетів у сучасних умовах [Електронний ресурс] / Л. М. Клівіденко, Н. В. Мацедонська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 9. – С. 640-643.
 3. Мацедонська, Н. В. Фінансове планування на підприємствах олійно-жирової галузі України [Електронний ресурс] / Л. М. Клівіденко, Н. В. Мацедонська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2016. – Вип. 16, ч. 2. – С. 115-118.
 4. Мацедонська, Н. В. Особливості формування фінансових потоків в банківській сфері [Електронний ресурс] / Н. В. Мацедонська // Регіональна бізнес-економіка та управління. - 2014. - № 2. - С. 72-77.
 5. Маркіна, І. А. Методичні підходи до формування інформаційних систем управління підприємств на ринку олійно-жирової продукції [Електронний ресурс] / І. А. Маркіна, Н. В. Мацедонська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Економічні науки. - 2011. - № 3. - С. 185-191.
 6. Мацедонська, Н. В. Необхідність реформування міжбюджетних відносин в Україні в сучасних умовах [Електронний ресурс] / Н. В. Мацедонська, В. С. Мостовлюк.
 7. Штефан, Л. Б. Вплив грошово-кредитної політики на пожвавлення кредитної діяльності комерційного банку [Електронний ресурс] / Л. Б. Штефан, Н. В. Мацедонська, О. М. Романенко // Молодий вчений. – 2015. – № 4. – С. 87-91.
 8. Мацедонська, Н. В. Зарубіжний досвід управління бюджетним дефіцитом [Електронний ресурс] / Н. В. Мацедонська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 732-735.
 9. Мацедонська, Н. В. Адаптація національної моделі оцінювання стійкості фінансової системи [Електронний ресурс] / Н. В. Мацедонська // Вісник Хмельницького національного університету : наук. журн. Сер. Економічні науки. – Хмельницький, 2015. – № 2, т. 1. – С. 160-164.
 10. Мацедонська, Н. В. Управління грошовими потоками на підприємствах олійно-жирової галузі України [Електронний ресурс] / Н. В. Мацедонська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – Херсон, 2015. – Вип. 10, ч. 3. – С. 162-165.
 11. Мацедонська, Н. В. Принципи формування моделі інформаційної системи для ефективного управління підприємством [Електронний ресурс] / Н. В. Мацедонська // Вісник Чернігівського державного технологічного університету Сер. Економічні науки. – 2012. – № 2 (58). – C. 64-67.
 12. Мацедонська, Н. В. Тенденції розвитку підприємств олійно-жирової галузі в Україні / Н. В. Мацедонська // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – Вип. 207, т. ІІ. – С. 337-342.
 13. Мацедонська, Н. В. Сучасні економічні проблеми олійного виробництва в Україні / Н. В. Мацедонська // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – Вип. 214, т. ІV. – С. 962-967.
 14. Мацедонська, Н. В. Проблема обліку витрат і доходів переробки давальницької сировини на підприємствах олійно-жирової галузі / Н. В. Мацедонська // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. – Львів : Львівська політехніка, 2007. – № 577. – С. 230-234.
 15. Мацедонська, Н. В. Завдання внутрішнього аудиту на підприємствах олійно-жирової промисловості / Н. В. Мацедонська // Економіка і регіон : наук. вісник Полтавськ. націон. техніч. ун-ту. – Полтава : ПолтНТУ, 2007. – № 2 (13). – С. 123-126.
 16. Мацедонська, Н. В. Необхідність впровадження міжнародних стандартів обліку та звітності на українських підприємствах / Н. В. Мацедонська // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. Економічні науки. – Харків : ХНТУСГ, 2007. – Вип. 65. – С. 145-150.
 17. Мацедонська, Н. В. Методичні засади обліку доходів на підприємствах олійно-жирової галузі / Н. В. Мацедонська // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету – К. : КНТЕУ, 2008. – № 5. – С. 124-129.
 18. Мацедонська, Н. В. Відповідність фінансової звітності України вимогам міжнародних стандартів / Н. В. Мацедонська // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – № 2. – Т. 1 (106). – С. 209-212.
 19. Мацедонська, Н. В. Методичні підходи до оцінки ефективності функціонування інформаційних та Інтернет-технологій в управлінні підприємствами на ринку олійно-жирової продукції / Н. В. Мацедонська // Економічний аналіз: зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 261-267.
 20. Мацедонська, Н. В. Методичне забезпечення формування і розвитку інформаційних систем управління підприємств на ринку олійно-жирової продукції / Н. В. Мацедонська, І. А. Маркіна // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Економічні науки. – Полтава : ПУЕТ, 2011. – № 3 (48). – С. 185-191.
 21. Мацедонська, Н. В. Шляхи оздоровлення фінансової системи України / Н. В. Мацедонська // Регіональна бізнес-економіка та управління. – 2015. – № 1 (45). – С. 16-23.
 

