Стефанишин Лілія Стефанівна

1443705917 stefanishinКафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Стефанишин, Лілія Стефанівна Управління матеріальними потоками в системі виробничого менеджменту (на прикладі газорозподільних підприємств) [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Стефанишин Лілія Стефанівна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2011. - 200 с.
 2. Стефанишин, Лілія Стефанівна Управління матеріальними потоками в системі виробничого менеджменту (на прикладі газорозподільних підприємств) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість) / Лілія Стефанівна Стефанишин. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Стефанишин, Л. С. Використання моделей управління запасами на підприємстві [Електронний ресурс] / Л. С. Стефанишин.
 2. Благун, І. С. Модель інтегрованої системи управління матеріальними потоками [Електронний ресурс] / І. С. Благун, Л. Г. Квасній, Л. С. Стефанишин // Моделювання регіональної економіки – 2008. – № 2. – С. 3-11.
 3. Стефанишин, Л. С. Алгоритм імітаційної моделі виробничо-логістичної системи газорозподільних підприємтсв [Електронний ресурс] / Л. С. Стефанишин // Экономика Крыма. – 2013. – № 1(42). – С. 348-354.
 4. Стефанишин, Л. С. Використання світового досвіду управління матеріальними потоками в Україні [Електронний ресурс] / Л. С. Стефанишин // Інституційний вектор економічного розвитку. – 2011. – № 21. – С.258-266.
 5. Стефанишин, Л. С. Еволюція моделей управління матеріальними потоками [Електронний ресурс] / Л. С. Стефанишин // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2010. – № 4, т. 1. – С.55-60.
 6. Благун, І. С. Структуризація цілей управління матеріальними потоками / І. С. Благун, Л. Г. Квасній, Л. С. Стефанишин // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ, 2007. – № 2 (10). – С. 3-9.
 7. Стефанишин, Л. С. Нелінійна парадигма стійкого розвитку інтегрованих структур бізнесу / Л. С. Стефанишин // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ, 2009. – № 1 (13). – С. 43-50.
 8. Стефанишин, Л. С. Критерії управління взаємопов’язаними потоковими процесами на підприємствах / Л. С. Стефанишин // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 265, т. 7. – С. 1895-1899.
 9. Стефанишин, Л. С. Моделювання руху матеріальних ресурсів в управлінському циклі підприємства [Електронний ресурс] / Л. С. Стефанишин // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ, 2011. – № 2 (18). – С. 29-39.
 10. Стефанишин, Л. С. Методичні аспекти оцінки руху матеріальних ресурсів в управлінському циклі підприємства [Електронний ресурс] / Л. С. Стефанишин // Інноваційна економіка : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 232-237.  
 11. Стефанишин, Л. С. Маркетингова поведінка споживачів на ринку освітніх послуг / Л. С. Стефанишин // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 10 – С. 325-333.
 12. Стефанишин, Л. С. Формування поведінки споживачів послуг у системі підготовки кадрів вищої кваліфікації / Л. С. Стефанишин // Інноваційна економіка : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – № 11. – С. 140-147.
 13. Стефанишин, Л. С. Оцінка руху матеріальних активів в управлінському циклі на підприємствах / Л. С. Стефанишин // Економіка проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ : ДНЕУ, 2014. – № 76 – С. 638-648.
 

Стефанишин Олена Василівна

cup o v

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Цуп, Олена Василівна Чеська Республіка і Україна в міждержавних відносинах кінця ХХ - початку XXI ст. [Текст] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Цуп Олена Василівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Т., 2008. - 265 с.
 2. Цуп, Олена Василівна Чеська Республіка і Україна в міждержавних відносинах кінця ХХ-початку ХХІст. [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец.07.00.02 - всесвітня історія /Олена Василівна Цуп.– Львів: ЛНУ, 2009.– 20 с.

Публікації:

Статті:

 1. Цуп, О. В. Торгівельно-економічні відносини між Україною та Чеською Республікою (1993-2004 рр.) [Електронний ресурс] / О. В. Цуп, М. В. Лазарович.
 2. Цуп, О. Шляхами стрілецької слави / О. Цуп // Вільне життя. – 2007. – 20 січ. (№ 6). – С. 4.
 3. Цуп, О. Проблема «ямбурзької» заборгованості України перед Чеською Республікою та її вплив на двосторонні торговельно-економічні відносини [Електронний ресурс] / О. Цуп // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 301-307.
 4. Цуп, О. В. Вони не знали, що для них вже завтра може не настати / О. В. Цуп // Університетська думка. – 2007. – № 3-4. – С. 11.
 5. Цуп, О. В. Громадсько-політичне та культурне життя українців в Чеській Республіці / О. В. Цуп // Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : тези доп. I Міжнар. наук. конф. [Львів, 8–10 берез. 2006 р.]. – Львів : Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – С. 330-333.
 6. Цуп, О. В. День злуки очима студентів / О. В. Цуп, І. Б. Гавліч // Університетська думка. – 2006. – № 2. – С. 7.
 7. Цуп, О. В. Договірно-правова база сучасних українсько-чеських відносин / О. В. Цуп // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Історія. − Ужгород : УжНУ «Говерла», 2007. – Вип. 18. – С. 249-255.
 8. Цуп, О. В. Заробітчанський туризм по-українськи / О. В. Цуп // Нова Тернопільська газета. – 2005. – 5-11 жовт.
 9. Цуп, О. В. Розвиток українсько-чеських взаємин за умов становлення незалежності України / О. В. Цуп // Сторінки історії : зб. наук. праць / відп. ред. Н. Ф. Гнатюк. – К. : ІОЦ «Видавництво «Політехніка», 2006. – Вип. 23. – С. 213-218.
 10. Цуп, О. В. Роль української діаспори в культурно-мистецьких взаєминах України та Чеської Республіки (1993−2006 рр.) / О. В. Цуп // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К. : Українське агентство інформації та друку “Рада”, 2008. – Т. 21. – С. 486-492.
 11. Цуп, О. В. Співробітництво України й Чеської Республіки у сфері науки та технологій / О. В. Цуп // Україна – Європа – Світ. Сер. Історія, міжнародні відносини : міжнар. зб. наук. праць / гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Вип. 10. – С. 196-201.
 12. Цуп, О. В. Співробітництво Чеської Республіки та України в рамках Угоди про зону вільної торгівлі в Центральній Європі (ЦЕФТА) / О. В. Цуп // Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 140-річчю заснування першого українського культурно-освітнього товариства на Буковині “Руська бесіда” : тези [7; Чернівці, 27–28 листоп. 2009 р.] / наук. ред. О. В. Добржанський.  – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 202-204.
 13. Цуп, О. В. Спільна участь України та Чеської Республіки у проектах ОБСЄ / О. В. Цуп // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 3. – С. 226-230.
 14. Цуп, О. В. Тернопільщина в контексті українсько-чеського міжрегіонального співробітництва / О. В. Цуп // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Сер. Історія / за заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – Вип. 3. – С. 157-161.
 15. Цуп, О. В. Україна і Чеська Республіка: сучасний стан і перспективи розвитку відносин у форматі Вишеградської четвірки / О. В. Цуп // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин : стат. та матеріали ІІ Міжнар. наук.-прак. конф., присвяченої пам’яті професора Г. Л. Бондаревського [Луганськ, 12-13 квіт. 2011 р.] / під ред. М. С. Бурьяна. – Луганськ : ТОВ «Віртуальна реальність», 2011. – С. 511-515.
 16. Цуп, О. В. Україна та Чеська Республіка в інтеграційній політиці Європейського Союзу / О. В. Цуп // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 378-379. – С. 126-130.
 17. Цуп, О. В. Українсько-чеське міждержавне співробітництво в 1991-2005 рр. / О. В. Цуп, М. М. Кріль // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 1. – С. 359-362. – Рец. на кн. : Корсак, Р. В. Українсько-чеське міждержавне співробітництво в 1991-2005 рр. / Р. В. Корсак. – Ужгород, 2008. – 22 с.
 18. Цуп, О. В. Українсько-чеське співробітництво в сфері культури і освіти (90-ті рр. XX століття) / О. В. Цуп // Інтелігенція і влада. – Сер. Історія : громад.-політ., наук. зб. – Одеса : Астропринт, 2008. – Вип. 11. – С. 243-252.
 19. Цуп, О. В. Українсько-чеські взаємини в контексті співробітництва в Раді Європи / О. В. Цуп // Науковий вісник Чернівецького університету імені Ю. Федьковича. Сер. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини : зб. наук. праць. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – Вип. 590-591. – С. 36-40.
 20. Цуп, О. В. Українсько-чеські взаємини у 1991-2000 рр. / О. В. Цуп // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Тернопіль, 2005. – Вип. 4. – С. 333-337.
 21. Цуп, О. В. Формування системи двостороннього співробітництва між Україною та Чеською Республікою на початку 90-х рр. ХХ ст. / О. В. Цуп // Україна – Європа – Світ : міжнар. зб. наук. праць / гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 1. – С. 178-188.
 22. Цуп, О. В. Чеський досвід приватизації в умовах ринкових перетворень в Україні / О. В. Цуп // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічник / за заг. ред. М. В. Лазаровича. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2013. – Вип. 18. – С. 181-189.
 23. Цуп, О. В. Ян Гус і його роль в чеській історії / О. В. Цуп // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. М. М. Алексієвця. – Тернопіль, 2002. – Вип. 2. – С. 112-117.
 24. Цуп, О. Торговельно-економічні відносини між Україною та Чеською Республікою (1993–2004 рр.) / О. Цуп, М. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 12. – С. 313-319.
 25. Цуп, О. В. Вшанування творчої особистості Тараса Шевченка українською діаспорою Чехії / О. В. Цуп // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 148-149.
 

