Романів Світлана Романівна

romaniv

Кафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Тріль, Світлана Романівна Облік і аналіз витрат та результатів господарської діяльності (на прикладі підприємств цукрової промисловості) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Світлана Романівна Тріль. - Тернопіль : ТАНГ, 2001. - 233 с.
 2. Тріль, Світлана Романівна Облік і аналіз витрат та результатів господарської діяльності (на прикладі підприємств цукрової промисловості) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Тріль Світлана Романівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 2001. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Романів, С. Методичні особливості аналізу використання основних засобів на підприємстві / С. Романів, Н. Івануса // Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 279-281.
 2. Данилюк, І. Особливості проведення зовнішнього та внутрішнього аудиту акціонерних підприємств / І. Данилюк, С. Романів // Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 333-337.
 3. Романів, С. Проблемні аспекти класифікації витрат спільної діяльності / Світлана Романів, Марія Шестерняк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 416-422.
 4. Голяш, І. Прогнозний аналіз ефективності функціонування підприємства / Ірина Голяш, Світлана Романів // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистика Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 95-97.
 5. Романів, С. Р. Метод Case-study в процесі викладання економічних дисциплін /С. Р. Романів, Р. В. Романів // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] /редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– С. 80-82.
 6. Хаблюк, О. А. Аудит ефективності використання бюджетних коштів в системі функціонування ДКРС: проблеми та шляхи розвитку [Електронний ресурс] / О. А. Хаблюк, С. Р. Романів.
 7. Романів, С. Р. Теоретичний аспект формування системи управлінського обліку на підприємстві [Електронний ресурс] / С. Р. Романів, Н. І. Федоронько.
 8. Романів, С. Р. Формування параметрів звітної інформації в системі внутрішнього аудиту підприємства / С. Р. Романів // Система контролю: проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 47-53.
 9. Голяш, І. Д. Проблеми організації екологічного аудиту в Україні [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, Л. А. Будник, С. Р. Романів // Економіка та держава. – 2014. – № 6. – С. 65-67.
 10. Голяш, І. Д. Теоретичні аспекти кадрового аудиту оцінки системи управління персоналом [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, С. Р. Романів, Р. В. Романів // Глобальні та національні проблеми економіки. – М. : Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського, 2015. – № 5. – С. 225-230.
 11. Романів, Р. В. Специфіка завдань проведення внутрішнього аудиту при антикризовому управлінні / Р. В. Романів, С. Р. Романів // Галицький економічний вісник. – 2006. – № 1. - С.154-160.
 12. Романів, Р. В. Гудвіл підприємства: проблемні питання сутності й оцінки в бухгалтерському обліку / Р. В. Романів, С. Р. Романів // Галицький економічний вісник. – 2009. – № 4. – С. 115-119.
 13. Хаблюк, О. А. Аудит ефективності в системі функціонування ДКРС : проблеми та шляхи розвитку / О. А. Хаблюк, С. Р. Романів // Економічні науки : зб. наук. праць. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк : ЛНТУ, 2011. – Вип. 8 (29), ч. 4. – С. 358-365.
 14. Федоронько, Н. І. Перспективи розвитку аудиторських послуг / Н. І. Федоронько, С. Р. Романів // Культура народів Причорномор’я : наук. журнал. – 2013. – Вип. 245. – С. 70-73.
 15. Івахів, Ю. О. Аналіз фінансового стану підприємства: питання ліквідності / Ю. О. Івахів, С. Р. Романів // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2013. – № 2 (22). – С. 198-204.
 16. Романів, С. Р. Теоретичні засади функціонування комп’ютерного аудиту в Україні [Електронний ресурс] / С. Р. Романів, Н. П. Михайлишин // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 10. – С. 971-976.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.