Сіташ Тетяна Дмитрівна

sitash t d

Кафедра фінансів і кредиту Вінницького інституту економіки ТНЕУ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сіташ, Тетяна Дмитрівна Планування і фінансування видатків на утримання лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Тетяна Дмитрівна Сіташ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 208 с.
 2. Сіташ, Тетяна Дмитрівна Планування і фінансування видатків на утримання лікувально-профілактичних закладів охорони здоров'я [Текст] : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гороші, фінанси і кредит / Тетяна Дмитрівна Сіташ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Сіташ, Т. Д. Стан та реформування фінансування системи охорони здоров'я в Україні /Т. Д. Сіташ //Формування ринкових відносин в Україні.– 2011.– № 7-8.– С. 155-157.
 2. Дем'янишин, В. Г. Модель системи фінансування охорони здоров'я: концептуальні засади й альтернативи /В. Г. Дем'янишин, Т. Д. Сіташ //Фінанси України.– 2011.– № 6.– С. 45-53.
 3. Сіташ, Т. Д. Фінансування установ охорони здоров'я /Т. Д. Сіташ //Актуальні проблеми економіки.– 2009.– № 3.– С. 175-180.
 4. Сіташ, Т. Д. Напрями реформування оплати праці в бюджетних установах /Т. Д. Сіташ //Формування ринкових відносин в Україні.– 2009.– № 2.– С. 156-159.
 5. Сіташ, Т. Д. Державно-приватне партнерство в охороні здоров'я: прагматика та пріоритети / Т. Д. Сіташ, С. В. Підгаєць // Інноваційна економіка. – 2012. – № 2. – С. 316-318.
 6. Сіташ, Т. Д. Розвиток охорони здоров'я в Україні: стан та стратегічні важелі / Т. Д. Сіташ // Формування ринкових відносин в Україні. – 2012. – № 4. – С. 233-236.
 7. Дем'янишин, В. Г. Типологія, еволюція та нова парадигма фінансування системи охорони здоров'я / В. Г. Дем'янишин, Т. Д. Сіташ // Наукові праці НДФІ. – 2012. – Вип. 1. – С. 10-20.
 8. Сіташ, Т. Удосконалення фінансового планування в закладах охорони здоров'я / Т. Сіташ // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 33-38.
 9. Підгаєць, С. В. Проблеми та перспективи розвитку державно-приватного партнерства в системі охорони здоров'я / С. В. Підгаєць, Т. Д. Сіташ // Економіка розвитку. – 2012. – № 3. – С. 32-37.
 10. Сіташ, С. Д. Концептуальні засади управління продовольчою безпекою регіону [Електронний ресурс] / С. Д. Сіташ // Сталий розвиток економіки. – 2012. - № 1. – С. 145-148.
 11. Сіташ, С. Д. Практика та напрями оптимізації планування і фінансування видатків на утримання лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я [Електронний ресурс] / С. Д. Сіташ // Сталий розвиток економіки. – 2011. - № 3. – С. 35-37.
 12. Сіташ, С. Д. Перспективи реформування охорони здоров’я в Україні [Електронний ресурс] / С. Д. Сіташ // Прометей. – 2012. - № 1(37). – С. 218-220.
 13. Дем’янишин, В. Г. Проблематика та стратегічні засади фінансування охорони здоров’я в Україні [Електронний ресурс] / В. Г. Дем’янишин, Т. Д. Сіташ // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія” Сер. : Економіка. – 2010. – Вип. 15. – С. 4-12.
 14. Сіташ, Т. Д. Теоретичні дефініції видатків на охорону здоров’я [Електронний ресурс] / Т. Д. Сіташ // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Сер. Економічні науки. – 2013. – Вип. 23. – С. 63-67.
 15. Сіташ, Т. Медичне страхування та фінансове забезпечення охорони здоров'я: вітчизняний та зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Тетяна Сіташ // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – 2014. – № 10. – С. 149-162.
 16. Мартусенко, І. В. Трансформація фінансування системи охорони здоров’я в Україні та зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / І. В. Мартусенко, Т. Д. Сіташ // Проблеми економіки. – 2013. – № 1. – С.321-325.
 17. Сіташ, Т. Д. Планування бюджетних видатків: концептуалізація та тенденції [Електронний ресурс] / Т. Д. Сіташ. // Економіка. Управління. Інновації. – 2014. – № 1.
 18. Сіташ, Т. Д. Фінансування системи охорони здоров’я в Україні: тенденції та реформування [Електронний ресурс] / Т. Д. Сіташ // Механізм регулювання економіки. – 2012. – № 1. – С. 164-169.
 19. Сіташ, Т. Д. Формування та перспективи розвитку бюджетної системи України [Електронний ресурс] / Т. Д. Сіташ // Економічний форум. – 2014. – № 4. – С. 254-259.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сіташ, Т. Д. Удосконалення планування і фінансування інвестицій охорони здоров'я [Текст] / Т. Д. Сіташ // Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко, Т. О. Кізима ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 296-305.
 2. Фінансова політика інвестиційно-інноваційного розвитку України [Текст] : монографія / В. Г. Дем'янишин, І. С. Гуцал, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. В. Г. Дем'янишина. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 464 с.
 

Скавронська Ірина Володимирівна

skavronska

Кафедра міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Скавронська, Ірина Володимирівна Формування соціально-економічних ефектів міжнародних спортивних мега-заходів [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ірина Володимирівна Скавронська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 289 с.
 2. Скавронська, Ірина Володимирівна Формування соціально-економічних ефектів міжнародних спортивних мега-заходів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ірина Володимирівна Скавронська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Адамик, В. Оцінка економічних ефектів проведення спортивних мега-заходів /Вікторія Адамик, Ірина Скавронська // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2010.– Вип. 4.– С. 134-142.
 2. Скавронська, І. Конкурентні переваги національної економіки на світовому ринку туристичних послуг /Ірина Скавронська // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 5.– С. 396-403.
 3. Скавронська, І. Формування попиту на міжнародні туристичні тури / Ірина Скавронська // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – № 9. – С. 75-78.
 4. Скавронська, І. В. Міжнародні спортивні заходи як диверсифікований туристичний продукт в основі іміджевої політики країни [Електронний ресурс] / І. В. Скавронська.
 5. Скавронська, І. В. Теоретичні засади щодо визначення позитивних економічних ефектів проведення міжнародних спортивних заходів [Електронний ресурс] / І. В. Скавронська.
 6. Скавронська, І. В. Пріоритетні напрямки розвитку ресторанної справи України в контексті світового досвіду [Електронний ресурс] / І. В. Скавронська // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. Економічні науки. – 2009. – Вип. ІІ (34). – С. 232-244.
 7. Скавронська, І. Структуризація галузей народного господарства для підвищення добробуту України в умовах підготовки до прийняття чемпіонату Європи з футболу у 2012 році [Електронний ресурс] / Ірина Скавронська // Галицький економічний вісник. 2011. №1(30). С. 88-93.
 8. Скавронська, І. Фінансово-економічні засади організації та проведення Олімпійських ігор / Ірина Скавронська // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 2. – С. 321-324.
 9. Скавронська, І. Оцінювання конкурентних переваг країн у проведенні міжнародних спортивних мега-заходів [Електронний ресурс] / І.Скавронська // Галицький економічний вісник. – 2013. – №1(40). – с.24-31.
 10. Скавронська, І. В. Інноваційні процеси у сфері туризму в умовах євроатлантичної інтеграції України [Електронний ресурс] / І. В. Скавронська // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : зб. наук. праць. – 2008. – С. 187-195.  
 11. Скавронська, І. В. Розвиток ринку круїзних послуг України в контексті світового досвіду [Електронний ресурс] / І. В. Скавронська // Галицький економічний вісник. – 2008. – № 2 (17). – С. 66-73. 
 12. Скавронська, І. В. Деякі аспекти організації міжнародних розважально-спортивних заходів [Електронний ресурс] / І. В. Скавронська // Менеджмент. – 2009. – Вип. 12. – С. 163-176.
 13. Скавронська, І. В. Теоретичні основи дослідження спортивного туризму [Електронний ресурс] / Ірина Володимирівна Скавронська // Економічний простір. – 2010. – № 39. – С. 92-98.
 14. Скавронська, І. В. Світові й глобальні міста: подібності та відмінності [Електронний ресурс] / І. В. Скавронська // Схід. – 2014. – № 4 (130). – С. 61-65. 
 15. Скавронська, І. В. Місце і роль ТНК у розвитку національних економік [Електронний ресурс] / Ірина Володимирівна Скавронська, Олександр Володимирович Мадараш // Молодий вчений. – 2016. – № 4. – C. 197-200.
 16. Скавронська, І. В. Взаємодія міжнародних ринків праці та освітніх послуг [Електронний ресурс] / Ірина Володимирівна Скавронська, Богдан Михайлович Заблоцький // Молодий вчений. – 2016. – № 4. – С. 193-197.
 17. Скавронська, І. В. Тенденції розвитку креативних індустрій в країнах Європейського Союзу [Електронний ресурс] / Ірина Володимирівна Скавронська, Анастасія Олександрівна Гончарук // Молодий вчений. — 2016. – № 4. – С. 201-204.  
 18. Skavronska, I. The evolution of creative industries [Electronic resource] / I. Skavronska // Схід. – 2016. – № 1 (141). – С. 32-34.
 19. Skavronska, I. The role of global cities in the world economy [Electronic resource] / I. Skavronska // The Advanced Science Journal. – 2015. – Issue 04. – Pp. 43-49.
 20. Skavronska, I. The role of media economics in the modern world [Electronic resource] / I. Skavronska // Economics, management, law: realities and perspectives: Collection of scientific articles. - Les Editions L'Originаlе, Paris, France, 2016. – 484 p. – P. 103-106.
 21. Скавронська, І. Еuro 2012 as one of the main stabilizing factors of ukrainian economics in the conditions of world financial crisis [Electronic resource] / Ірина Скавронська // Глобалізаційні світоцивілізаційні процеси та економічна політика європейських країн, що розвиваються : зб. тез доповідей міжн. наук.-практ. конф. (І-сесія) (Тернопіль, 17-18 чер. 2010 р.) ; М-во освіти і науки, Терн. нац. ек. ун-т. – Т.: Терн. нац. ек. ун-т, 2010. – 185 с.
 22. Скавронська, І. В. Європейський досвід підготовки та проведення чемпіонатів з футболу [Електронний ресурс] / Ірина Володимирівна Скавронська // Євро-2012 як чинник модернізації регіональних економік : матер. «круглого столу» (Львів, 30 травня 2012 р.) / за ред. Т.Г. Васильціва, В.І. Волошина. – Львів: Ліга Прес, 2012. – 164 с.
 23. Скавронська, І. В. Міжнародні спортивні заходи на Тернопільщині як інструмент розвитку туризму [Електронний ресурс] / І. В. Скавронська.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Скавронська, І. В. Міжнородні мега-заходи : спортивний аспект [Текст] / І. В. Скавронська // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 356-368.
 2. Скавронская, И. В. Асимметрия экономических интересов ЕС [Текст] / И. В. Скавронская. – Saarbrucken : LAP LAMBERT, 2015. – 328 с.
 3. Четверта промислова революція : зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Сохацька, І. В. Скавронська [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого та О. М. Сохацької. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 480 с.
 4. Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України [Текст] : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк [та ін.] ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 504 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Скавронська, І. В. Управління збутовою діяльністю туроператора [Текст] / І. В. Скавронська // Туроперейтинг : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул, С. І. Гунько ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 127-164.
 2. Туроперейтинг [Текст] : підручник / В. Я. Брич, О. Є. Гарбера, О. Я. Гугул [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 440 с.
 