Стефанів Ігор Федорович

stefanivКафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Стефанів, Ігор Федорович Підвищення ефективності формування та використання оборотних коштів (на прикладі сільськогосподарських підприємств Хмельницької області) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК / Ігор Федорович Стефанів. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 192 с.
 2. Стефанів, Ігор Федорович Підвищення ефективності формування та використання оборотних коштів (на прикладі сільськогосподарських підприємств Хмельницької області) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК / Ігор Федорович Стефанів. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 19 с.

СТАТТІ:

 1. Стефанів І. До питання аналізу використання оборотних коштів сільгосппідприємств Хмельницької області / І. Стефанів // Наукові записки. – 2001. – Вип. 1. "Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні". – С. 125-126.
 2. Стефанів І. Інноваційна політика держави / Ігор Стефанів // Світ фінансів. – 2008. – № 3. – С. 87-93.
 3. Стефанів, Ігор. Проблема оптимізації системи оподаткування і фіскального регулювання в Україні [Текст] / Ігор Стефанів, Богдан Галин // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 324-328.
 4. Стефанів, І. Теоретичні аспекти ефективності управління оборотними коштами підприємств / Ігор Стефанів // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 219-222.
 5. Стефанів, І. Ф. Часовий аспект у процесі управління фінансовим станом підприємства / І. Ф. Стефанів, Д. В. Дмитрів // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. 1. – С. 116-119.
 6. Стефанів, І. Ф. Вдосконалення фінансової політики держави в АПК / І. Ф. Стефанів // Збірник Тернопільського державного технічного університету. – Тернопіль : ТДТУ, 1998. – № 3. – С. 112-115.
 7. Стефанів, І. Ф. Суть фінансів сільськогосподарських підприємств / І. Ф. Стефанів // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 2. – С. 253-254.
 8. Стефанів, І. Ф. Суть функцій фінансів в економічному  житті суспільства / І. Ф. Стефанів // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 1. – С. 357-358.
 9. Стефанів, І. Ф. До питання аналізу використання оборотних коштів сільськогосподарських підприємств / І. Ф. Стефанів // Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 4. – С. 127-128.
 10. Стефанів, І. Ф. Ефективність використання оборотних засобів / І. Ф. Стефанів // Збірник Тернопільського державного технічного університету. – Тернопіль : ТДТУ, 2003. – № 5. – С. 221-223.
 11. Стефанів, І. Ф. Методи управління фінансовими потоками / І. Ф. Стефанів // Перспективи розвитку фінансової системи України. – 2012. – № 1. – С. 191-195.
 12. Стефанів, Ф. І. Державне регулювання формування цін / Ф. І. Стефанів, І. Ф. Стефанів // Економіка України. – Київ : Преса України, 1997. – № 4. – С. 88-91.
 13. Рогатинський, Р. М. Аналіз кредитних відносин в АПК та шляхи їх вдосконалення / Р. М. Рогатинський, І. Ф. Стефанів // Наукові записки. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 13-14.
 14. Стефанів, І. Ф. Оптимізація кругообігу оборотних коштів сільськогосподарських підприємств в часі / І. Ф. Стефанів // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 13. – С. 108-109.
 15. Стефанів, І. Ф. Ефективність управління факторами виробництва / І. Ф. Стефанів // Наукові записки. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. –  Вип. 12. – С. 19-21.
 16. Стефанів, І. Ф. Удосконалення системи кредитування підприємств сільського господарства / І. Ф. Стефанів // Галицький економічний вісник. – Тернопіль : ТДТУ, 2006. – № 2 (6). – С. 164-170.
 17. Стефанів, І. Ф. Методи інтенсифікації інвестиційних процесів в Україні / І. Ф. Стефанів // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Т. 14, № 1. – С. 341-346.
 18. Стефанів, І. Ф. Напрямки удосконалення державної інвестиційної політики в Україні / І. Ф. Стефанів // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2014. – № 4 – С. 211-217.
 19. Стефанів, І. Ф. Удосконалення фінансової політики підприємств [Електронний ресурс] / І. Ф. Стефанів.
 20. Стефанів, І. Ф. Удосконалення управління фінансовими потоками суб’єкта господарювання [Електронний ресурс] / І. Ф. Стефанів.
 21. Стефанів, І. Ф. Удосконалення системи управління матеріальними запасами [Електронний ресурс] / І. Ф. Стефанів.
 22. Стефанів, І. Ф. Інвестиційна політика держави [Електронний ресурс] / І. Ф. Стефанів.
 23. Стефанів, І. Теоретико-методичні аспекти нормалізації рівня фінансової стійкості суб'єкта господарювання / Ігор Стефанів // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 83-92.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 2. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.
 3. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 4. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 5. Стефанів, І. Ф. Напрямки розвитку трастових послуг банків [Текст] / І. Ф. Стефанів // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 236-245.
 

Стефанків Володимир Остапович

stefankiv v o

Кафедра обліку та фінансів Івано-Франківський інститут менеджменту

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Стефанків, В. Кластерний підхід як чинник інноваційного розвитку промисловості регіону / Володимир Стефанків // Наука молода : зб. наук. праць молод.вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2011. – Вип. 15-16. – С. 91-94.
 2. Стефанків, В. О. Кластерна промислова політика як ефективний механізм забезпечення сталого економічного розвитку [Електронний ресурс] / В. О. Стефанків.
 3. Стефанків, О. М. Методологічні засади здійснення державного фінансового аудиту як прогресивної форми державного фінансового контролю /О. М. Стефанків, В. О. Стефанків //Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи розвитку : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 15-16 квіт. 2010 р.] /оргком. конф. : Б. К. Остафійчук, С. І. Юрій, Є. І. Крижанівський [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Пилипів. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. – С. 113-115.
 

Стефанків Оксана Михайлівна

stefankiv o m

Кафедра обліку та фінансів Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Максимович, Оксана Михайлівна Раціоналізація використання природно-ресурсного потенціалу АПК Івано-Франківської області [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Максимович Оксана Михайлівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - К., 2007. - 223 c.
 2. Максимович, Оксана Михайлівна Раціоналізація використання природно-ресурсного потенціалу АПК Івано-Франківської області [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.06 / Максимович Оксана Михайлівна ; НАН України, Рада по вивченню продукт. сил України. - К., 2008. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Стефанків, О. М. Стратегічні напрями раціонального природокористування в АПК та забезпечення екологічної безпеки в соціумі [Електронний ресурс] / О. М Стефанків // Механізм регулювання економіки. – 2001. – № 1. – С. 32-37.
 2. Данилишин, В. Проблеми управління простроченими кредитами та шляхи їх розв'язання / В. Данилишин, О. Стефанків // Банківська справа. - 2012. - № 3. - С. 66-72.
 3. Стефанків, О. М. Криза духовності людини в контексті світової і української фінансової кризи / О. М. Стефанків // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей : матер. IV Міжнар. філос.-екон. читань. – Львів, 2011. – С. 318-325.
 4. Стефанків, О. М. Роль грошово-кредитної політики у забезпеченні соціально-економічного розвитку держави / О. М. Стефанків // Інноваційні процеси у фінансово-кредитній сфері : Всеукр. наук.-практ. конф. – К. : Нац. Торг.-екон. ун-т, 2011. – С. 13-14.
 5. Данилишин, В. І. Тіньові заробітні плати: причини, обсяги та шляхи детінізації [Електронний ресурс] // В. І. Данилишин, О. М. Стефанків // Ефективна економіка. – 2011. – № 8.
 6. Данилишин, В. І. Особливості оподаткування малого бізнесу в країнах з розвинутою ринковою економікою та в Україні / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків // Економічний вісник університету. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 18/3. – С. 287-289.
 7. Стефанків, О. М. Методологічні засади здійснення державного фінансового аудиту як прогресивної форми державного фінансового контролю /О. М. Стефанків, В. О. Стефанків //Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи розвитку : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 15-16 квіт. 2010 р.] /оргком. конф. : Б. К. Остафійчук, С. І. Юрій, Є. І. Крижанівський [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Пилипів. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. – С. 113-115.
 8. Данилишин, В. І. Проблеми та перспективи впровадження деривативів на валютному ринку України [Електронний ресурс] / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2014. – Вип. 10, т. 2. - С. 153-161.
 9. Стефанків, О. Проблемні аспекти управління кредитними ризиками банків і шляхи їх розв'язання / О. Стефанків // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2012. - № 3. - С. 179-182.
 10. Данилишин, В. І. Транспортний податок: зарубіжний досвід та українські реалії [Електронний ресурс] / В. І. Данилишин, О. М. Стефанків, О. А. Ціжма // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фах. вид. – 2015. – Вип. 3.
 11. Стефанків, О. М. Формування екологічної культури учнів гірських шкіл в умовах раціонального природокористування / О. М. Стефанків, О. М. Максимович // Гірська школа Українських Карпат. – 2009. – Вип. 4-5. – С. 252-255.
 12. Стефанків, О. М. Сучасний стан використання та охорони земельних ресурсів України / О. М. Стефанків // Економіка природокористування і охорони довкілля. – 2004. – С. 190-196.
 13. Стефанків, О. М. Вплив природно-кліматичних особливостей Івано-Франківської області на характер сільськогосподарського виробництва / О. М. Стефанків // Економіка природокористування і охорони довкілля. – 2005. – С. 306-313.
 14. Стефанків, О. М. Природно-екологічна безпека регіону в соціально-економічному аспекті / О. М. Стефанків // Економіка та менеджмент. – 2005. – № 3-4 (16-17). – С. 201-206.
 15. Стефанків, О. М. Стан і тенденції використання земельних ресурсів Івано-Франківської області  / О. М. Стефанків // Продуктивні сили і регіональна економіка. – 2005. – Ч. 1. – С. 262-267.
 16. Стефанків, О. М. Економічний механізм управління природокористуванням в агропромисловому комплексі / О. М. Стефанків, П. М. Купчак // Економіка. – 2005. – № 7 (91). – С. 203-209.
 17. Стефанків, О. М. Зміст екологічної освіти й виховання учнів гірських шкіл у системі збереження традицій раціонального природокористування / О. М. Стефанків, О. М. Максимович // Гірська школа Українських Карпат. – 2007. – № 2-3. – С. 135-140.
 18. Стефанків, О. М. Вплив державної політики на підвищення інноваційно-інвестиційної привабливості АПК / О. М. Стефанків, В. О.Стефанків // Науковий вісник Львівського на­ціо­нального університету Ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. – 2010. – Т. 12, № 1 (43). – С. 525-531.
 19. Стефанків, О. М. Удосконалення механізму формування місцевих бюджетів за рахунок збільшення їх дохідної бази / О. М. Стефанків // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ, 2010. – Т. 1, вип. 260. – С. 155-162.
 20. Стефанків, О. М. Інфляційне таргетування як ефективний механізм фіскальної політики держави / О. М. Стефанків // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку регіонів в умовах викликів глобалізації. – Донецьк, 2011. – Т. 2 – С. 401-413.
 21. Стефанків, О. М. Ціннісні орієнтири сучасної системи економічного виховання як вихідна ланка становлення життєвої позиції особистості / О. М. Стефанків, О. М. Максимович // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. – 2012. – Вип. 32. – С. 358-363. 
 22. Стефанків, О. М. Фінансово-екологічна політика держави у сфері природокористування / О. М. Стефанків // Галицький економічний вісник. – Тернопіль, 2013. – № 1 (40). – С. 106-112.
 23. Стефанків, О. М. Удосконалення виконання державного бюджету в умовах реформування казначейської системи обслуговування / О. М. Стефанків // Економічний вісник університету. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 20/3. – С. 131-135.
 

