Саченко Світлана Іванівна

1385456767 sachenkoКафедра економічної експертизи та аудиту бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Саченко, Світлана Іванівна Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих витрат на хлібопекарних підприємствах [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Світлана Іванівна Саченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 202 с.
 2. Саченко, Світлана Іванівна Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих витрат на хлібопекарних підприємствах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Світлана Іванівна Саченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Саченко, С. І. Передумови застосування онтологічних підходів до управління знання в обліку [Електронний ресурс] / С. Саченко, Л. Будник // Вісник ЖДТУ. Сер. Економічні науки. – 2011. – № 2. – С. 203-205.
 2. Саченко, С. Аудит витрат в комп’ютерному середовищі / С. Савченко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль : Економічна думка, 2002. - Вип. 11, ч. 1. - С. 144-145.
 3. Саченко, С. Особливості формування маркетингових витрат на хлібопекарних підприємствах [Електронний ресурс] / С. Савченко, В. Серединська // Галицький економічний вісник . – 2009. – № 1. – С. 91-94.
 4. Будник, Л. Внутрішній контроль як засіб підвищення економічної безпеки бізнесу [Електронний ресурс] / Л. Будник, С. Саченко // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 4 (33). – С. 191-194.
 5. Саченко, С. Основи організації обліку витрат за національними стандартами [Електронний ресурс] / С. Саченко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – № 9. – С. 200-201.
 6. Ріппа, С. П. Проблеми вдосконалення системи бухгалтерського обліку на основі онтологій [Електронний ресурс] / С. П. Ріппа, С. І. Саченко // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип.36. – С. 322-325.
 7. Серединська, В. М. Аналітичне обґрунтування вибору варіантів інноваційного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / В. М. Серединська, С. І. Саченко // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – Вип. 36. – С. 346-348.
 8. Серединська, В. М. Роль інтерактивних методів навчання у викладанні обліково-аналітичних дисциплін [Електронний ресурс] / В. М. Серединська, С. І. Саченко.
 9. Саченко, С. І. Кадровий аудит в системі менеджменту підприємства / С. І. Саченко, В. М. Серединська // Система контролю : проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 57-61.
 10. Дерій, В. Соціальний аудит у контексті посилення вимог до корпоративної соціальної відповідальності / Василь Дерій, Світлана Саченко, Любов Бабій // Бухгалтерський облік і аудит. – 2016. – № 5. – С. 17-26.
 11. Саченко, С. І. Комп’ютеризація аудиту: теорія та практичні рішення / С. І. Саченко // Інноваційна економіка. – 2015. – № 1. – C. 250–256.
 12. Голяш, І. Д. Синергічний ефект взаємодії функцій управління в системі стратегічного контролінгу [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, С. І. Саченко // Контролінг в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку. – 2012. – С. 24-27.
 13. Голяш, І. Д. Аудит безпеки підприємства у сфері застосування інформаційних технологій [Електронний ресурс] / І. Д. Голяш, С. І. Саченко // Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – 2012. – С. 90-95.
 14. Саченко, С. Застосування інструментів семантичного вебу при створенні баз знань у системі обліку [Електронний ресурс] / Світлана Саченко // Галицький економічний вісник. – Тернопіль : ТНТУ, 2014. – Т. 46, № 3. – С. 148-155.
 15. Саченко, С. І. Комп’ютеризований внутрішній аудит:  оцінка вихідної бази та алгоритмізація [Електронний ресурс] / С. І. Саченко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 7. – С. 884-887.
 16. Саченко, С. І. Розвиток методів і прийомів аудиту витрат у сучасних умовах / С. І. Саченко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – № 3. – С. 78-79.
 17. Саченко, С. І. Аналіз діючих підходів до організації обліку витрат на виробництво / С. І. Саченко // Наукові записки : зб. наук. праць каф.  екон. аналізу ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка,  2003. – Вип. 12, ч. 1. – С. 47-49.
 18. Саченко, С. І. Класифікація витрат і калькулювання собівартості хлібопекарної продукції в контексті національної реформи бухгалтерського обліку / С. І. Саченко // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький : Технологічний університет Поділля,  2003. – Ч. 2, т. 1, № 5. – С. 180-182.
 19. Саченко, С. І. Методологічні аспекти автоматизації аудиту витрат / С. І. Саченко, В. С. Рудницький // Вісник НУВГП. – Рівне : НУВГП, 2004. – Вип. 4 (28), ч. 2. – С. 255-260.
 20. Саченко, С. І. Автоматизація розрахунків величини планових витрат при їх бюджетуванні як елемент ефективної системи управління затратами / С. І. Саченко // Науковий вісник. – Ірпінь : Національна академія державної податкової служби України, 2004. – № 2. – С. 25-32.
 21. Саченко, С. І. Облік прямих витрат у хлібопекарній промисловості та можливі напрями його удосконалення / С. І. Саченко // Галицький економічний вісник. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя,  2004. – № 3. – С. 95-103.
 22. Саченко, С. І. Проблеми розподілу непрямих витрат / С. І. Саченко // Галицький економічний вісник. – 2005. – № 2 (6). – С. 159-163.
 23. Саченко, С. І. Концептуальні проблеми розвитку системи внутрішнього контролю витрат виробництва в умовах ринку / С. І. Саченко // Держава і регіони : наук.-вироб. журнал.  – Запоріжжя : ДУ  «Запорізький інститут державного та муніципального управління», 2006. – № 4. – С. 317-320.
 24. Саченко, С. І. Удосконалення внутрішньогосподарського контролю витрат / С. І. Саченко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Житомир : ДТУ, 2006. – № 3. – С. 97-106.
 25. Саченко, С. І. Проблеми розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні та шляхи їх вирішення / С. І. Саченко, Н. М. Хорунжак // Галицький економічний вісник. – Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2008. – № 1 (16). – С. 71-77.
 26. Саченко, С. І. Деякі аспекти покращення cтану обліку та внутрішньо-господарського контролю витрат на підприємствах хлібопечення / С. І. Саченко // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2008. – № 4. – С. 317-320.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Я. В. Мех, Р. Р. Кулик [та ін.] ; за заг. ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Карт-бланш, 2012. – 220 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Саченко, С. І. Фінансово-господарський контроль [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. І. Саченко, Я. В. Мех. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 212 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Мех, Я. В. Методичні вказівки для проведення практичних (семінарських) занять з курсу "Основи аудиту" [Електронний ресурс] / Я. В. Мех, І. В. Данилюк, С. І. Саченко. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 61 с.
 2. Мех, Я. В. Статут незалежного аудиту [Текст] : навч.-метод. посіб. / Я. В. Мех, С. І. Саченко, І. Р. Гавришків. - Тернопіль : ТНЕУ, 2008. - 142 с.
 3. Серединська, В. М. Тренінг зі спеціальності "Облік і аудит" [Електронний ресурс] : навч.-метод. посібн. / В. М. Серединська, Л. І. Боїла, С. І. Саченко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 82 с.
 

Свентух Андрій Олегович

sventuh a o

Кафедра фінанси і кредит Вінницького інституту економіки ТНЕУ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Свентух, Андрій Олегович Оцінка ризикованості функціонування об'єктів комунального господарства на основі нечітко-множинного підходу [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Свентух Андрій Олегович ; Вінницький національний технічний ун-т. - Вінниця, 2005. - 191 c.
 2. Свентух, Андрій Олегович Оцінка ризикованості функціонування об'єктів комунального господарства на основі нечітко-множинного підходу [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Свентух Андрій Олегович ; Хмельницький національний ун-т. - Хмельницький, 2005. - 20 с.

Статті:

 1. Свентух, А.О. Методологічні аспекти ідентифікації розвитку економічних систем [Електронний ресурс] / А. О. Свентух // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2008. – Вип. 4, т. 1.
 2. Свентух, А. О. Розвиток економічних систем: сутність та проблеми ідентифікації [Електронний ресурс] / А. О. Свентух // Прометей - регіональний збірник наукових праць з економіки. – 2010. – № 3 (33). – С. 177-179.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Мороз, О. В. Економічна ідентифікація параметрів стійкості та ризикованості функціонування господарських систем [Текст] : монографія / О. В. Мороз, А. О. Свентух. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2008. – 168 с.
 2. Мороз, О. Економічні аспекти вирішення екологічних утилізації твердих побутових відходів [Текст] : монографія / О. Мороз, А. Свентух, О. Свентух. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2003. – 110 с.
 

Свинтух Мар'яна Богданівна

Кафедра менеджменту біоресурсів і природокористування

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Свинтух, М. Б. Організаційні аспекти виробництва і використання палива з відходів деревини / М. Б. Свинтух // Інноваційна економіка. – 2014. – № 1. – C. 99-105.
 2. Пуцентейло, П. Р. Еколого-економічні аспекти використання відходів деревини / П. Р. Пуцентейло, М. Б. Свинтух // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 135-139.
 3. Свинтух, М. Б. Світовий досвід використання відходів деревини [Електронний ресурс] / М. Б. Свинтух // Сталий розвиток економіки. – 2014. – № 1. – С. 109-115.
 4. Пуцентейло, П. Р. Енергетичний потенціал використання деревної біомаси в Україні [Електронний ресурс] / П. Р. Пуцентейло, М. Б. Свинтух // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 2. – С. 190-195.
 5. Гайда, Ю. І. Економічна оцінка генетико-екологічного потенціалу лісів Тернопільщини / Юрій Іванович Гайда, Мар'яна Богданівна Свинтух, Тарас Юрійович Гайда // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – № 1. – С. 29-38.
 6. Свинтух, М. Б. Правове регулювання земель лісового фонду / М. Б. Свинтух // Український журнал прикладної економіки. – 2016. – № 1. – С. 163-170.
 7. Свинтух, М. Б. Шляхи підвищення використання лісових ресурсів України / М. Б. Свинтух // Інноваційна економіка. – 2015. – № 2. – С. 51-56.
 8. Svyntukh, M. Directions for effective use of forest resources in Ukraine [Electronic resource] / Mariana Svyntukh // Baltic Journal of Economic Studies. – 2015. – Vol. 1. – C. 154-159.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економіка довкілля і природних ресурсів [Текст] : монографія / Ю. В. Дзядикевич, Б. О. Язлюк, Р. Б. Гевко [та ін.] ; за наук. ред. Ю. В. Дзядикевича. – Тернопіль : Астон, 2016. – 392 с. 
 