Скирпан Ольга Петрівна

skyrpan

Кафедра обліку і правового забезпечення АПВ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Скирпан, О. Управлінський облік витрат на виробництво / Ольга Скирпан // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 6. – С. 203-207.
 2. Палюх, М. Нові підходи до організації обліку на підприємствах агропромислового виробництва / Микола Палюх, Ольга Скирпан // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 135-137.
 3. Скирпан, О. П. Особливості нарахування амортизації на сільськогосподарських підприємствах в системі бухгалтерського обліку / О. П. Скирпан // Інноваційна економіка. – 2012. – № 5. – С. 123-128.
 4. Палюх, Т. Проблеми обліку амортизації на довгострокові біологічні активи / Т. Палюх, О. Скирпан // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2007. – № 21. – С. 215-220.
 5. Скирпан О. П. Особливості організації обліку біологічних активів на сільськогосподарських підприємствах [Електронний ресурс] / О. П. Скирпан // Інноваційна економіка. – Тернопіль, 2010. – № 1. – С. 106-110.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Бруханський, Р. Ф. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, М. К. Пархомець, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2015. – 300 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Скирпан, О. П. Фінансовий облік [Текст]: навч. посіб. /О. П. Скирпан, М. С. Палюх.– К.: ТНЕУ, 2008. – 407 с.
 2. Скирпан, О. П. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / О. П. Скирпан, М. С. Палюх. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 496 с.
 3. Скирпан, О. П. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / О. П. Скирпан. – К. : НМКВО, 1990. – 187 с.
 4. Скирпан, О. П. Бухгалтерський облік у сільському госпордарстві [Текст] / О. П. Скирпан, В. М. Олійник, М. С. Палюх. – Тернопіль : Кн.-журн.вид-во "Тернопіль", 1998. – 294 с.
 5. Скирпан, О. П. Організація обліку [Текст] / О. П. Скирпан. – Тернопіль : ТАНГ, 2006. – 208 с.
 6. Скирпан, О. П. Організація обліку [Текст] : навч.-наоч. посіб. / О. П. Скирпан. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 144 с.
 7. Скирпан, О. П. Бухгалтерський облік [Текст] : курс лекц. , навч. посіб. / О. П. Скирпан. – Тернопіль : Вид. Стародубець, 2003. – 252 с.
 8. Скирпан, О. П. Бухгалтерський облік. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / О. П. Скирпан, Р. Ф. Бруханский. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 292 с.
 9. Бруханський, Р. Ф. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / Р. Ф. Бруханський, О. П. Скирпан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 444 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 

 1. Скирпан, О. П. Організація обліку [Текст]: опорн. консп. лекцій /О. П. Скирпан.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 208 с.

 

 

Скірський Іван Васильович

1456225529 skirskiy-ivКафедра правового регулювання економіки і правознавства Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Скирский, И. В. Уголовная ответственность за нарушение действующих на транспорте правил : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12 .00.08 - Уголовное право и криминология ; исправительно- трудовое право / Академия МВД СССР. - М.,1984. -208 с.
 2. Скирский, И. В. Уголовная ответственность за нарушение действующих на транспорте правил :Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12 .00.08 - Уголовное право и криминология ; исправительно- трудовое право / Академия МВД СССР. -М.,1985. -21 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Світлак, І. І. Зміст криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності / І. І. Світлак, І. В. Скірський // Криміналістичний вісник. - 2016. - № 1. - С. 31-35.
 2. Скірський, І. В. Європейський досвід реалізації виборчих прав громадян в діяльності органів публічної влади [Текст] / І. В. Скірський // Шляхи активізації інноваційної діяльності в освіті, науці, економіці : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [м. Вінниця, 12 квітня 2016 р.] : у 2-х т. / орг. ком. : А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2016. – Т. 1. – С. 186-188.
 3. Скірський, І. В. Кримінальна відповідальність юридичних осіб в світлі європейської інтеграції [Текст] / І. В. Скірський // Розвиток освіти, науки, економіки в умовах інтеграційних процесів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.[ м. Вінниця, 20 квіт. 2017 р.] / орг. ком. А. І. Крисоватий, З.-М. В. Задорожний, Б. В. Погріщук [та ін.]. – Вінниця : ВННІЕ ТНЕУ, 2017. – Т. 1 : Ч. 2. – С. 92-93.
 4. Скірський, І. В. Правова регламентація охорони диких тварин / І. В. Скірський // Наукові праці ВДСГІ. – 1997. – № 4. – С. 56-60.
 5. Скірський, І. В. Удосконалення практики застосування Закону України «Про ветеринарну медицину» / І. В. Скірський // Наукові праці ВДСГІ. – 1997. – № 4. – С. 77-82.
 6. Скірський, І. В. Організаційно-правові основи створення приватно-орендних сільськогосподарських підприємств / І. В. Скірський // Збірник наукових праць ВДАУ. – 2000. – № 7. – С. 52-58.
 7. Скірський, І. В. Правові підходи щодо оренди землі / І. В. Скірський // Вісник ВДСГІ. – 1998. – № 2. – С. 45-50.
 8. Скірський, І. В. Правові засади формування та функціонування аграрного ринку / І. В. Скірський // Збірник наукових праць ВДАУ. – 2000. – Т. 2, вип. 8. – С. 77-84.
 9. Скірський, І. В. Правовий захист майнових прав селян: стан і перспективи / І. В. Скірський // Вісник ВДАУ. –  2001. – № 9. – С. 176-183.
 10. Скірський, І. В. Предмет злочинного порушення  чинних на транспорті правил / І. В. Скірський // Збірник наукових праць Академії МВС СРСР. – 1983. – Вип. 3. – С. 67-72.
 11. Скірський, І. В. Особливості суб’єктивної сторони складу злочину порушення чинних правил на транспорті / І. В. Скірський // Збірник наукових праць Академії МВС СРСР. – 1983. – Вип. 3. – С. 46-51.
 12. Скірський, І. В. Суб’єкт злочинного порушення чинних правил на транспорті: критерії класифікації / І. В. Скірський // Радянська юстиція. – 1984. – № 5. – С. 78-83.
 13. Скірський, І. В. Удосконалення кримінальної відповідальності за злочинні порушення чинних правил на транспорті / І. В. Скірський // Радянська юстиція. – 1984. – № 10. – С. 89-93.
 14. Скірський, І. В. Предмет злочинного порушення чинних на транспорті правил та його класифікація / І. В. Скірський // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2016. – Вип. 22.
 15. Світлак, І. І. Проблема змісту криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності / І. І. Світлак, І. В. Скірський // Криміналістичний вісник : зб. наук. праць. – 2016. – № 1 (25). 
 16. Скірський, І. В. Інститут юридичної відповідальності держави перед особою / І. В. Скірський // Правничий Вісник Університету «КРОК». – 2009. –  2009. – С. 61-65.
 17. Скірський, І. В. Деякі аспекти трудової правосуб’єктності фізичних / І. В. Скірський // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2013. – Вип. 15. – С. 117-122.
 

Скоробогач Олеся Ігорівна

Кафедра фінансів та банківської справи Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Дисертації:

 1. Скоробогач, Олеся Ігорівна Функціонування малих і середніх банків України в умовах нестабільності на фінансових ринках [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Олеся Ігорівна Скоробогач. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 235 с.
 2. Скоробогач, Олеся Ігорівна Функціонування малих і середніх банків України в умовах нестабільності на фінансових ринках [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Олеся Ігорівна Скоробогач. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Скоробогач, О. І. Проблеми та перспективи розвитку малих і середніх банків в Україні / О. І. Скоробогач // Інноваційна економіка. – 2009.– № 3.– С. 147-152.
 2. Скоробогач, О. І. Аналіз інвестиційної привабливості регіонів України та їх підтримка банківською системою / О. І. Скоробогач // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – № 3. – С. 7-10.
 3. Скоробогач, О. І. Капіталізація малих та середніх банків як важливий інструмент забезпечення надійності банківської системи України / О. І. Скоробогач // Економіка та держава. – 2011. – № 10. – С. 46-50.
 4. Скоробогач, О. І. Роль малих та середніх банків у регіональному розвитку України / О. І. Скоробогач // Інвестиції : практика та досвід. – 2011.– № 18. – С. 48-53.
 5. Скоробогач, О. І. Аналіз надійності та платоспроможності вітчизняних малих та середніх банків [Електронний ресурс] / О. І. Скоробогач.
 6. Скоробогач, О. І. Аналіз регіонального позиціювання малих та середніх банків в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Скоробогач.
 7. Скоробогач, О. І. До питання оцінки конкурентного позиціювання малих та середніх банків в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Скоробогач.
 8. Скоробогач, О. Злиття малих та середніх банків як важливий фактор підвищення рівня їх капіталізації [Електронний ресурс] / Олеся Скоробогач.
 9. Скоробогач, О. І. Оцінка конкурентної позиції малих та середніх банків в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Скоробогач.
 10. Скоробогач, О. Стан і тенденції розвитку процесів злиття і поглинання у банківській системі України [Електронний ресурс] / О. Скоробогач.
 11. Скоробогач, О. І. Статутний капітал та прибуток як важливі джерела нарощення власного капіталу вітчизняних малих та середніх банків [Електронний ресурс] / О. І. Скоробогач.
 12. Скоробогач, О. І. Сучасні тенденції розвитку банківської діяльності в умовах фінансової глобалізації [Електронний ресурс] / О. І. Скоробогач // Сталий розвиток економіки.
 13. Скоробогач, О. І. Аналіз прибутку та рентабельності малих і середніх банків України / О. І. Скоробогач // Економіка та держава. – 2013. – № 5. – С. 77-79.
 14. Скоробогач, О. І. Сутність і теоретичні підходи до аналізу фінансової нестабільності / О. І. Скоробогач // Економічний часопис- ХХI. – 2012. – № 7-8. – С. 61-63.
 