Стефанчук Микола Олексійович

стефанчук микола олексійович

Кафедра цивільного права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Стефанчук М.О. Межі здійснення суб'єктивних цивільних прав [Текст] : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Стефанчук Микола Олексійович ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2006.

СТАТТІ:

 1. Стефанчук, М. Деякі питання щодо юридичної природи поняття «зловживання правом» в цивільному праві [Електронний ресурс] / М. Стефанчук // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. Спецвипуск № 1. С. 118-119.
 2. Стефанчук, М. О. Обмеження особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування особи [Електронний ресурс] / М. О. Стефанчук // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – № 2. – С. 88-90.
 3. Русу, С. Д. Проблеми визначення поняття добросовісності та розумності у цивільному праві [Електронний ресурс] / С. Д. Русу, М. О. Стефанчук // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – №2 (6). – С. 53-57.
 4. Стефанчук, М. О. Проблеми юридичної техніки ст. 13 Цивільного кодексу України [Електронний ресурс] / М. О. Стефанчук // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2005. – № 1-2 (13-14). – С. 140-145.
 5. Стефанчук, Р.О., Стефанчук М.О. Проблеми організації та змісту вищої юридичної освіти в Україні в контексті входження до Болонського процесу [Електронний ресурс] / Р. О. Стефанчук, М. О. Стефанчук // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2005. – № 1-2 (13-14). – С. 140-145.
 6. Стефанчук, М. О. Адикція як підстава обмеження цивільної дієздатності фізичної особи [Електронний ресурс] / М. О. Стефанчук // Університетські наукові записки. – 2006. – №3-4 (19-20). – С. 173-176.
 7. Кондратьєв, Р. І. Дискусійні питання щодо системи загальних принципів здійснення суб’єктивних цивільних прав [Електронний ресурс] / Р. І. Кондратьєв, М. О. Стефанчук // Університетські наукові записки. – 2007. – №2 (22). – С. 127-133.
 8. Стефанчук, М. Спонукання виборців голосувати: контрагітація чи профанація? [Електронний ресурс] / М. Стефанчук // Вісник центральної виборчої комісії. – 2007. – №2 (8). – С. 95-97.
 9. Стефанчук, М. О. Окремі питання здійснення і захисту суб'єктивних цивільних прав у корпоративних правовідносинах [Електронний ресурс] / М. О. Стефанчук // Університетські наукові записки. – 2007. – №4 (24). – С. 130-134.
 10. Стефанчук, М. О. Підстави обмеження у дієздатності фізичної особи за цивільним законодавством України та європейських країн [Електронний ресурс] / М. О. Стефанчук // Приватне право і підприємництво. Збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 9. – С. 148-150.
 11. Стефанчук, М. О. Проблеми запровадження інституту кредитних історій в Україні: порівняльно-правовий аспект [Електронний ресурс] / М. О. Стефанчук, О. Ю. Лисюк.
 12. Стефанчук, М. О. До питання про зміст правового статусу нотаріуса / М. О. Стефанчук, С. М. Петрова // Проблеми взаємодії суспільства та держави у сучасному правовому просторі : зб. матеріалів Міжнар. юр. наук.-практ. інтернет-конф. : тези наук. доп. [Київ, 27 лют. 2014 р.]. – К. : МЮНПІК Актуальна юриспруденція, 2014. – С. 93-96.
 

Стец Ірина Іванівна

stets

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Стец, Ірина Іванівна Мотивація інженерно-технічного персоналу промислового підприємства в умовах ринкових відноси [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Ірина Іванівна Стец. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 220 с.
 2. Стец, Ірина Іванівна Мотивація інженерно-технічного персоналу промислового підприємства в умовах ринкових відносин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Ірина Іванівна Стец. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Стец, І. Відтворення трудового потенціалу в економіці [Електронний ресурс] / І. Стец // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2008. – Вип. 13. – С. 118-122.
 2. Стец, І. І. Інвестиції в персонал як фактор підвищення ефективності виробництва / І. І. Стец // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 168-170.
 3. Стец, І. Методологічні підходи та їх прикладне застосування в управлінні персоналом / Ірина Стец // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – Вип. 18, ч. 2. – С. 211-215.
 4. Стец, І. Перебудова системи мотивації персоналу в контексті реструктуризації підприємства / І. Стец // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 5-2. – С. 240-246.
 5. Стец, І. І. Основні тенденції відтворення трудового потенціалу в економіці / І. І. Стец // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 4. – С. 169-172.
 6. Стец, І. І. Проблеми управління діловою репутацією підприємства / І. І. Стец // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11. – С. 54-58.
 7. Стец, І. Методологічні аспекти оцінки персоналу [Електронний ресурс] / Ірина Стец // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – Спец. вип. № 5. – С. 41-44.
 8. Стец, І. І. Проблеми управління персоналом в умовах кризи [Електронний ресурс] / І. І. Стец, І. В. Стец // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14-15. – С. 269-277.
 9. Стец, І. І. Сучасні особливості формування ефективної організаційної культури промислового підприємства [Електронний ресурс] / І. І. Стец // Інноваційна економіка. – 2011. – № 5. – С. 60-63.
 10. Стец, І. І. Трудовий потенціал: проблеми відтворення [Електронний ресурс] / І. І. Стец // Інноваційна економіка. – 2011. – № 3. – С. 258-262.
 11. Стец, І. І. Відтворення інтелектуальної складової трудового потенціалу підприємства / І. І. Стец // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 183-187.
 12. Стец, І. Методичні підходи до формування системи оцінки персоналу / Ірина Стец // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 5. – С. 170-176.
 13. Стец, І. Проблеми формування та оцінювання трудового потенціалу підприємства / Ірина Стец // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 240-243.
 14. Стец, І. І. Форми нестандартної зайнятості і можливості їхнього використання українськими підприємствами у сучасних умовах [Електронний ресурс] / І. І. Стец // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. –  Вип. 6. – С. 499-504.
 15. Стец, І. І. Адаптивне управління підприємством [Електронний ресурс] / І. І. Стец // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Вип. 18. – С. 300-305.
 16. Стец, І. І. Інтелектуальний складник трудового потенціалу підприємства: управління розвитком і відтворенням [Електронний ресурс] / І. І. Стец // Причорноморські економічні студії. - 2016. - Вип. 9(2). - С. 63-67.
 17. Стец, І. І. Інтегральні методи оцінювання економічної ефективності функціонування підприємства [Електронний ресурс] / І. І. Стец // Інфраструктура ринку. – 2017. – Вип. 7. – С. 249-255.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Стец, В. А. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / В. А. Стец, І. І. Стец, М. Ю. Костючик. – Тернопіль : Лілея, 1996. – 180 с.
 2. Стец, В. А. Основи ораторського мистецтва [Текст] : навч. посіб. / В. А. Стец, І. І. Стец, М. Ю. Костючик. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – 60 с.
 3. Економіка підприємства [Електронний ресурс]: навч. посіб. /за ред. П. С. Харіва.– Тернопіль: Економічна думка, 2002.– 519 с.
 4. Стец, І. І. Потенціал і розвиток підприємства [Текст] : навч. посіб. / І. І. Стец. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 673 с. – (До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету).
 