Свірський Володимир Степанович

Свірський

Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Свірський Володимир Степанович Фінансовий потенціал економічного зростання в Україні [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 –гроші, фінанси і кредит / Володимир Степанович Свірський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 277 с.
 2. Свірський, Володимир Степанович Фінансовий потенціал економічного зростання в Україні [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит /Володимир Степанович Свірський.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 20 с.

Публікації:

Стаття:

 1. Свірський, В. Особливості процесу трансформації заощаджень в інвестиційні ресурси / В. Свірський // Світ фінансів.– 2010.– № 1.– С. 104-110.
 2. Свірський, В. Роль фінансової системи у соціально-економічному розвитку держави / В. Свірський // Світ фінансів.– 2008.– № 3.– С. 47-57.
 3. Свірський, В. Уолтер Бейджхот як один із фундаторів дослідження впливу фінансів на економічне зростання / В. Свірський // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008.– № 10.– С. 206-209.
 4. Свірський, В. Фінансовий потенціал: теоретико-концептуальні засади / В. Свірський // Світ фінансів.– 2007.– № 4.– С. 43-51.
 5. Свірський, В. Ринок цінних паперів в Україні : сучасні проблеми функціонування та напрями розвитку [Електронний ресурс] / В. Свірський.
 6. Кучер, Т. Л. Арбітраж між ф'ючерсом та біржовим фондом: теорія та особливості вітчизняної практики / Т. Л. Кучер, В. С. Свірський // Інноваційна економіка. – 2012. – № 4. – С. 252-256.
 7. Кучер, Т. Л. Інноваційні фінансові інструменти: теоретичні засади процесу утворення /Т. Л. Кучер, В. С. Свірський // Інноваційна економіка.– 2012.– № 8.– С. 248-251.
 8. Бурденюк, Т. Теоретичні засади фінансового механізму / Тарас Бурденюк, Володимир Свірський // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 201-205.
 9. Свірський, В. С. Ринок цінних паперів в Україні: сучасні проблеми функціонування та напрями розвитку / В. С. Свірський // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 15. – С. 416-421.
 10. Свірський, В. С. Фінансовий сектор економіки : інституційно-функціональний підхід [Електронний ресурс] / В. С. Свірський // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 3 (13). – С. 317-321.
 11. Бурденюк Т. Типологія конкурентних стратегій [Електронний ресурс] / Тарас Бурденюк, Володимир Свірський // Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет.– Сер.Облік і фінанси. Луцьк, 2012. – Вип. 9 (33),ч. 1. С. 134-142.
 12. Свірський, В. С. Проблеми структурування фінансового потенціалу держави /В. С. Свірський //Інноваційна економіка.– 2009.– № 4.– С. 207-210.
 13. Свірський, В. С. Проблеми структурування фінансового потенціалу держави /В. С. Свірський //Інноваційна економіка.– 2009.– № 3.– С. 136-139.
 14. Свірський, В. С. Теоретичний аналіз взаємозвязку понять "фінансові ресурси" та "фінансовий потенціал" / В. С. Свірський // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2. – С. 233 – 236.
 15. Свірський, В. Вплив фінансового сектору на економічне зростання: ретроспективний аналіз емпіричних гіпотез та наукових парадигм сучасної світової науки / В. Свірський // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 72-82.
 16. Бурденюк, Т. Г. Конкурентний аналіз ринку птахівництва України [Електронний ресурс] / Т. Г. Бурденюк,  В. С. Свірський // Вісник Запорізького національного університету : зб. наукових праць. – 2013. – Вип. 2. – С. 180-191.
 17. Бурденюк, Т. Г. До питання співвідношення держави і ринку в прискоренні темпів економічного зростання [Електронний ресурс] / Т. Г. Бурденюк,  В. С. Свірський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2013. – № 3. – С. 35-38.
 18. Свірський, В. С. Трансформація світової валютної системи в посткризовий період [Електронний ресурс] / В. С. Свірський / Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2015. – № 1. – С. 65-70.
 19. Свірський, В. С. Аналіз впливу інноваційних фінансових інструментів на прибутковість інвестиційних операцій учасників світового фінансового ринку [Електронний ресурс] / Т. Л. Кучер, В. С. Свірський // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць. – К., 2013. – № 7 (146). – С. 48-51.
 20. Свірський, В. С. Роль недержавних пенсійних фондів у прискоренні темпів соціально-економічному розвитку держави: світовий досвід та українські реалії [Електронний ресурс] / В. С. Свірський // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. праць. – К. : Київський національний університет імені Т. Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2008. – Вип. 81, ч. I. – С. 89-99.
 21. Михайлишин, Л. І. Трансформації інноваційно-орієнтованих моделей розвитку в глобальній економіці [Електронний ресурс] / Л. І. Михайлишин, В. С. Свірський // Інноваційна економіка. - 2016. - № 1-2. - С. 15-20.
 22. Свірський, В. С. Монетарні механізми управління конкурентоспроможністю національних економік: валютні війни / Володимир Степанович Свірський, Оксана Юріївна Мелих // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 4 – С. 324-333.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених [м. Тернопіль 22-23лют.2007 р.]. Ч. 2 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, З. М. Бойко, М. В. Буряк, Н. Д. Галапут ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 605 с.
 

Світлак Ірина Іванівна

Svitlak-IIКафедра правового регулювання економіки і правознавства Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Всене звання: доцент

Посада: завідувач кафедри

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Світлак, Ірина Іванівна Організаційно-правові засади провадження посередницької діяльності митного брокера та митного перевізника в Україні [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Світлак Ірина Іванівна ; Національна академія держ. податкової служби України. - Ірпінь, 2005. - 193 с.
 2. Світлак, Ірина Іванівна Організаційно-правові засади провадження посередницької діяльності митного брокера та митного перевізника в Україні [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Світлак Ірина Іванівна ; Національна академія держ. податкової служби України. - Ірпінь, 2006. - 22 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Світлак, І. І. Правові основи сімейного виховання в Україні / І. І. Світлак // Креативна педагогіка : наук.-метод. збірник. – Вінниця, 2010. – С. 92-95.
 2. Світлак, І. І. Тваринний світ як об’єкт адміністративно-правової охорони / І. І. Світлак // Нові технології навчання : наук. метод. збірник. – Київ : ФОП Корзун Д.Ю., 2012. – Вип. 73. ч. ІІ. – С. 229-234.
 3. Світлак, І. І. Представництво в галузі митної справи / І. І. Світлак // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – 2004. – № 2 (24). – С. 109-116.
 4. Світлак, І. І. Нормативно-правове регулювання діяльності митного брокера та митного перевізника / І. І. Світлак // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – 2004. – № 4 (26) – С. 220-225.
 5. Світлак, І. І. Взаємодія митних брокерів та митних перевізників з митними органами України / І. І. Світлак // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – 2004. – № 5 (27). – С. 194-199.
 6. Світлак, І. І. Переваги та недоліки інституту митних брокерів та митних перевізників / І. І. Світлак // Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 1. – С. 124-130.
 7. Світлак, І. І. Проблема змісту криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності / І. І. Світлак // Криміналістичний вісник : зб. наук. праць. – 2016. – № 1 (25.)
 8. Світлак, І. І. Послуги в сфері управління митною справою України / І. І. Світлак // Правничий вісник Університету «КРОК». – К. : Видавництво Університету економіки та права «КРОК», 2006. – С. 103-107.
 9. Світлак, І. І. Правові проблеми визначення правового статусу фондової біржі: цивільно-правовий аспект / І. І. Світлак // Науковий вісник Національної академії ДПС України. – 2009. – № 2 (45). – С. 258-266.
 10. Світлак, І. І. Обов’язки громадян у сфері охорони здоров’я: колізійні питання теорії та практики / І. І. Світлак // Правничий вісник Університету «КРОК». – К., 2009. – Вип. 4. – С. 56-61.
 11. Світлак, І. І. Національне та міжнародне правове забезпечення взаємодії митної служби та третіх осіб / І. І. Світлак // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2010. – Вип. 6, т. 1. – С. 101-107.
 12. Світлак, І. І. Правовий статус громадських інспекторів в сфері боротьби з порушеннями правил полювання та рибальства: законодавчі колізії / І. І. Світлак // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2011. – Вип. 7. – С. 48-53.
 13. Світлак, І. І. Ґенеза та розвиток адміністративної відповідальності за порушення правил рибальства / І. І. Світлак // Право та управління : електрон. наук. фах. видання. – 2011. – С. 316-323.
 14. Світлак, І. І. Стан та перспективи розвитку національного законодавства про обов’язки пацієнтів / І. І. Світлак // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : наук.-практ. збірник. – 2011. – № 3. – С. 77-85.
 15. Світлак, І. І. Організаційно-правові засади забезпечення безпеки людини на полюванні / І. І. Світлак // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2013. – Вип. 16. – С. 160-166.
 16. Світлак, І. І. Правові основи організації здійснення державного контролю у сфері охорони, використання і відтворення тваринного світу / І. І. Світлак // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2013. – Вип. 17. – 95-100.
 17. Світлак, І. І. Нормативно-правова регламентація та сучасна практика повернення депозитів вкладникам комерційних банків / І. І. Світлак // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2016. – Вип. 22.
 18. Світлак, І. І. Зміст криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності / І. І. Світлак, І. В. Скірський // Криміналістичний вісник. - 2016. - № 1. - С. 31-35.
 19. Світлак, І. І. До питання про послуги в сфері управління митною справою України / І. І. Світлак // Науковий вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2006. – Вип. 32. – С. 110-115.
 20. Світлак, І. І. Захист прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності митними брокерами / І. І. Світлак // Наукові записки. Сер. Право. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2004. – С. 218-226.
 21. Світлак, І. І. Шляхи удосконалення інституту митних посередників / І. І. Світлак // Влада. Людина. Закон. – 2005. – № 9. – С. 58-62.
 22. Світлак, І. І.  Питання визначення відповідальності центрального банку країни : колізії теорії та судової практики / І. І. Світлак // Розвиток освіти, науки, економіки в умовах інтеграційних процесів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.[ м. Вінниця, 20 квіт. 2017 р.] / орг. ком. А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2017. – Т. 1 : Ч. 2. – С. 90-92.
 

