Царик Ольга Михайлівна

carik-olga-mihaylvna

Кафедра німецької мови

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Царик, Ольга Михайлівна Творчість Богдана Лепкого в українсько-польських літературних взаєминах 1899-1941 рр. [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Царик Ольга Михайлівна ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. В.Гнатюка. - Тернопіль, 2000. - 185 с.
 2. Царик, Ольга Михайлівна Творчість Богдана Лепкого в українсько-польських літературних взаєминах 1899-1941 рр. [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук : 10.01.05 - порівняльне літературознавство / О. М. Царик ; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка . – Тернопіль, 2001. – 16 с.

Публікації

СТАТТІ:

 

 1. Царик, О. М. Елементи порівняльного вивчення літератури у творчій спадщині Богдана Лепкого / О. М. Царик // Освітянин. – Тернопіль, 2003. – 1 (61). – С. 18-20.
 2. Царик, О. М. Сюжетно-композиційні особливості роману Германа Кестена «Шарлатан» / О. М. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 39. – С. 112-123.
 3. Царик, О. М. Наративні особливості малої прози Германа Кестена / О. М. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – Вип. 33. – С. 253-263.
 4. Царик, О. М. Герман Кестен як митець і особистість: рецепція та трансформація / О. М. Царик // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 30. – С. 245-255.
 5. Царик, О. М. Елементи компаративістики в рефлексіях Богдана Лепкого з приводу художньої літератури / О. М. Царик // Наукові записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТДПУ, 2002. – Вип. ХІ. – С. 214-228.
 6. Царик, О. М. Структура літературного життя в Галичині і творча активність Богдана Лепкого          / О. М. Царик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету : зб. наук. прац. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 2000. – Вип. VІІІ. – С. 245-252.
 7. Царик, О. М. Деякі генетико-типологічні аспекти інтерпретації малої прози Б. Лепкого та В. Оркана / О. М. Царик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету : зб. наук. праць. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 1999. – Вип. V. – С. 292-299.
 8. Царик, О. М. Богдан Лепкий про візію Петра Першого і Петербурга у творах Пушкіна, Міцкевича і Шевченка / О. М. Царик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету : зб. наук. праць. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 1999. – Вип. IV. – С. 36-41.
 9. Царик, О. М. Виступ Богдана Лепкого у сенаті Речі Постолитої / О. М. Царик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету : зб. наук. праць. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 1998. – Вип. ІІІ. – С. 276-284.
 10. Царик, О. М. Про потребу нового дослідження ролі Богдана Лепкого в українсько-польських літературних стосунках / О. М. Царик // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету : зб. наук. праць. Сер. Літературознавство. – Тернопіль, 1998. – Вип. ІІ. – С. 228-233.
 11. Tsaryk, O. M. Teoria i praktyka rozwoju kultury języka uczniów w szkołach polskich w okresie międzywojennym XX wieku artykuł / О. М. Tsaryk. – Польща : Лодзь.
 12. Tsaryk, O. Culture of speech as a way of integration into the European multicultural space / Olga Tsaryk // Educationalists versus Politicians – Who Should Integrate Europe for Wellbeeing of all Inhabitants. Studia i Monografie / Editors: Ryszard Kucha, Henryk Cudak. – Łodź – Warszawa : Spoleczna Akademia Nauk, 2017. – P. 159-172.
 13. Царик, О. М. Теоретичні аспекти писемного мовлення (зарубіжний досвід) [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Історико-педагогічноий альманах. – Умань, 2016. – № 1. – С. 54-65.
 14. Царик, О. М. Культура мовлення як елемент духовної культури суспільства [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Історико-педагогічноий альманах. – Умань, 2015. – № 4. – С. 84-96.
 15. Царик, О. М. Методичні аспекти формування культури мовлення учнів у школах Галичини міжвоєнного періоду ХХ ст. [Електронний ресурс]  / О. М. Царик // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – Ужгород, 2015. – № 37. – С. 189-193.
 16. Царик, О. М. Особливості розвитку культури мовлення учнів у вітчизняних середніх закладах міжвоєнного періоду ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди». – К. : Гнозис, 2015. – Додат. 1, вип. 35, т. ІХ (60) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – С. 511-521.
 17. Царик, О. М. Стан писемного мовлення у системі мовної освіти [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Молодь і ринок : наук.-пед. журн. Дрогобицького держ. пед. ун-ту імені Івана Франка. Педагогіка. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – № 2. – С. 132-136.
 18. Царик, О. М. Теоретичні засади формування культури мовлення у зарубіжній лінгводидактиці [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Людинознавчі студії : зб. наук. пр. Дрогобицького держ. пед. ун-ту імені Івана Франка. Педагогіка. – Дрогобич : Видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2014. – Вип. 32, ч. 3. – С. 74-87.