Стецько Ірина Іванівна

Кафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Стецько, Ірина Іванівна Виховання альтруїзму у старшокласників : автореф. дис ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Ірина Іванівна Стецько . – Київ : Б.в., 2011 . – 19 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Стецько, І. Підготовка майбутніх учителів-філологів до виховання альтруїзму як пріоритетна умова розвитку педагогічної науки і практики [Електронний ресурс] / Ірина Стецько // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 9, ч. 2. – С. 206-213.
 2. Stetsko, I. Role-playing as Educational Technique in Foreign Languages Education [Електронний ресурс] / Iryna Stetsko // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ-Вінниця, 2014. – Вип. 37. – С. 490-494.
 3. Стецько, І. Мотивація як чинник підвищення ефективності навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі економічного профілю [Електронний ресурс] / Ірина Стецько // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2013. – Вип. 8, ч. 1. – С. 123-127.
 4. Стецько, І. Порівняльна характеристика рівня сформованості емпатії у студентів мовних та немовних вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / І. Стецько // Збірник наукових праць Херсонського державного педагогічного університету : зб. наук. праць. Сер. Педагогічні науки. – Херсон : ХДУ, 2013. – Вип. 63. – С. 336-343.
 5. Стецько, І. Проблемне навчання як чинник підвищення ефективності навчання на заняттях іноземної мови у немовному ВНЗ / І. Стецько // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. праць. – Одеса, 2013. – № 3–4. – С. 143-151.
 6. Стецько, І. Ситуативно-рольові ігри в контексті фахової підготовки сучасних студентів ВНЗ економічного спрямування / Ірина Стецько // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 49. – С. 91-95.
 7. Стецько, І. Підвищення ефективності виховання альтруїзму в умовах сучасної школи / І. Стецько // Педагогічний альманах : зб. наук. праць Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти» : зб. наук. праць. – Херсон : РІПО, 2012. – Вип. 15. – С. 49-56.
 8. Стецько, І. Особливості виховання альтруїзму під час вивчення циклу предметів гуманітарного спрямування / І. Стецько // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. праць. – Одеса, 2012. – № 9-10. – С. 112-121.
 9. Стецько, І. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до виховання альтруїзму у старшокласників / І. Стецько // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. Педагогіка, психологія і соціологія. – Донецьк, 2008. – Вип. 2 (133). – С. 285-289.
 10. Стецько, І. Реалії альтруїстичного виховання в сучасному українському суспільстві / І. Стецько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2007. – № 9. – С. 61-67.
 11. Стецько, І. Роль національно-культурних традицій у підготовці майбутніх учителів іноземної мови до виховання альтруїзму / І. Стецько // Науковий вісник Південноукраїнського педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. праць. – Одеса, 2007. – № 5-6. – С. 38-44.
 12. Стецько, І. Традиції виховання альтруїзму в учнів загальноосвітніх шкіл України / І. Стецько // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – Житомир, 2007. – Вип. 34. – С. 156-161.
 13. Стецько, І. Особливості формування альтруїстичних якостей у сучасної молоді / А. Вихрущ, І. Стецько // Рідна школа. – 2007. – № 9. – С. 50-52.
 14. Стецько, І. Проблема виховання альтруїстичних якостей у сучасних школярів / І. Стецько // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Сер. Педагогіка та психологія. – Чернівці, 2007. – Вип. 327. – С. 140-152.
 15. Стецько, І. Проблема виховання гуманних почуттів особистості / І. Стецько // Збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Сер. Педагогіка. – Дрогобич, 2006. – Вип. 13. – С. 44-53.
 16. Стецько, І. Педагогічні особливості виховання почуття альтруїзму / І. Стецько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2006. – № 7. – С. 29-34.
 17. Стецько, І. Дослідження емпатійних тенденцій у сучасних школярів / І. Стецько // Науковий вісник Південноукраїнського педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського : зб. наук. праць. – Одеса, 2007. – № 1-2. – С. 50-56.
 18. Стецько, І. Проблема альтруїзму в підручниках англійської мови / І. Стецько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2005. – № 7. – С. 67-73.
 

