Навольська Наталія Володимирівна

navolska n v

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Навольська, Наталія Володимирівна Оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Навольська Наталія Володимирівна ; Тернопільський держ. економічний ун-т. - Т., 2006. - 192 с.
 2. Навольська, Наталія Володимирівна Оцінювання та забезпечення економічної ефективності діяльності підприємств [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Навольська Наталія Володимирівна ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2006. - 21 с.

Публікації

Статті:

 1. Навольська, Н. В. Маркетинговий підхід до формування ефективної системи збуту продукції [Електронний ресурс] / Н. В. Навольська, С. В. Грубяк.
 2. Навольська, Н. Регіональні умови розвитку малого підприємництва / Н. Навольська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – № 4. – С. 87-89.
 3. Навольська, Н. Теоретичні засади підвищення економічної ефективності діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Н. Навольська, О. Процько.
 4. Пушкар, З. Економічна ефективність діяльності хлібопекарських підприємств Тернопільської області / З. Пушкар, Н. Навольська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2006. – № 11. – С. 38-43.
 5. Навольська, Н. В. Аналіз методологічних підходів до побудови економічних показників оцінки ефективності діяльності малих підприємств / Н. В. Навольська // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 123-125.
 6. Навольська, Н. В. Аналіз підприємницької діяльності / Н. В. Навольська // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 118-119.
 7. Грубяк, С. В. Напрями підвищення ефективності функціонування газотранспортної системи України в сучасних умовах[Електронний ресурс] / С. В. Грубяк, Н. В. Навольська // Інноваційна економіка. – 2011. – № 4. – С. 9-16.
 8. Навольська, Н. Роль економічного аналізу у виявленні резервів підвищення ефективності діяльності малих підприємств [Електронний ресурс] / Наталія Навольська.
 9. Оливко, О. А. Аналіз стану українського ринку праці як складової глобального ринку праці /О. А. Оливко, Н. В. Навольська //Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 191-194.
 10. Колесніков, А. П. Техніко-економічні засади визначення готовності підприємства до випуску нової продукції / А. П. Колесніков, Н. В. Навольська // Придніпровський науковий вісник. – № 2(105), 2010. – с. 22-30.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Навольська, Н. В. Підприємство на ринку промислових товарів [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Навольська ; відп. за вип. Гринчуцький В. І. – Тернопіль : ТАЙП, 2009. – 170 с.
 2. Навольська, Н. В. Соціально-економічна безпека підприємства [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Навольська ; В. І. Гринчуцький. – Тернопіль : ТАЙП, 2010. – 115 с.
 

Нагайчук Вікторія Валеріївна

nagaychuk-Кафедра фінансів і кредиту Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Нагайчук, Вікторія Валеріївна Управління якістю прибутку на підприємствах спиртової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Нагайчук Вікторія Валеріївна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця, 2013. - 199 с.
 2. Нагайчук, Вікторія Валеріївна Управління якістю прибутку на підприємствах спиртової промисловості [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Нагайчук Вікторія Валеріївна ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця, 2013. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Нагайчук, В. В. Проблеми прибутковості підприємств спиртової промисловості та шляхи їхнього вирішення / В. В. Нагайчук // Формування ринкових відносин в Україні.– 2011.– № 2.– С. 144-149.
 2. Нагайчук, В. В. Методологічні аспекти змісту, класифікації та напрями зниження витрат виробництва / В. В. Нагайчук // Формування ринкових відносин в Україні.– 2011.– № 1.– С. 150-155.
 3. Нагайчук, В. В. Облік та аналіз господарських операцій у процесі переробки сільськогосподарських культур на біопаливо / В. В. Нагайчук // Економіка та держава.– 2010.– № 8.– С. 87-89.
 4. Нагайчук, В. В. Застосування інструментів економічного аналізу в процесі організації виробництва біодизелю / В. В. Нагайчук // Інвестиції: практика та досвід.– 2010.– № 13.– С. 58-61.
 5. Нагайчук, В. В. Показники оцінки якості прибутку підприємства та їх залежність від обраної стратегії [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ. Сер. Економічні науки. – Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – Вип. II (42), ч. 1. – С. 139-146.
 6. Нагайчук, В. В. Розробка та впровадження системи управління процесом отримання прибутку на підприємстві / В. В. Нагайчук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 85-90.
 7. Нагайчук, В. В. Антикризове управління підприємствами спиртової промисловості / В. В. Нагайчук // Прометей. – 2011. - № 3. – С. 200-205.
 8. Нагайчук, В. В. Методичні підходи до оцінювання фінансової стійкості підприємства / В. В. Нагайчук // Прометей. – 2012. - № 1(37). – С. 275-278.
 9. Нагайчу, В. В. Концептуальний підхід до управління якістю прибутку підприємства / В. В. Нагайчук // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. - С. 62-66.
 10. Нагайчук, В.В. Основні резерви зниження витрат сільськогосподарського підприємства / В. В. Нагайчук, Т. В. Порицька // Наука й економіка. – 2012. - № 1(25). – С. 146-149.
 11. Нагайчук, В. В. Вплив якості прибутку підприємства на ефективність його функціонування /В. В. Нагайчук // Економіка розвитку.– 2013.– № 1.– С. 73-77.
 12. Нагайчук, В. В. Фінансове оздоровлення підприємств у контексті зміцнення їхнього фінансового стану [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – Вип. 14, ч. 3. – С. 138-141.
 13. Нагайчук, В. В. Політика формування цілей і завдань фінансової стратегії підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук, О. В. Сусіденко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 10. – С. 841-844.
 14. Нагайчук, В. В. Заощадження домогосподарств як джерело інвестицій в національну економіку [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Економіка. Управління. Інновації. – 2014. – Вип. № 2 (12).
 15. Сусіденко, О. В. Складові елементи системи забезпечення фінансової безпеки підприємства та ефективність їх використання [Електронний ресурс] / О. В. Сусіденко, В. В. Нагайчук // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. – 2016. – Т. 21, вип. 2. – С. 96-100.
 16. Нагайчук, В. В. Сутність контролю як функції управління [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Міжнародний збірник наукових праць Інституту бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в умовах глобалізації (м. Кам’янець-Подільський). – Тернопіль : Крок, 2013. – Вип. 1. – С. 193-195.
 17. Нагайчук, В. В. Управління якістю прибутку підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : наук. зб. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університет ім. Василя Стефаника, 2011. – Вип. 7, т. 2. – С. 91-95.
 18. Нагайчук, В. В. Оцінка та контроль якості прибутку підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Наука й економіка. – Хмельницький, 2014. – Вип. 1 (33). – С. 157-161.
 19. Нагайчук, В. В. Управління грошовими потоками підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. – Одеса : ОНЕУ, 2014. – № 1 (52) – С. 245-249.
 20. Нагайчук, В. В. Доходи і витрати підприємства як об’єкт контролю [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць. Сер. Економічні науки. – Херсон, 2014. – Вип. 6, ч. 5. – С. 37-40.
 21. Нагайчук, В. В. Сутність фінансової стратегії як економічної категорії [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Науковий вісник Херсонського державного університету : зб. наук. праць. Сер. Економічні науки. – Херсон, 2014. – Вип. 8, ч. 3. – С. 168-171.
 22. Нагайчук, В. В. Оцінювання і контроль фінансових результатів діяльності підприємства [Електронний ресурс] / В. В. Нагайчук // Економіка. Управління. Інновації. – 2015. – № 1 (13).
 23. Нагайчук, В. В. Оценивание качества прибыли предприятия по составляющим элементам / В. В. Нагайчук // Современный научный вестник. Сер. Экономические науки. – Белгород, 2012. – № 21 (133). – С. 9-13.
 24. Нагайчук, В. В. Методические подходы к оцениванию качества прибыли предприятия / В. В. Нагайчук // Современный научный вестник. Сер. Экономические науки. – Белгород, 2013. – № 4 (143). – С. 39-43.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Нагайчук, В. В. Якість прибутку як визначальний критерій розвитку підприємства [Текст] : монографія / В. В. Нагайчук. - Вінниця : Вінницька картографічна фабрика центру ДЗК, 2014. - 168 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Нагайчук, В. В. Види, форми та методи бюджетного контролю [Текст] / В. В. Нагайчук // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 318-326.
 2. Нагайчук, В. В. Державний фінансовий контроль. Практикум [Текст] : навч. посіб. / В. В. Нагайчук. - Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2015. - 192 с.
 3. Нагайчук, В. В. Сутність та призначення бюджетного контролю, його роль у бюджетному менеджменті [Текст] / В. В. Нагайчук // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 312-318.
 4. Нагайчук, В. В. Органи бюджетного контролю, їхня класифікація [Текст] / В. В. Нагайчук // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 326-330.
 5. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – 521 с.
 

