Собецька Наталія Володимирівна

sobetska n v

Кафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Дисертації:

 1. Собецька, Наталія Володимирівна Типологія жіночого характеротворення у прозі Д. Г. Лоуренса та А. Любченка [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Наталія Володимирівна Собецька. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Собецька, Н. Еротика та її художня презентація у творчості Д. Г. Лоуренса та А. Любченка [Електронний ресурс] / Н. Собецька // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль,2006. – № 19. – С. 149-158.
 2. Собецька, Н. Типологічні збіги та розходження у функціональних жіночих типах Д. Г. Лоуренса та А. Любченка [Електронний ресурс] / Н. Собецька // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль,2007. – № 22. – С. 296-307.
 3. Собецька, Н. Аркадій Любченко як письменник розстріляного відродження / Н. Собецька // Мандрівець. – 2005. – травень-червень (№3). – С. 63-67.
 4. Собецька, Н. В. Жінка у вікторіанській літературі / Н. В. Собецька // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 7-8 квіт. 2011р.] /редкол. : Н. С. Лиса, Т. В. Юрчишин, Ю. О. Семенчук [та ін.] ; відп. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 373-376.
 5. Собецька, Н. В. Типиві тенденції, стилі та стратегії гендерного спілкування [Електронний ресурс] / Н. В. Собецька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Філологія. – Одеса, 2015. – С. 98-109.
 6. Собецька, Н. В. International problems caused by global economic crises / Н. В. Собецька // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2015. – Вип. 7. – С. 217-228.
 7. Собецька, Н. В. Комунікативний клімат та типові тенденції спілкування у сучасній лінгвістиці / Н. В. Собецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2014. – Вип. 2 (21). – С. 166-170.
 8. Собецька, Н. В. Гендер і мова в сучасному лінгвістичному світі [Електронний ресурс] / Н. В. Собецька // Дослідження з лексикології і граматики української мови : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К.О., 2014. – Вип.15. – С. 28-36.
 9. Собецька, Н. В. Linguistic processing and acquisition of second language communicative competence [Електронний ресурс] / Н. В. Собецька // Мова і культура : наук. журнал. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 16. – Т. I (164).  С. 165-172.
 10. Собецька, Н. В. Міжмовна комунікація у гендерному вимірі [Електронний ресурс] / Н. В. Собецька // Наукові записки. Сер. Філологічна. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Вип. 44. – С. 276-279.
 11. Собецька, Н. В. Розвиток феміністичних засад у творчості Д. Г. Лоуренса [Електронний ресурс] / Н. В. Собецька // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2013. – Вип. 5 (71). – С. 217-222.
 12. Собецька, Н. В. Сучасний лінгвогендерологічний простір з погляду комунікативної лінгвістики [Електронний ресурс] / Н. В. Собецька // Мова і культура : наук. журнал. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16, т. I (163). – С. 165-171.
 13. Собецька, Н. В. Сексуальність пригнічена соціальністю. Жіночий персонаж А. Любченка [Електронний ресурс] / Н. В. Собецька // Наукові записки. Сер. Філологічна. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 30. – С. 162-164.
 14. Собецька, Н. В. Вплив соціалізму на жіночий персонаж А. Любченка / Н. В. Собецька // Мандрівець. – Тернопіль, 2011. – № 7.
 15. Собецька, Н. В. Реляція «жінка-чоловік» у прозі Д. Г. Лоуренса та А. Любченка. Спроба аплікації феміністичної критики / Н. В. Собецька // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – Вип. 20. – С. 293-303.
 16. Собецька, Н. В. Жінка в сексуальній революції Д. Г. Лоуренса / Н. В. Собецька // Філологічні студії : наук. часопис. – Луцьк, 2005. – №1-2. – С. 97-205.
 17. Собецька, Н. В. Актуальність соціолінгвістичних змін у мові [Електронний ресурс] / Н. В. Собецька // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. - 2016. - Вип. 10. - С. 19-26.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.
 

Собків Оксана Йосифівна

 

Собко Ольга Миколаївна

sobko

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Собко, Ольга Миколаївна Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств (на прикладі машинобудівних підприємств Західного регіону України) [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва / Ольга Миколаївна Собко.– Тернопіль: ТАНГ, 2002.– 181 с.
 2. Собко, Ольга Миколаївна Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва / Ольга Миколаївна Собко. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Собко О. Вдосконалення методики оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу промислового підприємства / О. Собко, Г. Василевська, Т. Пушкар // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Еконміка.– 2007.– № 21.– С. 152-159.
 2. Собко, О. Податок на додану вартість: фіскальна суть та необхідність реформування / О. Собко, Г. Василевська // Світ фінансів. – 2006. – Вип. 4. – С. 85-93.
 3. Харів, П. С. Аналіз впливу оновлення продукції на ефективність виробництва / П. С. Харів, О. М. Собко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 2. – С. 164-169.
 4. Харів, П. Аналіз впливу наукоємності на підвищення ефективності виробництва / П. Харів, Н. Шпак, О. Собко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 55-61.
 5. Харів, П. Аналіз факторів впливу на активність інноваційної діяльності підприємств регіону / П. Харів, В. Кирич, О. Собко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 222-225.
 6. Собко, О. Моніторинг інновоаційних можливостей національних виробництв як засіб забезпечення ефективного функціонування економіки / Ольга Собко, Галина Василевська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 175-179.
 7. Собко, О. Пріоритети фінансового забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки Польщі в умовах фіскальної нестабільності / О. Собко // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 1. – С. 163-174.
 8. Собко, Ольга Сертифікати ТНЕУ отримали польські студенти / Ольга Собко // Університетська думка.– 2009.– 31 січня (№1).– С. 5.
 9. Харів, П. Активізація інноваційної діяльності підприємницьких структур та ефективність виробництва / Петро Харів, Ольга Собко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 5. – С. 32-37.
 10. Собко, О. Деякі аспекти інвестування інноваційної діяльності підприємств у перехідний період / Ольга Собко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 48-52.
 11. Собко, О. Моніторинг інтелектуального капіталу підприємства : соціально-економічна доцільність і дієвість запровадження / Ольга Собко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 28-39.
 12. Собко, О. Прагматизм діагностики інтелектуального капіталу підприємства в умовах нової парадигми господарювання / О. Собко // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 1. - С. 47-58.
 13. Собко, О. М. Прагматизм економічної оцінки інтелектуального капіталу вітчизняних суб'єктів молочної промисловості / Ольга Миколаївна Собко // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 22, № 2. – С. 145-155.
 14. Собко, О. Управління інтелектуальним портфелем у контексті забезпечення креації вартості інноваційного капіталу підприємства / Ольга Собко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2015. – Вип. 4. – С. 104-118.
 15. Собко, О. М. Капітал компетенцій як фундаментальний чинник якості індивідуального інтелектуального капіталу підприємства / О. М. Собко, Л. Л. Куц // Інноваційна економіка. – 2015. – № 3. – C. 71–80.
 16. Берницька, Д. Оцінка інноваційного потенціалу: регіональний аспект / Д. Берницька, Ю. Гайда, О. Собко // Галицький економічний вісник. – 2007. - № 3(14). – С. 20-27.
 17. Собко, О. М. Аспекти розвитку компетенційного потенціалу випускників у сфері підприємництва при застосуванні інноваційних технологій у вищій освіті / О. М. Собко, Л. Л. Куц // Інноваційна економіка. – 2016. – № 1-2(61). – C. 5-14.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Собко О. М. Інтелектуальний капітал підприємства: концептуалізація–функціонування–розвиток[текст]: монографія/ О. М. Собко. – Тернопіль: Крок, 2014. – 360 с.
 2. Собко, О. М. Інтелектуальний капітал і креація вартості підприємства [Текст] : монографія / О. М. Собко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 444 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Харів, П. С. Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств регіону [Текст] / П. С. Харів, О. М. Собко. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 180 с.
 2. Харів, П. С. Збірник задач і тестів з економіки, організації і планування діяльності промислового підприємства [Текст] : навч. посіб. / П. С. Харів, О. М. Собко, О. П. Вашків ; за ред. П. С. Харіва. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2003. – 256 с.
 3. Економіка підприємства [Електронний ресурс]: навч. посіб. /за ред. П. С. Харіва.– Тернопіль: Економічна думка, 2002.– 519 с.
 4. Харів, П. С. Практикум з економіки і організації діяльності підприємств [Текст] / П. С. Харів, О. П. Вашків, О. М. Собко. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 324 с.
 

Собчук Людмила Василівна

sobchukКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Собчук, Л. Англомовні версії з художнього світу М. Вінграновського (на матеріалі новели «Білі квіти» [Електронний ресурс] / Л. Собчук //«Studia methodologica». – Тернопіль : редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2008. – Вип. 23. – С. 68-71.
 2. Собчук, Л. Герменевтичні проекції міфопоетики (на матеріалі художньої прози М. Вінграновського) [Електронний ресурс] / Л. Собчук, О. Дудар / Studia Metodologica. – Тернопіль : РВВ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. –  Вип. 32. – C. 213-217.
 3. Собчук, Л. В. Сучасна наратологічна термінологія як засіб осмислення художньої прози М. Вінграновського (на прикладі повісті «Манюня») [Електронний ресурс] / Л. В. Собчук.
 4. Кошіль, Н. Є. Особливості форм художнього викладу у прозі Миколи Вінграновського ("Рік з Довженком", "Пересадка", "У глибині дощів") [Електронний ресурс] / Н. Є. Кошіль, Л. В. Собчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2009. Вип. – 28. – С. 154-167.
 5. Лотоцька, О. Л. Наративна організація роману Миколи Вінграновського “Северин Наливайко” [Електронний ресурс] / О. Л. Лотоцька, Л. В. Собчук // Наукові записки Національного університету „Острозька академія” : зб. наук. праць. Сер. Філологічна. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2016. – Вип. 61. – С. 272-275.
 6. Лотоцька, О. Л. Концепт “еквівалентності” у наративній організації новел О. Генрі та Аркадія Любченка [Електронний ресурс] / О. Л. Лотоцька, Л. В. Собчук // Наукові записки Національного університету „Острозька академія” : зб. наук. праць. Сер. Філологічна. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2015. – Вип. 54 . – С. 194-197.
 7. Лотоцька, О. Л. Концепції часу та простору у прозових творах Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / О. Л. Лотоцька, Л. В. Собчук // Наукові записки Національного університету „Острозька академія” : зб. наук. праць. Сер. Філологічна. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2014. – Вип. 45. – С. 163-166.
 8. Лотоцька, О. Л. Реалії в міжкультурному аспекті перекладу англомовних текстів [Електронний ресурс] / О. Л. Лотоцька, Л. В. Собчук // Філологічні трактати. – Суми : Вид-во СумДУ, 2013. – Т. 5, № 4. – С.47-51.
 9. Собчук, Л. В. Текстове втілення стану тривоги персонажа в англомовній художній прозі (на матеріалі роману Т. Драйзера «Оплот») [Електронний ресурс] / Л. В.Собчук, О. В. Дудар // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Сер. Філологічні науки. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – Кн. 2. – С. 71-73.
 10. Собчук, Л. В. До англомовної рецепції малої прози Миколи Вінграновського [Електронний ресурс] / Л. В. Собчук // Наукові записки. Сер. Філологічна. – Острог : Видавництво національного університету “Острозька академія”. – Вип. 25. – 2012. – С.106-109.
 11. Лотоцька, О. Л. Інтерв’ю як засіб удосконалення вивчення англійської мови у немовних вишах / О. Л. Лотоцька, Л. В. Собчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 29. – С. 31-33.
 12. Собчук, Л. В. Вияв ліризму у прозових творах Миколи Вінграновського / Л. В. Собчук //  «Studia methodologica». – Тернопіль : редакцій-но-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 29. – С. 152-157.
 13. Собчук, Л. В. Особливості форм художнього викладу у прозі Миколи Вінграновського («Рік з Довженком», «Пересядка», «У глибині дощів») / Л. В. Собчук, Н. Є.Кошіль // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2009. – Вип. 28. – С. 154-167.
 14. Собчук, Л. В. Багатосуб’єктна гетерогенна нарація у художньому світі М. Вінграновського: повість «Первінка» і новели «Бинь-бинь-бинь», «Женя» / Л. В. Собчук // Studia methodologica. – Тернопіль : редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 28. – С. 57-63.
 15. Собчук, Л. В. Особливості художньої манери Миколи Вінграновського -прозаїка (на матеріалі новел «Гусенятко» і «Скриня») / Л. В. Собчук // Мандрівець. – Тернопіль, 2008. – № 3 (74). – С. 79-82.
 16. Собчук, Л. В. Просторово-часова організація малої прози Миколи Вінграновського / Л. В. Собчук // Гуманітарний вісник ЧДТУ. Сер. Іноземна філологія. – Черкаси, 2006. – Т. 1. – С. 158-167.
 17. Собчук, Л. В. Сучасна наратологічна термінологія як засіб інтерпретації прозових творів Миколи Вінграновського/ Л. В. Собчук //  Термінологічні проблеми дослідження літературного твору: діахронний аспект. – Житомир, 2006. – C. 164-175.
 18. Собчук, Л. В. Наратологічна експлікація традиційного поняття «художня майстерність» / Л. В. Собчук // Терміносистеми сучасного літературознавства: досвід розробки і проблеми. – Тернопіль, 2006. – С. 289-294.
 19. Собчук, Л. В. Спосіб вияву наратора у романі М. Вінграновського «Северин Наливайко» / Л. В. Собчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2001. – С. 64-68.
 20. Собчук, Л. В.  Особливості нараційної манери у малій прозі Миколи Вінграновського/ Л. В. Собчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2000. – С. 73-77.
 21. Собчук, Л. В.  Поетика художнього психологізму у прозі Бориса Харчука / Л. В. Собчук // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 1999. – С. 61-66.
 22. Собчук, Л. В.  Реалізація категорії оцінки на лексико-семантичному рівні у структурі літературно-художнього тексту / Л. В. Собчук, Л. Кузнєва, О. Островська [та ін.] // Іноземний текст за фахом: лінгводидактичні проблеми. – Львів : Світ, 1998. – С. 52-69.
 23. Собчук, Л. В. Інтерв’ю як засіб вдосконалення вивчення англійської мови у немовних вишах / Л. В. Собчук, О. Л. Лотоцька // Сучасні тенденції розвитку академічного і художнього дискурсу та інноваційні методи викладання іноземних мов : колективна моногр. – Тернопіль : ВПЦ “Економічна думка ТНЕУ”, 2013. – С. 132-137.
 24. Собчук, Л. В. Мовно-стилістичні контрасти літературно-художніх творів у контексті міжкультурної комунікації / Л. В. Собчук, Н. Є. Кошіль // Стратегії іншомовної комунікації : колективна моногр. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 105-129.
 25. Собчук, Л. В. Різновекторність художнього світу митця (прозова спадщина Миколи Вінграновського) / Л. В. Собчук, Н. Є.Кошіль // Герменевтика і проблеми літературознавчої інтерпретації. – Тернопіль : редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2006. – С. 237-263.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кошіль, Н. Є. Business English [Текст] : навч. посіб. / Н. Є. Кошіль, Н. В. Рибіна, Л. В. Собчук. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 250 с.
 2. Англійська мова для студентів економічних та облікових спеціальностей [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. Є. Кошіль, Н. В. Рибіна, Л. В. Собчук [et al.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2011. - 119 с.
 3. Кошіль, Наталія Англійська мова для студентів економічних спеціальностей [Текст] : навч. посіб. / Наталія Кошіль, Наталія Рибіна, Людмила Собчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 96 с.
 