Стецько Микола Васильович

stetsko

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Стецько, Н. В. Финансы акционерных обществ : диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.10. - Москва, 1995. - 220 с.
 2. Стецько, Николай Васильевич. Финансы акционерных обществ : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.10 / Всероссийский заочный финансово-экономич. ин-т. - Москва, 1995. - 22 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Квасовський О. Р. Проблемні аспекти прямого оподаткування страхових компаній в Україні / О. Р. Квасовський, М. В. Стецько // Фінанси України. – 2011. – № 1. – С. 52-63.
 2. Стецько М. Використання "сигналів" з ринку капіталів для прийняття фінансових рішень підприємств / Микола Стецько // Світ фінансів. – 2007. – № 1. – С. 116-123.
 3. Стецько М. Інвестиційна політика України: сучасний стан та перспективи розвитку / М. Стецько, П. Рендович // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 19. – С. 126-130.
 4. Стецько, М. Капіталізація знань в управлінні інтелектуальними капіталами підприємства / Микола Стецько, Юрій Вовк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С. 293-298.
 5. Алексеєнко, Л. Аналіз фінансових активів інститутів спільного інвестування в структурній модернізації економіки / Людмила Алексеєнко, Микола Стецько // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 10-12.
 6. Алексеєнко, Л. Впровадження технологій фінансового маркетингу у процес відбору інвестиційних проектів для інституційних інвесторів / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько, Н. В. Родова // Наукові записки національного університету «Острозька академія». – 2012. – № 19. – С. 291-294.
 7. Стецько, М. Оптимізація первинного розміщення корпоративних цінних паперів на фондових ринках / М. В. Стецько // Наука й економіка. – 2009. – № 3 (15), т. 1. – С. 108-114.
 8. Терещенко, О. О. Системи показників у концепції фінансового контролінгу у сфері бізнесу / О. О. Терещенко, М. В. Стецько // Фінанси України. - 2013. - № 11. - С. 66-83.
 9. Стецько, М. В. Залежність ціни залучення капіталу корпоративним сектором економіки від кредитних рейтингів країни / М. В. Стецько // Фінанси України. - 2015. - № 5. - С. 92-103.
 10. Стецько, М. В. Вплив імовірності дефолту на ставку витрат підприємства на позичений капітал / М. В. Стецько // Фінанси України. - 2015. - № 8. - С. 88-100.
 11. Стецько, М. В. Система регулювання ринку капіталів України: міжнародний вимір / Микола Васильович Стецько // Фінанси України. – 2017. – № 2. – С. 96–109.
 12. Стецько, М. Спеціальні (вільні) економічні зони [Електронний ресурс] / Микола Стецько, Петро Рендович // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2006. – Вип. 8. – С. 473-478.
 13. Стецько, М. В. Напрямки оптимізації первинного розміщення корпоративних прав на публічних фондових ринках [Електронний ресурс] / М. В. Стецько.
 14. Стецько, М. В. Місце та роль андеррайтингу в первинному розміщенні акцій підприємств [Електронний ресурс] / М. В. Стецько.
 15. Stetsko, N. Problemy ukrainskich przedsiebiorstw na miedzynarodowym rynku kapitalowym [Electronic resource] / N. Stetsko // Wdrazanie rozwoju zrownowazonego: strategie i instrumenty. – Czestochowa : Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Czestochowie «Educator», 2008. – Wydannie 1. – С. 63-73.
 16. Stetsko, N. The Problems of Globalization of World Finanсes [Electronic resource] / N. Stetsko // Finance. 50 th Anniversary Financial Conference. – Svishtov, Bulgaria (11–12 April 2002) : Abagar, Veliko Tarnovo, 2002. – С. 225-232.
 17. Стецько, Н. В. Особенности формирования и управления капиталом акционерных обществ [Электронный ресурс] / Н. В. Стецько // Финансовая теория и политика современного государства : сб. науч. трудов. – Болгария : АБАГАР Велико Тырново, 2002. – С. 197–201.
 18. Стецько, М. В. Використання „сигналів” з ринку капіталів для прийняття фінансових рішень менеджментом підприємств [Електронний ресурс] / Микола Васильович Стецько.
 19. Стецько, М. Прагматика теоретичних досліджень у сфері корпоративних фінансів [Електронний ресурс] / Микола Стецько // Світ фінансів. – 2015. – № 3. – С.130-143.
 20. Стецько, М. В. Виявлення і оцінка непрямих витрат інвесторів при ухваленні рішень по емісії цінних паперів [Електронний ресурс] / М. В. Стецько // Наукові записки : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Національний університет «Острозька академія», 2007. – Вип. 9, ч. 4. – С. 341-349.
 21. Алексеєнко, Л. М. Модернізація боргової політики та управління зовнішнім державним боргом в умовах макроекономічної нестабільності [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, П .М. Партика, М. В. Стецько // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 9, ч. 7. – С. 180-183.
 22. Алексеєнко, Л. М. Механізм фінансування зовнішньоекономічної діяльності в умовах реалізації пріоритетних економічних реформ [Електронний ресурс] / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – Вип. 13, ч. 2. – С. 111-114.
 23. Стецько, М. В. Ринок акцій в формуванні структур корпоративного типу в економіці України [Електронний ресурс] / М. В. Стецько // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – Вип. 10.
 24. Стецько, Н. В. Акционерные общества и финансовая сторона их деятельности в условиях углубления рыночных реформ / Н. В. Стецько // Рукопись деп. в ИНИОН РАН № 48984 от 28.02.94. – М. : Всероссийский заочный финансово-экономический институт. – 1994. – 45 с
 25. Стецько. Н. В. Проблемы финансовой стратегии в акционерных обществах / Н. В. Стецько, С. И. Юрий // Рукопись деп. в ИНИОН РАН от 1995 г. – Тернополь : Тернопільська академія народного господарства. – 1995. – 34 с.
 26. Стецько, М. В. Акціонерні товариства – основна організаційно-економічна форма підприємництва в умовах ринкової економіки / М. В. Стецько // Фінансові аспекти ринкового господарства: теорія та практика : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 1995. – С. 102-107.
 27. Стецько, М. В. Фінансове планування – основна стратегія акціонерних товариств в умовах поглиблення  ринкових реформ / М. В. Стецько // Фінансові аспекти ринкового господарства: теорія та практика : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 76-79.
 28. Стецько, Н. В. Формы и виды кредитного обеспечения / Н. В. Стецько // Экономика предприятия. – 2000. – № 2-3. – С. 59-64.
 29. Алексеєнко, Л. М Інституціональна трансформація та пріоритети розвитку страхового ринку / Л. М. Алексеєнко, М В. Стецько // Модернізація корпоративних фінансів та фінансових ринків : зб. наук. праць професор.-викладацьк. складу каф. фінансів суб’єктів господарювання і страхування. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2014. –  Вип. 1. – С. 5-9.
 30. Стецько, М. В. Важелі посилення інвестиційного потенціалу України / М. В. Стецько, С. А. Яценко // Фінанси України. – 1998. – № 1. – С. 116-118.
 31. Стецько, М. В. Фінанси акціонерних товариств: проблеми і перспективи / М. В. Стецько, І. С. Юрій // Фінанси України. – 2000. – № 4. – С. 54-58.
 32. Стецько, М. В. Принципи і основи організації бюджетної політики в сфері зовнішньоекономічної діяльності України / М. В. Стецько // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журн. ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка,  2002. – Вип. 3. – С. 191-197.
 33. Стецько, М. В. Особливості організації фінансів суб’єктів господарювання різних форм власності / М. В. Стецько // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Економіка. – 2002. – № 13. – С. 42-44.
 34. Стецько, М. В. Управління вартістю підприємства в системі фінансового менеджменту / М. В. Стецько, О. О. Терещенко // Фінанси України. – 2007. – № 3. – С. 91-99.
 35. Стецько, М. В. Дью діліженс (Du Diligence) як інструмент зменшення інформаційних ризиків на ринку капіталів / М. В. Стецько, О. О. Терещенко // Збірник наукових  праць. Економічні науки. Буковинський університет. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2007. – Вип. 3. – С. 84-93.
 36. Стецько, М. В. Підвищення ефективності корпоративного управління як фактор активізації ринку капіталів / М. В. Стецько // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины. Актуальные проблемы реформирования экономики в регионе : сб. науч. трудов. – Донецк, 2007. – С. 260-265.
 37. Стецько, Н. В. Влияние деятельности фондовых рынков на формирование рыночной цены корпоративных ценных бумаг: мировые тенденции и перспективы [Электронный ресурс] / Николай Васильевич Стецько // Бизнес Информ . – Харьковский национальный экономический университет. – 2007. – № 12 (1). – С. 166-168.
 38. Стецько, М. В. Контролінг первинного розміщення акцій підприємств на фондовому ринку / М. В. Стецько // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2008. – Спецвип. – С. 456-464.
 39. Стецько, М. В. До питання про формування ринку капіталів в Україні // Бізнес Інформ. – 2016. – №12. – C. 193–199.
 40. Стецько, М. Функціональні зв'язки між корпоративними фінансами та ринком капіталів / Микола Стецько // Світ фінансів. – 2016. – Вип. 4 (49). – С. 95-108.
 41. Стецько, М. В. Дьюділіженс (DuDiligence) як інструмент зменшення інформаційних ризиків на ринку капіталів / М. В. Стецько, О. О. Терещенко // Збірник наукових праць / Буковинський університет. Економічні науки. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2007. – Вип. 3. – С. 84-93.
 42. Стецько, М. В. Вплив ймовірності дефолту на ставку витрат підприємства на позичений капітал / М. В. Стецько // Фінанси України. – 2015. – № 8. – С. 88-100.
 43. Квасовський, О. Сучасні трансформації та проблемні аспекти оподаткування фінансових результатів діяльності страховиків в Україні / Олександр Квасовський, Микола Стецько // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 19-33.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 3. Стецько, М. В. Ринок капіталів у фінансуванні підприємств : сучасний стан і тенденції розвитку [Електронний ресурс] : монографія / М. В. Стецько. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 345 с.
 4. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 5. Квасовський, О. Р. Можливості імплементації зарубіжного досвіду оподаткування страховиків в Україні [Текст] / О. Р. Квасовський, М. В. Стецько // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 69-83.
 6. Квасовський, О. Р. Еволюція, сучасний стан і проблеми оподаткування фінансових результатів діяльності вітчизняних страхових компаній [Текст] / О. Р. Квасовський, М. В. Стецько // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 49-68.
 7. Управління фінансами суб'єктів господарювання в умовах глобальної трансформації [Текст] : монографія / І. С. Гуцал, Л. М. Дем'янишин В. Г. Алексеєнко, О. В. Кнейслер, Т. М. Болгар ; за ред. І. С. Гуцала. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 484 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Стецько, Н. В. Особенности формирования и управления капиталом акционерных обществ [Текст] / Н. В. Стецько // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С. 197-202.
 2. Організація туризму [Текст] : підручник / Л. М. Алексеєнко, Т. І. Божук, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 448 с.
 3. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько, Г. М. Кулина [та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 190 с.
 4. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 448 с.
 5. Алексеєнко, Л. М. Туристичні формальності [Текст] / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько // Організація туризму : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк, О. Є. Гарбера ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 327-358.
 

Стечишин Тетяна Богданівна

Тетяна Богданівна Стечишин

Кафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Стечишин, Тетяна Богданівна Фінансові інструменти в інвестиційній діяльності банків [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Тетяна Богданівна Стечишин.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 234 с.
 2. Стечишин, Тетяна Богданівна Фінансові інструменти в інвестиційній діяльності банків [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит /Тетяна Богданівна Стечишин.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Білоросюк, Н. Особливості фінансування та кредитування венчурних підприємств / Білоросюк Н., А. Тимків, Т. Стечишин // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1(17). – С. 140-145.
 2. Луців, Б. Л. Інвестиційний потенціал банківської системи України / Б. Л. Луців, Т. Б. Стечишин // Фінанси України.– 2009.– № 9.– С. 67-77.
 3. Стечишин, Т. Банки як інституційні учасники фондового ринку / Т. Стечишин // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка,2007.– № 7.– С. 60-65.
 4. Стечишин, Т. Економіко-математичний підхід до формування портфеля фінансових інструментів банківської установи / Тетяна Стечишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2010.– Вип. 4.– С. 72-80.
 5. Стечишин, Т. Роль банківських установ України в інвестиційній діяльності держави / Тетяна Стечишин // Світ фінансів.– 2008.– № 2.– С. 51-60.
 6. Стечишин, Т. Б. Особливості організації інвестиційного департаменту в банківських установах України / Т. Б. Стечишин // Інвестиції: практика та досвід.– 2010.– № 3.– С. 17-21.
 7. Луців, Б. Фондовий ринок України: правові засади функціонування / Б. Луців, Т. Стечишин // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 4. – С. 137-143.
 8. Стечишин, Т. Методичні підходи до аналізу інвестиційного портфеля фінансових інструментів банку [Електронний ресурс] / Т. Стечишин // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 266-276.
 9. Стечишин, Т. Б. Особливості організації інвестиційного департаменту в банківських установах України / Т. Б. Стечишин // Фондовый рынок. – 2010. – 23 апреля (№ 15). – С. 8 – 13.
 10. Дзюблюк, О. Соціальна відповідальність банківської системи: теоретичний та практичний аспект / Олександр Дзюблюк, Тетяна Стечишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 2. – С. 101-112.
 11. Стечишин, Т. Б. Сучасні банківські методики визначення кредитоспроможності позичальника - фізичної особи / Тетяна Богданівна Стечишин // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – № 23. – С. 82-93.
 12. Стечишин, Т. Б. Соціальна відповідальність як інструмент антикризового управління банківською системою України / Тетяна Богданівна Стечишин // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – № 24. – С. 111-120.
 13. Стечишин, Т. Теоретичні основи використання фінансових інструментів в інвестиційній діяльності банків [Електронний ресурс] / Т. Стечишин // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – Вип. 225, т. ІІ. – С. 394-404.
 14. Стечишин, Т. Б. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток банківської системи України [Електронний ресурс] / Т. Б. Стечишин // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Методи оцінки рівня капіталізації інноваційних структур : зб. наук. праць. – Львів : ТзОВ «Простір-М», 2007. – Вип. 2. – С. 301-309.
 15. Стечишин, Т. Б. Проблеми формування системи фінансового моніторингу в банківській сфері України [Електронний ресурс] / Т. Б. Стечишин // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – № 8. – С. 183-187.
 16. Stechyshyn, T. Financial Ombudsman’s Activity in Ukraine by Experience of Western Europe [Electronic resource] / Tetiana Stechyshyn // International Journal of Economics and Society (ISSN 2376-3973). – USA, Memphis : ICES Foundation, 2015. – Issue 1, vol. 1. – Pp. 195-201. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с.
 2. Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, Г. Р. Балянт, Ю. М. Галіцейська [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Відень : Premier Publishing, 2018. - 354 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Ефективна монетарна політика як необхідна умова стабільного розвитку банківської системи [Текст] : зб. тез допов. міжвуз. наук. конф. студ. і мол. вчен. 29 берез. 2011 р. / редкол. Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, Р. В. Михайлюк, Я. І. Чайковський, Т. Б. Стечишин. – Тернопіль : Вектор, 2011. – 191 с.
 2. Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [м. Тернопіль 22-23лют.2007 р.]. Ч. 2 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, З. М. Бойко, М. В. Буряк, Н. Д. Галапут ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 605 с.
 3. Стечишин, Т. Б. Банківська справа [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. Б. Стечишин, О. Л. Малахова. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 403 с.
 

