Сабецька Тетяна Ігорівна

sabecka t i

Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

інституту менеджменту ТНЕУ

Наукове звання: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

Дисертації:

 1. Сабецька, Т. І. Формування виробничої програми підприємства на основі маркетингових досліджень : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня к. екон. наук. : спец. 08.00.04 економіка та управління підприємствами / Тетяна Ігорівна Сабецька. – Ужгород, 2011. – 20 с.
 2. Сабецька, Тетяна Ігорівна Формування виробничої програми підприємства на основі маркетингових досліджень [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Сабецька Тетяна Ігорівна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2011. - 277 с.

СТАТТІ:

 1. Сабецька, Т. І. Аналіз сучасного стану та особливості розвитку галузі сільськогосподарського машинобудування України [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька. // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 1, т. 2. – С. 64-71.
 2. Сабецька, Т. І. Застосування методики ретроспективного аналізу виробничого потенціалу в рамках формування виробничої програми підприємства [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Економічний простір. – 2010. – № 40. – С. 277-288.
 3. Сабецька, Т. І. Методико-методологічні аспекти процесу формування виробничої програми підприємства в умовах ринкової економіки [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Економічний простір. – 2010. – № 36. – С. 209-218.
 4. Сабецька, Т. І. Теоретичне обґрунтування моделі визначення оптимальної зони альтернатив для формування виробничої програми підприємства [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Вісник Львівської державної фінансової академії. – 2010. – № 18. – С. 252-260.
 5. Сабецька, Т. І. Діагностика основних проблем та перспектив застосування маркетингу на сучасних сільгоспмашинобудівних підприємствах України / Т. І. Сабецька // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 236-241.
 6. Сабецька, Т. Основні тенденції розвитку ринку праці в Україні / Тетяна Сабецька, Євгенія Мельник // Формування конкурентоспроможної економіки : теоретичні, методичні та практичні засади : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. [Тернопіль, 26-27 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль : Крок, 2012. – Ч. 2. – С. 150-153.
 7. Сабецька, Т. І. Товарно-ринкові стратегії в рамках формування виробничої програми підприємства [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Економічний простір. – 2012. – № 58. – С. 245-254.
 8. Сабецька, Т. І. Формування виробничої програми підприємства на основі маркетингових досліджень / Т. І. Сабецька // Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. –2011.
 9. Сабецька, Т. І. Побудова конкурентно-асортиментної матриці в рамках оцінювання конкурентної позиції підприємств сільгоспмашинобудівної галузі [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Ефективна економіка. – 2012. – № 3.
 10. Сабецька, Т. І. Побудова профілю господарсько-економічного середовища в рамках маркетингового аналізу зовнішнього макросередовища сільгоспмашино будівної галузі України [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька.
 11. Сабецька, Т. І. Аналіз стану виробничого планування на підприємствах сільгоспмашинобудівної галузі України / Т. І. Сабецька // Дні науки ІФІМ ТНЕУ : матеріали звітної наук.-практ. конф. проф.-викл. складу та студентів [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.]. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 34-38.
 12. Сабецька, Т. І. Удосконалення оцінки зміни заробітної плати та зайнятості за допомогою інструментів математичного моделювання /Т. І. Сабецька, С. Ф. Григорів // Інноваційна економіка.– 2013.– № 3.– С. 315-320.
 13. Сабецька, Т. І. Теоретико-прикладні аспекти визначення оптимального рівня реалізації продукції в процесі формування виробничої програми підприємства / Т. І. Сабецька // Економіка та держава. – 2014. – № 6. – С. 45-50.
 14. Сабецька, Т. І. Теоретичні аспекти визначення виробничо-маркетингового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Економічний простір : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2014. – № 85. – С. 174-186.
 15. Сабецька, Т. І. Теоретичні засади визначення і структурування виробничо-маркетингового потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Зовнішні та внутрішні фактори впливу на формування та розвиток економічної системи : зб. тез наук. робіт учасників Міжнар. наук.-практ. конф. для студ., аспірант. та молод. учених [Київ, 22-23 серп. 2014 р.]. – К. : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2014. – С. 84-87.
 16. Сабецька, Т. І. Методика комплексної оцінки виробничо-маркетингового потенціалу підприємства / Т. І. Сабецька // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 31-37.
 17. Пушкар, Т. І. Вдосконалення методики оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу промислового підприємства [Електронний ресурс] / О. М. Собко, Г. В. Василевська, Т. І. Пушкар // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – Вип. 21. – С. 152-159.
 18. Пушкар, Т. І. Теоретичні основи процесу формування виробничої програми промислового підприємства [Електронний ресурс] / В. І. Гринчуцький, Т. І. Пушкар // Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – Т. 1, № 3. – С. 119-123.
 19. Сабецька, Т. І. Комплексний маркетинговий аналіз зовнішнього макросередовища сільгоспмашинобудівної галузі України [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 260, т. V. – С. 1183-1192.
 20. Сабецька, Т. І. Особливості практичного застосування маркетингу на підприємствах сільськогосподарського машинобудування України [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Ефективна економіка. – 2010. – № 4.
 21. Сабецька, Т. І. Розробка нової концепції розвитку сільськогосподарського машинобудування України на основі латерального маркетингового підходу [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 257, т. V. – С. 1357-1365.
 22. Сабецька, Т. І. Характеристика пошукових методів маркетингових досліджень як методологічної основи отримання маркетингової інформації [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 247, т. VI. – С. 1415-1422.
 23. Сабецька, Т. І. Необхідність застосування маркетингових досліджень при формуванні виробничої програми промислового підприємства [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Ефективна економіка. – 2013. – № 2.
 24. Сабецька, Т. І. Історичні передумови становлення та сучасний стан ринку маркетингових досліджень в Україні [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Економіка і управління. - 2010. - № 4. - С. 126-132.
 25. Сабецька, Т. І. Розвиток американської моделі соціальної відповідальності бізнесу [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька, С. Ф. Григорів, І. Я. Юрчишин // Вісник Одеського національного університету. Сер. Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 3. - С. 81-86.
 26. Сабецька, Т. І. Зародження, становлення та розвиток поняття "економічна безпека підприємства" [Електронний ресурс] / Т. І. Сабецька // Причорноморські економічні студії. - 2016. - Вип. 6. - С. 96-101.
 27. Сабецька, Т. І. Соціальна відповідальність як філософія формування ефективної кадрової політики підприємства [Текст] / Т. І. Сабецька // Економіка та держава. – 2018. – № 4. – С. 53-57.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.