Сас Богдана Богданівна

sas b b

Кафедра банківського менеджменту та обліку

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сас, Богдана Богданівна Центральний банк в системі валютного регулювання [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Богдана Богданівна Сас. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 204 с.
 2. Сас, Богдана Богданівна Центральний банк в системі валютного регулювання [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит /Богдана Богданівна Сас.– Тернопіль: ТНЕУ, 2007.– 20 с.

Статті:

 1. Сас, Б. Проблеми вибору валютно-курсових режимів країн з перехідною економікою / Б. Сас // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, – 2007. – Вип. 7. – С. 66-71.
 2. Сас, Б. Ринок іпотечного кредитування в Україні: проблеми та перспективи розвитку / Богдана Сас, Володимир Вітюк // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 143-151.
 3. Cас, Б. Теоретичні аспекти формування оптимальної валютної зони / Богдана Cас // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 14. – С. 129-134.
 4. Луців, Б. Л. Особливості функціонування іноземних банків на фінансових ринках країн Центральної та Східної Європи / Б. Л. Луців, Б. Б. Сас // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 44-47.
 5. Сас, Б. Проектне фінансування як особлива техніка фінансового забезпечення інвестиційних проектів / Богдана Сас, Володимир Вітюк // Економічний аналіз. – 2012. – Вип. 11, ч. 1. – С. 414-418.
 6. Сас, Б. Незалежність центрального банку [Електронний ресурс] / Б. Сас // Банківська справа. – 2001. – № 6. – С. 21-25.
 7. Сас, Б. Б. Організаційне забезпечення інвестиційного ризик-менеджменту банку [Електронний ресурс] / Б. Б. Сас, А. О. Тимків // Фінанси України. – 2008. – № 12. – С. 97-106.
 8. Сас, Б. Проблеми відпливу капіталу: сутність, причини, наслідки [Електронний ресурс] / Б. Сас.
 9. Сас, Б. Становлення системи валютного регулювання в Україні [Електронний ресурс] / Б. Сас.
 10. Сас, Б. Теоретичні основи проектного фінансування [Електронний ресурс] / Б. Сас, О. Гетьман // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 229-236.
 11. Ткачук, В. О. До питання сутності валютного регулювання / В. О. Ткачук, Б. Б. Сас // Проблеми конструкції та розвитку форм самоорганізації людських спільнот : зб. матер. ІУ-ої Міжнар. наук.-практ. конф. [Київ, Лондон, 21-28 квіт. 2011 р.]. – Одеса : ІнПрес, 2011. – С. 223-226.
 12. Сас, Б. Ринок золота в Україні: проблеми та перспективи / Богдана Сас // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 81-83.
 13. Спяк, Г. І. Ревізія як форма внутрішнього контролю в установах банків України (на прикладі АТ "Ощадбанк”) / Г. І. Спяк, Б. Б. Сас // Інноваційна економіка. – 2013. – № 10. – C. 133-140.
 14. Спяк, Г. Інформаційне забезпечення кредитної діяльності банку в контексті її оптимізації [Електронний ресурс] / Г. Спяк, Б. Сас // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.146-154.
 15. Сас, Б. Б. Розвиток системи венчурного фінансування в Україні / Б. Б. Сас, Г. І. Спяк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, – 2014. – Том 18, № 1. – С. 195-202.
 16. Сас, Б. Державне регулювання інвестиційної діяльності в посткризових умовах / Б. Сас, Г. Спяк  // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 20. – С. 95-100.
 17. Sas, B. Business angels as alternative forms of financing^ future development in Ukraine / B. Sas, M. Varha // Problems of social and economic development of business: Collection of scientific articles. – Publishing house “BREEZE”, Montreal, Canada, 2014. – Vol.2. – Р. 85-92.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України [Текст] : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 240 с.
 2. Сас, Б. Б. Аналітичні аспекти інвестиційної діяльності банків України в контексті тенденцій та закономірностей розвитку національної економіки [Текст] / Б. Б. Сас // Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, Ю. Б. Книш ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 69-95.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Луців Б.Л., Кравчук І.С., Сас Б.Б. Інвестування: Підручник. - Тернопіль: Економічна думка, 2014. - 544 с.
 2. Сас, Б. Б. Інноваційні інвестиції [Текст] / Б. Б. Сас // Інвестування : підручник / Б. Л. Луців, І. С. Кравчук, Б. Б. Сас. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 259-334.
 3. Сас, Б. Б. Інвестиційні ресурси [Текст] / Б. Б. Сас // Інвестування : підручник / Б. Л. Луців, І. С. Кравчук, Б. Б. Сас. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 459-498.
 4. Сас, Б. Б. Інвестиційні ризики [Текст] / Б. Б. Сас // Інвестування : підручник / Б. Л. Луців, І. С. Кравчук, Б. Б. Сас. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 499-518.
 5. Сас, Б. Б. Регулювання інвестиційної діяльності [Текст] / Б. Б. Сас // Інвестування : підручник / Б. Л. Луців, І. С. Кравчук, Б. Б. Сас. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 519-540.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сас, Б. Б. Роль банків у розвитку проектного фінансування [Текст] / Б. Б. Сас // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 227-239.