Мирончук Вікторія Михайлівна

1456236738 mironchuk vmКафедра фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інстиуту економіки

Науковий ступінь: кандидат екеномічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мирончук, Вікторія Михайлівна Оцінювання фінансової стійкості депозитних корпорацій [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мирончук Вікторія Михайлівна ; Хмельницький нац. ун-т. - Хмельницький., 2013. - 179 с.
 2. Мирончук, Вікторія Михайлівна Оцінювання фінансової стійкості депозитних корпорацій [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Мирончук Вікторія Михайлівна ; Львів. держ. фін. акад. - Л., 2013. - 20 с.

Статті:

 1. Мирончук, В. Сутність фінансової стійкості банку та фактори, що її визначають / Вікторія Мирончук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім./ В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 19. – С. 156-162.
 2. Погріщук, Б. Розвиток фінансової системи України в умовах ринкової трансформації: [Про ІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію у Вінницькому інституті економіки 14-15 жовтня 2004 р.] / Б. Погріщук, О. Марченко, В. Мирончук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – січень-березень (№1). – С. 195-197.
 3. Мирончук, В. М. Вплив макроекономічних чинників на фінансову стійкість банків України / В. М. Мирончук // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Вип. № 262 : в 12 т, т. ІІ. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – С. 341-358.
 4. Мирончук, В. М. Аналіз основних підходів і методів оцінювання фінансової стійкості депозитних корпорацій / В. М. Мирончук // Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий, виробничо-практичний журнал. – Вінниця : Вінницький фінансово-економічний університет, 2010. – № 4 (28). – С. 113-122.
 5. Мирончук, В. М. Дискримінантна модель оцінки стійкості фінансового стану банків України / В. М. Мирончук // Прометей : регіон. зб. наук. праць з економіки. – Донецьк : ДЕГІ, 2010. – Вип. 3 (33). – С. 216-222.
 6. Мирончук, В. М. Оцінка внутрішньо системних складових формування фінансової стійкості банків України / В. М. Мирончук // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : зб. наук. праць. Сер. Економічні науки. – Чернівці : Технодрук, 2010.  – Вип. 2 (19) – С. 113-125.
 7. Мирончук, В. М. Аналіз основних показників діяльності депозитних корпорацій / В. М. Мирончук // Інноваційна економіка : всеукр. наук.-виробн. журнал. – Тернопільський інститут агропромислового виробництва НААН. – Тернопіль : ТІАПВ НААН, 2010. – Вип. 2 (21). – С. 208-211.
 8. Мирончук, В. М. Проблеми оцінювання фінансової стійкості банків за допомогою сучасних рейтингових методик / В. М. Мирончук // Проблеми системного підходу в економіці. – 2011. – № 2.
 9. Мирончук, В. М. Визначення схильності банків до системних банківських криз за допомогою термодинамічних показників / В. М. Мирончук // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2011. – № 52/2. – С. 181-186.
 10. Мирончук, В. М. Вдосконалення комплексної оцінки стійкості фінансової системи України [Електронний ресурс] / В. М. Мирончук, І. О. Зававльнюк // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 8.
 11. Мирончук, В. М. Вдосконалення схеми кредитних відносин, шляхом поєднання елементів традиційної та ісламської систем кредитування [Електронний ресурс] / В. М. Мирончук // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. - 2011. - № 6.
 12. Мирончук, В. М. Використання функції Харрінгтона при оцінюванні фінансової стійкості банків України [Електронний ресурс] / В. М. Мирончук // Економіка. Управління. Інновації. - 2012. - № 1.
 13. Мирончук, В. М. Фінансова стійкість депозитних корпорацій: фактори впливу та індикатори оцінки [Електронний ресурс] / В. М. Мирончук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Сер. Економічні науки. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. І (41). – С. 306-312.
 

Михайлишин Лілія Іванівна

muhajlushunКафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: викладач

Дисертація:

 1. Михайлишин, Л. І . Транснаціоналізація економічної діяльності в умовах глобалізації : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня к. екон. наук : спец. 08.00.02 світове господарство і міжнародні економічні відносини / Лілія Іванівна Михайлинин. – Донецьк, 2011. – 24 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Михайлишин, Л. І. До питання про теоретичні основи розвитку міжнародної економічної діяльності / Л. І. Михайлишин // Вісник Донецького національного університету. Сер. В. Економіка і право.– 2009.– № 2.– С. 169-173.
 2. Михайлишин, Л. До питання глобалізації української економіки: сутність, стан, проблеми / Лілія Михайлишин // Підприємництво, господарство і право.– 2009.– № 8.– С. 168-173.
 3. Михайлишин, Л. І. Туризм як напрям економічного розвитку високогірних регіонів Прикарпаття (на прикладі Яремчанського регіону) / Л. І. Михайлишин // Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу.– 2008.– № 1.– С. 147-151.
 4. Михайлишин, Л. Вектори інтеграції України: в ЄС чи СНД [Електронний ресурс] / Лілія Михайлишин // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила. Галицького. – 2011. – № 3. – С. 172-181.
 5. Михайлишин, Л. І. Впровадження прогресивного оподаткування доходів фізичних осіб як напрям забезпечення суспільного добробуту [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлишин, Ю. І Коровчук // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011. – Вип. 1, ч. 1. – С. 312-323.
 6. Михайлишин, Л. І. До проблем транснаціоналізації економічної діяльності в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлишин, М. М. Дзісяк // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького. – 2011.– № 3.- С. 313-317.
 7. Михайлишин, Л. І. Прямі іноземні інвестиції в розвитку економіки України: стан та проблеми [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлишин // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНЕУ. – Чернівці : ЧТЕІ КНЕТУ, 2009. – Вип. 4 – С. 198-210.
 8. Михайлишин, Л. І. Регіональні аспекти підвищення конкурентоспроможності України / Л. І. Михайлишин, М. М. Максимюк // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. VIІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених. – 2011. – Ч. 2.– С. 279 – 281.
 9. Михайлишин, Л. Інституційне забезпечення вдосконалення організаційно-правового механізму регулювання прямих іноземних інвестицій [Електронний ресурс] / Л. Михайлишин // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного університету. Сер. Економічні науки. – 2011.– Вип. ІІ, ч. 1. – С.199-208.
 10. Михайлишин, Л. Людський капітал та його роль в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Л. Михайлишин // Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації : зб. тез доп. VIІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених – 2011. – Ч.2. – С. 277–279.
 11. Михайлишин, Л. Міжнародні інвестиційні договори як напрям правового регулювання процесу транснаціоналізації економічної діяльності / Л. Михайлишин // Освіта і наука ХХІ століття : зб. матер. звітної викладацької та студентської наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ, 24 березня 2011 р.). – Івано-Франківськ, 2011. – С. 311-313.
 12. Михайлишин, Л. Тенденції інтеграційних процесів в Україні під впливом глобалізації [Електронний ресурс] / Л. Михайлишин // Участь України у глобалізаційних процесах : матеріали Всеукр. семінару молодих учених та студентів. – Саки : Підприємство Фенікс, 2011. – С. 52-55.
 13. Михайлишин, Л. Удосконалення макроекономічного механізму міжнародного інвестування в умовах глобалізації / Л. Михайлишин // Освіта і наука ХХІ століття : зб. матеріалів звітної викладацької та студентської наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 24 берез. 2011 р.]. – Івано-Франківськ, 2011. – С. 51-53.
 14. Михайлишин, Л. Удосконалення національних стратегій регулювання процесів у сфері транснаціоналізації економічної діяльності в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Л. Михайлишин // Економіка та менеджмент: перспективи розвитку : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. – Суми, 2011. – Т. 1. – С. 50-52.
 15. Михайлишин, Л. Узгодження системи цінностей суб’єктів транс націоналізації економічної діяльності [Електронний ресурс] / Л. Михайлишин // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект : зб. наук. праць. Донецького національного університету – Донецьк, 2011. – С. 300-309.
 16. Михайлишин, Л. І. Напрями удосконалення механізму стимулювання і розвитку ЗЕД суб'єктів малого та середнього бізнесу / Л. І. Михайлишин, Б. А. Камінський // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 298-302.
 17. Михайлишин, Л. І. Управління процесами антикризової діяльності на підприємствах /Л. І. Михайлишин, А. А. Шевченко //Інноваційна економіка.– 2012.– № 4.– С. 41-46.
 18. Михайлишин, Л. І. Міжнародний тероризм як особлива форма глобального конфлікту: причини, наслідки та способи боротьби [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлинин, Ю. І. Коровчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2012. – Вип. 2. – С. 312-325.
 19. Михайлишин, Л. І. Основні напрями удосконалення діючого механізму регулювання процесів транснаціоналізації економічної діяльності в умовах глобалізаці / Л. І. Михайлинин // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект : зб. наук. праць. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Т. 2. – С. 216-222.
 20. Михайлинин, Л. І., Проблеми розвитку міжнародних транспортних коридорів / Л. І. Михайлинин, І. В. Кузів //Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материали ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [1 марта 2012 г.]. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2012. – С. 331-332.
 21. Михайлишин, Л. І. Особливості здійснення експортно-імпортних операцій підприємствами в Україні / Л. І. Михайлинин, Т. М. Пасічник // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материали ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых. – Симферополь ИТ «АРИАЛ», 2012. – С. 344-346.
 22. Михайлинин, Л. І. Напрями удосконалення механізму стимулювання і розвитку зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів малого та середнього бізнесу / Л. І. Михайлишин, П. В. Саміла // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материали ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2012. – С. 346-348.
 23. Михайлинин, Л. І. Проблеми та напрями підвищення реалізації експортного потенціалу українських підприємств / Л. І. Михайлинин, Н. В. Шкрібляк // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материали ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2012. – С. 367-368.
 24. Михайлишин, Л. І. Міжнародний тероризм як особлива форма глобального конфлікту / Л. І. Михайлинин, В. О. Зінькова // Посткризовий розвиток світової економіки та України : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молод. вчених. – Тернопіль, 2012. – С. 395-397.
 25. Михайлинин, Л. І. Газотранспортна система України в системі геоекономічного позиціонування вітчизняної економіки / Л. І. Михайлинин, І. В. Кузів // Соціально-економічні проблеми України в глобальному просторі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – С. 270-273.
 26. Кузів, І. В. Газотранспортна система України в контексті геополітичних амбіцій сходу і заходу / І. В. Кузів, Л. І. Михайлинин // Управління в сучасних умовах: новітні підходи та проблеми практики : зб. тез доповідей. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012 – С. 46-49.
 27. Михайлишин, Л. І. Розвиток та боротьба з корупцією в Україні / Л. І. Михайлишин // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 7-13.
 28. Михайлишин, Л. І. Інновації як форма глобальних соціально-економічних відносин / Л. І. Михайлишин // Інноваційна економіка . - 2014. - № 3. - С. 40-48.
 29. Михайлишин, Л. І. Роль і значення ТНК та національних компаній в соціально-економічному розвитку депресивних регіонів / Л. І. Михайлишин // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. – Чернівці : ЧТЕІ КНЕТУ, 2007. – Вип. 3. – С. 119-135.
 30. Михайлишин, Л. І. Організаційно-правові аспекти залучення іноземного капіталу в економіку України / Л. І. Михайлишин, В. І. Охота // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечение иностранных инвестиций: региональный аспект. – Донецкий национальный университет, 2010. – Ч. І. – С. 618-621.
 31. Михайлишин, Л. І. Роль експортно-імпортних операцій при формуванні геоекономічного і геополітичного вектора України [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлишин, О. А. Пробоїв // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Економічні науки. – Чернівці : ЧТЕІ КНЕТУ, 2012. – Вип. ІV (48). – С. 86-97.
 32. Михайлишин, Л. І. Реформування фіскальної політики та ефективність процесів інтеграції України до ЄС / Л. І. Михайлишин // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечение иностранных инвестиций: региональный аспект. – Донецкий национальный университет, 2013. – Ч. 2. – С. 199-203.
 33. Михайлишин, Л. І. Формування концептуальних основ регулювання ринку праці України в умовах трансформації інноваційного розвитку глобальної економіки [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлишин, Ю. О. Гетьманенко // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Економічні науки. – 2014. – № 1. – С. 85-92.
 34. Михайлишин, Л. І. До питання про трудоресурсне забезпечення інноваційного розвитку глобальної економіки [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлишин, Ю. О. Гетьманенко // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 28. – С. 156-163.
 35. Михайлишин, Л. І. Системні перетворення транснаціоналізації в новітніх імперативах інноваційного розвитку [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлишин // Вісник Приазовського державного технічного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – Вип. 30. – С. 256-267.
 36. Михайлишин, Л. І. Інноваційна політика України в контексті Євроінтеграції: стан, проблеми, перспективи розвитку / Л. І. Михайлишин // Scientific Journal Virtus Issue. – 2015. – № 3. – Р. 130-135.
 37. Михайлишин, Л. І. Трансформації інноваційно-орієнтованих моделей розвитку в глобальній економіці [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлишин, В. С. Свірський // Інноваційна економіка. - 2016. - № 1-2. - С. 15-20.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ

 1. Дні науки ІФІМ ТНЕУ [Текст] : зб. тез. доп. звітної наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.] / редкол. В. М. Островерхов, М. Я. Матвіїв, І. В. Пилипів, В. Є. Куриляк, Л. М. Алексеєнко, В. І. Данилишин, Р. Я. Баран, Л. І. Михайлишин. – Івано-Франківськ : ІФІМ ТНЕУ, 2012. – 196 с.
 

