Сандій Лариса Веніамінівна

sandiyКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сандій, Лариса Веніамінівна Англомовна актуалізація феномену "економіка знань": лінгвальний і соціолінгвальний параметри [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Сандій Лариса Веніамінівна ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2014. - 264 с.
 2. Сандій, Лариса Веніамінівна Англомовна актуалізація феномену "економіка знань": лінгвальний і соціолінгвальний параметри [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Сандій Лариса Веніамінівна ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2014. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Сандій, Л. В. Новітня англомовна актуалізація феномена економічної глобалізації [Електронний ресурс] / Л. В. Сандій // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. – 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 135-141.
 2. Сандій, Л. В. Соціолінгвальні аспекти інновацій англійської мови сфери економіки та бізнесу [Електронний ресурс] / Л. В. Сандій // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – № 34. – С. 247-252.
 3. Сандій, Л. В. Словоскладання як один із способів словотвірної неономінації в англійській мові сфери економіки / Л. В. Сандій // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Сер. Філологія (мовознавство). – Вінниця : ТОВ «фірма «Планер», 2015. – Вип. 22. – С. 99-104.
 4. Сандій, Л. В. Соціолінгвальні параметри англомовної актуалізації новітніх  маркетингових стратегій / Л. В. Сандій // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : Видавець Лисенко В. Ф., 2015. – Вип. 137. – С. 87-92.
 5. Сандій, Л. В. Англомовна актуалізація нових економічних доктрин /  Л. В. Сандій // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2015. – Вип. 740-741 : Германська філологія. – С. 195-198.
 6. Сандій, Л. В. Інкорпорація іншомовних і внутрішньомовних запозичень якодин із шляхів неономінації в англійській мові сфери економіки [Електронний ресурс] / Л. В. Сандій // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – №. 64. – С. 187-192.
 7. Сандій, Л. В. Метафора як провідний механізм англомовної актуалізації феномену «економіка знань» / Л. В. Сандій // Наукові записки. Сер. Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 129. – С. 161-165.
 8. Сандій, Л. В. Телескопія у процесах англомовної неономінації (на прикладі неологізмів сфери економіки) / Л. В. Сандій // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Сер. Філологічні науки. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2013. – № 20. – С. 30-34.
 9. Сандій, Л. В. Конверсія як нелінійний (імпліцитний) спосіб номінації (на прикладі англомовних інновацій сфери економіки) [Електронний ресурс] / Л. В. Сандій // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – № 55. – С. 176-180.
 10. Сандій, Л. В. Функціонально-прагматичний підхід до аналізу англомовних інновацій сфери економіки / Л. В. Сандій // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – № 51. – С. 155-158.
 11. Сандій, Л. В. Вербалізація нових реалій організаційно-корпоративної культури у сучасній англійській мові / Л. В. Сандій // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. –  № 48. – С. 142-146.
 12. Сандій, Л. В. Дериваційний потенціал ономастичних реалій у сучасному англомовному економічному лексиконі [Електронний ресурс] / Л. В. Сандій // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – № 47. – С. 126-131.
 13. Сандій, Л. В. Англомовні інновації з формантом -nomics [Електронний ресурс] / Л. В. Сандій // Нова філологія : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – № 37. – С. 200-204.
 14. Сандій, Л. В. Англомовні інновації сфери електронної комерції: лінгвальна та соціолінгвальна характеристики [Електронний ресурс] / Л. В. Сандій // Наукові записки. Сер. Філологічна. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 14. – С. 454-461.
 15. Сандій, Л. В. Семантичні неологізми в суспільно-економічній лексиці / Л. В. Сандій // Мова і культура : наук. журнал. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11, т. ІV (116). – С. 159-162.  
 16. Сандий, Л. В. Английские неологизмы сферы экономики как маркеры новых ценностных приоритетов / Л. В. Сандий // Translatio I Kultura [Redakcja naukowa Krzysztof Hejwowski, Anna Kukulka-Wojtasik]. Warszawa : Universytet Warszawski, 2015. – S. 29-38.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Лебедович, Б. Є. Англійська для студентів [Текст] /Б. Є. Лебедович, Р. С. Луців, Л. В. Сандій.– Тернопіль: ТАНГ, 2001.– 100 с.