Скочиляс Світлана Мирославівна

СКОЧИЛЯС

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Скочиляс, Світлана Мирославівна Аналіз продуктивності праці в будівництві і резерви її підвищення в умовах ринкових відносин (на матеріалах будівельно-монтажних організацій корпорації "Укрбуд") [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Світлана Мирославівна Скочиляс.– Тернопіль: ТАНГ, 1998.– 194 с.
 2. Скочиляс, Світлана Мирославівна Аналіз продуктивності праці в будівництві і резерви її підвищення в умовах ринкових відносин (на матеріалах будівельно-монтажних організацій корпорації "Укрбуд") [Текст] : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Світлана Мирославівна Скочиляс.– Тернопіль: ТАНГ, 1998.– 18 с.

СТАТТІ:

 1. Скочиляс, С. Економічні аспекти планування продуктивності праці в будівельних організаціях / Світлана Скочиляс // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 170-175.
 2. Скочиляс, С. Реструктуризація підприємств в умовах трансформації економіки / Світлана Скочиляс // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 300-303.
 3. Скочиляс, С. Інвестиційний проект як форма реалізації процесу інвестування / Світлана Скочиляс // Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу інституту економіки і менеджменту інвестицій / за ред. Б. М. Литвина. – Тернопіль, 2004. – Вип.2. – С. 24-30.
 4. Литвин, З. Б. Аналіз організації праці в підрядних будівельних організаціях / З. Б. Литвин, С. М. Скочиляс // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 168-171.
 5. Скочиляс, С. М. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів / С. М. Скочиляс // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 84-86.
 6. Скочиляс, С. М. Аналіз ефективності інвестицій у житлове будівництво / С. М. Скочиляс // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 117-119.
 7. Скочиляс, С. Аналіз ймовірності банкрутства підприємства / Світлана Скочиляс // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3(19). – С. 232-234.
 8. Скочиляс, С. М. Управлінські технологія впровадження інтегрованої логістики з урахуванням особливостей логістичного ланцюга / С. М. Скочиляс // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 16. – С. 76-79.
 9. Скочиляс, С. М. Організаційні форми взаємодії учасників інвестиційного процесу [Електронний ресурс] / С. М. Скочиляс, С. П. Черничинець // Стратегія економічного розвитку України: зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 34. – С.96-102. 
 10. Скочиляс, С. М. Економічні механізми розвитку інноваційної діяльності підприємств [Текст] / Світлана Мирославівна Скочиляс // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Том 23. – № 2. – С. 181-186.
 11. Скочиляс, С. М. Актуалізація поняття «прибуток» у контексті забезпечення виходу підприємств з економічної кризи / С. М. Скочиляс // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – Вип. 25. – С. 13-20.
 12. Скочиляс, С. М. Шляхи підвищення ефективності реалізації інвестиційних проектів в Україні / С. М. Скочиляс, С. П. Черничинець // Вчені записки : зб. наук. праць ун-ту КРОК. – 2012. – Вип. 32, т. 1. – С. 277-281.
 13. Скочиляс, С. М. Бізнес-моделі сучасних підприємств в контексті розвитку венчурного інвестування / С. М. Скочиляс // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2012. – Вип. 26. – C. 34-39.
 14. Скочиляс, С. М. Управлінські технології виявлення логістичних витрат підприємства / С. М. Скочиляс // Економіка, фінанси, право : всеукр. щомісяч. інворм.-аналіт. журн. – Київ : Аналітик, 2013. – Вип. 7. – С. 42-46.
 15. Скочиляс, С. М. Інтеграційний процес з урахування особливостей логістичного ланцюга [Електронний ресурс] / С. М. Скочиляс //  Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Т. 20. – С. 295-300.
 16. Скочиляс, С. Управлінські технології розвитку регіональних будівельних кластерів в Україні [Електронний ресурс] / Світлана Скочиляс // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2015. – Вип. 20. – С. 38-43.
 17. Скочиляс, С. М. Ефективні механізми управлінського впливу на інноваційні процеси в Україні / Світлана Мирославівна Скочиляс // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – Т. 27, № 1. – С. 73-79.
 18.  

МОНОГРАФІЇ:

 1. Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 450 с.
 2. Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин [та ін.] ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – 338 с.
 3. Скочиляс, С. М. Логістичні аспекти забезпечення збалансованого розвитку підприємств регіону [Текст] / С. М. Скочиляс // Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки : монографія / Т. Л. Желюк, П. П. Микитюк, Р. Р. Августин, О. З. Апостолюк ; за ред. Т. Л. Желюк. – Тернопіль : Крок, 2017. – С. 158-174.
 4. Управління енергоефективністю в сфері житлово-комунального господарства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, М. М. Шкільняк, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 300 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Литвин, Б. М. Економічні відносини в інвестиційно-будівельному комплексі : наук.-практ. посіб. / Б. М. Литвин, З. Б. Литвин, С. М. Скочиляс ; за ред. Б. М. Литвина.– Тернопіль : Економічна думка, 2007.– 224 с.
 2. Литвин, Б. М. Ринкові відносини в інвестиційному комплексі [Текст]: навч. посіб. /Б. М. Литвин, С. М. Скочиляс.– Тернопіль: Економічна думка, 2002.– 195 с.
 3. Інноваційний розвиток підприємства [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна, С. М. Скочиляс. – Тернопіль : Принтер Інформ, 2015. – 224 с.
 

Слівінська Наталія Миколаївна

slivinska

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Слівінська, Наталія Миколаївна Соціально-економічні та демографічні чинники реалізації трудового потенціалу регіону: дисертація канд. екон. наук: 08.09.01 / Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2003. - 208 с.
 2. Слівінська, Наталія Миколаївна Соціально-економічні та демографічні чинники реалізації трудового потенціалу регіону: автореферат дис ... канд. екон. наук: 08.09.01 / Донецький національний ун-т. - Донецьк, 2003. - 22 с.

Публікації

Статті:

 1. Марцінковська, О. Конкурентоспроможність персоналу в умовах ринку / О. Марцінковська, Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2003. – № 8. – С. 168-174.
 2. Марцінковська, О. Об'єктивна необхідність та значення ділової оцінки персоналу / О. Марцінковська, Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2008. – № 13. – С. 109-112.
 3. Слівінська, Н. Деякі напрями збільшення зайнятості трудових ресурсів в аграрно-індустріальному регіоні (на прикладі Подільського економічного району) / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – № 4. – С. 221-224.
 4. Слівінська, Н. Вплив демографічної ситуації на формування трудового потенціалу в областях Поділля / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – № 7. – С. 149-154.
 5. Слівінська, Н. Кадровий аудит як інструмент формування ефективної кадрової політики організації / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нау. екон. ун-ту. – 2011. – № 16. – С. 74-77.
 6. Слівінська, Н. Мотиваційна роль контрактної форми трудового договору в ринкових умовах / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2006. – № 11. – С. 68-71.
 7. Слівінська, Н. Оплата праці в Україні: сучасний стан та напрями реформування / Н. Слівінська, О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2007. – № 12. – С. 102-106.
 8. Слівінська, Н. Основні напрямки реформування системи мінімальних гарантій оплати праці в Україні / Наталія Слівінська // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.– Тернопіль, 2007.– № 21.– С. 54-57.
 9. Слівінська, Н. Оцінка стану соціального захисту вразливих верств населення в Подільському регіоні / Наталія Слівінська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка.– Тернопіль, 2006.– № 20.– С. 50-52.
 10. Слівінська, Н. Підвищення ролі заробітної плати у процесі відтворення робочої сили / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2004. – № 9. – С. 68-71.
 11. Слівінська, Н. Регулюваня заробітної плати в умовах ринку: зарубіжний досвід / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – № 10. – С. 125-128.
 12. Слівінська, Н. Соціально-економічні чинники, що впливають на реалізацію трудового потенціалу в областях Поділля / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – № 6. – С. 187-190.
 13. Слівінська, Н. Управління продуктивністю праці в організаціях / Н. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 68-70.
 14. Слівінська, Н. Аудит оплати та стимулювання праці як складові соціального аудиту на підприємстві / Наталія Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С.118-122.
 15. Слівінська, Н. М. Соціальна політика в регіонах України: проблеми та їх вирішення / Н. М. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць. Вип.2. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 290-1295.
 16. Петрига, М. О. Територіально-галузеві аспекти управління трудовими ресурсами в регіонах України / М. О. Петрига, Н. М. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць. Вип.2. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 215-222.
 17. Слівінська, Н. Резерви зростання ефективності праці на підприємствах Тернопільської області / Наталія Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України: наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 111-118.
 18. Слівінська, Н. Негрошові форми заохочення та їх вплив на мотивацію працівників / Наталія Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 87-91.
 19. Слівінська, Н. М. Джерела і фактори формування трудових ресурсів (на прикладі Тернопільської обл.) / Н. М. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць кафедри УТР і РПС. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. –  Вип. 3. – С. 228-232.
 20. Слівінська, Н. М. Прогнозування трудових ресурсів: регіональні аспекти в умовах становлення ринкових відносин / Н. М. Слівінська // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 233-235.
 21. Слівінська, Н. М. Деякі напрямки збільшення зайнятості трудових ресурсів в аграрно-індустріальному регіоні (на прикладі Подільського регіону) / Н. М. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць кафедри УТР і РПС. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 4. – С. 221-224.
 22. Слівінська, Н. М. Основні напрямки забезпечення продуктивної зайнятості населення подільських областей в умовах реформування відносин власності / Н. М. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць кафедри УТР і РПС. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – С. 186-189.
 23. Слівінська, Н. М. Реструктуризація зайнятості сільського населення подільських областей – основний чинник збільшення оплати праці та доходів / Н. М. Слівінська // Вісник Технологічного університету Поділля : наук. Журнал. – Хмельницький, 2001. – С. 139-141.
 24. Слівінська, Н. М. Трудова міграція населення: регіональний аспект / Н. М. Слівінська // Формування ринкової економіки: регулювання соціально-трудових відносин на ринку праці : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2005. – С. 504-511.
 25. Слівінська, Н. М. Регулювання заробітної плати в умовах ринку: зарубіжний досвід / Н. М. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць кафедри УТР і РПС. – Тернопіль : Економічна думка, 2005, Вип. 10. – С.125-128.
 26. Слівінська, Н. М. Диференціація добробуту населення України / Н. М. Слівінська, Д. Г. Шушпанов // Социально-экономические аспекты промышленной политики : сб. науч. трудов. – Донецк, 2006. – Т. 1. – С. 216-221.
 27. Слівінська, Н. М. Проблеми соціального захисту мало-захищених верств населення в регіоні / Н. М. Слівінська // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля : наук. журнал. – Луганськ : видавництво СНУ, 2009. – Ч. 2, № 10 (140). – С. 159-162.
 28. Дяків, О. П. Портфоліо як метод самопрезентації студента на ринку праці / О. П. Дяків, Н. М. Слівінська // Вісник Донецького національного університету : наук. журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – Спецвип., т. 1. – С. 38-40.
 29. Слівінська, Н. М. Підвищення мотиваційного механізму заробітної плати, заснованого на системі грейдів / Н. М. Слівінська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2011. – № 4 (49). – С. 240-243.
 30. Слівінська, Н. М. Резерви зростання ефективності праці на підприємствах легкої промисловості / Н. М. Слівінська // Вісник Донецького національного університету : наук. журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Спецвип., т. 1. – С. 216-217.
 31. Слівінська, Н. М. Матеріальне стимулювання як складова системи управління ефективністю роботи персоналу / Н. М. Слівінська // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. праць ДВЗ КНЕУ ім. В Гетьмана. – КНЕУ, 2014. – С. 213-217.
 32. Слівінська, Н. М. Корпоративне волонтерство: перспективи розвитку в Україні / Н. М. Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 91-94.
 33. Слівінська, Н. Актуальні проблеми функціонування соціально-трудових відносин в регіоні / Наталія Слівінська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 143-148.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Слівінська, Н. М. Резерви зростання продуктивності праці на підприємствах Тернопільської області [Текст] / Н. М. Слівінська // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 173-188.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. Я. Брич, О. П. Дяків, С. А. Надвиничний [та ін.] ; за заг. ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 212 с.
 2. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. - 2-ге вид., доповн. й переробл. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 284 с.
 3. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 391 с.
 4. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст]: навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, С. А. Надвиничний, В. М. Островерхов [та ін.].– К.: Знання, 2008.– 407 с.
 5. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за заг. ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 316 с.
 6. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Практикум [Текст] : навч. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 302 с.
 7. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.
 8. Слівінська, Н. М. Політика доходів і регулювання заробітної плати [Текст] / Н. М. Слівінська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 139-151.
 9. Слівінська, Н. М. Планування праці [Текст] / Н. М. Слівінська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 188-200.
 10. Слівінська, Н. М. Соціальне партнерство [Текст] / Н. М. Слівінська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 76-84.
 11. Слівінська, Н. М. Соціальне партнерство [Текст] / Н. М. Слівінська // Менеджмент персоналу : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний, О. П. Дяків ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 323-346.
 12. Слівінська, Н. М. Організація і нормування праці [Текст] / Н. М. Слівінська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 104-120.
 13. Слівінська, Н. М. Продуктивність та ефективність праці [Текст] / Н. М. Слівінська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 121-138.
 14. Слівінська, Н. М. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці [Текст] / Н. М. Слівінська // Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч.-метод. посіб. / О. П. Дяків, В. М. Островерхов, С. А. Прохоровська, Н. М. Слівінська ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 201-213.
 

Сліпченко Тетяна Олександрівна

Тетяна Олександрівна Сліпченко

Кафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сліпченко, Тетяна Олександрівна Механізм монетарного регулювання за умов транзитивної економіки [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Тетяна Олександрівна Сліпченко. – Т. : ТНЕУ, 2011. – 216 с.
 2. Сліпченко, Тетяна Олександрівна Механізм монетарного регулювання за умов транзитивної економіки [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Тетяна Олександрівна Сліпченко. – К. : НАНІСЕІМВ, 2011. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ ПЕРІОДИКИ:

 1. Сліпченко Т. Вибір оптимального режиму монетарної політики в Україні в контексті європейського досвіду / Тетяна Сліпченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 2. – С. 29-36.
 2. Сліпченко Т. Механізм ринку цінних паперів у реалізації монетарної політики центральних банків країн ЄС: уроки для України / Тетяна Сліпченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 5. – С. 178-186.
 3. Сліпченко Т. Монетарний механізм макроекономічної координації економічного зростання / Тетяна Сліпченко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 4. – С. 77-85.
 4. Сліпченко Т. Напрямки гармонізації вітчизняного монетарного механізму в світлі сучасних інтеграційних процесів / Тетяна Сліпченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 5. – С. 273-281.
 5. Сліпченко Т. О. Структурні та функціональні особливості монетарного механізму в країнах ЄС і перспективи розвитку інтеграційних зв'язків з Україною / Т. О. Сліпченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1. – С. 176-183.
 6. Сліпченко. Т. О. Теоретичний аналіз монетарних режимів та критерії його вибору для України / Т. О. Сліпченко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2010. – Вип. 20.10. – С. 232-238.
 7. Cліпченко, Т. О. Реформування монетарної політики в умовах фінансової глобалізації / Т.О. Сліпченко // Наука й економіка. – 2012. - № 1(25). С. 89-94.
 8. Cліпченко, Т. Монетарні інструменти регулювання пропозиції та попиту на гроші в Україні[Електронний ресурс]/ Тетяна Сліпченко // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2005. – Вип. 10. –С. 89-94.
 9. Радчишина, Т. Вплив монетарних інструментів на фізичні змінні національної економіки / Т. Радчишина // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2003. – №14. – С.12-15.
 10. Ковальчук, В'ячеслав Інноваційне забезпечення розвитку е-банкінгу в процесі становлення нової економіки / В'ячеслав Ковальчук, Тетяна Радчишина // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – №5/1. – С. 72-76.
 11. Сліпченко, Т. О. Незалежність центрального банку в системі факторів фінансової стабільності [Електронний ресурс] / Т. О. Сліпченко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2012. –Вип. 1, т. 2. – С. 284-289.
 12. Сліпченко, Т. О. Транспарентність монетарної політики в контексті її впливу на фінансову стабільність [Електронний ресурс] / Т. О. Сліпченко // Економічний простір. – 2014. – № 83. – С. 130-138.
 13. Радчишина, Т. Поява електронних грошей і трансформація функцій центрального банку / Т. Радчишина // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – №3. – С.50-56.
 14. Сліпченко, Т. О. Інституціональні трансформації органів монетарної влади за умов фінансової нестабільності / Тетяна Олександрівна Сліпченко // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 19, № 1. – С. 206-211.
 15. Гайда, Ю. І. Сегментація ринку стоматологічних послуг в Україні за географічним принципом / Юрій Іванович Гайда, Тетяна Олександрівна Сліпченко // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – Т. 27, № 1. – С. 18-27.
 16. Сліпченко, Т. О. Генезис функцій центрального банку як вузлового елемента монетарного механізму в умовах ринкової економіки     / Т. О. Сліпченко // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет, 2003. – Вип. 182 : в 3 т., т. 1. – С. 189-196.
 17. Сліпченко, Т. О. Монетарна політика та стабілізаційні процеси в постсоціалістичних економіках / Т. О. Сліпченко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – № 2 – С. 16-24.
 18. Сліпченко, Т. О. Економічна сутність і структура монетарного механізму та інструментарій його дослідження / Т. О. Сліпченко, В. М. Ковальчук // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет, 2008. – Вип. 239 : в  5 т., т. 5. – С. 1128-1135.             
 19. Сліпченко, Т. О. Механізм монетарної трансмісії в сучасних теоріях грошово-кредитного регулювання / Т. О. Сліпченко // Культура народів Причорномор’я. Сер. Економічні науки. – Сімферополь, 2009. – № 11. – С. 286-294.
 20. Сліпченко, Т. О. Таргетування інфляції в монетарних режимах ЄЦБ та країн Центральної і Східної Європи: перспективи для України / Т. О. Сліпченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. –  2010. Вип. 5-2. – С. 248-256.
 21. Сліпченко, Т. О. Напрямки оптимізації монетарної трансмісії за умов транзитивної економіки / Т. О. Сліпченко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. – Вип. 21.18. – С. 250-255.
 22. Сліпченко, Т. О. Гносеологічні засади побудови механізму монетарного регулювання / Т. О. Сліпченко // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. Економіка. – Чернівці : ЧНУ, 2015. – Вип. 750. – C. 3-8.
 23. Сліпченко, Т. О. Еволюція режиму інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду [Електронний ресурс] / Т. О. Сліпченко // Бізнес Інформ. – 2016. – № 7. – С. 12-16.
 24. Сліпченко, Т. О. Теоретичні основи функціонування механізму інфляційного таргетування [Електронний ресурс] / Т. О. Сліпченко // Ефективна економіка. - 2016. - № 6.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної характеристик [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда, О. І. Заклекта, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 248 с.
 2. Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія [Текст] : у 3-х т. Т. 2. Терміни і категорії. Показники, методи і моделі. Бюджетні системи і реформи. Фінансові інститути. Фінансове та бюджетне законодавство / Н. І. Атамась, А. С. Бабенко, В. Д. Базилевич [та ін.] ; за ред. Т. І. Єфименко. - К. : ІСЕМВ НАНУ, 2010. - 648 с.
 3. Фінанси. Бюджет. Податки : національна та міжнародна термінологія : у 3 т. / за ред. д.е.н., проф. Т. І. Єфименко. – К., 2010. – Т. 2. – Із змісту : Сліпченко, Т. О. Рахунок  валютний / Т. О. Сліпченко, В. В. Козюк. – С. 458-460.
 