Михайлишин Надія Петрівна

myhaylyshyn

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Михайлишин, Надія Петрівна Облік, оперативний контроль витрат та калькулювання собівартості продукції буряківництва [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.12 - бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності / Надія Петрівна Михайлишин.– Тернопіль : ТАНГ, 1994. – 173 с.
 2. Михайлишин, Надія Петрівна Облік, оперативний контроль витрат та калькулювання собівартості продукції буряківництва [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.12 / Надія Петрівна Михайлишин. - Тернопіль : ТІНГ, 1994. - 22 с.

СТАТТІ:

 1. Михайлишин, Н. Роль контролінгу у формуванні цінової політики підприємства / Н. Михайлишин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – № 22. – С. 133-135.
 2. Альошина, Т. Г. Аналіз та співставність показників операційних витрат та фінансових результатів діяльності у фінансовій звітності / Т. Г. Альошина, Н. П. Михайлишин // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 135-137.
 3. Михайлишин, Н. П. Контролінг інноваційної діяльності як засіб реалізації інноваційного потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Н. Михайлишин, Н. Г. Мельник // Інноваційна економіка. – 2010. – № 1. – С. 101-105.
 4. Михайлишин, Н. Оцінка рівня податкового навантаження / Надія Михайлишин, Святослав Питель // Накові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2005. – Вип. 14. - С. 65-68.
 5. Михайлишин, Н. Сутність контролінгу як нової концепції системного управління підприємством / Н. Михайлишин, С. Питель // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - Вип. 13, ч. 2. - С. 18-20.
 6. Мельник, Н. Особливості розвитку бухгалтерського обліку в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Н. Мельник , Н. Михайлишин // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2009. – № 17, т. II. – С. 217-220.
 7. Михайлишин, Н. П. Інноваційні методи навчання у системі підготовки економістів / Н. П. Михайлишин // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 72-77.
 8. Романів, Р. Принципи формування внутрішньогосподарської звітності в системі управлінського обліку [Електронний ресурс] / Ростислав Романів, Надія Михайлишин // Наукові записки. Сер. Економіка. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2002. – № 10. – С. 202-204.
 9. Михайлишин, Н. П. Тос – теорія, що ламає стереотипи [Електронний ресурс] / Н. П. Михайлишин, Н. Г. Мельник // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 4. – С. 81-83.
 10. Михайлишин, Н. П. Управлінський облік витрат і калькулювання собівартості продукції виноробства [Електронний ресурс] / Н. П. Михайлишин, В. В. Данилюк // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 190-193.
 11. Михайлишин, Н. П. Використання SWOT-аналізу в контролінгу маркетингової діяльності підприємства [Текст] / Н. П. Михайлишин, А. А. Михайлишин // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ : зб. тез доп. за матер. наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Секц. № 4 : Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні. – С. 30-33.
 12. Мельник, Н. Г. Практичні аспекти організації контролінгу на підприємстві [Електронний ресурс] / Н. Г. Мельник , Н. П. Михайлишин // Вісник львівської комерційної академії. – 2011. – Вип. 36. – С. 254-257.
 13. Михайлишин, Н. П. Сутність контролінгу персоналу та його роль у підвищенні конкурентоспроможності підприємства / Н. П. Михайлишин // Система контролю: проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 35-39.
 14. Данилюк, І. Роль стратегічного контролю в системі управління підприємством / Ірина Данилюк, Надія Михайлишин // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 3. – С. 105-108.
 15. Крамарчук, С. Еволюція логістики та сучасні тенденції її розвитку /Світлана Крамарчук, Надія Михайлишин //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 95-97.
 16. Михайлишин, Н. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління власним капіталом підприємства [Електронний ресурс] / Надія Михайлишин, Ірина Данилюк // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 127-133.
 17. Мельник, Н. Г. Прогресивні калькуляційні системи / Н. Г. Мельник, Н. П.  Михайлишин // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв : Миколаївський університет ім. В.О. Сухомлинського, 2015. – С. 1008-1012.
 18. Михайлишин, Н. П. Якість продукції як важливий показник обліку в буряківництві / Н. П. Михайлишин // Методологія бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1992. – С. 15-18.
 19. Палюх, М. С. Опыт работы подсобных промышленных предприятий колхоза / М. С. Палюх, И. И. Костецкий, Н. П. Михайлишин // Информационный листок. – Львов, 1992. – № 050-92. – 3 с.
 20. Михайлишин, Н. П. Економічні проблеми виробництва продукції буряківництва / Н. П. Михайлишин // Організація бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах переходу до ринкової економіки. – Тернопіль, 1993. – С. 25-27.
 21. Михайлишин, Н. П. Нормативи виробничих витрат в буряківництві / Н. П. Михайлишин // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1995. – Вип. 3. – С. 39-40.
 22. Мельник, Н. Г. Значення оперативного аналізу в управлінні сільськогосподарським підприємством / Н. Г. Мельник, Н. П. Михайлишин // Економічні проблеми розвитку західноукраїнського агропромислового комплексу в умовах переходу до ринкової економіки : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – С. 119-121.
 23. Підлужна, Н. М. До питання про склад витрат виробництва / Н. М. Підлужна, Н. П. Михайлишин, С. В. Питель // Проблеми і напрямки реформування аграрного сектора економіки України : зб. наук. статей. – Тернопіль : ТІАБ, 1996. – Вип. 1. – С. 52
 24. Підлужна, Н. М. До питання обліку виробничих витрат у фарфоровій промисловості / Н. М. Підлужна, Н. П. Михайлишин, С. В.Питель // Проблеми економічної теорії і практики на сучасному етапі : зб. наук. праць. – Хмельницький : Вид-во ТУП, 1998. – С. 85-87.
 25. Михайлишин, Н. П. Підходи до відображення витрат в системі фінансового і управлінського обліку / Н. П. Михайлишин // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 7. – С. 55-58.
 26. Михайлишин, Н. П. Особливості ведення управлінського обліку в умовах автоматизації / Н. П. Михайлишин // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Карт-бланш, 2001. – Вип. 8. – С. 141-143.
 27. Підлужна, Н. М. Методика формування практичних навиків з курсу «Теорія бухгалтерського обліку» / Н. М Підлужна, Н. П. Михайлишин, Г. В. Тесля // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – Вип. 9. – С. 66-69.
 28. Михайлишин, Н. П. Сутність та основні показники маркетингового контролінгу / Н. П. Михайлишин, С. В. Питель // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – Вип. 10. – С. 82-88.
 29. Михайлишин, Н. П. Інформація як фактор ефективної діяльності підприємства в умовах ринку / Н. П. Михайлишин // Проблеми економіки України : зб. наук. Праць // Проблеми економіки України: зб. наук. пр. Вип. 11 / відпов. за випуск проф. М.С. Пушкар. – Тернопіль, 2006. – С. 62-65.
 30. Михайлишин, Н. П. Контролінг в системі менеджменту / Н. П. Михайлишин // Поступ в науку : зб. наук. праць. – Бучач, 2006. – Вип. 2. – С. 101-105.
 31. Михайлишин, Н. П. Врахування умов, у яких приймається управлінське рішення в системі контролінгу / Н. П. Михайлишин // Проблеми економіки України : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2008. – Вип. 12. – С. 112-116.
 32. Михайлишин, Н. П. Формування системи контролінгу в інформаційному середовищі підприємства / Н. П. Михайлишин, Н. Г. Мельник // Поступ в науку : зб. наук. праць БІМА. – Бучач, – 2010. – № 6. – С. 209-211.
 33. Михайлишин, Н. П. Облік витрат і калькулювання собівартості поліграфічної продукції / Н. П. Михайлишин // Облік, економіка, менеджмент: наукові нотатки : міжнар. зб. наук. праць. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. – С. 43-51
 34. Михайлишин, Н. П. Становлення національної системи управлінського обліку / Н. П. Михайлишин // Економіка: проблеми теорії та практики : міжвуз. зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. – Вип. 38. – С. 54-57.
 35. Мельник, Н. Г. Комплексний аналіз соціально-економічного розвитку регіону / Н. Г. Мельник, Н. П. Михайлишин // Наукові записки. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12. – С. 83-85.
 36. Мельник, Н. Г. Гармонізація та інтеграція міжнародних стандартів аудиту / Н. Г. Мельник, Н. П. Михайлишин // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – С. 142-144.
 37. Михайлишин, Н. П. Сутність бенчмаркінгу та його роль у формуванні конкурентної стратегії підприємства / Н. П. Михайлишин, М. М. Дупай, Н. Г. Мельник // Вісник національного університету водного господарства та природокористування : зб. наук. праць. – Рівне : Редакційно-видавничий центр, 2006. – Вип. 4 (36). – С. 285-290.
 38. Данилюк, І. В. Облік розрахунків з оплати праці: шляхи вдосконалення / І. В. Данилюк, Н. П. Михайлишин // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 4 (25). – С. 144-149.
 39. Михайлишин, Н. П. Сутність зобов’язань та їх класифікація: економічний та правовий аспекти / Н. П. Михайлишин // Економіка: реалії часу : наук. журн. Одеського нац. політехн. ун-ту. – 2012. – № 2 (3). – С. 130-135.
 40. Романів, С. Р. Теоретичні засади функціонування комп’ютерного аудиту в Україні [Електронний ресурс] / С. Р. Романів, Н. П. Михайлишин // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 10. – С. 971-976.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Л. В. Нападовська, Я. Д. Крупка [та ін.] ; за ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 268 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Облік в галузях промисловості [Текст] : навч. посіб. / М. С. Кузів, Н. П. Михайлишин, Н. В. Гудзь, О. М. Берестецька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 222 с.
 2. Дупай, М. М. Облік товарних операцій комерційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. М. Дупай, Н. П. Михайлишин. – Тернопіль : Астон, 2005. – 272 с.
 

Михальчук Ірина Романівна

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Михальчук, Ірина Романівна Стратегія товарної інновації у забезпеченні конкурентоспроможності промислового підприємства [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва / Ірина Романівна Михальчук. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 195 с.
 2. Михальчук, Ірина Романівна Стратегія товарної інновації у забезпеченні конкурентоспроможності промислового підприємства [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва / Ірина Романівна Михальчук. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Березюк, Р. Ефективність провайдингу зарубіжного інвестування в економіку України / Р. Березюк, І. Михальчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – Вип. 5-1. – С. 146-150.
 2. Березюк, Р. Товароінноваційна детермінанта економічного зростання / Р. Березюк, І. Михальчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 53-63.
 3. Михальчук, І. Загальнодержавні аспекти політики стимулювання інноваційної діяльності в контексті забезпечення конкурентоспроможності національного товаровиробника на внутрішньому і зовнішньому ринках / Ірина Михальчук // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – № 1. – С. 17-21.
 4. Михальчук, І. Інноваційна парадигма економічного розвитку: досвід постсоціалістичних країн та уроки для України / І. Михальчук // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-1. – С. 184-193.
 5. Михальчук, І. Інноваційні комунікації в контексті становлення "нової економіки" / І. Михальчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 8-2. – С.136-142.
 6. Михальчук, І. Світовий розвиток ринку інжинірингових послуг: місце України / Ірина Михальчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-1. – С. 154-160.
 7. Михальчук, І. Технологічна детермінанта конкурентоспроможності України: стратегія подолання кризових явищ / Ірина Михальчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 285-290.
 8. Березюк, Р. Ефективність реалізації товарно-інноваційних проектів у контексті становлення нової економіки / Роман Березюк, Ірина Михальчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 5/1. – С. 64-71.
 9. Березюк, Р. Стратегія інноваційного розвитку України: суперечності внутрішньо економічних інтересів / Р. Березюк, І. Михальчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – С. 48-54.
 