Нагара Марина Борисівна

nagara

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Нагара, Марина Борисівна Управління людськими ресурсами підприємств на засадах коучингу [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Борисівна Нагара.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 225 с.
 2. Нагара, Марина Борисівна Управління людськими ресурсами підприємств на засадах коучингу [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Марина Борисівна Нагара.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Нагара, М. Б. Аналіз стану та проблеми використання людських ресурсів молокопереробних підприємств /М. Б. Нагара //Вісник Донецького національного університету. Сер. В: Економіка і право.– 2009.– № 2.– С. 119-125.
 2. Нагара, M. Б. Коучинг як ефективний інструмент формування організації, що навчається [Електронний ресурс] / М. Б. Нагара.
 3. Нагара, M. Б. Підхід до оцінювання процесу управління людськими ресурсами на підприємствах [Електронний ресурс] / М. Б. Нагара.
 4. Нагара, M. Б. Роль коучингу в забезпеченні конкурентоспроможності персоналу [Електронний ресурс] / М. Б. Нагара.
 5. Брич, В. Методологічні засади розвитку коучингу в Україні /В. Брич, М. Нагара //Україна: аспекти праці.– 2009.– № 6.– С. 18-23.
 6. Нагара, М. Методологічні засади коучингу як процесу розвитку трудового потенціалу працівників /Марина Нагара //Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту .– Тернопіль : Економічна думка, 2009.– № 11.– С. 24-28.
 7. Брич, В. Напрямки розвитку ринку цінних паперів в Україні за умов фінансової глобалізації /Василь Брич, Марина Нагара //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008.– Вип. 5.– С. 324-327.
 8. Нагара, М. Б. Взаємозвязок коучингу та процесу управління навчанням персоналу: функціональних аспект [/ М. Б. Нагара, О. Б. Обаранчук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3. – С. 73-76.
 9. Нагара, M. Б. Оцінка компетентності працівників як пріоритетний напрямок управління людськими ресурсами на засадах коучингу [Електронний ресурс] / М. Б. Нагара.
 10. Нагара, М. Методичні особливості впровадження коучингу на підприємстві / Марина Нагара // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 370-372.
 11. Нагара, М. Б. Особливості стратегування на підприємствах туристичної сфери : системний аспект / М. Б. Нагара // Інноваційна економіка. – 2014. – № 6. – С. 93-98.
 

Нагірний Микола Зіновійович

nagrniy-m.z1Кафедра загальноекономічних та гуманітарних дисциплін Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту 

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Нагірний, Микола Зіновійович Республіка Хорватія: державно-політичний розвиток у 1990-х роках [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Нагірний Микола Зіновійович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2003. - 200 с.
 2. Нагірний, Микола Зіновійович Республіка Хорватія: державно-політичний розвиток у 1990-х роках [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Нагірний Микола Зіновійович ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2004. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Нагірний, М. Діяльність кризового штабу русинів та українців Хорватії (1991–1993) [Електронний ресурс] / Микола Нагірний / Проблеми слов’янознавства. – 2009. – Вип. 58. – С. 98-105.
 2. Нагірний, М. Русини й українці Хорватії під владою Сербської Країни [Електронний ресурс] / Микола Нагірний / Українознавчий альманах. – 2011. – Вип. 5. – С. 240-244.
 3. Лук’янчук, С. Національний розвиток українців Хорватії у другій половині XVIII-на початку XXI ст.: історико-мовний аспект / С. Лук’янчук , М. Нагірний, О. Савчук // Мандрівець. – 2011. - № 6. – С. 56-60.
 4. Нагірний, М. Динаміка чисельності русинів та українців Хорватії у ХХ ст. [Електронний ресурс] / Микола Нагірний // Проблеми слов’янознавства. – 2010. – Вип 59. – С. 110-121.
 5. Нагірний, М. Розвиток партійно-політичної системи Хорватії у 1990-х роках [Електронний ресурс] / Микола Нагірний.
 6. Нагірний, М. Хорватські серби у першій половині 1990-х років: причини і характер збройного конфлікту [Електронний ресурс] / Микола Нагірний // Проблеми слов’янознавства. – 2002. – Вип 52. – С. 92-101.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Нагірний, М. З. Хорватські русини та українці : суспільство, ідентичність, культура наприкінці ХХ століття [Текст] : монографія / М. З. Нагірний. – Нововолинськ : Купровський В. М., 2012. – 328 с.
 

Надвинична Тетяна Лонгінівна

nadvinichnaКафедра психології та соціальної роботи

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Надвинична, Тетяна Лонгінівна Психологічне проектування вчителем системи навчальних задач [Текст] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Т. Л. Надвинична; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. - Хмельниц., 2009. - 260 c.
 2. Надвинична, Тетяна Лонгінівна Психологічне проектування вчителем системи навчальних задач : автореф. дис... канд. психол. наук : 19.00.07 / Т. Л. Надвинична; Нац. акад. держ. прикордон. служби України ім. Б.Хмельницького. - Хмельниц., 2009. - 20 c.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Надвинична, Т. Науково-методичне та організаційно-технологічне забезпечення експерименту з психологічного проектування системи навчальних задач / Т. Надвинична // Психологія і суспільство. – 2009. – № 1. – С. 164-173.
 2. Надвинична, Т. Психологічне проектування навчальних задач у контексті особистісно зорієнтованного навчання / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2008. – № 3. – С. 41-55.
 3. Надвинична, Т. Психологічні умови саморозгортання процесів формування та розв’язування навчальних задач / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2005. – № 2. – С. 76-86.
 4. Надвинична, Т. Розвиток наукових шкіл як суспільна проблема / Т. Надвинична // Психологія і суспільство. – 2003. – № 3. – С. 114-122.
 5. Надвинична, Тетяна Соціальний менеджмент: перспектива технологізації / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2011. – № 1. – С. 114-121.
 6. Фурман, А. Авторська програма курсу "Основи гендерної рівності" / А. Фурман, Т. Надвинична // Психологія і суспільство. – 2004. – № 3. – С.120-125.
 7. Надвинична, Т. Сутнісний аналіз розуміння / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2010. – № 4. – С. 58-64.
 8. Надвинична, Т. Теоретико-методологічне обгрунтування задачного підходу у психології / Т. Надвинична // Психологія і суспільство. – 2008. – № 1. – С. 63-87.
 9. Надвинична, Т. Соціально-психологічні та правові засади гендерної політики / Т. Надвинична // Психологія і суспільство. – 2006. – № 1. – С. 150-152.
 10. Надвенична, Т. Виникнення та становлення задачного підходу у психології [Електронний ресурс] / Т. Надвенична.
 11. Фурман, А. Методологічне обґрунтування моделі повного функціонального циклу модульно-розвивального процесу як системи навчальних задач [Електронний ресурс] /А. Фурман, Т. Надвенична.
 12. Надвенична, Т. Особливості функціонування навчальної задачі за інноваційної модульно-розвивальної системи навчання [Електронний ресурс] / Т. Надвенична.
 13. Надвенична, Т. Л. Проблемно-діалогічна взаємодія викладача і студентів під час постановки та розв’язування навчальних задач [Електронний ресурс] / Т. Л. Надвенична.
 14. Надвенична, Т. Роль наукової школи у становленні освітології (вітчизняний та зарубіжний досвід) [Електронний ресурс] / Т. Надвенична.
 15. Надвенична, Т. Формовтілення основних етапів розв’язування навчальної задачі у сценарії модульно-розвивальних занять [Електронний ресурс] / Т. Надвенична.
 16. Фурман, А. В. Психологічна служба університету: від моделі до технології / Анатолій В. Фурман, Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2013. – № 2. – С. 80-104.
 17. Фурман, А. В. Діагностичний напрям узмістовлення діяльності психологічної служби університету / Анатолій В. Фурман, Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2014. – № 3. – С. 69-101.
 18. Надвинична, Т. Л. Розвиток аналітико-синтетичної діяльності майбутніх соціальних працівників за допомогою системи навчальних проблемно-евристичних задач [Електронний ресурс] / Т. Л. Надвинична. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. Психологічні науки. – 2012. – Вип. 3.
 19. Надвинична, Т. Л. Технології здійснення ефективної соціальної роботи [Електронний ресурс] / Т. Л. Надвинична. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. Психологічні науки. – 2013. – Вип. 3.
 20. Надвинична, Т. Л. Зростання показників інтелектуального та особистісного потенціалу учнів у процесі модульно-розвивальної взаємодії як результат застосування вчителем системи навчальних задач [Електронний ресурс] / Т. Л. Надвинична. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. Психологічні науки. – 2011. – Вип. 1.
 21. Надвинична, Т. Моделі і схеми профілактичної служби університету / Тетяна Надвинична // Психологія і суспільство. – 2016. – № 1. – С. 114-133.
 22. Надвинична, Т. Л. Екопсихологічна проблематика у творах Тараса Шевченка / Т. Л. Надвинична, В. О. Супрун // Психологія і суспільство. - 2014. – Спецвипуск. - С. 141-142.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фурман, А. В. Основи гендерної рівності [Текст] / А. В. Фурман, Т. Л. Надвинична. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 168 с.
 