Соколовська Галя Іванівна

Кафедра фінансів ім. С.І. Юрія

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Дисертації:

 1. Козак, Галя Іванівна Недержавні пенсійні фонди в умовах реформування пенсійної системи України [Текст]: дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Галя Іванівна Козак.– Тернопіль: ТНЕУ, 2015.– 225 с.
 2. Козак, Галя Іванівна Недержавні пенсійні фонди в умовах реформування пенсійної системи України [Текст] автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Галя Іванівна Козак.– Тернопіль: ТНЕУ, 2015.– 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Кириленко, О. П. Захист пенсійних накопичень у контексті інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів / О. П. Кириленко, Г. І. Козак // Фінанси України. – 2012. – № 2. – С. 38-49.
 2. Козак, Г. І. Обов’язкове накопичувальне пенсійне страхування як пріоритетний напрямок пенсійної реформи / Г. І. Козак // Наука й економіка. – 2012. - № 1(25). – С. 43-49.
 3. Кириленко, Ольга Перспективи реформування державного пенсійного страхування в Україні / Ольга Кириленко, Галя Козак // Світ фінансів. – 2011. - № 2. – С. 120-131.
 4. Толуб'як, В. С. Залучення міграційного капіталу до формування активів недержавних пенсійних фондів [Електронний ресурс] / В. С. Толуб'як, Г. І. Козак // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. –№ 11. – С.87-92.
 5. Кириленко, О. Управління фінансовими ресурсами недержавних пенсійних фондів [Електронний ресурс] / Ольга Кириленко, Галя Козак // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2013. – № 4. – С.7-17.
 6. Козак, Г. Шляхи оптимізації функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні / Г. Козак // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 2. - С. 100-110.
 7. Kozak, G. I. Private pension funds in the pension system of Ukraine: the risks of functioning [Electronic resource] / G. I. Kozak / Analysen und Ansichten zur Wirtschaftsentwicklung in der Ukraine. Eine Sicht ukrainischer Forscher zu Theorie und Praxis, Berlin. – 2013. – S. 243-256.
 8. Козак, Г. І. Недержавні пенсійні фонди: зарубіжний досвід та уроки для України [Електронний ресурс] / Г. І. Козак // Економіка, фінанси, право. – 2014. – № 5. – С. 24-28.
 9. Козак, Г. І. Теоретичні підходи до визначення дефініції «недержавний пенсійний фонд» [Електронний ресурс] / Г. І. Козак // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції. – 2013. – № 4 (23). – С. 64-68.
 10. Козак, Г. И. Активы негосударственных пенсионных фондов как источник финансирования проектов государственно-частного партнерства в Украине [Электронный ресурс] / Г. И. Козак // Новая экономика. – 2014. – Спецвып. (октябрь). – С. 131-135.
 11. Kyrylenko, O. P. Defined contributions pension maintenance in Ukraine: actual status and development prospects [Electronic resource] / O. P. Kyrylenko, G. I. Kozak // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління. – 2013. – Вип. 1 (4). – С. 5-1.
 12. Соколовська, Г. Передумови виникнення недержавних пенсійних фондів: теоретичний аспект / Галя Соколовська // Світ фінансів. - 2016. - № 3. - С. 42-50.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Козак, Г. І. Недержавні пенсійні фонди як суб'єкти другого рівня пенсійної системи України [Текст] / Г. І. Козак // Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи : монографія / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка, М. П. Шаварина ; за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 313-326.
 2. Соколовська, Г. І. Недержавні пенсійні фонди в Україні : становлення та перспективи розвитку [Текст] : монографія / Г. І. Соколовська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 227 с. 
 3. Розвиток державного пенсійного страхування в умовах пенсійної реформи: монографія [О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк, О. В. Петрушка та ін.] : за ред. О. П. Кириленко, Б. С. Малиняка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 350 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ: 

1. Фінанси зарубіжних країн [Текст] : підручник / О. П. Кириленко, Т. О. Кізима, Н. Я. Кравчук, В. П. Горин, Н. М. Ткачук, Г. І. Козак; за ред. Ю. М. Воробйов, В. Б. Тропіна, О. М. Сохацька. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 420 с.

Кириленко, О. П. Соціальне страхування : підручник / за ред. О. П. Кириленко, В. С. Толуб’яка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2016. – 516 с.

 

 

Соловій Оксана Петрівна

soloviy o p

Кафедра аудиту, ревізії і контролінгу

Посада: викладач

Публікації

Статті:

 1. Мех, Я. Обліково-аналітична інформаційна система управлінського обліку внутрішніх резервів: проблеми становлення та розвитку / О. Соловій, Я. Мех // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2004.– Вип. 4.– С. 124-131.
 2. Соловій, О. Методика аудиту : шляхи вдосконалення / Оксана Соловій, Ярослав Мех // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2005. – Вип. 14. – С. 215-217.
 3. Соловій, О. П. Використання інформаційних технологій у навчальному процесі / О. П. Соловій // Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– С. 102-104.
 4. Соловій, О. П. Державний фінансовий контроль: проблеми та перспективи розвитку / О. П. Соловій, З. З. Островська // Система контролю: проблеми та перспективи розвитку : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – С. 64-67.
 5. Мех, Я. В. Соціальна компетентність аудитора як наукова проблема / Я. В. Мех, О. П. Соловій // Економічні, правові, інформаційні та гуманітарні проблеми розвитку України в умовах проведення системних реформ : зб. тез доп. за матер. наук. конф. проф.-викл. складу [Тернопіль, 11 квіт. 2012 р.]. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Секц. № 4 : Методологічні проблеми та шляхи удосконалення систем обліку, аналізу, ревізії та аудиту в Україні. – С. 26 – 29.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Система контролю : проблеми та перспективи розвитку [Текст] : зб. ст. до круглого столу [Тернопіль, 3 черв. 2011р.] / відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 84 с.
 2. Контролінг в Україні : сучасний стан і тенденції розвитку [Текст] : зб. матеріалів круглого столу, [Тернопіль, 12 черв. 2012 р.] / відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 104 с.
 3. Методика викладання облікових, аналітичних і контрольних дисциплін в інформаційному суспільстві [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. [Тернопіль, 31 жовт. 2012 р.] / редкол. : Я. Д. Крупка, М. С. Пушкар, П. Я. Хомин [та ін.] ; відп. за вип. М. С. Пушкар. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 123 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 

Солтис Володимир Володимирович

Кафедра економічного аналізу і статистики

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Бенько, І. Аналіз ринку телекомунікаційних послуг і перспективи розвитку ВАТ "Укртелеком" / Ірина Бенько, Володимир Солтис // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 26-29.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Статистика. Практикум. [Електронний ресурс] : навч. посібник // Кустовська О. В., Солтис В.В., Матійчук Л. П., Чорний В. С., Ціщик Р.В. - Тернопіль : ТНЕУ.
 2. Ткач, Є. І.  Загальна теорія статистики [Текст] : підручник / Є. І. Ткач, В. В. Солтис. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : Лідер, 2008. – 440 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Кустовська, О. В. Статистика праці : курс лекцій / О. В. Кустовська, В. В. Солтис, О. С. Понятишин. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 316 с.
 2. Практикум із дисципліни «Статистика» з використанням Excel / О. В. Кустовська, Л. П. Матійчук, В. В. Солтис, Р. В. Ціщик, В. С. Чорний. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 215 c.
 3. Статистика : зб. задач / О. В. Кустовська, Л. П. Матійчук, В. С. Чорний, В. В. Солтис, Є. І. Ткач, Я. І. Костецький, І. М. Шост, Р. В. Ціщик [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 88 с.
 

Сорока Тетяна Миколаївна

Кафедра менеджменту та публічного управління

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сорока, Тетяна Миколаївна Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів підрядних будівельних організацій України [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Тетяна Миколаївна Сорока. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 295 с.
 2. Сорока, Тетяна Миколаївна Аналіз ефективності використання виробничих ресурсів підрядних будівельних організацій України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Тетяна Миколаївна Сорока. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 20 с.

Публікації:

 1. Сорока, Т. До питання мотивації трудової діяльності будівельно-виробничого персоналу / Т. Сорока // Наукові записки: зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 263-265.
 2. Сорока, Т. Методи аналізу продуктивності праці в будівництві та напрями їх вдосконалення / Т. Сорока // Наукові записки Терноп. держ. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Економіка. – 2005. – № 18. – С. 270-273.
 3. Сорока, Т. Теоретичні підходи до питання економії матеріальних ресурсів у будівельному виробництві / Т. Сорока // Наукові записки Терноп. нац. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Економіка. – 2006. – № 20. – С. 244-245.
 4. Стельмах М. Бенчмаркінг як інструмент визначення конкурентноспроможності підприємства / Мирослава Стельмах, Тетяна Сорока // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – Вип. 1. – С. 53-61.
 5. Сорока, Т. М. Аналіз забезпечення підприємства основними засобами / Тетяна Миколаївна Сорока // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Т. 21, № 2. – С. 213-219.
 6. Микитюк, П. Розширення інформаційної бази стратегічного аналізу на основі інформаційних технологій / Петро Микитюк, Тетяна Сорока // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – Вип. 3. – С. 93-100.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 450 с.
 2. Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 399 с.
 3. Сорока, Т. М. Оптимізація обліку витрат у процесній парадигмі організації управління витратами підприємств комунальної теплоенергетики [Текст] / Т. М. Сорока // Методичні підходи до стратегічного управління діяльністю підприємства : монографія / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, М. М. Федірко, С. А. Надвиничний ; за заг. ред. П. П. Микитюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 291-309.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Управління проектами [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. П. Микитюк, В. Я. Брич, Т. Л. Желюк [та ін.] ; під ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 320 с.
 