Стешин Інеса Олександрівна

steshyn i oКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

ПублікаціЇ

СТАТТІ:

 1. Стешин, І. Роман Анжели Картер "Пекельна машина бажань Доктора Гоффмана" як приклад постмодерністської творчості [Електронний ресурс] / І. Стешин // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2002. – № 11. – С. 162-169.
 2. Стешин, Інна Підготовка іноземних студентів - престиж Університету : [навчання іноземних громадян в ТНЕУ] / Інна Стешин // Університетська думка. – 2009. – 31 січня (№1). – С. 4.
 3. Стешин, І. О. Student mobility sn the context of internationalisation of european higher education /І. О. Стешин //Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 7-8 квіт. 2011р.] /редкол. : Н. С. Лиса, Т. В. Юрчишин, Ю. О. Семенчук [та ін.] ; відп. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – S. 378-379.
 4. Стешин, І. О. Феміністична спрямованість збірки Анжели Картер “Кривава кімната” / І. О. Стешин // Гендер і культура : зб. статей. – Київ : Факт, 2001. – С. 178 -184.
 5. Стешин, І. О. Демонічна модальність у романі Оксани Забужко “Польові дослідження з українського сексу” / І. О. Стешин // Наукові записки ТНПУ. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2004. – С. 176-184.
 6. Стешин, І. О. Роман О. Забужко “Польові дослідження з українського сексу” як приклад жіночого письма та жіночої автобіографії / І. О. Стешин // Проблеми славістики Волинського державного університету : наук. часопис. Сер. Літературознавство. – Луцьк, 2004. – С. 161-166.
 7. Стешин, І. О. Спроби “удосконалення статі” або гротеск у романі Анжели Картер “Пристрасть Нової Ів” / І. О. Стешин // Наукові записки ТДПУ. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2001. – Вип. 9. – С. 248-253.
 8. Стешин, І. О. З генези українського жіночого письменства / І. О. Стешин //   Наукові записки ТДПУ. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2000. – Вип. 8. – С. 216-223.
 9. Steshyn, I. ”Other sex: Oksana Zabuzhko’s novel “Польові дослідження з українського сексу”(“Field Work in Ukrainian Sex”) in relation to Angela Carter’s novel “The Passion of New Eve” and collected stories “The Bloody Chamber” / І. Steshyn // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zeszowskiego. International English Studies Journal, Seria Filologiczna . – Zeszow, 2010. – S. 150-156.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Business Communication : Debates (Комунікації в бізнесі : дебати) [Текст]: навч. посіб. /Н. С. Лиса, І. О. Стешин, Ю. І. Фатєєва, Т. М. Янкова.– Тернопіль: Економічна думка, 2007.– 198 с.
 2. Business Communscation : Debates (Комунікації в бізнесі : дебати) [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Лиса, І. О. Стешин, Ю. І. Фатєєва, Т. М. Янкова. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2007. – 198 с.
 3. Лиса, Н. С. Business English. Fundamentals of International Economics : Communicative Approach [Текст]= Діловаанглійськамова. Основи міжнародної економіки : комунікативний підхід : навч. посіб. / Н. С. Лиса, І. О. Стешин, О. В. Семенів. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 400 p.
 4. Лиса, Н. С. Business English. Fundamentals of management : communicative approach (Ділова англійська мова. Основи менеджменту : комунікативний підхід) [Текст] : Навчальний посібник / Н. С. Лиса, І. О. Стешин, О. В. Семенів. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 416 с.
 

Стоян Віра Іванівна

StoyanКафедра фінансів ім. С. І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Стоян, Віра Іванівна. Формування та облік витрат виробництва в системі управлінського обліку (на прикладі підприємств скляної промисловості України) [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Стоян Віра Іванівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1998. - 189 л.
 2. Стоян, Віра Іванівна. Формування та облік витрат виробництва в системі управлінського обліку (на прикладі підприємств скляної промисловості) [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Стоян Віра Іванівна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1998. - 16 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Стоян В. Державне фінансове регулювання в кризових умовах / Віра Стоян // Світ фінансів. – 2010. – № 4. – С. 88-97.
 2. Стоян В. І. Розмежування повноважень між учасниками бюджетного процесу та організація взаємодії з ними органів державного казначейства / В. І. Стоян, А. В. Лучка // Фінанси України. – 2005. – № 12. – С. 42-51.
 3. Стоян, В. І. Управління фінансовими ресурсами у системі казначейства / В. І. Стоян // Фінанси України. – 2006. – № 7. – С. 21-29.
 4. Стоян В. Бюджет і бюджетна політика держави / Віра Стоян // Світ фінансів. – 2005. – № 1. – С. 95-101.
 5. Стоян В. И. Взаимодействие органов Государственного казначейства Украины с органами кредитно-денежного регулирования в процессе касового исполнения бюджетов / В. И. Стоян // Финансы и кредит. – 2008. –№ 21. – С.69-78.
 6. Стоян В. І. Організація фінансового контролю у системі казначейства / В. І. Стоян, О. П. Зварич // Фінанси України. – 2004. – № 1. – С. 128-138.
 7. Стоян В. Стратегія України в сучасному геоекономічному просторі / Віра Стоян // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 4. – С. 9-16.
 8. Стоян, В. І. Еволюція касового виконання бюджету в Україні / В. І. Стоян // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2012. – № 1. – С. 23-29.
 9. Стоян В. И. Выполнение государственного и местных бюджетов по расходам в Украине [Електронний ресурс] / В. И. Стоян // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2010. – № 20(260). – С.35-45.
 10. Стоян В. И. Казначейское обслуживание бюджетов по доходам в Украине [Електронний ресурс] / В. И. Стоян // Бухгалтерский учёт в бюджетных и некомерческих организациях. – 2006. – №21. – С.23-29.
 11. Стоян, В. Видатки місцевих бюджетів. Проблемні питання обслуговування / В. Стоян, В. Савчин // Казна України. – 2011. – №4. – С. 24-27.
 12. Стоян, В. Вплив державних видатків на розвиток освітньої сфери / В. Стоян, Х. Худа // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 3. – С. 19-30.
 13. Стоян, В. І. Фінансовий ринок України : проблеми і перспективи розвитку / В. І. Стоян // Фінанси України. – 2000. – № 12. – С. 135-140.
 14. Стоян, В. Оптимізація діяльності органів казначейства при обслуговуванні місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / Віра Стоян.
 15. Стоян, В. І. Управління фінансовими ресурсами в системі Казначейства України через механізм функціонування єдиного казначейського рахунку / В. І. Стоян, О. П. Зварич // Фінанси України. - 2015. - № 5. - С. 55-68.
 16. Стоян, В. І. Методологічні аспекти обліку витрат виробництва / В, І.Стоян // Фінанси України. – 1997. – № 10. – С. 57-63.
 17. Стоян, В. І. Проблеми методології обліку непрямих витрат / В. І. Стоян // Фінанси України. – 1997. – № 11. – С. 30-37.
 18. Стоян, В. І. До питання удосконалення системи бухгалтерського обліку і звітності діяльності фінансових посередників / В. Г. Швець, П. П. Самофалов, В. .Стоян // Наукові праці НДФІ : наук. збірник. – К., 1997. – Вип. 4. – С. 78-86.
 19. Стоян, В. І. Планування собівартості банківських операцій / В. І. Стоян // Банківська справа. – 1998.– № 1. – С. 22-24.
 20. Стоян, В. І. Аналіз і оцінка систем обліку виробничих витрат / В. І. Стоян  // Фінанси України. – 1999. – № 3. – С. 72-80.
 21. Стоян, В. І. Аспекти формування та обліку прямих витрат / В. І. Стоян // Фінанси України. – 1999. – № 11. – С. 42-50.
 22. Стоян, В. І. Управління витратами банку / В. І. Стоян  // Банківська справа. – 2000. – № 5. – С. 39-42, 52.
 23. Стоян, В. І. Сучасні доктрини та принципи державного фінансового регулювання / В. І. Стоян // Фінанси України. – 2001. – № 12. – С. 68-76.
 24. Юрій, С. І. Зарубіжна економічна думка про недосконалість ринку та необхідність державного фінансового регулювання / С. І. Юрій, В. І. Стоян // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ : Наука і освіта. –2002. – Вип. 123. – С.118-130.
 25. Стоян, В. І. Казначейська система виконання бюджетів / В. І. Стоян // Фінанси України. – 2002. – № 9. – С. 56-64.
 26. Стоян, В. Нормативный метод учета в стекольном производстве / В. Стоян, З. Гуцайлюк, М. Шеремета, В. Серединская // Стекло и керамика. – 1987. – № 12. – С. 4-5.
 27. Стоян, В. І. Управлінський облік і контролінг у системі управління комерційним банком / В. І. Стоян // Банківська справа. – 1997. – № 4. – С. 69-72.
 28. Стоян, В. І. Шляхи вдосконалення бухгалтерського обліку амортизаційних відрахувань у сучасних умовах / В. І. Стоян // Світ бухгалтерського обліку. – 1997. – № 4. – С. 11-15.
 29. Стоян, В. І. Удосконалення податкової системи України / В. І. Стоян // Фінанси України. – 2001. – № 7. – С. 115-118.
 30. Стоян, В. І. Еволюція інституту казначейства: витоки та становлення / В. І. Стоян // Світ фінансів. – 2013. – Вип. 1. – С. 195-205.
 31. Стоян, В. Вплив державних видатків на розвиток освітньої сфери: вітчизняні реалії та світовий досвід [Електронний ресурс] / Віра Стоян, Христина Худа // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 3. – С. 19-30.
 32. Стоян, В. І. Осуществление контроля при казначейском обслуживании расходной части бюджетов в Украине [Електронний ресурс] / В. І. Стоян // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2014. – Вип. 1(337). – С. 31-38.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Модернізація місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях [Текст] : монографія / за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 376 с.
 2. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 3. Розвиток бюджетного процесу в умовах економічних перетворень [Текст] : монографія / за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина. – К. : Кондор, 2012. – 376 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Юрій, С. І. Казначейська система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. І. Стоян, М. Й. Мац. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 591 с.
 2. Кириленко, О. П. Соціальне страхування : підручник / за ред. О. П. Кириленко, В. С. Толуб’яка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – 516 с.
 3. Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 624 с.
 4. Стоян, В. І. Казначейська система [Текст]: підручник / В. І. Стоян, О. С. Даневич, М. Й. Мац; за заг. ред. А. І. Крисоватого.– 3-тє вид., змін. і доповн.– К.: ЦУЛ, 2014.– 868 с.
 5. Методика та організація наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / кол. авт. О. П. Кириленко, В. В. Письменний, Н. М. Ткачук [та ін.] ; за ред. О. П. Кириленко. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 196 с. – Із змісту : Стоян, В. І. – С. 61–79.
 6. Юрій, С. І. Казначейська система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. І. Стоян, О. С. Даневич ; 2-ге вид., змін. і доп. – Тернопіль : Карт -бланш, 2006. – 818 с.
 7. Стоян, В. І. Управління державними фінансами : вітчизняні реалії та світовий досвід [Текст] : навч. посіб. / В. І. Стоян. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 270 с.
 8. Стоян, В. І. Фінансовий ринок [Текст] : навч.посіб. / В. І. Стоян. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 168 с.
 9. Стоян, В. І. Казначейська справа [Текст] : Конспект лекцій / В. І. Стоян. – Тернопіль : Терно-граф, 2004. – 332 с.
 10. Стоян, В. И. Особенности политики экономического возрастания в Украине [Текст] / В. И. Стоян // Финансовая теория и политика современного государства / авт. колл. ТАНГ ; ред. В. Адамов. – Велико Тырново : АБАГАР, 2002. – С.197-128.
 11. Стоян, В. І. Виконання видаткової частини бюджетів [Текст] / В. І. Стоян // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 189-204.
 12. Стоян, В. І. Виконання дохідної частини бюджетів [Текст] / В. І. Стоян // Бюджетна система : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко, А. Ю. Дерлиця ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 182-189.
 13. Стоян, В. І. Казначейська система виконання бюджету [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Стоян, В. М. Русін. – Тернопіль : Астон, 2015. – 372 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 14. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, М. В. Стецько, Г. М. Кулина [та ін.]. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. – 190 с. 
 