Надвиничний Олександр Анатолійович

Кафедра економічного аналізу і статистики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Дисертації:

 1. Надвиничний, Олександр Анатолійович Аналіз маркетингової діяльності промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец.08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Олександр Анатолійович Надвиничний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 20 с.
 2. Надвиничний, Олександр Анатолійович Аналіз маркетингової діяльності промислових підприємств [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Олександр Анатолійович Надвиничний. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 203 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Надвиничний, О. А. Аналіз маркетингової діяльності підприємств виробників віконних профілів: організація та методика [Електронный ресурс] / О. А. Надвиничний // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 6(39). – С. 174-183.
 2. Надвиничний, О. А. Теоретичні основи застосування діагностичної функції в аналізі маркетингової діяльності підприємства [Електронный ресурс] / О. А. Надвиничний // Економічний аналіз. – 2014. – Т. 16. – № 2. – С. 132-137.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.
 2. Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 450 с.
 

Надвиничний Сергій Анатолійович

nadvunuchnuj

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Навчально-методичний відділ

Посада: заступник начальника навчально-методичного відділу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Надвиничний, Сергій Анатолійович Наукові основи розвитку і розміщення сільськогосподарського виробництва в умовах трансформації економіки (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Надвиничний Сергій Анатолійович ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2004. - 225 c.
 2. Надвиничний, Сергій Анатолійович Наукові основи розвитку і розміщення сільськогосподарського виробництва в умовах трансформації економіки (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Надвиничний Сергій Анатолійович ; НАН України, Рада по вивченню продукт. сил України. - К., 2004. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Надвиничний, С. Аналіз негативних тенденцій на ринку зерна в Україні та шляхи їх подолання / С. Надвиничний // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип.15. – С. 91-93.
 2. Надвиничний, С. Земельна рента та її вплив на спеціалізацію сільського господарства / С. Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2003. – № 8. – С. 90-93.
 3. Надвиничний, С. Особливості конкуренції в сільськогосподарському виробництві / С. Надвиничний, В. Файфура // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 12. – С. 31-38.
 4. Надвиничний, С. Регіональні аспекти формування продовольчої безпеки держави / С. Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – № 6. – С. 174-178.
 5. Надвиничний, С. Регіональні особливості інноваційного розвитку сільського господарства Поділля / Сергый Надвиничний // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 18. – С. 279-282.
 6. Надвиничний, С. Становлення і проблеми розвитку нових форм господарювання в аграрному секторі економіки України / С. Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – № 4. – С. 90-93.
 7. Надвиничний, С. Сучасний стан та тенденції розвитку цукрової промисловості в Україні / С. Надвиничний // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2006. – № 20. – С. 197-200.
 8. Надвиничний, С. Сучасні проблеми та пріоритети розвитку сільськогосподарського виробництва України в ринкових умовах / С. Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – № 10. – С. 57-59.
 9. Надвиничний, С. Шляхи стимулювання регіонального розвитку з урахуванням зарубіжного досвіду / С. Надвиничний / Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006. – № 11. – С. 15-17.
 10. Файфура, В. Еколого-економічні проблеми водокористування міста Тернополя / В. Файфура, С. Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2011. – № 16. – С. 34-38.
 11. Надвиничний, С. А. Аналіз системи чинників економічного розвитку аграрної сфери економіки регіону / С. А. Надвиничний // Інноваційна економіка. – 2012. – № 3. – С. 220-225.
 12. Надвиничний, С. А. Зарубіжний досвід державної підтримки сільського господарства / С. А. Надвиничний // Финансовые рынки и ценные бумаги. – 2011. – № 10. – С. 22-28.
 13. Надвиничний, С. Вплив глобальних викликів на розвиток аграрної сфери України / Сергій Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 69-75.
 14. Надвиничний, С. Регіональні особливості розвитку аграрної сфери в умовах глобалізації / Сергій Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 45-53.
 15. Надвиничний, С. Напрями економічного розвитку аграрної сфери України в умовах глобалізації / Сергій Надвиничний // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-1. – С. 195-207.
 16. Файфура, В. Екосистемні платежі в контексті формування й оптимізації довкілля / Василь Файфура, Сергій Надвиничний // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 28-33.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Надвиничний, С. А. Сільське господарство Тернопільської області : рівень розвитку, структурна трансформація та глобальні виклики [Текст] / С. А. Надвиничний, З. М. Пушкар // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 248-274.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посібн. / В. Я. Брич, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 373 с.
 2. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст]: навч. посіб. /Є. П. Качан, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.]; за ред. Є. П. Качана.– К.: Знання, 2008.– 407 с.
 3. Регіональна економіка : підручник / за ред. проф. Є. П. Качана. – Тернопіль, 2008. – 800 с.
 

Назарова Ірина Ярославівна

nazarova

Кафедра обліку у виробничій сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Назарова, Ірина Ярославівна Облік та розкриття інформації в умовах реорганізації підприємств [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Ірина Ярославівна Назарова.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 218 с.
 2. Назарова, Ірина Ярославівна Облік та розкриття інформації в умовах реорганізації підприємств [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Ірина Ярославівна Назарова.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 20 с.

Статті:

 1. Назарова, І. Я. Інформаційне забезпечення реорганізацій підприємств [Електронний ресурс] / Ірина Назарова // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 2. – С. 188-192.
 2. Назарова, І. Особливості обліку перетворення суб’єктів підприємницької діяльності / Ірина Назарова // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 278-280.
 3. Крупка, Я. Про масштаби та способи розкриття інформації у примітках до фінансової звітності [Електронний ресурс] / І. Назарова, Я. Крупка // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Сер. Економічні науки. – 2009. – № 7. – С. 144-149.
 4. Назарова, І. Я. Особливості вартості оцінки майна та зобов’язань при різних формах реорганізації підприємств [Електронний ресурс] / І. Назарова.
 5. Крупка, Я. Д. Принципи формування облікової політики об’єднаних підприємств [Електронний ресурс] / Я. Крупка, І. Назарова // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Сер. Економічні науки. ─ 2009. – № 15. – С. 116-123.
 6. Назарова, І. Принципи розкриття інформації при реорганізації підприємства шляхом виділу окремих підрозділів / Ірина Назарова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – Вип. 4. – С. 94-101.
 7. Назарова, І. Я. Формування інформації про капітал у звітності підприємства /І. Я. Назарова //Інноваційна економіка.– 2012.– № 10.– С. 284-286.
 8. Крупка, Я. Принципи і суттєві обмеження інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності підприємства [Електронний ресурс] / Ярослав Крупка, Ірина Крупка.
 9. Крупка, І. Я. Про відповідність фінансової звітності міжнародним стандартам обліку [Електронний ресурс] / І. Я. Крупка.
 10. Назарова, І. Роль аудиту в проведенні санації, реорганізації, ліквідації підприємства / Ірина Назарова // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 171-173.
 11. Крупка, Я. Д. Принципи обліку та розкриття інформації про інвестиційні процеси на підприємстві / Я. Д. Крупка, І. Я. Крупка // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 39-42.
 12. Назарова, І. Фактори впливу на облікову політику при реорганізації підприємств / Ірина Назарова // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 4. – С. 265-269.
 13. Назарова, І. Я. Форми реорганізації підприємства та їх облікове забезпечення [Електронний ресурс] / І. Я. Назарова // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 12. –  С. 235-237.
 14. Крупка, І. Я. Нова звітність про рух грошових коштів [Електронний ресурс] / І. Я. Крупка // Вісник Тернопільської академії народного господарства. –  Тернопіль : ТАНГ, 2001. – Вип. 18. – С. 121-122.
 15. Крупка, І. Я. Деякі аспекти відображення капіталу у звітності підприємства [Електронний ресурс] / І. Я. Крупка // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – Луганськ : СНУ, 2003. – Вип. №2 (60). –  С. 163-166.
 16. Назарова, І. Я. Реорганізація підприємницької діяльності і проблеми розкриття інформації / І. Я. Назарова // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Сер. Економіка. – Рівне : НУВГП, 2004. – Вип. 4, ч. ІІ. –  С. 160-165.
 17. Назарова, І. Я. Проблеми інформаційного забезпечення реорганізації та ліквідації підприємства [Електронний ресурс] / І. Я. Назарова // Розвиток обліку та аудиту як основи інформаційно-аналітичної системи підприємства : зб. наук. праць. – Харків : НТУ «ХПІ», 2005. – Вип. 58. –  С. 164-166.
 18. Назарова, І. Я. Організаційні форми та обліково-аналітичне забезпечення реорганізації підприємств [Електронний ресурс] / І. Я. Назарова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. –  Кіровоград : КНТУ, 2005. –  С. 312-316.
 19. Назарова, І. Я. Балансове узагальнення результатів об’єднання підприємств [Електронний ресурс] / І. Я. Назарова // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Економіка. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 334. – С. 76-79.
 20. Назарова, І. Роль і функції балансу при поділі суб’єктів господарювання          / Ірина Назарова // Галицький економічний вісник. –  Тернопіль : ТДТУ, 2008. – Вип. 3. – С. 136-141.
 21. Назарова, І. Я. Особливості вартісної оцінки майна та зобов’язань при різних формах реорганізації підприємств [Електронний ресурс] / І. Я. Назарова // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції. – Рівне : НУВГП, 2010. – Вип. 1. – С. 201-208.
 22. Назарова, І. Я. Аналіз методів оцінки активів, зобов’язань та капіталу при реорганізації підприємств [Електронний ресурс] / І. Я. Назарова // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 14, ч. 2. – С. 214-220. 
 23. Крупка, Я. Балансове узагальнення та звітність підприємств в період реорганізаційних перетворень [Електронний ресурс ] / Я. Крупка, І. Назарова // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – 2016. – № 2. – С. 76-83.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Назарова, І. Я. Методи оцінки активів в умовах реорганізації бізнесу [Текст] / І. Я. Назарова // Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : монографія / З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська, Н. В. Гудзь ; за наук. ред. З.-М. В. Задорожного, Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 34-43.
 2. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З. М.-В. Задорожного. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015. – 320 с.
 3. Історія становлення лідера [Електронний ресурс] : монографія / В. М. Панасюк, Я. Д. Крупка, М. Н. Хорунжак [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Панасюк. - Нововолинськ : Формат, 2016. - 214 с.
 4. Факультет Обліку і Аудиту: від витоків до сьогодення: [електронне видання]: монографія / за загальною редакцією В. М. Панасюк. - Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 367с.
 