Мацьків Роман Степанович

mackv-roman-stepanovich.xaКафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

СТАТТІ:

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Вища математика [Текст] : підручник / В. А. Домбровський, І. М. Крижанівський, Р. С. Мацьків [та ін.] ; за ред. М. І. Шинкарика. – Тернопіль : Вид. Карп'юка, 2003. – 480 с.
 

Мачуга Надія Зіновіївна

machuga

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мачуга, Надія Зіновіївна Облік і контроль госпрозрахункової діяльності в державних медичних закладах : проблеми методики та організації (на прикладі лікувальних закладів України) [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Надія Зіновіївна Мачуга. – Львів : ЛКА, 2001. – 19 с.
 2. Мачуга, Надія Зіновіївна Теорія і методологія функціонування системи надання медичних послуг в Україні [Текст] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Мачуга Надія Зіновіївна ; Тернопільський національний економічний університет. - Тернопіль, 2016. - 386 с.
 3. Мачуга, Надія Зіновіївна Теорія і методологія функціонування системи надання медичних послуг в Україні [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Мачуга Надія Зіновіївна ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. - Одеса, 2016. - 38 с.

Публікації

Статті:

 1. Гуцайлюк, З. Бухгалтерський облік в Україні: плюси та мінуси запозичення зарубіжного досвіду / Зіновій Гуцайлюк, Євген Воробець, Надія Мачуга // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - Тернопіль, 2001. - Вип. 18, ч. 2. - С. 95-98.
 2. Мачуга, Н. З. Якість медичних послуг як інструмент реформування системи охорони здоров'я в Україні / Н. З. Мачуга // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 7. – С. 200-205.
 3. Мачуга, Н. З. Аналіз особливостей управління системою якості медичних послуг в Україні / Н. З. Мачуга // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 3. – С. 110-116.
 4. Мачуга, Н. Аналіз умов ефективного функціонування системи якісних медичних послуг/ Надія Мачуга // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 198-201.
 5. Мачуга, Н. З.Оцінка якості медичних послуг на макро- та мікрорівнях / Н. З. Мачуга // Інноваційна економіка. – 2012. – № 8. – С. 197-201.
 6. Мачуга, Н. З. Зв'язок якості медичних послуг і фінансових результатів діяльності лікувальних закладів / Н. З. Мачуга // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11. – С. 192-198.
 7. Мачуга, Н. Фінансування закладів охорони здоров’я: досвід зарубіжних країн / Надія Мачуга // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 9. – С. 270-272.
 8. Мачуга, Н. Числова оцінка якості медичних послуг / Надія Мачуга // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 3. – С. 52-61.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Мачуга, Н. З. Методологічні аспекти формування та функціонування системи якісних медичних послуг в Україні [Текст] : монографія / Н. З. Мачуга. – Тернопіль : Крок, 2012. – 199 с.

 2. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.