Стрельбіцька Наталія Євгенівна

strelbitska

Кафедра міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації

Науковий сткпінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Стрельбіцька, Наталія Євгенівна Формування інтегрованої системи ризик-менеджменту енергетичними транснаціональними корпораціями [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Наталія Євгенівна Стрельбіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 246 с.
 2. Стрельбіцька, Наталія Євгенівна Формування інтегрованої системи ризик-менеджменту енергетичними транснаціональними корпораціями [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Наталія Євгенівна Стрельбіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 20 с.

Статті:

 1. Гаврилюк-Єнсен, Л. Актуальні проблеми становлення та розвитку українського єврооблігаційного корпоративного ринку / Л. Гаврилюк-Єнсен, Н. Стрельбіцька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 5-2. – С. 27-34.
 2. Сохацька, О. Деривативи на погоду як інвестиційні фінансові інструменти страхування втрат від природних катаклізмів / Олена Сохацька, Наталія Стрельбіцька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-1. – С. 224-234.
 3. Сохацька, О. Перспективи використання енергетичних деривативів підприємствами нафтопереробної галузі України [Електронний ресурс] / О. М. Сохацька, Н. Є Стрельбіцька // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 15. – С. 429-436.
 4. Стрельбіцька, Н. Є. Вплив перерозподілу прав власності на функціонування нафтопереробної галузі України / Н. Є. Стрельбіцька // Економічний часопис - ХХI. – 2011. – № 3-4. – С. 51-54.
 5. Стрельбіцька, Н. Становлення та розвиток міжнародних стандартів управління ризиками / Н. Стрельбіцька // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2008. - № 6. - С. 84-94.
 6. Стрельбіцька, Н. Пріоритети енергетичної політики ЄС / Наталія Стрельбіцька // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 14. – С. 83-88.
 7. Стрельбіцька, Н. Є. Вплив інтеґрованої системи управління ризиками на вартість компанії [Електронний ресурс] / Н. Є. Стрельбіцька.
 8. Стрельбіцька, Н. Є. Перспективи застосування міжнародного стандарту управління ризиками вітчизняними підприємствами [Електронний ресурс] / Н. Є. Стрельбіцька.
 9. Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку : вітчизняний та зарубіжний досвід [Текст] : тези доп. V Ювілейної міжнар. конф.ї молодих вчених та студ. / редкол. Н. З. Лагоцька, Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, Л. Я. Зацна, О. Ф. Мигаль. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 327 с.
 10. Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [м. Тернопіль, 23-24 лют. 2007 р.]. Ч. 1 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, З. М. Бойко, М. В. Буряк, Н. Д. Галапут, Е. Т. Карапетян, О. Р. Квасовський ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 396 с.
 11. Ковальчук, О. Я. Факторний аналіз тіньової економіки країн – членів ЄС [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, Н. Є. Стрельбіцька, Р. Б. Сороківська // Бізнесінформ. – 2016. – № 4. – С. 108-114.
 12. Сохацька, О. М. Сучасні тенденції на світовому ринку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії / О. М. Сохацька, Н. Є. Стрельбіцька // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит : общегосуд. науч.-производ. и информац. журнал. – Харьков, 2011. - № 11. – С. 38-52.
 13. Стрельбіцька, Н. Є. Методологічні аспекти дослідження свопів як інструменту ризик-менеджменту [Електронний ресурс] / Н. Є. Стрельбіцька // Вісник Донецького Університету. Сер. В. Економіка і право. - Донецьк : ДНУ, 2006. - № 1, т. 2. – С. 498-504.
 14. Стрельбіцька, Н. Є. Формування інтеґрованої системи управління ризиками: досвід норвезької нафтогазової компанії Statoil [Електронний ресурс] / Н. Є. Стрельбіцька // Вісник Академії митної служби України. - Дніпропетровськ, 2007. - № 1. – С. 18-24.
 15. Стрельбіцька, Н. Є. Екологічні ризики нафтогазових ТНК: теоретичні аспекти ідентифікації та оцінки [Електронний ресурс] / Н. Є. Стрельбіцька // Галицький економічний вісник. - Тернопіль, 2007. - № 4. – С. 26-34.
 16. Стрельбіцька, Н. Уніфікований міжнародний стандарт ризик-менеджменту як відповідь на виклики глобалізації [Електронний ресурс] / Наталія Стрельбіцька // Соціально-економічні проблеми і держава : електрон. наук. фах. видання. – 2011. – Вип. 2 (5).
 17. Боднар, Д. І. Інтегрований ризик-менеджмент – сучасний підхід до управління ризиками / Д. І. Боднар, Н. Є. Стрельбіцька [Електронний ресурс] // Управління проектами та розвиток виробництва. – Луганськ, 2011. – № 4. – С. 111-118.
 18. Сохацька, О. М. ETF-інноваційний фінансовий інструмент світового ринку капіталів [Електронний ресурс] / О. М. Сохацька, Н. Є. Стрельбіцька // Вісник Української академії банківської справи. – Суми, 2012. – № 2. – С. 12-21.
 19. Стрельбіцька, Н. Є. Ризик-менеджмент у системі управління транснаціональної корпорації [Електронний ресурс] / Н. Є. Стрельбіцька // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 255, т. VІІ. − С. 1959-1968.
 20. Стрельбіцька, Н. Є. Лібералізація оптового ринку електроенергетики України: перші наслідки [Електронний ресурс] / Н. Є. Стрельбіцька // Бізнес Інформ : наук. журнал. – Харків, 2014. – № 4. – С. 135-139.
 21. Олейко, В. М. Енергетичний потенціал НВДЕ областей України [Електронний ресурс] / В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. - 2011. - № 3. - С. 35-42.
 22. Стрельбіцька, Н. Є. Мале та середнє підприємництво як фактор соціально-економічного зростання ЄС [Електронний ресурс] / Н. Є. Стрельбіцька, Т. В. Редько // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2016. - Вип. 7(3). - С. 118-122.
 23. Ковальчук, О. Я. Прямі іноземні інвестиції та їх вплив на економічний розвиток [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, Н. Є. Стрельбіцька, А. Ю. Слободян // Молодий вчений. - 2017. - № 5. - С. 596-602.
 24. Стрельбіцька, Н. Є. Енергетичні корпорації: сучасні виклики та загрози [Електронний ресурс] / Н. Є. Стрельбіцька, Н. В. Ольховская // Молодий вчений. - 2017. - № 5. - С. 746-749.
 25. Стрельбіцька, Н. Є. Вплив міжнародного бізнесу на сучасний розвиток НДДКР [Електронний ресурс] / Н. Є. Стрельбіцька // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фах. видання. – 2016. – № 11.
 26. Сохацька, О. М. Ризики транснаціональних нафтогазових компаній: політико-економічний аспект / О. М. Сохацька, Н. Є. Стрельбіцька // Проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины. Актуальные проблемы реформирования экономики в регионе : сб. науч. трудов. - Донецк : ЗАТ Тираж, 2007. – С. 266-283.
 27. Sohatska, O. M. Modern risks of transnational oil-gas companies / О. М. Sohatska, N. Y. Strelbitska // Nauka i studia. – Przemysl : Sp. Z o. o. Nauka i studia, 2008. - № 6 – С. 5-10.
 28. Стрельбіцька, Н. Є. Сучасні теоретичні основи дослідження ризику / Н. Є. Стрельбіцька // Галицький економічний вісник. - Тернопіль : ТДТУ ім. І. Пулюя, 2009. - № 4 (25). – С. 35-41.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Стельбіцька, Н. Є. Загальна характеристика розвитку альтернативної енергетики на початку ХХІ-го століття [Текст] / Н. Є. Стельбіцька // Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 7-25.
 2. Стельбіцька, Н. Є. Пріоритети ЄС у сфері енергоефективності та НВДЕ [Текст] / Н. Є. Стельбіцька // Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 26-37.
 3. Стельбіцька, Н. Є. Інструменти державного стимулювання як визначальний фактор інвестиційної привабливості технологій, що генерують енергію з альтернативних джерел [Текст] / Н. Є. Стельбіцька // Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 80-93.
 4. Стельбіцька, Н. Є. Енергетичний потенціал НВДЕ областей України [Текст] / Н. Є. Стельбіцька // Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 107-117.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Стрельбіцька, Н. Є. Кліринг та система розрахунків за біржовими угодами [Текст] / Н. Є. Стрельбіцька // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 311-336.
 2. Біржова справа [Текст] : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко [та ін.] ; за наук. ред. О. М. Сохацької. - 3-тє вид., переробл., змін. та доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 655 с. 
 3. Стрельбіцька, Н. Є. Процедура поставки за біржовими контрактами [Текст] / Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 337-354.
 4. Стрельбіцька, Н. Є. Товарний ф'ючерсний контракт як інвестиційний інструмент біржового ринку [Текст] / Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 420-436.
 5. Стрельбіцька, Н. Є. Торгівля опціонами [Текст] / Н. Є. Стрельбіцька // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 437-467.
 6. Стрельбіцька, Н. Є. Хеджування цінових та курсових ризиків за допомогою ф'ючерсної торгівлі [Текст] / Н. Є. Стрельбіцька // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – C. 551-585.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Стрельбіцька, Н. Є. Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності [Електронний ресурс] : консп. лекц. / Н. Є. Стрельбіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 81 с.
 2. Гаврилюк-Єнсен, Л. В. Управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності [Електронний ресурс] : консп. лекц. / Л. В. Гаврилюк-Єнсен, Н. Є. Стрельбіцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 55 с.
 3. Стрельбіцька, Н. Є. Ситуаційна вправа "Коли ризики не перешкода успішному бізнесу" [Текст] / Н. Є. Стрельбіцька // Аналіз ділових ситуацій : зб. ситуац. впр. / С. І. Бай, Н. В. Батрин, О. А. Виноградов, Л. В. Гаврилюк-Єнсен. – К. : Ніка-Центр, 2009. – С. 297-311.
 