Михальчук Надія Михайлівна

mihalchukКафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Михальчук, Надія Михайлівна Податковий борг як загроза фінансовій безпеці держави [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.01 / Михальчук Надія Михайлівна ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ, 2015. - 23 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Валігура, В. А. Фіскальні технології управління податковим боргом у контексті його оптимізації [Електронний ресурс] / В. А. Валігура, Н. М. Михайльчук // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 16. – С. 12-21.
 2. Лекарь, С. І. Фіктивне банкрутство як загроза безпеці податково-боргових відносин / С. І. Лекарь, Н. М. Михальчук // Фінанси України. - 2013. - № 12. - С. 33-41.
 3. Михальчук, Н. М. Поняття податкового боргу в системі забезпечення фінансової безпеки держави / Н. М. Михальчук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Видавництво Тернопільського національного економічного університету, 2012. – Вип. 18. – С. 93-98.
 4. Martynjuk, V. Das Steuerschuldrisiko und die finanzielle Absicherung der Ukraine: Identifizierung und Monitoring / V. Martynjuk, N. Mschaltschuk, V. Savka // Ukraine unter Entscheidungszwang : Veränderungen in Wirtschaftszeigen. – Berlin : Forschungsinst. der IWVWW, 2014. – № 39. – S. 114-124.
 5. Михальчук, Н. М. Колекторська діяльність як інструмент подолання податково-боргових ризиків фінансової безпеки держави / Н. Михальчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економіка. – 2014. – №6 (ч.1). – С. 34-37.
 6. Михальчук, Н. М. Мобілізація податкового боргу: перспективи зміцнення бюджетної безпеки держави / Н. М. Михальчук, К. А. Нечипорук // Часопис економічних реформ : наук.-виробн. журнал. – Луганськ : Видавництво Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 50-56.
 7. Михальчук, Н. М. Податковий борг як форма економічної злочинності та загроза економічній безпеці держави / С. І. Лекарь, В. П. Мартинюк, Н. М. Михальчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. Економіка. – 2013. – № 2. – С. 66-77.
 8. Михальчук, Н. Моделювання податково-боргової складової фінансової безпеки на основі штучних нейронних мереж / Н. Михальчук, Н. Савка // Вісник НУ «Львівська Політехніка». Проблеми економіки і управління. – 2015. – С. 225-233.
 9. Михальчук, Н.М. Програма нейтралізації податково-боргових ризиків фінансової безпеки держави / Н. М. Михальчук // Науковий вісник Львівського університету внутрішніх справ. – 2016.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Мартинюк, В. П. Податкове право [Текст] : навч. посіб. / В. П. Мартинюк, Н. М. Михальчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 274 с.
 

Мізюк Богдан Михайлович

mzyukКафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації:

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мізюк, Богдан Михайлович Теоретико-методологічні основи та інструментальні засоби системного управління підприємствами [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Богдан Михайлович Мізюк. – Львів : ЛНАУ, 2003. – 36 с.

СТАТТІ:

 1. Мізюк, Б. М. Особливості стратегічного управління підприємства / Б. М. Мізюк // Фінанси України. – 2002. – № 12. – С. 31-36.
 2. Мізюк, Б. Функціонально-структурне моделювання бізнес-процесів організації / Б. Мізюк // Регіональна економіка. – 2002. – № 3. – С. 251-260.
 3. Мізюк, Б. М. Оцінювання ринкової частки торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності / Б. М. Мізюк, І. І. Тучковська // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 7. – С. 125-130.
 4. Мізюк, Б. М. Системна парадигма: становлення. зміст та інтерпретація / Б. М. Мізюк // Фінанси України. – 2004. – № 8. – С.25-35.
 5. Мізюк, Б. М. Фінансовий механізм управління ризиками підприємств / Б. М. Мізюк // Фінанси України. – 2003. – № 11. – С.66-73.
 6. Мізюк, Б. М. Дослідження трудового потенціалу крізь призму теорій суспільного розвитку /Б. М. Мізюк, С. С. Гринкевич //Формування ринкових відносин в Україні.– 2012.– № 2.– С. 176-181.
 7. Мізюк, Б. М. Інформаційна природа управління / Б. М. Мізюк // Економіка та держава. – 2012. – № 2. – С. 8-13.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Мізюк, Б. М. Основи стратегічного управління [Текст] : підручник / Б. М. Мізюк. – Львів : Магнолія - 2006, 2009. – 544 с. – (Вища освіта в Україні).
 2. Мізюк, Б. М. Стратегічне управління [Текст] : підручник / Б. М. Мізюк. – 2-ге вид., перер. і доп. – Львів : Магнія плюс, 2006. – 392 с.
 

Мовчан Лариса Григорівна

movchan-Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мовчан, Лариса Григорівна Розвиток змісту шкільної іншомовної освіти в Королівстві Швеція : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Лариса Григорівна Мовчан, Національна академія педагогічних наук України. Інститут педагогіки.– К. : Б.в., 2012.– 198 с.
 2. Мовчан, Лариса Григорівна Розвиток змісту шкільної іншомовної освіти в Королівстві Швеція : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Лариса Григорівна Мовчан, Відкритий Міжнар. ун-т розвитку людини "Україна".– К. : Б.в., 2012.– 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Мовчан, Л. Г. Гуманістичні аспекти мовної політики Швеції / Л. Г. Мовчан // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2008. – № 4. – С. 33-36.
 2. Мовчан, Л. Г. Сучасні реформи у педагогічній освіті вчителів іноземних мов Швеції [Електронний ресурс] / Л. Г. Мовчан // Наукові записки. Сер. Психолого-педагогічні науки.(Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя). – 2011. – № 2. – С. 164-166.
 3. Мовчан, Л. Г. Професійна модель учителя іноземних мов для гімназій ШвеціїÂ [Електронний ресурс] / Л. Г. Мовчан // Вісник Черкаського університету. Сер. Педагогічні науки. – 2009. – № 147. – С. 117-120.
 4. Мовчан, Л. Г. Особливості реалізації культурологічного підходу до навчання англійської мови у підручниках для шведських гімназій [Електронний ресурс] / Л. Г. Мовчан // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. – К. : Педагогічна думка, 2008. – Вип. 8. – С. 394-402.
 5. Мовчан, Л. Г. Використання досвіду Швеції у вітчизняній практиці навчання іноземних мов [Електронний ресурс] / Л. Г. Мовчан // Гуманізація навчально-виховного процесу. – 2011. – Спец. вип. 7, ч. 2. – С. 214-220.
 6. Мовчан, Лариса Вінницький інститут економіки ТНЕУ: 15 років якісної освіти / Лариса Мовчан //Університетська думка.– 2010.– 30 січня (№1).– С. 3.
 7. Зарішняк, І. М. Формування навичок іншомовного письма в науковій роботі студентів [Електронний ресурс] // І. М. Зарішняк, Л. Г. Мовчан // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Сер. Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 131. – С. 88-92.
 8. Зарішняк, І. Самовдосконалення особистості як проблема [Електронний ресурс] / І. Зарішняк, Л. Мовчан // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Психологія. - 2015. - Вип. 37. - С. 76-86.
 9. Мовчан, Л. Г. Тенденції розвитку навчальних програм з англійської мови для середньої школи Швеції / Л. Г. Мовчан // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Педагогіка і психологія. – Вінниця, 2007. – Вип. 20. – С. 26-29.
 10. Мовчан, Л. Г. Шкільний підручник з англійської мови як засіб втілення мовної політики Швеції / Л. Г. Мовчан // Наукові записки : зб. наук. статей. Сер. Педагогічні та історичні науки. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. 50 (70). – С. 129-136. 
 11. Мовчан, Л. Г. Особливості підготовки вчителів іноземних мов для обов'язкової школи Королівства Швеція / Л. Г. Мовчан // Наукові записки. Сер. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – № 5. – С. 99-100.
 12. Мовчан, Л. Г. Реформування змісту сучасної шкільної іншомовної освіти Королівства Швеція // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – № 3. – С. 139-142.
 13. Мовчан, Л. Г. Основні аспекти європейської мовної політики // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла  Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Педагогіка і психологія.  – Вінниця : «Планер», 2008. – Вип. 25. – С. 315-318.
 14. Мовчан, Л. Г. Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах Швеції // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Сер. Педагогіка, психологія, філософія : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 25. – С. 113-116.
 15. Мовчан, Л. Г. Стратегія Ради Європи у галузі навчання іноземних мов [Електронний ресурс] // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія : зб. наук. праць. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2012. – Вип. 37. – С. 175-178.
 16. Мовчан, Л. Г. Педагогічна підготовка вчителів іноземних мов країн Європейського Союзу в умовах мультилінгвізму [Електронний ресурс] // Порівняльна професійна педагогіка. – К. - Хмельницький : ХНУ, 2013. – № 1 (5). – С. 263-267.
 17. Мовчан, Л. Г. Комунікативно-орієнтоване навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах Швеції [Електронний ресурс] // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2013. – Вип. 2 (58). – С. 45-50.
 18. Мовчан, Л. Г. Реалізація контекстно-мовного інтегрованого підходу до навчання математики іноземних студентів [Електронний ресурс] // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : зб. наук. праць. – К. : Гнозис, 2013. – Дод. 1 до вип. 31, т. ІХ (51) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 375-382.
 19. Мовчан, Л. Г. Досвід Швеції у використанні інформаційних технологій у навчанні іноземних мов [Електронний ресурс] // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми :  зб. наук. праць – Київ - Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2014. – Вип. 39. – С. 51-56.
 20. Movchan, L. G. Development of plurilingual competencies through vocationally oriented language learning in Sweden [Електронний ресурс] / L. G. Movchan // Порівняльна професійна педагогіка : наук. журнал. – К. - Хмельницький : ХНУ, 2014. – № 3, т. 4. – С. 44-50.
 21. Мовчан, Л. Г. Використання досвіду білінгвальної освіти Швеції в економічних університетах України [Електронний ресурс] // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – К. : Гнозис, 2014. – Дод. 1 до вип. 5, т. І (52). – С. 258-266.
 22. Movchan, L. G. The Swedish experience of developing students’ oral proficiency in voca-tionally oriented English / L. G. Movchan // Науковий вісник інституту професійно-технічної освіти НАПНУ : зб. наук. праць. Сер. Професійна педагогіка. – К. : Інст-т проф.-тех. освіти НАПН України, 2015. – Вип. 10. – С. 120-126.
 

Мокій Анатолій Іванович

мокій анатолій іванович

Кафедра міжнародної економіки Івано-Франківського інституту менеджменту ТНЕУ

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Гончарук Я. А. Взаємозв’язок тіньової економіки та корупції в Україні [Електронний ресурс] / Я. А. Гончарук, А. І. Мокій, М. І. Флейчук // Вісник Донецького університету. Сер. Економіка і право. – 2008. – Вип.1. – С. 7-18.
 2. Мокій, А. І. Духовні та психологічні чинники глобалізації: постановка проблеми [Електронний ресурс] / А. І. Мокій, У.В. Щурко, О.В. Артеменко // Економічні науки. Сер. Економічна теорія та економічна історія . – Луцьк, 2008. – Вип. 5., ч. 2.
 3. Мокій, А. І. Підвищення конкурентоспроможності України в умовах світової фінансово-економічної кризи [Електронний ресурс] / А. І. Мокій, В.О. Юзба // Економічні науки. Сер. Економічна теорія та економічна історія. – Луцьк, 2009. – Вип. 6, ч.2. – С. 1-11.
 4. Мокій, А. І. Пріоритети поглиблення трансрегіонального співробітництва причорноморської зони в межах стратегічного партнерства з країнами ОЧЕС та ГУАМ [Електронний ресурс] / А. І. Мокій, Р. Р. Енверов // Економічні науки. Сер. Економічна теорія та економічна історія. – Луцьк, 2010. – Вип. 7, ч.2.
 5. Мокій, А. І. Тенденції та перспективи розвитку торговельного співробітництва України та Франції в умовах поглиблення європейської інтеграції [Електронний ресурс] / А. І. Мокій, І. О. Вериженко// Економічні науки. Сер. Економічна теорія та економічна історія. – Луцьк, 2010. – Вип. 7, ч.2.
 6. Мокій, А. І. Теоретичні підстави інституціональної трансформації соціально-економічної системи [Електронний ресурс] / А. І. Мокій, А. М. Гуменюк // Економічні науки. Сер. Економічна теорія та економічна історія. – Луцьк, 2010. – Вип. 7, ч.2.
 7. Мокій, А. Ініціативна активність малого та середнього підприємництва: теоретико-методологічні та прикладні аспекти [Текст] / А. Мокій, ін. і // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2011. – №124/125. – С. 60-62.
 8. Мокій, А. І. Механізм підвищення інноваційної активності підприємств малого та середнього бізнесу регіону [Текст] /А. І. Мокій, С. М. Цвілий, Р. Р. Енверов //Наукові праці НДФІ.– 2012. – Вип. 4.– С. 16-27.
 9. Мокій, А. Інноваційна активність малого та середнього підприємництва: теоретико - методологічні та прикладні аспекти [Електронний ресурс] / А. Мокій, Ю Полякова, Ю Слюсорчук // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка.2011.– Вип. 124. – С. 13-16.
 10. Мокій, А. Концептуальні засади моделювання соціально - економічного розвитку України: інституціональні загрози та глобальні виклики [Електронний ресурс] / А. Мокій, М. Флейчук, А. Гуменюк // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011.Вип. 125. – С. 60-62.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Міжнародний інноваційний менеджмент [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. І. Мокій, Ю. В. Полякова, О. П. Осідач, І. Г. Бабець. – Львів : Видавництво ЛКА, 2004. – 308 с.
 2. Мокій, А. І. Міжнародні організації [Текст] : навч. посіб. / А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець. – К. : ЦУЛ, 2011. – 280 с.
 3. Регіони України у післякризовий період : ризики та перспективи розвитку [Текст] : аналіт. доп. / С. О. Біла, О. В. Шевченко, В. І. Жук [та ін.] ; за ред. С. О. Білої. – К. : НІСД, 2011. – 104 с.
 