 

Мачуга Роман Іванович

мачуга

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мачуга, Роман Іванович Інформаційна система бухгалтерського обліку в управлінні підприємствами харчової промисловості [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Роман Іванович Мачуга. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 196 с.
 2. Мачуга, Роман Іванович Інформаційна система бухгалтерського обліку в управлінні підприємствами харчової промисловості [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Роман Іванович Мачуга. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Гуцайлюк, З. В. Інформаційна система бухгалтерського обліку в управлінні промисловим виробництвом: рівні формування та напрямки використання [Електронний ресурс] / З. В. Гуцалюк, Р. В. Мачуга // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 3. – С. 70-74.
 2. Кузьмінський, Ю. Бухгалтерська інформація в управлінських рішеннях підприємств харчової промисловості / Юрій Кузьмінський, Роман Мачуга // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 3. – С. 13-21.
 3. Мачуга, Р. Методи інтелектуального аналізу наслідків прийняття управлінських рішень як основа перебудови алгоритмів обробки облікової інформації [Електронний ресурс] / Роман Мачуга // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 2. – С. 132-139.
 4. Мачуга, Р. Організаційні передумови проектування інформаційної системи бухгалтерського обліку на підприємстві / Р. Мачуга // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 12. – С. 35-41.
 5. Мачуга, Р. Визначення відносних показників якості інформаційних систем обліку / Роман Мачуга // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. Вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. Тернопіль : Економічна думка, 2011. - № 15-16. – С. 357-361.
 6. Мачуга, Р. Алгоритмізація функціонування інформаційної системи бухгалтерського обліку / Роман Мачуга // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 3. – С. 123-130.
 7. Мачуга, Р.І. Специфіка відображення предмету, об’єктів і процесів у бухгалтерському обліку на підприємствах харчової промисловості [Електронний ресурс]/ Р.І. Мачуга // Незалежний Аудитор. – 2012. – № 1. – С. 63-69.
 

Машко Андрій Іванович

mashko a i

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Машко, Андрій Іванович Дефіцит державного бюджету : причини, наслідки та управління [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Андрій Іванович Машко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010– 204 с.
 2. Машко, Андрій Іванович Дефіцит державного бюджету : причини, наслідки та управління [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит /Андрій Іванович Машко.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Іващук О. Моделювання взаємозв'язку дефіциту бюджету та показників економічної динаміки / Олег Іващук, Андрій Машко // Світ фінансів. –– № 1. – С. 68-79.
 2. Машко А. І. Суспільно-політичні детермінанти дефіциту бюджету [Електронний ресурс] / А. І. Машко, О. Й. Тимчук // Економічний аналіз. - 2012. - Т. 11(1). - С. 169-174.
 3. Машко А. Теоретичні аспекти регулювання інфляції в країнах Євросоюзу / А. Машко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 18. – С. 156-159.
 4. Фрадинський, О. Становлення оподаткування в країнах Стародавнього світу / Олександр Фрадинський, Андрій Машко // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 244-247.
 5. Машко, А. Соціально-політичні детермінанти дефіциту бюджету / Андрій Машко // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 169-174.