Сегеда Людмила Миронівна

Людмила Миронівна Сегеда

 Кафедра банківської справи 

 Посада: викладач 

 Публікації:

 Статті:

 1. Сегеда Л. Грошово-кредитна політика та економічний розвиток держави / Л. Сегеда // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2002. – № 13. – С. 58-59.
 2. Сегеда Л. Дієвість грошово-кредитної політики та її інструмент як важливий чинник розвитку ринкових відносин / Л. Сегеда // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 3. – С. 101-108.
 3. Сегеда Л. М. Монетарна політика та грошово-кредитне регулювання: сутнісна характеристика та теоретичне розмежування [Електронний ресурс] Л. М. Сегеда // Наукові записки. Сер. Економіка. – Острог, 2011. – Вип. 16. – С. 402-409.
 4. Сегеда, Л. М. Досвід грошово-кредитного регулювання Європейського центрального банку і перспективи його використання в Україні [Електронний ресурс] / Людмила Миронівна Сегеда // The scientific heritage (Budapest, Hungary). Economic sciences. – 2016. – V. 1, № 3 (3). – P. 16-19.
 5. Сегеда, Л. Національний банк в системі заходів стабілізації грошово-кредитного ринку [Електронний ресурс] / Роксолана Михайлюк, Людмила Сегеда // Наука молода. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 13. – С. 173-178.
 6. Сегеда, Л. Національний банк України як базовий інститут антикризового регулювання економіки [Електронний ресурс] / Людмила Сегеда // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє : щорічник. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 14-15. – С. 233-242.
 7. Сегеда, Л. Пріоритетні цілі грошово-кредитної політики в Україні [Електронний ресурс] / Людмила Сегеда // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 4. – С. 44-47.
 8. Сегеда, Л. М. Вплив монетарної політики НБУ на формування депозитів фізичних осіб [Електронний ресурс] / Л. М. Сегеда // Фінанси, облік і аудит : наук. збірник. – Київ : КНЕУ, 2003. – Вип. 2. – С. 133-138.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст]: монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.]; за ред. О. В. Дзюблюка.– Тернопіль: Астон, 2012.– 358 с.
 2. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с.
 3. Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, Г. Р. Балянт, Ю. М. Галіцейська [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Відень : Premier Publishing, 2018. - 354 с.
 

Сегін Андрій Ігорович

сегін

Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сегін, Андрій Ігорович Моделі джерел інформації та методи їх формування в системах реального часу [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Сегін Андрій Ігорович ; Івано-Франківський держ. технічний ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2001. - 186 а.
 2. Сегін, Андрій Ігорович Моделі джерел інформації та методи їх формування в системах реального часу [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Сегін Андрій Ігорович ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2001. - 18 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Сегін А. Інформаційні моделі руху матеріальних і нематеріальних потоків у банківській діяльності / Андрій Сегін, Наталія Галапуп // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2003. – Вип 1. – С. 59-62.
 2. Сегін А. І. Перспективи побудови кореляційних моделей в полярній системі координат / А. І. Сегін // Искусственный интеллект. – 2009. – № 1. – С. 305-314.
 3. Сабадаш, О. І., Николайчук Я.М , Сегін А.І. Інтелектуальні мікропроцесорні системи аналізу процесів промислової частоти / О. І. Сабадаш, Я. М. Николайчук, А. І. Сегін // Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. праць. – Київ, 2006. – Вип. 39. – С. 44-51.
 4. Сегін, А. І. Подання і аналіз об’єктів управління як джерел інформації та методика побудови їх кореляційних моделей // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Сер. Технічна кібернетика та електрифікація об’єктів паливно-енергетичного комплексу – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, – 1997. – T. 6, № 34. – С. 23-34.
 5. Николайчук, Я. М. Моделі джерел інформації та методи їх представлення / Я. М. Николайчук, А. І. Сегін // Методи та прилади контролю якості. – 1998. – № 2. – С. 80-84.
 6. Сегін, А. І. Оцінка впливу старіння інформації на кореляційні моделі багатоканальних об’єктів управління / А. І. Сегін // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Сер. Технічна кібернетика та електрифікація об’єктів паливно-енергетичного комплексу. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 1999. – Т. 6, № 36. – С. 80-88.
 7. Сегін, А. І. Побудова алгоритмів формування моделей джерел інформації для автоматизованих систем реального часу / А. І. Сегін // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Сер. Методи і засоби технічної діагностики. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 1999. – Т. 8, № 36. – С. 84-93.
 8. Сегін, А. І. Моделі джерел інформації для інтегральної технології в базисі Галуа / А. І. Сегін // Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. Сер. Методи і засоби технічної діагностики. – Івано-Франківськ : ІФДТУНГ, 2000. – Т. 8, № 38. – С. 145-150.
 9. Николайчук, Я. Метод розпізнавання графічних зображень на основі власних функцій Карунена-Лоєва / Я. Николайчук, А. Сегін, І. Сабадаш // Комп’ютерні технології друкарства : зб. наук. праць. – Львів, 2000. – № 5. – С. 344-347.
 10. Сегін, А. Ідентифікація двовимірних зображень на основі інформаційної моделі хемінгового простору / А. І. Сегін // Комп’ютерні технології друкарства : зб. наук. праць. – Львів, 2000. – № 4. – С. 321-325.
 11. Николайчук, Я. М. Теоретичні основи формування ентропійних моделей на базі кореляційних функцій / Я. М. Николайчук. І. О.Сабадаш, А. І. Сегін // Інформаційні технології і системи : наук.-техн. журнал. – Львів, 2002. – Т. 5, № 1-2 – С. 13-21.
 12. Муль О.В., Сегін А.І. Обробка сигналів та математичне моделювання динамічних об’єктів за допомогою їх представлення як дискретних джерел інформації / О. В. Муль, А. І. Сегін // Комп’ютінг : міжнар. наук. журнал. – 2002. – Т. 1, вип. 2. – С.48-54.
 13. Сегін, А. І. Методології побудови інформаційних моделей руху даних / А. І. Сегін, Н. Я. Возна // Вісник технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2002. – Т. 1, № 3. – С.128-135.
 14. Николайчук, Я. М. Теорія проектування спеціалізованих комп’ютерних систем на базі аналогії системних об’єктів енергетики / Я. М. Николайчук, А. І. Сегін, Н. Д. Круцкевич [та ін.] // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 470 : Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – С. 48-54.
 15. Кудряшов, Ю. Теоретичні основи побудови інформаційних моделей об’єктів керування як джерел інформації розподілених комп’ютерних мереж з відкритими оптичними лініями зв’язку / Ю. Кудряшов, А. Сегін, О. Муль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 470 : Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – С. 50-54.
 16. Терентьєва, Н. Дослідження системних характеристик алгоритмів обробки даних на основі кореляційних моделей / Н. Терентьєва, Н. Скляренко, А. Сегін // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2004. – Ч. 1, т. 2. – С. 62-65.
 17. Сегін, А. І. Інформаційні технології побудови кореляційних моделей з врахуванням транспортних запізнень / А. І. Сегін, Н. М. Качан // Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. – № 4, ч. 1, т. 2. – С. 137-139.
 18. Сегін, А. І. Побудова спектральних моделей сигналів в різних теоретико-числових базисах та представлення їх в полярній системі координат [Електронний ресурс] / А. І. Сегін // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнар. наук.-техн. журнал. – 2015. – № 1. – С. 56-69.
 19. Сегін А. І. Спеціалізована комп’ютерна система розпізнавання дорожніх знаків в режимі реального часу для транспортних засобів [Електронний ресурс] / А. І. Сегін, Н. Д. Круцкевич, А. Т. Сороцький // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. - 2013. - № 6. - С. 230-235.
 20. Segin, A. I. Signal Signal processing and modeling of dynamical objects on the basis of their description as discrete information sources / А. І. Segin, О. Mul // Proceedings of the International Worksshop on Intelligent Data Ac-quisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applica-tions – IDAACS’2001. – Crimea, Ukraine, 2001. – С. 247-250.
 21. Сегін, А. І. Інформаційені моделі руху матеріальних і нематеріальних потоків у банківській діяльності / А. Сегін, Н. Галапуп // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. нар. гос-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – № 1. – С. 59-62.
 22. Сегін, А. І. Інтелектуальні мікропроцесорні системи аналізу процесів промислової частоти / А. І. Сегін, О. І. Сабадаш, Я. М. Николайчук // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 26. – С . 69-74.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Програмування на мові Java [Текст] : метод. вказівки / уклад. О. М. Заставний, А. І. Сегін. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 38 с.
 

Сем’янчук Петро Михайлович

Петро Михайлович Сем’янчук

Кафедра: економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Публікації:

 1. Березюк Р. Конкурентоспроможна експортна спеціалізація України у контексті становлення нового світового економічного порядку / Роман Березюк, Петро Сем'янчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 5. – С. 342-351.
 2. Березюк Р. Механізми ринку цінних паперів у страхуванні ризиків інноваційної діяльності вітчизняних фірм / Роман Березюк, Петро Сем'янчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 5. – С. 328-339.
 3. Сем'янчук П. Едмунд Фелпс - лауреат Нобелівської премії 2006 року / Петро Сем'янчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – Вип. 1. – С. 127-134.
 4. Сем'янчук П. Інтелектуалізація праці в контексті розв'язку проблем сучасного етапу ринково-трансформаційного періоду / П. Сем'янчук // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип.5-1. – С. 241-247.
 5. Сем'янчук П. Інтелектуалізація праці у стратегії зростаючої економії від масштабу виробництва / Петро Сем'янчук // Світ фінансів. – 2008. – № 3. – С. 37-46.
 6. Сем'янчук П. Інтелектуалізація праці у стратегії регулювання та запобігання фінансовим кризам у постсоціалістичних країнах / Петро Сем'янчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 5. – С. 366-370.
 7. Сем'янчук П. М. Інновативна рента як форма економічного гешефту в умовах сучасної ери знань / П. М. Сем'янчук // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №4. – С. 3-14.
 8. Теоретичне обґрунтування переваг інноваційноорієнтованого розвитку. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». – Тернопіль: Видавництво БФ «Добрі справи», 2009. – № 1 (11).– С. 9-18.
 9. Младоринкові економіки: причини диференціації і специфіка господарювання. Науковий журнал «Вісник Черкаського університету»: серія «Економічні науки» – Черкаси, 2009. – Випуск 151 – С. 33-39.
 10. Інвестиційно-інноваційна спіраль антикризового імунітету младоринкових економік у контексті мегаекономічних змін. Збірник тез доповідей VII Міжнарордної науково-практичної конференції молодих вчених "Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ ст.: національна ідентичність та тенденції глобалізації. Частина 2. - Тернопіль: Економічна думка, 2010. - С. 373-374.
 11. Сем'янчук, П. Еволюція сучасних неокласичних теорій економічного зростання / Петро Сем'янчук, Тетяна Вергелес // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 85-97.
 12. Сем'янчук, П. М. Аналіз інноваційного розвитку господарюючих суб'єктів Тернопільської області / П. М. Сем'янчук // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 113-117.
 13. Сем’янчук, П. Дослідження особливостей науково-технічної революції / П. Сем’янчук, В. Пиц // Галицький економічний вісник. – 2011. - № 4. – С. 25-33.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Історія економіки та економічної думки : ХХ - початок ХХІ ст. [Текст]: навч. посіб. Т. 2 /В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Т. І. Вергелес [та ін.]; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової.– К.: Знання, 2011.– 582 с.
 