Сороківська Зоряна Казимирівна

Зоряна Казимирівна СороківськаКафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сороківська, Зоряна Казимирівна Ринок роздрібних банківських послуг : особливості формування та перспективи розвитку в Україні [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Зоряна Казимирівна Сороківська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 224 с.
 2. Сороківська, Зоряна Казимирівна Ринок роздрібних банківських послуг : особливості формування та перспективи розвитку в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / Зоряна Казимирівна Сороківська. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Сороківська, З. Актуальні питання цінової політики банку на ринку роздрібних банківських послуг / Зоряна Сороківська // Світ фінансів.– 2008.– № 2.– С. 137-143.
 2. Сороківська, З. Зарубіжний досвід забезпечення ефективності системи страхування депозитів в умовах кризи / З. Сороківська // Світ фінансів. – 2009. – № 2. – С. 143-148.
 3. Сороківська, З. Основні напрямки оптимізації політики комерційних банків у сфері роздрібного обслуговування клієнтів / З. Сороківська // Вісник Тернопільського державного економічного університету.– Тернопіль, 2006.– Вип. 2.– С. 33-39.
 4. Сороківська, З. Практичні аспекти впровадження нових роздрібних банківських послуг у практику вітчизняних банків / Зоряна Сороківська // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008.– Вип. 2.– С. 7-14.
 5. Сороківська, З. Структурні засади формування ринку роздрібних банківських послуг в Україні / З. Сороківська // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2003.– Вип. 2.– С. 17-21.
 6. Сороківська, З. Теоретичні аспекти визначення суті банківських послуг [Електронний ресурс] / З. Сороківська.
 7. Сороківська, З. До питання фінансової безпеки банку в умовах світової економічної кризи / Зоряна Сороківська // Економічний аналіз. – 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 404-408.
 8. Сороківська, З. К. Особливості грошово-кредитної політики національного банку України в контексті досягнення макроекономічної стабільності / З. К. Сороківська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 8. – С. 231-237.
 9. Сороківська, З. Особливості управління кредитним ризиком при кредитуванні населення комерційними банками / З. Сороківська // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 175-177.
 10. Сороківська, З. Банківське обслуговування населення в світлі новітніх технологій [Електронний ресурс] / З. Сороківська.
 11. Сороківська, З. З історії розвитку кредитування населення комерційними банками в Україні [Електронний ресурс] / Зоряна Сороківська.
 12. Сороківська, З. Особливості діяльності ломбардів в умовах фінансової кризи [Електронний ресурс] / З. Сороківська // Українська наука: сучасне минуле, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 261-268.
 13. Сороківська, З. Споживчий кредит: суть, реалії та перспективи [Електронний ресурс] / Зоряна Сороківська.
 14. Сороківська, З. К. Суть макроекономічної стабільності в перехідний період [Електронний ресурс] / З. К. Сороківська // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 7. – С. 26-30.
 15. Сороківська, З. Деякі аспекти розвитку іпотечного кредитування в Україні / Зоряна Сороківська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 61-63.
 16. Сороківська, З. Характерні риси і проблеми розвитку мікрокредитування в Україні / З. Сороківська // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.138-145.
 17. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с.
 18. Сороківська, З. К. Економічна сутність банківських роздрібних розрахункових послуг та їх вплив на грошовий обіг [Електронний ресурс] / З. К. Сороківська // Вісник Острозької академії. – 2013. – № 20. – С. 35-43.
 19. Сороківська, З. К. Зарубіжний досвід реалізації валютної політики в контексті забезпечення макроекономічної стабільності [Електронний ресурс ] / З. К. Сороківська // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : щорічн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 18. – С. 144-154.
 20. Сороківська, З. К. Сучасні тенденції процесів злиття і поглинання у банківському секторі України [Електронний ресурс] / З. К. Сороківська // European journal of economics and management. – 2015. – № 2. – С.122-127. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с. – Із змісту : Сороківська, З. К. Оптимізація діяльності банківських установ на роздрібному сегменті ринку банківських послуг. – С. 165–185.
 2. Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, Г. Р. Балянт, Ю. М. Галіцейська [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Відень : Premier Publishing, 2018. - 354 с.
 3. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.
 4. Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, О. Б. Васильчишин, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 384 с.
 5. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Ю. М. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Банківські операції [Текст]: підручник /за ред. О. В. Дзюблюка ; [Дзюблюк О. В., Чайковський Я. І., Галапуп Н. Д., Малахова О. Л., Пруський О. С., Сороківська З. К.].– Тернопіль: Економічна думка, 2009.– 696 с.
 2. Банківські операції [Текст] : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 688 с.
 3. Сороківська, З. К. Банківський роздрібний бізнес [Текст] : навч. посіб. / З. К. Сороківська. - Тернопіль : Астон, 2013. - 246 с.
 4. Сороківська, З. К. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / З. К. Сороківська, Г. Р. Балянт. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 240 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 5. Балянт, Г. Р. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Текст] : Навчально-методичний посібник / Г. Р. Балянт, З. К. Сороківська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 94 с.
 6. Теоретичні і прикладні аспекти організації банківської діяльності (на прикладі ПАТ "Державний ощадний банк України") [Текст] : навч.-метод. посіб. / Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. О. Іващук [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 258 с.
 7. Сороківська, З. К. Операції з надання банківських послуг [Текст] / З. К. Сороківська // Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. Л. Малахова ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – С. 525-550.
 8. Сороківська, З. К. Особливості банківського кредитування фізичних осіб [Текст] / З. К. Сороківська // Банківські операції : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. Л. Малахова ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – С. 315-353.
 9. Гроші та кредит [Електронний ресурс] : підручник / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 892 с.
 10. Сороківська, З. К. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Електронний ресурс] : навч. посіб. / З. К. Сороківська, Г. Р. Балянт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 208 с.
 

Сохацька Олена Миколаївна

Sohatska

Кафедра міжнародного менеджменту і маркетингу

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри міжнародного бізнесу і маркетингу