Струбицька Ірина Павлівна

strubycka-iryna-pavlivna

Кафедра інформаційно-обчислювальних систем і управління

Науковий ступінь : кандидат технічних наук

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Струбицька, Ірина Павлівна Розпаралелення обчислювального процесу побудови дискретних динамічних моделей [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / Ірина Павлівна Струбицька. – Львів : Львівська політехніка, 2012. – 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Стахів П. Г. Метод оптимізації побудови дискретних динамічних моделей для задачі екологічного моніторингу / П. Г. Стахів, І. П. Стрибуцька // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 10.– С. 260-265.
 2. Стахів, П. Прогнозування шкідливих викидів в атмосферу з використанням динамічних дискретних моделей [Електронний ресурс] / П. Г. Стахів, І. П. Струбицька // Відбір і обробка інформації – 2011. – Вип. 35(111). – С. 63-38.
 3. Козак, Ю. Розпаралелення алгоритму оптимізації параметрів дискретних динамічних моделей на масивно-паралельних процесорах [Електронний ресурс] / Ю. Я. Козак, П. Г. Стахів, І. П. Струбицька // Відбір і обробка інформації – 2010. – Вип. 32(108). – С. 125-130.
 4. Стахів, П. Розпаралелення процесу побудови дискретної динамічної моделі двообмоткового трансформатора / П. Стахів, І. Струбицька, Ю. Козак // Вісник Тернопільського національного технічного університету - 2012. - № 1. - С.182-187.
 5. Струбицька, І. П. Дослідження ефективності обчислень загального призначення на графічному процесорі [Електронний ресурс] / І. П. Струбицька // Електроніка і зв'язок. - 2011. - Вип. 3(62). - С. 117-120.
 6. Stakhiv, P. Parallelization of calculations using GPU in optimization approach for macromodels construction / Petro Stakhiv, Iryna Strubytska, Yuriy Kozak // Przegląd elektrotechniczny. – 2012. – № 3a. – P. 7-9.
 7. Добротвор, І. Г. Оптимізація проекту мережевої моделі броварного виробництва [Електронний ресурс] / І. Г. Добротвор, П. Р. Струбицький, І. П. Струбицька // Вісник НТУ «ХПІ». Сер. Механіко-технологічні системи та комплекси. – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – № 49 (1158). – С. 69-74.
 

Струбицький Павло Романович

 

Стубайло Тетяна Семенівна

Тетяна Семенівна Стубайло

Кафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

Статті:

 1. Стубайло, Т. Іноземний капітал у банківській системі України / Тетяна Стубайло // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 45-51.
 2. Стубайло, Т. Інтеграція іноземного банківського капіталу в країни Центральної і Східної Європи [Електронний ресурс] / Т. Стубайло // Економіка. – 2011. – № 2. – С. 66-70.
 3. Стубайло, Т. Інформаційний захист банківських систем / Т. Стубайло, І. Грод // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 127-130.
 4. Стубайло, Т. Використання прикладного програмного забезпечення для розв’язання деяких економічних задач [Електронний ресурс] / Т. Стубайло, І. Грод.
 5. Стубайло, Т. Місце операційних ризиків у банках України [Електронний ресурс] / Т. Стубайло.
 6. Стубайло, Т. Оцінка застави як забезпечення кредитних відносин [Електронний ресурс] / Т. Стубайло.
 7. Стубайло, Т. С. Банківські кризи: причини та наслідки / Т. С. Стубайло // Інноваційна економіка. – 2013. – № 11. – С. 168-174.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с. – Із змісту : Стубайло, Т. С. Теоретико-методологічні аспекти процесів інтернаціоналізації і глобалізації та їх вплив на розвиток банківської системи. – С. 270–278.
 2. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [м. Тернопіль 22-23лют.2007 р.]. Ч. 2 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, З. М. Бойко, М. В. Буряк, Н. Д. Галапут ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 605 с.
 

Сухарський Володимир Станіславович

Кафедра менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ПУБЛІКАЦІЇ

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сухарський, В. С. Менеджмент : теорія, методологія, практика [Текст] : монографія / В. С. Сухарський. – Тернопіль : Астон, 2002. – 416 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Сухарський, В. С. Економічний словник-довідник [Текст] / В. С. Сухарський. – Тернопіль : Богдан, 2002. – 328 с.
 2. Сухарський, В. С. Зовнішньоекономічна діяльність : організація, технологія, практика, управління [Текст] / В. С. Сухарський. – Тернопіль : Астон, 2006. – 528 с.
 3. Сухарський, В. С. Менеджмент [Текст] / В. С. Сухарський. – Тернопіль : Астон, 2001. – 340 с.
 4. Сухарський, В. С. Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. С. Сухарський. – Тернопіль : Астон, 2004. – 352 с.
 5. Сухарський, В. С. Менеджмент ( загальний з основами спеціального) [Текст] / В. С. Сухарський. – Тернопіль : Астон, 2004. – 527 с.
 6. Сухарський, В. С. Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності : теорія, методологія, практика [Текст] : навч. посіб. (курс лекцій) / В. С. Сухарський, В. В. Сухарський, В. І. Охота. – Тернопіль : Астон, 2005. – 464 с.
 7. Сухарський, В. С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю : теорія, методологія, практика [Текст] / В. С. Сухарський. – Тернопіль : Астон, 2001. – 284 с.
 8. Сухарський, В. С. Ощадна справа [Текст] / В. С. Сухарський. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 218 с.
 9. Сухарський, В. С. Ощадна справа : основи теорії і практики [Текст] / В. С. Сухарський. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 218 с.
 10. Сухарський, В. С. Ощадна справа. Основи теорії і практики [Текст] / В. С. Сухарський. – Тернопіль : Богдан, 2000. – 254 с.
 11. Сухарський, В. С. Ощадно-банківська справа [Текст] : посібник / В. С. Сухарський. – 2-ге вид., доповн. і перероб. – Тернопіль : Астон, 2003. – 464 с.
 

Сторінка 6 із 6