Мокрицька Анна Богданівна

Mokrytska

Кафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Мокрицька, Анна Богданівна Управління фінансами охорони здоров'я [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Анна Богданівна Мокрицька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 234 с.
 2. Мокрицька, Анна Богданівна Управління фінансами охорони здоров'я [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Анна Богданівна Мокрицька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Мокрицька А. Проблеми вдосконалення фінансового забезпечення охорони здоровя. / А. Мокрицька // Наукові записки. – 2002. – № 12. – С. 122-126.
 2. Мокрицька А. Сучасні реалії, практика та проблеми бюджетного планування видатків на охорону здоров'я / Анна Мокрицька // Світ фінансів. – 2009. – № 4. – С. 114-121.
 3. Мокрицька А. Б. Моделі організації та основні характеристики охорони здоровя в умовах ринкової економіки [Електронний ресурс] / А. Б. Мокрицька // Вісник Національного університету водного господарства та природокористуванняСер. Економіка. – 2009. – Вип. 2 (46). –С. 228-234.
 4. Мокрицька А. Б. Управління фінансами та фінансова політика: сутнісно-теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / А. Б. Мокрицька // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 13. – С. 350–358.
 5. Мокрицька А. Б. Фінансовий контроль у сфері хорони здоровя : аналіз функцій та пріоритети розвитку [Електронний ресурс] / А. Б. Мокрицька // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: збірник наукових праць. Сер Економічні науки. – 2010. – Вип. 2 (19). – С.376–383.
 6. Безгубенко, Л. Управлінські технології фінансового менеджменту установ охорони здоров'я / Л. Безгубенко, А. Мокрицька // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 3. – С. 101-111.
 7. Мокрицька, А. Б. Концептуалізація фінансів охорони здоров’я / А. Б. Мокрицька // Науковий вісник : Фінанси, банки, інвестиції. – 2011. - № 4. – С. 51-54.
 8. Мокрицька, А. Сутність та класифікація медичних послуг як основа їх фінансування / А. Мокрицька // Світ фінансів. - 2013. - Вип. 4. - С. 115-120.
 9. Мокрицька А. Б. Фінанси охорони здоров’я: теоретичні підходи та проблеми організації [Електронний ресурс] / А. Б. Мокрицька // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2012. – Вип. 20. – С. 144–147.
 10. Мокрицька А. Б. Фінансове забезпечення охорони здоров’я України: теоретична концептуалізація та проблеми організації [Електронний ресурс] / А. Б. Мокрицька // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. Сер. Наука й економіка. – 2014. – №4 (36). – С. 136-147.
 11. Мокрицька А. Б. Оперативне управління фінансами охорони здоров’я: аналіз практики та проблем [Електронний ресурс] / А. Б. Мокрицька // Науковий вісник Волинського Національного університету ім. Лесі Українки: збірник наукових праць. Сер. Економічні науки. – 2010.– №19. – С. 83-88.
 12. Мокрицька А. Б. Медичні послуги в системі суспільних благ [Електронний ресурс] / А. Б. Мокрицька // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні: збірник наукових праць – Острог: видавництво «Острозька академія», 2003. – С.185-192.
 13. Мокрицька А. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту установ охорони здоров’я [Електронний ресурс] / Анна Мокрицька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – №6. – С.119-125.
 14. Савка А. До питання про управління фінансами охорони здоров’я [Електронний ресурс] / Анна Савка // Вісник Тернопільської академії народного господарства.  –Тернопіль: Економічна думка, – 2000. – №9. – С. 267-269.
 15. Мокрицька, А. До питання про управління фінансами охорони здоров’я / А. Мокрицька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. –Тернопіль : Економічна думка, – 2000. – № 9. – С. 267-269.
 16. Мокрицька, А. Управління фінансами охорони здоров’я як одна з основних проблем державної політики / А. Мокрицька // Економіка, фінанси, державне управління : зб. доп. – Львів : ДУ «Львівська політехніка», 1998. – С. 34-35.
 17. Мокрицька, А. Особливості фінансів охорони здоров’я в період ринкових трансформацій / А. Мокрицька // Формування економічних відносин  в умовах становлення ринку : зб. наук. праць Терноп. акад. нар. госп-ва / за ред. д. е. н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – С. 103-111.
 18. Мокрицька, А. Особливості фінансів охорони здоров’я в період ринкових трансформацій / А. Мокрицька // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2002. – С. 122–126.
 19. Мокрицька, А. Управління фінансами охорони здоров’я / А. Мокрицька // Економіка підприємства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2003. – С. 98-100.
 20. Мокрицька, А. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту установ охорони здоров’я / А. Мокрицька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 6 – С.119-125.
 21. Мокрицька, А. Медичні послуги в системі суспільних благ / А. Мокрицька // Проблеми трансформації соціально-економічної системи в Україні : зб. наук. праць. – Острог : Острозька академія, 2003. – С. 185-192.
 22. Мокрицька, А. Державне управління охороною здоров’я / А. Мокрицька // Управління у 21 столітті: погляд молодих вчених : зб. тез доп. Всеукр. наук. конф. молод. науковців. – Хмельницький : В-во ХІУП, 2004. – С. 81-82.
 23. Мокрицька, А. Механізм управління фінансовими ресурсами установ охорони здоров’я в умовах демократичних перетворень / А. Мокрицька // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / відп. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль, 2007. – С.234-236.
 24. Мокрицька, А. Актуальні проблеми реформування системи охорони здоров’я в Україні / А. Мокрицька // Економічні, правові, інформаційні, та гуманітарні проблеми розвитку України в пост стабілізаційний період : матеріали наук. конф. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – С. 40-44.
 25. Мокрицька, А. Проблеми і перспективи середньострокового планування у складанні бюджету охорони здоров’я / А. Мокрицька // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / відп. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – С. 78-80.
 26. Мокрицька, А. Проблеми ефективності бюджетного фінансування установ охорони здоров’я / А. Мокрицька // Dny vedy – 2009 : materialy V mezinarodni vedecko - prakticka conference. – 2009. – Dil 2 : Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – 104 stran. – С. 40-42.
 27. Мокрицька, А. Структурні диспропорції та проблеми фінансування вітчизняної охорони здоров’я / А. Мокрицька // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах світової економічної кризи : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 15 квіт. 2009 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – С. 97-103.
 28. Мокрицька, А. Моделі організації та основні характеристики охорони здоров’я в умовах ринкової економіки / А. Мокрицька // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. – Вип. 2 (46). – Рівне, 2009. – С. 228-234.
 29. Мокрицька, А. Основні проблеми та характеристики охорони здоров’я в умовах ринкової економіки / А. Мокрицька // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матеріали ХIV Міжнар. наук.-практ. конф. [26-27 трав. 2009 р.]. / відп. ред. Л. Г. Ліпич. – Луцьк : Вежа, 2009. – С. 112-113.
 30. Мокрицька, А. Методи оплати стаціонарної медичної допомоги / А. Мокрицька // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [21-23 трав. 2009 р.]. – Харків : ІНЖЕК, 2009. – С. 118-121.
 31. Мокрицька, А. Сучасні реалії та проблеми бюджетного планування видатків на охорону здоров’я / А. Мокрицька // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах економічної нестабільності : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 14 квіт. 2010 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – С. 122–126.
 32. Мокрицька, А. Проблеми організації фінансового контролю у сфері охорони здоров’я / А. Мокрицька // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 14 квіт. 2011 р.]. – Тернопіль : Вектор, 2011. – С. 133–137.
 33. Мокрицька, А. Концепції організації охорони здоров’я в розвинутих країнах світу / А. Мокрицька // Охорона здоров’я: державна політика та розвиток ринку медични та фармацевтичних послуг : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [28 груд. 2011 р.]. – Сімферополь : Кримський інститут бізнесу УЕУ, 2011. – С. 32–34.
 34. Мокрицька, А. Концептуальні основи організації фінансів охорони здоров’я / А. Мокрицька // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформи : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль : Вектор, 2012. – С. 86–88.
 35. Мокрицька, А. Проблеми організації фінансів охорони здоров’я / А. Мокрицька // Перспективи розвитку фінансової системи України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [19-20 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 161–163.
 36. Мокрицька, А. Напрями удосконалення управління фінансами охорони здоров’я / А. Мокрицька // Методологічні проблеми фінансової теорії та практики в умовах проведення системних реформ : матеріали наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 10 квіт. 2013 р.]. – Тернопіль: Вектор, 2013. – С. 80-84.
 37. Мокрицька, А. Інституціональний механізм управління фінансами охорони здоров’я: аналіз повноважень та перспективи реформування / А. Мокрицька // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2014. – Вип. 37, ч. І. – С. 100-105.
 38. Мокрицька, А. Вітчизняні реалії та світові тенденції реформування управління фінансовими ресурсами  охорони здоров’я / А. Мокрицька // Світ фінансів – 2015. – Вип. 1. – С. 107-118.
 39. Мокрицька, А. Проблеми управління системою охорони здоров’я / А. Мокрицька // Формування моделі розподілу влади «центр-місцевість»: теорія і практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 9-10 жовт. 2014 Р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 171-175.
 40. Мокрицька, А. Проблеми трактування сутності медичних послуг / А. Мокрицька // Фінансове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання : зб. матеріалів IIІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Кременчук, 2015.
 41. Мокрицька, А. Європейські тенденції реформування охорони здоров’я / А. Мокрицька // Управління фінансами держави, регіону, підприємства та домогосподарства: погляди науковців і практиків : зб. тез доп. Першої Інт.- конф. проф.-викл. складу каф. фін. ТНЕУ [ Тернопіль, 14 квіт. 2015 р.]. – Тернопіль : Вектор. – С. 81-83.
 42. Мокрицька, А. Вітчизняні реалії та світові тенденції реформування управління фінансовими ресурсами охорони здоров'я / А. Мокрицька // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 1. - С. 107-118.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 3. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Мокрицька, А. Навчально-методичні матеріали для виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни “Фінанси” / А. Мокрицька, М. Б. Гупаловська. Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 71 с.
 2. Методичні вказівки до проведення тренінгу з соціального страхування [Електронний ресурс] : уклад. А. Б. Мокрицька. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 44 с.
 

Монастирський Григорій Леонардович

1398678885 monastirskiy-g.lКафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Монастирський, Григорій Леонардович Модернізація технологій управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня в умовах трансформаційних змін в Україні [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Григорій Леонардович Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 467 с.
 2. Монастирський, Григорій Леонардович Модернізація технологій управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня в умовах трансформаційних змін в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Григорій Леонардович Монастирський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2011. - 40 с.
 3. Монастирський, Григорій Леонардович Організація управління та регулювання економічним та соціальним розвитком сільських поселень [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.02.03 - організація управління, планування і регулювання економікою / Григорій Леонардович Монастирський. – Львів : ЛНУ, 2003. – 262 с.

СТАТТІ:

 1. Мельник, А. Інституційні бар'єри впровадження спеціального економічного інструментарію муніципального менеджменту в діяльності органів місцевого самоврядування / А. Мельник, Г. Монастирський // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2004.– Вип. 4.– С. 9-21.
 2. Мельник, А. Актуальні проблеми впровадження регіональної політики як відносно незалежної сфери економічної політики України / А. Мельник, Дудкіна, Т. Желюк, Г. Монастирський / /Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2003.– Вип. 1.– С. 9-23.
 3. Мельник, А. Модернізація суспільного сектора економіки в умовах глобальних змін : [аналітична записка за матер. Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 22-23 жовт. 2009 р.] / Алла Мельник, Григорій Монастирський, Алла Васіна, Тетяна Желюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 4.– С. 121-129.
 4. Мельник, А. Модернізація технологій управління в системі державної служби та служби в органах місцевого самоврядування : [аналітична записка за матер. Всеукр. наук.-практ. семінару] / Алла Мельник, Алла Васіна, Тетяна Желюк, Григорій Монастирський // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 3.– С. 139-148.
 5. Мельник, Ф. Концептуально-правові засади побудови технологій управління муніципальними утвореннями / Ф. Мельник, Г. Монастирський // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2005.– Вип. 3.– С. 7-25.
 6. Монастирський, Г. Гіпотеза дослідження територіальної спільноти базового рівня як економічної системи / Г. Монастирський // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 1. – С. 141-147.
 7. Монастирський, Г. Економічний механізм управління розвитком соціальної інфраструктури на селі /Г. Монастирський // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007.– № 8.– С. 37-45.
 8. Монастирський, Г. Методика оцінки інвестиційної привабливості територіальних спільнот базового рівня як технологія муніципального маркетингу / Г. Монастирський // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль: Економічна думка, 2006.– Вип. 15.– С. 200-202.
 9. Монастирський, Г. Методологія дослідження модернізації технології управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня / Григорій Монастирський // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2008.– № 10.– С. 30-35.
 10. Монастирський, Г. Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня / Григорій Монастирський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України.– 2010.– № 4.– С. 166-174.
 11. Монастирський, Г. Муніципалізація як нова парадигма місцевого розвитку / Г. Монастирський // Організаційні та економічні проблеми розвитку муніципальних утворень: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф.– Тернопіль: Економічна думка, 2006.– С. 18-23.
 12. Монастирський, Г. Порівняльний аналіз муніципального управління в Україні та країнах Європи / Г. Монастирський // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – Вип. 10. – С. 196-202.
 13. Монастирський, Г. Проблеми розвитку підприємництва на селі в умовах ринкової трансформації економіки / Григорій Монастирський // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003.– № 1.– С. 11-16.
 14. Монастирський, Г. Програмно-цільовий підхід в процесі забезпечення економічного й соціального розвитку сільських / Г. Монастирський // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2003.– Вип. 8.– С. 224-231.
 15. Монастирський, Г. Системний аналіз стану та тенденцій економічного й соціального розвитку сільських поселень в Україні: регіонально-управлінський аспект / Г. Монастирський // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002.– Вип. 6.– С. 45-51.
 16. Монастирський, Г. Сільський ринок праці: проблеми функціонування та шляхи розвитку / Г. Монастирський // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2004.– Вип. 9.– С. 133-136.
 17. Монастирський, Г. Теоретико-методологічні засади модернізації технологій управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня / Григорій Монастирський // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2008.– Вип. 4.– С. 36-48.
 18. Монастирський, Г. Управлінсько-трансформаційні аспекти становлення та зміцнення матеріальної частини комунальної власності сільських територіальних громад / Г. Монастирський // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2. – С. 123-134.
 19. Монастирський, Г. Функції й повноваження органів місцевого самоврядування в сфері економічного й соціального розвитку сільських поселень і проблеми їх реалізації / Г. Монастирський // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002.– Вип. 7.– С. 227-232.
 20. Монастирський, Г. До питання дослідження територіальної спільноти базового рівня як економічної системи [Електронний ресурс] / Г. Монастирський // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2008. – Вип. 13. – С. 78-85.
 21. Монастирський, Г. Л. Економічні та управлінські аспекти інтеграції територіальних громад як технології забезпечення їх розвитку / Г. Л. Монастирський // Актуальні проблеми економіки.– 2007.– № 8.– С. 166-174.
 22. Монастирський, Г. Л. Модернізаційна парадигма розвитку муніципальної економіки / Г. Л. Монастирський // Вісник Донецького національного університету. Сер. В. : Економіка і право.– 2009.– № 2.– С. 44-52.
 23. Монастирський, Г. Л. Модернізація технологій управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня / Г. Л. Монастирський // Актуальні проблеми економіки.– 2008.– № 12.– С. 119-125.
 24. Монастирський, Г. Л. Муніципальний сектор економіки: методологія дослідження / Г. Л. Монастирський // Формування ринкових відносин в Україні.– 2009.– № 5.– С. 9-12.
 25. Монастирський, Г. Л. Муніципальний сектор економіки: ресурсний потенціал та функціональне навантаження / Г. Л. Монастирський // Інноваційна економіка.– 2009.– № 2.– С. 220-230.
 26. Монастирський, Г. Л. Програмування розвитку муніципальних утворень як складова реалізації регіональної стратегії: теоретико-методологічний аспект / Г. Л. Монастирський // Формування ринкових відносин в Україні.– 2007.– № 12.– С. 92-96.
 27. Монастирський, Г. Л. Розвиток та підтримка підприємництва в системі муніципального управління / Г. Л. Монастирський // Формування ринкових відносин в Україні.– 2007.– № 2.– С. 121-126.
 28. Монастирський, Г. Л. Теорії місцевого економічного розвитку: генезис та необхідність модернізації / Г. Л. Монастирський // Формування ринкових відносин в Україні.– 2009.– № 2.– С. 32-35.
 29. Монастирський, Г. Л. Аналіз становлення та розвитку підприємництва в сільських поселеннях / Г. Л. Монастирський // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 2. - С. 10-13.
 30. Монастирський, Г. Л. Економічна безпека муніципальної економіки: методологія оцінки та забезпечення [Електронний ресурс] / Г. Л. Монастирський // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 1. – С. 94-103.
 31. Монастирський, Г. Л. Модернізація територіальної основи економічного розвитку як пріоритет державної регіональної політики [Електронний ресурс] / Г. Л. Монастирський // Інноваційна економіка. – 2010. – № 3. – С. 276-279.
 32. Монастирський, Г. Л. Проблема інерційності адміністративно-правового підходу та інституційні бар’єри модернізації управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня [Електронний ресурс] / Г. Л. Монастирський // Економічні науки. Сер. Регіональна економіка. – 2008. – Вип. 5, ч. ІІ.
 33. Монастирський, Г. Л. Фінансове забезпечення модернізації управління розвитком територіальних спільнот базового рівня [Електронний ресурс] / Г. Л. Монастирський // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2. – С. 222-227.
 34. Монастирський, Г. Методологія аналізу ресурсного потенціалу муніципальних утворень / Г. Монастирський // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. - С. 68-71.
 35. Монастирський, Г. Об'єктивні межі та особливості регулювання розвитком державного сектора в муніципальних утвореннях /Григорій Монастирський //Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль : Економічна думка, 2005.– № 4.– С. 23-25.
 36. Монастирський, Г. Підходи до забезпечення раціонального розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади в процесі управління соціально-економічним розвитком регіону / Г. Монастирський // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – Вип. 4. – С. 98-101.
 37. Монастирський, Г. П'ята ювілейна міжнародна науково-практична конференція молодих вчених "Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність і тенденції глобалізації" [м. Тернопіль, 21-23 лют. 2008 р.] /Григорій Монастирський //Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль : Економічна думка, 2008.– № 9.– С. 167-170.
 38. Монастирський, Г. Статут територіальної громади як основа організації муніципального управління [Електронний ресурс] / Г. Монастирський.
 39. Монастирський, Г. Стратегічний аналіз економічного розвитку муніципальних утворень: методичний підхід /Григорій Монастирський //Економічний аналіз : зб. наук. праць. каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 5.– С. 137-140.
 40. Шатковський, О. Організація державних закупівель у Швеції і Великобританії: уроки для України /О. Шатковський, Г. Монастирський //Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2003.– Вип. 2.– С. 32-38.
 41. Монастирський, Г. Імплементація функцій програмування в управлінську діяльність сільських органів місцевого самоврядування / Григорій Монастирський // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 2. – С. 46-50.
 42. Монастирський, Г. Л. Інноваційна концепція модернізації технологій управління муніципальним сектором економіки /Г. Л. Монастирський //Інноваційна економіка.– 2009.– № 4.– С. 182-192.
 43. Монастирський, Г. Л. Особливості формування та розвитку муніципального сектору в країнах з розвинутою економікою / Г. Л. Монастирський // Інноваційна економіка. – 2012. – № 7. – С. 7-10.
 44. Монастирський, Г. Л. Територіальні та адміністративні чинники місцевого економічного розвитку /Г. Л. Монастирський //Формування ринкових відносин в Україні.– 2012.– № 9.– С. 163-168.
 45. Монастирський, Г. Л. Методичні підходи до аналізу проблеми управління економічним та соціальним розвитком сільських поселень / Г. Л. Монастирський // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 102-104.
 46. Монастирський, Г. П. Аналіз ефективності інноваційних проектів та їх фінансове забезпечення / Г. П. Монастирський, П. С. Харів, Ю. С. Довнар // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 266-269.
 47. Монастирський, Г. Л. Теоретико-методологічні засади аналізу соціально-економічного розвитку сільських поселень / Г. Л. Монастирський // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 269-270.
 48. Монастирський, Г. Методичні підходи до визначення вектора територіальної інтеграції поселень у процесі адміністративно-територіальної реформи / Григорій Монастирський // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 110-113.
 49. Монастирський, Г. XI Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених "Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації" / Григорій Монастирський // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 179-182.
 50. Монастирський, Г. Державна регіональна структурна політика на принципах селекторного підходу / Григорій Монастирський // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 19-28.
 51. Мельник, А. Проблеми формування нової моделі управління розвитком регіону та базових територіальних спільнот в умовах адміністративно-територіальної реформи: [Засідання круглого столу 22.11.2007 р. на базі ТНЕУ] / Алла Мельник, Григорій Монастирський, Лілія Лаврів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – січень-березень (№1). – С. 128-139.
 52. Дудкіна, О. Імплементація інструментарію муніципального менеджменту в діяльність органів місцевого самоврядування / О. Дудкіна, Г. Монастирський // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 4. – С. 198-200.
 53. Монастирський, Г. VIII міжнародна науково-практична конференція молодих вчених "Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна ідентичність" / Григорій Монастирський // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15-16. – С. 383-385.
 54. Мельник, А. Технології муніципального менеджменту в діяльності органів місцевого самоврядування : теоретичні засади та проблеми імплементації / Алла Мельник, Григорій Монастирський // Вісник державної служби України. – 2012. – № 4. – С. 65-72.
 55. Мельник, А. Другі регіональні та муніципальні читання в ТНЕУ / Алла Мельник, Григорій Монастирський // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2012.– Вип. 3: лип.-верес.– С. 142-150.
 56. Монастирський, Г. Л. До питання теоретичної сутності механізму забезпечення економічного й соціального розвитку муніципальних утворень [Електронний ресурс] / Григорій Монастирський // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. держ. економ. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 3. – C. 13-17.
 57. Монастирський, Г. Л. Оцінка ефективності управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня: методика та практичне застосування [Електронний ресурс] / Г. Л. Монастирський // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 2. – С. 99-106.
 58. Монастирський, Г. Муніципальна економічна політика в системі місцевого самоврядування: методологічні засади формування та проблеми реалізації [Електронний ресурс] / Григорій Монастирський // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14–15. – С. 166-172.
 59. Федорович, Р. Самоврядність територій як пріоритет регіональної політики України в контексті Європейської інтеграції [Електронний ресурс] / Роман Федорович, Григорій Монастирський // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – Спец. випуск. – С. 97-99.
 60. Монастирський, Г. Нові обрії молодої науки: [Про результативність та ефективність діяльності Ради молодих вчених Академії] [Текст] / Г. Монастирський // Академія. – 2004. – 28 жовтня (№36). – С. 2.
 61. Монастирський, Г. І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених "Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті" (26-27 лютого 2004 р. ТАНГ) / Г. Монастирський, В. Мельник, В. та ін. Мартинюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – № 2. – С. 177 – 181.
 62. Монастирський, Г. Бережімо традиції й примножуймо славу Університету! [Текст] / Григорій Монастирський // Університетська думка. – 2009. – 1 вересня (№ 8). – C. 2.
 63. Проблеми удосконалення функціональної діяльності державної служби в контексті структурних трансформацій в суспільстві : [аналітична записка та рекомендації за матеріалами науково-практичного семінару м. Тернопіль, 18-19 листопада 2010 р.] / Алла Мельник, Алла Васіна, Олена Дудкіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного екномічного унверситету. – 2010. – жовтень-грудень (№4). – С. 180-189.
 64. Монастирський, Г. Храм книги : [бібліотека університету] / Григорій Монастирський // Університетська думка. – 2011. – березень (№5) : Спецвипуск. – С. 5.
 65. Про трансформацію функцій управління регіоном в контексті адміністративної реформи та визначення напрямів структурної економічної політики : [наукова записка колективу вчених ТНЕУ Регіональному комітету економічних реформ в Тернопільській обл. ] / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 3. – С. 112 – 123.