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Сохацька, Олена Миколаївна Ф'ючерсні ринки : глобальні тенденції та становлення в Україні [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.05.10 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олена Миколаївна Сохацька.– Тернопіль: ТАНГ, 2003.– 478 с.
 2. Сохацька, Олена Миколаївна Ф'ючерсні ринки : глобальні тенденції та становлення в Україні [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.05.10 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Олена Миколаївна Сохацька. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 37 с.
 3. Сохацька, Олена Миколаївна Становлення та функціонування товарних бірж(на прикладі України та країн СНД) [Текст] : дис...канд. екон. наук: 08.00.01 – політична економія / Сохацька Олена Миколаївна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1993. - 144 с.
 4. Сохацька, Олена Миколаївна Становлення та функціонування товарних бірж(на прикладі України та країн СНД) [Текст] : автореф.дис...канд екон.наук: 08.00.01 / Сохацька Олена Миколаївна ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 1993. - 24 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Данильченко, М. Концепція управління вартістю як основа формування стратегії підприємства / М. Данильченко, О. Сохацька // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2007. – № 8. – С. 12-17.
 2. Сохацька, О. Використання реальних опціонів у корпоративному управлінні / Олена Сохацька, Наталя Расевич // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2005. - Вип. 14. - С. 13-16.
 3. Сохацька, О. Вирішення проблем корпоративного управління шляхом застосування технологій фінансового інжинірингу / Олена Сохацька, Ольга Пробоїв // Світ фінансів. – 2005. – № 3-4. – С. 122-130.
 4. Сохацька, О. Деривативи на погоду як інвестиційні фінансові інструменти страхування втрат від природних катаклізмів / Олена Сохацька, Наталія Стрельбіцька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-1. – С. 224-234.
 5. Сохацька, О. Міжнародний фінансовий ринок - детонатор чи індикатор світової економічної кризи? / Олена Сохацька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 100-104.
 6. Європа регіонів: бенчмаркінг регіонального розвитку Болгарії, Польщі, Словаччини та України / А. Крисоватий, Є. Савельєв, В. Адамик [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2017. – Вип. 4. – С. 191-214.
 7. Сохацька, О. М. Інтеграція BALANCED SCORECARD в систему управління вартістю організації [Електронний ресурс] / О. М. Сохацька, Г. Й. Островська.
 8. Сохацька, О. Новий порядок на світовому фінансовому ринку: післякризові проекти і реалії / Олена Сохацька // Журнал європейської економіки. – 2010. – № 1. – С. 93-107.
 9. Сохацька, О. Нові підходи до класифікації інструментів міжнародних строкових фінансових ринків / О. Сохацька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 5-2. – С. 11-21.
 10. Сохацька, О. Перспективи використання енергетичних деривативів підприємствами нафтопереробної галузі України [Електронний ресурс] / О. М. Сохацька, Н. Є Стрельбіцька // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 15. – С. 429-436.
 11. Сохацька, О. Перспективи міждержавного регулювання податкових гаваней в умовах формування нового світового економічного порядку / Олена Сохацька, Ірина Морква // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – № 12. – С. 90-97.
 12. Сохацька, О. Підвищення ефективності управління проектами через впровадження автоматизованих систем / О. Сохацька, Н. Расевич // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 3. – С. 120-129.
 13. Сохацька, О. Підготовка фінансових інженерів: відповідь на виклики глобалізованих фінансових ринків / О. Сохацька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 5/2. – С. 26-32.
 14. Сохацька, О. Фінансовий шторм на світовому ринку цінних паперів 2007-2008 років: причини та наслідки / Олена Сохацька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 5. – С. 193-200.
 15. Сохацька, О. Формування нової парадигми корпоративного управління в глобальному середовищі / О. Сохацька // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 3. – С. 24-40.
 16. Сохацька, О. Фрактальна розмірність міжнародних ф'ючерсних ринків як характеристика їх економічної природи / О. Сохацька // Журнал європейської економіки. – 2004. – № 3. – С. 290-320.
 17. Сохацька О. М. Глобальні дисбаланси у світовій економіці: основні ідеї та гіпотези [Електронний ресурс] / О. М. Сохацька, О. М. Войтенко // Історія народного господарства та економічної думки України. – 2010. – Вип. 43. – С. 202-212.
 18. Сохацька, О. Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі / Олена Сохацька, Людмила Гаврилюк-Єнсен, // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 8-2. – С. 217-224.
 19. Сохацька, О. Технічний аналіз біржових цін та курсів на сучасних фінансових ринках / О. Сохацька // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. - Тернопіль, 2000. - С. 26-30.
 20. Сохацька, О. Сучасні тенденції розвитку світових ф”ючерсних ринків: уроки для України / Олена Сохацька // Журнал Європейської економіки. – 2002. – № 2. – С. 212-227.
 21. Сохацька, О. Монетизація соціальних медіа у глобальному інформаційному просторі / Олена Сохацька, Тарас Олексин // Журнал європейської економіки. – 2012. – № 1, т. 11. – С. 104-114.
 22. Сохацька, О. Біржова спекуляція: ретроспективний аналіз наукової думки / Олена Сохацька // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 127-134.
 23. Сохацька, О. М. Аналіз основних тенденцій розвитку інтеграційних процесів підприємств аграрної сфери і переробних галузей / О. М. Сохацька, А. А. Шевченко // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 103-106.
 24. Сохацька, О. М. Строкові контракти з валютою / О. М. Сохацька // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 258-265.
 25. Юрій, С. Становлення і розвиток українського ринку цінних паперів та його інтеграція до світового (аналітична записка за матеріалами Тринадцятої міжнародної наукової конференції, Анталія-2008) / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Алла Мельник // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008. – Вип. 4. – С. 165-181.
 26. Сохацька, О. Економічна сутність біржової спекуляції [Електронний ресурс] / Олена Сохацька // Банківська справа. – 2001. – № 6. – С. 14-20.
 27. Сохацька, О. Інноваційні технології управління фінансовими ризиками [Електронний ресурс] / Олена Сохацька.
 28. Сохацька, О. Моделювання кредитного ризику в контексті здійснення операцій з кредитними деривативами [Електронний ресурс] / Олена Сохацька, Тарас Патряк // Світ фінансів. – 2010. – № 2. – С. 87-93.
 29. Сохацька, О. Нова парадигма маркетингу в інформаційній економіці / Олена Сохацька, Тетяна Курант // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 2. – С. 113-120.
 30. Сохацька, О. Похідні фінансові інструменти хеджування портфеля цінних паперів на європейських фондових ринках / Олена Сохацька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - Тернопіль, 2001. - Вип. 18, ч. 2. - С. 120-126.
 31. Сохацька, О. Ф’ючерсний контракт як інструмент інвестиційного менеджменту [Електронний ресурс] / Олена Сохацька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 1998. – Спец. вип. 5. – С. 21-28.
 32. Сохацька, О. Процедура поставки за ф'ючерсними та опціонними контрактами на зарубіжних біржових ринках / Олена Сохацька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 213-222.
 33. Сохацька, О. Інвестиційні аспекти економічної інтеграції / Олена Сохацька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 259-263.
 34. Сохацька, О. Засади функціонування та особливості маркетингової комунікативної політики компаній мережевого маркетингу / Олена Сохацька, Тарас Демкура // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 100-110.
 35. Сохацька, О. М. Економічна неозалежність: логіка сучасних модифікацій і пошук адекватних відповідей на нові глобальні виклики / О. М. Сохацька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 1. – С. 221-222. – Рец. на кн. : Резнікова Н. В. Глобальна економічна залежність : сучасна парадигма та детермінанти модифікації : монографія / Н. В. Резнікова. – 2013.
 36. Сохацька, О. Криптовалюти: засіб платежу чи інвестиційний інструмент? [Електронний ресурс] / Олена Сохацька, Тетяна Курант // Перші наукові читання пам’яті С. І. Юрія :зб. наук. праць [м. Тернопіль, 26 листоп. 2015 р.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 42-46.
 37. Сохацька, О. Інвестиційна діяльність пенсійних фондів у глобальній економіці: посткризові корекції / Олена Сохацька, Ярослава Мудра-Рудик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-1. – С. 337-347.
 38. Сохацька О. М. Стратегічне маркетингове управління / О. М. Сохацька, Н. З. Лагоцька // Журнал європейської економіки. – 2013. – № 1, т. 12. – С. 120-123.
 39. Sokhatska, O. Directions of cluster systems adaptation developed countries production organization to new challenges of Ukrainian economic evolvement [Electronic resource] / Olena Sokhatska, Yevheniy Kurylyak.
 40. Сохацкая, Е. Тенденции развития кластерных форм организации производства [Электронный ресурс] / Елена Сохацкая, Евгений Куриляк.
 41. Сохацька, О. Деривативи на електроенергію: особливості специфікації контрактів європейських енергетичних бірж [Електронний ресурс] / Олена Сохацька, Наталія Полікевич // Світ фінансів. – 2015. – № 3. – С. 49-61.
 42. Кластери у світовій та європейській економіці / Андрій Крисоватий, Євген Савельєв, Ольга Кириленко [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. - 2013. - Вип. 4. - С. 131-142.
 43. Сохацька, О. М. Сучасні тенденції на світовому ринку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії / О. М. Сохацька, Н. Є. Стрельбіцька // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит : общегосуд. науч.-производ. и информац. журнал. – Харьков, 2011.
 44. Sokhatska, О. М. Сredit derivatives: prospects of usage in the formation of a new global financial order  / O. M. Sokhatska, Iryna Morkva // Banks and Banks Systems. – 2010. – Вип. 4. – С. 102-107.
 45. Сохацька, О. М. Напрями посткризового реформування систем пенсійного забезпечення в глобальній економіці / О. М. Сохацька // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – Вип. 5-2.
 46. Сохацька, О. М. Трансакційні витрати комунікаційного середовища хлібопекарських підприємств / О. М. Сохацька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – Т. 2. – С. 88-95.
 47. Sokhatska, О. М. New Approaches to Measuring Information Society and Digital Divide Dynamics between the EU Member-States / O. M. Sokhatska // Nauka I Studia (Polska). Economics. – Premysl, 2010. – № 5 (29). – P. 5-16.
 48. Sokhatska, О. М.  Adaptation of the Experience of Cluster Production Systems in Developed Nations to the New Challenges of Economic Evolvement in Ukraine / O. M. Sokhatska // Regional development, entrepreneurship and local production systems. Project N 295050 “Functioning of the Local Production Systems in the Conditions of Economic Crisis (Comparative Analysis and Benchmarking for the EU and Beyond)” (FOLPSEC). Faculty of Economics Matej Bel University in Banská Bystrica. – 2015. – С. 112-119.
 49. Сохацька, О. М. ETF-інноваційний фінансовий інструмент світового ринку капіталів [Електронний ресурс] / О. М. Сохацька, Н. Є. Стрельбіцька // Вісник Української академії банківської справи. – Суми, 2012. – № 2. – С. 12-21.
 50. Сохацька, О. Підвищена волатильність біржових цін на енергетичні ресурси як ілюстрація нових реалій розвитку світової економіки у другій декаді ХХІ століття / Олена Сохацька // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 1. – С. 7-20.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сохацька, О. М.Міжнародний ринок послуг в умовах транснаціоналізації економіки [Текст] : монографія / О. М. Сохацька, Ю. В. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 279 с. – Із змісту : Сохацька, О. М. – С. 140–148.
 2. Четверта промислова революція : зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Сохацька, І. В. Скавронська [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого та О. М. Сохацької. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 480 с.
 3. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : монографія / В. А. Валігура, І. Я. Зварич, Р. Є. Зварич [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого і Є. В. Савельєва. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 672 с.
 4. Другі наукові читання пам'яті С. І. Юрія [Електронний ресурс] : зб. наук. праць [м. Тернопіль, 28 листоп. 2016 р.] / уклад. В. В. Письменний, Б. В. Максимчак ; відп. за вип. О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 184 с.
 5. Структурні реформи економіки : світовий досвід, інститути, стратегії для України [Текст] : монографія / Б. М. Андрушків, О. І. Амоша, С. С. Аптекар [та ін.] ; наук. ред. В. І. Ляшенко, Є. В. Савельєв. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 848 с.
 6. Сохацька, О. М. Ф'ючерсні ринки [Текст] : монографія / О. М. Сохацька. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 408 с.
 7. Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах [Текст] : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 388 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 8. Куриляк, Є. Ю. Напрями формування інноваційних регіональних кластерів : зарубіжний досвід та Україна [Текст] / Є. Ю. Куриляк, О. М. Сохацька // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 260-268.
 9. Бригадир, В. О. Соціально-економічна стратифікація країн Європейського Союзу : регіональний аспект [Текст] / В. О. Бригадир, О. М. Сохацька // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 129-142.
 10. Полікевич, Н. І. Інфраструктурні новації на регіональних енергетичних ринках Європи [Текст] / Н. І. Полікевич, О. М. Сохацька // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 158-170.
 11. Курант, Т. І. Регіони в процесах формування глобальних логістичних утворень [Текст] / Т. І. Курант, О. М. Сохацька // Регіональні перетворення у світовому та українському вимірах : монографія / М. Богданова, К. Борсекова, В. О. Бригадир, О. В. Булатова ; за наук. ред. А. І. Крисоватого, Є. В. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 171-186.
 12. Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації [Текст] : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька [та ін.] ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 416 с.
 13. Сохацька, О. М. Особливості сучасного етапу формування нової парадигми маркетингу у глобальній економіці [Текст] / О. М. Сохацька, Т. І. Курант // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 28-40.
 14. Сохацька, О. М. Класифікація нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії [Текст] / О. М. Сохацька // Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 55-61.
 15. Сохацька, О. М. Критичний аналіз технологій виробництва енергії з альтернативних джерел [Текст] / О. М. Сохацька // Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 62-79.
 16. Сохацька, О. М. Фінансові моделі розвитку галузі альтернативної енергетики [Текст] / О. М. Сохацька // Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко, Н. Є. Стрельбіцька ; за заг. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 94-106.
 17. Микитюк, М. В. Економічні виміри нового світового економічного порядку [Текст] / М. В. Микитюк, О. М. Сохацька // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 322-345.
 18. Сохацька, О. М. Фінансизація світової економіки [Текст] / О. М. Сохацька // Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк, Н. В. Комар ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 215-227.
 19. Новий світовий економічний порядок та глобальні виклики для України [Текст] : монографія / О. В. Булатова, Ю. Г. Козак, В. В. Козюк [та ін.] ; за наук. ред. А. Крисоватого, Є. Савельєва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 504 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Сохацька, О. М. Біржова справа [Текст] : підручник / О. М. Сохацька. – 2-ге вид. переробл. та доповн. – Тернопіль : Карт-бланш, 2008. – 632 с.
 2. Сохацька, О. М. Біржова справа [Текст] : Підручник / О. М. Сохацька. – Тернопіль : Карт - бланш, 2003. – 602 с.
 3. Сохацька, О. М. Інструменти фондового ринку : зарубіжний досвід та практика України [Текст] / О. М. Сохацька. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 45 с.
 4. Сохацька, О. М. Міжнародні ф'ючерсні ринки : теоретико-методологічні аспекти [Текст] / О. М. Сохацька. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 454 с.
 5. Сохацька, О. М. Ситуаційна вправа "Коли ризики не перешкода успішному бізнесу" [Текст] / О. М. Сохацька // Аналіз ділових ситуацій : зб. ситуац. впр. / С. І. Бай, Н. В. Батрин, О. А. Виноградов, Л. В. Гаврилюк-Єнсен. – К. : Ніка-Центр, 2009. – С. 297-311.
 6. Сохацька, О. М. Ситуаційна вправа "Фінансова криза" учнівського зошита" [Текст] / О. М. Сохацька // Аналіз ділових ситуацій : зб. ситуац. впр. / С. І. Бай, Н. В. Батрин, О. А. Виноградов, Л. В. Гаврилюк-Єнсен. – К. : Ніка-Центр, 2009. – С. 312-337.
 7. Сохацька, О. М. Фундаментальний та технічний аналіз цін товарних та фінансових ринків [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сохацька, І. В. Роговська-Іщук, С. І. Вінницький. – К. : Кондор, 2014. – 358 с.
 8. Фінансовий інжиніринг [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сохацька, Л. В. Гаврилюк-Єнсен, В. М. Олейко [та ін.] ; за ред. О. М. Сохацької. – К. : Кондор, 2011. – 660 с.
 9. Біржова справа [Текст] : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко [та ін.] ; за наук. ред. О. М. Сохацької. - 3-тє вид., переробл., змін. та доповн. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 655 с. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Європейська інтеграція і Україна : радикальні економічні реформи : аналіт. зап. [за підсумками Двадцятої міжнар. наук. конф., (13–27 вересня 2016 р., м. Бодрум, Туреччина)]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 32 с.
 2. Бенчмаркінг регіонального розвитку країн Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна [Електронний ресурс] : аналіт. зап. [за підсумками дослідження держбюджетної науково- дослідної теми «Бенчмаркінг регіонального розвитку Східної Європи : Болгарія, Польща, Словаччина, Україна» і Міжнар. наук. конф. «Європа регіонів та Україна: розвиток і співпраця», що відбулася у м. Будва – Чорногорія, 13-27 вересня 2017 р.)]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 43 с.
 