 6. Машко, Андрій Думка з приводу : бюджетний дефіцит – інфляція [ Електронний ресурс ] / Андрій Машко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 10. – С. 82-85.
 7. Фрадинський, О. Становлення морської митної варти в Російській імперії ( ХVIII- ХХ ст.) / О. Фрадинський, А. Машко // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 4. – С. 240-244.
 8. Горлачук, О. А. Сутність ціни та ціноутворення на сільськогосподарську продукцію [Електронний ресурс] / Олексій Анатолійович Горлачук, Микола Анатолійович Горлачук, Андрій Іванович Машко // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центрТернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2015. – Т. 20. – С. 23-29.
 9. Фрадинський, О. Еволюція надзвичайного оподаткування: від давньогрецької ейсфори до вітчизняного військового збору / Олександр Фрадинський, Андрій Машко // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 51-61.
 10. Машко, А. І. Бюджетний дефіцит: двоєдинство проблем та перспектива / А. І. Машко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2003. – Вип. 181, т. 2. – C. 260-273.
 11. Машко, А. І. Вплив інфляції на первинний дефіцит в моделі кривої інфляційного податку Лаффера / А. І. Машко // Наукові записки Національного університету Острозька академія. Сер. Економіка. – 2006. – Вип. 8, ч. 1. – С. 205-213.
 12. Машко, А. І. Бюджетний дефіцит і державний борг: взаємозалежність та кількісна оцінка / А. І. Машко // Галицький економічний вісник. – 2007. – № 2 (13). – С. 94-97.
 13. Машко, А. І. Теоретико-практичні проблеми управління бюджетним дефіцитом / А. І. Машко, О. Й. Тимчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – 2007. – Спецвип. 22, ч. 1. – С. 155-158.
 14. Машко, А. І. Управління дефіцитом державного бюджету / А. І. Машко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2008. – № 5, т. 1. – С. 152-158.
 15. Машко, А. І. Теоретичний аспект моделювання управління державним боргом / А. І. Машко // Наука й економіка. – 2008. – Вип. 4 (12). – С. 369-375.
 16. Машко, А. І. Аналіз взаємодії державних фінансів та суспільно-політичних формувань / А. І. Машко // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – 2008. – Вип. 3 (19). – С. 111-114.
 17. Машко, А. І. Теоретичний еклектизм дефіциту бюджету [Електронний ресурс] / А. І. Машко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 1 (10), ч. II. – С. 278-282.
 18. Машко, А. І. До питання про дефіцит бюджету [Електронний ресурс] / А. І. Машко // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учен. та асп. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди». – 2012. – Вип. 18/3. – С. 202-207.
 19. Машко, А. І. Дефіцит бюджету: сутність, причини виникнення та проблеми управління [Електронний ресурс] / А. І. Машко // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2012. – Вип. 2 (7). – С. 308-314.
 20. Шашкевич, О. Л. Концептуалізація фінансових ресурсів як об’єкта фінансового контролю [Електронний ресурс] / О. Л. Шашкевич, А. І. Машко // Ефективна економіка. – 2014. – № 6.
 21. Машко, А. І. Теоретичні підходи до визначення сутності дефіциту бюджету [Електронний ресурс] / А. І. Машко, О. Р. Квасовський // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2014. – № 8.
 22. Машко, А. І. Сутнісні домінанти бюджетного дефіциту / А. І. Машко // Економіка та держава. – 2017. – № 11. – С. 44-46.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 2. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Кізима, Т. О. Управління державним боргом [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Кізима, А. І. Машко, О. Л. Шашкевич. – Тернопіль : Вектор, 2012. – 228 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 

