Сава Андрій Петрович

sava

Кафедра аграрного бізнесу і обліку

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сава, Андрій Петрович Облік і аналіз витрат структурних підрозділів підприємств агропромислового виробництва [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Андрій Петрович Сава. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 165 с.
 2. Сава, Андрій Петрович  Облік і аналіз витрат структурних підрозділів підприємств агропромислового виробництва [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Андрій Петрович Сава. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 20 с.

Статті:

 1. Сава, А. Управлінські аспекти обліку витрат виробництва структурних підрозділів науково-дослідних установ в системі агропромислового виробництва / Андрій Сава // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2005. – № 19. – С. 221-225.
 2. Сава, А. Особливості процесу формування витрат виробництва структурних підрозділів науково-дослідних установ в системі агропромислового виробництва / Андрій Сава // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 18. – С. 260-262.
 3. Сава, А. Проблеми формування обліку операцій в іноземній валюті як системи / Андрій Сава // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – 2002. – № 13. – С. 144-145.
 4. Сава, А. П. Бухгалтерський облік господарської діяльності структурних підрозділів науково-дослідних установ / А. П. Сава // Інноваційна економіка. - 2009. - № 3. - С. 83-88.
 5. Сава, А. Проблеми класифікації і обліку витрат та видатків науково-дослідних установ в системі агропромислового виробництва Тернопільської області / А. Сава // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. - 2005. - Вип. 10. - С. 108-111.
 6. Сава, А. П. Проблеми створення і розвитку інтегрованих формувань в агропромисловому комплексі / А. П. Сава // Інноваційна економіка. - 2009. - № 4. - С. 17-22.
 7. Стельмащук, А. Проблеми та перспективи застосування альтернативних джерел енергії для інтенсифікації і розвитку аграрного сектору України [Електронний ресурс] / А. М. Стельмащук, Л. М. Маланчук, А. П. Сава.
 8. Сава, А. П. Регіональні аспекти розвитку аграрного сектору економіки: проблеми і перспктиви / А. П. Сава, П. З. Сава // Інноваційна економіка. - 2010. - №3. - С. 20-23.
 9. Сава, А. П. Система оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів / А. П. Сава, М. С. Палюх // Інноваційна економіка. - 2010. - № 2. - С. 203-209.
 10. Сава, А. П. Управління сільськогосподарськими підприємствами: оціночно-прогностичні аспекти / А. П. Сава // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 82-86.
 11. Сава, А. П. Еволюція організаційної структури аграрного виробництва та її вплив на економічний розвиток сільських територій / А. П. Сава // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 33-38.
 12. Сава, А. П. Вплив системи обліку на ефективне управління необоротними активами аграрних підприємств / А. П. Сава // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11. – С. 267-271.
 13. Сава А. П. Проблеми і перспективи застосування облікових комп’ютерних технологій в управлінні аграрними підприємствами [Електронний ресурс] / А. П. Сава // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 3. – С. 193-199.
 14. Сава, А. Структурні зміни в аграрному виробництві тернопільської області за роки економічних трансформацій / А. Сава, М. Саєнко // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 166-178.
 15. Сава, А. П. Вплив фіскального регулювання на розвиток аграрного бізнесу і сільських територій [Текст] / А. П. Сава, М. С. Палюх // Інноваційна економіка. – 2016. – № 7-8. – C. 141-146.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Бруханський, Р. Ф. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, М. К. Пархомець, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2015. – 300 с.
 2. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (на прикладі Тернопільської області) [Текст]: наук.-практ. рек. /М. К. Пархомець, А. М. Стельмащук, М. Г. Саєнко [та ін.]; за ред. М. К. Пархомця.– Тернопіль: ТАЙП, 2010.– 78 с.
 2. Розвиток виробничої кооперації в сільському господарстві : теорія і практика [Текст] : наук.-практ. посіб. / М. К. Пархомець, А. М. Стельмащук, Л. М. Маланчук, А. П. Сава. – Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2007. – 76 с.
 3. Формування конкурентоспроможної економіки : теоретичні, методичні та практичні засади [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. [Тернопіль, 26-27 квіт. 2012 р.]. Ч. 1 / редкол. І. Ф. Баланюк, М. І. Бахмат, І. М. Бендера, В. А. Вергунов, І. І. Водяник, Р. Б. Гевко ; відп. за вип. А. П. Сава. – Тернопіль : Крок, 2012. – 283 с.
 4. Формування конкурентоспроможної економіки : теоретичні, методичні та практичні засади [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. [м. Тернопіль, 26-27 квіт. 2012 р.]. Ч. 2 / редкол. І. Ф. Баланюк, М. І. Бахмат, І. М. Бендера, В. А. Вергунов, І. І. Водяник, Р. Б. Гевко ; відп. за вип. А. П. Сава. – Тернопіль : Крок, 2012. – 299 с.
 5. Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва [Текст] : матеріали І Всеукр. наук-практ. конф. мол. вчен. (Тернопіль, 23-24 верес. 2009 р.). – Тернопіль : ТІ АПВ НААНУ, 2009. – 321 с.