 19. Царик, О. М. Наукові засади формування культури мовлення [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Вісник Черкаського університету : зб. наук. пр. Сер. Педагогічні науки. – Черкаси : ЧДПУ, 2014. – № 10. – С. 72-78.
 20. Царик, О. М. Типологічні відповідності у соціально-психологічних повістях Богдана Лепкого та Владислава Оркана [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Теорія літератури і гуманітарні студії / Studia methodologica. – Тернопіль : ТНПУ, 2013. – Вип. 35. – С. 140-142.
 21. Царик, О. Оповідні відповідності в новелах Б. Лепкого та Вл. Оркана [Електронний ресурс] / Ольга Царик // Studia Methodologica : [науковий збірник] / гол. ред. О. Лещак ; відп. ред. І. Папуша ; редкол.: О. Куца, Т. Волкова, Р. Гром’як [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – Вип. 16. – C. 135-140.
 22. Царик, О. М. Відгомін емоційно-естетичної тональності новел Стефаника у малій прозі Богдана Лепкого та Владислава Оркана [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Теорія літератури і гуманітарні студії / Studia methodologica. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 34. – С. 212-217.
 23. Царик, О. М. Герман Кестен – німецький письменник і літератор у екзилі [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – Вип. 35. – С. 333-342.
 24. Царик, О. М. Мотиви польської літератури в творчій спадщині Богдана Лепкого [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Теорія літератури, компаративістика, україністика : зб. наук. пр. з нагоди сімдесятиріччя доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи України Романа Гром’яка / Studia methodologica. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – Вип. 19. – С. 359-365.
 25. Tsaryk, O. The Culture of Individual Speech as a Pedagogical and Philosophical Problem [Електронний ресурс] / Olga Tsaryk // Dyskursy o kulturze. Discourses on Culture. – Łódź : Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, 2014. – № 2. – S. 121-135.
 26. Tsaryk, O. Rolle der Sprachkultur im geistigen Leben der Gesellschaft [Електронний ресурс] / Olga Tsaryk // Ukrainische Wissenschaft im europäischen Kontext. Deutsch-ukrainische Wissenschaftsbeziehungen: Sammelband/ redigiert von D.Blochyn. – München, 2016. – B. 9. – S. 91-97.
 27. Царик, О. М. Культура мовлення учнів у навчальних закладах західних областей України початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер : Педагогічні науки. - 2016. - Вип. 1. - С. 291-298.
 28. Царик, О. М. Формування культури писемного мовлення учнів у загальноосвітніх закладах Галичини початку XX століття [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2016. - Вип. 69(1). - С. 89-94.
 29. Царик, О. Особливості професійної підготовки учителів-філологів у Галичині на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Царик // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. - 2016. - Вип. 1. - С. 312-315.
 30. Царик, О. Культура писемного мовлення у школах Галичини міжвоєнного періоду ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Царик // Гірська школа Українських Карпат. - 2016. - № 15. - С. 176-179.
 31. Царик, О. М. Рідна мова як засіб формування культури мовлення особистості (історичний аспект) [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. - 2016. - Вип. 73(1). - С. 36-39.
 32. Царик, О. М. Основні аспекти розвитку культури писемного мовлення учнів у школах України: 1991 – 2000 рр. [Електронний ресурс] / О. М. Царик. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Педагогіка. - 2017. - Вип. 3.
 33. Царик, О. М. Особливості розвитку культури писемного мовлення учнів другої половини ХХ століття [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Молодий вчений. - 2017. - № 7. - С. 333-336.
 34. Царик, О. М. Основні аспекти формування культури писемного мовлення у східній Україні початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Педагогічні науки. - 2017. - Вип. 150. - С. 119-122.
 35. Царик, О. М. Роль самоосвіти у формуванні культури мовлення особистості в Галичині міжвоєнного періоду ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. М. Царик // Педагогіка та психологія. - 2017. - Вип. 56. - С. 362-372.

МОНОГРАФІЇ: 

 1. Царик, О. М. Формування культури писемного мовлення особистості в системі вітчизняної шкільної освіти першої половини ХХ ст. [Текст] : монографія / О. М. Царик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 426 с. – До 50-річчя ТНЕУ.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Маєвська, Л. І. Навчально-методичний посібник з німецької мови для аспірантів [Електронний ресурс] / Л. І. Маєвська, О. М. Царик. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 96 c.
 2. Німецька мова за професійним спрямуванням [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. Г. Цяпа, О. М. Царик, Т. Я. Паничок [et al.] ; за ред. А. Г. Цяпи. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – 142 с.