Слома Валентина Миколаївна

слома вм

Кафедра цивільного права і процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: завідувач кафедрою

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Слома, В. М. Гарантія як вид забезпечення виконання цивільно - правових зобов'язань : дис ... канд. юрид. наук. / Валентина Миколаївна Слома . – Львів : 2007 . – 205 с.
 2. Слома, В. М. Гарантія як вид забезпечення виконання цивільно - правових зобов'язань : автореф. дис ... канд. юрид. наук. / Валентина Миколаївна Слома . – Львів : 2007 . – 18 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Слома, В. М. Заохочення у трудовому праві України [Електронний ресурс] / В. М. Слома.
 2. Слома, В. М. Право гаранта на регресну вимогу до принципала: поняття та особливості [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. Юридична – 2009. – № 1. –С. 1-7.
 3. Слома, В. М. Розвиток інституту забезпечення виконання зобов’язань у цивільному законодавстві [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права – 2006. – № 1. – С. 103-107.
 4. Слома, В. М. Трудовий договір як підстава виникнення трудовий правовідносин / В. М. Слома // Адвокат. – 2010. – № 8. – С. 22-26.
 5. Слома, В. Договір найму житла за цивільним законодавством України / Валентина Слома // Юридична Україна. – 2010. – № 7. – С. 63-68.
 6. Слома, В. М. Права пацієнтів в Україні та гарантії їх здійснення [Електронний ресурс] / В. М. Слома.
 7. Слома В. М. Оновлена гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов'язань / В. М. Слома // Вісник прокуратури. – 2003. – № 10. – С. 57-59.
 8. Слома, Валентина До питання евтаназії в сучасному суспільстві / Валентина Слома // Вісник прокуратури. – 2013. – № 1. – С. 101-107.
 9. Слома В. М. Незалежність та безвідкличність гарантії за Цивільним кодексом України / В. М. Слома // Вісник Львівського університету. - Серія юридична. – 2004. – Вип. 39. – С. 329-333.
 10. Слома В. М. Розвиток інституту забезпечення виконання зобов'язань у цивільному законодавстві / В. М. Слома // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2006. – Вип. 1. – С. 103-107.
 11. Слома В. М. Правова природа домовленості про видачу гарантії / В. М. Слома // Вісник Львівського університету. - Сер. Юридична. – 2006. - Вип. 42. - С.203-208.
 12. Слома В. М. Суб'єкти гарантійного зобов'язання / В. М. Слома // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових статей. - Івано-Франківськ, 2006. - Випуск XVI. - С. 95-101.
 13. Слома В. М. Порука та гарантія як способи забезпечення виконання зобов'язань: порівняльна характеристика / В. М. Слома // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції. - Львів, 2004. - С. 266-268.
 14. Слома В. М. Гарантія: поняття та особливості / В. М. Слома // Молодь у юридичній науці. Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих вчених „Треті осінні юридичні читання”. - Хмельницький, 2004. - С. 252-254.
 15. Слома В. М. Функції гарантії як способу забезпечення зобов'язань / В. М. Слома // Молодь у юридичній науці. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців „Четверті осінні юридичні читання”: У 3-х частинах: Частина друга: „Приватно-правові науки”. - Хмельницький, 2005. - С.331-334.
 16. Слома В. М. Особливості забезпечення зобов'язань за Цивільним кодексом України / В. М. Слома // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції. - Львів, 2006. - С.235-236.
 17. Слома В. М. Історія виникнення гарантії як виду забезпечення виконання зобов'язань / В. М. Слома // Проблеми вдосконалення правового забезпечення прав та основних свобод людини і громадянина в Україні: Матеріали Всеукраїнської міжвузівської наукової конференції молодих вчених та аспірантів. - Івано-Франківськ, 2006. - С. 202-205.
 18. Слома В. М. Припинення гарантії: підстави та правові наслідки / В. М. Слома // Молодь у юридичній науці. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених „П'яті осінні юридичні читання”: У 5-ти частинах: Частина третя: „Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право”. Підтом 2. - Хмельницький, 2006. - С. 132-135.
 19. Слома, В. М. Право на життя як особисте немайнове право фізичної особи [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Наукові праці Національного авіаційного університету. Сер. Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2012. – № 1(22). – С.77-82.
 20. Слома, В. М. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за проектом Трудового кодексу України [Електронний ресурс] / В. М. Слома //Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2013. –Вип. 22, ч. 1, т. 2.. – С.60-63.
 21. Слома, В, М. Правові засади працевлаштування інвалідів в Україні / В. М. Слома // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юридичного ф-ту ТНЕУ.  – 2001. – Вип. 3. – С. 219-223.
 22. Слома, В, М. Правові засади охорони здоров’я матері та дитини / В. М. Слома // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юридичного ф-ту ТНЕУ. – 2002. – Вип. 4. – С. 216-219.
 23. Слома, В, М. Неустойка як вид забезпечення виконання зобов’язання / В. М. Слома // Малий і середній бізнес (Держава. Право. Економіка). – 2008. – № 3-4. – С. 94-98.
 24. Слома, В, М. Поняття та зміст договору оренди землі / В. М. Слома // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юридичного ф-ту ТНЕУ. – 2011. – Вип. 1. – С. 337-346.
 25. Слома, В, М. Відповідальність за порушення договору найму майна / В. М. Слома // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юридичного ф-ту ТНЕУ. – 2013. – Вип. 1 (3). – С. 201-211.
 26. Слома, В, М. Особливості виконання обов’язків за гарантією [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Вісник національної академії прокуратури України. – 2008. – № 1. – С. 75-78.
 27. Слома, В, М. Види гарантій у цивільному праві [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Університетські наукові записки : часоп. Хмельн. ун-ту управління та права. – 2008. – Вип. 3. – С. 87-89.
 28. Слома, В, М. Притримання як вид забезпечення виконання зобов’язання [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. Право. – 2009. – Вип. 6. – С. 109-112.
 29. Слома, В, М. Спадкування за законом у цивільному праві України [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. Право. – 2010. – Вип. 7. – С. 68-72.
 30. Слома, В. М. Спадковий договір за законодавством України [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. XХV. – С. 144-148.
 31. Слома, В, М. Право на страйк та його реалізація в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Слома  // Наукові праці Національного авіаційного університету. Сер. Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». – 2014. – № 2. – С. 95-98.
 32. Слома, В, М. Правове регулювання працевлаштування іноземців в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2014. – Вип. 3. – С. 77-81.
 33. Слома, В, М. Спадкування за заповітом відповідно до законодавства України та деяких зарубіжних країн [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Вісник національної академії прокуратури України. – 2015. – № 1. – С. 42-47.
 34. Слома, В, М. Поняття та види зобов’язань з множинністю осіб у цивільному праві [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. фахове вид. – 2015. – № 4. – С. 149-151.
 35. Слома, В. М. Поняття зобов’язання у цивільному праві [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2016. - № 1. - С. 123-128.
 36. Слома, В. М. Суб’єкти цивільно-правового зобов’язання [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2016. - № 3. - С. 113-117.
 37. Слома, В. Позбавлення батьківських прав за законодавством України [Електронний ресурс] / В. Слома // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 4. - С. 78-80.
 38. Слома, В. М. Правове забезпечення функціонування агробізнесу в Україні [Електронний ресурс] / В. М. Слома // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 150-154.
 39. Слома, В. Сервітут як вид речових прав на чуже майно [Електронний ресурс] / В. Слома // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 123-126.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Бруханський, Р. Ф. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств [Текст] : монографія / Р. Ф. Бруханський, М. К. Пархомець, П. Р. Пуцентейло [та ін.]. – Тернопіль : Крок, 2015. – 300 с.
 

Служинська Леся Богданівна

sluzhinska-lesya-bogdanvna

Кафедра німецької мови

Вчене звання: кандидат педагогічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Служинська, Леся Богданівна Підготовка майбутнього менеджера-економіста до професійної самореалізації [Текст] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Служинська Леся Богданівна . – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 281 с.
 2. Служинська, Леся Богданівна Підготовка майбутнього менеджера-економіста до професійної самореалізації [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Служинська Леся Богданівна ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2012. - 20 с.

СТАТТІ:

 1. Служинська, Л.Б. Акмеологічний підхід у процесі формування готовності у майбутніх менеджерів-економістів до професійної самореалізації [Електронний ресурс] / Л. Б. Служинська.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Служинська, Л. Б. Пiдгoтoвка майбутньoгo мeнeджeра-eкoнoмiста дo прoфeсiйнoї самoрeалiзацiї [Електронний ресурс] : монографія / Л. Б. Служинська. - Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. - 276 с.
 2. Козак, Т. Б. Розвиток іншомовної компетентності студентів : лінгво-дидактичний аспект [Текст] = Entwicklung der fremdsprachigen Kompetenz der Studenten : linguodidaktischer Aspekt : монографія / Т. Б. Козак, Л. Б. Служинська. – Тернопіль : Паляниця В. А., 2017. – 197 с.
 