Семанюк Віта Зеновіївна

semanyk

Кафедра аудиту, ревізії і контролінгу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Семанюк, В. Облікова політика підприємства: теорія і практика / В. Семанюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– Тернопіль, 2008.– № 22.– С. 175-178.
 2. Семанюк, В. З. Формування підсистеми стратегічного обліку в умовах ринкових відносин / В. З. Семанюк // Формування ринкових відносин в Україні.– 2010.– № 11.– С. 59-63.
 3. Семанюк , В. Інтелектуальність системи обліку: суть та проблеми реалізації [Електронний ресурс] / В. З. Семанюк // Управління розвитком. – 2011. – № 5. – С. 198-200.
 4. Семанюк , В. Формування нових видів обліку та перспективи їх розвитку / В. З. Семанюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету . – Тернопіль, 2009. – Вип.. 3. – С. 112-116.
 5. Семанюк, В. З. Методика викладання теорії обліку: креативний підхід / В. З. Семанюк // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] /редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– С. 87-95.
 6. Папінко, В. Бюджетування як інструмент управління підприємством / В. Папінко // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія: Економіка. – 2006. – № 20. – С. 143-145.
 7. Павликівська, Ольга Природоохоронні витрати в хімічній промисловості / Ольга Павликівська, Віта Папінко // Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Голов. ред. Шкарабан С.І. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Випуск 14. – С. 71-73.
 8. Папінко, В. Розвиток контролінгу як об'єктивна необхідність вдосконалення управління / В. Папінко // Наукові записки: збірник наукових праць кафедри економічного аналізу ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Випуск 15. – С. 297-299.
 9. Папінко, В. Суть природоохоронної діяльності та її особливості в хімічному виробництві / В. Папінко // Наукові записки. – 2002. – Вип. 2. "Україна в умовах ринкової трансформації економіки і сучасних форм господарювання". – С.25-28.
 10. Семанюк, В. З. Інформаційні ресурси як інструмент підвищення ефективності бізнесу [Електронний ресурс] / В. З. Семанюк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 10. – С. 304-307.
 11. Семанюк, В. З. Облік для стратегічного управління: проблеми теоретичної концептуалізації [Електронний ресурс] / В. З. Семанюк.
 12. Папінко, В. Суть природоохоронної діяльності та її особливості в хімічному виробництві / Віта Папінко // Наукові записки. – Чортків, 2002. – Вип. 2. – С. 25-28.
 13. Семанюк, В. З. Теорія контролю в постіндустріальному суспільстві / В. З. Семанюк // Система контролю: проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 61-63.
 14. Семанюк, В. Теорія обліку: інституційний підхід / Віта Семанюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 4. – С. 281-284.
 15. Семанюк, В. З. Синергетичний підхід до формування звітності / В. З. Семанюк // Вісник Львівської комерційної академії. Сер. Економічна. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2014. – Вип. 44. – С. 96-99.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні [Текст]: монографія /М. С. Пушкар, Л. В. Нападовська, Я. Д. Крупка [та ін.]; за ред. М. С. Пушкаря.– Тернопіль: Економічна думка, 2010.– 267 с.– До 50-річчя ТНЕУ– Із змісту : Семанюк, В. З. – С. 36–60.
 2. Проблеми і перспективи розвитку аудиту в Україні [Текст]: монографія /М. С. Пушкар, Я. В. Мех, Р. Р. Кулик [та ін.]; за заг. ред. М. С. Пушкаря.– Тернопіль: Карт-бланш, 2012.– 220 с.– До 50-річчя ТНЕУ.
 3. Сучасні проблеми розвитку системи обліку в Україні [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, Л. В. Нападовська, Я. Д. Крупка [та ін.] ; за ред. М. С. Пушкаря. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 268 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 4. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Пушкар, М. С. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. С. Пушкар, В. З. Семанюк, Н. В. Гудзь. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 292.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Михайло Семенович Пушкар : служіння науці, істині, добру [Електронний ресурс]: бібліогр. покажч. / уклад. В. З. Семанюк. - Тернопіль: [б. в.], 2010. - 129 с.
 

Семеген Людмила Григорівна

semegen

Кафедра обліку у виробничій сфері

Посада: викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Семеген, Людмила Григорівна Облік інших необоротних матеріальних активів у будівельних підприємствах [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Людмила Григорівна Семеген. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 223 с.
 2. Семеген, Людмила Григорівна Облік інших необоротних матеріальних активів у будівельних підприємствах [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Людмила Григорівна Семеген.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 22 с.

СТАТТІ:

 1. Семеген, Л. Методика обліку витрат на поліпшення та утримання інших необоротних матеріальних активів / Л. Семеген // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 321-325.
 2. Семеген, Л. Г. Суть та нормативно-правове забезпечення організацій обліку інших необоротних матеріальних активів [Електронний ресурс] / Л. Семеген.
 3. Семеген, Л. Проблеми формування вартості інших необоротних матеріальних активів на рахунках бухгалтерського обліку / Л. Семеген // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3(19). – С. 314-316.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Задорожний, З.-М. В. Актуальні питання облікової політики підприємств щодо необоротних активів [Текст] : монографія / З.-М. В. Задорожний, Л. Г. Семеген, Л. Т. Богуцька. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 237 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 

