Самольотов Павло Валентинович

samolyotov p v

Кафедра фінансів Нововолинського навчально-наукового інституту економіки та менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Самольотов, Павло Валентинович Формування та реалізація стратегії сталого розвитку гірських територій (на прикладі Українських Карпат) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Самольотов Павло Валентинович ; Нац. акад. наук України, Ін-т регіон. дослідж. - Л., 2005. - 207 c.
  2. Самольотов, Павло Валентинович Формування та реалізація стратегії сталого розвитку гірських територій (на прикладі Українських Карпат) [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.10.01 - розміщення продуктивних сил і регіональна економіка / Павло Валентинович Самольотов.– Львів: ЛНАУ, 2005.– 19 с.

Публікації

СТАТТІ:

  1. Самольотов, П. Стратегія розвитку Українських Карпат: формування та механізми реалізації / П. Самольотов // Регіональна економіка. – 2004. – № 1. – С.116-124.
  2. Самольотов, П. В. Оцінка та особливості соціально-економічного стану гірських районів Львівської області / П. В. Самольотов // Регіональна економіка. – 2002. – № 4. – С.135-142.
  3. Самольотов, П.В. Оцінка привабливості регіонів України для іноземного інвестування // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональні аспекти розвитку підприємництва: Випуск VII / НАН України ІРД; Відповідальний редактор: Долішній М.І. – ІРД НАНУ – Львів, 1998. – С. 248-259.
  4. Самольотов, П.В. Раціональне використання природних ресурсів як фактор сталого розвитку гірських територій Українських Карпат // Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку: Матеріали доповідей V Міжнародного конгресу українських економістів, м. Львів, 22-26 травня 2000 р.: 2 Ч. / НАН України. Інститут регіональних досліджень; Редкол.: відповідальний редактор академік НАН України М.І. Долішній – Львів, 2000. – Ч. 2. – С. 390-393.
  5. Самольотов, П. Прямі іноземні інвестиції та шляхи їх залучення в економіку України // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Інвестиції і реструктуризація економіки регіону: Випуск XІ / НАН України. Інститут регіональних досліджень; Редкол.: відповідальний редактор академік НАН України М.І. Долішній – Львів, 2000. – С. 194-198.
  6. Самольотов, П.В. Особливості соціально-економічних та екологічних процесів в умовах гірських територій // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна політика сталого розвитку: принципи формування, механізми реалізації: Вип. 5 (ХХХVI) / НАН України. Інститут регіональних досліджень; Редкол.: відп. ред. академік НАН України М.І. Долішній – Львів, 2002. – С. 175-183.

Навчально-методичні матеріали:

  1. Небезпечні природні та техноприродні процеси в гірських районах Львівської області: стан та прогноз розвитку / Рудько Г.І., Кравців В.С., Самольотов П.В., Кобелька М.В. / НАН України . Інститут регіональних досліджень;; відп. ред. академік НАН України, д.е.н., проф. М.І. Долішній. – Львів, 2001. – 129 с.
  2. Управління розвитком гірських територій: зарубіжний досвід / Кравців В.С., Стадницький Ю.І., Демченко В.В., Дейнека А.М., Самольотов П.В. / НАН України. Інститут регіональних досліджень; Відп. ред. д.е.н., проф. акад. НАН України М.І. Долішній. – Львів, 2001. – 69 с.