Найдич Наталія Миколаївна

naydich-natalya-mikolayivnaКафедра економічної теорії Вінницького інституту економіки ТНЕУ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Сірко, А. Врегулювання відносин та прав власності у корпоративному секторі економіки / А. Сірко, Н. Найдич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. –Тернопіль, 2006. – Вип. 4. – С. 9-19.
 2. Сірко, А. В. Управління ринковою вартістю підприємства: теорія і практика транзитивної економіки [Електронний ресурс] / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Управління розвитком. – 2010. – № 20. – С. 157-159.
 3. Сірко, А. В. Дивідентна політика як інструмент реалізації інтересів акціонерів: можливості та реалії перехідної економіки [Електронний ресурс] / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Економіка і управління. – 2008. – № 1. – С. 19-25.
 4. Сірко, А. В. Ринок землі та роль держави: історія і сьогодення / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 62-70.
 5. Найдич, Н. М. Чинники гальмування модернізації вітчизняного виробництва / Н. М. Найдич // Інноваційна економіка. – 2013. – № 3. – С. 20-23.
 6. Сірко, А. В. До питання про дивіденди: чиї інтереси перемагають? [Електронний ресурс] / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету. – 2006. – № 29. – С. 83-90.
 7. Сірко, А. В. Формування ринку землі в Україні: інституційні бар’єри та їх усунення [Електронний ресурс] / А. В. Сірко, Н. М. Найдич // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2013. – № 1. – С. 65-70.
 

Налукова Наталія Ігорівна

1455610170 nalukovaКафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вовна, Наталія Ігорівна Доходи місцевих бюджетів : оптимізація формування та резерви зростання [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Наталія Ігорівна Вовна. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 203 c.
 2. Вовна, Наталія Ігорівна Доходи місцевих бюджетів : оптимізація формування та резерви зростання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Наталія Ігорівна Вовна. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 c.

СТАТТІ:

 1. Вовна, Н. Дискусійні питання сутності місцевих бюджетів / Н. Вовна // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 19. – С. 84-91.
 2. Вовна, Н. Наукова парадигма доходів місцевих бюджетів / Н. Вовна // Світ фінансів. – 2007. – № 2. – С. 49-62.
 3. Вовна, Н. Неподаткові надходження: їх роль та значення у формуванні власної дохідної бази місцевих бюджетів / Н. Вовна // Регіональна економіка. – 2005. – № 3. – С. 143-156.
 4. Вовна, Н. Теоретичні підходи до трактування сутності фінансового адміністрування та фінансового менеджменту державних установ і організацій / Наталія Вовна // Світ фінансів. – 2009. – № 3. – С. 107-119.
 5. Налукова, Н. Фінансова діяльність субєктів підприємництва: сутнісно-аналітичний аспект [Електронний ресурс] / Наталія Налукова // Галицький економічний вісник. - 2011. - № 1. - С. 166-173.
 6. Налукова, Н. Теоретико-прагматичні аспекти визначення сутності страхового менеджменту / Н. Налукова // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 139-149.
 7. Вовна, Н. Удосконалення формування доходів місцевих бюджетів в умовах бюджетної реформи [Електронний ресурс] / Н. Вовна.
 8. Бескид, Й. М. Місцеві податки та збори у доходах місцевих бюджетів України / Й. М. Бескид, Н. І. Вовна // Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Випуск 13 : Ч.1. – С. 140-145.
 9. Налукова, Н. Фінансова діяльність страховика: концептуальні засади теорії і практики / Наталя Налукова, Марія Бадида // Світ фінансів. - 2015. - Вип. 2. - С. 105-117.
 10. Налукова, Н. Конкуренція як запорука успішного розвитку страхового ринку / Наталія Налукова // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 102-112.
 11. Кнейслер, О. В. Фінансове адміністрування і менеджмент у системі управління фінансами суб’єктів господарювання [Електронний ресурс] / О. В. Кнейслер, Н. І. Налукова // Наукові записки національного університету “Острозька академія”. Сер. Економіка : зб. наук. праць. – Острог : Видавництво Національного університету Острозька академія, 2013. – Вип. 24 – С. – 169-173.
 12. Налукова, Н. І. Управління нематеріальними активами суб’єктів підприємництва: дискусійні аспекти та проблеми ідентифікації [Електронний ресурс] / Н. І. Налукова // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка.  – 2013. – Вип. 3 (40). – С. 36-40.
 13. Налукова, Н. І. Нематеріальні активи суб’єктів підприємництва: наукове обґрунтування та специфічні ознаки [Електронний ресурс] / Н. І. Налукова // Наука і економіка. – 2013. – № 1 (29) – С. 50-55.
 14. Налукова, Н. І. Теоретична концептуалізація страхового маркетингу [Електронний ресурс] / Н. І. Налукова // Наукові записки. Сер. Економіка : зб. наук. праць. – Острог : Видавництво Національного університету Острозька академія, 2011. – Вип. 18. – С. 487-495.
 15. Вовна, Н. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: теоретична інтерпретація [Електронний ресурс] / Н. І. Вовна // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2010. – Вип. 262. – С. 2365-2372.
 16. Вовна, Н. І. Теоретична концептуалізація доходів місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / Н. І. Вовна // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – № 7. – 2005. – С. 205-210.
 17. Вовна, Н. І. Прагматизм доходів місцевих бюджетів (на прикладі місцевих бюджетів Вінницької, Тернопільської та Хмельницької областей) / Н. І. Вовна // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2005. – Вип. 205, т. ІV. – С. 1162-1186.
 18. Вовна, Н. І. Фінансове забезпечення органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Н. І. Вовна // Схід. – 2010. – № 4 (104). – С. 17-24.
 19. Налукова, Н. І. Управління фінансами неприбуткових установ, організацій / Н. І. Вовна // Економіка: проблеми теорії і практики. – 2009. – Вип. 251 : в 6 т. – Т. IV. – С. 1499-1511.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 

Насінник Володимир Збігневич

nasinnyk

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Насінник, В. Організаційно-економічний розвиток промислових підприємств в контексті формування ринкової моделі господарювання / Володимир Насінник, Наталія Рожко // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2002. – № 12. – С.187-191.
 2. Насінник, В. Проблеми реструктуризації підприємств в умовах ринкової економіки [Електронний ресурс] / Володимир Насінник.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ :

 1. Насінник, В. З. Фінансова санація та реконструкція підприємств [Текст] / В. З. Насінник. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 252 с.
 2. Економіка нових форм господарювання [Текст] : навч.-метод. посіб. / І. В. Тирпак, В. З. Насінник, В. І. Тирпак, Л. Р. Кіпибіда. – Тернопіль : [б.в.], 2001. – 134 с.
 