Семенчук Юліан Олексійович

semenchuk

Кафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Семенчук, Юліан Олексійович. Формування англомовної лексичної компетенції у студентів економічних спеціальностей засобами інтерактивного навчання [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Семенчук Юліан Олексійович ; Київ. нац. лінгв. ун-т. - К., 2007. - 283 с.
 2. Семенчук, Юліан Олексійович. Формування англомовної лексичної компетенції у студентів економічних спеціальностей засобами інтерактивного навчання [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Семенчук Юліан Олексійович ; Київський національний лінгвістичний ун-т. - К., 2007. - 24 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Семенчук, Ю. О. Роль граматики при інтенсивному викладанні іноземних мов / Ю. О. Семенчук // Іноземна філологія. – 2001. – № 112. – С. 423-427.
 2. Семенчук, Ю. О. Ділова англійська мова у системі підготовки магістрів в освітній галузі «Державне управління» / Ю. О. Семенчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2002. – № 3. – С. 118-120.
 3. Семенчук, Ю. О. Особливості планування, складання та написання різних типів ділових документів / Ю. О. Семенчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2002. – № 11. – С. 130-133.
 4. Семенчук, Ю. О. Вивчення термінологічної лексики у курсі ділової англійської мови / Ю. О. Семенчук // Іноземні мови. – 2003. – № 3. – С. 29-32.
 5. Семенчук, Ю. О. Опрацювання термінологічної лексики при вивченні ділової англійської мови / Ю. О. Семенчук // Вісник КНТЕУ. – 2003. – № 5. – С. 122-128.
 6. Семенчук, Ю. О. Організаційно-методичні засади викладання курсу «Комунікації в бізнесі» / Ю. О. Семенчук // Вісник Львівського університету. Сер. Іноземні мови. – 2003. – Вип. 11. – С. 150-157.
 7. Семенчук, Ю. О. Моделювання комунікативних ситуацій для формування вмінь іншомовного ділового спілкування / Ю. О. Семенчук // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2004. – № 2. – С. 143-152.
 8. Семенчук, Ю. О. Способи формування лексичних навичок іншомовного мовлення студентів економічних спеціальностей / Ю. О. Семенчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2004. – № 5. – С. 130-135.
 9. Семенчук, Ю. О. Комплекс вправ для навчання студентів економічних спеціальностей англомовної термінологічної лексики / Ю. О. Семенчук // Іноземні мови. – 2004. – № 3. – С. 24-32.
 10. Семенчук, Ю. О. Використання інтерактивних технологій для навчання фахової лексики студентів економічних спеціальностей / Ю. О. Семенчук // Нові технології навчання. – 2005. – № 40. – С. 185-195.
 11. Семенчук, Ю. О. Вправи для формування англомовної комунікативної компетенції у студентів економічних спеціальностей / Ю. О. Семенчук // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. Педагогіка та психологія. – 2005. – Вип. 9. – С. 179-191.
 12. Семенчук, Ю. О. Етапи формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів економічних спеціальностей / Г. А. Гринюк, Ю. О. Семенчук // Іноземні мови. – 2006. – № 2. – С. 22-27.
 13. Семенчук, Ю. О. Перевірка ефективності комплексу вправ для формування іншомовної комунікативної компетенції / Ю. О. Семенчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2006. – № 6. – С. 120-129.
 14. Семенчук, Ю. О. Психологічні аспекти організації інтерактивного навчання студентів економічних спеціальностей / Ю. О. Семенчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2006. – № 7. – С. 105-111.
 15. Семенчук, Ю. О. Перевірка ефективності комплексу вправ для навчання студентів економічних спеціальностей термінологічної лексики / Ю. О. Семенчук // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. Педагогіка та психологія. – 2006. – Вип. 10. – С. 137-147.
 16. Семенчук, Ю. О. Психолого-педагогічні передумови формування лексичної компетенції у студентів економічних спеціальностей / Ю. О. Семенчук // Психологія і суспільство. – 2006. – № 4. – С. 123-128.
 17. Семенчук, Ю. О. Лінгвометодичні аспекти формування англомовної комунікативної компетенції у студентів економічних спеціальностей / Ю. О. Семенчук // Вісник Львівського університету. Сер. Іноземні мови. – 2006. – Вип. 13. – С. 279-287.
 18. Семенчук, Ю. О. Експериментальна перевірка ефективності методики формування іншомовної комунікативної компетенції засобами інтерактивного навчання / Ю. О. Семенчук // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. – 2006. – Вип. 31. – С. 150-156.
 19. Семенчук, Ю. О. Відбір навчального матеріалу для формування англомовної лексичної компетенції у студентів-економістів / Г.А. Гринюк, Ю.О. Семенчук // Іноземні мови. – 2007. – № 2. – С. 30-34.
 20. Семенчук, Ю. О. Деловые игры как средство профессионализации обучениястудентов-экономистов [Електронний ресурс] / Ю. О. Семенчук.
 21. Семенчук, Ю. О. Принципи відбору іншомовного навчального матеріалу для формування комунікативної компетенції у студентів-економістів / Ю. О. Семенчук // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. – 2007. – Вип. 43. – С. 111-117.
 22. Семенчук, Ю. О. Теоретичні засади інтерактивного навчання студентів англійської економічної лексики / Ю. О. Семенчук // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. – 2007. – Вип. 48. – С. 281-284.
 23. Семенчук, Ю. О. Організація самостійної роботи студентів економічних спеціальностей з вивчення англійської фахової лексики / Ю. О. Семенчук // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. Педагогіка та психологія. – 2007. – Вип. 13. – С. 125-130.
 24. Семенчук, Ю. О. Способи семантизації англійської економічної лексики / Н.С. Лиса, Ю.О. Семенчук // Наукові записки НУ „Острозька академія”. Серія: Психологія і педагогіка. – 2008. – Випуск 10. – С. 170-176.
 25. Семенчук, Ю. А. Анализ коммуникативных стратегий для обучения студентов английской экономической лексике / Ю. А. Семенчук // Вестник МГЛУ. Сер. Педагогика, психология, методика преподавания иностранных языков. – 2008. – № 1. – С. 172-180.
 26. Семенчук, Ю. О. Організація інтерактивної мовленнєвої діяльності з вивчення англійської економічної лексики / Ю. О. Семенчук // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. – 2009. – Вип. 62. – С. 168-171.
 27. Полковський, В. П. Проблеми викладання іноземних мов у Північній Америці / В. П. Полковський, Ю. О. Семенчук // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Сер. Філологічна. – 2009. – Вип. 11. – С. 513-516.
 28. Лиса, Н. С. Структурні моделі творення англомовних рекламних знаків / Н. С. Лиса, Ю. О. Семенчук // Мова і культура. – К., 2009. – Т. VII. – С. 188-192.
 29. Семенчук, Ю.О. Використання навчальних стратегій для оволодіння іншомовною лексикою / В.Д. Борщовецька, Ю.О. Семенчук // Іноземні мови. – 2009. – № 2. – С. 19-24
 30. Семенчук, Ю. О. Самостійна навчальна діяльність студентів з оволодіння іншомовною економічною лексикою / Ю. О. Семенчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2009. – № 2. – С. 173-176.
 31. Семенчук, Ю. О. Використання технологій інтерактивного навчання студентів-економістів термінологічної лексики / Ю. О. Семенчук // Іноземні мови. – 2010. – № 1. – С. 31-35.
 32. Семенчук, Ю. О. Способи проведення методичної класифікації англійської термінологічної лексики підмови міжнародної економіки / Ю. О. Семенчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Філологічна. – Острог, 2011. – Вип. 20. – С. 268-273.
 33. Семенчук, Ю. О. Критерії відбору фахових текстів для навчання студентів-економістів професійно спрямованої англійської мови / Ю. О. Семенчук // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. – 2011. – Вип. 55. – С. 94-97.
 34. Семенчук, Ю. О. Розвиток умінь міжкультурного спілкування у майбутніх економістів / Ю. О. Семенчук // Іноземні мови. – 2011. – № 3. – С. 32-37.
 35. Семенчук, Ю. О. Інтерактивні технології навчання англійської економічної лексики / Ю. О. Семенчук // Сучасні проблеми лінгвістики та навчання іноземних мов у контексті Болонського процесу : зб. наук. праць. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – С. 153-154.
 36. Семенчук, Ю. О. Дидактичні передумови інтерактивного навчання студентів економічних спеціальностей / Ю. О. Семенчук // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі : зб. наук. праць / За ред. В.Т. Сулима, С.Н. Денисенко. Ч. 2. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С. 147-148.
 37. Семенчук, Ю. О. Стратегії самостійного оволодіння студентами англійською економічною лексикою / Ю. О. Семенчук, В. М. Гринчишин // Шляхи модернізації вищої освіти в контексті євроінтеграції : матеріали регіонального наук.-практ. семінару [20-21 трав. 2008 р.]. – Тернопіль, 2008. – С. 197-202.
 38. Семенчук, Ю. О. Вплив комп’ютерних технологій на формування іншомовної комунікативної компетенції студентів / Н.С. Лиса, Ю.О. Семенчук // Людина. Комп’ютер. Комунікація: Зб. наук. праць / За ред. Ф.С. Бацевича. – Львів: Вид-во НУ „Львівська політехніка”, 2008. – С. 152-153.
 39. Семенчук, Ю. О. Психолого-педагогічні особливості навчання студентів-економістів термінологічної лексики / Ю. О. Семенчук // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов. – 2011. – Вип. 30. – С. 125-128.
 40. Семенчук, Ю. О. Врахування лінгвістичних особливостей англійської економічної лексики при навчанні студентів / Ю. О. Семенчук, О. Я. Ничко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. - Тернопіль, 2012. - № 2. - С. 80-84.
 41. Семенчук, Ю. О. Підготовка студентів-економістів до написання та презентації доповіді на наукову конференцію. / Ю. О. Семенчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Філологічна. - Острог, 2012. - Вип. 23. - С. 292-293.
 42. Семенчук, Ю. О. Організація викладання курсу ділової комунікації англійською мовою в економічному ВНЗ [Електронний ресурс] / Ю. О. Семенчук // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2012 : сб. науч. трудов SWorld Междунар. науч.-практ. конф., [21 июня -3 июля 2012 г.]. – Вып. 2, т. 10. – Одесса: КУПРИЕНКО, 2012. – С. 11-14.
 43. Семенчук, Ю. О. Теоретичні передумови навчання аудіювання англійських економічних текстів / Ю. О. Семенчук // Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-метод. конф. [Одеса, 4-5 жовт. 2012 р.]. – Одеса : «ВМВ», 2012. – С. 369-371.