 66. Монастирський, Г. Л. Інституційні бар'єри реалізації ієрархічного підходу до управління економічним розвитком муніципальних утворень / Г. Л. Монастирський // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 6. – С. 15-20.
 67. Федорович, Р. Територіальні спільноти низового рівня: досвід формування в ЄС та уроки для України / Роман Федорович, Григорій Монастирський // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 8-1. – С. 67-73.
 68. Монастирський, Г. Удосконалення технологій управління в муніципальному секторі економіки /Григорій Монастирський //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 266-268.
 69. Формування моделі розподілу влади "центр - місцевість" : теорія і практика : [аналітична записка за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. в рамках Сьомих регіон. та муніцип. читань, що відбулись у ТНЕУ 9-10 жовт. 2014 р.] / Алла Мельник, Григорій Монастирський, Тетяна Желюк [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 4. – С. 163-177.
 70. Мельник, А. Механізм економічного та соціального розвитку села в сучасних умовах: потенціал, проблеми, технології / Алла Мельник, Григорій Монастирський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 3. – С. 139-142.
 71. Монастирський, Г. Л. Методологічна база формування стратегії інноваційного розвитку енергозбереження промислових підприємств / Г. Л. Монастирський // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер. Економічні науки. – 2015. – № 2. – С. 106-110.
 72. Монастирський, Г. Л. Земля як базовий ресурс місцевого самоврядування: проблеми управління  / Г. Л. Монастирський // Рада. – 2010. – № 4. – С. 28-30; № 5. – С. 31-34; № 6. – С. 26-28; № 7. – С. 30-32.
 73. Монастирський, Г. Л. Місцеве самоврядування як інститут національної єдності: проблеми становлення / Г. Л. Монастирський // Рада. – 2010. – № 9. – С. 25-28; № 10. – С. 17-18; № 11. – С. 25-27; № 12. – С. 31-33.
 74. Монастирський, Г. Л. Автономна Республіка Крим / Г. Л. Монастирський // Енциклопедія державного управління : у 8 т. – Х. : вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – С. 11
 75. Монастирський, Г. Л. Сильна влада чи бутафорія демократії  / Г. Л. Монастирський // Рада. – 2012. – № 3. – С. 39-40.
 76. Мельник, А. Ф. Публічне управління та регіональна політика в країнах Центральної і Східної Європи / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. Л. Желюк [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – № 4. – С. 118-136.
 77. Монастирський, Г. Л. Ієрархічний підхід до управління розвитком населених пунктів: концептуальні засади / Г. Л.Монастирський // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – Вип. 18. – Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2012. – С. 20-25.
 78. Монастирський, Г. Л. Муніципальне управління в Україні та країнах Європи: трансферт технологій  / Г. Л.Монастирський, В. В.Стефінін  // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – Вип. 9. – Івано-Франківськ : Плай, 2012. – С. 49-53.
 79. Монастирський, Г. Л. Держава як суб’єкт національної економіки: модернізаційна концепція  / Г. Л. Монастирський // Вісник Донецького національного університету. Сер. В. Економіка і право. – 2013. – № 1. – С. 110-115.
 80. Мельник, А. Ф. Сталий розвиток сільських територій: концептуальні засади та роль органів влади в його забезпеченні / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – № 2. – С. 180-184.
 81. Монастирський, Г. Л. Удосконалення регіональної структури національної економіки / Г. Л. Монастирський // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. – Вип. 19. – Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2013. – С. 18-28.
 82. Мельник, А. Ф. Влада і бізнес: актуальні проблеми партнерства / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. Л. Желюк [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – № 4. – С. 119-130.
 83. Монастирський, Г. Л. Інституційне забезпечення управління економічним розвитком населених пунктів / Г. Л. Монастирський // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Вип. 20. – Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2013. – С. 149-155.
 84. Монастирський, Г. Л. Адаптація муніципального управління в Україні до демократичних стандартів у контексті європейської інтеграції [Електронний ресурс] / Г. Л. Монастирський // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – Вип. 119, ч. ІІ. – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014. – С. 15-22. 
 85. Монастирський, Г. Л. Адаптація системи управління територіальним розвитком в Україні до європейських принципів [Електронний ресурс] / Г. Л. Монастирський, В. В. Стефінін // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – Вип. 10. – Івано-Франківськ : Плай, 2014. – С. 30-35.
 86. Монастирський, Г. Л. Модель управління розвитком громад: модернізаційно-функціональна парадигма [Електронний ресурс] / Г. Л. Монастирський, В. В. Стефінін // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – Вип. 11. – Івано-Франківськ : Плай, 2015. – С. 38-43.
 87. Монастирський, Г. Л. Економічний розвиток населених пунктів як об’єкт управління: модернізаційний підхід [Електронний ресурс] / Г. Л. Монастирський // Вісник Донецького університету економіки та права. – 2013. – № 1. – С. 3-8.
 88. Монастирський, Г. Л. Економіко-правове забезпечення адміністративно-територіальної реформи в Україні [Електронний ресурс] / Г. Л. Монастирський // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013. – № 1. – С. 147-154.
 89. Монастирський, Г. Л. Інституційне забезпечення інтеграції сільських населених пунктів в умовах підготовки до адміністративно-територіальної реформи [Електронний ресурс] / Г. Л. Монастирський // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2013. – Вип. 6. – С. 3-8.
 90. Монастирський, Г. Л. Інноваційний механізм забезпечення економічного та соціального розвитку муніципальних утворень [Електронний ресурс] / Г. Л. Монастирський, Р. Р. Лоза // Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні. – 2013. – № 1. – С. 39-41.
 91. Монастирський, Г. Л. Модернізація технологій управління економічним розвитком міста на принципах менеджменту [Електронний ресурс] / Г. Л. Монастирський // Схід. – 2012. – № 1. – С. 71-76.
 92. Monastyrskyi, G. A. rationale for a territorial-administrative reform in Ukraine in development terms / G. Monastyrskyi // Research Papers of Wroclaw University of Economics: Local Economy in Theory and Practice. Local Development Governance Aspects. – Wroclaw : Publishing House of Wroclaw University of Economics, 2013. – № 283. – P. 97-105.
 93. Monastyrskyi, G. Modernization of local self-government in Ukraine / G. Monastyrskyi, T. Monastyrska //  Research Papers of Wroclaw University of Economics: Local and Regional Economy in Theory and Practice. – Wroclaw : Publishing House of Wroclaw University of Economics, 2014. – № 334. – P. 160-169.
 94. Monastyrskyi, G. The usage of transit potential of Ukraine in the context of European integration  / G. Monastyrskyi //  Logistyka.  Polska, Poznań, Instytut Logistyki i Magazynowania. – 2014. – № 6. – S. 12891-12899. – Płyta CD № 5.
 95. Monastyrskyi, G. Modernization of regional politics of Ukraine in European integration conditions  / G. Monastyrskyi, Y. Fedenchuk //  Research Papers of Wroclaw University of Economics: Local and Regional Economy in Theory and Practice. – Wroclaw : Publishing House of Wroclaw University of Economics, 2015. – № 394. – P. 81-90.
 96. Monastyrskyi, G. Impact of the financial globalization on the development of banking system of Ukraine: institutional-law aspect / G. Monastyrskyi, B. Adamyk //  Review of Comparative Law. – 2015. – № 1, vol. 20. – P. 79-90.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Монастирський, Г. Л. Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня [Текст] : монографія / Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 464 с.
 2. Мельник, А. Ф. Управління розвитком муніципальних утворень : теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 476 с.
 3. Маркетингове забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова, Г. Л. Монастирський, Р. Б. Окрепкий [та ін.] ; за ред. Т. М. Борисової, Г. Л. Монастирського. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. - 220 с.
 4. Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін : монографія / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. Л. Желюк [та ін.] ; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 528 с.
 5. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 6. Монастирський, Г. Л. Нова парадигма муніципалізації у світовій економічній системі місцевого розвитку [Текст] / Г. Л. Монастирський // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 68-88.
 7. Монастирський, Г. Л. Реформування адміністративно-територіального устрою України в аспектах формування національної моделі регіонального і місцевого розвитку [Текст] / Г. Л. Монастирський // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 202-217.
 8. Васіна, А. Ю. Нормативно-правова база структурної корекції національної економіки як відправний елемент інституційного забезпечення її структурної трансформації [Текст] / А. Ю. Васіна, Г. Л. Монастирський // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 153-173.
 9. Дудкіна, О. П. Визначення та обгрунтування критеріїв удосконалення структури економіки в контексті забезпечення збалансованого розвитку регіонів [Текст] / О. П. Дудкіна, Г. Л. Монастирський // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 250-261.
 10. Дудкіна, О. П. Пріоритети та шляхи структурної концепції економіки в контексті забезпечення збалансованого розвитку регіонів [Текст] / О. П. Дудкіна, Г. Л. Монастирський // Структурні трансформації в національній економіці : проблеми діагностики та інституційного забезпечення : монографія / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна, Т. Л. Желюк ; за заг. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 457-478.
 11. Монастирський, Г. Л. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування / Г. Л. Монастирський // Енциклопедія державного управління : у 8 т. – Х. : вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – Т. 5 : Територіальне управління. – С. 137.
 12. Монастирський, Г. Л. Несамоврядні території / Г. Л. Монастирський // Енциклопедія державного управління : у 8 т. – Х. : вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – Т. 5 : Територіальне управління. –  С. 238.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Мельник, А. Ф. Муніципальний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, О. П. Дудкіна ; за ред. д.е.н. проф. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 416 с.
 2. Адміністративний менеджмент [Текст] : тренінг : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. М. Попович [та ін.]. – Тернопіль : ТАЙП, 2016. – 115 с. 
 3. Монастирський, Г. Л. Теорія організації [Текст] : навч. посіб. / Г. Л. Монастирський. – К. : Знання, 2008. – 319 с.
 4. Мельник, А. Ф. Управління розвитком муніципальних утворень : теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 476 с.
 5. Гудзь, Петро Нереалізований потенціал місцевого самоврядування / Петро Гудзь, Григорій Монастирський // Вісник Терноп. нац. економ. у-ту. – 2008. – жовтень-грудень (№ 4). – С. 185 – 187. – Рец. на кн.: Бобровська О. Ю. Корпоративне управління в місцевому самоврядуванні: монографія / О. Ю. Бобровська. - Д.: ДРІДУ НАДУ, 2008. - 284 с.
 6. Монастирський, Г. Л. Розроблення статуту територіальної громади муніципального утворення [Текст] / Г. Л. Монастирський // Курс тренінгів для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, А. Ф. Васіна, О. П. Дудкіна. – Тернопіль : Скоропад, 2011. – С. 42-73.
 7. Монастирський, Г. Л. Організація надання муніципальних послуг [Текст] / Г. Л. Монастирський // Курс тренінгів для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, А. Ф. Васіна, О. П. Дудкіна. – Тернопіль : Скоропад, 2011. – С. 74-104.
 8. Монастирський, Г. Л. Управління конфліктом в органі місцевого самоврядування [Текст] / Г. Л. Монастирський // Курс тренінгів для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, А. Ф. Васіна, О. П. Дудкіна. – Тернопіль : Скоропад, 2011. – С. 243-261.
 9. Монастирський, Г. Л. Теорія організації [Текст] : підручник / Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 288 с. 
 10. Монастирський, Г. Л. Антикризове управління [Текст] : навч. посіб. / Г. Л. Монастирський, Т. М. Попович. – Тернопіль : Крок, 2015. – 180 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Теорія організації" [Текст] : для студ. напр. підготов. "Менеджмент". ; освіт.-кваліф. рівня "бакалавр" / уклад. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 104 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Теорія організації" [Текст] : для слухач. магістр. за спец. "Адміністративний менеджмент" / уклад. Г. Л. Монастирський. – 2-ге вид., доповн. й переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 100 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Антикризове управління" [Текст] / уклад. Г. Л. Монастирський, Т. М. Попович. – 2-ге вид., доповн. й переробл. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 96 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 4. Тренінг зі спеціальності "Адміністративний менеджмент" [Текст] : навч.-метод. компл. / уклад. А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, С. С. Велещук, Т. М. Попович, Н. М. Кривокульська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 112 с.
 5. Монастирський, Г. Л. Інноваційний менеджмент [Текст] : Навчально-методичний комплекс / Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 103 с.
 6. Монастирський, Г. Л. Менеджмент організації [Текст] : навч.-метод. компл. / Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 119 с.
 7. Монастирський, Г. Л. Навчально-методичнийкомплекс з дисципліни "Інноваційний менеджмент" [Текст] / Г. Л. Монастирський. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 104 с.
 8. Монастирський, Г. Л. Місцеве самоврядування як інститут національної єдності : проблеми становлення [Текст] / Г. Л. Монастирський // Курс лекцій для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна ; відп. за вип. В. К. Слюзар. – Тернопіль : Збруч, 2009. – С. 97-123.
 9. Монастирський, Г. Л. Впровадження технологій муніципального менеджменту в діяльність органів місцевого самоврядування [Текст] / Г. Л. Монастирський // Курс лекцій для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна ; відп. за вип. В. К. Слюзар. – Тернопіль : Збруч, 2009. – С. 143-171.
 10. Монастирський, Г. Л. Земля як базовий ресурс місцевого самоврядування : проблеми управління [Текст] / Г. Л. Монастирський // Курс лекцій для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, А. Ю. Васіна, О. П. Дудкіна ; відп. за вип. В. К. Слюзар. – Тернопіль : Збруч, 2009. – С. 221-248.
 11. Монастирський, Г. Л. Теорія організації [Текст] : навч.-метод. комплекс / Г. Л. Монастирський, В. С. Постніков. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 124 с.
 12. Мельник, А. Ф. Навчально-методичний комплекс із дисципліни "Муніципальний менеджмент" [Текст] / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський. – 2-ге вид., доповн. й переробл. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2013. – 156 с.
 13. Муніципальний менеджмент [Електронний ресурс] : метод. вказівки / авт.-уклад. : А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, І. В. Чикало. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. - 72 с.
 