Спасів Наталія Ярославівна

spasivКафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Спасів, Наталія Ярославівна Фінансове забезпечення відтворення основного капіталу підприємств [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Спасів Наталія Ярославівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006. - 230 с.
 2. Спасів, Наталія Ярославівна Фінансове забезпечення відтворення основного капіталу підприємств [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Спасів Наталія Ярославівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006. - 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Спасів, Н. Я. Домінанти політики оптимізації видаткової частини місцевих бюджетів України на соціальні цілі / Н. Я. Спасів, І. В. Турський // Інноваційна економіка. – 2012. – № 12. – С. 223-226.
 2. Спасів, Н. Я. Прагматизм формування та виконання видаткової частини місцевих бюджетів на соціальні цілі у кризовий та посткризовий періоди [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, В. Ф. Мартинюк // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Економіка.– 2012.– № 20.С.91-97.
 3. Спасів, Н. Я. Прагматизм справляння митних платежів в Україні [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів // Наука й економіка. – 2010. – №1(17). – С.58-63.
 4. Спасів, Н. Я. Місцеві бюджети України: законодавчі колізії та правове поле функціонування / Н. Я. Спасів, В. М. Хопчан, М. І. Хопчан // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 233-239.
 5. Спасів, Н. Я. Прагматизм забезпечення соціальних гарантій в Україні: реалії, проблеми та перспективи ( на прикладі Тернопільської області) / Н. Я. Спасів, В. Ф. Мартинюк // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 164-168.
 6. Спасів, Н. Амортизаційні відрахування як джерело фінансового забезпечення відтворення основного капіталу / Н. Спасів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2004. – №17. – С.106--109.
 7. Спасів, Н. Власний капітал як джерело фінансування реновації виробничого потенціалу підприємницьких структур / Н. Спасів // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія:Економіка. – 2005. – №18. – С.242-246.
 8. Спасів, Н. Я. Економіко-математичне моделювання оптимальних обсягів відтворення основного капіталу підприємств меблевої галузі : [на прикладі Тернопільської меблевої фабрики] / Н. Я. Спасів // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – №11. – С. 161-166.
 9. Спасів, Н. Я. Теоретичні аспекти сутності основного капіталу підприємницьких структур / Н. Я. Спасів // Фінанси України. – 2004. – №8. – С.126-132.
 10. Спасів, Н. Теоретичні проблеми сутності неплатоспроможності і банкрутства / Н. Спасів // Наукові записки. – 2002. – №12. – С142-145.
 11. Спасів, Н. Я. Оптимізація фінансування реновації основного капіталу підприємств з використанням економіко-математичних моделей [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів // Наукові записки. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 15. –  С. 510-517.
 12. Спасів, Н. Я. Пріоритети фінансового забезпечення відтворення основного капіталу в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, М. І. Хопчан, В. М. Хопчан // Ефективна економіка – 2009. – № 4.– С. 1-3.
 13. Спасів, Н. Я. Кластер як імператив інвестиційної активності [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, М. І. Хопчан, В. М. Хопчан // Ефективна економіка – 2010. – № 11. – С. 1-5.
 14. Спасів, Н. Я. Доходи державного бюджету України - 2012: асиметрії формування та резерви нарощування [Електронний ресурс] / Н. Я.Спасів, І. В. Турський // Наукові записки Національного університету Острозька академія. Cер.Економіка. – 2013.– № 21. – С.195-201.
 15. Спасів, Н. Я.  Прагматизм фінансування відтворення основного капіталу підприємницьких структур / Н. Я. Спасів // Фінанси України. – 2005.– № 2. – С. 129-134.
 16. Кнейслер, О. Виконання місцевих бюджетів за доходами: прагматика та проблематика в умовах перманентних кризових явищ / О. Кнейслер, Н. Спасів // Світ фінансів. - 2014. - Вип. 3. - С. 31-37.
 17. Надал, С. Доходи місцевих бюджетів у контексті децентралізації в Україні / Сергій Надал, Наталія Спасів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2016. – Вип. 2. – С. 102-112.
 18. Спасів, Н. Я. Доходи державного бюджету України: раціональність планування та тенденції виконання [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, О. Я. Спасів // Науковий журнал «Наукові студії», ПВНЗ "Тернопільський комерційний інститут". – 2013. – № 14. – С. 126 -140.
 19. Спасів, Н. Я. Щодо економічної сутності капіталу [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, О. Я. Спасів // Науковий журнал «Наукові студії», ПВНЗ "Тернопільський комерційний інститут". – 2014. – № 16. – С. 111-115.
 20. Спасів, Н. Я. Ефективність відтворення основного капіталу та напрями її підвищення на підприємствах меблевої галузі [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів // Проблеми системного підходу в економіці – 2010. – № 3. – С. 1-4.
 21. Спасів, Н. Я. Прагматизм виконання місцевого бюджету в контексті забезпечення фінансової самостійності органів місцевого самоврядування (на прикладі бюджету м. Тернополя) [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів // Проблеми системного підходу в економіці – 2011. – № 3. – С. 1-8.
 22. Мартинюк, В. Ф. Виконання місцевих бюджетів: вітчизняні реалії в умовах посткризового відновлення економіки [Електронний ресурс] / В. Ф. Мартинюк, Н. Я. Спасів // Наука й економіка. – 2013. – № 4 (32), т. 2. – С. 39-46.
 23. Гораль, Л. Т. Пріоритети використання фінансових ресурсів органами місцевого самоврядування в умовах посткризового відновлення економіки [Електронний ресурс] / Ліліана Тарасівна Гораль, Наталія Ярославівна Спасів // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка. – 2013. – Вип. 24. – С. 104-109.
 24. Спасів, Н. Я. Детермінанти та екстерналії кризових процесів національної економіки [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів // Наука й економіка. – 2014. – №4 (36). – С. 45-49.
 25. Спасів, Н. Я. Екстерналії виконання державного бюджету за доходами і видатками по Івано-франківській області / Наталія Ярославівна Спасів, Василь Федорович Мартинюк // Наукові записки Національго університету «Острозька академія» : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Острог : видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2014. – Вип. 26. – С. 73-80.
 26. Спасів, Н. Я. Посилення фіскальної ролі місцевих податків і зборів у контексті формування місцевих бюджетів [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент : зб. наук. праць. – Одеса : МГУ, 2015. – Вип. 13. – С. 221-224.
 27. Спасів, Н. Я. Парадигма та проблематика використання постулатів Болонської декларації в умовах Європейської інтеграції вищої школи [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, В. Стасюк.
 28. Спасів, Н. Я. Оптимізація обсягів фінансування реновації основного капіталу підприємств з використанням економіко-математичних моделей [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : видавництво Національного університету „Острозька Академія”. – 2010.–  № 15. – С. 510-517.
 29. Спасів, Н. Я. Асиметрії інвестиційної діяльності в світлі кумулятивного ефекту фінансової кризи [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, В. А. Дідик, О. Я.Спасів // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : видавництво Національного університету „Острозька Академія”. – 2011.–  № 16. – С. 551-557.
 30. Спасів, Н. Я. Прагматика та проблематика формування доходів бюджету [Електронний ресурс] / Н. Я. Спасів, В. Ф. Мартинюк // Фінансова система України : зб. наук. праць. – Острог : видавництво Національного університету „Острозька Академія”. – 2011. –  № 17. – С. 121-130.
 31. Спасів, Н. Я. Генезис економічної думки в постатях / Н. Я. Спасів // Науковий журнал «Наукові студії», ПВНЗ "Тернопільський комерційний інститут". – 2008. – № 4. – С. 15-20.
 32. Спасів, Н. Я. Прагматизм адміністрування податку на прибуток підприємств / Н. Я. Спасів, М. І. Хопчан, В. М. Хопчан // Науковий журнал «Наукові студії», ПВНЗ "ТКІ". – 2011. – № 10. – С. 118-125.
 33. Спасів, Н. Я. Проблеми і перспективи впровадження інвестиційних проектів природоохоронного призначення в регіоні / Н. Я. Спасів, М. І. Хопчан, В. М. Хопчан / Науковий журнал «Наукові студії», ПВНЗ "Тернопільський комерційний інститут". – 2011. – № 11. – С. 64-70.
 34. Спасів, Н. Я. Капітальні інвестиції – запорука подолання кризових процесів вітчизняної економіки / Н. В. Спасів, О. Я. Спасів // Науковий журнал «Наукові студії», ПВНЗ "Тернопільський комерційний інститут". – 2015. – № 17.
 35. Спасів, Н. Я. Кредиторська заборгованість як залучене джерело фінансування відтворення основного капіталу підприємницьких структур / Н. Я. Спасів // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль: “Економічна думка”. – 2005. –  № 14. – С. 217-219.
 36. Спасів, Н. Я. Механізм відтворення основного капіталу підприємницьких структур / Н. Я. Спасів // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2005. – № 1. – С. 274-288.
 37. Надал, С. Теоретична концептуалізація формування та сучасний прагматизм фінансування об'єднаних територіальних громад / Сергій Надал, Наталія Спасів // Світ фінансів. – 2017. – Вип. 3. – С. 121-135.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern determinants of fiscal policy: local and international dimension [Електронний ресурс] : monograph / edited by A. Krysovatyy, A. Gospodarowicz. - Wroclaw : [б. в.], 2016. - 282 p.
 2. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.
 3. Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський [та ін.] ; за ред. О. В. Кнейслер. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 246 с.
 4. Спасів, Н. Я. Новелізаційні підходи до трактування сутності фінансових ризиків [Текст] / Н. Я. Спасів // Теоретико-методологічні домінанти формування та пріоритети розвитку ринку фінансових послуг України : монографія / О. В. Кнейслер, І. С. Гуцал, О. Р. Квасовський, В. В. Костецький ; за ред. О. В. Кнейслер. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 157-169.
 

Співак Ірина Ярославівна

співак Кафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Максимова, Ірина Ярославівна Математичне моделювання лінійних динамічних систем методами аналізу інтервальних даних [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Максимова Ірина Ярославівна ; Тернопільський національний економічний ун-т. - Т., 2008. - 156с.
 2. Максимова, Ірина Ярославівна Математичне моделювання лінійних динамічних систем методами аналізу інтервальних даних [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Максимова Ірина Ярославівна ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2008. - 21 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Савка Н. Я. Проблеми ідентифікації штучних нейронних мереж з радіально-базисними функціями та можливі напрямки їх розв’язання / Н. Я. Савка, В. М. Сліпчук, І. Я. Співак // Індуктивне моделювання складних систем. – 2010. – Вип. 2. – С. 181-193.
 2. Співак І. Я. Інтервальна модель аналізу ефективності інвестицій / І. Я. Співак, Р. П. Шевчук, Т. В. Гончар // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2010. – № 2. – С. 182-185.
 3. Шевчук, Р. Принципи проектування та структурна побудова місцевих систем моніторингу шкідливих викидів автотранспорту [Електронний ресурс] / Р.П. Шевчук, І.Я. Співак, Т.В. Гончар // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2010. – Вип. 1. – С. 85-91.
 4. Співак, І. Оптимізація допусків на параметри радіоелектронних кіл методом допускового еліпсоїдального оцінювання / І. Співак, С. Максимова // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2012. - № 1. - С.187-195.
 5. Calishchuc. І. Identyfikacja dynamicznego modelu obwodu elektrycznego na podstawie danych interwałowych / І. Calishchuc, M. Dyvak, P. Stakchiv // Przegląd Elektro-techniczny. – 2005. – Nr. 2. – Рp. 60-62.
 6. Каліщук, І. Я. Множинна ідентифікація параметрів лінійних динамічних систем на основі інтервальних даних / І. Я. Каліщук, М. П. Дивак, П. Г. Стахів // Комп’ютинг. – 2004. – Т. 3. – № 3. – С. 58-64.
 7. Каліщук, І. Я. Ідентифікація параметрів моделі “вхід-вихід” динамічних систем на основі інтервального підходу / І. Я. Каліщук, М. П. Дивак, П. Г. Стахів // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2004. – № 4. – С. 109-117.
 8. Каліщук, І. Я. Ітераційний метод пошуку допустимого розв’язку ІСЛАР в задачах ідентифікації параметрів динамічних моделей “вхід-вихід”/ І. Я. Каліщук, М. П. Дивак, П. Г. Стахів // Відбір та обробка інформації. – 2005. – № 23 (99). – С. 40-48.
 9. Максимова, І. Я. Удосконалений метод допустимого оцінювання параметрів інтервальних динамічних моделей / І. Я. Максимова, М. П. Дивак, П. Г. Стахів // Відбір та обробка інформації. – 2007. – № 26 (102). – С. 27-35.
 10. Максимова, І. Я. Інтервальна модель динаміки концентрацій шкідливих викидів / І. Я. Максимова // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2007. – № 3. – С. 156-165.
 11. Співак, І. Я. Метод параметричної ідентифікації моделей динамічних систем на основі інтервальних даних / І. Я. Співак // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процессах. – 2011. – № 2. – С. 132-136.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Співак, І. Я. Інтервальні обчислення [Електронний ресурс]: опорний консп. лекц. / І. Я. Співак.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 40 с.
 2. Співак, І. Я. Математичне забезпечення програмних систем [Електронний ресурс]: опорний консп. лекц. / І. Я. Співак.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 109 с.
 3. Співак, І. Я. Методи та засоби наукових досліджень в інженерії програмного забезпечення [Електронний ресурс]: опорний консп. лекц. / І. Я. Співак.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 79 с.
 

Спільник Ірина Володимирівна

spilnyk

Кафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Спільник, І. В. Аналіз в управлінні діяльністю підприємства з кооперованого виробництва швейних виробів [Текст] : дис...канд. екон. наук: 08.00.12 / Спільник Ірина Володимирівна ; Тернопільський ін-т народного господарства. - Тернопіль, 1993. - 192 л.
 2. Спільник, Ірина Володимирівна Аналіз в управлінні діяльністю підприємства з кооперованого виробництва швейних виробів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.12 – бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності / Ірина Володимирівна Спільник. – Київ, 1993. – 19 с.