Наулік Наталія Степанівна

naulikКафедра публічного права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Дисертації:

 1. Наулік, Наталія Степанівна Інститут омбудсмана в Україні та Республіці Польща : порівняльне дослідження [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.02 - конституційне право / Наталія Степанівна Наулік. – К. : НАНУ, 2007. – 19 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Наулік, Н. Конституційно-правові гарантії прав і свобод людини та громадянина / Наталія Наулік, Юлія Каплюхіна // Вісник прокуратури. – 2012. – № 4-5. – С. 57-64.
 2. Міщенко, В. Реалізація особою свободи на вибір захисника своїх прав / Валерій Міщенко, Наулік Наталія // Вісник прокуратури. – 2011. – № 9. – С. 83-88.
 3. Наулік, Н. С. Інститут медичного омбудсмана в україні:запровадження та перспективи розвитку [Електронний ресурс]/ Н. С. Наулік.
 4. Наулік, Н. С. Організація та діяльність Бюро Речника Громадянських Прав Республіки Польща / Н. С. Наулік // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 3. – С. 97-104.
 5. Наулік, Н. С. Український омбудсман - елемент конституційно-правового механізму забезпечення прав і свобод людини та громадянина / Н. С. Наулік // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 205. – № 1. – С. 109-114.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Федоров, М. П. Конституційне право України [Електронний ресурс] /М. П. Федоров, Н. С. Наулік.– Тернопіль: Економічна думка, 2003.– 43 с.
 

Недашковський Микола Олександрович

Микола Олександрович Недашковський

Кафедра: економічної кібернетики та інформатики

Науковий ступінь: доктор фіз.-мат.наук Вчене звання: професор

Публікації

СТАТТІ:

 1. Недашковський М. Динамічні математичні моделі Е-бізнесу / Микола Недашковський // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 1. – С. 161-174.
 2. Недашковський М. Оптимізація портфеля цінних паперів в банківських установах / Микола Недашковський, Василь Муравський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3. – С. 107-117.
 3. Недашковський М. Розв'язування нелінійно-поліміномінальних рівнянь гіллястими ланцюговими дробами / М. Недашковський // Комп`ютинг. – 2003. – № 1. – С. 83-87.
 4. Недашковський М. Узагальнені динамічні міжгалузеві моделі / Микола Недашковський, Лідія Семчишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економіна думка, 2009. – Вип. 1. – С. 169-187.
 5. Недашковский Н. А. О решении одного класса нелинейных балансовых моделей межотраслевого эколого-экономического взаимодействия / Н. А. Недашковский, Т. И. Крошка // Кибернетика и системный анализ. – 2011. – № 5. – С. 21-32.
 6. Недашковський, М. Програмна реалізація методу відсічених систем і процедури лінійної алгебри в середовищі Matlab [Електронний ресурс] / М. Недашковський, Л. Семчишин, В. Поселюжна // Вісник Тернопільського нац. техн. ун-ту. - 2012. - № 1. - С.169-181.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Задірака, В. К. Методи захисту банківської інформації [Текст] : навч. посіб. / В. К. Задірака, О. С. Олексюк, М. О. Недашковський. – К. : Вища школа, 1999. – 261 с.
 2. Недашковський, М. О. Обчислення зa матрицями [Текст] / М. О. Недашковський, О. Я. Ковальчук. – К. : Наукова думка, 2007. – 294 с.
 

Недошитко Ірина Романівна

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

1413374390 foto0007Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Недошитко, І. Р. Українська діаспора США у державотворчих процесах в Україні (1991-2011 рр.) [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 - історія України / І. Р. Недошитко ; Тернопільський нац. економ. ун-т ; наук. кер. О. Є. Гомотюк . – Тернопіль, 2013. – 320 с.
 2. Недошитко, Ірина Романівна Українська діаспора США у державотворчих процесах в Україні (1991-2011 рр.) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 - історія України / Ірина Романівна Недошитко. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Недошитко, І. Українська діаспора Сполучених Штатів Америки (1991–2013 роки): джерелознавчий аспект проблеми / І. Недошитко // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.253-263.
 2. Недошитко, І. Пріоритети та напрями співробітництва української діаспори США з Україною в галузі медицини [Електронний ресурс] / І. Недошитко // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 18. – С.126-132.
 3. Гомотюк, О. Українська діаспора США у процесах українського державотворення: перспективи дослідження [Електронний ресурс] / Оксана Гомотюк , Ірина Недошитко // Мандрівець. – 2014. – № 5. – С.48-53.
 4. Недошитко, І. Р. Внесок доктора Романа Смика в збереження та повернення на Батьківщину творчої спадщини Богдана Лепкого / І. Р. Недошитко // Проблеми інтерпретації творчої спадщини Богдана Лепкого : матеріали Міжнар. наук. конф. [Тернопіль, 2-3 листоп. 2007 р.]. – Тернопіль : Вид-во «Рада», 2007. – С. 360-364.
 5. Недошитко, І. Р. Внесок українських емігрантів США періоду Другої світової війни в розвиток культури незалежної України / І. Р. Недошитко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 2. – С. 246-249.
 6. Недошитко, І. Р. Внесок української діаспори Сполучених Штатів Америки у розвиток української літератури та мистецтва в умовах незалежної України / І. Р. Недошитко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 3. – С. 169-174.
 7. Недошитко, І. Р. Внесок українця з Поділля у розвиток світової науки та збереження національних традицій / І. Р. Недошитко // Подільська еміграція в контексті європейської та світової культури : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [Хмельницький, 17-18 берез. 2011 р.]. – Хмельниць-кий : ПП Заколодний М. І., 2011. – C. 279-283.
 8. Недошитко, І. Р. Діяльність українознавчих центрів Західної Європи та Австралії (1991-2001 рр.) / І. Р. Недошитко // Ми українці, ми – українські : матеріали Буковинської наук.-практ. конф. [Чернівці, 2 листоп. 2007 р.]. – Чернівці-Вижниця : Черемош, 2007. – С. 218-224.
 9. Недошитко, І. Р. Інформаційний простір українців у США / І. Р. Недошитко // Гілея : науковий вісник. – К. : ВІР УАН, 2012. – Вип. 58. – С. 688-696.
 10. Недошитко, І. Р. Кількісний та якісний склад української діаспори в США наприкінці ХХ – поч. ХХІ ст. / І. Р. Недошитко // Історичні записки. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – Вип. 33.– С. 191-197.
 11. Недошитко, І. Р. Роль української діаспори США в економічному розвитку України (1991–2011 рр.). / І. Р. Недошитко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 2. – С. 191-197.
 12. Недошитко, І. Р. Роль церкви в житті української діаспори США (кінець ХХ ‑ поч. ХХІ ст.) / І. Р. Недошитко // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Сер. Історичні науки. – Луцьк, 2012. – № 10 (235). – С. 63-73.
 13. Недошитко, І. Р. Спонсорська допомога українців США в організації дипломатичних представництв (поч. 90-их рр. ХХ ст.). / І. Р. Недошитко // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук : матеріали. Всеукр. наук. конф. : у 2 ч. [Дніпропетровськ, 7-8 жовт. 2012 р.]. – Дніпропетровськ : Свідлер, 2012. – Ч. ІІ. – С. 120-122.
 14. Недошитко, І. Р. Українознавчі наукові студії в США / І. Р. Недошитко // Актуальні проблеми історії, археології та етнології. – Одеса : ФЛП «Фрид-ман А. С.», 2011. – С. 129-132.
 15. Недошитко, І. Р. Українська діаспора в США: кількісний та якісний склад / І. Р. Недошитко // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали. ІІ Міжнар. наук.-прак. конф., присвяч. пам’яті проф. Г. Л. Боднаревського [Луганськ, 12-13 квіт. 2011 р.]. – Луганськ : ТОВ «Віртуальна реаль-ність», 2011. – С. 239-244.
 16. Недошитко, І. Р. Участь української діаспори Сполучених Штатів Америки в церковно-релігійному житті нашого краю / І. Р. Недошитко // Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу» (від найдавніших часів до сьогодення) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : у 2 ч. [Тернопіль, 20-21 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка. – Ч. І. – С. 120-123.
 17. Недошитко, І. Р. Участь української діаспори США та Австралії у розвитку загальнонаціональної науки / І. Р. Недошитко // Український вимір : міжнар. зб. інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей, матеріалів з України та діаспори. – Чернігів, 2008. – Ч. 7. – С. 531-540.
 18. Недошитко, І. Р. Тарас Шевченко у Вашингтоні / І. Р. Недошитко // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 48-49. 
 

