Ониськів Любов Мирославівна

прийдунКафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Дисертації:

 1. Прийдун, Любов Мирославівна Управління кредитним ризиком банку і ефективність банківської діяльності [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Любов Мирославівна Прийдун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 347 с.
 2. Прийдун, Любов Мирославівна Управління кредитним ризиком банку і ефективність банківської діяльності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Любов Мирославівна Прийдун. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 24 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Прийдун, Л. Особливості виникнення кредитного ризику в сучасних умовах та управління проблемною заборгованістю / Л. Прийдун // Світ фінансів. – 2010. – № 3. – С. 39-48.
 2. Балянт, Г. Нормативно-правова основа функціонування банківських установ і напрямки її вдосконалення [Електронний ресурс] / Г. Балянт, Л. Прийдун // Українська наука: сучасне минуле, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 3-21.
 3. Прийдун, Л. Оцінка зарубіжного досвіду мінімізації рівня проблемної заборгованості у кредитних операціях банків [Електронний ресурс] / Л. Прийдун // Українська наука: сучасне минуле, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 201-209.
 4. Прийдун, Л. М. Управління кредитним ризиком як основа забезпечення ефективності банківської діяльності [Електронний ресурс] / Л. М. Прийдун // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 307-312.
 5. Дзюблюк, О. Розвиток банківської системи в умовах інтеграції економіки України у світове господарство і лібералізації міжнародного руху капіталу / Олександр Дзюблюк, Любов Прийдун // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 8-20.
 6. Прийдун, Любов Бюро кредитних історій у системі заходів щодо оптимізації роботи банків з управління кредитними ризиками / Любов Прийдун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – січень-березень (№1). – С. 117-125.
 7. Прийдун, Любов Стрес-тестування кредитного ризику банку: загальна характеристика та особливості практичного застосування / Любов Прийдун // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – квітень-червень (№2). – С. 67-74.
 8. Прийдун, Л. Перспективи оптимізації управління кредитним ризиком з урахуванням банківської практики розвинутих країн [Електронний ресурс] / Л. Прийдун // Українська наука: сучасне минуле, майбутнє. – 2008. – Вип. 13. – С.93-99.
 9. Дзюблюк, О. Організаційно-економічний механізм управління кредитним ризиком банку / О. Дзюблюк, Л. Прийдун // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 55-62.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Ю. М. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.
 2. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.
 3. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, О. Б. Васильчишин, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 384 с.
 4. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Івасів, Б. С. Міжнародні розрахунки та валютні операції [Текст] : навч. посіб. / Б. С. Івасів, Л. М. Прийдун, В. Я. Рудан. – Тернопіль : Вектор, 2013. – 572 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Чайковський, Я. І. Організація тренінгу : задачі, практичні завдання з використанням автоматизованої банківської системи Б2, ситуаційні завдання (кейси), ділові ігри [Текст] : метод. вказівки / Я. І. Чайковський, Л. М. Ониськів, В. Я. Рудан. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 112 с.