 44. Семенчук, Ю. А. Обучение студентов-экономистов иноязычной терминологической лексике в процессе аудирования текстов по специальности / Ю. А. Семенчук // Немецкий язык: инновационные системы, модели, методики и технологии изучения и преподавания : сб. науч. ст. / под. общ. ред. проф. С. Л. Суворовой. – Шадринск : ШГПИ, 2012. – Вып. 2. – С. 40-45.
 45. Семенчук, Ю. А. Лингвистический анализ английских экономических терминов подъязыка международной экономики / Ю. А. Семенчук // Образование. Язык. Наука. Культура. : материалы Междунар. науч.-практ. конф. [Электросталь, 22 марта 2013 г.]. – Электросталь : НГИ, 2013. – С. 135-137.
 46. Семенчук, Ю. А. Самостоятельная работа студентов по иностранному языку как фактор повышения качества языкового образования [Електронний ресурс] / Ю. А. Семенчук // Вестник науки Сибири. – 2013. – № 2(8). – С. 180-185.
 47. Семенчук, Ю.О. Самостійна робота студентів з оволодіння вміннями міжкультурного спілкування іноземною мовою [Електронний ресурс]/ Ю. О. Семенчук // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 14(273). – ч. ІІ. – С. 159-164.
 48. Семенчук, Ю. О. Врахування лінгвістичних особливостей англійської економічної лексики при навчанні студентів / Ю. О. Семенчук // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 7-8 квіт. 2011р.] /редкол. : Н. С. Лиса, Т. В. Юрчишин, Ю. О. Семенчук [та ін.] ; відп. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 226-227.
 49. Семенчук, Ю. О. Інтерактивні технології у формуванні соціокультурної компетентності майбутніх економістів-міжнародників / Ю. О. Семенчук // Наукові записки. – Острог : Вид-во НУ «Острозька академія». – 2014. – Вип. 42. – С. 230-232. – (Сер. : Філологічна).
 50. Семенчук, Ю.А. Формирование лингвистической компетентности у студентов-экономистов в курсе английского языка для профессионального общения / Ю. А. Семенчук // Вестник Брестского государственного технического ун-та. – 2014. – № 6. – С. 97-99. – (Сер. : Гуманитарные науки).
 51. Семенчук, Ю.А. Курс деловой коммуникации как составляющая часть иноязычной подготовки студентов-экономистов / Ю.А. Семенчук // Virtus: Scientific Journal / Ed. by M.A. Zhurba. – 2014. – No. 1. – P. 106-108. 
 52. Семенчук, Ю.А. Профессионально ориентированные аспекты обучения студентов-экономистов особенностям межкультурной коммуникации [Электронный ресурс] / Ю.А. Семенчук // Диалог языков, культур и литератур в профессионально ориентированном и филологическом аспектах : сб. науч. стат. / Отв. ред. М.Н. Николаева. – Москва, МГПУ, 2015. – С. 230-234.
 53. Семенчук, Ю.А. Межкультурный компонент иноязычного профессионального образования студентов-экономистов : Общественные и гуманитарные науки : Тезисы докладов 79-й науч.-техн. конф. (с междунар. участием), Минск, 2-6 февраля 2015 г. / отв. за изд. И.М. Жарский; УО БГТУ. – Минск : БГТУ, 2015. – С. 59-60.
 54. Семенчук, Ю. О. Вправи для навчання студентів-економістів термінологічної лексики в процесі аудіювання фахових текстів [Електронний ресурс] / Ю. О. Семенчук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. Педагогічні науки. – 2013. – Вип. 111. – С. 279-282.
 55. Семенчук, Ю. О. Аудіювання та відіювання англомовних професійно спрямованих матеріалів із студентами-економістами [Електронний ресурс] / Ю. О. Семенчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Філологічна. – 2013. – Вип. 33. – С.316-318.
 56. Семенчук, Ю. О. Індивідуальні практичні завдання як засіб інтенсифікації іншомовної підготовки студентів-економістів [Електронний ресурс] / Ю. О. Семенчук // Мова. Наука. Культура : зб. наук. праць. – Харків: «Міськдрук», 2015. – С. 514-522.
 57. Семенчук, Ю. А. Teaching Students Writing Employment Documentsin English [Электронный ресурс] / Ю. А. Семенчук // Вестник Карагандинского университета имени акад. Е.А. Букетова. Сер. Перагогика. – 2015. – № 3(79). – С. 50-55.
 58. Семенчук, Ю.А. Формирование межкультурной компетентности у студентов-экономистов в процессе преподавания деловой коммуникации [Электронный ресурс] / Ю. А. Семенчук // Verbum. – 2015. – № 6. – С. 260-270.
 59. Semenchuk, Yu. Pedagogical implications on interactive techniques of teaching non-linguistic students economic terminology [Electronic resource] / Yu. Semenchuk / Rwandan Journal of Education. – 2015. – Vol. 3. No. 1. – P. 18-36.
 60. Семенчук, Ю. А. Интенсификация обучения студентов-экономистов грамматическим моделям английского языка [Электронный ресурс] / Ю. А. Семенчук // Сб. науч. ст. под общ. ред. В.И. Рахубы. – Брест: Изд-во БрГТУ, 2015. – С. 68-72.
 61. Семенчук, Ю. А. Повышение мотивации студентов к формированию межкультурной компетенции [Электронный ресурс] // Вестник науки Сибири. – 2016. – № 1 (20). – С. 38-45.
 62. Semenchuk, Yu. Interactive techniques in the process of teaching students economic terminology [Электронный ресурс] / Ю.А. Семенчук // Вестник Карагандинского университета имени акад. Е.А. Букетова. Сер. Педагогика. – 2016. – № 1(81). – С. 100-105.
 63. Семенчук, Ю. А. К вопросу об обучении студентов-экономистов грамматическому аспекту английского языка [Электронный ресурс] / Ю. А. Семенчук // Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов: Матеріали V Міжнарод. наук.-практ. конф., 18-19 травня 2016 р., ТНЕУ / За заг. Ред. Н.С. Лисої. – Тернопіль: Астон, 2016. – С. 170-172.
 64. Семенчук, Ю.А. Принципы интерактивного обучения студентов-экономистов терминологической лексике [Электронный ресурс] / Ю. А. Семенчук // Актуальные проблемы современной науки: тезисы докладов IX Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург - Астана - Киев - Вена, 29 июня 2016 г.).
 65. Семенчук, Ю. О. Реализация принципа наглядности в обучении студентов иноязычной лексике : Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ : Матеріали VII Міжнарод. наук.-методич. конф., 6-7 жовтня 2016 р., Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова. – Одеса: Бондаренко М. О., 2016. – С. 256 – 258.
 66. Семенчук, Ю. О. Огляд зарубіжних досліджень з методики навчання студентів іншомовної лексики [Електронний ресурс] / Ю. О. Семенчук,  Н. С. Лиса // Освітній простір ХХІ століття: реалії, новації, перспективи : Матеріали наук.-практ. конф., 23 лютого 2017 р., Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль: ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2017. – С. 65 – 67.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Семенчук, Ю. О. Формування соціокультурної компетентності майбутніх економістів-міжнародників у процесі інтерактивного навчання іноземної мови / Ю.О. Семенчук // Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – С. 118-143.
 2. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.
 3. Семенчук, Ю. А. Интерактивное обучение студентов английской экономической лексике [Текст] : монография / Ю. А. Семенчук ; под научн. ред. О. Б. Тарнопольского. - Тернополь : Вектор, 2017. - 212 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Семенчук, Ю. О. Ділова англійська мова [Текст]: навч.-метод. посіб. /Ю. О. Семенчук.– Тернопіль: Економічна думка, 2001.– 99 с.
 2. Семенчук, Ю.О. Вивчай менеджмент англійською мовою: Навч. пос. / Ю.О. Семенчук, Н.В. Авраменко. – Тернопіль: «Економічна думка», 1999. – 146 с.
 3. Семенчук, Ю.О. Ділова англійська мова для магістрів державного управління: Навч. пос. / Ю.О. Семенчук. – Тернопіль: «Астон», 2002. – 152 с.
 4. Семенчук, Ю.О. Англійська мова для менеджерів. Комунікативний підхід: Навч. пос. / Ю.О. Семенчук, Н.В. Авраменко. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 200 с.
 5. Семенчук, Ю.О. Англійська мова для студентів-економістів: Навч. пос. / Ю.О. Семенчук. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 192 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Семенчук, Ю.О. Великобританія і Сполучені Штати Америки: Методичні рекомендації / Ю.О. Семенчук, В.П. Чорний. – Тернопіль: ТІНГ, 1992. – 44 с.
 2. Семенчук, Ю.О. Економіка та управління виробництвом: Методичні рекомендації / Ю.О. Семенчук. –Тернопіль: ТІНГ, 1993. – 56 с.
 3. Семенчук, Ю.О. Часові форми дієслова. Спосіб дієслова. Модальні дієслова: Методичні рекомендації / Ю.О. Семенчук, А.Л. Арцишевська та ін. – Львів: ЛДУ, 1994. – 122 с.
 4. Семенчук, Ю.О. Збірник тестів з граматики англійської мови: Тести / Ю.О. Семенчук. – Тернопіль: ТАНГ, 1995. – 28 с.
 5. Семенчук, Ю.О. Міжнародна економіка і фінанси: Збірник текстів та вправ / Ю.О. Семенчук, Н.Б. Підгайна. – Тернопіль: ТАНГ, 1997. – 56 с.
 6. Семенчук, Ю.О. Ділова англійська мова. Мікроекономіка: Методичні рекомендації / Ю.О. Семенчук. – Тернопіль: ТАНГ, 2001. – 35 с.
 7. Семенчук, Ю.О. Комунікації в бізнесі. Ділові зустрічі: Методичні рекомендації / Ю.О. Семенчук. –Тернопіль: ТАНГ, 2001. – 56 с.
 8. Семенчук, Ю.О. Ділова кореспонденція англійською мовою: Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи / Ю.О. Семенчук. – Тернопіль: Лібра Терра, 2007. – 72 с.
 9. Семенчук, Ю.О. Ділове листування та комунікації в бізнесі англійською мовою: Конспект лекцій / Ю.О. Семенчук. – Тернопіль: СМП „Тайп”, 2009. – 104 с.
 10. Семенчук, Ю.О. Ділове листування та комунікації в бізнесі англійською мовою: Методичні рекомендації і завдання для самостійної роботи / Ю.О. Семенчук. – Тернопіль: Вид-во ТНЕУ, 2009. – 50 с.
 11. Семенчук, Ю.О. Готуємось до незалежного тестування з англійської мови: Збірник тестів з граматики / Ю.О. Семенчук, Л.В. Білогорка та ін. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 83 с.
 12. Семенчук, Ю.О. Тестові завдання з комунікацій в бізнесі англійською мовою: Навчально-методичний комплекс / Н.С. Лиса, Ю.О. Семенчук, Є.М. Чубатий, Т.Г. Шевченко. – Тернопіль: ТНЕУ, 2011. – 100 с.
 13. Семенчук, Ю. О. Ділові комунікації в бізнесі (англійською мовою) : конспект лекцій / укл. : Ю. О. Семенчук, Н. С. Лиса. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 98 с.
 14. Семенчук, Ю.О. Знайомство з Європейським Союзом : зб. текстів та вправ / укл. : Ю. О. Семенчук, Н. С. Лиса. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 60 с.
 