Мединська Валентина Федорівна

мединська валентина федорівна

Кафедра іноземних мов

Посада: старший викладач

Публікації

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Мединська, В. Ф. Французька мова [Текст]: навч.-метод. посіб. /В. Ф. Мединська.– Тернопіль: Принтер-інформ, 2003.– 87 с.
 

Меленчук Юлія Тарасівна

1537780065 melenchuk-ju t-1Кафедра маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Меленчук, Юлія Тарасівна Формування ефективної системи маркетингового планування на підприємстві: дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук : 08.00.04 / Меленчук Юлія Тарасівна. - ТНТУ, 2015. - 294 с.
 2. Меленчук, Юлія Тарасівна Формування ефективної системи маркетингового планування на підприємстві [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Меленчук Юлія Тарасівна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2015. - 23 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Меленчук, Ю. Т. Медіа-план як складовий елемент маркетингового плану / Ю. Т. Меленчук // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 4 (43) – С. 251-254.
 2. Меленчук, Ю. Т. Сучасний стан та тенденції розвитку машинобудівної галузі України / Ю. Т. Меленчук // Галицький економічний вісник. – 2014. – № 4 (33). – С. 74-81.
 3. Меленчук, Ю. Т. Структура маркетингового плану та його обчислення / Ю.Т.Меленчук // Економіка і Фінанси. – 2014. – № 6-7. – С. 28-32.
 4. Меленчук, Ю.Т. Маркетинговий аналіз пивного рику на первинних даних / Меленчук Ю.Т., Бриндзя З.Ф./ Бізнес Інформ. – 2014. - № 9. – С. 363-368.
 5. Меленчук, Ю. Т. Теоретико-методичні підходи до оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємст / Ю. Т. Меленчук // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – 1/6. – С. 18 -22.
 6. Меленчук, Ю. Т. Сучасний стан та проблеми розвитку електротехнічної промисловості / Ю. Т. Меленчук // Молодий вчений. – 2015. – № 2 (17) – С. 184-187.
 7. Меленчук, Ю.Т. Застосування економіко-математичних моделей в маркетинговому плануванні підприємств/ Ю. Т. Меленчук // Молодий вчений. – 2015. – №4 (19).
 8. Меленчук, Ю.Т. Кількісна оцінка ефективності маркетингового планування на підприємстві / Ю. Т. Меленчук // The progressive researches«Science & Genesis» - 2015. – №1 Prague ( Czech Republic).
 9. Меленчук, Ю. Т. Маркетинг – ефективний інструмент успішної економіки / Ю. Т. Меленчук // Маркетингові технології підприємств в сучасному науково-технічному середовищі : матеріали VІІІ Регіональної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів. – Тернопіль, ТНТУ. - 20.12.2017. – 18-20c.
 10. Меленчук, Ю. Т. Скрайбінг – інноваційно-комунікаційна технологія/ Ю. Т. Меленчук // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах» та I Міжнародного студентського наукового форуму «Креативна економіка очима молоді» у 2 томах (29-31 березня 2018 р.) / Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. – Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2018. – Т.2. – 52-54с.
 11. Меленчук, Ю. Т. Переваги та недоліки Event-marketing в Україні / Ю. Т. Меленчук // Тенденції та перспективи розвитку маркетингу як основи конкурентоспроможності українських підприємств на європейському ринку. - Матеріали ІІІ Регіональної студентської науково-практичної конференції. – Тернопіль, ДВНЗ «Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі», 2018. – 42-44 с.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Меленчук, Ю. Т. Роль маркетингового планування в системі планування на підприємстві / Ю. Т. Меленчук // Маркетингові стратегії формування попиту на товари та послуги на ринках України : колективна монографія; за ред. проф. Р.В.Федоровича. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013. – С. 278-301.
 2. Меленчук, Ю.Т. Моделювання стратегічно-орієнтованого маркетингового планування машинобудівних підприємств / Ю. Т. Меленчук // Розвиток маркетингу в умовах глобалізації: сучасні тенденції та перспективи: монографія; за ред. проф. Р.В. Федоровича. – Тернопіль: ТНТУ ім. І. Пулюя, 2015 – С. 195-220.
 3. Меленчук, Ю.Т. Стратегічні орієнтири реалізації системи маркетингового планування на підприємстві / Меленчук Ю.Т. // Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги: монографія; за ред. проф. Р.В. Федоровича. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016 – С. 130-145.
 4. Меленчук, Ю.Т. Постконфліктні умови формування маркетингового плану на підприємстві (Європейсько-адаптаційні контексти) – За заг. ред. Н.Б. Кирич – Тернопіль: Вид-во ТзОВ «Терно-Граф», 2016. – 338 с. 
 5. Меленчук, Ю. Т. Що таке Event-marketing і навіщо він потрібен / Ю. Т. Меленчук // Аналітичний інструментарій в маркетинговій діяльності: колективна монографія; за ред. проф. Р. В. Федоровича. – Тернопіль: ФО-П Шпак В.Б., 2018. – С. 100 – 110.
 6. Маркетинговий інструментарій управління попитом на товари і послуги: монографія; за ред. проф. Р.В. Федоровича. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. – 244 с.
 

Мелих Оксана Юріївна

meluh

Кафедра фінансів ім. С.І.Юрія

Посада: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мелих, Оксана Юріївна Валютно-курсова політика та її вплив на фінансову безпеку держави [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Оксана Юріївна Мелих. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 277 с.
 2. Мелих, Оксана Юріївна Валютно-курсова політика та її вплив на фінансову безпеку держави [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Оксана Юріївна Мелих. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 20 с.