Морщакова Олена Степанівна

morschakovaКафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Морщакова, Олена Степанівна Смисложиттєвий зміст сучасної міфотворчості в контексті українських культурних традицій [Текст] : дис... канд. філос. наук: 17.00.01 / Морщакова Олена Степанівна ; Київський національний ун-т культури і мистецтв. - К., 2004. - 173 c.
 2. Морщакова, Олена Степанівна Смисложиттєвий зміст сучасної міфотворчості в контексті українських культурних традицій [Текст] : автореф. дис... канд. філос. наук: 17.00.01 / Морщакова Олена Степанівна ; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. - К., 2004. - 18 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Морщакова, О. Вітацентрична парадигма в українській міфотворчій традиції [Електронний ресурс] / Олена Морщакова.
 2. Морщакова, О. Єдність культури та особистості: феномен творчості / О. Морщакова // Психологія і суспільство. – 2006. – № 3. – С. 70-79.
 3. Морщакова, О. Громадська думка у системі інформаційних процесів в Україні / Олена Морщакова // Психологія і суспільство. – 2005. – № 4. – С. 84-92.
 4. Морщакова, О. Діалектичний зміст “космічності” в міфологічній картині всесвіту слов’янського етносу у форматі розгортання традицій антропософійності [Електронний ресурс] / Олена Морщакова / Віталькультурний млин : методологічний альманах. – 2007. – Модуль 5. – С. 21-27.
 5. Морщакова, О. Культура соціогуманітарного пізнання у ситуації постмодерну / Олена Морщакова // Психологія і суспільство. – 2010. – № 2. – С. 133-139.
 6. Морщакова, О. Міфотворчість у системі вітальних мислоутворювальних характеристик культури [Електронний ресурс] / Олена Морщакова / Віталькультурний млин : методологічний альманах. – 2005. – Модуль 2. – С. 28-37.
 7. Морщакова, О. Проблема істинності в соціогуманітарному знанні [Електронний ресурс] / Олена Морщакова // Психологія і суспільство. – 2010. – № 1. – С. 87-93.
 8. Морщакова, О. Самовизначення особистості у системі взаємовідносин "людина-світ" у рамках філософії вітакультури / О. Морщакова // Психологія і суспільство. – 2008. – № 1. – С. 25-34.
 9. Морщакова, О. Пошук ідентичності як методологічна проблема [Електронний ресурс] / О. Морщакова // Вітакультурний млин. – 2010. – Мод. 12. – С. 20-24.
 10. Морщакова, О. Соціальні цінності і ціннісно-змістове наповнення процесу соціалізації [Електронний ресурс] / О. Морщакова // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 13. – С. 38-43.
 11. Морщакова, Олена Цінність у психокультурному бутті людини як особистості / Олена Морщакова // Психологія і суспільство. – 2013. – № 1. – С. 105-114.
 12. Морщакова, О. Ситуація ковітальності людини у суспільному просторі сучасності /Олена Морщакова // Психологія і суспільство. – 2013. – № 4. – С. 37-44.
 13. Фурман, А. В. Соціальна культура / Анатолій В. Фурман, Олена Морщакова // Психологія і суспільство. – 2015. – № 1. – С. 26-36.
 14. Морщакова, О. С. Тарас Шевченко: "міфологічна" постать митця / О. С. Морщакова // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 99-100.
 15. Морщакова, Олена Концептуальні засади філософії соціальної роботи / Олена Морщакова // Психологія і суспільство. – 2016. – № 3. – С. 68-79.
 16. Морщакова, О.С. Культурна адаптація як складова процесу соціалізації людини (освітньо-виховний аспект) / Олена Морщакова // Вітакультурний млин. – 2011. – Мод. 14. – С. 61-66.
 17. Фурман, А. Психокультура як самоорганізована сфера аксіобуття / Анатолій Фурман, Олена Морщакова // Система сучасних методологій : хрестоматія у 4-ох т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – І т. – С. 148-153.
 18. Фурман, А. Психокультура як самоорганізована сфера аксіобуття / Анатолій Фурман, Олена Морщакова // Вітакультурний млин. –  2013. – Мод. 15. – С. 22-31.
 19. Морщакова, О. Єдність культури та особистості: феномен творчості / Олена Морщакова // Система сучасних методологій : хрестоматія у 4-ох т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – І т. – С. 138-147.
 20. Фурман, А. Cоціальна культура / Анатолій Фурман, Олена Морщакова // Система сучасних методологій : хрестоматія у 4-ох т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – І т.
 21. Морщакова, О. Ситуація ковітальності в суспільному просторі сучасності / Олена Морщакова // Система сучасних методологій : хрестоматія у 4-ох т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – ІУ т. – С. 213-219.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Соціологія : експериментальний курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / І. М. Мельничук, М. Б. Бригадир, О. С. Морщакова [та ін.] ; під ред. Мельничук І. М. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2008. – 335 с.
 2. Соціологія: експериментальний курс лекцій [Текст] / І. М. Мельничук, М. Б. Бригадир, О. С. Морщакова [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2008. – 220 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Морщакова, О. С. Людина у сучасному соціумі [Електронний ресурс]: опор. консп. лекцій /О. С. Морщакова.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 74 с.
 2. Морщакова, О. С. Основи гендерної рівності [Електронний ресурс]: курс лекцій /О. С. Морщакова.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 67 с.
 

Москаль Юрій Володимирович

Навчально-дослідний інститут методології та економіки вищої освіти ТНЕУ

Посада: провідний інженер

Публікації

СТАТТІ:

 1. Москаль, Ю. Вітакультурне обгрунтування сучасної цивілізаційної самоідентичності / Ю. Москаль // Інформаційний бюлетень інституту експериментальних систем освіти (науково-дослідного). – 2004. – №4. – С.27-28.
 2. Москаль, Ю. Ідентифікація й ідентичність у суспільному форматі теоретичного аналізу / Ю. Москаль // Психологія і суспільство. – 2006. – № 1. – С. 96-112.
 3. Москаль, Ю. Класична і корпоративна освіта у XXI столітті - трансформація розвиткових засад функціонування сфери / Ю. Москаль // Психологія і суспільство. – 2005. – № 3. – С. 161-175.
 4. Москаль, Юрій Класичний вищий навчальний заклад у регіоні: реалії і перспективи розвитку в кризовий період / Юрій Москаль // Психологія і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 163-170.
 5. Москаль, Ю. Особливості фінансування вищої освіти країн світу / Ю. Москаль // Психологія і суспільство. – 2003. – № 1. – С.110-119.
 6. Москаль, Юрій Проблеми отримання інформації, накопичення та обміну знаннями в епоху Інтернет-глобалізації / Юрій Москаль // Психологія і суспільство. – 2009. – №2. – С.128-136.
 7. Москаль, Юрій Світові тенденції розвитку заочної та дистанційної вищої освіти / Юрій Москаль // Психологія і суспільство. – 2008. – №3. – С. 116-122.
 8. Москаль, Ю. Структура економічної ідентичності її визначення та розгляду / Ю. Москаль // Психологія і суспільство. – 2007. – №3. – С. 98-102.
 9. Москаль, Ю. Економічна ідентичність як психологічна категорія / Ю. Москаль // Вітакультурний млин. – 2005. – Модуль 1. – С. 14-16.
 10. Москаль, Ю. Освітня сфера в епоху глобалізації- кардинальна зміна пріоритетів / Ю. Москаль // Вітакультурний млин. – 2007. – Модуль 6. – С. 47-49.
 11. Москаль, Ю. Підприємницька освіта- переваги і недоліки в управлінні вищими навчальними закладами / Ю. Москаль // Вітакультурний млин. – 2008. – Модуль 8. – С. 39-44.
 12. Москаль, Ю. Поняття «знання» і трансформація системи вищої освіти: методологічний аспект / Ю. Москаль // Вітакультурний млин. – 2010. – Модуль 12. – С. 50-52.
 13. Москаль, Ю. Співробітництво виробництва та ВНЗ у підготовці фахівців – визначальна риса постіндустріального суспільства / Ю. Москаль // Вітакультурний млин. – 2007. – Модуль 5. – С. 64-66.
 14. Москаль, Ю. Сфера знань як новітня галузь суспільного виробництва та роль навчальних закладів у її функціонуванні / Ю. Москаль // Вітакультурний млин. – 2008. – Модуль 7. – С. 52-59.
 15. Москаль, Ю. Трансформація освітньої парадигми та роль наукової роботи / Ю. Москаль // Вітакультурний млин. – 2010. – Модуль 11. – С. 28-32.
 16. Москаль, Ю. Економіко-психологічні аспекти формування позитивного іміджу економічного університету в регіон / Юрій Москаль // Психологія і суспільство. – 2013. – № 3. – С. 116-125.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вітакультурна методологія : антологія [Текст] : кол. моногр. / наук. шк. : А. В. Фурман, О. Є. Фурман, С. К. Шандрук [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 980 с.
 

Москалюк Надія Богданівна

москалюк нб

Кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Москалюк, Надія Богданівна Генетично модифіковані продукти як об'єкти цивільно-правових відносин [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Москалюк Надія Богданівна ; НДІ приват. права і підприємництва. - К., 2011. - 250 с.
 2. Москалюк, Надія Богданівна Генетично модифіковані продукти як об'єкти цивільно-правових відносин [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Москалюк Надія Богданівна ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України. - К., 2011. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Москалюк, Н. Б. Особливості набуття патентних прав на винахід, об’єктом якого є генетично модифікований продукт / Н. Б. Москалюк // Адвокат. – 2010. – № 5. – С. 28-35.
 2. Москалюк, Н. Особливості ліцензійних договорів на використання винаходів у сфері генетичної інженерії / Надія Москалюк // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2010. – № 4. – С. 75-80.
 3. Москалюк, Н. Права й обов'язки, що випливають із патенту на винахід, об'єктом якого є генетично модифікований продукт / Надія Москалюк // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 2. – С. 30-33.
 4. Москалюк, Н. Б. Особливості застосування запобіжних заходів у процесі захисту прав інтелектуальної власності в цивільному процесі / Н. Б. Москалюк // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2013. – № 1. – С.172-178.
 5. Москалюк, Н. Б. Легітимність обігу генеричних лікарських засобів з позиції охорони прав інтелектуальної власності в Україні та ЄС / Н. Б. Москалюк // Інтелектуальна власність. – 2013. – № 9.
 6. Москалюк, Н. Б. Актуальні аспекти правового регулювання представництва у справах з питань інтелектуальної власності / Н. Б. Москалюк // Інтелектуальний капітал. – 2005. – № 1. – С. 209-218.
 7. Москалюк, Н. Б. Патентоспроможність методів діагностичного, терапевтичного та хірургічного лікування: бути чи не бути у національних реаліях? / Н. Б. Москалюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. –  Вип. 22., ч.1., т. 1. – С. 182-185.
 8. Москалюк, Н. Б. Теоретичні передумови та практичні аспекти паралельного імпорту в системі реалізації прав інтелектуальної власності на лікарські засоби / Н. Б. Москалюк // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. – № 3 (20).
 9. Москалюк, Н. Б. Роль гуманності і моралі в процесі набуття прав на винаходи та корисні моделі / Н. Б. Москалюк // Порівняльно-аналітичне право. – 2013. – № 3-2. – С. 148-150.
 10. Москалюк, Н. Б. Актуальні питання примусового ліцензування в системі використання патентних прав на національному та міжнародному рівнях / Н. Б. Москалюк // Форум права. – 2013. – № 3.  – С. 401-406.
 11. Москалюк, Н. Б. Проблема «вічнозелених патентів» у системі захисту прав пацієнтів / Н. Б. Москалюк // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2013. – № 4. – С. 136-137.
 12. Москалюк, Н. Б. Дії «ex officio» у міжнародному регулюванні спеціальних вимог щодо заходів на кордоні в процесі захисту прав інтелектуальної власності / Н. Б. Москалюк // Альманах міжнародного права. – 2015. – № 8. – С. 138-144.
 13. Москалюк, Н. Б. Актуальні проблеми належності доказів у справах про порушення прав інтелектуальної власності / Н. Б. Москалюк // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 3. – С. 70-73.
 14. Москалюк, Н. Б. Особливості набуття майнових прав інтелектуальної власності державою та розпорядження ними [Електронний ресурс] / Н. Б. Москалюк // Право і суспільство. - 2016. - № 4. - С. 41-46.
 15. Москалюк, Н. Б. Актуальні питання правового режиму обігу інноваційної продукції, що містить генетично модифіковані продукти / Н. Б. Москалюк // Актуальні питання інноваційного розвитку. – 2012. – № 3. – С. 48-59.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Право інтелектуальної власності. Практикум [Текст]: навч. посіб. /І. Р. Калаур, Н. Б. Москалюк, І. В. Зайцева-Калаур, Р. В. Якубовський; за ред. Н. Б. Москалюк.– Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2011.– 216 с.
 2. Москалюк, Н. Б. Право інтелектуальної власності. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Н. Б. Москалюк, Л. В. Кузьмич. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 136 с.
 

Москвіна Наталія Ярославівна

Кафедра фундаментальних дисциплін Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Посада: викладач

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Москвіна, Н. Аналіз динаміки товарообігу / Н. Москвіна // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2001. - Вип. 9. - С. 231-234.
 2. Москвіна, Н. До питання аналізу господарських ризиків підприємств сфери товарного обігу [Електронний ресурс] / Наталія Москвіна // Наукові запискию - 2006. – Вип. 15.
 3. Москвіна, Н. Я. До питання аналізу фінансового стану підприємств торгівлі [Електронний ресурс] / Н. Я. Москвіна.
 4. Москвіна, Н. До питання діючої практики розподілу доходів підприємств торгівлі [Електронний ресурс] / Наталія Москвіна.
 5. Москвіна, Н. Факторний аналіз товарообігу / Наталія Москвіна // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 2. – С. 145-150.
 