Неміш Василь Миколайович

nemish

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Немиш, Василий Николаевич Упругое равновесие трехмерных деформируемых тел, ограниченных поверхностями вращения [Текст] : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 - механика деформируемого твердого тела / Василий Николаевич Немиш.– Тернополь : ТФЭИ, 1979.– 205 с.
 2. Немиш, Василий Николаевич Упругое равновесие трехмерных деформируемых тел, ограниченных поверхностями вращения [Текст] : автореф. дис. На соискание науч. степени канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 - механика деформируемого твердого тела / Василий Николаевич Немиш.– Киев, 1979.– 16 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Немиш, Ю. Н. Распределение напряжений около неканонических поверхностей [Электронный ресурс] / Ю. Н. Немиш, В. Н. Немиш, П. Ф. Ярема // Прикладная механика. – 1971. - № 12 - С. 41-50.
 2. Немиш, Ю. Н. К решению пространственных задач теории упругости трансверсально изотропной среды для неканонических областей [Электронный ресурс] / Ю. Н. Немиш, В. Н. Немиш // Прикладная механика. – 1976. - № 12. - С. 73-82.
 3. Немиш, Ю. Н. Кручение ортотропных тел вращения с неканоническими полостями и включениями [Электронный ресурс] / Ю. Н. Немиш, В. Н. Немиш // Известия АН СССР. Механика твердого тела. - 1976. - № 6. – С. 101-111.
 4. Немиш, В. Н. Пространственная деформация изотропной среды с неканоническими включениями [Электронный ресурс] / В. Н. Немиш // Сборник ”Математическая физика”. - 1976. - Вып. 19. - С. 104-109.
 5. Немиш, В. Н. Распределение напряжений около замкнутых осесимметрических полостей и включений при кручении [Электронный ресурс] / В. Н. Немиш // Прикладная механика. – 1977. - № 11 - С.32-40.
 6. Немиш, Ю. Н. Напряженное состояние трансверсально изотропной среды, ослабленной замкнутой конической полостью [Электронный ресурс] / Ю. Н. Немиш, В. Н. Немиш // Математическая физика. – 1979. - Вып. 26. - С. 110-114.
 7. Скоропад, В. К вопросу определения среднего значения и дисперсий резонансной частоты системы [Электронный ресурс] / В. В. Скоропад, А. П. Помылуйко, В. Н. Немиш // Сборник «Математическая физика». – 1982. - Вып. 32. – С. 53-56.
 8. Войтюк, І. Ф. Метод та генетичний алгоритм структурної ідентифікації інтервальних різницевих операторів в задачах екологічного моніторингу [Електронний ресурс] / І. Ф. Войтюк, М. П. Дивак, В. М. Неміш // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка. – 2011. – Вип. 14(188). – С. 8-17.
 9. Savka, N. Intelligent Classifier Based on Radial Basis Function Network for the Task of Identification the Recurrent Laryngeal Nerve in a Surgical Wound [Еlectronic resource] / Nadiya Savka, Mykola Dyvak, Andriy Pukas, Vasyl Nemish // Journal of applied computer science. – 2014. – Vol. 22, № 2. – Р. 55-64.
 10. Неміш, В. М. Про деяку залежність поля напружень середовища від кривизни гіпотрохоїдальної поверхні [Електронний ресурс] / В. М. Неміш // Space and time – coordinate system of human development : materials digest of the VIIIth Internationai Research and Practice conf. [Кiev, London 25 august-1 september 2011]. – С. 79-81.
 11. Неміш, В. М. Кручення трансверсального ізотропного тіла з неканонічною порожниною [Електронний ресурс] / В. М. Неміш, К. М. Березька // П’ятнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : матеріали конф. [Київ, 15-17 трав. 2014 р.]. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 227.
 12. Неміш, В. М. Про побудову загальних розв’язків рівнянь рівноваги методом збурення форми границі для неканонічних областей [Електронний ресурс] / В. М. Неміш, Д. Г. Чорнописький // // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : матеріали конф. [Київ, 14-15 трав. 2015 р.]. – К. : НТУУ «КПІ», 2015. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 277.
 13. Неміш, В. М. Декомпіляція як засіб реінженерії ПЗ [Електронний ресурс] / В. М. Неміш, Ю. І. Демковський // Сучасні комп’ютерні інформаційні технології : матеріали V Всеукр. школи-семінару молод. вчених і студ. [Тернопіль, 22-23 трав. 2015 р.]. – Тернопіль, 2015. – С. 135.
 14. Неміш, В. М. Кручення ортотропних тіл обертання з гіпотрохоїдальними поверхнями [Електронний ресурс] / В. М. Неміш, М. І. Шинкарик // Чотирнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : матеріали конф. [Київ, 19-21 квіт. 2012 р.]. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 314.
 15. Окрепкий, Б. С. Осесиметрична температурна задача для системи двох контактуючих шарів з урахуванням неідеального теплового контакту [Електронний ресурс] / Б. С. Окрепкий, В. М. Неміш // наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріалознавство»). – 2014. – Вип. 47. – С. 131-136.
 16. Очеретнюк, Н. П. Обчислювальні особливості задач знаходження допускових оцінок параметрів моделей статистичних систем [Електронний ресурс] / Н. П. Очеретнюк, В. М. Неміш // Сучасні комп’ютерні інформаційні технології : матеріали І Всеукр. школи-семінару молод. вчених і студ. [Тернопіль, 20-21 трав. 2011 р.]. – Тернопіль, 2011. – С. 33-36.
 17. Savka, N. The Method of Identifying Weights of Artificial Neural Networks with Radial Basis Functions Based on Multiple-Set Approach [Electronic resource] / Nadya Savka, Vasyl Nemish, Oksana Kushnir // Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science : proceedings othe ХIth international conference TCSET, 2012. – Lviv-Slavske, 2012. – P. 392.
 18. Savka, N. Intellectual Classfier Based jn Artificial Neural Networks with RBF to Detect Reverse Laryngeal Nerve [Electronic resource] / Nadya Savka, Viktor Spilchuk, Vasyl Nemish // The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM 2013) : XIIth International conference. – Lviv, 2013. – P. 314-315.
 19. Сімнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : матеріали конф. [Київ, 19-20 трав.]. – Київ : НТУУ «КПІ», 2016. – Т. 1 : Дифференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – 304 с. – Із змісту : Неміш, В. М. Кручення ізотропного циліндра з неканонічним включенням / В. М. Неміш. – С. 209-210.
 20. Березький, О. Використання методів просторової економетрики для аналізу результатів вступу абітурієнтів / О. Березький, К. Березька, В. Неміш // Геометричне моделювання та інформаційні технології. – 2016. – № 1. – С. 5-9.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Алілуйко, А. М. Комплексні практичні індивідуальні завдання з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, В. М. Неміш, М. І. Шинкарик. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 158 с.
 2. Вища математика у прикладах і задачах для економістів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 148 с.
 3. Березька, К. М. Фінансова математика [Текст] : навч. посіб. / К. М. Березька, В. М. Неміш, С. В. Савчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 192 с.
 4. Неміш, В. М. Елементарна математика [Текст] : навч. посіб. / В. М. Неміш, А. І. Процик, О. С. Башуцька ; за ред. М. І. Шинкарика. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 304 с.
 5. Неміш, В. М. Вища математика [Текст] : практикум : навч. посіб. / В. М. Неміш, А. І. Процик, К. М. Березька. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 265 с.
 6. Неміш, В. М. Практикум з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / В. М. Неміш, А. І. Процик, К. М. Березька. – Тернопіль : Збруч, 2005. – 265 с.
 7. Неміш, В. М. Практикум з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / В. М. Неміш, А. І. Процик, К. М. Березька. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 302 с.
 8. Березька, К. М. Фінансова математика [Текст] / К. М. Березька, В. М. Неміш. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 195 с.
 9. Неміш, В. М. Практикум з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / В. М. Неміш, А. І. Процик, К. М. Березька. – 3-тє вид, випр. і допов. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 304 с.
 10. Методичні вказівки для проведення тренінгів з вищої математики / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик, В. М. Неміш [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 90 с. 
 

Николайчук Ярослав Миколайович

николайчук

Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Посада: в.о. завідувача кафедри

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Николайчук, Ярослав Николаевич Разработка и исследование эффективных методов и устройств формирования сообщений для низовых сетей АСУ ТП (применительно к промышленным установкам бурения) : дис... к.т.н.: 05.19.06 / Ивано-Франковский институт нефти и газа. – Ивано-Франковск, 1979. - 254 с.
 2. Николайчук, Ярослав Николаевич Разработка и исследование эффективных методов и устройств формирования сообщений для низовых сетей АСУ ТП (применительно к промышленным установкам бурения) : автореферат дис... к.т.н.: 05.19.06 / Академия наук УССР, Ордена Ленина институт кибернетики. - Киев, 1979. – 20с.