Публікації:

Статті:

 1. Мелих, О. Валютно-курсова політика та її вплив на фінансову безпеку держави / О. Мелих // Вісник Національного банку України. – 2008. – №8. – С. 50-57.
 2. Мелих, О. Концептуальні основи валютного курсоутворення / О. Мелих // Світ фінансів. – 2007. – №3. – С.58-68.
 3. Мелих, О. Політика обмінного курсу як фактор зміцнення міжнародної ліквідності України / О. Мелих // Світ фінансів. – 2009. – №19. – С. 97-108.
 4. Мелих, О. Ю. Валютна безпека України: проблеми та шляхи підвищення у посткризовий період / О. Ю. Мелих // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2012. – Вип. 111, ч. 2. – С. 60-75.
 5. Мелих, О. Ю. Сучасні тенденції доларизації економіки України та шляхи її подолання / О. Ю. Мелих // Інноваційна економіка. – 2012. - №9. – С. 42 – 49.
 6. Мелих, О. Фінансова безпека держави: сутність, критерії оцінки та превентивні заходи зміцнення / Оксана Мелих / Економічна думка. - 2013. - Вип. 12, ч. 2. - С. 266-272.
 7. Мелих, О. Ю. Сутнісно-теоретичні основи валютно-курсової політики держави / О. Ю. Мелих //Сталий розвиток економіки. – 2013. – №. 2(19). – С.38-47.
 8. Мелих, О. Ю. Зовнішня заборгованість зарубіжних країн та України: сучасний стан і ризики зростання [Електронний ресурс] / О. Мелих // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2014. – Вип.  694-695 : Економіка. – С. 42-50.
 9. Мелих, О. Ю. Фіскальні ефекти реалізації валютної політики в Україні [Електронний ресурс] / О. Мелих // Галицький економічний вісник. – 2015. – № 2 (49). – С. 164 - 175.
 10. Мелих, О. Ю. Бюджетний дефіцит та його вплив на стан боргової безпеки України [Електронний ресурс] / О. Мелих // Перші наукові читання пам’яті С.І. Юрія : збірник наукових праць [Тернопіль, 26 листопада 2015 р. ] / за ред. д.е.н., проф. О.П. Кириленко. – Тернопіль: Видавництво «Вектор», 2015. – С. 123 – 127.
 11. Мелих, О. Ю. Фінансовий стан українських підприємств та механізм його зміцнення в умовах економічної рецесії [Електронний ресурс] / О. Мелих // Перші наукові читання пам’яті С.І. Юрія : зб. наук. праць / за ред. д.е.н., проф. О. П. Киреленко [Тернопіль, 26 лист. 2015 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 76 – 78.
 12. Мелих, О. Ю. Дефіцит державного бюджету як індикатор боргової безпеки України  / О. Мелих // Ефективна економіка. – 2016. – № 4. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4909
 13. Мелих, О. Ю. Валютно-курсова політика та монетарні ефекти її реалізації в Україні / О. Ю. Мелих // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. – 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 211-225.
 14. Мелих, О. Ю. Зовнішня стабільність гривні та проблеми її забезпечення в умовах розгортання світової фінансово-економічної кризи / О. Ю. Мелих, З. Луцишин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. – 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 248-258.
 15. Клапків, Ю. М. Інвестування у вино як альтернативна стратегія довгострокового розміщення резервів компаніями із страхування життя / Ю. М. Клапків, О. Ю. Мелих // Інвестиції : практика та досвід. – 2018. – № 10. – С. 26-34.
 16. Свірський, В. С. Монетарні механізми управління конкурентоспроможністю національних економік: валютні війни / Володимир Степанович Свірський, Оксана Юріївна Мелих // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 4 – С. 324-333.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 2. Формування фінансового механізму сталого розвитку України [Електронний ресурс] : монографія / О. І. Тулай, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко, О. І. Тулай. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 413 с.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кравчук, Н. Я. Фінансова безпека [Електронний ресурс]: навч.-метод. посібн. /Н. Я. Кравчук, О. Я. Колісник, О. Ю. Мелих.– Тернопіль: Вектор, 2010.– 277 с.