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Спільник І. До питання системності економічного аналізу / Ірина Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2.– С. 15-22.
 2. Спільник І. Ключові питання організації автоматизованого робочого місця економіста-аналітика / Ірина Спільник, Павло Спільник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 54-58.
 3. Спільник, І. Аналіз фінансової діяльності фірми / Ірина Спільник / / Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 16. – С. 78-82.
 4. Спільник, І. Економічний аналіз і виклики глобалізації / Ірина Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3(19). – С. 14-17.
 5. Спільник, І. Консалтингова діяльність в Україні: проблемні питання та аналітичні аспекти / Ірина Спільник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 14. – С. 85-89.
 6. Спільник, І. Консалтингова діяльність як форма організації аналітичної роботи / Ірина Спільник, Людмила Гаврилюк-Єнсен // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 28-33.
 7. Спільник, І. Метод АВС - аналізу: доцільність застосування / Ірина Спільник, Юлія Івахів // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3(19). – С. 170-172.
 8. Спільник, І. Оцінка динамічності та збалансованості розвитку підприємства як економічної системи / Ірина Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 7. – С. 342-345.
 9. Спільник, І. Складові фаховості у консультаційний діяльності / Ірина Спільник, Людмила Гаврилюк-Єнсен // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – Вип. 5. – С. 30-33.
 10. Спільник, І. В. Аналіз в обґрунтуванні управлінських рішень з приводу фінансових інвестицій / І. В. Спільник, Л. В. Гаврилюк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1996. – С. 15-17.
 11. Спільник, І. В. Аналіз в управлінні діяльністю комерційного банку / І. В. Спільник // Наукові записки / М-во освіти України, Терноп. акад. нар. госп-ва ; під ред. д. е. н., проф. С. І. Шкарабана. – Тернопіль, 1996. – С. 37-39.
 12. Спільник, І. В. Аналіз в управлінні діяльністю підприємства з кооперованого виробництва швейних виробів / І. В. Спільник // Організація бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в умовах переходу до ринкової економіки : матеріали наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1993. – С. 78-80.
 13. Спільник, І. В. Аналіз ділової активності та динамічності розвитку підприємства / І. В. Спільник // Наукові записки : зб. наукових праць викладачів і аспірантів каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1998. – С. 36-40.
 14. Спільник, І. В. Аналіз діяльності підприємства по кооперованому виробництву швейних виробів / І. В. Спільник // Наукові записки / М-во освіти України, Терноп. акад. нар. госп-ва ; під ред. д. е. н., проф. С. І. Шкарабана. –Тернопіль, 1993. – С. 22-25.
 15. Спільник, І. В. Аналіз кон’юктури фондового ринку / І. В. Спільник, Л. В. Гаврилюк-Єнсен // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 1. – С. 10-14.
 16. Спільник, І. В. Аналіз руху грошових коштів у контексті нової фінансової звітності / І. В. Спільник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2001. – Вип. 9. – С. 19-24.
 17. Спільник, І. В. Аналіз сучасної демографічної ситуації (стан, причини формування, напрямки подолання проблем) / І. В. Спільник, С. В. Кухарчук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 2. – С. 18-19.
 18. Спільник, І. В. Аналіз як елемент системи ризик –менеджменту в корпоративному управлінні банківською діяльністю / І. В. Спільник // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [м. Тернопіль, 23-25 жовт. 2004 р. ]. – Тернопіль, 2004. – С. 99-102.
 19. Спільник, І. В. Аналітичне підґрунтя управління фінансовим ризиком / І. В. Спільник // Наукові записки / М-во освіти України, Терноп. акад. нар. госп-ва ; під ред. д. е. н., проф. С. І. Шкарабана. – Тернопіль, 1997. – С. 39-45.
 20. Спільник, І. В. Аналітичні дисципліни в системі вищої економічної освіти / І. В. Спільник // Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку до 35-річчя кафедри економічного аналізу : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 10-12 жовт. 2006 р.].­ – Тернопіль : Економічна думка, 2006 – С. 185-187.
 21. Спільник, І. В. Виробнича кооперація промислових та сільськогосподарських підприємств / І. В. Спільник // Основні напрямки розвитку народного господарства в період переходу до ринкової економіки : матеріали обласного наук.- практ. семінару. – Тернопіль, 1991. – С. 67-68.
 22. Спільник, І. В. Глобалізація ринків капіталу та її вплив на світову економічну систему / І. В. Спільник, Л. В. Гаврилюк // Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: європейські студії : матеріалами Міжнар. наук. конф. – Тернопіль : ТАНГ, 2000. – Спец. вип. 15, ч. 1. – С. 34-40.
 23. Спільник, І. В. Деякі актуальні питання впорядкування понятійної бази методології економічного аналізу / І. В. Спільник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 13, ч. І. – С. 60-65.
 24. Спільник, І. В. Дисципліни аналітичного циклу в системі сучасної економічної освіти / І. В. Спільник, Б. М. Корецький // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції [м. Мукачево, жовт. 2004 р.]. – Мукачево, 2004. – С. 338-341.
 25. Спільник, І. В. До питання про актуальність аналізу в умовах ринкової економіки / І. В. Спільник // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1997. – Вип. 1. – С. 220-221.
 26. Спільник, І. В. Економічний аналіз як галузь економічної науки / І. В. Спільник // Транформація економічного аналізу : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2002. – С. 486-490.
 27. Спільник, І. В. Економічний аналіз як засіб оцінки динамічності та збалансованості економічних систем / І. В. Спільник // Здобутки та перспективи кафедри економічного аналізу : матеріали круглого столу. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – С. 28.
 28. Спільник, І. В. Завдання аналізу діяльності підприємства з кооперованого виробництва швейних виробів / І. В. Спільник // Наукові записки / М-во освіти України, Терноп. акад. нар. госп-ва ; під ред. д. е. н., проф. С. І. Шкарабана. – Тернопіль, 1994. – С. 60-64.
 29. Спільник, І. В. Завдання попереднього аналізу діяльності підприємства з кооперованим виробництвом / І. В. Спільник // Аудиторська діяльність в умовах становлення нових економічних відносин в Україні : матеріали наук.- практ. конф. – Львів, 1995. – С. 133-135.
 30. Спільник, І. В. Застосування статистичних прийомів для оцінки ризику при управлінні портфелем цінних паперів фірми / І. В. Спільник, Л. В. Гаврилюк // Методологія економіко-статистичних досліджень в умовах ринку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1997. – С. 129-130.
 31. Спільник, І. В. Індикатори вітчизняного фондового ринку в контексті розвитку інтеграційних процесів / І. В. Спільник, Л. В. Гаврилюк // Проблеми економічної інтеграції України в Європейський Союз: інвестиційні аспекти : зб. наук. ст. за матеріалами Міжнар. конф. – Тернопіль : ТАНГ, 1999. – Спец. вип. 10. – С. 13-17.
 32. Спільник, І. В. Інформаційні проблеми аналізу фінансового стану підприємства / І. В. Спільник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 41-43.
 33. Спільник, І. В. Контрольні функції НБУ в умовах переходу до міжнародних стандартів обліку і звітності / І. В. Спільник, М. Є. Спільник // Банківська система України: проблеми становлення та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. – Тернопіль, 1998. – С. 27-29.
 34. Спильник, И. В. Некоторые вопросы оперативного анализа себестоимости швейных изделий / И. В. Спильник // Совершенствование организации и методов оперативного экономического анализа : материалы респуб. науч. конф. – Тернополь, 1983. – С. 173-176.
 35. Спільник, І. В. Новий погляд на типологію форм організації аналітичної роботи / І. В. Спільник // Актуальні проблеми економічного аналізу : матеріали круглого столу / за ред. д. е. н., проф. С. І. Шкарабана – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – С. 13-15.
 36. Спільник, І. В. Нові тенденції розвитку зарубіжного фінансового ринку / І. В. Спільник, Л. В. Гаврилюк // Актуальні проблеми теорії і практики управління : зб. наук. ст. за матеріалами Міжнар. наук. конф. – Тернопіль : ТАНГ, 1998. – Спец. вип. 5. – С. 49-53.
 37. Спільник, І. В. Нові тенденції та напрямки розвитку банківського бізнесу / І. В. Спільник, М. Є. Спільник // Методологія економіко-статистичних досліджень в умовах ринку : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. – Тернопіль, 1997. – С. 139-140.
 38. Спильник, И. В. О калькулировании в швейной промышленности / И. В. Спильник, Н. Я. Микитюк, А. С. Сердюкова // Бухгалтерский учет. – 1984. – № 1. – С. 16-18.
 39. Спильник, И. В. О необходимости улучшения аналитической подготовки бухгалтера высшей квалификации / И. В. Спильник // Проблемы развития бухгалтерского учета в России : материалы Междунар. науч. конф. [г. Саратов, 13-14 мая 2003 г.]. – Саратов : СГСЭУ, 2003. – С. 24-26.
 40. Спильник, И. В. О необходимости формирования аналитического типа мышления у бухгалтера высшей квалификации / И. В. Спильник // Материалы науч.-практ. конф. [г. Свищов (Болгария), 13-14 ноября 2002 г.]. – Свищов, 2002. – Т. 1. – С. 89-93.
 41. Спільник, І. В. Основнi положення аналiзу поточної та перспективної кон’юнктури на ринку цiнних паперiв / І. В. Спільник , Л. В. Гаврилюк-Eнсен // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002 – Вип. 7/2. – С. 23-27.
 42. Спільник, І. В. Основні положення аналізу і аудиту власного капіталу акціонерного товариства / І. В. Спільник, Й. М. Шеремета // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2000. – С. 49-52.
 43. Спільник, І. В. Питання обліку, контролю та аналізу взаємовідносин промислових та сільськогосподарських підприємств з кооперації / І. В. Спільник // Проблеми обліку, аналізу та контролю в умовах ринкової економіки : матеріали респуб. наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1991. – С. 34-35.
 44. Спільник, І. В. Питання обліку та аналізу взаємовідносин промислового підприємства з малими формами підприємництва / І. В. Спільник // Облік та аналіз в умовах малого бізнесу : матеріали респуб. наук.- практ. конф. – Тернопіль, 1992. – С. 40-41.
 45. Спильник, И. В. Подсистема бухгалтерского учета в АСУП как фактор повышения эффективности управленческого труда / И. В. Спильник // Пути повышения эффективности научного, инженерного и управленческого труда в условиях интенсификации производства : материалы респуб. науч.-практ. конф. – Днепропетровск, 1986. – С. 173-176.
 46. Спільник, І. В. Прийоми комплексної порівняльної оцінки / І. В. Спільник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 11, ч. 1. – С. 50-55.
 47. Спільник, І. В. Проблеми удосконалення обліку і контролю використання матеріальних ресурсів у бродильних виробництвах / І. В. Спільник, М. Й. Шеремета // Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. – Львів, 1997. – С. 113-115.
 48. Спільник, І. В. Роль суб’єктивного фактора та ризик в аналітичній діяльності / І. В. Спільник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1999. – Вип. 7. – С. 17-21.
 49. Спільник, І. В. Сек’юритизація як спосіб формування фінансових потоків / І. В. Спільник, Л. В. Гаврилюк // Валютно-фінансові проблеми ринкової трансформації (приклад України) : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. – К., 1998. – С. 132-135.
 50. Спільник, І. В. Система показників аналізу ринкової привабливості фінансових інвестицій / І. В. Спільник, Л. В. Гаврилюк-Єнсен / Проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу і контролю в сфері послуг : матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. [м. Тернопіль, січень 2006 р. ]. – Тернопіль : ТДЕУ, 2006. – С. 146-151.
 51. Гаврилюк-Єнсен, Л. Сучасні консалтингові інструменти як ефективний ресурс в управлінні змінами / Людмила Гаврилюк-Єнсен, Ірина Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 37-40.
 52. Спильник, И. В. Учет и анализ материальных затрат в швейном объединении / И. В. Спильник, З. В. Гуцайлюк, Р. В. Федорович // Бухгалтерский учет.–1983.– № 7. – С. 40-41.
 53. Spilnyk I. Some practical aspects of equity risk premium valuation / Iryna Spilnyk, Pavlo Spilnyk // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 4. – С. 143-150.
 54. Спільник, І. Етичні засади діяльності у консультаційній сфері / Ірина Спільник, Павло Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 318-322.
 55. Тинська, І. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу і проблеми його вдосконалення / Інна Тинська, Ірина Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 423-426.
 56. Спільник, І. Аналітичне забезпечення управління власним капіталом / Ірина Спільник, Ольга Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 371-379.
 57. Спільник, І. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства / Ірина Спільник, Леся Шупа // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 374-378.
 58. Спільник, І. Факторне моделювання та аналіз рентабельності власного капіталу / Ірина Спільник, Леся Шупа // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 11, ч. 3. – С. 55-59
 59. Спільник, І. Аналіз економічної доданої вартості підприємства / Ірина Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 4. – С. 70-74.
 60. Спільник, І. Аналітичне підґрунтя формування дивідендної політики / Ірина Спільник, Ольга Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Том 15, № 2. – С. 79-92.
 61. Спільник, І. В. Аналіз виробничо-збутової діяльності у підвищенні конкурентоспрожності підприємства / Ірина Володимирівна Спільник, Ольга Михайлівна Загородна // Економічний аналіз : зб. наук праць. – Тернопіль, 2014. – Т. 17, № 2. – С. 106-120.
 62. Серединська, В. М. Аналіз системи нормування праці на підприємстві / Віра Миколаївна Серединська, Ольга Михайлівна Загородна, Ірина Володимирівна Спільник // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2015. – Т. 19, № 2. – С. 136-147.
 63. Загородна, О. М. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства за даними фінансової звітності / І. В. Спільник, О. М. Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Т. 14,  №2. – С. 78.
 64. Спильник, И. В. Анализ рынка продукции предприятия / С. И. Шкарабан, И. В. Спильник // Научные записки. – Тернополь : ТАНХ, 1995. – С. 3-6.
 65. Спільник, І. В. Аналітична підтримка управлінських рішень у сфері фінансових інвестицій / І. В. Спільник, Л. В. Гаврилюк // Проблеми інвестиційного менеджменту в Україні : зб. наук. праць. – 2000. – С. 132-135.
 66. Спільник, І. В. Роль та завдання консультування на фінансовому ринку / І. В. Спільник, О. М. Загородна // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Посткризовий розвиток фінансової системи України: проблеми та перспективи : зб. наук. праць. – Львів, 2011. – Вип. 2/88. – С. 127-135.
 67. Спільник, І. В. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства за даними фінансової звітності [Електронний ресурс] / І. В. Спільник, О. М. Загородна // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Т. 14, № 2. – С. 78-88.
 68. Белова, І. М. Бухгалтерський облік в Україні у ХІХ–ХХ століттях [Електронний ресурс] / І. М. Белова, І. В. Спільни // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - 2017. - Вип. 14(1). - С. 22-26.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Оперативний облік і економічний аналіз в промисловості : монографія / І. В. Спільник, Р. В. Федорович, С. І. Шкарабан, Я. М. Карпик, В. В. Коднєв . – Тернопіль, 1994. – 186 с.
 2. Проблеми і перспективи розвитку статистики, аудиту та економічного аналізу [Електронний ресурс] : монографія / В. С. Чорний, Т. М. Орловська, Ю. І. Бойко [та ін.] ; за ред. В. А. Дерія. - Тернопіль : Крок, 2016. - 362 с.
 3. Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій [Текст] : колект. моногр. / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова [та ін.]. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 388 с.
 4. Спільник, І. В. Аналіз розвитку підприємства як економічної системи [Текст] / І. В. Спільник // Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності підприємств в умовах інституційних трансформацій : колект. монографія / Р. Ф. Бруханський, П. Р. Пуцентейло, І. М. Белова, Т. А. Бінчаровська. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. – С. 206-220.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Спільник, І. В. Кількісні методи фінансового аналізу та прогнозування : навч.-метод. посібник / І. В. Спільник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 56 с.
 2. Спільник, І. В. Теорія економічного аналізу : навч. посібник / І. В. Спільник, Б. М. Корецький. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – 115 с.
 3. Спільник, І. В. Теорія економічного аналізу : навч.-метод. посібник / І. В. Спільник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2008. – 148 с.
 4. Шеремета, М. Й. Фінансовий аналіз : навч.-метод. посібник / М. Й. Шеремета, С. І. Шкарабан, І. В. Спільник, О. П. Вашків, Й. М. Шеремета. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – 86 с.
 5. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб. / С. І. Шкарабан, П. Я. Познахівський, М. Й. Шеремета, І. В. Спільник, О. М. Загородна, З. Б. Литвин, О. В. Ярощук, Я. М. Карпик, Н. М. Хархут. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Шкарабан, С. Фінансовий аналіз : навч.- метод. комплекс / С. Шкарабан, І. В. Спільник, М. Й. Шеремета. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 252 с.
 2. Організація і методика економічного аналізу (збірник задач) [Текст] / С. І. Шкарабан, Є. Є. Познахівський, П. Я. Попович [та ін.]. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 176 с.
 3. Спільник, І. В. Консалтингова діяльність [Текст] : навч.-метод. комплекс дисципліни / І. В. Спільник. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 156 с.
 4. Спільник, І. В. Економічний аналіз [Текст] : навч.-метод. компл. дисц. / І. В. Спільник, О. М. Загородна. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 432 с.
 5. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі й аудиті підприємств АПВ [Текст] : навч.-метод. комплекс / уклад. І. В. Спільник, В. Д. Забчук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 62 с.
 

