Савчук Леонід Іванович

savthuk

Кафедра обліку у бюджетній та соціальній сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Савчук, Л. І. Показники конкурентоспроможності малих підприємств / Л. І. Савчук // Створення інтелектуальної системи обліку для економіки України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції. – Тернопіль, 2007. – С. 355-359.
 2. Длугопольський, О. Оцінка фінансового стану та структури промисловості регіональної системи (на прикладі Тернопільської області) / О. Длугопольський, Л. Савчук // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002.– № 6.– С. 23-32.
 3. Фаріон, Іван Регіональні аспекти розвитку інноваційної інфраструктури / Іван Фаріон, Леонід Савчук // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту – Тернопіль, 2010. – вип. 5. – С. 375-379.
 4. Савчук, Л. Актуальні напрямки державного забезпечення активізації інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств регіону / Л. Савчук // Інноваційна економіка. – 2010.– № 2.– С. 246-252.
 5. Савчук, Л. І.Регіональні проблеми ресурсного забезпечення АПК на принципах логістики / Л. І. Савчук // Інноваційна економіка.– 2009.– № 4.– С. 151-156.
 6. Савчук, Л. І.Проблеми ефективності освіти в неефективній державі / Л. І. Савчук // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] /редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– С. 83-87.
 7. Палюх, М. С.Перспективи подолання інноваційного колапсу української економіки / М. С. Палюх, Л. І. Савчук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 22-28.
 8. Жукевич, С. М. Роль і місце малого бізнесу в Україні: ретроспективний аналіз і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / С. М. Жукевич, Л. І. Савчук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 21-24.
 9. Смиричинський, В. Передумови та необхідність розвитку логістичного сервісу в сільськогосподарському виробництві [Електронний ресурс] / Валентин Смиричинський, Леонід Савчук.
 10. Савчук, Л. Комунальна власність в системі ринкових відносин [Електронний ресурс] / Леонід Савчук, Руслан Августин.
 11. Савчук, Л. Реалізація стратегії оптимізації системи оподаткування бізнесу в Україні: реалії та перспективи / Л. Савчук // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.130-137.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation [Електронний ресурс] : monograph / M. Luchko, N. Khorunzhak, I. Benko [et al.] ; under the guidance M. Luhcko. - Ternopil : TNEU, 2017. - 232 p.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Савчук, Л. І. Світовий ринок товарів і послуг [Текст] / Л. І. Савчук. – Курс лекцій. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 252 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Савчук, Л. І. Облік торговельно-фінансових і кредитних розрахунків [Текст] : курс лекцій / Л. І. Савчук. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 273 с.
 2. Савчук, Л. І. Організація, планування й прогнозування в галузях соціальної сфери [Текст]: курс лекцій /Л. І. Савчук.– Тернопіль: Економічна думка, 2005.– 255 с.