Публікації:

Статті:

 1. Возна Н. Я. Теорія моделей джерел інформації та формування ідентифіковано-структуризованих даних комп’ютеризованих систем / Н. Я. Возна, Я. М. Николайчук // Искусственный интеллект. – 2009. – № 1. – С. 26-34.
 2. Касянчук М. П. Теорія алгоритмів перетворень китайської теореми про залишки в матрично-розмежованому базисі Радемахера-Крестенсона / М. М. Касянчук, Я. М. Николайчук, І. З. Якименко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Комп’ютерні системи та мережі. – 2010. – № 688. – С. 118-124.
 3. Касянчук М. Теорія алгоритмів пошуку найбільшого спільного дільника у базисі Крестенсона / М. Касянчук, І. Якименко, Я. Николайчук // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – № 1. – С. 154-161.
 4. Николайчук Я. М. Швидкодіючий алгоритм та процесор порівняння чисел у системі залишкових класів базису Крестенсона / Я. М. Николайчук, О. І. Волинський, С. В. Кулина // Искусственный интеллект. – 2008. – № 3. – С. 348-352.
 5. Николайчук Я. Реалізація багаторівневої рекурентної бази даних в базисі Галуа мережевого маркетингу корпорації "ТЯНЬ ШІ" / Ярослав Николайчук, Володимир Шаряк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 4. – С. 134-142.
 6. Николайчук Я. М. Теоретичні основи мір ентропії та їх застосування в інформаційних технологіях формування та опрацювання сигналів / Я. М. Николайчук, А. Р. Воронич // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2010. – № 1. – С. 50-63.
 7. Николяйчук Я. М. Теорія цифрових перетворень мультибазисного супершвидкодіючого процесора / Я. М. Николайчук // Искусственный интеллект. – 2008. – № 4. – С. 387-394.
 8. Круцкевич, О. Метод та алгоритм множення у двовимірній системі числення матричного Радемахера [Електронний ресурс] / О.Д. Круцкевич, Я.М. Николайчук, Н.Д. Круцкевич, О.М. Заставний.
 9. Николайчук, Я. Теоретичні основи виконання модулярних операцій множення та експоненціювання в теоретикочисловому базисі Крестенсона-Радемахера [Електронний ресурс] / Я.М. Николайчук, М.М. Касянчук, І.З Якименко, Т.М. Долинюк // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2011. - №2. – С. 123-130.
 10. Николайчук, Я. Дослідження ефективності формування сигнальних кодів [Електронний ресурс] / Я.М. Николайчук, Т.М. Гринчишин, О.М. Заставний, А.Р. Воронич // Науковий вісник Чернівецького університету. - 2009. – Вип. 479. – С. 114-125.
 11. Воронич, А. Формування та опрацювання ентропійно-маніпульованих сигнальних коректуючих кодів у безпровідних сенсорних мережах / Артур Воронич, Ярослав Николайчук, Володимир Гладюк // Комп'ютинг. – 2012. – Вип. 3, т. 11. – С. 234-241.
 12. Николайчук, Я. М. Методологія побудови автономних сенсорів для розподілених комп’ютерних мереж [Електронний ресурс] / Я. М. Николайчук, О. М. Заставний // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. –т. 1. – С.142-146.
 13. Яцків, Н. Г. Системні характеристики джерел інформації та оцінка їх ентропії [Електронний ресурс] / Н. Г. Яцків, Я. М. Николайчук // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. –т. 1. – С.197-200.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Коди поля Галуа : теорія та застосування [Текст] : монографія / за ред. Я. М. Николайчука. – Тернопіль : ТзОВ "Тернограф", 2012. ‑ 392 с.
 2. Николайчук, Я. М. Проектування спеціалізованих комп'ютерних систем [Текст]: навч. посіб. /Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна, І. Р. Пітух.– Тернопіль: Терно-граф, 2010.– 392 с.
 

Ничко Оксана Яромирівна

nuchkoКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Ничко, Оксана Яромирівна Імагологічні особливості художньої прози та публіцистики Джона Стейнбека [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Ничко Оксана Яромирівна ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; наук. кер. О. М .Веретюк. – Тернопіль, 2008. – 210 с.
 2. Ничко, О. Я. Імагологічні особливості художньої прози та публіцистики Джона Стейнбека : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.05 "Порівняльне літературознавство" / О. Я. Ничко ; О.Я.Ничко ; ТНПУ ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2008. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Ничко, О. Imago України та українців у журналістській та фікційній свідомості Джона Стейнбека [Електронний ресурс] / О. Ничко // Питання літературознавства. – 2009. – Вип. 78. – С. 80-88.
 2. Ничко, О. Військовий кореспондент Джон Стейнбек про Італію та італійців [Електронний ресурс] / О. Ничко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2006. – № 2. – С. 296-306.
 3. Семенчук, Ю. О. Врахування лінгвістичних особливостей англійської економічної лексики при навчанні студентів / Ю. О. Семенчук, О. Я. Ничко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль, 2012. – № 2. – С. 80-84.
 4. Ничко, О. Я. Італійці у прозі Джона Стейнбека: (романи "Тортилія Флет", "Зима незгоди нашої") [Електронний ресурс] / О. Ничко // Мандрівець. – 2007. – № 5. – С. 46-52.
 5. Ничко, О. Я. Париж та парижани у журналістській творчості Джона Стейнбека [Електронний ресурс] / О. Ничко // Studia Methodologica: [альманах]. –Тернопіль, 2008. – Вип. 23. – С. 60-67.
 6. Ничко, О.Я. Позітанці в журналістській творчості Джона Стейнбека [Електронний ресурс] / О. Ничко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль,2007. – № 22. – С. 284-296.
 7. Ничко, О. Я. Автоетнооцінювання еволюції американотворення у документальній розвідці Джона Стейнбека "Аmericans and selected nonfiction" /О. Я. Ничко //Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 7-8 квіт. 2011р.] /редкол. : Н. С. Лиса, Т. В. Юрчишин, Ю. О. Семенчук [та ін.] ; відп. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 365-367.
 8. Ничко, О. Я. Фікційно-пародійне зображення гетеро стереотипного образу Франції (на матеріалі пародійно-сатиричного роману Дж. Стейнбека «The Short Reign of Pippin the IV») [Електронний ресурс] / О. Я. Ничко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Філологічна. – Острог, 2014. – Вип. 49.  – С. 283-285.
 9. Ничко, О. Я. Образ Франції та французів у фікційній свідомості Дж. Стейнбека (на матеріалі пародійно-сатиричного роману Дж. Стейнбека «The Short Reign of Pippin the IV») [Електронний ресурс] / О. Я. Ничко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Філологічна. – Острог, 2013. – Вип. 36. – С. 207-208.
 10. Ничко, О. Я. Торгово-комерційна термінологія у художньому тексті (на матеріалі романів Дж. Стейнбека “The Grapes of Wrath”, “East of Eden”, “The Winter of Our Discontent”, “Tortilla Flat”) [Електронний ресурс] / О. Я. Ничко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Сер. Філологічна. – Острог, 2012. – Вип. 27. – С. 67-70.
 11. Ничко, О. Я. «Вищі рослини» та їх вербальні репрезентації у художньому творі (на матеріалі роману «Коханець Леді Чатерлей» Д. Г. Лоуренса) [Електронний ресурс] / О. Я. Ничко, Ю. В. Богдан // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Сер. Філологічні науки. – Житомир, 2012. – Вип. 62. – С. 121-124.
 12. Ничко, О. Я. Методичні аспекти діяльності викладача іноземних мов у розробці навчально-методичного забезпечення заняття з використанням інформаційних технологій [Електронний ресурс] / О. Я. Ничко // Молодь і ринок : щомісяч. наук.-пед. журн. –  Дрогобич, 2012. – № 3 (86). – С. 71-76.
 13. Ничко, О. Я. Лінгвостилістичні засоби відображення пародійно-сатиричного спрямування художнього твору (на матеріалі роману Дж. Стейнбека “The Short Reign of Pippin The IV” / О. Я. Ничко // Наукові записки  Кіровоградського  державного педагогічного університету ім. В. Винниченка.  Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград,  2012. – Вип. 105 (2).  – С. 113-116.
 14. Ничко, О. Я. Груповий гетеро імідж «малої вітчизни» у публіцистичних нотатках Джона Стейнбека італійського періоду / О. Я. Ничко // Актуальні проблеми іноземної  філології Бердянського державного педагогічного університету. – Сер. Лінгвістика і літературознавство. – Бердянськ, 2011. – Вип. VI, ч. 2. – С. 253-259.
 15. Ничко, О. Я. Американський образ-імідж Італії воєнної доби у мандрівних нотатках Джона Стейнбека [Електронний ресурс] / О. Я. Ничко // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб .наук. праць. – К. : Університет «Україна», 2011. – Вип. 22. – С. 201-210.
 16. Ничко, О. Я. Індивідуальний імагообраз італійця у публіцистиці Джона Стейнбека [Електронний ресурс] / О.  Я. Ничко // Питання літературознавства : наук. зб. – Чернівці, 2010. – Вип. 81. – С. 142-148.
 17. Ничко, О. Я. Е. Золя та Дж. Стейнбек. Типологія натуралізму (за творами “Germinal”, “The Grapes Of Wrath” [Електронний ресурс] / О. Я. Ничко // Держава та регіони. Сер. Гуманітарні науки. – Запоріжжя, 2008. – № 2. – С. 4-10.
 18. Ничко, О. Я. Іmago Росії та росіян у журналістській свідомості Джона Стейнбека / О. Я. Ничко // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Сер. Філологічні науки. Літературознавство. – Луцьк, 2008. – № 14. – С. 112-116.
 19. Ничко, О. Я. Парадокс і мрія як автостереотипні риси американця (за творами Дж. Стейнбека) / О. Я. Ничко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2008. – Вип. 25, № 3 (25). – С. 295-307.
 20. Ничко, О. Я. Е. Золя та Дж. Стейнбек: теорія і практика експериментального роману (“Le Roman Expérimental”  Е. Золя, романи Дж. Стейнбека) / О. Я. Ничко // Тернопіль : Мандрівець, 2008. – № 6 (75). – С. 65-70.
 21. Ничко, О. Я. Полінійці у журналістській творчості Джона Стейнбека / О. Я. Ничко // Славістичні записки Тернопільського експериментального інституту  педагогічної освіти. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2008. – Вип. № 3 (7).  – С. 61-71.
 22. Ничко, О. Я. Флоренція та флорентійці у журналістській творчості Джона Стейнбека у поствоєнний період / О. Я. Ничко // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. статей. Лінгвістика і літературознавство. – К., 2008. – Вип. XV. – С. 352 -357.
 23. Ничко, О. Я. Дуалізм Джона Стейнбека у рецепції процесу формування національної ідентичності американців / О. Я. Ничко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2005. –  Вип. XVIII, № 3 (18). – С. 322-331.
 24. Ничко, О. Я. Міжнародне співробітництво Тернопільської області / О. Я. Ничко // Економічне Тернопілля: реалії та перспективи. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 97-119.
 25. Боднар, О. Б. До питання автентичності перекладної поезії (на прикладі вибраних балад та віршів І. Драча) [Електронний ресурс] / О. Б. Боднар, О. Я. Ничко // Одеський лінгвістичний вісник. - 2016. - Вип. 7. - С. 255-262.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.
 