Смалюк Галина Федорівна

smalyk

Кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Смалюк, Галина Федорівна Моделювання прийняття ризикових рішень з формування інвестиційного портфеля: дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2002. - 195арк.
 2. Смалюк, Галина Федорівна Моделювання прийняття ризикових рішень з формування інвестиційного портфеля: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Г.Ф. Смалюк ; Технол. ун-т Поділля. — Хмельниц., 2003. — 19 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Смалюк, Г. Ф. Аналіз методів і засобів формування інвестиційного портфеля в умовах ризику / Г. Ф. Смалюк // Інноваційна економіка.– 2007.– № 3.– С. 174-183.
 2. Смалюк, Г. Проблеми інноваційного розвитку економіки України / Галина Смалюк, Ганна Булавська // Світ фінансів.– 2008.– № 4.– С. 182-186.
 3. Смалюк, Г. Система інтегрованої світової економіки / Галина Смалюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 5.– С. 108-111.
 4. Смалюк, Г. Управління портфелем цінних паперів: модель для різних термінів доходності і випадковою ставкою дисконту / Галина Смалюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 5. – С. 313-319.
 5. Смалюк, Г. Дослідження інвестиційного портфеля з двох взаємозалежних і одного незалежного активу [Електронний ресурс] / Галина Смалюк.
 6. Смалюк, Г. Методологічні аспекти розробки структурної моделі управління вищим навчальним закладом [Електронний ресурс] / Галина Смалюк, Віктор Спільчук, Оксана Ляшенко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 1998. – Вип. 6 – С. 110-112.
 7. Смалюк, Г. Прийняття оптимальних рішень в умовах невизначеності в концепції створення системи підтримки прийняття рішень [Електронний ресурс] / Галина Смалюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – Вип. 5. – С. 149-157.
 8. Смалюк, Г. Максимізація дохідності портфеля ризикових цінних паперів з фіксованою дисперсією за умови рівності В-коефіцієнтів / Галина Смалюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – № 3. – С. 110-114.
 9. Савельєв, Є. Бенчмаркінгові методи управління конкуренцією у світовій економіці / Євген Савельєв, Віталіна Куриляк, Галина Смалюк // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 1. – С. 3-27.
 10. Смалюк, Г. Ефективність глобальних методів регулювання світового аграрного ринку / Галина Смалюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 3. – С. 36-43.
 11. Смалюк, Г. Вплив терористичних актів на туристичний попит / Галина Смалюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-1. – С. 250-256.
 12. Європа регіонів: бенчмаркінг регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини та України / А. Крисоватий, Є. Савельєв, В. Адамик [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 191-214.

МОНОГРАФІЇ:

  1. Савельєв, Є. В. Перспективи України на світовому аграрному ринку [Текст] / Є. В. Савельєв, Г. Ф. Смалюк // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 410-425.
  2. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
  3. Куриляк, В. Є. Бенчмаркінг як система співробітництва в умовах конкуренції [Текст] / В. Є. Куриляк, Є. В. Савельєв, Г. Ф. Смалюк // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 269-280.
  4. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.
  5. Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України [Текст] : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк [та ін.] ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 504 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : аналіт. зап. [за підсумками дослідження держбюджетної науково- дослідної теми «Бенчмаркінг регіонального розвитку Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна» і Міжнар. наук. конф. «Європа регіонів та Україна: розвиток і співпраця», що відбулася у м. Будва – Чорногорія, 13-27 вересня 2017 р.)]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 43 с.
 

Смачило Ірина Ігорівна

smathylo

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Смачило, Ірина Ігорівна Механізм управління сталим розвитком підприємств харчової промисловості [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Ігорівна Смачило.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 235 с.
 2. Смачило, Ірина Ігорівна Механізм управління сталим розвитком підприємств харчової промисловості [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Ірина Ігорівна Смачило.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Смачило, І. Вдосконалення управління підприємством на основі визначення статистичної динаміки ресурсу підприємства / Ірина Смачило // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.– 2009.– № 11.– С. 39-43.
 2. Смачило, І. Модельне обчислення показників інтенсивності оновлення виробничих фондів як засіб удосконалення управління виробничим підприємством [Електронний ресурс] / Ірина Смачило // Формування ринкової економіки. – К. : КНЕУ, 2009. – Вип. 22. – С. 685-692.
 3. Смачило, І. Оптимальне управління ресурсним забезпеченням виробничого підприємства [Електронний ресурс] / Ірина Смачило // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Львів : На- ціональний університет “Львівська політехніка”, 2009. – № 647. – С. 208-212.
 4. Тибінь, А. М. Вихідні умови й перспективи розвитку харчової промисловості України /А. М. Тибінь, І. І. Смачило // Вісник економічної науки України.– 2010.– № 1.– С. 118-125.
 5. Тибінь, А. Удосконалення управління підприємством в контексті сталого розвитку / Анатолій Тибінь, Ірина Смачило // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2009. – Вип.1. – С. 45-52.
 6. Смачило, І. І. Прогнозування сталого розвитку підприємства / І. І. Смачило // Економіка розвитку. – 2011. – № 2. – С. 109-113.
 7. Смачило, І. Шляхи удосконалення системи менеджменту туристичних організацій [Електронний ресурс] / Ірина Смачило // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Географія.. – Тернопіль, 2010. – № 2. – С. 191-197.
 8. Смачило, І. І. Методи управління сталим розвитком підприємства / І. І. Смачило // Економіка розвитку.– 2012.– № 2.– С. 115-120.
 9. Смачило, І. Сталий розвиток як стратегія управління підприємствами харчової промисловості /Ірина Смачило // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 170-172.
 10. Смачило, І. І. Принципи формування та структура механізму управління сталим розвитком підприємства [Електронний ресурс] / І. І. Смачило // Економіка розвитку. – 2013. – № 3. – С. 79-82.
 11. Смачило, І. І. Методика аналізу туристичних потоків та прибутку від туристичного бізнесу / І. І. Смачило, В. С. Мазур // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 222, т. ІV. – С. 987-993.
 12. Смачило, І. І. Застосування функціонально-вартісного аналізу в системі підтримки прийняття рішень / І. І. Смачило // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2007. – Вип. 226, т. І. – С. 236-241.
 13. Смачило, І. І. Основні положення формування механізму управління сталим розвитком підприємства / І. І. Смачило // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць.  – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – Вип. 240, т. V. – С. 1161-1165.
 14. Смачило, І. І. Формування концепції сталого розвитку в сучасній економічній думці / І. І. Смачило // Економіка розвитку. – Харків : ХНЕУ, 2008. – № 2 (46). – С. 102-103.
 15. Смачило, І. І. Сталий розвиток в умовах економічної нестабільності / І. І. Смачило // Економіка розвитку. – Харків : ХНЕУ, 2008. – № 3 (47). – С. 42-43.
 16. Смачило, І. І. Екологічні аспекти сталого розвитку / І. І. Смачило // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 248, т. ІІІ. – С. 522-527.
 17. Смачило, І. І. Кластерний аналіз показників сталого розвитку підприємств [Електронний ресурс] / І. І. Смачило // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Харків : Технологічний центр, 2013. ‒ № 2/2 (10). – С. 36-40.
 18. Смачило, І. І. Обгрунтування вибору методу оцінки діяльності підприємства [Електронний ресурс] / І. І. Смачило, Т. В. Смачило // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Харків : Технологічний центр, 2013. ‒ № 2/2 (10). – С. 40-42.
 19. Смачило, І. І. Інформаційне забезпечення в системі менеджменту туристичних підприємств [Електронний ресурс] / І. І. Смачило, С. П. Крамарчук // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Харків : Технологічний центр, 2014. ‒ № 3/3 (17). – С. 17-19.
 20. Смачило, І. І. Аспекти формування стратегії туристичного підприємства на засадах бенчмаркінгу [Електронний ресурс] / І. І. Смачило, С. П. Крамарчук // Економічний аналіз Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – № 2, т. 16. – С. 105-109.      
 21. Смачило, І. І. Соціальна відповідальність вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / І. І. Смачило, В. Я. Брич // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Харків : Технологічний центр, 2014. ‒ № 5/2 (19). – С. 36-39.       
 22. Смачило, І. І. Інформаційна підтримка механізму управління сталим розвитком підприємства [Електронний ресурс] / І. І. Смачило // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Харків : Технологічний центр, 2015. ‒ № 3/5 (23). – С. 15-19. 

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Економічний і соціальний розвиток України в ХХI столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації [Текст] : зб. тез доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених [м. Тернопіль, 23-24 лют. 2007 р.]. Ч. 1 / редкол. Б. П. Адамик, Р. Ф. Бруханський, З. М. Бойко, М. В. Буряк, Н. Д. Галапут, Е. Т. Карапетян, О. Р. Квасовський ; відп. за вип. Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 396 с.
 2. Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення [Текст] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – 453 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Менеджмент [Електронний ресурс] : метод. вказівки / уклад. І. І. Смачило. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 63 с.
 

Смачило Тетяна Володарівна

Тетяна Володарівна Смачило

Кафедра міжнародних економічних відносин і міжнародної інформації

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Смачило, Тетяна Володарівна Інформаційне забезпечення організації моніторингу підтримки та прийняття управлінських рішень (на прикладі підприємств електротехнічної галузі): дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2002. - 235 с.
 2. Смачило, Тетяна Володарівна Інформаційне забезпечення організації моніторингу підтримки та прийняття управлінських рішень (на прикладі підприємств електротехнічної галузі): автореф. дис-ції на здобуття наук. ступеня к.е.н. Спец. 08.03.02-економіко-математичне моделювання.- Хмельницький: ТУП, 2002.- 19 с.