Спільчук Віктор Михайлович

Кафедра комп'ютерних наук

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

 1. Савка Н. Я. Проблеми ідентифікації штучних нейронних мереж з радіально-базисними функціями та можливі напрямки їх розв’язання [Електронний ресурс] / Н. Я. Савка, В. М. Спільчук, І. Я. Співак // Індуктивне моделювання складних систем : зб. наук. праць. – К. : МННЦ ІТС, 2010. – Вип.2. – С. 221-232.
 2. Спільчук, В. Проблеми автоматизації обробки економічної інформації в Україні [Електронний ресурс] / Віктор Спільчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 1998. – Вип. 5. – С. 130-132.
 3. Смалюк, Г. Методологічні аспекти розробки структурної моделі управління вищим навчальним закладом / Галина Смалюк, Віктор Спільчук, Оксана Ляшенко // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 1998. – Вип. 6 – С. 110-112.
 4. Марковський, Г. Тернопільський освітньо-комунікаційний центр: проект НАТО з інтеграції регіональних інформаційно-технологічних ресурсів [Електронний ресурс] / Г. Марковський, А. Саченко, С. Возняк [та ін.].
 5. George, Markowsky and others  The Ternopil educational communication center: a NATO project to integrate regoinal information technology resources  / Markowsky and others George // Комп`ютинг. – 2008. – березень (№1). – P.185 – 190.
 6. Savka, N. Intellectual Classfier Based jn Artificial Neural Networks with RBF to Detect Reverse Laryngeal Nerve [Electronic resource] / Nadya Savka, Viktor Spilchuk, Vasyl Nemish // The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM 2013) : XIIth International conference. – Lviv, 2013. – P. 314-315.
 

Спічак Валерій Степанович

 

Спяк Галина Іванівна

Галина Іванівна Спяк

Кафедра банківського менеджменту та обліку

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Спяк, Галина Іванівна Розробка систем планування на основі використання експертних систем (на прикладі системи планування Міністерства освіти України) [Текст] : автореф. дис...канд.екон.наук:05.13.16 / Спяк Галина Іванівна ; Тернопільський ін-т народного господарства. - Тернопіль, 1993. - 24 с.
 2. Спяк, Галина Іванівна Розробка систем планування на основі використання експертних систем (на прикладі системи планування Міністерства освіти України) [Текст] : дис...канд.екон.наук:05.13.16 / Спяк Галина Іванівна ; Тернопільський ін-т народного господарства. - Тернопіль, 1993. - 183 с.

Публікації

Статті:

 1. Спяк Г. Базові засади побудови бухгалтерського обліку банків України в сучасних умовах / Галина Спяк // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 10. – С. 30-34.
 2. Спяк Г. Відображення кредитних операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності банку: методика і практика / Галина Спяк // Вісник Національного банку України. – 2007. – № 6. – С 36-38.
 3. Спяк Г. Методичні аспекти бухгалтерського обліку операцій банків з цінними паперами / Галина Спяк // Світ фінансів. – 2008. – № 2. – С. 79-90.
 4. Спяк Г. Система управлінського обліку в банках: становлення та перспективи розвитку / Галина Спяк, Тетяна Фаріон // Вісник Тернопільської академії народного господарства.– Тернопіль, 2002.– Вип. 4.– С. 127-131.
 5. Спяк Г. Система внутрішнього контролю банків України: стан та тенденції розвитку / Галина Спяк, Тетяна Фаріон // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац.екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 166-169.
 6. Лавінський Г. Методика управління кредитними операціями банків: проблеми регулювання відсоткових ставок та оптимізація рівня кредитного ризику / Г. Лавінський, Г. Спяк, С. Устенко // Світ фінансів.– 2005.– № 2.– С. 89-94.
 7. Спяк, Г. І. Оцінка собівартості банківських продуктів на основі методу функціонально-вартісного аналізу / Г. І. Спяк // Інноваційна економіка. – 2012. – № 11. – С. 235-240.
 8. Спяк, Г. І. Облікова політика в управлінні банком: організаційно-методичний аспект [Електронний ресурс] / Г. І. Спяк // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 17. – С. 392-397.
 9. Спяк, Г. І. Ревізія як форма внутрішнього контролю в установах банків України (на прикладі АТ "Ощадбанк”) / Г. І. Спяк, Б. Б. Сас // Інноваційна економіка. – 2013. – № 10. – C. 133-140.
 10. Спяк, Г. Інформаційне забезпечення кредитної діяльності банку в контексті її оптимізації / Г. Спяк, Б. Сас // Українська наука : минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 19, ч. 1. – С.146-154.
 11. Сас, Б. Б. Розвиток системи венчурного фінансування в Україні / Б. Б. Сас, Г. І. Спяк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, – 2014. – Том 18, № 1. – С. 195-202.
 12. Ткачук, В. О. Вплив соціальних мереж на маркетингову політику банків / Василь Онуфрійович Ткачук, Галина Іванівна Спяк // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – № 23. – С. 94-102.
 13. Зорій, Н. М. Заходи та механізми гармонізації законодавства  України з питань бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграційних  процесів [Електронний ресурс] / Н. М. Зорій, І. В. Данилюк, Г. І. Спяк // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. – 2017. – № 6. – С. 130-137.
 14. Сас, Б. Державне регулювання інвестиційної діяльності в посткризових умовах / Б. Сас, Г. Спяк  // Наука молода : зб. наук. праць Ради молод. вчених ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 20. – С. 95-100.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сп'як, Г. І. Базові засади функціонування облікової системи вітчизняних банківських установ [Текст] / Г. І. Сп'як // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 394-405.
 2. Сп'як, Г. І. Фінансовий облік у банках України : методика та практика [Текст] / Г. І. Сп'як // Банківський потенціал економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, О. Б. Васильчишин ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 405-419.
 3. Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України [Текст] : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 240 с.
 4. Спяк, Г. І. Інформаційно-аналітичні інструменти оцінки рівня фінансової стійкості та фінансової безпеки вітчизняних банків [Текст] / Г. І. Спяк // Ринок банківських послуг в умовах структурного реформування економіки України : монографія / Б. Л. Луців, Ж. М. Довгань, Т. І. Андрушків, Ю. Б. Книш ; за ред. Б. Л. Луціва. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – С. 180-195.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Спяк, Г. І. Облік і аудит в банках [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Спяк, Т. І. Фаріон. – К. : Атіка, 2004. – 328 с.
 2. Спяк, Г. І. Фінансовий облік в комерційних банках України [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Спяк, Т. І. Фаріон. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 202 с.
 3. Теоретичні і прикладні аспекти організації банківської діяльності (на прикладі ПАТ "Державний ощадний банк України") [Текст] : навч.-метод. посіб. / Б. П. Адамик, Н. Д. Галапуп, О. О. Іващук [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 258 с.
 4. Гроші, банки та кредит : у схемах і коментарях [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Луців, Т. С. Смовженко, Б. С. Івасів [та ін.] ; за ред. Б. Л. Луціва. - Тернопіль : [ б. в ], 1999. - 160 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Спяк, Г. І. Курс лекцій з дисципліна "Облік в банках" [Текст] : курс лекцій / Г. І. Спяк, Т. І. Фаріон. – Тернопіль : Вектор, 2006. – 188 с.
 2. Спяк, Г. І. Курс лекцій з дисципліни "Облік в банках" [Текст] : курс лекцій / Г. І. Спяк, Т. І. Фаріон. – Тернопіль : Вектор, 2005. – 188 с.
 3. Спяк, Г. І. Курс лекцій з дисципліни "Облік в банках" [Текст] / Г. І. Спяк, Т. І. Фаріон. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 184 с.
 4. Спяк, Г. І. Курс лекцій з дисципліни "Облік в банках" [Текст] / Г. І. Спяк, Т. І. Фаріон. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 184 с.
 5. Спяк, Г. І. та Фаріон Т. І.  Фінансовий облік в комерційних банках  / Г. І. та Фаріон Т. І. Спяк. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 187 с.
 

Ставична Еліна Едуардівна

Кафедра гуманітарних дисциплін ІФІМ

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Ставична, Е. Е. Застосування інноваційних методів у викладанні німецької мови / Е. Е. Ставична // Джерела. – Івано-Франківськ, 2011. – № 1-2. – С. 11-14.
 

Стельмах Мирослава Василівна

stelmah

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Дейнека М. Щодо методики аудиту власного капіталу / Марія Дейнека, Мирослава Стельмах // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2002. – № 13. – С. 146-147.
 2. Стельмах М. Аналітична оцінка залучення іноземних інвестицій в економіку України / Мирослава Стельмах, Марія Дейнека // Наукові записки : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 212-214.
 3. Стельмах М. Бенчмаркінг як інструмент визначення конкурентноспроможності підприємства / Мирослава Стельмах, Тетяна Сорока // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2007. – Вип. 1. – С. 53-61.
 4. Стельмах М. Методичні аспекти оцінки майнового стану підприємства / Мирослава Стельмах, Марія Дейнека // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. економічного аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 287-290.
 5. Стельмах М. Становлення та розвиток аудиторської діяльності: світова та вітчизняна практика / Мирослава Стельмах, Жанна Крисько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2006. – № 20. – С. 221-223.
 6. Стельмах М. Формування раціональної структури капіталу підприємства / Мирослава Стельмах // Збірник наук. праць професорсько-викладацького складу ін.-ту економіки і менеджменту інвестицій / за ред. Б. М. Литвина. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2. – С. 66-73.
 7. Стельмах М. Щодо політики управління дебіторською заборгованістю підприємства / Мирослава Стельмах // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Економіка. – Тернопіль, 2005. – № 18. – С. 240-242.
 8. Стельмах, М. Структура капіталу як чинник результативності діяльності підприємства / Мирослава Стельмах // Економічний аналіз : зб. наук. пр. / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 235-239.
 9. Стельмах, М. Аналіз результативності інвестиційної політики страховика / Мирослава Стельмах // Економічний аналіз : зб. наук праць каф. екон. аналізу і статистика Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 313-316.
 10. Стельмах, М. Факторинг як форма управління дебіторською заборгованістю підприємства / Мирослава Стельмах // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 327-332.
 11. Стельмах, М. В. Нормативні витрати як основа прогнозного аналізу собівартості послуг будівельної техніки / М. В. Стельмах // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 2. – С. 55-56.
 12. Стельмах, М. Основні методи оцінки конкурентоспроможності підприємства / Мирослава Стельмах, Жанна Крисько // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 287-292.
 13. Дейнека, М. Ф. Нові підходи до організації і аналізу господарської діяльності / М. Ф. Дейнека, М. В. Стельмах // Наукові записки : зб. наук. праць викл. і асп. каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – С. 16-17.
 14. Стельмах, М. Дивідентна політика: зарубіжний корпоративний досвід і українські реалії / М. Стельмах // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 7. – С. 202-205.
 15. Стельмах, М. Механізм формування реціональної структури капіталу підприємства / М. Стельмах // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 5. – С. 339-341.
 16. Дейнека, М. Щодо методики аудиту власного капіталу / М. Дейнека, М. Стельмах // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені В. Гнатюка. – 2002. – №13. – С.146-147.
 17. Кізима, А. Методи прогнозування витрат підприємства / Андрій Кізима, Мирослава Стельмах // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 6. – С. 132-141.
 18. Стельмах, М. Ефект синергізму у менеджменті та способи його досягнення /Мирослава Стельмах //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 178-180.