Новак Юлія Романівна

1453118769 img novakКафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Кулик, Юлія Романівна Формування бізнес-систем електротехнічних підприємств на засадах функціонально-факторного аналізу:дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04/Нац. ун-т "Львів. політехніка" .-Л.,2009 .-207 с.
 2. Кулик, Юлія Романівна Формування бізнес-систем електротехнічних підприємств на засадах функціонально-факторного аналізу:автореф. дис. ... кан. екон. наук : 08.00.04/Нац. ун-т "Львів. політехніка" .-Л.,2009 .-24 с.

Публікаці

Статтї:

 1. Кулик, Р. Р. Особливості функціонально-вартісного аналізу / Р. Р. Кулик, Ю. Р. Кулик // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 40-41.
 2. Кулик, Ю. Аналіз діяльності бізнес-системи у конкурентному середовищі /Юлія Кулик //Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011.– Вип. 8, ч. 2.– С. 215-219.
 3. Кулик, Ю. Функціональний підхід до побудови бізнес-систем / Ю. Кулик // Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Випуск 15. – С. 254-257.
 4. Князь, С. Креативні рішення щодо обрання пріоритетних напрямків розвитку бізнес-систем [Електронний ресурс] / С. В. Князь, Ю. Р. Кулик, Д. К. Зінкевич.
 5. Кулик, Ю. Сутність і види бізнес-систем у машинобудуванні / Ю. Кулик // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.2. – С. 225-229.
 6. Кулик, Ю. Бізнес-системи у машинобудуванні: сутність, види, особливості формування / Ю. Кулик // Галицький економічний вісник. – 2009. - № 1(22). – С. 66-72.
 7. Кулик, Ю. Визнання і класифікація витрат у процесі оновлення та оптимізації бізнес-систем [Електронний ресурс] / Ю. Кулик.
 8. Кулик, Ю. Місце моніторингу у функціонуванні бізнес-системи / Ю. Кулик // Галицький економічний вісник. - 2010. - № 4(29). – С. 121-124.
 9. Кулык, Ю. Информативность функционально-факторного анализа бизнес-системы в микроэкономическом аспекте / Ю. Кулык // Бізнес інформ. – 2011. - № 2(2). – С. 129-131.
 10. Кулик, Р. Роль аудиторських фірм у мінімізації податкових ризиків суб’єктів підприємництва / Р. Кулик, Ю. Кулик // Світ фінансів. – 2011. – № 1. – С. 110-118.
 11. Кулик, Р. Концептуальні підходи до оцінювання фінансової безпеки бізнес-системи / Р. Кулик, Ю. Новак // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 2. - С. 38-47.
 12. Новак, Ю. Р. Проблеми інтеграції бізнес-системи в новий бізнес-простір [Електронний ресурс] / Юлія Романівна Новак // Економічний аналіз. - 2013. - т. 14. - № 3. - С. 168-172.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козюк, Р. М. Березюк, О. В. Длугопольський, Ю. Р. Кулик [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Р. М. Березюка, О. П. Шиманської. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 497 с.
 

Новосад Іван Ярославович

novosad

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЯ:

 1. Новосад, Іван Ярославович Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів [Текст] : дис... канд. техн. наук: 05.02.08 / Новосад Іван Ярославович ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2007. - 227 с.
 2. Новосад, Іван Ярославович Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.02.08 / Новосад Іван Ярославович ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2007. - 21 с.

Публікації

Статті:

 1. Новосад, І. Я. Особливості технології виготовлення секцій гнучких гвинтових конвеєрів [Електронний ресурс] / І. Я. Новосад.
 2. Новосад, І. Я. Вплив режимів різання на якість обробки гвинтових секцій гнучких конвеєрів [Електронний ресурс] / І. Я. Новосад // Процеси механічної обробки в машинобудуванні. – 2007. – Вип. 5. – С. 67-72.
 3. Клендій, М. До питання профiлювання секцiй гнучкого гвинтового конвеєра [Електронний ресурс] / М. Б. Клендій, І. Я. Новосад.
 4. Гевко, І. Б. Розмірний аналіз кулькового шарнірного з’єднання секцій гіперболічного шнека [Електронний ресурс] / І. Б. Гевко, І. Я. Новосад // Процеси механічної обробки в машинобудуванні. – 2006. – Вип. 3. – С. 181-187.
 5. Гевко, І. Б. Розрахунок жорсткості секції гвинтового секційного конвеєра при проточуванні [Електронний ресурс] / І. Б. Гевко, І. Я. Новосад // Наукові нотатки. – 2007. – Вип. 20, т. 1. – С. 82-86.
 6. Алілуйко, А. Синтез керування для сім’ї псевдолінійних диференціальних систем [Електронний ресурс] / А. Алілуйко, І. Новосад // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2015. – № 1 (77). – С. 266-275.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Вища математика у прикладах і задачах для економістів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Алілуйко, Н. В. Дзюбановська, О. Ф. Лесик [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 148 с.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 

Новосад Лілія Ярославівна

Кафедра міжнародних фінансів

Посада: викладач

Публікації:

Статті:

 1. Новосад, Л. Податки на капітал: теорія і практика / Лілія Новосад, Наталія Андросенко // Світ фінансів. – 2010. – № 1. – С. 35-43.
 2. Новосад, Л. Напрямки реструктуризації податкової системи України / Лілія Новосад, Наталія Бенч // Світ фінансів. – 2009. – № 3. – С. 56-64.
 3. Новосад, Л. Фіскально-бюджетна політика у системі антикризових заходів / Л. Новосад // Світ фінансів. – 2009. – № 1. – С. 28-34.
 4. Новосад, Л. Фіскальне адміністрування в Україні : проблеми теорії та практики / Л. Новосад // Світ фінансів. – 2005. – № 1. – С. 65-70.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Державні фінанси в транзитивній економіці [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін, Л. М. Горбач, Л. Я. Новосад [та ін.] ; за ред. М. І. Карліна. – К. : Кондор, 2003. – 220 с.
 2. Державні фінанси в транзитивній економіці [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін, Л. М. Горбач, Л. Я. Новосад [та ін.] ; за. ред. М. І. Карліна. – К. : Кондор, 2007. – 220 с.
 3. Державні фінанси в транзитивній економіці [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін, Л. М. Горбач, Л. Я. Новосад [та ін.] ; за ред. Карліна М. І. – К. : Кондор, 2009. – 220 с.