Публікації:

 1. Смачило Т. Логістичний підхід до організації моніторингу підтримки та прийняття управлінських рішень / Тетяна Смачило // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2006. – № 20. – С. 172-175.
 2. Смачило, Т. Значення інформаційного забезпечення в умовах підтримки прийняття управлінських рішень / Т. Смачило // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – 2001. – № 7. – С. 169-173.
 3. Смачило, Т. В. Моделювання впливу кваліфікації працівників на діяльність підприємства / Т. В. Смачило // Економіка розвитку.– 2012.– № 3.– С. 74-79.
 4. Смачило, Т. В. Модель динаміки структури фондів підприємства / Т. В. Смачило // Економіка розвитку.– 2011.– № 4.– С. 105-108.
 5. Пласконь, С. А. Прогнозування та аналіз ефективності інвестиційних рішень [Електронний ресурс] / С. А. Пласконь, Т. В. Смачило // Технологічний аудит та резерви виробництва : зб. наук. праць. – Харків : Технологічний центр, 2014. – № 2/2 (16). – С. 12-15.
 6. Смачило, І. І. Обгрунтування вибору методу оцінки діяльності підприємства [Електронний ресурс] / І. І. Смачило, Т. В. Смачило // Технологічний аудит та резерви виробництва. – Харків : Технологічний центр, 2013. ‒ № 2/2 (10). – С. 40-42.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Смачило, Т. В. Інформаційні системи і технології в банківській сфері [Електронний ресурс]: опор. консп. лекцій / Т. В. Смачило.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 105 с.
 2. Смачило, Т. В. Інформаційні системи і технології у фінансах [Електронний ресурс]: опор. консп. лекцій / Т. В. Смачило.– Тернопіль: ТНЕУ, 2008.– 110 с.
 3. Смачило, Т. В. Інформаційні системи та технології [Електронний ресурс]: опор. консп. лекцій / Т. В. Смачило.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 40 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Проектування економічних інформаційних систем [Текст] : навч. посіб. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 119 с.
 

Смиричинський Валентин Васильович

Кафедра менеджменту організацій та інноваційного підприємництва

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

Статті:

 1. Антонюк, І. Б. Методичні засади формування логістичної стратегії розвитку малого підприємництва в муніципальних утвореннях [Електронний ресурс] / І. Б. Антонюк, В. В. Смиричинський.
 2. Григорак, М. Ю. Методологічні аспекти комплексного дослідження проблеми формування логістичних кадрів [Електронний ресурс] / М. Ю. Григорак, В. В. Смиричинський.
 3. Дмитраш, О. П. Інноваційні проблеми розвитку молодіжного підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / О. П. Дмитраш, В. В. Смиричинський.
 4. Дмитраш, О. П. Мотиваційні аспекти залучення молоді до сфери підприємницької діяльності [Електронний ресурс] / О. П. Дмитраш, В. В. Смиричинський.
 5. Дмитраш, О. П. Перспективні напрями розвитку потенціалу молодіжного підприємництва [Електронний ресурс] / О. П. Дмитраш, В. В. Смиричинський.
 6. Крикавський, Е. В. Методологічні основи реалізації логістичного підходу в системі державних закупівель України [Електронний ресурс] / Е. В. Крикавський, В. В. Смиричинський.
 7. Смиричинский, В. В. Інтерфейс (взаємозв'язок) логістичного менеджменту державних закупівель з маркетингом [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна.
 8. Смиричинський В. В. Аспекти організації офертно-тендерних відносин при конкурсному розміщенні державних замовлень на підрядні роботи [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський.
 9. Смиричинський, А. В. Організація виконання підрядних робіт за державні кошти на засадах логістики [Електронний ресурс] / А. В. Смиричинський, В. В. Смиричинський.
 10. Смиричинський, В. Логістика контрактних відносин на ринку державних замовлень (закупівель) / Валентин Смиричинський, Олександра Овсянюк-Бердадіна // Державні закупівлі України. – 2009. – № 8 : Будівництво: тендерне забезпечення та його форми, аналіз ринку будматеріалів, законодавство, страхування. – С. 20-22.
 11. Смиричинський, В. Логістика контрактних відносин на ринку державних замовлень (закупівель) / В. В. Смиричинський, О, Ф. Овсянюк-Бердадіна // Державні закупівлі України. – 2009. – № 7. – С. 12-19.
 12. Смиричинський, В. Прок'юремент як механізм формування конкурентоспроможного ринку державних закупівель європейського типу в Україні / В. Смиричинський // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2004. – № 4. – С.1-15.
 13. Смиричинський, В. В. Прок'юремент як механізм формування конкурентоспроможного ринку державних закупівель європейського типу в Україні / В. В. Смиричинський // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2004. – № 3. – С.22-25.
 14. Смиричинський, В. Сітілогістика - забезпечення державного і муніципального господарювання / Валентин Смиричинський // Державні закупівлі України. – 2009. – № 11. – С. 16-18.
 15. Смиричинський, В. Сітілогістика - забезпечення державного і муніципального господарювання / Валентин Смиричинський // Державні закупівлі України. – 2009. – № 10. – С. 12-15.
 16. Смиричинський, В. В. Сітілогістика - ресурсне забезпечення державного і муніципального господарювання: концепції, критерії, можливості / В. В. Смиричинський // Логистика: проблемы и решения. – 2009. – № 6. – С. 75-78.
 17. Смиричинський, В. В. Інноваційні стратегії формування та розвитку управління логістичною системою державних закупівель / В. В. Смиричинський // Проблеми науки. – 2008. – № 12. – С. 2-8.
 18. Смиричинський, В. В. Організаційні проблеми молодіжного підприємництва в системі державних контрактних відносин / В. В. Смиричинський, О. П. Дмитраш // Економіка та держава. – 2010. – № 12. – С. 27-29.
 19. Смиричинський, В. В. Державні закупівлі як макрологістичний механізм регулювання аграрного ринку України [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський.
 20. Смиричинський, В. В. Державні закупівлі як фактор формування соціальної політики та якості життя в Україні / В. В. Смиричинський, О. Ф. Овсянюк-Бердадіна // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. - 2005. - Вип. 10. - С. 177-182.
 21. Смиричинський, В. В. Ефективність логістизації будівельних робіт, виконаних за кошти державного та місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський, О. В. Смиричинський.
 22. Смиричинський, В. В. Закордонний досвід та проблеми підвищення якості підготовки фахівців з логістики державних закупівель в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський.
 23. Смиричинський, В. В. Застосування логістичних підходів в процесі кооперації підприємств агропостачтехсервісу з матеріально-технічного забезпечення аграрного виробництва. [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський.
 24. Смиричинський, В. В. Застосування логістичних підходів в управлінні складовою частиною державного сектору – сферою державних закупівель [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський.
 25. Смиричинський, В. В. Застосування преференційного механізму та його роль у становленні логістичної системи державних закупівель в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський.
 26. Смиричинський, В. В. Інноваційні підходи до розвитку електронної торгівлі у логістичній системі державних закупівель України [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський.
 27. Смиричинський, В. В. Корпоративне підприємництво держави та формування дивідендної політики в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський, О. В. Смиричинський.
 28. Смиричинський, В. В. Логістична концепція державного посередництва: сприяння підприємництву чи співучасть в корупції? [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський.
 29. Смиричинський, В. В. Логістична концепція забезпечення державного і муніципального господарювання – нова інноваційна модель [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський.
 30. Смиричинський, В. В. Логістичне обслуговування муніципальних утворень та контрактні (тендерні) закупівлі для муніципальних потреб парадигма [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський.
 31. Смиричинський, В. В. Логістичний менеджмент державних закупівель як нова управлінська парадигма [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський.
 32. Смиричинський, В. В. Логістичний менеджмент фінансових потоків в системі державних і муніципальних закупівель [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський.
 33. Смиричинський, В. В. Логістичний підхід до виявлення конкурентних переваг учасників процедур державних закупівель [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський.
 34. Смиричинський, В. В. Логістичні підходи до організації ринку державних закупівель в регіоні [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський.
 35. Смиричинський, В. В. Макрологістична глобалізація системи державних закупівель як фактор інтеграції України в ЄС [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський.
 36. Смиричинський, В. В. Макрологістична система державних закупівель як інноваційна логістична система [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський, О. П. Дмитраш .
 37. Смиричинський, В. В. Методика оцінки інтегрованості молодіжного підприємництва в національний ринок зайнятості [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський.
 38. Смиричинський, В. В. Методичні умови логістичних підходів до організації розподілу фінансових і матеріальних ресурсів у системі державних закупівель [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський.
 39. Смиричинський, В. В. Оскарження недотримання положень конкурсних процедур у системі державних закупівель / В. Смиричинський // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2005. – № 3. – С.17-25.
 40. Смиричинський, В. В. Оскарження недотримання принципів чесної конкуренції у системі державних закупівель [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський
 41. Смиричинський, В. В. Особливості формування логістичної системи державних і муніципальних (адміністративних) послуг як підсистеми сервісного менеджменту [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський.
 42. Смиричинський, В. В. Передумови та необхідність розвитку муніципальних логістичних систем [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський.
 43. Смиричинський, В. В. Перспективи розвитку логістичної системи державних закупівель в Україні в контексті с міжнародних зобов’язань [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський.
 44. Смиричинський, В. В. Про методичні підходи до визначення суми збитків у разі порушення учасниками тендерних торгів нормативних актів, що регламентують сферу державних закупівель [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський.
 45. Смиричинський, В. В. Проблеми розробки та впровадження логістичної кластерної моделі сфери державних закупівель в регіоні / В. В. Смиричинський.
 46. Смиричинський, В. В. Публічні послуги як якісна складова сервісної логістики [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський.
 47. Смиричинський, В. В. Регіональна політика у сфері логістичного сервісу державних закупівель [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський.
 48. Смиричинський, В. В. Регіональні аспекти формування макрологістичних систем державних закупівель. [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський, Л. І. Савчук.
 49. Смиричинський, В. В. Ринок державних закупівель в умовах макрологістичної глобалізації [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський.
 50. Дмитраш, О. П. Проблеми розвитку молодіжного інноваційного підприємництва в Україні [школа кадрового резерву, засн. ТНЕУ спільно з облдержадміністрацією] / О. П. Дмитраш, В. В. Смиричинський // Проблеми науки. – 2009. – № 2. – С. 10-15.
 51. Смиричинский, В. В. Региональная политика в сфере логистического сервиса государственных закупок / В. В. Смиричинский // Логистика: проблемы и решения. – 2007. – № 5. – С. 80-88.
 52. Смиричинський, В. Аналіз, контроль і аудит процедур державних закупівель / В. Смиричинський // Державні закупівлі України. – 2007. – № 9. – С. 38-40.
 53. Смиричинський, В. Аспекти наукової доктрини формування логістичної системи державних закупівель / В. Смиричинський, О. Овсянюк-Бердадіна // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2008. – № 2. – С. 32-38.
 54. Смиричинський, В. Державні закупівлі як чинник формування соціальної політики та якості життя в Україні / Валентин Смиричинський, Олександра Овсянюк-Бардадіна // Державні закупівлі України. – 2009. – № 12. – С. 16-19.
 55. Смиричинський, В. Про використання логістичних підходів в системі закупівель за державні кошти / Валентин Смиричинський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – № 1. – С. 37-44.
 56. Смиричинський, В. Ціноутворюючі чинники в ринковій системі державних закупівель / В. Смиричинський // Державні закупівлі України. – 2008. – № 6. – С. 10-13.
 57. Смиричинський, В. В. Інноваційність електронної торгівлі у логістичній системі державних закупівель України / В. В. Смиричинський // Проблеми науки. – 2007. – № 1. – С. 28-34.
 58. Смиричинський, В. Розподіл ресурсів у системі держзакупівель / Валентин Смиричинський // Державні закупівлі України. – 2009. – № 4. – С. 31-36.
 59. Смиричинський, В. В. У логістиці існує багато функцій, які може бути передано на аутсорсинг / В. В. Смиричинський // Логистика: проблемы и решения. – 2012. – № 6.– С. 42-44.
 60. Смиричинський, В. В. Логістична система управління фінансовими потоками підприємств та її інформаційне забезпечення / В. В. Смиричинський // Логистика: проблемы и решения. – 2012. – № 5. – С. 81-83.
 61. Смиричинський, В. В. Проблеми розробки та впровадження логістичної кластерної моделі сфери державних закупівель у регіоні / В. В. Смиричинський // Логистика: проблемы и решения. – 2012. – № 3. – С. 80-89.
 62. Смиричинський, В. В. Проблеми розробки та впровадження логістичної кластерної моделі сфери державних закупівель у регіоні / В. В. Смиричинський // Логистика: проблемы и решения. – 2012. – № 2.– С. 68-74.
 63. Смиричинський, В. В. Логістична інформатизація - інноваційний інструмент формування в Україні системи державних закупівель та управління цією системою / В. В. Смиричинський // Логистика: проблемы и решения. - 2012. - № 1. - С. 20-28.
 64. Смиричинський, В. Логістична система державних закупівель у контексті бюджетної доктрини України [Електронний ресурс] / Валентин Смиричинський, Василь Дем'янишин // Світ фінансів. – 2010. – Вип. 2. – С. 18-25.
 65. Смиричинський, В. Передумови та необхідність розвитку логістичного сервісу у сільськогосподарському виробництві [Електронний ресурс] / Валентин Смиричинський, Леонід Савчук.
 66. Смиричинський, В.В. Логістична концепція управління державними закупівлями [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський, В. С. Здреник // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2012. – Вип. 1(19). – С.339-345.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Смиричинський, В. В. Управлінські рішення в менеджменті : критерії, методи, організація ухвалення і реалізація [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. В. Смиричинський, О. В. Бестанчук. – Тернопіль : Принтер- Інформ, 2009. – 401 с.
 2. Смиричинський, В. В. Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Логістика" [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський, О. В. Бестанчук. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 31 с.
 3. Смиричинський, В. В. Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Логістика" [Електронний ресурс] / В. В. Смиричинський, О. В. Бестанчук. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 24 с.
 4. Смиричинський, В. В.  Управління матеріальними ресурсами [Текст] / В. В. Смиричинський. – К. : ІСДО, 1996. – 212 с.
 5. Смиричинський, В. В.  Логістичний менеджмент державних закупівель : теоретико - правовий та методологічний аспект [Текст] : монографія / В. В. Смиричинський. – наук. вид. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 390 с.
 6. Смиричинський, В. В.  Основи логістичного менеджменту [Текст] : навч. посіб. / В. В. Смиричинський, А. В. Смиричинський. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 240 с.
 7. Смиричинський, В. В.  Навчально методичний комплекс із дисципліни " Логістика" [Текст] : Для студентів за спеціальністю " Менеджмент організацій" освітньо - кваліфікаційного рівня бакалавр / В. В. Смиричинський. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 197 с.
 8. Смиричинський, А.  Логістичний менеджмент у будівництві [Текст] : монографія / А. Смиричинський, В. Смиричинський, В. Мартинюк. – Тернопіль : Збруч, 2006. – 262 с.
 9. Смиричинський, В. В.  Логістика [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. В. Смиричинський. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 264 с.
 10. Смиричинський, Валентин Васильович  Логістика державних закупівель. Теоретико-методологічний та практичний аспект [Текст] : монографія / Валентин Васильович Смиричинський. – Х. : Міськдрук, 2012. – 492 с.
 

