Рендович Петро Михайлович

rendovych-kopiya

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Рендович, Петро Михайлович Фінансове забезпечення підприємств санаторно-курортного комплексу [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Петро Михайлович Рендович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 214 с.
 2. Рендович, Петро Михайлович Фінансове забезпечення підприємств санаторно-курортного комплексу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Петро Михайлович Рендович. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Рендович П. М. Теоретико-ретроспективні підходи до поняття "фінансові ресурси" / П. М. Рендович // Формування ринкових відносин в Україні.– 2007.– № 9.– С. 38-42.
 2. Стецько М. Інвестиційна політика України: сучасний стан та перспективи розвитку / М. Стецько, П. Рендович // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 19. – С. 126-130.
 3. Рендович, П. Інвестиційний клімат України: реалії та перспективи / Петро Рендович // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 204-208.
 4. Рендович, П. М. Сутність та особливості курортно-рекреаційної діяльності [Електронний ресурс] / П. М. Рендович // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2009. – Вип. 11. – С. 385-390.
 5. Рендович, П. М. Пріоритетні напрями фінансування курортно-рекреаційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / П. М. Рендович // Наука й економіка. – 2010. – № 3 (19). – С. 40-43.
 6. Юхимчук, В. Д. Аналіз діяльності банківських установ на фінансовому ринку України / В. Д. Юхимчук, П. М. Рендович // Інноваційна економіка. - 2014. - № 3. - C. 203-207.
 7. Стецько, М. Спеціальні (вільні) економічні зони [Електронний ресурс] / Микола Стецько, Петро Рендович // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2006. – Вип. 8. – С. 473-478.
 8. Рендович, П. М. Особливості курортно-рекреаційної економіки [Електронний ресурс] / П. М. Рендович.
 9. Rendowycz, P. Szczegóły finansowego zabezpieczenia przedsiębiorstw zakresu sanatoryjno-uzdrowiskowego [Electronic resource] / Piotr Rendowycz.
 10. Рендович, П. Досвід реформування системи фінансування курортів у Західній Європі [Електронний ресурс] / П. Рендович // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – № 5-2. – С. 382-388.
 11. Рендович, П. М. Закордонний досвід фінансування санаторно-курортного комплексу / П. М. Рендович // Модернізація корпоративних фінансів та фінансових ринків : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 71-75.
 12. Рендович, П. М. Сучасний фінансовий стан санаторно-курортної діяльності в Україні / П. М. Рендович // Модернізація корпоративних фінансів та фінансових ринків : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 2. – С. 124-127.
 13. Рендович, П. М. Відтворення основного капіталу та резерви його активізації / П. М. Рендович, Р. І. Шпікула // Модернізація корпоративних фінансів та фінансових ринків : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 2. – С. 165-166.
 14. Рендович, П. М. Економічне відтворення виробничого потенціалу санаторно-курортного комплексу / П. М. Рендович // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности : сб. науч. трудов. – Донецк, 2010. – Т. 2. – С. 282-287.
 15. Rendovych, P. M. Wybrane elementy stabilności finansowej na przykładzie ukraińskich przedsiębiorstw z branży sanatoryjno–uzdrowiskowej / P. M. Rendovych // Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. – Częstochowa, 2008. – № 1, T. 2 : Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju gospodarczego: teoria i praktyka. – S. 141-155.
 16. Костецький, В. В. Роль та значення корпоративної соціальної відповідальності як складової частини управління фінансами підприємств [Електронний ресурс] / В. В. Костецький, П. М. Рендович // Причорноморські економічні студії. - 2016. - Вип. 6. - С. 150-153.
 17. Рендович, П. М. Моніторинг структури капіталу підприємств санаторно-курортного комплексу [Електронний ресурс] / П. М. Рендович // Фінансова система України : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Острог : Національний університет «Острозька академія», 2011. – Вип. 14. – С. 473-478.
 18. Рендович, П. Управління грошовими потоками інвестиційної діяльності підприємств / Петро Рендович // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 4. – С. 111-120.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Рендович, П. М. Передумови та напрями інвестиційно-інноваційного розвитку санаторно-курортної сфери [Текст] / П. М. Рендович // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 306-314.
 2. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 4. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 5. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 6. Рендович, П. М. Функціонування недержавної підсистеми інфраструктури фінансового ринку [Текст] / П. М. Рендович // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 21-37.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько, Г. М. Кулина [та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 190 с.