Мудра Оксана Михайлівна

mudraКафедра ділової комунікації та організаційної поведінки

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Мудра, О. М. Основні компоненти забезпечення інтенсивної мовної підготовки дорослих [Електронний ресурс] / О. М. Мудра. // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. Педагогічні та психологічні науки. – 2010. – № 52. – С. 69-72.
 2. Мудра, О. М. Удосконалення інтенсивного навчання дорослих у системі неперервної освіти [Електронний ресурс] / О. М. Мудра // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету “Україна”. – 2011. – № 3. – С. 127-130.
 3. Мудра, О. Організаційні аспекти технології інтенсивної іншомовної підготовки дорослих у системі неперервної гуманітарної освіти [Електронний ресурс] / О. Мудра.
 4. Мудра, О. М. Контроль та оцінювання рівня іншомовного ділового спілкування студентів економічних спеціальностей [Електронний ресурс] / О. М. Мудра.
 

Мудрак Марія Афанасіївна

mudrakКафедра психологічних та педагогічних дисциплін

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Мудрак, Марія Афанасіївна Діагностика розвитку здібностей до літературної творчості у старшокласників (на матеріалі сільських загальноосвітніх шкіл) [Текст] : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Мудрак Марія Афанасіївна ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. - К., 1998. - 194 с.
 2. Мудрак, Марія Афанасіївна Діагностика розвитку здібностей до літературної творчості у старшокласників (на матеріалі сільських загальноосвітніх шкіл) [Текст] : автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Мудрак Марія Афанасіївна ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. - К., 1998. - 18 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Мудрак, М. А. Проблема взаємозв’язку інтелекту і творчості у вітчизняній науці [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 2. Мудрак, М. А. Роль творчого потенціалу в процесі розвитку особистості [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак // Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – 2011. – Вип. 2.
 3. Мудрак, М. А. Теоретичні засади творчого розвитку особистості: психолого-педагогічний аналіз [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 4. Мудрак, М. Інтелектуалізація навчальної діяльності студентів як чинник інноваційних перетворень в освіті [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 5. Мудрак, М. Особливості психологічного підходу до вивчення системи цінностей особистості [Електронний ресурс] / Марія Мудрак // Нова педагогічна думка. – 2014. – № 1 (77). – С. 195-198.
 6. Мудрак, М. Підготовка майбутніх учителів до професійної творчої діяльності [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 7. Мудрак, М. А. Психолого-педагогічний аналіз гуманізаційно-інноваційної перебудови вищої освіти [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 8. Мудрак, М. А. Вплив інноваційних технологій навчання на розвиток творчої особистості [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 9. Мудрак, М. Гуманізація навчального процесу як передумова розвитку творчих здібностей студента [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 10. Мудрак, М. А. Інтерактивні технології навчання як засіб формування творчих здібностей студентів [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 11. Мудрак, М. А. Компетентнісний підхід при формуванні творчих здібностей майбутніх педагогів [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 12. Мудрак, М. А. Напрями удосконалення підготовки педагогічних кадрів україни (1981-1991 роки XX ст.) [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 13. Мудрак, М. А. Напрямки вдосконалення навчального процесу в ході підготовки практичних психологів[Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 14. Мудрак, М. Особливості вдосконалення змісту освіти в ліцеї [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 15. Мудрак, М. А. Питання інтелектуального розвитку особистості в педагогічній спадщині В.О.сухомлинського [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 16. Мудрак, М. А. Про систему академічних кредитів у вищій школі [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 17. Мудрак, М. Проблема розвитку творчого потенціалу особистості в умовах європейської інтеграції [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 18. Мудрак, М. А. Самостійна робота студентів в контексті вимог Болонського процесу [Електронний ресурс] / Марія Мудрак.
 19. Мудрак, М. А. Соціокультурна інтеграція як передумова підготовки фахівців до творчої діяльності [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 20. Мудрак, М. А. Творча діяльність як умова формування творчої особистості [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 21. Мудрак, М. А. Тенденції в галузі підготовки вчителів для професійної творчої діяльності (1985-1991 рр. XX ст.) [Електронний ресурс] / М. А. Мудрак.
 

Мужевич Наталія Володимирівна

1467274703 muzhevychКафедра обліку і оподаткування підприємницької діяльності

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

Дисертації:

 1. Мужевич, Наталія Володимирівна Облік і аналіз витрат на утримання та експлуатацію будівельної техніки [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Наталія Володимирівна Мужевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 216 с.
 2. Мужевич, Наталія Володимирівна Облік і аналіз витрат на утримання та експлуатацію будівельної техніки [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Наталія Володимирівна Мужевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014.– 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Мужевич, Н. Вибір оптимального методу амортизації на будівельну техніку /Наталія Мужевич // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – Вип. 6. – С. 272-277.
 2. Мужевич, Н. В. Проблемні аспекти обліку надходження будівельної техніки [Електронний ресурс] / Н. В. Мужевич // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2009. – Вип. № 17, т. 2. – С. 228-231.
 3. Мужевич, Н. В. Нормативно-правове регулювання обліку витрат в будівництві / Н. В. Мужевич // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. - С.96-102.
 4. Мужевич, Н. В. Організаційні аспекти аналізу парку будівельних машин та механізмів [Електронний ресурс] / Н. В. Мужевич.
 5. Мужевич, Н. В. Нормативно-правове регулювання обліку витрат у будівництві / Н. В. Мужевич // Інноваційна економіка. – 2013. – № 9. – С. 196-202.
 6. Мужевич, Н. В. Імітаційна модель дослідження витрат на експлуатацію будівельної техніки [Електронний ресурс] / Н. В. Мужевич // Культура народів Причорномор’я. – 2013. – Вип. № 265, т. 2. – С. 151-157.
 7. Мужевич, Н. В. Методическое обеспечение учета затрат по эксплуатации строительной техники [Электронный ресурс] / Н. В. Мужевич // European Applied Sciences Wissenschaftliche Zeitschrift. – Stuttgart, Germany, 2013. – № 8. – P. 188-190.
 8. Мужевич, Н. В. Проблемні аспекти відображення в обліку витрат з експлуатації будівельної техніки [Електронний ресурс] / Н. В. Мужевич // Сталий розвиток економіки. – 2014. – Вип. 1 (23). – С. 185-193.
 9. Мужевич, Н. В. Імітаційне моделювання дослідження витрат на експлуатацію будівельної техніки / Н. В. Мужевич // Культура народів Причорномор’я. – 2013. – Вип. 265, т. 2. – С. 151-157.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 2. Conceptual approach to reforming of the national accounting system [Електронний ресурс] : monograph / Z.-M. V. Zadorozhnyi, Ya. D. Krupka, O. I. Skasko [et al.] ; Under scientific editorial supervision of Z.-M. V. Zadorozhnyi. - Ternopil : TNEU, 2017. - 236 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Панасюк, В. М. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, Н. В. Мужевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020. - 330 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : робочий зошит / уклад. С. В. Питель, Н. В. Мужевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 97 с.
 2. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : завдання до КПІЗу / уклад. С. В. Питель, Н. В. Мужевич. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 66 с.
 3. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. вказівки та завд. / авт.-уклад. : В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, Н. В. Мужевич [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2020. - 132 с.
 4. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : КПІЗ / авт.-уклад. : В. М. Панасюк, І. В. Мельничук, Н. В. Мужевич [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2020. - 46 с.
 5. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : метод. інструментарій до оцінювання самост. роботи / авт.-уклад. : В. М. Панасюк, Є. К. Ковальчук, І. В. Мельничук [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2020. - 168 с.
 

Мукомела Ірина Богданівна

gavlch

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Гавліч, Ірина Богданівна Українська кредитна кооперація у Східній Галичині (остання третина XIX ст. - 1914 р.) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гавліч Ірина Богданівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2010. - 241 с.
 2. Гавліч, Ірина Богданівна Українська кредитна кооперація у Східній Галичині (остання третина XIX ст. - 1914 р.) [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гавліч Ірина Богданівна ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознав. - Л., 2010. - 22 с.

Публікації:

Статті:

 1. Гавліч, І. Зародження української кредитної кооперації у Східній Галичині (1860-і – 1880-і рр.) [Електронний ресурс] / І. Гавліч, М. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – С. 37-44.
 2. Гавліч, І. Ідеї кооперативного руху у поглядах українських громадсько-політичних діячів Східної Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Ірина Гавліч // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 68-71.
 3. Гавліч, І. Місце Крайового союзу кредитового у розвитку української кооперації в Східній Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. Гавліч // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 28-34.
 4. Гавліч, І. Б. Василь Нагірний: діяльність біля витоків української кооперації Східної Галичини. / І. Б. Гавліч // Історичні пам'ятки Галичини (до 150-річчя від дня народження Івана Франка) : матеріали Четвертої наук. краєзнав. конф. [10 листоп. 2006 р.]. – Львів : Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – С. 344-349.
 5. Гавліч, І. Б. Виникнення та діяльність Крайового союзу кредитового як центру української кредитної кооперації Східної Галичини / І. Б. Гавліч // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. Сер. Історія. – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2008. – Т. ХІХ. – С. 314-319.
 6. Гавліч, І. Б. Діяльність «Земельного банку гіпотечного» у Східній Галичині в 1910–1914 рр. / І. Б. Гавліч // Гiлея: науковий вісник : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВIР УАН, 2013. –Вип. 73, № 6. – С. 13-15.
 7. Гавліч, І. Б. Західноєвропейський кооперативний рух і становлення української кооперації Східної Галичини / І. Б. Гавліч // Шлях України: колізії новітнього поступу : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. [Тернопіль, 27 січ. 2006 р.]. – Тернопіль, 2006. – C. 129-131.
 8. Гавліч, І. Б. Західноєвропейський кооперативний рух і становлення української кооперації Східної Галичини / І. Б. Гавліч // Сторінки історії : зб. наук. праць / відп. ред. Н. Ф. Гнатюк. – К. : ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2006. – Вип. 23. – С. 74-79.
 9. Гавліч, І. Б. Кость Левицький – лідер кооперативного руху Східної Галичини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. / І. Б. Гавліч // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2006. – Вип. ХІ. – С. 81-85.
 10. Гавліч, І. Б. Причини зародження та початковий період діяльності української кредитної кооперації у Східній Галичині (1860-1880-ті рр.) / І. Б. Гавліч // Гiлея: науковий вісник : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВIР УАН, 2012. – Вип. 56, № 1. – С. 38-42.
 11. Гавліч, І. Б. Роль Краєвого Союзу Ревізійного у розвитку українського кооперативного руху Східної Галичини на початку ХХ ст. / І. Б. Гавліч // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів та молод учених. – Вип. V : у 3-х ч. – Ч. 3 : Історія / за заг. ред. проф. В. Ф. Колесника. – К., 2007. – С. 65-67.
 12. Гавліч, І. Б. Роль страхових товариств «Дніпра» і «Карпатії» у кредитному забезпеченні кооперативного руху Східної Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). / Ірина Богданівна Гавліч // Наукові записки Тернопiльського національного педагогічного університету iм. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. I. С. Зуляка. – Тернопiль : Вид-во ТНПУ iм. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 1, ч. 2. – С. 13-18.
 13. Гавліч, І. Б. Роль товариства «Просвіта» у становленні і розвитку української кредитної кооперації у східній Галичині (кінець ХІХ ст. – 1914 р.). / І. Б. Гавліч // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. ст. Сер. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 378-379. – С. 220-225.
 14. Гавліч, І. Зародження української кредитної кооперації у Східній Галичині (1860-і – 1880-і рр.) / І. Гавліч, М. Лазарович / Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 12. – С. 37-44.
 15. Гавліч, І. Ідеї кооперативного руху у поглядах українських громадсько-політичних діячів Східної Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Ірина Гавліч // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 68-71.
 16. Гавліч, І. Місце Крайового союзу кредитового у розвитку української кооперації в Східній Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. / І. Гавліч // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 28-34.
 17. Гавліч, І. Функціонування української кредитної  кооперації  у східній Галичині на початковому етапі її розвитку / І. Гавліч // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 65-74.
 18. Гавліч, І. Б. Художня спадщина Тараса Шевченка / І. Б. Гавліч // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 93-94.
 19. Матейко, Р. М. Зв'язки української кооперації Східної Галичини із кооперативним рухом Наддніпрянщини на початку ХХ ст. / Р. М. Матейко, І. Б. Гавліч // Стосунки Сходу та Заходу України: суб'єкти, інтереси, цінності : зб. наук. праць.  – Луганськ : Знання, 2007. – С. 180-184.
 20. Гавліч, І. Б. Джерельна база дослідження української кредитної кооперації у Східній Галичині (кінець ХІХ ст. – 1914 р.) [Електронний ресурс] / І. Б. Гавліч // Гiлея: науковий вісник : зб. наук. праць. – К. : Гілея, 2015. – Вип. 93 (№ 2). – С. 136-140.
 21. Гавліч, І. Б. Історіографія дослідження української кредитної кооперації у Східній Галичині (кінець ХІХ ст. – 1914 р.) [Електронний ресурс] / І. Б. Гавліч // Гілея: науковий вісник. - 2016. - Вип. 114. - С. 33-37.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Гавліч, І. Б. Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу «Історія світової художньої культури» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0201 «Культура», напряму Підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / І. Б. Гавліч. –Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 24 с.