Саченко Світлана Іванівна

1385456767 sachenkoКафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Саченко, Світлана Іванівна Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих витрат на хлібопекарних підприємствах [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Світлана Іванівна Саченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 202 с.
 2. Саченко, Світлана Іванівна Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих витрат на хлібопекарних підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Світлана Іванівна Саченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Саченко, С. І. Передумови застосування онтологічних підходів до управління знання в обліку [Електронний ресурс] / С. Саченко, Л. Будник // Вісник ЖДТУ. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 2. – С. 203-205.
 2. Саченко, С. Аудит витрат в комп’ютерному середовищі / С. Савченко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 144-145.
 3. Саченко, С. Особливості формування маркетингових витрат на хлібопекарних підприємствах [Електронний ресурс] / С. Савченко, В. Серединська // Галицький економічний вісник . – 2009. – № 1. – С. 91-94.
 4. Будник, Л. Внутрішній контроль як засіб підвищення економічної безпеки бізнесу [Електронний ресурс] / Л. Будник, С. Саченко // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 4 (33). – С. 191-194.
 5. Саченко, С. Основи організації обліку витрат за національними стандартами [Електронний ресурс] / С. Саченко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – № 9. – С. 200-201.
 6. Ріппа, С. П. Проблеми вдосконалення системи бухгалтерського обліку на основі онтологій [Електронний ресурс] / С. П. Ріппа, С. І. Саченко // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип.36. – С. 322-325.
 7. Серединська, В. М. Аналітичне обґрунтування вибору варіантів інноваційного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / В. М. Серединська, С. І. Саченко // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип. 36. – С. 346-348.
 8. Серединська, В. М. Роль інтерактивних методів навчання у викладанні обліково-аналітичних дисциплін [Електронний ресурс] / В. М. Серединська, С. І. Саченко.
 9. Саченко, С. І. Кадровий аудит в системі менеджменту підприємства / С. І. Саченко, В. М. Серединська // Система контролю : проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 57-61.
 10. Дерій, В. Соціальний аудит у контексті посилення вимог до корпоративної соціальної відповідальності / Василь Дерій, Світлана Саченко, Любов Бабій // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 5. – С. 17-26.
 11. Саченко, С. І. Комп’ютеризація аудиту: теорія та практичні рішення / С. І. Саченко // Інноваційна економіка. – 2015. – № 1. – C. 250–256.
 12. Голяш, І. Д. Синергічний ефект взаємодії функцій управління в системі стратегічного контролінгу [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, С. І. Саченко // Контролінг в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку. – 2012. – С. 24-27.
 13. Голяш, І. Д. Аудит безпеки підприємства у сфері застосування інформаційних технологій [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, С. І. Саченко // Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – 2012. – С. 90-95.
 14. Саченко, С. Застосування інструментів семантичного вебу при створенні баз знань у системі обліку [Електронний ресурс] / Світлана Саченко // Галицький економічний вісник. – Тернопіль : ТНТУ, 2014. – Т. 46, № 3. – С. 148-155.
 15. Саченко, С. І. Комп’ютеризований внутрішній аудит:  оцінка вихідної бази та алгоритмізація [Електронний ресурс] / С. І. Саченко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 7. – С. 884-887.
 16. Саченко, С. І. Розвиток методів і прийомів аудиту витрат у сучасних умовах / С. І. Саченко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – № 3. – С. 78-79.
 17. Саченко, С. І. Аналіз діючих підходів до організації обліку витрат на виробництво / С. І. Саченко // Наукові записки : зб. наук. праць каф.  екон. аналізу ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка,  2003. – Вип. 12, ч. 1. – С. 47-49.
 18. Саченко, С. І. Класифікація витрат і калькулювання собівартості хлібопекарної продукції в контексті національної реформи бухгалтерського обліку / С. І. Саченко // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький : Технологічний університет Поділля,  2003. – Ч. 2, т. 1, № 5. – С. 180-182.
 19. Саченко, С. І. Методологічні аспекти автоматизації аудиту витрат / С. І. Саченко, В. С. Рудницький // Вісник НУВГП. – Рівне : НУВГП, 2004. – Вип. 4 (28), ч. 2. – С. 255-260.
 20. Саченко, С. І. Автоматизація розрахунків величини планових витрат при їх бюджетуванні як елемент ефективної системи управління затратами / С. І. Саченко // Науковий вісник. – Ірпінь : Національна академія державної податкової служби України, 2004. – № 2. – С. 25-32.
 21. Саченко, С. І. Облік прямих витрат у хлібопекарній промисловості та можливі напрями його удосконалення / С. І. Саченко // Галицький економічний вісник. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя,  2004. – № 3. – С. 95-103.
 22. Саченко, С. І. Проблеми розподілу непрямих витрат / С. І. Саченко // Галицький економічний вісник. – 2005. – № 2 (6). – С. 159-163.
 23. Саченко, С. І. Концептуальні проблеми розвитку системи внутрішнього контролю витрат виробництва в умовах ринку / С. І. Саченко // Держава і регіони : наук.-вироб. журнал.  – Запоріжжя : ДУ  «Запорізький інститут державного та муніципального управління», 2006. – № 4. – С. 317-320.
 24. Саченко, С. І. Удосконалення внутрішньогосподарського контролю витрат / С. І. Саченко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Житомир : ДТУ, 2006. – № 3. – С. 97-106.
 25. Саченко, С. І. Проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні та шляхи їх вирішення / С. І. Саченко, Н. М. Хорунжак // Галицький економічний вісник. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2008. – № 1 (16). – С. 71-77.
 26. Саченко, С. І. Деякі аспекти покращення cтану обліку та внутрішньо-господарського контролю витрат на підприємствах хлібопечення / С. І. Саченко // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2008. – № 4. – С. 317-320.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Я. В. Мех, Р. Р. Кулик [та ін.] ; за заг. ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Карт-бланш, 2012. – 220 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Саченко, С. І. Фінансово-господарський контроль [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. І. Саченко, Я. В. Мех. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 212 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Мех, Я. В. Методичні вказівки для проведення практичних (семінарських) занять з курсу "Основи аудиту" [Електронний ресурс] / Я. В. Мех, І. В. Данилюк, С. І. Саченко. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 61 с.
 2. Мех, Я. В. Статут незалежного аудиту [Текст] : навч.-метод. посіб. / Я. В. Мех, С. І. Саченко, І. Р. Гавришків. - Тернопіль : ТНЕУ, 2008. - 142 с.
 3. Серединська, В. М. Тренінг зі спеціальності "Облік і аудит" [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібн. / В. М. Серединська, Л. І. Боїла, С. І. Саченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 82 с.