Семцов Володимир Михайлович

семцов володимир михайлович

Кафедра фінанси і кредит Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Семцов, Володимир Михайлович Контрактне регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств та місцевих громад [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Семцов Володимир Михайлович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця, 2011. - 233 c.
 2. Семцов, Володимир Михайлович Контрактне регулювання розвитку сільськогосподарських підприємств та місцевих громад [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Семцов Володимир Михайлович ; Вінниц. нац. аграр. ун-т. - Вінниця, 2011. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Семцов, В. М. Методологічні підходи до типології контрактів в економіці / В. М. Семцов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – №6. – С. 23-25.
 2. Мороз, О. О. Місцеве самоврядування в Украхні: фактори стримування / О. О. Мороз, В. М. Семцов // Економіка АПК. – 2012. – №3. – С. 23-29.
 3. Мороз, О. О. Оцінка сучасного стану агропромислового комплексу Вінницької області / О. О. Мороз, В. М. Семцов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2012. – № 4. – С. 56-61.
 4. Шиян, А. А. Теоретико-ігрова модель узгодження інтересів державної, регіональної влади та суб'єктів господарювання / А. А. Шиян, В. М. Семцов, І. О. Мороз // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2011. – № 6. – С. 37-42.
 5. Мороз, О. В. Тенденції опортуністичної діяльності у сучасному аграрному секторі України [Електронний ресурс] / О. В. Мороз, В. М. Семцов, І. О. Мороз.
 6. Семцов, В. М. Дисфункціональність фактору тіньової економіки у соціально-економічному розвитку України [Електронний ресурс] / В. М. Семцов // Таврійський державний агротехнологічний університет. –С. 391-405.
 7. Мороз, О. О. Державна допомога сільськогосподарськимпідприємствам: реальний стан та шляхи удосконалення [Електронний ресурс] / О. О. Мороз, В. М. Семцов // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 5. – С. 255-258.
 8. Мороз, О. В. Моделювання впливу агрохолдингів на розвиток сільського господарства і сільських територій України / О. В. Мороз, В. М. Семцов, Г. С. Кукель // Економіка та держава. – 2015. – № 12. – С. 62-66.
 9. Семцов, В. М. Фінансова децентралізація в Україні: пошук нової моделі, можливості та межі [Текст] / В. М. Семцов // Економіка та держава. – 2016. – № 5. – С. 20-25.
 10. Семцов, В. М. Неспостережувані економічні процеси на основі діяльності нерезидентів / В. М. Семцов // Інвестиції : практика та досвід. – 2016. – № 19. – С. 26–31.
 11. Мороз, О. В. Інституційні основи опортуністичних моделей поведінки в аграрній сфері України [Електронний ресурс] / О. В. Мороз, Н. П. Карачина, В. М. Семцов [та ін.] // Агросвіт. – 2015. – № 9. – С. 8-13.
 12. Мороз, О. В. Аналіз інституційних особливостей місцевих економік сучасного українського села [Електронний ресурс] / О. В. Мороз, В. М. Семцов, Т. В. Вакар [та ін.] // Технологический аудит и резервы производства. – 2016. – № 2/6 (28). – С. 10-14.  
 13. Семцов, В. М. Гетерогенність неспостережуваних процесів як критерій оцінки стану економіки [Електронний ресурс] / В. М. Семцов // Облік і фінанси. – 2015. – № 1 (67) – С. 100-107.
 14. Мороз, О. В. Фінансові аспекти ідентифікації сучасних прихованих економічних процесів [Електронний ресурс] / О. В. Мороз, В. М. Семцов // Облік і фінанси. - 2014. - № 2. - С. 108-115.
 15. Мороз, О. В. Оцінювання організаційних змін у сільському господарстві України за критерієм концентрації земельних ресурсів [Електронний ресурс] / О. В. Мороз, В. М. Семцов, С. К. Марченко, О. Ю. Федоришина // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. Ґжицького. - 2014. - Т. 16, № 3(5). - С. 125-139.
 16. Мороз, О. В. До питання залежності між розмірами підприємств та соціально-економічними показниками їхнього функціонування [Електронний ресурс] / О. В. Мороз, Н. П. Карачина, В. М. Семцов, С. К. Марченко, О. Ю. Федоришина // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2015. - № 1. - С. 34-42.
 17. Мороз, О. В. Методологічна ідентифікація потенціалу теорії інституціоналізму [Електронний ресурс] / О. В. Мороз, В. М. Семцов, Н. Ф. Мандзюк / Економіка. Фінанси. Право. - 2015. - № 4. - С. 4-9.
 18. Семцов, В. М. Державне регулювання аграрного сектору економіки: український досвід з огляду на ефект неспостережуваних процесів [Електронний ресурс] / В. М. Семцов // Агросвіт. - 2016. - № 23. - С. 8-14.
 19. Семцов, В. М. Діяльність інтегрованих сільськогосподарських підприємств / О. О. Мороз, В. М. Семцов // Економіка АПК. – 2010. – № 4. – С. 96-103.
 20. Семцов, В. М. Теоретико-прикладне трактування ролі фактора кластерної організації в аграрному секторі України / В. М. Семцов // Економіка АПК. – 2010. – № 6. – С. 166-172.
 21. Семцов, В. М. Методичні підходи до типології контрактів в економіці / В. М. Семцов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 6. – С. 23-25.
 22. Семцов, В. М. Вплив розподілу фінансових ресурсів на розвиток сільських громад / О. В. Мороз, В. М. Семцов // Економіка АПК. – 2011. – № 2. – С. 37-45.
 23. Семцов, В. М. Імпліцитні державно-приватні партнерства: підсумки сьогодення та задачі на перспективу / О. О. Мороз, В. М. Семцов // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – 2012. – Вип. 20, т. 2. – С. 272-275.
 24. Семцов, В. М. Інституційні основи розвитку аграрного підприємництва в Україні / О. О. Мороз, В. М. Семцов, Н. Ф. Мандзюк // Агросвіт. – 2015. – № 12. – С. 7-12.
 25. Семцов, В. М. Основні проблеми тінізації заробітної плати в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Мороз, В. М. Семцов // Економіка АПК. – 2013. – № 3. – С. 94-101.
 26. Семцов, В. М. Тіньова економіка: структура, зміст та особливості функціонування [Електронний ресурс] / О. В. Мороз, В. М. Семцов // Економіка АПК. – 2013. – № 5. – С. 96-102.
 27. Семцов, В. М. Опортуністична діяльність в аграрному секторі України як конфліктоутворюючий фактор [Електронний ресурс] / О. В. Мороз, В. М. Семцов, Г. С. Кукель // Ефективна економіка. – 2014. – № 10.
 28. Семцов, В. М. Фінансові втрати України крізь призму прихованих економічних процесів [Електронний ресурс] / В. М. Семцов // Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – № 4. – С. 16-20.
 29. Семцов, В. М. Протидія неспостережуваним фінансово-економічним процесам як пріоритет на шляху забезпечення соціально-економічного розвитку держави [Електронний ресурс] / В. М. Семцов // Ефективна економіка. – 2015. – № 3.
 30. Семцов, В. М. Вплив неформальних інститутів на фінансово-економічний стан сільських територій [Електронний ресурс] / В. М. Семцов // Агросвіт. – 2015. – № 7. – С. 39-45.
 31. Семцов, В. М. Деякі оцінки діяльності агрохолдингів на фоні інших типів сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / О. О. Мороз, В. М. Семцов, Г. С. Кукель // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Том 21, № 2. – С. 163-168.
 32. Мороз, О. О. Теоретичні та прикладні аспекти ідентифікації агрохолдингів в сучасному сільському господарстві України / О. О. Мороз, В. М. Семцов, Г. С. Кукель // Інвестиції : практика та досвід. – 2017. – № 15. – С. 5-10.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Поведінкові аспекти реалізації соціальних функцій у сучасному українському бізнесі [Текст] : монографія / О. В. Мороз, Н. П. Карачина, В. М. Семцов [та ін.]. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 243 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Семцов, В. М. Облік виконання бюджетів [Текст] / В. М. Семцов // Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, В. В. Нагайчук ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – С. 271-294.
 2. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2015. – 521 с.
 3. Бюджетний менеджмент [Текст] : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина, Г. Б. Погріщук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 532 с.
 4. Погріщук, Г. Б. Органи управління бюджетом [Текст] / Г. Б. Погріщук, В. М. Семцов // Бюджетний менеджмент : підручник / В. Г. Дем'янишин, Г. Б. Погріщук, Л. М. Клівіденко, З. М. Лободіна ; за заг. ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 87-146.
 

Семчишин Ліда Михайлівна

semchishin l m

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Семчишин, Ліда Михайлівна Алгоритми комп'ютерної алгебри для розв'язання матричних рівнянь [Текст] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Семчишин Ліда Михайлівна ; Тернопільський національний економічний університет. - Тернопіль, 2011. - 177 с.
 2. Семчишин, Ліда Михайлівна Алгоритми комп'ютерної алгебри для розв'язання матричних рівнянь [Текст] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Семчишин Ліда Михайлівна ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 2011. - 18 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Семчишин, Л. Розв’язання прямокутних та розріджених систем лінійних рівнянь з λ-матрицями в моделях В. Леонтьєва [Електронний ресурс] / Л. М. Семчишин // Математичне та комп’ютерне моделювання. - 2009. – Вип. 2. – С. 121-133.
 2. Семчишин, Л. Розв'язування погано обумовлених систем лінійних алгебраїчних рівнянь у моделі Леонтьєва [Електронний ресурс] / Л. Семчишин // Вісник Тернопільського державного технічного університету. - 2009. — № 4. — С. 168-175.
 3. Семчишин, Л. Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь із багатовимірними λ-матрицями для динамічної моделі Леонтьєва [Електронний ресурс] / Лідія Семчишин // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. - 2009. - Вип. 10. С. 123-131.
 4. Недашковський, М. Узагальнені динамічні міжгалузеві моделі [Електронний ресурс] / Микола Недашковський, Лідія Семчишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2009. - № 1. – С. 169-187.
 5. Семчишин, Л. Розв’язування розріджених систем лінійних алгебраїчних рівнянь із блочними елементами [Електронний ресурс] / Лідія Семчишин // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. - 2007. - Вип. 6. - С. 128-135.
 6. Недашковський, М. Програмна реалізація методу відсічених систем і процедури лінійної алгебри в середовищі Matlab [Електронний ресурс] / М. Недашковський, Л. Семчишин, В. Поселюжна // Вісник Тернопільського нац. техн. ун-ту. - 2012. - № 1. - С.169-181.
 7. Семчишин, Л. М. Динаміка замкнутої виробничої системи [Електронний ресурс] / Л. М. Семчишин.
 8. Семчишин, Л. М. Динамічні математичні моделі в економіці / Л. М. Семчишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3. – С. 123-129.
 9. Семчишин, Л. М. Клетковые алгоритмы для систем линейных алгебраических уравнений с блочными элементами в моделях В. Леонтьева / Л. М. Семчишин // Компьютерная математика. – Киев, 2009. – Вып. 2. – С. 24-35.
 10. Поселюжна, В. Б. До питання збіжності колокаційно-ітеративного методу розв’язування крайових задач для звичайних диференціальних рівнянь з імпульсним впливом і параметрами / В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Математичне та комп’ютерне моделювання : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2011. –  Вип. 5. – С. 213-225.
 11. Поселюжна, В. Б. Застосування методу відсічених систем у середовищі MАTLAB / В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Вісник Запорізького  національного університету : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя,  2011. –  Вип. 2. – С. 86-96.
 12. Семчишин, Л. М. Розв'язання систем алгебричних рівнянь з l-матрицями на паралельних обчислювальних системах / Л. М. Семчишин // Вісник Запорізького  національного університету : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 2. – С. 94-101.
 13. Семчишин, Л. М. Розв'язання систем алгебричних рівнянь з символьними елементами на ЕОМ / В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Математичне та комп’ютерне моделювання : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2013. –  Вип. 8. – С. 207-215.
 14. Недашковський, М. О. Аналіз обчислювальної стійкості алгоритмів розв'язання систем лінійних алгебричних рівнянь з матрицями / М. О. Недашковський, В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2013. –  № 1 (69). – С. 213-222.
 15. Семчишин, Л. М. Розв'язання числових систем лінійних алгебричних рівнянь з блочними елементами в середовищі MatLab / Л. М. Семчишин // Математичне та комп’ютерне моделювання : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2013. –  Вип. 9. – С. 92-99.
 16. Семчишин, Л. М. Програмна реалізація методу розв'язання розріджених числових систем  лінійних алгебричних рівнянь в середовищі МatLab / Л. М. Семчишин // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – Тернопіль, 2013. –  № 4 (72). – С. 273-285.
 17. Семчишин, Л. М. Програмна реалізація розв'язання розріджених систем  лінійних алгебраїчних рівнянь / Л. М. Семчишин // Вісник Запорізького  національного університету : зб. наук. праць. Сер. Фізико-математичні науки. – Запоріжжя, 2013. –  № 2. – С. 91-99.
 18. Семчишин, Л. М. Погано обумовлені системи лінійних алгебраїчних рівнянь у моделі Леонтьєва [Електронний ресурс] / Л. М. Семчишин // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія : Фізико-математичні науки. - 2016. - Вип. 14. - С. 123-132.
 19. Поселюжна, В. Б. Розв’язування деяких класів інтегральних рівнянь нестаціонарним колокаційно-ітеративним методом / В. Б. Поселюжна, Л. М. Семчишин // Математичне та комп'ютерне моделювання. Сер. Фізико-математичні науки: зб. наук. пр. — Кам’янець-Подільський: Кам'янець-Подільськ. нац. ун-т, 2012. — Вип. 6. — С. 195-204.
 20. Kostyshyn, N. Modeling of an effective strategy of the process of product implementation with reference to seasonality / Natalia Kostyshyn, Lida Semchyshyn, Tatiana Yakovets // Economic annals - XXI (економічний часопис - ХХІ). – 2018. – № 3-4. – C. 43-48.
 