Снігур Світлана Арсеніївна

Снігур Свитлана.xat

Кафедра гуманітарних дисциплін Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Снігур, С. Економічна мораль: релігійний аспект / Світлана Снігур // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2006. – №14. – С. 139-141.
 2. Снігур, С. Ментальність - як узагальнений спосіб світосприйняття / Світлана Снігур // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2005. – №13. – С. 63-65.
 3. Снігур, С. Власність і держава в руслі моральної філософії / С. Снігур, Св. Снігур // Наукові записки. – 2001. – Вип. 1. "Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні". – С.142-144.
 4. Снігур, С. Філософія техніки як галузь дослідження [Електронний ресурс] / Світлана Снігур, Сергій Снігур.
 

Снігур Сергій Анатолійович

Снігур Сергій.xat

Кафедра гуманітарних дисциплін Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Снігур, С. Проблема людини в російській метафізиці всеєдності / Сергій Снігур // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2006. – № 14. – С. 50-56.
 2. Снігур, С. Метафізика російського духовного досвіду / Сергій Снігур // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2005. – № 13. – С. 124-130.
 3. Снігур, Св. Проблема моральних цінностей в літературі Київської Русі / Св. Снігур, С. Снігур // Наукові записки. – 2002. – Вип. 2. "Україна в умовах ринкової трансформації економіки і сучасних форм господарювання". – С. 144-145.
 4. Снігур, С. Власність і держава в руслі моральної філософії / С. Снігур, Св. Снігур // Наукові записки. – 2001. – Вип. 1. "Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в Україні". – С. 142-144.
 5. Снігур, С. Філософія техніки як галузь дослідження [Електронний ресурс] / Світлана Снігур, Сергій Снігур.
 

Снігур Христина Анатоліївна

snigur-hristina-anatolyivna

Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франкіського навчально-наукового інституту менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Снігур, Христина Анатоліївна Управління інвестиційно-інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Христина Анатоліївна Снігур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 226 с.
 2. Снігур, Христина Анатоліївна Управління інвестиційно-інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 - економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Христина Анатоліївна Снігур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Снігур, Х. Інноваційна політика підприємств у забезпеченні їх конкурентоспроможності / Х. Снігур // Світ фінансів.– 2011.– Вип. 4.– С. 200-204.
 2. Снігур, Христина Передумови розвитку інноваційної діяльності підприємств / Христина Снігур // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених ТНЕУ: наук. вид. / голов. ред. Б.П. Адамик.– Тернопіль: Економічна думка, 2010.– вип.14.– С. 50-52.– (До 50-річчя ТНЕУ).
 3. Брич В. Я. Методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційно- інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / В. Я. Брич, Х. А. Снігур.
 4. Снігур, Х. Розробка методичних підходів до формування критеріїв відбору інвестиційно-інноваційного проекту для підприємств харчової промисловості / Христина Снігур // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 51-55.
 5. Снігур, Х. А. Впровадження інноваційних технологій в систему управління персоналом готельного закладу [Електронний ресурс] / Х. А. Снігур // Бізнес Інформ. – 2014. – №10. – C. 143–147.
 6. Снігур, Х. А. Розробка алгоритму управління інвестиційно-інноваційним проектом підприємств харчової промисловості [Електронний ресурс] / Х. А. Снігур // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Сер. Економічні науки . – 2013. – Вип. 3. – С. 165-171.
 7. Снігур, Х. А. Сучасний стан інноваційної діяльності підприємств України / Х. А. Снігур // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2011. – С. 76-80.
 8. Снігур, Х. А. Разработка методических подходов к управлению инвестиционно-инновационным развитием предприятий пищевой промышленности / Х. А. Снігур // Экономика и предпринимательство. – Москва : Роспечать, 2013. – № 7 (36). – С. 523-526.
 9. Снігур, Х. А. Методи кількісного та якісного аналізу інвестиційних ризиків [Електронний ресурс] / Х. А. Снігур // Економіка , фінанси, право. – 2014. – № 11/1. – С. 19-22.
 10. Снігур, Х. А. Трансформація корпоративної культури як один із етапів реінжинірингу бізнес-процесів компанії [Електронний ресурс] / Х. А. Снігур // Науковий вісник Херсонського державного університету ХДУ. Сер. Економічні науки. – Херсон : ХДУ, 2015. – Вип. 12. – С. 154-157.
 11. Снігур, Х. А. Інноваційний підхід до управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства [Електронний ресурс] / Х. А. Снігур // Вісник Одеського національного університету ОНУ. Економіка. – Одеса : ОНУ, 2015. – Вип. 2, т. 20. – С. 76-80.
 12. Снігур, Х. Коворкінг: переваги та недоліки в організації робочих місць / Христина Снігур // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 117-124.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Управління інноваційним розвитком підприємства [Електронний ресурс] : монографія / В. Я. Брич, Х. А. Снігур, М. М. Тисько, Я. О. Шпак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 216 с.