МОНОГРАФІЇ:

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Литвин, Б. М. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Литвин, М. В. Стельмах. – К. : Хай-Тек Прес, 2008. – 336 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Стельмах, М. В. Мікроекономіка [Текст] : курс лекцій / М. В. Стельмах, Т. М. Талаховська. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 122 с.
 2. Стельмах, М. В. Мікроекономіка [Текст] : курс лекцій / М. В. Стельмах, Т. М. Талаховська. – Тернопіль : ТАНГ, 2005. – 125 с.
 3. Стельмах, М. В. Фінансовий аналіз [Текст] : курс лекц. / М. В. Стельмах. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 66 с.
 4. Стельмах, М. В. Фінансовий менеджмент [Текст] : курс лекц. / М. В. Стельмах, А. М. Бутов. – Тернопіль : ТАНГ, 2006. – 124 с.
 5. Збірник наукових праць професорсько- викладацького складу інституту економіки і менеджменту інвестицій [Текст]. Вип. 2 / за ред. Б. М. Литвина. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – 186 с.
 6. Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення [Текст] : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – 453 с.
 

Стельмащук Антон Михайлович

стельмащук антон михайлович

Науковий ступінь: доктор економічнних наук

Вчене звання: професор

Публікації

СТАТТІ:

 1. Стельмащук, А. Обгрунтування розвитку інноваційного підприємництва в регіональному АПК / Антон Стельмащук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 6. – С. 147-150.
 2. Стельмащук, А. М. Формування облікової політики відповідно до вимог ринку / А. М. Стельмащук // Інноваційна економіка. – 2007. – № 2. – С.137– 142.
 3. Стельмащук, А. М. Методичні основи аналізу кон'юнктури ринку в умовах становлення його інфраструктури / А. М. Стельмащук, О. О. Гуменюк // Інноваційна економіка. – 2007. – № 4. – С. 70 – 75.
 4. Стельмащук, А. М. Організаційно-інноваційні засади конкурентоспроможного розвитку прикордонних сільських територій / А. М. Стельмащук // Інноваційна економіка. – 2009. – № 2. – С. 80 – 91.
 5. Олійник, В. М. Потенціальні можливості сільського господарства в самозабезпеченні його виробництва біопаливом / В. М. Олійник, А. М. Стельмащук, Л. М. Маланчук // Інноваційна економіка. – 2009. – № 4. – С. 3 – 16.
 6. Стельмащук, А. М. Використання кластеризації у формуванні конкурентоспроможності національної економіки / А. М. Стельмащук // Інноваційна економіка. – 2009. – № 3. – С. 54-62.
 7. Стельмащук, А. М. Відтворення природно-ресурсного капіталу регіону на засадах соціально-етичного маркетингу / А. М. Стельмащук, Н. А. Стельмащук, Ю. А. Стельмащук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 4. – С. 191-196.
 8. Стельмащук, А. М. Інвестування розвитку людського капіталу сільськогосподарських підприємств / А. М. Стельмащук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 8. – С. 3-7.
 9. Стельмащук, А. М. Інноваційно-інвестиційне забезпечення інтенсифікації агропромислового виробництва / А. М. Стельмащук // Інноваційна економіка. – 2008. – № 4. – С. 100-107.
 10. Стельмащук, А. М. Інноваційно-інвестиційні засади регулювання і підтримки розвитку сільських територій / А. М. Стельмащук, С. В. Довгань // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2. – С. 129-134.
 11. Стельмащук, А. М. Інтенсифікація вирощування цукрових буряків в аграрних підприємствах / А. М. Стельмащук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 9. – С. 72-76.
 12. Стельмащук, А. М. Обгрунтована митна політика-важлива умова конкурентоспроможності національної економіки / А. М. Стельмащук // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 4. – С. 3-11.
 13. Стельмащук, А. М. Обгрунтування раціональної амортизаційної політики / А. М. Стельмащук // Інноваційна економіка. – 2007. – №3. – С.3-12.
 14. Стельмащук, А. М. Органічне сільське господарство: об'єктивна необхідність, стан, проблеми і шляхи переходу / А. М. Стельмащук // Інноваційна економіка. – 2008. – № 1. – С. 3-11.
 15. Стельмащук, А. М. Розвиток малих інноваційних підприємств - ефективна форма позитивних технологічних змін / А. М. Стельмащук // Інноваційна економіка. – 2010. – № 3. – С. 11-15.
 16. Стельмащук, А. М. Фінансовий стан - основа економічної безпеки підприємства / А. М. Стельмащук // Інноваційна економіка. – 2012. – № 10. – С. 61-65.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Стельмащук, А. М. Державне регулювання економіки [Текст] : навч. посіб. / А. М. Стельмащук. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 315 с.
 2. Стельмащук, А. М. Аграрний сервіс : економіка, організація. ефективність [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Стельмащук, І. К. Половинко. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 182 с.
 3. Гладич, Б. Б. Аграрний сервіс ( інформаційно - технічний аспект) [Текст] / Б. Б. Гладич, М. Г. Данильченко, А. М. Стельмащук. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 366 с.
 4. Стельмащук, А. М. Аграрний сервіс : економіка, організація, ефективність [Текст] : навч. посіб. / А. М. Стельмащук. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 373 с.
 5. Стельмащук, А. М. Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / А. М. Стельмащук, П. С. Смоленюк. – К. : ЦУЛ, 2007. – 528 сСтельмащук, А. М. Бухгалтерський облік : теорія, практика, тренінг [Текст] : навч. посіб. / А. М. Стельмащук. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 679 с.
 6. Стельмащук, А. М. Бухгалтерський облік : теорія, практика, тренінг [Текст] : навч. посіб. / А. М. Стельмащук. – Львів : Новий Світ - 2000, 2012. – 679 с. – (Вища освіта в Україні).
 7. Олійник, В. М. Внутрішньогосподарський розрахунок і ефективність колгоспного виробництва [Текст] / В. М. Олійник, А. М. Стельмащук. – К. : Урожай, 1986. – 80 с.
 8. Стельмащук, А. М. Державне регулювання економіки [Текст] / А. М. Стельмащук. – Тернопіль : Астон, 2001. – 362 с.
 9. Стельмащук, А. М. Державне регулювання економіки [Текст] / А. М. Стельмащук. – Тернопіль : Астон, 1998. – 240 с.
 10. Стельмащук, А. М. Економіка і організація інноваційної діяльності [Текст] : навч. посіб. / А. М. Стельмащук. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 192 с.
 11. Стельмащук, А. М. Економіка і організація інноваційної діяльності [Текст] : навч . посіб. / А. М. Стельмащук. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 192 с.
 12. Стельмащук, А. М. Економіка і організація ринку нерухомості [Текст] : Курс лекцій / А. М. Стельмащук, Н. П. Вандяк. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 320 с.
 13. Стельмащук, А. М. Економіка і організація туристично-готельного підприємства [Текст] : курс лекцій / А. М. Стельмащук, П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 376 с.
 14. Стельмащук, А. М. Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг [Текст] : навч. посіб. / А. М. Стельмащук, Б. Б. Гладич. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 418 с.
 15. Стельмащук, А. М. Економічна діагностика [Текст] : Навч.видання / А. М. Стельмащук. – Тернопіль : ТАНГ, 2006. – 230 с.
 16. Стельмащук, А. М. Економічна діагностика [Текст] : Навч. вид. / А. М. Стельмащук. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 230 с.
 17. Стельмащук, А. М. Економічна діагностика підприємств [Текст] / А. М. Стельмащук. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 268 с.
 18. Стельмащук, А. М. Економічний механізм прискорення інтенсифікації виробництва в АПК [Текст] / А. М. Стельмащук. – К. : Урожай, 1990. – 160 с.
 19. Стельмащук, А. М. Експертна оцінка майна , землі і бізнесу підприємства [Текст] : навч.посіб. / А. М. Стельмащук, Ю. А. Стельмащук. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 236 с.
 20. Стельмащук, А. М. Експертна оцінка майна , землі і бізнесу підприємства [Текст] : Навч.посіб. / А. М. Стельмащук, Ю. А. Стельмащук. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 165 с.
 21. Стельмащук, А. М. Експертна оцінка майна, землі і бізнесу підприємства [Текст] : навч. посіб. / А. М. Стельмащук, Ю. А. Стельмащук. – Тернопіль : ТАНГ, 2001. – 240 с.
 22. Стельмащук, А. М. Експертно-економічна оцінка майна, землі і бізнесу підприємства [Текст] / А. М. Стельмащук, Б. Б. Гладич, Н. П. Вандяк. – Тернопіль : ТАНГ, 2002. – 162 с.
 23. Стельмащук, А. М. Зовнішньоекономічна діяльність [Текст] / А. М. Стельмащук. – Тернопіль : ТАНГ, 2003. – 223 с.
 24. Гладич, Б. В. Інноваційна діяльність [Текст] / Б. В. Гладич, А. М. Стельмащук. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 183 с.
 25. Стельмащук, А. М. Оцінка бізнесу ,землі та майна підприємства [Текст] / А. М. Стельмащук, О. С. Стельмащук. – Тернопіль : Астон, 1997. – 200 с.
 26. Стельмащук, А. М. Ризики в сучасному підприємництві [Текст] : навч. вид. / А. М. Стельмащук, П. Р. Пуцентейло. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 185 с.
 27. Розвиток сільськогосподарської обслуговуючої кооперації (на прикладі Тернопільської області) [Текст] : наук.-практ. рек. / М. К. Пархомець, А. М. Стельмащук, М. Г. Саєнко [та ін.] ; за ред. М. К. Пархомця. – Тернопіль : ТАЙП, 2010. – 78 с.
 28. Мертенс, В. П. Шлях щедрого поля [Текст] / В. П. Мертенс, А. М. Стельмащук. – К. : Політвидав, 1984. – 95 с.
 29. Державне регулювання економіки [Електронний ресурс] : консп. лекц. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 51 с.
 30. Стельмащук, А. М.  Аграрний сервіс : економіка, організація. ефективність [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Стельмащук, І. К. Половинко. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 182 с.
 31. Фінансово-економічний механізм інноваційного розвитку і формування конкурентних переваг підприємств і територій [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Чернівці, 17-18 листоп. 2011 р.] / редкол. : І. В. Бакушевич, Я. М. Бакушевич, І. Ф. Баланюк [та ін.] ; відп. за вип. В. К. Євдокименко. – Тернопіль : Астон, 2011. – 163 с.
 32. Механізми удосконалення взаємовідносин "людина-природа" в умовах економічної і екологічної кризи [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [Івано-Франківськ, 1-2 груд. 2011 р.]. – Тернопіль : Астон, 2011. – 192 с.
 33. Формування і ефективне використання ресурсного потенціалу територій, галузей і підприємств національної економіки [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [ Хмельницький, 29-30 верес. 2011 р.] / редкол. : І. В. Бакушевич, Я. М. Бакушевич, І. Ф. Баланюк [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 2011. – 220 с.
 34. Інноваційна діяльність [Текст] / за ред. А. М. Стельмащука, Б. Б.Г ладича. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 176 с.
 35. Розвиток виробничої кооперації в сільському господарстві : теорія і практика [Текст] : наук.-практ. посіб. / М. К. Пархомець, А. М. Стельмащук, Л. М. Маланчук, А. П. Сава. – Тернопіль : ТІ АПВ УААН, 2007. – 76 с.
 

Стельмащук Зоряна Василівна

stelmaschuk z v

Кафедра іноземних мов та професійної комунікації

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Стельмащук, З. Конкретизація як спосіб передачі аспектуального значення багатократності дії в англо-українському художньому перекладі [Електронний ресурс] / З. Стельмащук // Мандрівець. – 2009. – № 6. – С. 58-61.
 2. Стельмащук, З. В. До питання застосування антонімічного перекладу при передачі значення однократності та неоднократності дії в англо-українському перекладі / З. В. Стельмащук // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 7-8 квіт. 2011р.] / редкол. : Н. С. Лиса, Т. В. Юрчишин, Ю. О. Семенчук [та ін.] ; відп. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 376-378.
 3. Стельмащук, З. В. Способи передачі імперативних вигуків в англо-українському художньому перекладі / З. В. Стельмащук // Мандрівець. – 2015. – № 3.
 4. Стельмащук, З. В. Особливості застосування антонімічного перекладу у процесі передачі значення однократності та неоднократності дії в англо-українському перекладі / З. В. Стельмащук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк, 2011.  – № 6, ч. 2. – С. 98-102.
 5. Стельмащук, З. В. Використання метонімічних трансформацій для передачі значення багатократності дії в англо-українському перекладі / З. В. Стельмащук // Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. праць. – Ужгород : TIMPANI, 2010. – Вип. 8. – С. 507-512.