Семчук Інна Василівна

semchuk i v

Кафедра економіки підприємств і корпорацій Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Семчук, Інна Василівна Консолідована фінансова звітність групи підприємств: організаційно-методичні засади формування і контролю [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Семчук Інна Василівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2010. - 176 с.
 2. Семчук, Інна Василівна Консолідована фінансова звітність групи підприємств: організаційно-методичні засади формування і контролю [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Семчук Інна Василівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2010. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Остап’юк, Н. А. Консолідована фінансова звітність в системі внутрішнього контролю групи підприємств [Електронний ресурс] / Н. А. Остап’юк, І. В. Семчук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 1. – С. 183-192.
 2. Ціхановська, О. М. Використання консолідованої фінансової звітності в управлінні об'єднаннями підприємств / О. М. Ціхановська, І. В. Семчук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 137-141.
 3. Семчук, І. В. Вплив внутрішніх операцій на звітність об’єднання (групи) підприємств [Електронний ресурс] / І. В. Семчук, В. Г. Мазур // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2011. – Вип. 3 (21). – С. 327-337.
 4. Мазур, В. Г. Електронне управління в органах місцевої влади: стан та шляхи удосконалення [Електронний ресурс] / В. Г. Мазур, І. В. Семчук // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – Харків, 2013. – № 2. – С. 210 - 219.
 5. Семчук, І. В. Удосконалення процесу формування консолідованої фінансової звітності на етапі наступної консолідації звітності [Електронний ресурс] / І. В. Семчук , В. Г. Мазур // Мукачівський державний університет. – 2016. – Вип. 2. – С. 732 - 737.
 6. Семчук, І. В. Особливості здійснення процесу об’єднання підприємств на етапі первинної консолідації звітності [Електронний ресурс] / І. В. Семчук , В. Г. Мазур // Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2016. – Вип. 10. – С. 981 - 984.
 7. Семчук, І. В. Поняття консолідованої фінансової звітності / І. В. Семчук // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 256 : в 10 т., т. III. – C. 779-792.
 8. Семчук, І. В. Внутрішньогрупові операції та їх вплив на формування звітності / І. В. Семчук // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 260 : в 6 т., т. I. – C. 274-284.
 9. Семчук, И. В. Проблемные вопросы достоверности информации в финансовых отчетах / И. В. Семчук // Вестник Брестского государственного технического университета. Экономика. – Брест: БГТУ, 2008. – № 3 (51). – С. 81-85.
 10. Семчук, І. В. Звітність підприємств як джерело інформації для користувачів / І. В. Семчук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць.  Сер. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир : ЖДТУ, 2007. – Вип. 1 (7). – С. 174-185.
 11. Семчук, І. В. Група підприємств: правове та облікове забезпечення діяльності / І. В. Семчук // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. праць.  Сер. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – Вип. 1 (10). – С. 258-269.
 12. Семчук, І. В. Бухгалтерська звітність як вихідний елемент системи обліку / І. В. Семчук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – № 2 (44). – С. 156-166.
 13. Семчук, І. В. Організаційні засади складання консолідованої фінансової звітності / І. В. Семчук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – № 4 (46). – С. 139-144.
 14. Семчук, І. В. Методичні засади складання консолідованої фінансової звітності групи підприємств / І. В. Семчук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2009. – № 1 (47). – С. 120-123.
 15. Семчук, І. В. Консолідація фінансової звітності: методика виконання процедур / І. В. Семчук  // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2009. – № 3 (49). – С. 167-172.
 16. Семчук, І. В. Систематизація наукових досліджень з проблем звітності підприємства / І. В. Семчук, В. О. Іваненко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2009. – № 4 (50). – С. 53-64.
 17. Семчук, І. В. Формування консолідованої фінансової звітності з урахуванням облікової політики групи підприємств / І. В. Семчук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – № 4 (58). – С. 134-138.
 18. Семчук, І. В. Теоретичні засади формування кластерного механізму підвищення конкурентоспроможності регіону / І. В. Семчук, О. М. Ціхановська // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Економічні науки. – Вінниця : ВНАУ, 2012. – Вип. 1 (56), т. 3. – С. 166-170.
 19. Семчук, І. В. Фінансова та внутрішня звітність як джерела інформації про зобов’язання підприємства / І. В. Семчук // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – № 3 (61). – С. 165-168.
 20. Семчук, І. В. Електронне управління в органах місцевої влади: стан та шляхи удосконалення / І. В. Семчук, В. Г. Мазур // Теорія та практика державного управління : зб. наук. праць. – ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2013. – Вип. 2 (41). – С. 106-112.
 21. Семчук, І. В. Проблеми розвитку малого та середнього бізнесу в Україні / І. В. Семчук // Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні : матеріали наук. практ. інтернет-конф. (24 травня 2017 р., м. Київ). - К. : КНУТД, 2017. - С. 339-342.
 

Сенів Богдан Григорович

Богдан Григорович Сенів

Кафедра банківського менеджменту та обліку

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сенів, Богдан Григорович Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит /Богдан Григорович Сенів.– Тернопіль: ТАНГ, 2004.– 195 с.
 2. Сенів, Богдан Григорович Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Богдан Григорович Сенів. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 20 с.

Статті:

 1. Сенів Б. Лібералізація регулювання інвестиційної діяльності на регіональному ринку капіталів / Б. Сенів // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2006. – Вип. 11. – С. 30-33.
 2. Сенів Б. Економічна природа інвестиційної діяльності в умовах переходу до ринкових відносин / Б. Сенів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2005. – № 18. – С. 238-240.
 3. Сенів, Б. Економічна сутність інвестицій в умовах ринкової економіки / Б. Сенів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 99-105.
 4. Сенів, Б. Г. Методологічні аспекти аналізу маркетингової діяльності банків / Б. Г. Сенів // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 210-213.
 5. Сенів, Б. Г. Післяінвестиційний аналіз проектів реконструкції технічного переозброєння діючих підприємств / Б. Г. Сенів // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 2. – С. 19-23.
 6. Сенів, Б. Методика техніко-економічного обґрунтування проектів реконструкції і технічного переозброєння та її вдосконалення / Б. Сенів // Банківська справа. – 2002. – № 2. – С. 52-60.
 7. Ляшенко, О. Міжнародні стратегічні альянси у створенні організаційних знань окремих підприємств / О. Ляшенко, Б. Сенів // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – № 3. – С. 77-80.
 8. Сенів, Б. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів з урахуванням ризиків [Електронний ресурс] / Б. Сенів.
 9. Сенів, Б. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства: проблеми і шляхи розв’язання [Електронний ресурс] / Б. Сенів // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 243-250.
 10. Сенів, Б. Проблеми та перспективи інноваційної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Б. Сенів // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип. 16. – С. 237-247.
 11. Сенів, Б. Г. Сучасний стан та перспективи розвитку будівельної галузі України [Електронний ресурс] / Б. Г. Сенів // Інноваційна економіка. – 2011. – № 7. – С. 19-24.
 12. Сенів, Б. Г. Шляхи удосконалення оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства / Б. Г. Сенів // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7. – С. 67-72.
 13. Сенів, Б. Г. Методика оцінки ефективності інвестиційно-інноваційних проектів підприємств / Б. Г. Сенів // Вісник НУВГП. Сер. Економічні науки. – 2014. – Вип. 3 (59). – С. 172-180.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сенів, Б. Г. Оцінка ефективності банківських інвестицій [Текст] / Б. Г. Сенів // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 251-266.
 2. Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 450 с.
 3. Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України [Текст] : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 240 с.
 4. Сенів, Б. Г. Удосконалення депозитної діяльності банків у сучасних умовах [Текст] / Б. Г. Сенів // Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, Ю. Б. Книш ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 23-50.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Микитюк, П. П. Інноваційна діяльність [Текст] : навч. посіб. / П. П. Микитюк, Б. Г. Сенів. – К. : ЦУЛ, 2009. – 392 с.
 

Сенів Галина Василівна

Кафедра економіко-математичних методів

1333029036 vikladach-senv-g.v

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Попіна, С. Оптимізація запасів при випадковому попиті на ресурс / Степан Попіна, Олеся Мартинюк, Галина Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 132-138.
 2. Іващук, О. Оцінка рівня рентабельності надання кредитів при можливих затримках повернення інвестованих коштів / Олег Іващук, Наталія Дзюбановська, Галина Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2016. - Вип. 1. - С. 78-88.
 3. Пласконь, С. А. Оптимізація управління банківськими операціями [Електронний ресурс] / С. А. Пласконь, Г. І. Кармелюк, Г. В. Сенів // Технологічний аудит та резерви виробництва : зб. наук. праць . – Харків : Технологічний центр, 2014. – № 3/3 (17). – С. 14-17.
 4. Кармелюк, Г. Математичне моделювання впливу зовнішнього боргу України на рівень життя населення / Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Галина Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 1. – С. 21-38.
 5. Кармелюк, Г. Моделювання взаємозв’язку державного та гарантованого державою зовнішнього боргу України з дефіцитом бюджету і витратами та заощадженнями населення / Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Галина Сенів // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 1. – С. 58-80.
 6. Кармелюк, Г. Економетричне оцінювання пенсійного забезпечення в Україні / Ганна Кармелюк, Світлана Пласконь, Галина Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 2. – С. 48-59.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Економетрика. Економетрія [Текст] : комплексні практ. індивідуальні завдання / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, С. Ю. Попіна [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 68 с.